Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1936-175

Svoboda-1936-175

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2010

pdf

text

original

- "-Ь
'1S``Я №`Ѓ ЇЇ""ІЙ Г - V
';0т ,
У К Р А ЇН С Ь К И Й
Т Р ИЦ Е Н Т И . Р І К Х 1Л У .
У Р Я Д О В И Й О Р Г А Н З А П О М О Г О В О І О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЇ У К Р А ЇН С Ь К И Й Н А Р О Д Н И Йсою а
Ч . 175. Д ж е р з і С и т і, Н . Ш гЊ рет ,
2№ ѓ9
Ш М "ІШ ;
9Я Є 9В С Я Г 9Я Є 9Я В В 9В №
а
я
я
=я =а в
VOL.XfcIV.
і..IIII HIUIH
Щ ЕОДНА ДЕМ ОКРАТИЧНА
Н А Р А Д А
Д ІТ РО Й Т . Д ем ократи, які не погодж ую ться
з п о л іт и к о ю
Рузвелта, назначили н а 7. серпняв
Д іт р о й т і с в о ю н а р а д у ,н а я к ій х о ч у т ь н а д у м а т и с я ,
що далі робити. "Д о групи незадоволених демокра-
т ів п о к и щ о н а л е ж а т ь ': Е д м у н д с , К о л ь б і,Р ід , Іл і і
п р а в д о п о д іб н о А л ф р е д С м и т . В о н и р о з іс л а л и л и с т и
д о ін ш и х д е м о к р а т івів тих л и с т а х з а з н а ч у г о т ь ,щ о
п о л іт и к а Р у з в е л т а „п р я м у єд о к о л е к т и в із м у ,щ о
вона натискаєн а свободу слова найвищ ого суду
т ащ о п ід к о п у є о с н о в и а м е р и к а н с ь к о ї к о н с т и т у ц ії".
ПЛИВАЮ ЧА
АМ БАСАДА.
В А Ш И Н Г Т О Н . Д еп артам ент стейту
д іс т а в
п о в ід о м л е н н яв ід с в о г о а м б а с а д о р ав Е с п а н ії, щ о він
задумує свою амбасаду уміститин а одному кораб-
ліѓ і, пливаю чи здовж есП анського побереж ж я,б у -
д е в ід в ід у в а т ит і м іс ц я , де є а м е р и к а н ц і,т а б у д ед а -
ватиї м поміч, евентуально забирати їх на корабель.
Б ов ц іл ій Е с п а н ії к и п и т ьв ід г о р о ж а н с ь к о ї в ій н и ,
п а с а ж и р с ь к а к о м у н ік а ц іяз і с в іт о м п е р е р в а н аіж и т-
тя перебуваю чих
вЕ с п а н ії а м е р и к а н ц ів , я к и х
є
к іл ь к а с о т ,є п о в а ж н о з а г р о ж е н е .
П Р И С П ІШ У Ю Т Ь
П О М ІЧ
УСТЕЙТІ КАНЗАС.
ТО ЃН К А
а н з а с ). А д м ін іс т р а ц ія
п о сту п у
п р а ц ій а д м ін іс т р а ц ія п о м о ч 'і п р и с п іш и л и с в о юд і-
я л ь н іс т ьу с т е й т і К а н з а с ,у я к о м у н а с л ід к и п о с у х и
д а ю т ь с явж е т е п е р д у ж е г о с т р о в ід ч у в а т и . А д м ін і-
с т р а ц ія п о м о ч і вж е н а д іл и л аі:ї2,000 о с іб г р о ш е в и м и
п ід м о г а м и . Р ів н о ч а с н о
зф ед ер ал ьн о ю
п ід м о г о ю
губернатор Л андон плянує незалеж ну стейтовуп о -
м іч .
А В А Н Т У Р АВ П Е Н С И Л В Е Н ІИ С Ь Ю М
С Е Н А Т І.
,Г Е Р ІС Б У ^^Х Ш н с и д в е н ія ). —г .Н а ґ а л є р іі.ц е н -
с и л в е н ій с ь к о г р с т е й т о в о г о с е н а т у з іб р а л и с ьу б іл ь -
ш о м у ч и с л і б е з р о б іт н і, щ о б и п р и с л у х у в а т и с ян а -
р а д а с е н а т у , щ о м ав у х в а л и т и г р о н г ін а п о м ічб е з -
р о б іт н и м . К о л и с е н а т п р о т я г а вз у х в а л о юі в к ін ц і
х о т ів в ід л о ж и т и н а р а д и , б е з р о б іт н і с п р а в и л ид е -
м о н с т р а ц ію . В о н и п о ч а л и г у д іт и , к р и ч а т и , т у п а т и
ногами, домагаючись продовжування нарад та у-
х в а л и $100,000,000н а п о м іч б е з р о б іт н и м . С е н а т о р и
пробували успокоїтиїх , одначе це не помагало.
