Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1936-143

Svoboda-1936-143

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2010

pdf

text

original

fffllff
Н Ю К . Ц е н т р а л ь н а г н ій н а р а д а Н ю
Н о р к у й о к о л и ц і, в я к ій б р а л и у ч а с т ь З $О д е л е г а т ів ,
т о з а с т у п а л и 500 р о б іт н и ч и х ш н і#і 8.Щ О 00 ч л е н ів ^
wн а л и л а в н а с т у п н и х в и б о р а х ц іл о ю ; с и л б ю ; п ід т р и -
мувати кандидатуру Рузвелта. ЎХЙ$ла перейш ла
м '
айж е однодуш но, бо лиці один голос був^лроти.
Рада вповні одобрила дотеперіщ не становищ е Руз-
в с л т а д о р о б іт н и к ів , н а з в а л а й о г о „п р и я т е л е м Qpra-
и із о в а н о і п р а ц і" т а в й с к а з а л а с в ій ж а л ь з п р и в о д у
р іш е н ь н а й в и щ о г о с у д у , я к и м с у д е п й н ю в а в з а х о д е ѓ
президента довести край до скорого добробуту.
БОРдТђБА НА ЯЗИКИ.
В А Ш И Н Г Т О Н . П р е д с ід $и к Н а ц іо н а л ь н о г о
К"т іт е т уР е п у б л и к а н с ь к о ї П а р т ії, Г е м и л т .о н , в и з в а в
и р е д с ід н и к а Д е м о к р а т и ч н о ї П а р т ії, ф а р л е я , щ р .б
т о й н а з в а в б о д а й ш іс т ь с т е й т ів ,-у я к ^х Р у з в е л т з д р -
б у д е у н а с т у п н и х п р е з и д їя л ь н и х в и б о р а х б і#ь -
п ііс т ь . Бо, як то собі розрахував)С емилтон, прези-
дент Рузвелт не повинен здобути ні одного стейту.
У в ід п о в ід ь н а т е Ф а р л е й в и ч и с л и в у с 48 с т е й т ів іг
зчерги визвав Гем илтона назвати ш ість стейтів, які
добуде Л андон, бо за його розрахунками Л андон
не здобуде ні одного стейту.
ЗАБУВАЮ ТЬ ПРО ДУХОВІ ПОТРЕБИ ФАРМ ЕРШ .
Ч Е П Е Л Г И Л б р т К а р о л а й н а ). П р о ф е с о р
В и л іе м с в и г о л о с и в в у н ів е р с и т е т і Н о р т К ф о л а й н а
д о к л а д , у я к о м у д о р ік а в у р я д о в і і р іж н и м п о л іт и Ц -
ним партіям о м ало займ аю ться проблем ам и ф ар-'.
мера. А коли навіть займаю ться, то підходять до
них виклю чно з матеріяльного боку, а забуваю ть
про його душ у, його настрої, його уподобання,^
й о г о м о р а л ь н і п о т р е б и . П ід т и м о г л я д о м ‡а р м е р а
чомусь уваж аю ть в цілості самовистарчальним, і
м о р а л ь н о ю с т о р ін к о ю й о г о ж и т т я н е ц ік а в и т ь с я
п іх т о .
I
l
l
л
щ
т
ч
т
іРОЗБУДЖ УЄ
;
Ф Д Ь О іг У ; .
і ' З ' л іт а к а , ід 9- Щ $?$я- д у ^е
$и с р к ,о jjrqgy, п ід г л я н у л ащ ї-
в ід к аЯ Д Щ Щ
зяхщ ш хдерж ав
м а н е в р и н ім е ц ь к о ї ‡л ь о т и . К а -
ж утм ;щ о Н ім е ч ч и н а ''м а є т е -
пер таку ф льоту, ідо є вж е
р іш а л ь н и м Ч и н н и к о м н а а л -,
т и к у і н а Н і'м е ц ь к ім м о р и `
`В Е Л И К І П О Ж Е )К І.
13-л іт н ій х д .о `п е ц ь Ів а н Г 6-
лемба з Бониш ина, пов.Зрло-
ч ів , ' хотячи
п ім р т и т и с я 'н а
батьку,Я К И Й не позволив йо-
м у л і т у н а ^о г о с л у ж е н н я , п ід
палив його стайню .При сйль
й ом у ^а ѓ г р і вогонь розгорівся
ш в и д к о і п е р е к и н у в с я н а ц іл е
сел о . З г о р іл и 32 г о с п о д а р с т в а ,
р а з о м 90 б у д и н к ів . У ч а с т ь v
гаш енні пож еж і взяли 7 сіль-
с ь к и х і о д н а п о ж е ж н 'а е т о р о -
ж а з З о л о ч е в а Г '— В М а т у л и н і
т о г о ж п о в іт у з г о р іл и 52 г о -
сподарсгва, а в сусідньом у селі
Т р у д о в а ч у 20 г о с п о д а р с т в . В о -
гонь спричинили діти, бавля-
ч и с я с ір н и к а м и .
' '.
'ГА Е Я Н Б;ДЖ БВЕЛ5
У Г О Р О Д Е ги Г
mmџ т т %н щ т
t „Є о ц ія л іе т Іч е с іЧ Р В е с ѓ н іќ `'
ЇО `.т р а в н я ц . р . я р м іс т и в д о б ;,
ііг у с т а т т ю W д о я р и м ‚с п и с о І і
п а р т ій н и х т о в а р н ійІв і, я к і є 'н а ,
з а с д а н н іМ т а к г е ^)й ' з в ід о м о -
г с іі"п р о ц е с у п р о і(к, #е н ш е в и к ів ,
С уханов,є в '- к ‡ііій н т р а ц ій н о -
тиў таборі у В ерМ ѓ^ральсьќу,
д ін ш і з в с л а н ц Ш о г Ь , `б о й к о -
т ў ю ^ь ї з а й о г о роЩ о у п р о ц е с і
С ухановfс к л а в1
Ь --
Г -..^.,.^. . -
і `Т —`-?ІЛ Ж П Я ІЬ Ь ІП І
ж ін к и голосяться ДО ПРОВОДУ.
Д Ў Р Ѓ А М ю Г е м п ц іір ). В у н ів е р с и т е т і Н ю
Г е м п ш ір в ід б у л и с в о ю к о н ф е р е н ц ію ж ін к и з д е с я -
т ь о х с т е й т ів , щ о ' п о к ін ч и л и і у н ів е р с и т е т с ь к у о с в іт у .
Д К а т е р и н а М е к Г е й л б у л а г о л о в о ю ц е ї к о н ф е -
р с н ц ії. У с в о їм д о к л а д і в о н а п е р е д а л а в а г у т о ї р о л і,
я к у ж ін к а в ід о г р а е , ч и п о в и н н а в ід о г р а в а т и в с у -
с п іл ь н о м у ж и т т і, т а з а к л и к а л а ж ін о к ', Щ о б в о н и в
п е р ш ій м ір і п ід у ч у в а л и с я н а п р о в ід н и ц ь , б о т іл ь к и
ч е р е з д о б р и х п р о в ід н и ц ь ж ін к и м о г т и м у т ь с п о в -
н и т и в с у с п іл ь н ім ж и т т і'с в о ї з а в д а н н я .
П О В О Р О Т ж и д ів д рЮ Д А ЇЗ М У .
Ю Й Р Р Ќ .—З а х о д о м „Н а ц іо н а л ь н о ї Р а д и Ж и -',
;UBOI?'
Vв ід б у в с я в Н ю Й о р ќ у в ід ч и т з д и с к у с ія м и , н а
я к о м у о 'в о р и л и TRH г о л о в н і б е с ід н и к и , Т у т к а й н д ,
Коген і Л рвенталь. Вони перестерігали американ-
ських жидів перед можливістю антисемітизму в
А м е р и ц і, п о д іб н о г о д о а 'н т и с е м іт и з м у г іт л є р ів с ь к о -
г о в Н ім е ч ч и н і. Д К о г е н з о к р `е м а з а к л и к в в ж и д ів
д о п о в о р о т у д о ю д а їз м у , 'с е б т о д о н а ц іо н а л ь н о г о
д у х а ж и д ів с ь к о ї р а с и , в я к о м у є н а к о п и ч е н а .м у д -
р іс т ь і м о р а л ь н і в а р т о с т и їх р а с и з к іл ь к о х т и с я ч
л іт .
П Р О С Л ІД Ж У Ю Т Ьг р у п у TARTOptJM-
ВА Ш И Н ГТО Н -—Конгресовакомісія,назначена
д ія п р о с л ід ж е н н я г р у п и ' Т а в н с е н д а , п о д а л а з в іт
С ІЮ Є Їд ія л ь ц о с т й . т о м у 'з в іт і с к а з а н о , щ о ц іл а
'т е о р ія Т а в н с е н д а , я к а о б іц я є л ю д я м п о н а д 60 л іт
ж и т т я с т а л у ` п е н с ію '$200 м іс я ч н е -, а в с л ід з а т и м о -
о іц я є у с у н е н н я б е з р о б іт т я , б о , К о л и з а б е р е т ь с я в с іх
с т а р ш и х 'л ю д е й з п р а ц і, т о ч е р е з т е д л я м о л о д ш и х
і'".к р и ю т ь с я п о с а д и , є в ц іл о с т и х и б н а і н е м а є
і'
ї-.іі м енш ого
е к о н о м іч н о -н а у к о в о г о
`у з а с а д н е н н я .
ї;ч я іе е н д з а п о з и ч и в ц ю т е о р ію з о д н о ї г а з е т н о ї
с т а т т і, з м ін и в ш и т іл ь к и в и с о т у п е н с ій і ч и с л о Л ІТ .
Тигш сенд навіть не пробує узасаднити глибш е сво-
';т е о р ії, а в ід н а у к о в и х з а п и т ів у т ік а є . Ш н Ѓ й о 'г о
і"і'п х и л ь н и к и 'з а к іл ь к а о с т а н н іх л іт з іб р а л и с е р е д
г л іііл ь н о с т и н ^ с в ій р у х м іл іо н д о л а р ів , я к і т о г р о -
!пі нони в більш ій части обернули на С воє'особисте
!о ;н п ч е н н я . З в іт т а к о 'ж к а ж е , щ о п р о х а н н я з а ц ю
п е н с ію ,я к у з а т в е `р д ж е н н я м и п р и х и л ь н и к ів Т а в н -
с е н д а п і д п и с а л и 11,00,0,0(Ю о с і б , п і д п и с а л и б с ь о г р
С В О Б О Д А , С У Б О Т А , 20-г о Ч Е Р В Н Я1936.
"-,
У О В О Л А " (UBEBTYX,ч
і FOUNDBO1 8 0 3 ,
'' .
Oklllnltn atwtpapcr published dally except Sunday!and aolliiyf
' Ownedby the Ukrainian National Association, lac ` `
p
'-..-.
rt
81-83 Ortnd Street, Jersey. City,H. 3. I
s
Editedfey Editorial Committee.
'
." _
Intendм
d С іа м Mill Matter at the Post Office ofJ e r o y Ш у ,M. J.
`
onCarch 30,i 9 l i under the Act ofMarch 8, 1879; '-.
—i—
.
..
.
t
-
A otpted for nailingat special rateof postage providedfor In SectionП О З
Ofthe Actof October3, 1917, authorized July 31, 1918.
г
і j
.==^;
-
За оголош ення редакція нев ід п о в ід а є .
Т а ж . „С в о б о д и ": BErgen 4-0237.Ћ Tea.У . Н . С о ю з а : BErgen 4-101б Гу
4-0807.
т
-—'
Џ К а н а д а н а д е ж н т ь п о с и л а т и г р о ш і л и ш ена т. зв. Foreign Money Order.
За кож ду змінуа д р е с и платиться10 центів.
`1
^
' '
і
'
- .
А д р е с а : "SVOBODA",P. О . BOX ^346, JERSEY CITY,N. J.'
.Ц ІЛ О Г О С В ІТ А HE О Б Д У Р И Ш
На статтю „Свободи" зприводу.реформир о -
сійської конституції,або так звану демократизацію
російського совітського устрою , накинулися кому-
н іс т из „В іс т е й "з н е п о м ір к о в а н о ю л а й к о ю .
Я к відом о, „С вобода" сказала виразно, чому
вонан е віритьу те,щ о в Росіїдиктатори заводять
справжню демократизацію
советського устрою.
Я к д а в н іш е , так і т е п е р „С в о б о д а " п о к а з у в а л ан а
загальну вдачу лю динин е зрікатися владит а к дов-
го ,п о к ид о ц ь о г он е з а с т а в л я т ьїї н е п о б о р н іо б -
ставини,Я к давніш е, так і тепер „Свобода" звер-
тала увагу,щ о навіть як уж е обставини заставлять
лю дину зректися влади,то й тоді,уж е зрікаю чися
влади, вонащ е пробує накрутити обставинит а к ,
щ об задерж ати з тої владия к о мога найбільш е.
Ч астої й удається обдурити своїх противників,себ -
то назверх нібито зректися своєї влади, щ обип о
с у т і.їїн е зректися. Діється це в тих випадках,
к о л и , т і, щ о м аю ть вл ад у , п о б ач ать,щ о як во н ин е
уступлять добровільноз частини своєї влади,т о
будуть прим уш ені покинути її всю .
Ц ев с е з а г а л ь н о в ід о м і.ф а к т и іс т о р ії.І б о л ь -
ш евики теж"про це знаю ть,і вони самі неразц і
ф а к т и п ід к р е с л ю в а л и . О д н а ч е р ів н о ч а с н о в о н и
п р е д с т а в л я л и к о м у н іс т и ч н и х в е р х о в о д ів з а ^в и їм к ів
від загального правила,з а святців,щ о своєї влади
в ж и в а л и т іл ь к ид л я д о б р а ін ш и х л ю д е й ,а с а м ед л я
д о б р а п р о л е т а р с ь к о ї к л я с и . К о л и т е п е рц і к О м у н і-
стичні деспоти нібито зрікаю ться влади,т о ' кому-
ні#гичні агенти знову розхвалили деспотів. М ов-
л яв, святці зрікаю ться влади добровільно, бо вж е
нема клясових ворогів пролєтаріяту.
О чевидні ф акти збиваю тьц і претенсії больш е-
вицьких агентів. Больш евицькі деспоти держ али
владу,хоч вони перемогли ворогів. Вони вж ивали
своєї влади жорстоко, хоч до цьогон е булоп о -
треби. Вони показали просто, бож евільну ж аж ду
влади..Вони були розсадниками бож евільної пого-
н із а в л а д о юп о в с ь о м у с в іт і. З р ік а т и с я д о б р р в іл ь -
но владиє проти натури таких лю дей. Я краз такі
лю ди зрікаю ться влади тількиз ' опортуністичних
причин. Т акі якраз лю ди, заставлені зректисяв л а -
д и , пробую тьіщ е р а з обдуритит и х , н а користь
котрих вони зрікаю ться.
#
П о д іб н и х п р и к л а д ів о б м а н е т е м о ж н а н а в е с т и
багато.Т а найбільш е промовним прикладомб у в
ф а к тз іс т о р ії с а м о ї б о л ь ш е в и ц ь к о ї в л а д и к а с а м е
їх о к р и ч а н е н іб и т о -в и р іш е н н я н а ц іо н а л ь н о г оп и -
таннян а У країні.З а параваном повного самоозна-
ч е н н я аж до в ід ір в а н н я к и ш іл и м о с к о в с ь к и йш о-
в ін із м , р о с ій с ь к и й ц е н т р а 'л із м , у к р а їн о ж е р н а к а м п а -
н ія п р о т и в с ь о г о у к р а їн с т в а .
Ц е ф акти, яких больш евицькі агенти збитин е
м ож уть. Том у вони чіпаю ться хіба лайки,б о лайка
це зброя лю дей, прилапанихн а брехні.
У П А П И П І Я XI.
.
-І
—о ѓ —-
І І
-П а п а П ій XI с и д івн а з о л о -†ч е в и д я ч к и , н іх т ов р о д и н ін е
ків преси центральних держ ав
та А мерики. П оміж француза-
м и б у л о к іл ь к а в ід о м и ха г е -
їс т івт а в іл ь н о д у м ц ів , у п ів -
н іч н о- є в р о п е й с ь к і к о р е с п о н -
денти булив с і протестантами.
Але в цей урочистий момент
всі схилялисяй ставалин а
о д н о к о л ін о п е р е д б іл и м д ід у -
сем ,щ о м овчки давав безкров-
т о м у т р о н і,п ід п и ш н и м б а л ь
дахіном, величезній саліз
мурами, вкритими червоною
гіарчею , 'зі `стелею , вкритою
мистецькими фресками,і ' з
підлогою ,встеленою мозаїкою
д о р о 'г о ц ін н и х
р іж н о б а р в н и х
м а р м у р ів .
О б а б іч й 'о г о т р о н у . с т о я л и
два єпископив червонихм а й -
тіях.і трохи далі кількап а п -
с ь к и х г в а р д ій ц іву п о в н ійп а -
р а д н ій ф о р м і.
Н а п р о т и п а п и ,н а в ід п о в ід -
н ій в ід д а л і, в и т я г а ю ч и с ь у -в е -
лику підкову,щ о замикалася
п ів к о л о м п о с е р е д и н і с а л і,с т о -
ял им и , п р ед ставн и к ис в і-
т о в о ї -п р е с и , ж у р н а л іс т и в с іх
мОв $націй, убранів фраки
і см окінги,а дехтоі просто
в ч о р н е . Д е х т озг ж у р н а л іс т ів
мавн а грудях відзнаки,щ о
н и м и в ід п о в ід н і у р я д и в в а ж а -
ли потрібнимі справедливим
винагородити войовниківс л о -
ва за їх невпинну працюз а
ін т е р е с и с в о їх н а ц ій ; д е х т о і
ів тому числіі Ваш кореспон
дент, єдиний представнику -
країнської преси,'
— м ав на
собі національні відзнаки
П ап а П ій XI зад у м л и вод и -
ви вся на нас.М и — п о вн іч е-
кан н я м о вч ал и . Д о п ір ув ін
о б х о д и в н а ш у п ід к о в у , даю -
ч ид о ц іл у н к у п а п с ь к ук а б -
лучку,і цікаво було дивитися,
якз а кожним помахом руки
майстра церемоній хилилися
групаз а групою ,ѓН іби стрункі
кипарисип ід вітром , м овчаз-
ні чорновбрані постатѓі перед
б іл и м д ід у с е м . Д ід у с ь Yipoxo-
д и в, дальш а група схилялася,
п о п е р е д н я в с т а в а л а .В п о в н ій
т и ш і,п ід л е д в и п о м іт н и йш е
;:е с тн іг , п а д а л и н а з в и н а ц ій :
А н г л ія , Ф ін л я н д ія , У к р а їн а ...
Польська преса мала пять
представників, московська
н і о д н о г о . К іл ь к а и д Г вв х о
д и л "и .в
с к л а д п р е д с т а в н и -J д іє т и ч н і, в ій с ь к а с и л о ю з а х о -
п ід о з р ів а в . т о д і '`в б е з п о м іч н о -
му нем овляті;будучого сувере-
н а ; в ід н о в н и к а П а п с ь к о ї Д ер-
ж а в и ,щ о'— `п р и м ін ім у м іт е -
р и т о р ії —- н а р а х о в у є м а к с ім у м
п ід д а н и х .
В іс ім `д е С я т ь р о к і в це. вж е
д о в г и й щ л я х ^! Ц е — вж е м ай
ж е з а к ін ч е н и й ш л я х . П із н іш і
і с т о р и к и vflHnHCyBaTHMjrrbв е
ликі купи паперу, покис п и
ш утьв с і етапи цього довгого
ш ляхув ід дитячої колискид о
папського престолу,а л е мені
вц е й момент пригадується
тільки одна велика дата,щ о
б у д е в п и с а н ав іс т о р іюІт а
л ії, а з нею ів іс т о р ію ц іл о г о
світа дата11' лю того1929
р о к у ,"Н а в іт ьн е д а т а6 л ю т о г о
1922 р о к у , к о л и к а р д и н а л ` А
х и л ь Р а т т і в ід ій ш о ву м и н у л е ,
щ о б д а т и м іс ц е п а п і П іе в і
XI,— ад а т а 11 лю того 1929
р о к у ,` к о л и ,з в о л і п а п иП ія
XI,вт іс н о м у п о р о з у м ін н і
провідником фаш изму Б .М у-
с о л ін іе м , к а т о л и ц ь к а ц е р к в а
в ід н а й ш л аРим,а Рим в ід н а й -
ш о в с в о г о п а п у . н ів е р з а л і-
стичний католицизм піш овна
з у с т р іч н а ц іо н а л іс т и ч н о м уф а
ш изм ові.Н е всі католикиі н е
всі націоналісти зрозумілив а
fry ц ь о г о ф а к т у -А т и м ч а с о м
досить собі пригадати,щ о ко-
л и іт а л ій с ь к і с о б о р н и к и -н а ц іо
н а л іс т и(х о ч у т и х д а л е к и хч а -
сах цей терм ін не м ав щ е ж ад-
н о г о в ж и т к у ) в н а с л ід о к ц іл о ї
низки бурхливих революцій
т а к р ів а в и х ‚в о є н о с я г н у л и
з є д н а н н я п о д іл е н о ї п о м іжр іж -
н і д е р ж а в и н а ц іо н а л ь н і т е р .и -
торії, вонин е завагалисяп ід -
нести руку також проти П ап
сьќого Уряду, щ о, нібитов
ін т е р е с і Ц е р к в и , в ід м о в л я в с я
признати соборницькі ідеали
і т р и м а вв с в о їх р у 'к а х н а т у -
ральнуй історичну столицю
Іт а л ії Р и м . К о л и ж н а ц іо н а
п ер стен ем .