Б е з р о б іт н і д а л і к р и ч а л ий п о г р о ж у в а л и , щ о не у-
с т у п л я т ь , п о к ин е п е р е й д е у х в а л а п о м о ч і. П р о т е
с е н а тн е о с я г н у в п о к и щ о н ія к о г о р іш е н н яв ц ій
с п р а в і.
УТОПИВСЯ,Д А Ю Ч И
ЛЄКЦІЇ
ПЛИВАННЯ.
Н Ю
О Р Л І Е Н С . у із ія н а ). Б а т ь к о .11-л іт -
н ь о ї д ів ч и н и , Ч е с т е р Г о л , у ч и в с в о ю м а л е н ь к у д о н ь -
к у п л и в а т и . Н а г л о д ів ч и н а п о ч у л а , щ о б а т ь к о її н е
п ід д е р ж у є і щ о .в о н а п о р и н а є п ід в о д у . В о н а п о ч а -
л а р я т у в а т и с я й а м а іЖ 'іД О Й и л а с я ‚я к о с ь д о б е р е г а .
З а т е б а т ь к о , я к и й ў ч и н ' її п л и в а т и , п о т о н у в . П р и -
ч и н о ю б у л и м а б у т ь к о р ч і.
П А Р Т Ю М А Н ІЯ .
Л ІН К О Л Н
е б р а с к а ). Ц ь о г о р іч н і -л р е з и д і-
я л ь н і в и б о р и г о т о в і б у т и д у ж е н а п р у ж е н і і ц ік а в і.
М ожна сподіватися Ц ього по великому числі нових
п о л іт и ч н и х п а р т ій , щ о п ід г о т о в л я ю т ь с я д о ц и х в и -
б о р ів . Н а днях була сп роба у стейті Н ебраска ство-
р и т и щ е о д н у п а р т ію , з в а н у „ф а ^)м е р с ь к о -р о б іт н и -
ч о ю ".О д н а ч е в н а с л ід о к з а м а л о г о ч и с л а п о ч а т к о -
в и х ч л е н ів , с п р о б а .н е в д а л а с я .
Н Е О Б Е Р Е Ж Н ІС Т Ь З І З Б Р О Є Ю .
Г А К Е Н С Е К ю Д ж е р з і). М о л о д и й с т у д е н т
Б е р н г а р д м а н іп у л ю в а взД с в о є ю н а л а д о в а н о ю е т р іл ь -
бою ,к о л и н а г л о с т р іл ь б а в и п а л и л а і п о л о ж и л а т р у -
п о м й о г о т о в а р и ш а , т е ж м о л о д о г о с т у д е н т а , Ш л іх -
та.
ЗАСУДИЛИ НЕБЕЗПЕЧНОГО
Б А Н Д И Т А .
С Е Й Т П О Л ін е с о т а ). Н е б е з п е ч н о г о а м е -
р и к а н с ь к о г о б а н д и т а А л К а р п іс а с у д з а с у д и в н а д о -
смертну тю рму.Карпіс,заки його ареш тували,удо-
с т о їв с я б у в н а в іт ь т и т у л у „с у с п іл ь н о г о в о р о г ч . І ".
й о г о с п е ц ія л ь н іс т ю б у л о с х о п л ю в а т и б а г а т і о с о б и
й о п іс л я ж а д а т г і о к у п у .
'-
-
НИЩ АТЬ НАРКОТИЧНІ РОСТИНИ.
Б Р У К Л И Н ю Й о 'р ќ ). П о л іц а ї п о в и р и в а л и
в Б р у к л и н і р о с т и н у '„м а р їг у а н а ", з я к о ї м о ж н а в и -
р о б л я т и н а р к о т и к и . Ц ю р о с т и н у п о с ія в х т о с ь н а ч о -
т и р ь о х п а р ц е л я х , і їх в ід к р и в д е т е к т и в , щ о с п е ц і-
я л ь н о в и ш к о л ю в а в с я д л я б о р о т ь б и т о р г о в ц я м и
н а р к о т и к ів .