М а й ж е80 р о к ів т о м у ,31
тр ав н я1857 р о ку ,в р о д и н і
Ф ранческа Ратті,в маденько-
му містечку Дезіо, народився
ч етв ер ти йсин, — гал асл и в е
червоне немовлятко, якому
н ад ан о
во й о вн и ч е
й м ен н я
г р е ц ь к о г о г е р о я А х и л я .іО -
л и л и Рим,щ об зак ін ч и тив
ньому справу національного
о б е д н а н н я , т о д іш н ій п а п а ,н а
знак протесту, замкнувсь у Ва-
тиканіі відмовився визнати
королівський уряд, називаю чи
й о го у зу р п ато р ськ и м .Ц е
б у л ов 1870' р о ц і. П р о х о д и л и
рокиз а роками. П роходили
п ап из а п ап ам и . А ле п о л іти -
н% зморщ ену рукуз великим‡ка Ватикану залиш аласяв с е
та сама. Ватикан відмовлявся
визнати право Італіїн а Р и м ,
на повне національне обєднан-
н я.Т аП апа П ій XIз р о з у м ів
це право. ПапаП ій XI з р о -
з у м ів п р а в а Н а ц ії,я к я в и щ а
універзального,я к явищ ас п і-
р н т у а л ь н о г о ,і тим у с у н у в -н е -
безпеку см ертельного КО)НфлІК-
тум іж двома духовими сила-
Ш , щ ом у с іл и є д н а т и с я ', а н е ',
взаємно змагатися,в бороть1
бѓ проти воТйовяичого м атері-
ялізму, усунув небезпеку
смертельного ,конфліктум іж
ти сяч ел ітн ім .` к ато л и ц тв о м
і
м о л о д и м , л ед ви: н ар о д ж ен и м ,
ал е, в ж е м о г у т н ім н а ц іо н а л із-
м о м .-Х р е с т з я в и в с я з н о в ун а
к а п іт о л і,а к а т о л и ц ь к і ц е р к в и
та монастирі прикрасилися
знаком фашистївського'л іт -
т о р ія .
Н а ж а л ь , ў 'н а сщ е д о с і,а н і
к а т о л и к и ,а н і н а ц іо н а л іс т и ,н е
з у м іл и з р о б и т и в с іх п о т р іб -
них висновківз цього факту
н е й м о в ір н о ї в а г и .
П апаП ій XI заговорив.І
голос його звучавп о ' старе-
ч о м у , н іб и т я ж к о б у л ос т а -
fрому вимовляти слова, а іде
тяж че надаватиї м виразисто-
с т и п е р е к о н л и в о с т и :
В и м аєте величензу^ силу,
г о в о р и вв ін н а м , ж у р н а л і-
стам —і і величезну відпові-
дальність. Розміряйте вашу
с и л у в ід п о в ід н од о в ід п о в і-
дальности. Кожний факт,п ро
котрий оповідаєте, намагайте-
с я в ід д а т и в ір н о , з г ід н о 'з
п р а в д о ю .Н е так, як в ід д а є
фотографічна маш ина,— бож
вона таки м аш ина,—а так,
як віддає мистець на , кш талт
П ір а н е з ія , щ о м ає д у ш уй в ід -
чування. Велика іваш а сила,
а л е в е л и к ай в а ш а в ід п о в і-
д а л ь н іс т ь ...
Ая д у м ав : Т ак ,т и м аєш
право говоритип р о силуЙ
в ід п о в ід а л ь н іс т ь , —бо й т в 'о я
в ід п о в ід а л ь н іс т ь
є^в е л и к а .
Б іл ь ш аз а н а ш у . М а є ш с в о їх
в ір н и хв у с іх н а ц ія х . М а є шїх
і серед українського народу.
Ів с і чекаю тьв ід тебе слова
п р авд ий сп р ав ед л и в о сте. В сі
чекаю тьв ід тебе, щ о ти схи-
лиш сян а д . найбільш - обездо-
л е н и ^ п р и й д е ш н а 'п о м ічд о
н а й б іл ь ш у с п о с л ід ж е н о г о ... В е-
л и к а т в о я в ід п о в ід а л ь н іс т ь ,6
п а п о ...
П е р е д м о їм и о ч и м а п р о х о д и -
ли образќиз недавньогом и-
нулО го.М укий терпіння укра-
їнського народу, його бороть-
б аз а н а ц іо н а л ь н е й м е н н я .Й о-
г о б о р о т ь б аз а р ід н у м о в у .
Й ого боротьбаз а ідею власної
д е р ж а в н о с т и .І в ід н о ш е н н яд о
цього всього папи.
Дійсно: Велика,. о Папо,
твоя духовна сила,але й якаж
в е л и к а .т в о я в ід п о в ід а л ь н іс т ь !
П ійXI з а к ін ч у в а в с в о юп р о -
м о ву :
- П р и й м іт ьж е м оє б л а г о -
с л о в е н н яна вас в с іх , і на ва-
ш их близьких,п ро яких дума-
єте, і ндв а ш і к р а їн и , т а к і до-
р о г ій л ю б і,— тим б іл ь ш е
д о р о г ій л ю б і,ч и м б іл ь шд а -
л е к і...
Евген О нацький,Р и м .
РЕПУБЛИКАНСЬКА ПЛЯТФОРМА
о
.
.г
Е р іх Е л і.
ДРАКОН НА ШОВКУ
,
З вигляду елегантногос а
льонуу стилі Бідермаеран е
можна було догадатися,щ о
сюди вломалися злодії. К ім -
н а т а б у л а н е н а р у ш Є н а .ус в о -
му порядку. П огляд інспекто-
ра поліції Ґравенса зупинив-
с я т іл ь к ин а с ір ій ^ п л я м іс т і-
н и ,"з а л и ш е н ійн а м іс ц і о б р а з у
А як ви гл яд авт о й у к р а-
дений образ?
'' `-
З о в с ім п о д іб н и йдо то-
го , тільки дракон повернений
у д р у г и йбік — п о я с н и в ',п р о -
ф есор.
Інспектор Ґравенс дослідж у
в а в с т ін у ,д е в и с ів о б р а з :
Я к , н а ваш у дум ку, пане
Професор Бакстерх в и л ю -1 професоре, може злодійн а й -
. Н айпізніш е.зат р и годи
ни будев а ш чудовий дракон
н а з а д д о в $а !
П роводячи агентів, профе-
сор додав іщ е:
— М ож ев а м поморќе у роз-
ш уках обставина, щ о я м аю
в е л и к у з б ір к у ц ін н и х р іч е й .Я
п е в н и й ,щ о з л о д ій м у с ів б у т и
знавцем , коли вибрав са,мето й
китайський образ.
М о л о д и й Г іс т ь с к а з а в :
Б у д ь л а с к а , п а н е Г о п к ін с ,
— `В инеп о т р е б у є т е вж е ро- с к а ж іт ь м е н і, чи ви вж ев ід о -
бити фотографіќ' Образн ес л й л и0_ бР _ а з професоровіБ ак
Є
л ати н ськ а
п р и п о в ід к а :
„К о л и д в о є л ю д е й р о б ц т ьт е
саме, воно перестає бутит е
с а м е ".Ц я п р и п о в ід к ам ає на
м е т і, п ід к р е с л и т и о с о б и с т іс т ь
лю дини,ЇЇ характер.і` силуп е -
ч а т иї ї д у х а . К о ж н и й ч о л о в ік ,
коли виконує якесь,діло,ста-
вить на-ньому печать свойо-
го Д ухаі витискає свій харак-
тер .У'в и 'с л ід і т асам а р іч в и -
х о д й т ь р іж н о , к о л иї ї в и к о н у є
д в о є р іж н и х л ю д е й .
а к і г а д к и н а с у в а ю т ь с ян а м ,
коли вчитуємосяу пл^тфор-
м у. Р е п у б л и к а н с ь к р ї П а р т ії,
затвердж еної недавно на кон-
в е н ц іїв К л ів л е н д і. Ф а к т и ч н о
ця плятф орма змагає Іточнісь-,
ко`до того-самого,д о чого
змагала дотеперіш ня політика
демократіђ: боротьбаз. бе'зі
робќгтям, ож ивлення пррмис-
л у ,' п ід н е с е н н я
ф арм ерства;
б о р о тьб аз м о н о п о л ям и й збе-
реження політичноїт а еконо-
м іч в о ї с в о б о д и ; в р я т у в а н н я
малого бізнесуй пош ануван-
ня одиниці,вдавш иї й змогу
бутин е тільки безвольною
ш р у б к о юв п а н ів н о м у с у с п іл ь -
ному ладі,але також активним
співтворцем того ладу,з м ож -
ливостяМ и вибиватися вгору,
щ ось творити, мати ііфсь'
чимсь завідувати.
-`І
Н іхтон е закине- президен-
тові Рузвельтові браку доброї
в о л і, п а т р іо т и з м у , р іш у ч о с т иі
в и т р е в а л о с т и .у в и к о н у в а н н іц е ї
політики.А всетаки републи-
канська плятформа зачинаєть-
с я в с т у п о м : „А м е р и к ав не-
безпеці! Важиться доля всіх
а м е р и к а н ц іві їх б у д у ч и хп о -
к о л ін ь .М и в ід д а є м о ' с е б ен а
те,щ обр я т у в а т и п о л іт и ч н у
с в о б о д у , ін д и в ід у а л ь н у ; н а г о -
дуі характер свобіднихг о -
рожан, яким
тоц ін н о с т я м
перш ийр а з загрож ує сам у-
р я д .Т ри р о к и а д м ін іс т р а ц ія
„Нового Розділу" збезчещ у-
вала американські традиціїй
очевидно зраджувалат і о б і-
цянки,я к і Дала Д емократична
П а р т ія с у с п іл ь н о с т ів з а м ін у
з аї ї п ід д е р ж к у ".
Щ оз а п р и ч и н и ,` щ о petty-
б л и к ан ц і аж так го стр ок р и -
тикую ть демократів,х о ч р ів -
н о ч а с н о п о м іш у ю т ьу с в о їй
плятформі багато такихт о -
ч о к , щ о їх м ал аі д ал і м ає
демократична програма?Я к-
р аз
д ем о к р ати
в
ч асі
трьохл іт старалися урегулю -
вати години праці, взаїм овід-
н о с и н и в л а с н и к іві р о б іт н и к ів ;
Добитися назначення найви-
щ о ї п л а т н і .р о б іт н и к ів , б о р о
ти сяз
Няти свої демократичні прим-
ципи,так довго вона будем у-
сіти матиу себе щ онайменш е
д в і п о л іт и ч н і п а р т ії,які вза-
їмно себе будуть критикувати
'т а ш у к а т и р іж н и ц ьу п л н т -
ф орм ах.
Н е знатищ е, щ о ухвалять
д е м о к р а т ин а с в о їй к о н в е н ц ії,
я к а в ід б у д е т ь с яп ід к ін е ц ь
цього місяця. М ожливо,Щ о
вона ухвалить платформу,щ о
буде зачинатися таксамоа -
лярм ую чо,
як
зач и н ал ася
Плятформа републиканців,з
тим очевидно,щ о небезпеку
д л я А м е р и к и -в о н и б у д у т ьд о -
бачуватин е ўосвоїм правлін-
ню ,т іл ь к иу р е г іу б л и к а н с ь к о -
м ў . О д н а ч евж е т е п е р м о ж ім
ск азати ,щ о д ем о к р атип о -
с т а в л я т ь с о б із а ц іл ь т о ч и іс ь -
крт е с а м е ,щ о п о с т а в и л ип е -
п у б л и к ан ц і,а сам е: боротьбу
з б е з р о б і т т я м , о ж и в л е н н я IIр о -
м ислу, піднесення ф армерства,
ап р и т ім всім збереження
свободолю бних американських
традицій. М ож на, такожвж е
тепер сказати,щ о колибр е -
публиќанці прийш ли до влади,
то в-головних зарисах вони
в із ь м у т ьт у с а м у л ін ію , щ о її
в з я л и ^д е м о к р а т и . М о ж н ан а -
в іт ь .с к а з а т и ,щ о р іж н и ц яv
ви к
Д
А ле вона лсетакй буде. Б о , як
говорили старі римляни, „к о -
ли двоє робитьт е саме,то во-
н о п е р е с т а є б у т и т е с а м е ".
Р іж н и ц ям іж п о л іт и к о юд е -
м о к р а т іві р е п у б л и к а н ц івб у -
де міститисьу тактиці та за-
собах. Тактикам ає великий
впливн а ф ормування суспіль-
ного характеру. Републиканці
знаю ть,щ о урядова контроля
н ад
н и н іш н ім
е к о н о м іч н и м
життям націїє неминуча,я к
неминучоює контроля вулнч-
ного руху.- Залиш ати повну
с в о б о д ув н и н іш н ім е к о н о м і'ї-
н ім ж и т т ю , о з н а ч а л о б ите са-
м е, щ оп о з н и м а т и всіс в іт л а
з вулицьі всі`х поліцаїв руху,
й позволити лю дямі автомо-
білям рухатися, куди собіхто
захоче. Знаю тьц е републи-
канцї дуж е добре, тому вж е
теперу своїй плятофрмі вони
вставили точку,щ о передба-
чає регуляцію
платні, годин
праці, валю тиі т . п . О днакр е -
п у б л и к а `н л і х о т іл ибе це все
п ер ев о д и тия к кон ечн езл о ,
якеп р и першій нагоді м ож -
на булоб` усунути. А де-
мократин е тільки вводять
контролю ,а л е стараю тьсяв
суспільність втиснути любов
___.д о ц е ї к о н т р о л і,б о н а їх д у м -
монополями, охорони-.
їм
њП о „„і-
х к- J- . К У вона залиш иться у нас на
ти середніі м алі бізнесиі т '
Д Ч ІІурЙ вдбтй чн и хз а в -
б у д е `'с п о 'в и Д н с і н е в е л и к а .
в ав ся .
Н е розумію одного:чому
`в л о м н и к у з я в т іл ь к и о д и но б -
р ад , а тойд р у г и й , щ о є па-
роюд о ньогоім ає` таку сам у
вартість, залиш ив.
П роф есор зняв образ у ѓар-
них різьблених рамахі при-
дивлявся малюнкові якогось
ф ан тасти ч н о го , д р ак о н а: Ц е
д у ж е ц ін н а к и т а й с ь к а р о б о т а
н а ш о в к уз д о б и д и н а с т ії Ш у-
льонґ. Вломник мусить бути
-зн ав ц ем ;о б а о б р азице най-
ц ін н іш і р е ч із м о є ї з б ір к и ;б ез
- гґарин е мають вони такої
в ар то сти .
— М ож ливе,щ о злодійѓп о-
чув якийсь ш ум і не м ав уж е
‚ч а с у , з а х о п и т из с о б о юд р у -
'гий образ,утікаю чи` сказав
ін с п е к т о р ;';
і
лекш е продати1 вкраденийо б -
р а з?
П рофесор подумав хвилину:
Н е будец е йому легко.
М ож ев ін знайде якогось діри-
в а т н о г о а м а т о р а ,, м о ж е, я к о -
гось антикваря, але на кож -
ний випадокб е з того друго-
г о ...
Оба представники
тай н о ї
п о л іц ії о г л я н у л и , к ім н а т у ,н е
знайш овш и в н ій ніякихп ід -
зорливих познак. Інслектор,
відходячи, звернувся до про-
ф есора:
'
'^
Б у д ь , ласка, залиш ітьн а м
на кілька годинц е й китай-
ський образоќ.М и зробимоз
Й Ђ О ГОф о т о г р а ф ію і р о з іш л е -
м о к о п іїд о р іж н и х а н т и к в а -
р ів .'d
у .
^
-
Професор нелегко розста-
Й ого
п о м іч н и к , д е т е к т и в )'в а в с яі з с в о їмf о б р а з о м ,а л е
Г о п к ін с , с п и т а в с я :
Г о п к ін с у с п о к о їв й о г о :
У п р е з и д ії п о л іц ії `Ін с п е к т о р
Ґраверс передав свому поміч-
иикові образ:
З р о б іть- зн и м к уі звер н іть
д р а к о н а п р о ф е с о р о в і.
Ін сп ек то р
п іш о вд о ` с в о є ї
праці,а детектив зателєфону-
вавп о -ф отограф а. За той час
у в ій ш о вд о й о г о к ім н а т ив о з -
н и й ,щ о п о в ід о м и впро яко-
гось гостя... (
Я кийсьп а н хоче розмов-
лятиз^паном Інспектором.
— Н ехай увійде сказав
д етек ти в .'
.. Й о м у п р и н е с л и б іл є т С
В о р р е н ,' с е к р е т а р п р о ф е с о р а
Ґ .Б . Б а к с т е р а ".'
ч, Н е х а й ч о р т ‚п о б е р е т о г о
п р о ф есо р а! 'В ін заб и р аєн а м
своєю справою ввесь ч а с .,
Іколи ВорреН увійш ов,Ґо л -
к ін с б о м к н у в :
М и не є н ія к і в о р о ж б и т и
ін е м о ж 'е м о в а мз а к іл ь к ах в и -
л и н з р о б и т и в ід б и т к и -'о б р а -
-у
ѓ ѓ ``'і..1
п р о п ав
Я к тон е п р о п ав !А ч о м у ж
професор крутитьн а м голо-
ву ?
В и мусите його виправ-
ід а т .`В ін .л е г к о з а б у в а є Bf
cRKi
р е ч і. К іл ь к а д н ів т о м ув ін
звернув мені увагу,на одну
стерові? Бо він саме телєф о-
н у вавд о м ен е:
—Я ж передав цей образй о-
го С екретареві, якийбув тут
у мене особисто.
І о п о в ів п р о ,с в о ю р о з м о в у .
Інспектор дивився довшу
х в и л и н ун а Г о п к ін с аі з з м о р
зў
з а в м н і й о г о н а п р а в и т и .Я
піш ов сьогодні вранці з тим
о б р а з о м д о` о д н о ї к р а м н и ц і,
щ об направити раму.О , будь
л а с к а ... п о д и в іт ь с я ...
С е к р е т а р в и т я г н у в ‚о б р а зі з
своєї течќиі показав Ґопкін-
с о в і, п о я с н ю ю ч и :
ч
— Колия вернувся додому,
п р о ф есо рб у в д у ж е- сх ви л ьо -
ваний,щ о йому вкрали образ.
Я вияснив йому помилкуі в ін
вислав мене сю ди, щ о б в и д а `-
ремнен е завдавали собітр у -
д у ...
-Я дуж е задоволений!
к р и к н у в Г р п к ін с . Б е р іт ьс о -
б і`Н Е І з а д ^с в о г о д р а к о н а , щ об
ян'
ан ь о г о і нед и в и в с я .
Секретар узяв образ,о б а
поклавд о своєї течќи і'вкло-
н и в ш и с ь -в и й ш о в .;
щ ербинкув рам і образу і ќа-щ еним
40^OM. П ІД ІЙ Ш О Вд о
'т е л е ф о н у :
—=-Г а л ь о !^4и п р о ф е с о р Б ак
стер?Чи ви, пане професоре,
д іс т а л ивж е с в ій о б р а з н а з а д ?
М и передали його черезв а -
Џ ІО Г Ос е к р е т а р я ,'я к и й з ѓ о л о -
с и в с ятут до п а н а Т о п к ін с а ..
Щ о?ВИ не м аєте ніякогос е к -
ретаря? О тж ец е мусів бути
той злодій, якого шЛдцука-
ем о!
Інспектор кинув `лготос л у -
х ал ьц емі вп ав,н а к р ісл о .
— П роф есорп а в раіф о.Ц е
м у с ів ^ б у т и# я к и й с ь з н а в е ц ь
м и с т е ц т в а ..А , в и , Г о п к ін с
н а й б іл ь ш и й ід іо тз ц іл о г он а -
ш ого Скотленд Я рдуі
довго.А така тактика вж е за-
ч і`п л ю є х а р а к т е р с у с п іл ь н о с т и
ін а д у м к у р е п у б л и к а н ц івв б н -
в є т о г о с и л ь н о г о , ін д и в ід у -
ального, підприємчивого,с а -
мовистарчального духа, на я-
к о м у Т іе р ш і п іо н ір и п о к л а л и
о с н о в и л я н и н іш н ь о ї А м е р н -
ки .