- ' `
ь
З А С У Д И Л И Л ІК А Р Я Н А 15 М ІС Я Ц ІВ Н О Р М И .
Н Ю
Й О Р Ќ . С у д з а с у д и в л ік а р я А б р а г а м а
Б е н д ж а м ін а з Н ю Й о р ќ у н а п я т н а ц я т ь м іс я ц ів з а т е ў
щ о н а с п іл ќ у з о д н и м н е с о в іс н и м а д в о к а т о м п р и д у -.
м увал и
ш т у ч н і „н е щ а с л и в і в и п а д к и ", Щ о б , о п іс л я
в и д іс т а в а т и з а с е к у р а ііій н и х к о м п а н ій г р о ш і. С у д -
д я н а з в а в ц ь о г о л ік а р я „н а й б іл ь ш и м ш у б р а в ц е м , я -
к о г о в ін б а ч и в п е р е д с у д о м в ж е в ід д о в ш о г о ч а с у ".
No. 175. ^†П Ь у .^Г К ^^ь Ш К Г ф № їж
""$м ш 'с т т я `
ЗА ДИКТАТУРУ,А Л Е
БО ГА .
С вящ еникд -р Ф ренк Бочм ен
у Б и р ^ін г е м , А н г л ія , г о `в о р и в
з н а г о д и в ід с л о н е н н я
п ам яп .
никаП О Л Я Р Л Й М ,'щ о держ авам и
м у сять; п рави титі, щ о керу-
ю т ь с я б о ж и м и в к а з ів к а м и .Т о-
ді матимемо правилі дикта-
т у р и , бо — б о ж і. П р а в д и в и й .
п а т р іо т и з м в и м а г а є т а к о їд и ќ -
т а т у р и .в я к ій л ю д и н а м у с и т ь
б у т и г о т о в а в ід д а т и ж и т т яз а
в ід р о д ж е н н я с в о г о н а р о д у .
-t-
'
В О Д Н А Е Л Є К Т Р ІВ Н ЯВ
Б У Ч А Ч І.
В о д н у е л б к т р ів н юв Б у ч а ч і
п о ч а л а б у д у в а т и м іс ь к а у п р а -
вап р и пом очі кредиту з Ф он-
д у п р а ц і. В и к ін ч е н овж е в е л й -
кий канал,щ о тягнеться здовж
правого берега Стрипи, а те-
пер будую ть великийяр, щ о
з а с т а в и т ь в о д у р ік иі с п р я м у є
її до каналу. Добутий т и м
с п о с 'о б о м
спад води витво-
р и т ь с и л у260 KM. Н а у к ін ч е н -
н і є теж т у р б ін о в а к о м о р аі
галя маш ин,а замовленіп о -
т р іб н і
м аш ини
н а с п ію т ьs
В арш ави
і Л одзі з к ін ц е м
л и п н яц. р. Е л є к т р ів н юл у -
стять у рух з початком вере-
с н яц. р. М іс ь к а у п р а в а х о ч е
п о ш и р и т и е л е к т р и ч н у с іт к ун а
околичні села..
О Р Г А Н Т Р О Ц Ь К О І^W O
.СТРАШ НІ ТОРТУРИ
вС С С Р ;
В49 .ч . „Б ю л е т и н у О п о з и -
д ії".Т р о ц м с о г р л о я в и л и с я с п с к
м ини
к о м у н іс т а Д іл іг і,щ о
д о в г о п о с и д іву б р д ь щ е в и м ь -.
к и х `в я з н и ц я х '.Н і о д н а б у р д ќ у
азна'газета-не принесла досі
о п и с ів
аж
таки х
ж ахливих
с т р а х іт ь ,,я к
п р и н іс
орган
Т роцькогр. Я Кт а м знущ аю ть-
сян а д вязн ям й , як їх то р ту -
р у ю т ь , м у ч а т ь , р о з с т р іл ю ю т ь ,
д о в о д я т ьд о .с а м о в б и в с т в ! Ц і-
л іг і п ід ч е р к у є , щ о все те роб-
л я т ь б о л ь ш е в и к ин е т іл ь к из
б у в ш и м и б у р ж у я м иЙ ін т е л і-
г е н т а м и , але і з р о б іт н и к а м и .
Д оти х о п и с івв о р г а н і Т р о ц ь -
к о г о м о ж н а з а в в а ж и т и х іб ат е ,
щ о н іщ он е з м ін и л о с яв б о л ь -
ш евицьких тюрмахв ід часу,
коли Троцький панувавн а д
С С С Р ,т іл ь к ите, щ о в т ю р м а х
п ояви вся
деяки й
в ід с о т о к
т р о ц ь к іс т ів . Та чи Т р о ц ь к и й
т е п е р п о с т у п а вб и ін а к ш е ?