п. Я краз вони пробувалип е -
р евести це все в ж и ття, н п р о -
вадж ую чи
„Н о в и й Р о з д іл ",
Н еш енел Ріконстрокш енЕ кт,
А ґріколтю рел
Е д ж о стм ен т
Ект, Ґуф і Е кт, які то акти
назначували години праці,вн -
с о т у т іл а т н і; б о р о л и с яз м о н о -
полями, накладаючина них
високі податки і т. п. Репу-
бликанські сенатори
і кон-
гресмени впродовж трьохліт-
нього демократичного уряду
вання навіть співпрацю валив
ц ь о м у в ід н о ш е н н ю ,а с е н а т о р
С тей вер , той сам , щ о в ін ав -
ґ у р а ц ій н ій п р о м о в і р е п у б л и -
к а н с ь к о ї к о н в е н ц іїт а к т я ж к о
е к р и т и к у в а в д е м о к р а т ів ,, г о л о -
с у в а ву с е 'н а т і за всі ті а к т и ...
Щ ож тодіє причиною полі
точного тертя поміж дем окра-
там иі р еп у б л и к ан ц ям и ?О -
с н о в н о ю п р и ч и н о юв ' п е р ш і'й
м ір і є це, щ о к о ж н и й .д е м о `
к р а т и ч н и й ycrpifl 'п о т р е б у є
щ онайм енш е
д віп о л іт и ч н і
п а р т ії,щ об м о г т и п р о я в и т и
с в о б о д у Д У М К И ,Щ Об м о г л аб ў -- ^ , , , 6 , -п о . о д е р ж а н н ю н а л е ж іп о с
т и к о н к у р е н ц ія , н іо б л ю д им о-
^ "SVО 6 О DА "
гдц мати можливість вибору'
У К Р А ЇН С Ь К І Н А Р О Д Н ІП ІС Н І,
які опрацю ваві видав
М .О . ГА Й В О РО Н С ЬК И И
н а м іш а н и йх о р :
1.Ж и в и , У к р а їн о .
2.Н е в іс т о н ь к а , Т іїс ііяз П о л іс с я .
3.В е р б о жм оя, п іс н яз П о л іс с я .
4,.О д к а л ь с о н с н ь к о с х о д и л о , п іс н я
.з Л е м к ів щ ш ш .
5. М оям н л а , п іс н я зЛ с м к ін ш ш ш .
П о в н щ и х5 п іс е н ьп р о д а є м о
за $1.00.
6. К`блядаі Гуцульське Різдво.
Т .П льнс, Гуцульське Різдво.
8. К р у г л ь и к , Г у ц у л ь с ь к е Р Ь д в о .
9. Щ е д р ів к а , Г у ц у л ь с ь к е Р із д в о .
П овищ і4 "іс н і продаєм о
за $ЇЛ О .
Всі повнтці пісні мож на одерж ані
в к н и г а р н і „С в о б о д и ". В и с и л к и '
П о п о л у д н і ін с п е к т о рГ р а -
в е н с 'п о к л и к а вд о с е б е , Г о п -
к ін е а .
П е р е ќ д .-а .б .
П роти сивого волосся.
П о к у п е ц ь : Чи не а є т ев и
чогось лроти сивого волосся?
Х е м ік : Н іч о г іс ін ь к о ^ -п а н е
ЇМ ;Ч
К о л иб и б у л а т іл ь к и о д н ап а р
л `ія ,а б ой `н а в іт ьд в і, а л е т а к і
Щ он е критикувалиб себев з а -
їм н о; та нев и я в л я л ис в о їх " п о -
м и л о к,т о л ю д ин е м а л и б . ви -
б о р у п б м іж д в о м а п о г л я д а м и
і такий'стан фактично був би
д и к т а т у р о ю о д н о ї п а р т ії,х о ч -
би навітьц я диктатура не спо-
ч и в а л ан а ф із и ч н ій и л і, н а
а п а т ії и р о к о г о з а г а л у .'Я к
81-83 GRANDST., P. О . BOX S16
JERSEY CITY,N. J.
Г іс т ь (х о ч е к у п а т и с яв
^о к е а н і): А .ч ит у т н е м а
к р о к о д и л ів ?
чТ у зе м е ц ь :—О , н ем а!
Гість: Відќи знаєте
ц ет а к н ап евн о ?
Т у зе ц ь :т - К рокод и лі
і шmm `іт ш т ^ш ^ш ш т ш ^^``-
ш^іт ш і^аят т
Ч .1 43.
н
С В О Б О Д А , С У Б О Т А , 20-г о Ч Е Р В Н Я 1936.
Н А Б И Ў 41 Т Е М И
тІя
Р Е Ц Е П Т А У С П ІХ У .
З п р и в о д у к ін ц я р о к у р о з д а -
Ю Ть р іж н і ш к іл ь н і т и т у л и . Н а -
даю ть їх не тільки ученикам,
т о к ін ч а т ь ш к о л у , а л е .Й н е -
учсннкам, а старшим людям,
що відзначилися на якомусь
полі лю дського знання або
„р а ц і. П р и т а к ій н а г о д і з а в д а -
ю ть газетярі таком у відзначе-
н)м у ч о л о в ік о в і п р е р іж н і п и -
тання та подаю ть у газетах
й о го в ід п о в ід и .
З нагоди надання титулу
н а й б іл ь ш о м у а м е р и к а н с ь к о м у
б а н к и р о в і Д ж .` П . М о р г а н о в і
„краевим інститутом суспіль-
і!іїхнаук" газетярі питалися,
ч о м у в ін п р и п и с у є у с п іх , т а
яку раду дав би він лю дям,
щ о х о т іл и б и т е ж , м а т и в ж и т -
тю у с п іх .
Н а й б іл ь ш и й а м е р и к а н с ь к и й
б а н к и р с к а з а в : „Я м о ж з іб р а -
ти рецепту успіху в такі сло-
ва:сповняй свою роботу;будь
чесний; Д одерж уй слова; по-
магай інш им, як мож еш ; будь
с п р а в е д л и в и й ".
Як відом о, рецепта М органа
ріжниться від рецепти, яку
дає наш а народня ф ільософ ія.
Як спитались одного розум-
ного чолові'ка, як стати бага-
ч е м , в ін с к а з а в : „С т а н ь с в и н е ю
на три роки, і станеш бага-
ч с м ``.
„А щ о п о т ім б у д е ?" п и -
талнся його далі.
„П о т ім т а к п р и в и к н е ш б у т и
свинею , щ о вже все будеш
н е ю ".
Х Т О З Н А Є С Е К Р Е Т У С П ІХ У ?
К отра рецепта ближ ча прав-
Д И ?
'
.
ў
Здавалось би, щ о М брґано-
в а . А д ж е в ін м а є м іл ія р д и .
О д н а ч е ч и з д о б у в в ін с о б і
їх , придержую чися цих засад,
я к і в ін т е п е р ін ш и м г о л о с и т ь ?
Н і,в ін д іс т а в в ід с в о г о б а т ь -
к а г р у б і м іл іо н и , і с в о їм и з а -
ходамиї х тільки розробив.
Ч и р о з р о б и в в ін с в ій м а є т о к ,
придерж ую чися цих засад, які
він сказав газетярам, чи мож е
ін ш и м и с п о с о б а м и ?
Ц е' не значить, щ о М орґан
го во р и в
с в ід о м о
н еп р авд у .
Чиж не можливо, щ о йому
тільки так здається, щ о таких
з а с а д д е р ж а в с я , а в ін н а д іл і
держався зовсім інш их?
Н априклад, чи не мож ливо,
що М орґанрві здається, щ о
в ін
у се
держ ався
засад и
„С п о в н я й с в о ю р о б о т у ", а в ін
ти м ч асо м
держ ався
засад и :
„С п о в н я й с в о ю р о б о т у , я к ц е
п р и н о с и т ь з и с к и "? Ч и н е м іг
в ін т а к с а м о д е р ж а т и с я з а с а -
ди :„Д о д е р ж у й с л о в а ,-'я к ц е
приносить зиски"?
Н А И Л Е К Ш И И У С П ІХ .
У с в о їй р е ц е п т і у с п іх у М о р -
пш має аж ,.пять заповідей.
Г о л ян д ськ и й
п и сьм ен н и к
М у ^ь т а т у л і р а з с к а з а в : „Ч о -
л о в ік н ік о л и н е є д о с и т ь о б е -
режний у виборі своїх роди-
ч ів ".
Ц с наводить мені дум ку, щ о
..М о р ґ а н м іг к о р о т к о п о д а т и
газетярам багато коротш у ре-
цепту доспіху:- Хочеш мати
у с п іх , р о д И с я в д о м і м іл іо н е -
р ів .
В о щ о варта М органова ра-
д а „с п о в н я й с в о ю р о б о т у " д л я
12 м іл іо н ів л ю д е й в А м е р и ц і,
то не мож уть дістати робо-
ти ?
ОБЕРНЕНА РЕЦЕПТА.
ч
М органова рецепта успіху
має щ е інш е значіння.
Нона підсуває читачам дўм-
ку,щ о як лю дина `н е має успі-
ХУ , то вона цьому винувата
с ім а б о н е в м іл а р ів н о -
часио бути пильною , чесною ,
с іо н н о ю , ў ч и н н о ю т а с п р а в е д -
ливою .
1 т а к в о н о є ? Ч и ```н е м а ` в
Америці бага'то й багато лю -
Д ей, щ о й пильні, і чесні, і
с л о в н і, і ў ч и н н і, і с п р а в е д л и в і,
а все щ е успіху не м аю ть?
А коли так, то чрму? Чому
саме так трапляється, і то ду-
ж е часто, щ о-лю ди, які за ре-
Цептою М орґана повинні мати
у с п іх , а у с п іх у '`н е м а ю т ь ? Ч и
ц ь о м у в и н у в а т і ц і л ю д и ?` Ч и
м ож ливо, щ о. вони` щ е щ ось
повинні би робити,щ об мати
успіх, чого М орґан не згадав?
А чи не мож ливо, щ о винува-
т и й з а їх н е у с п іх х т о с ь ін ш и й ,
ін ш і л ю д и , в с і д іо д и , ц іл а с у -
с п іл ь н іс т ь ?
Ч И . М О Р Г А Н О В І З А П О В ІЛ И
М О Н #П Ѓ Ь Ц Е З М І Н И Т И ?
А м е р и к а н с ь к и й ін ж и н ір С т ю -
арт Чейс, ш ироко звісний зо
с в о їх е к о н о м іч н и х п и с а н ь , у
с в о їй
к н и ж ц і „Б ід н а с т а -
р а к о н к у р е н ц ія ", в ^к о т р ій в ін ,
як видно, представляє наслід-
к и к о н к у р е н ц ії в п р о м и с л і й
торговлі, доказує на основі у-
рядових податкових даних з
1927-г о р о к у , щ о в т о м у р о ц і
в А м е р и ц і л ю д е й о ж н а б у л о
поділити на такі кляси щ одо
їх п р и х о д ів :
У к л я с і з р іч н и м п р и х о д о м
в ід 5 м іл іо н ів д о л я р ів у г о р у
б у л о 10 о с іб ; у к л я с і з р іч н и м
п р и х о д о м в ід м іл іо н а д о 5 м і-
л іо н ів б у л о 273 о с о б и , у к л я с і
з р іч н и м п р и х о д о м в ід $100,-
000 д о м іл іо н а д о л я р ів б у л о -
10,784 о с о б и ; у і к л я с і 3 р іч н и м
п р и х о д о м в ід $10,000 д о $100,-
000 б у л о 332,789 о с і б ; у к л я с і
з р іч н и м п р и х о д о м в ід $5,000
д о $10,000 б у л о 543,509 о с іб .
Р іч н и й п р и х ід н и ж ч е $5,000
з г о л о с и л и 3 м іл іо н и 235 т и с я ч
о с іб . Не предложили ніякого
п о д а т к о в о г о з в іт у 41 м іл іо н ів
о с іб . О тже подавляю ча біль-
шість американського насе-
лення не має навіть на стіль-
ки доходу, щ оби зголоситися
до податку.
У весь прихід перш ої кляси
в и н о с и в 89 м іл іо н ів д о л я р ів , а
п е р е с іч н и й п р и х ід к о ж д о ї о с о -
б и в ц ій к л я с і 8 м іл іо н ів 900
тисяч долярів. У весь прихід
д р у г о ї к л я с и в и н о с и в 497 м іл і-
о н ів ,а п е р е с іч н и й п р и х ід к о ж -
д о ї' л ю д и н и
в цій
к л ясі
1,800,000. У третій клясі ввесь
р іч н и й п р и х ід 2 м іл ія р д и 222
м іл іо н и , а п е р е с іч н и й к о ж д о ї
о с о б и $206,000. У т р е т ій к л я -
с ї в в е с ь п р и х ід 7 м іл ія р д ів 298
м іл іо н ів , а п е р е с іч н и й п р и х ід
к о ж д о ї о с о б и $22,000. У ч е т -
вертій клясі всього приходу
б у л о 3 м іл ія р д и 759 м іл іо н ів
д о л я р ів , а п е р е с іч н и й п р и х ід
к о ж д о ї о с о б и $6,900. У п я т ій
к л я с і в с ь о г о п р и х о д у 8 м іл і-
я р д ів 708 м іл іо н ів д о л я р ів , а
п е р е с іч н и й
п р и х ід
кож дої
о с о б и в и н о с и в $2,700 н а р ік .
Нарешті у ш є сті й клясі
всього річного приходу було
62 м іл ія р д и 500 м іл іо н ів д о л я -
р ів ,
а л е ` п е р е с іч н и й п р и х ід
к о ж д о ї о с о б и в и н о с и в $1,500.
Чи яка серіозно думаюча
лю дина може припустити, щ о
‚я к б и т а к л ю д и з а в з я л и с я п р и -
держуватись М органових за-
ловідей праці, чесности, слов-
ности, учинности й справед-
ливостиѓ то вони` масово ле-
рейш ли би до вищ ої кляси
щ о д о с в о їх п р и х о д ів ?
ВЕЛИКИЙ ПРОЦЕСО У НУ ЛЬВОВІ
альш і зізнання підсудних,подані за часописом „Д іло").
V
В ід гр и зся.
Г їс Т ь : У в а ш о м у ` р е с т о р а н і
д а є т е н е м о ж л и в і п о р ц ії. Н ік о -
м у , н а ж а л ь ,н е з м о ж у п о р у ч и -
т и в а ш о ї х а р ч ів н і.
, -
. Кельнер: Прощ у вас,гсору-
ч іт ь х о ч а т и м , щ о їм з л е б а -
ж аете.
^'
' '
'
,
О -
;
` М іж з н а й о м и м и .
Ч и п ід ч а е ш л ю б у тИ б у л а
поденервована? .
Т а к , н а й б іл ь ш е д о -ч а с у ,
п о к и С л а в к о `'н е в ід п о в ів н а
з а п и т с в я щ е н и к а „т а к ". '
З а т р а м в а є м і ід е а л о м ж ін -
ки не треба ніколи гнати, бо
щ о, пять хвилин приходихь
д р у ги й .
.-v
-
" .' '
.
—о -—^—- і
З л о б н и й .
п ер`і
ед хви
м аєщ о-
^-Д о т е п ,-щ о в и
л и н о ю н а м о п о в іл и ,
н а й м е н ш е д в іс т і л іт .
А л е ж в и , п а н і,, м а є т е п а -
м я т ь !...-
Семого дня розправи, зізна^
вав увесь час піде. Ром ан М и-
гал ь . Н а л а в і^п ід с у д н и х с и д я т ь
с п о к ій н о 13 п ід с у д н и х ; п о л і-
ц а ї с и д я т ь м іж ' н и м и у д р у г ій
л а в ц ї. М іж п ід с у д . н е м а т р ь о х ^
які вж е зізнавали, а'сам е: ,Я -
нова, Стецка і Сцольського.
П ід г а й н и й , я к и й 'ц іл и й д е н ь з і-
з н а в а в у с у б о т у , з ,а с ів н и н і
побіч Паш кевича, теж у дру-
г ій д о в г ій л а в і. М іж п у б л и к о ю
с и д я т ь л и ш е н а й б л и ж ч і и ід -
с у д н и х к іл ь к а н д ц я т ь о с іб ,
які слідкую ть уваж ливо за хо-
д о м п р о ц е с у . К р ім т о г о м іж
публикою сидить теж кілька
т а й н и х- п о л іц ій н и х а г е н т ів .
П р е д с ід н и к
п о ін ф о р м у в а в
п ід е . М игаля, що його обтя-
ж и в с в о їм и з із н а н н я м и п ід е .
Б .П ід г а й н г ій у с п р а в і в б и в -
ства Я. Бачинського та у
справі слідкування за К осо`
б у д зьк и м .
Заява підсудного М игаля.
П ід с у д н и й з а я в л я є , щ о у
варш авськом у
процесі себе
надто обтяж ив. На питання
ц р е д с ід н и к а в ід п о в ід а є , щ о
краєвим провідником був Ст.
Б а н д е р а .. й о г о
н ази в ати м е
с в о їм п р о в ід н и к о м , б о п ід е ,
негідний вимовляти назвища
цієї лю дини. Заявив, щ о сам
-вступив до організації. С пер-
ш у н а л е ж а в д о З У Н Р О в 1926
p.,д а л і д о У В О , о п іс л я в 1930
а б о 1931 р . в с т у п и в д о О У Н .
Н а питання предсідника запе-
р е ч у є ,. щ о б й о г о в т я г н у в д о
О У Н п ід е . Б а н д е р а . В О У Н
працю вав у пропагандовім ре-
ф е р а т і, с п е р ш у н а Л ь в ів , о п і-
сля на львівський повіт, а зго-
дом на цілий край. П ризнає,
щ о Бандера був безпосерел-
н ім з в е р х н и к о м п ід с у д н о г о і
давав усі прикази, зате П ід-
гайний давав прикази лиш е ў
справах боєвого реферату.
Справа вбивства Я . Бачнн-
сь к о го .
і
У б е р е з н і 1934 р . п ід с у д н и й
д іс т а в п р и к а з в ід с в о г о п р о -
в ід н и к а д о в ід а т и с ь , д е м е ш к а є
сѓуд. Я- Бачинський, якого
знав уж е раніш е. Заявляє, щ о
Бачинський не був ні прияте-
лем ні товариш ем підсудного
В ід п р о в ід н и к а д о в ід а в с я , щ о
Бачинський є конфідентом і
тому його треба вбити. О по-
відає, що перед Великоднем
І934 р . п ід с у д н и й д іс т а в п р и -
каз від П ідгайного затримати
Я . Бачинського до год.9-т о ї
у м іс т і. П е р е д9-т о ю
п ід с у д
н и й п о б а ч и в н а в у л . Р у с ь к ій
К а ч м а р с ь к о г о ", т о м у п о п р о -
щ ався з Бачинським. Чим йо
ѓо мали вбити, підсудний не
знає. Н а другий день довідав-
ся від П ідгайного, щ о Бачин-
ський ранений нож ами і ле-
ж и т ь у ш п и т а л і. Д а л і о п о в і-
дає про др`уге намагаН е^вбив-'
ство Бачинського в Є зуїтськім
городі. П ризнає, щ о тоді був
з Б а ч и н с ь к и м ` у р е с т о р а н і В ін -
д а і д о в ід а в с я в ід н ь о г о , щ о
в ін м а є щ е р а н и . П ід с у д н о м у
стало ж аль. Бачигіського та
в ід в ів й о г о п ід ` с а м у х а т у , д е
попрощ ався з ним. І тому не
дійш ло тоді до вбивства в Є -
зуїтському городі. "
ў
П іде Зарицька невинна.
З черги оповідає про третій
замах на Бачинського,на ста-
рому Стрийському
ц в и н т а р і.
Заявляє, щ о ні Зарицька, ні
С е н ь к ів , х о ч `іш л и з Б а ч и н -
с ь к и м н а в у л .- К а д е т с ь к у , і н е
знали нічого про пляноване
вбивство. Далі,оповідає по`
Д р іб н о , я к п о в ід о м и в К а ч м а р -
ського, щ оби приготовився до
в б и в с т в а '. П ід с у д н и й ' д о д а в ,
щ о в ін з К о с їв н о ю м а в ' п р и :
вести Бачинського на Стрий-
ський цвинтар. Одначе тому,
щ о К о с їв н а б у л а ' х о р а , п ід -
с у д н и 'й в ід п р о в а д и в її д о л ік а
р я П а н ч и ш и н а .'З ц іє ї п р и ч и н и
звернув'ся до Зарицької, щ оби
п р и в е л и Я - Б а ч и н с ь к о г о ііп і
в у л . К а д е т с ь к у , $а п е в н я є и т
^
ї`ї-
р іш у ч е н е з н а л и т о д і п р о п л я -
Іноване 'вбивство,$. Бачинсько-
го .П ід с у д н и й о п о в ід а є , щ о
Сенькова і Зарйцьку вислав
п о Б а ч и н с ь к о г о .. т ^м у , б о с а м .
хорував на серцеИ навіть по-
силав Сенькова, щ об купив
п ід с у д н о м у л ід . Н а п и т а н н я
п р е д с ід н и к а , ч б м у із л е `г к о в а -
ж ив приказ і- сам не привів
Б а ч и н с ь к о г о , а л е п о с и л а в г іо
н ь о г ін ш і о с о б и ў ' п ід с у д н и й
признає, щ о тоді`!був неду-
ж и й і в з а г а л і н е JayMaB п р о
те,ч и д ій д е д о а м а х у .' К а ж е ,
щ о Зарицька привела Бачин-
ського на вул. К адетську щ ой-
н о п о 10-т ій г о д .Л а К а ч м а р -
ський мав ж дати на Бачин-
с ь к о г о д о ѓ о д . 9.50 в е ч о р о м .
Д одає, щ о боївка К ачмарсько`
ѓо ж дала тоді на Бачинського
В Ж Є В ІД П О Л У Д Н Я ;Р '
У бивство Бачинського.
О повідає, щ о чергового дня
п о ц ім н е в д а л ім у б и в с т в і п ід -
судний побою вався, щ о Ба`
чинський догадується, щ о на
нього,плянували замах. Заяв-
ляє, щ о на П ідгайного не`на-
тискав, що сам убє Бачин-
ського і піддерж ує, щ о при-
каз до вбивства дістав від
П ідгайного. П ризнає теж , щ о
по невдалім замаху на К адет-
с ь к ій -в у л и ц і, с а м П ід г а й и и й
хотів застрілити Бачинського.
Одначе тому, що Підгайний
не мав часу, підсудний сам
згодився вбити Бачинського,
каж учи, щ о до помочі візьме
с о б і С е н ь к о в а . П іс л я , т о г о п ід -
судний піш ов до хати Бачим-
сьќого, але його не застав. За-
лиш ив йому карточку з про-
ханням, щ об Бачинський при-
йш ов на вул. Руську або 'до
П асаж у М іколяш а. Заявив^ щ о
С е н ь к ів д о О У Н н е н а л е ж а в .
О дначе
п ід с у д н и й м а в н а
Сенькова великий моральний
вплив ісподівався, що Сень-
к ів н е в ід м о в и т ь й о м у д о п о -
могти в убивстві. І дійсно так
сталося. Два револьвери 'ді-
с т а в п ід с у д н и й в ід П ід г а й н о
го .
tБ а ч и н с ь к о г о
зу стр ін у в
п ід с у д н и й 9. т р а в н я 1934 р . у
Пасажі М іколяша з Сенько-
в о м . В с і т р и п іш л и д о р е с т о -
рану, де пили4 горівќў і пиво.
В г о д . 9.45 п іш л и в с і т р и н а
вул. К адетську, де Б ачинского
в б и т о . С е н ь к ів і Б а ч и н с ь к и й
б у л и п ід х м е л е н і, с а м п ід с у д -
н и й н і. П р и з н а є , щ о з 20
зл .п ід с у д н и й д іс т а в ` в ід в л а -
сника ресторану лиш е 4 зл.
П ід с у д н и й н е п р и г а д у є с о б і ч и
стріляв до Бачинського з пра-
вого чи з лівого боку1 з яко-
г о в ід д а л е н н я т а с к іл ь к и в ід -
д а в с т р іл ів . О п іс л я в т ік н а
вул. П елчинську, деЌ О С ІБ Н ІЙ
передав револьвери. З черги
зі Сеньковом підсудний піш ов
до ресторану Тарнавського, де
П із н іш е п р и й ш о в т е ж П ід г а й -
н и й і й о м у п ід с у д н и й о п о в ів
про вбивство. З ресторану пі-
шов зі Сеньковом до Єзуїт-
ського городу, де переждав
д о 4-т о ї г о д . в р а н ц і., З в ід т іл я
вернувся сам підсудний на
п л о щ у С . . і т а м д о в ід а в с я в
8-м ій год. рано, щ о Бачин-
ськйй убитий. На питання
п р е д с ід н и к а в ід п о в ід а є , щ о у -
б и в Б а ч и н с ь к о г о т о м у , щ о в ін
б у в к о н ф ід е н т о м , а н е т о м у ,
щ о був такий лриказ.
Зчерги підсудний давав ви`
ясцення на низку питань про-
к у р а т о р а . М іж ін ш и м з із н а в ,
щ о грош і, якими платив у ре-
с т о р а н і, д іс т а в в ід о р г а н із а ц ії.
а л і б у д е ).
З У К Р А ЇН С Ь К О Г О Ж И Т Т ЯВ А М Е Р И Ц І
НЮ ЙОРК,Н.Й.
В Ідчит про М узей В извольної
І Боротьби і велична збірка.
З і б р а т и н а в ід ч и т і н а к у л fa-
т у р н у 'с п р а в у ^403.15 у ' г о т і в -
ц і - г б- Д ій с н о н е б у д е н н а
с п р а в а в н а ш ім у к р а їн с ь к ім
ж итті. А таке ўсталося в неді-
лю ,д н я 14. ч е р в н я б . рп в J-ію
П о р е ф е р а т і з а б р а в с л о в о `о .
Петро ГІонятищин і теплиМи
словами візвав присутніх по-
перти`ту таку важ ну куяьтур-
^н у ін с т и т у ц ію , щ о з б е р е ж е н а м
п ам ятк и
н а ш о ї н а й б іл ь ш о ї
іс т о р и ч н о ї х в и л і, с е б т о н е д а р -
н ь о г о в ід р о д ж е `н н я
Ў к р а їн-
с ь к о ї е р ж а в и в її б в іт л ім с о -
б о р н и ц ь к ім в и д і. Н а ц ю д о б р у
й о р ќ у в 'ў '. НТ Д о м і;'д еЛ в ід ^у "!С праву
Ж Є^ В^ Ь.Поняти-
кj
и . Ѓ І . д о н і , ^ о мз ^ш ин В1Л се б е S10C
вався відчит про М узей В из
_ 3 в е с н я н и х м р ій ...
У с т р и й с в к ім п а р к у у Л ь в о -
рі сидять на лавцЬ два ж идки
і розм овляю ть:1
. ;
— Я кби то було добре, як-
щ о б я в и г р а в -' н а л ь о т е р ії
стільки грош ей, скільки лист-
ків маю ть отсі три дерева ра-
зом — каж еО Д Ш І-
-7 А мене приймеш до спіг-
к и ?
``Ї `'````$Х `.
_ А хороба на тебе! То ти
р аз,щ о З а р и ц ь к а н і С е н ь к ів )м а л о м а є ш ін ш и х д е р е в ?! J
в о л ь н о ї Б о р о т ь б и У к р а їн и , щ о
існує в П разі. ПреЛєґентом
б у в п . Е в г е н В и р о в и й ,, к а с іє р
М узею .
ч
`
Ц іл и й д е н ь п а д а в д о щ і н е
б у л о н а д ії, щ о п р и й д е б іл ь ш е
число слухачів. Та всеж таки
з н а й ш л о с я я к и х 200 о с іб , щ о
зацікавилися цею культурною
справою , та прийш ли,послу-
К хати.
Прелєгента представив д-р
Л : М иш ўѓа. С казав, щ о п. Е .
В и р о в и й н е б р а в і,н е б е р е а ќ
тивної участи в політичному
ж итті, а займається головно
Пластом і культурно-освітною
у к р а їн с ь к о ю ^п р а ц е ю . Т е ж п ід
к р е с л и в , щ о м іж
п р и с у т н ім и
на саді не бачить нікого з тих,
по тс завж ди так багато го-
ворять про просвіту, культу
ру, поступ і т. п.
Н а
сек р етар я
п о к л и к ан о
п ід п и сан о го .
Ш ановний гість п. Евген В и-
ровий, щ иро привитаний при-
с у т н ім и , з л о ж и в п р и в іт в ід ,у -
к р а їн с ь к о ї ім іг р а ц ії в Ч е х о -
словаччині та тих українських
культурних установ, що там
іс н у ю т ь .` П о т ім з я с у в а в п р и ч и -
ни, які склалися на те, щ о рі-
ш ено оснувати в П разі М узей
Визвольної Боротьби. Бесід-
ник запевнив українську іміґ-
р а ц ію в А м е р и ц і, щ о є ґ а р а н -
тована М узеєві з боку Ч ехо-
словаччнни всяка охорона йо-
го майна, та щ о щ рдо цього
зайві всякі побою вання. Д алі
р о з п о в ів п р о п е р ш і, о с н о в н і
збори М узею , щ о відбулися в
^925 p., т а т е , я к ц я д у м к а
стрінулася в українського гро-
мадянства з великою
п р и -
хильністю та як зачали напли-
вати до М узею відразу цінні
памятки ін'ашого недавнього
славного минулого. Були це
памятки, звязані безпосеред-
н ьо ' з визвольною боротьбою
і нашою дипльоматичною
та
п р о п аґан д н вн о ю
а к ц іє ю
в
справі української державно'
сти і незалежности. В корот-
кому часі треба було збіль-
шити приміщення М узею, в
ч ім п ід р а т у в а в М у з е й м а т е р і-
я л ь н о п . К . Л и с ю к . Б іл ь ш у д о -
п о м о г у в с у м і $1,200 д а в п . Я -
ків М акогін.Д о М узею почали
н а п л и в а т и з у с іх с т о р ін р іж н і
предмети, які надсилано да-
ром, оплануючи щ е й кош ти
транспорту. Всі члени Д ирек-
ц ії п р а ц ю в а л и і д о с і п р а ц ю -
ю ть для М узею теж ' бсзплат-
н о. Т ут бесідник зазначив, щ о
п р и їх а в д о А м е р и к и н а М іж н а -
родню Ф ілятелістичну Виставу
і при тій нагоді хоче присвя-
т и т и †р о х и ч а с у і т р у д у с п р а в і
Музею Визвольної Боротьби,
ріг ясна, теж безкорисно.
Д осі має М узей яких5.000
ж е р т в о д а в ц ів . З іб р а н о к о л о
200,000 ч е с ь к и х к о р о н , а б р
к о л о $8,000, а т р е б а н а б у д о в у
к о л о $18,000. Щ о д о ж е р т в , с т о -
їт ь н а п е р ш ім м іс ц і Г а л и ч и н а ,
потім європейська ім іграція^
н а т р е т ім у к р а їн ц і з А м е р и к н
ш и н в ід с е б е $100, а в ід у к р .
к а т . ц е р к в и с в . Ю р ія $25. З а -
яви в, щ о складає ту жертву,
бо переконався на польськім
Н аціональнім М узею в Раперс-
в іл ю в Ш в а й ц а р ії, я к е `в е л и к е
значіння має музей на вихо-
в а н н я н о в и х б о р ц ів н а ц ії й н а
пропаганду визвольних зма-
гань поневоленого народу.:-
Ѓромадянин В.П уйда також
п о п ер
ц ю 'с п р а в у 6І ім е н і
„с в іт с ь к и х ", с е б т о т и х п р а ц ю -
ю ч и х у к р а їн с ь к и х ім іґ р а н т ів ,
щ о в м ію т ь ц ін и т и в а г у у к р а їн -
ської культури ідорож ать па-
м яткам и
наш их
гер о й ськ и х
подвигів. На М узей зложив
$126.30. „ . . ^
Дальш е зложили: Товари-
с т о „Д н іс т е р ", в ід . У . Н . С о ю -
з у , $25; о . Ф и л и М о н Т а р н а в -
с ь к и й $10; о . П о н я т й ш и н щ е
д о д а в $7, д -р Л . М и ш ў ѓ а $11;
К а л и н а Л и с ю к '$10.50; г р о м а ^
д я н и І. Г у з а р і Ґ у л а $10; М и -
к о л а М а к с и м о в и ч $10; п о $5 :
А н н а С т е ф а н и ш и н , П р ія н Л у -
к ів ,В асиль і К атерина Н ищ ак,
А н т ін П а с іч н и к , Ів а н С о к іл ; п о
$2:Т е о д о с ія С л іп а , В о л о д и -
м и р Б р іл ь , Н . Н о в о в ір с ь к и й ,
К атерина Берќів; по $1:П етро
Редчук, АН І,а Дубляник, М и-
хайло Зазуіяк, М . М ., М .
Ш к іл ь н и й , М и х а й л о О с а д ч у к ,
Іван`Божан,Григорій Волічин-
с ь к и й , Г р и г о р ій Г у д и й ^, й о -
с и ф ‚С о б о л ь , М . Ѓ е р а , П а в л о
Б о д н а р ,;Н . Н ., М . О с т а п о в и ч .
З л о ж и л и щ е : О . С л а в к о 50 ц .,
Ю . Д р а г у н 25 ц . Д р іб н и м и
$10.60. Б у л и щ е й д е к л я м а ц ії,
які проголоситься по злож ен-
ню жертви.
Разом усіх грош ей у готівці
з іб р а н о $403.15, я к і в ід о с л а н о
до Обєднання для пересилки
до М узею В извольної Бороть-
би .
На закінчення д-р М ишўѓа
висказав радість з нагоди та-
кої знам енитої збірки, яка від-
разу поставилі нашу іміґра-
ц ію н а п е р ш о м у 'м іс ц і в с у м і
зібраних досі ж ертв' на згада-
ний М узей. А заразом попро-
сив Ш ановного Гостя, щ об
п е р е д а в в ід н а с н а ш ій ім іґ р а -
ц ії в Е в р о п і п р и в іт , т а щ о б
поділився з нею тим, щ о чув
на цих зборах, бо це є образ
цього, як ми тут розуміємо
справу допом оги!том у всьому,
щ о п ід д е р ж у є б о є в о г о д у х а
н а ц ії, щ о з в е р т а є її д о б о р о т ь -
би за Визволення.
Е . Я исенко, секр.
Ш ТСБУРҐ,ПА. ,
Звіт,К омітету Г)овенян.
О т с и м п о д а є м д о в ід о м а ,
щ о з О бєднання У країнських
Організацій в Америці наш
комітет отримав чотири чеки
н а з а г а л ь н у с у м у $425. К о м і-
тет розділив ті гроші номіж
т у т е ш н іх у к р а їн с ь к и х
гр о м а-
дян, які потерпіли, Ђ ІД повени
О тсею
д о р о го ю
к о м іт е т
с к л а д а є в ід с е б е і в ід т и х , щ о
одержали підмогу, щ иру по-
І# Д О К Р А Ю 91
ШО LLIІ
ПЕРЕСИЛАЄМО В ДОЛЯРАХ ІТЕЛЕ-
Г Р А Ф ІЧ Н О Д О В С ІХ Ч А С Т Е И С В ІТ А ,
СКОРО ІДЕШ ЕВО.
П родаєм о ш нфкартн на всі Л ІН ІЇ Д О краю
1з краю до Америки.
П олагодж уем о всі краєві справи деш ево
І п іс л я -о р а в к р а е в н х .
П родаємоЛ внміию емо дом и І ферми І
полагодж уемо всі тутеш ні справи ре-
ал ь н остей .
' : - `;
=
В кож дій справіпросимо ќож дого У країнця в А иерндІ удава-=Е
тнся в повиш нх справах до свого українського бю ра котрого ==
в л а с т и т е л е м в ід 20 л іт є А н т ін П а ш у ќ . А д р е с а і т а к а1:
==
ANTHONY. D. PASHUCK
=
822 N. 8th Street
РШ аЛ еІрЙ а, Pa. і
Я
К
М
И
П
О
М
А
Г
А
Є
М
О
Р
І
Д
Н
О
М
У
К Р А Е В И .
ЕЛ И ЗА БЕТ, Н . Д Ж .
'
Родинне свято народнього
р о б іт н и к а ..
В н е д іл ю , д н я 14. ч е р в н я б .
p., обходили громадяни Роман
А н н а . С л о б о д я н и 20-л іт н ю
р іч н и ц ю с в о г о п о д р у ж ж я . А п .
С лободянові минуло ЗО років
його перебування в А мериці.
С клалося так, щ о гості прибу-
ли ,а л е д о п е р в а п р и с а м ій в е -
чері дізналися, щ о це за подія
з іб р а л а їх к о л о с п іл ь н о г о с т о -
ла. Сходини набрали відразу
теплого і щ ирого характеру.
П о н е с л а с я р ід н а п іс н я , п о п Л и г
ли щ ирі слова. А гість з краю ,
п. Евген В ировий, делегат М у-
зею В извольної Боротьби, не
м іг в и й т и з д и в а , щ о б н а а м е -
риканській зем лі м іг ж ити та-
І"к и й щ и р о у к р а їн с ь к и й , с т а р о -
краєвий дух.
'
Тостмайстром був д-р Л.
М иш ўѓа. Злож ивш и побаж ан-
н я в ід с е б е і п р и с у т н іх Ш а н о в -
н и м
Ю вилятам, підкреслив,
щ о отеє має ш ирш е значіння,
бо п.Роман Слободян це.о-
д и н з т и х н а ш и х д а в н іх ім іґт
р а н т ів -ч о р н о р о б ів , щ е з а н я в
визначне місце в наш ому на-
родньому життю тільки зав-
д я к и с в о їй п р а ц і, н а б у т ій т у т
о с 'в іт ій ^ щ и р ій ^в ід д а н о с т і у -
країиській ідеЦ Власними си-
лами добився `визначного і
в ід п о в ід а л ь н о г о
с т а н о в и щ а `,
б у д у ч и в ід 1920 р . г о л о в н и м
фінансовим секретарем У. Н.
С ою зу. Ш ановний Ю вилят дає
с в о їм ж и т т я м п р и м ір , я к м о ж -
на чесною й ідейною працею
вибитися на верх і тіш итися
повагою і довірям громадян-
ства. Ч исленні бесідники під-
н о сй л и
товарискість, харак-
т е р н іс т ь , ж е р Т в 'о л ю б н іс т ь . т а
патріотизм п. С лободяна, як
теж гостинність їхнього нрав-
диво українського дому.
С л о в о з а б и р а л и 12 п р и с у т -
н іх , а п р и к ін ц і п . С л о б о д я н
п 'о д я к у в а в в ім е н і д р у ж и н и ,
д іт е й і с в о їм з а д о б р е с л о в о ,
заявляю чи, щ о в нього є те-
пер таке сам е серце, з яким
в ін п р и їх а в с ќ )д и т о м уЗО , р о -
к ів ,к о л и п о к и н у в р ід н у з е м -
лю . 1 чується щ асливим , щ о
м о ж е д л я н а о ї `с п р а в и і с в о -
го народу та тої організації,
я к ій с л у ж и т ь , щ о н е б у д ь д о б -
рого зробити. Закінчив тим,
щ о злож ив від себе і друж ини
$25 н а б у д о в у М у з е ю В и з в о л ь -
ної Боротьби в П разі з тим,
щ об
ми діждалися якнай-
скорше визволення України.
Громадяни Іван Л исаќ і Воло-
димир Стасю к‚перевели збір-
к у . З іб р а н оп $70. П о л о в и н у з
то го 'гірйзна?ейо на визвольну
б о р о т ь б у , д р у г у п а б у д о в у
М узею Визвольної Боротьби.
Ж е р т в у в а л и п о $б : В о л о д и м и р
і М арія С тасю к, Іван і А нна
Л исаќ, М ихайло П ізнак, О ме-
л я н і Е м іл ія Р е в ю ќ , Г а в р и їл , і
Ева Слободян, Дмитро і Сте-
ф а н ія Г а л и ч и н , д -р Л . М и ш у -
г а ; С т е ф а н і JMapifl Ш у м е й к о
$4;а п о $1: Е . Л я х о в и ч , В .
Д у ш ц и к , О . О л е ќ с ів , А . П о -
ливчак, А.Смит і Д . Слобо-
дян. Грош і вислано до О бєд-
н ан н я.
. Іван Л исаќ.
— ^о
-,
ВУСТЕР,М АСС.
Ѓром. И осиф Зазуляк пере-
с л а в д о О б є д н а н н я $10, п р и -
з н а ч у ю ч и $4 н а в и з в о л ь н у б о -
р о т ь б у , а п о $2 н а Р ід н у Ш к о -
л у , ін в а л ід ів і п о л іт и ч н и х в я з -
Н ів.
v
д я к у в с ім н а ш и м о р г а н із а ц ія м
та особам, тим, щ о самі скла-
дали жертви( ітим, щ о при-
чйпилися своїм трудом до збі-
рок. Українська , громада в
П іт с б у р г у ў 'п о т е р п іл а м о ж л и в о
н а й б іл ь ш е `з а в с іх . В ч а с і п о в е -
н и `б у л о у м іс ц е в ій у к р а їн с ь к ій
ц е р к в і п о в е р х п я т ь с т іп в о д и .
Т а к с а ц о б у л о в Н а р о д н ім Д е
м і.,В о д а з а п о д ія л а д л я ц е р к в и
б іл я $3,000. іц к о д и , а Н а р о д -
н о м у Д о м о в і $6,000.
З а 'К о м іт е т :
М ихайло Л ейбик, голова;
Иосиф Опалќа, касієр;
'ч`Іван Двіќ, секретар.