СТА РЕН ЬК А
БА БУСЯ
КРИТИКУЄ
АВТА.
. т а р е н ь к а б а б у с я А н н а А єр.
л е нв А т л а н т и ќ С и т і с п р а в л я ,-
л аCJBOIV 101ў р о д и н и . З д е ї н а -
г о д иї ї в ід в ід а л и
реп ортери
т а а д о п т у в а л иїї п р о р іж н ір і-
ч и .. П ро авта бубуся сказала,
щ о „м о ж е в о н ий п о т р іб н і,а -
л е к о л и с ь л ю д из к ін ь м иІ ВО-
а а м и б у л и з н а ч н о щ а с л и в іш і''.
Ц ІН Н І З Н А Х ІД К И.З XI—XII.
В ІК У .
иш щ
В А
В К Р А Ю
ЗАВЗЯТА САМОГУБКА.
Д о
ставу
на
к ін ц ів у л .
Л ь в ів с ь к и х Д іт е й к и н у л а с я2 3-
л іт н я О л е н а П а к у ш и н с ь к а , ш у-
каІочи смерти. П обачивц е Р о -
м а н К у ч м аз Л е в а н д ів к и ,в и -
т я г н у в д ів ч и н уз в о д иі з а в ів
її до дому п р и в у л . К ульпар-
к ів с ь к ій . О д н а ч е
врятування
в ід с м е р т иї ї з о в с імн е в т іш и -
л о . Вона знову втекла з до-
муі дальш аї ї доля покищ о
н е в ід о м а .`
ОСТАНКИ СТАРИННОГО
ПЕРЕМ ИШ ЛЯ.
П ід ч а с р о б ітл р и б у д о в ік о -
л є к т о р ав П е р е м и ш л і в ід к р и -
л ин а п р о с т о р і к іл ь к а н а ц я т ь о х
м е т р ів б іл ь щ у с к іл ь к іс т ь лю д-
с ь к и х к о с т е й . К р ім т о г ов ід -
крили добре збереж ений0X0-
р о н н и ймур з ц е г л иі к а м ін н я .
Цей мур був колись мабуть
б р а м о ю , м іс т а ^
БОЛЬШ ЕВИЦЬКА
Д ІЯ Л Є К -
ТИ К А .
П іс л я р іж н и х н е в д а л и х с п р о б ,
„у с у с п іл ь н и т и " м а й н о , п о б у ті
життя громадян, больш евики,
б у л и з м у ш е н іі в м іс т іі 'н а
селі встановити
деякі роди
приватно^ власности. Тепер
м о с к о в с ь к а „П р а в д а " в дов-
ш ій с т а т т і н а м а г а є т ь с я д о к а з а
ти , щ о ця дозволена приват-
н а в л а с н іс т ьне є п р и в а т н о ю ^
т іл ь к и —'о с о б и с т о ю ! „Н е в м е р
Д а н и л о ,а Л о л я ч к а з а д а в и л а ".
Т я ж к о ' ‚л р и х о д и т ь с я б о л ь ш е -
в и ц ь к и м „д ія л е к т а м " при те-
о р е т и ч н и х -в и я с н е н н я х с т а л ій -
с ь к о ї п о л іт и к и .,
і
1.1-1.1'
10 Х В И Л И Н С П ІЗ Н И В С Я .
Г ородськи й суд у В арш аві
засудив одну молоду адво-
катку,на гри вну100 з л , з а т е ,
щ о в о н а п ід ч а с с у д о в о їр р з '
прави прозивала свою проце-
сову' противницю
словам и :
„х а #к о , м а л п о ,' ш м а т о ". П іш л о
з того,щ о противниця роби`
лаї й злобні завваж ення.Ц е
т а к р о з л ю т и л о `' м о л о д у -а д в о -
к а т к у ,'щ о в о н ан а м е н тз а -
була параграф иі вхопиласяз а
в іч н о ж ін о ц ь к і „а р г у м е н т и "..
П еред судому Р яш евіс т а -
нув цими днями С т. Ярош ,об -
ви нувачени йу том у,щ о п ід -
час гри в карти пробивн о -
жем партнера. Сталосяй $вн о-
ч із 10. н а 11. л и с т о п а д уА $Щ
вг о д . 12.10. 10-м ін у т о в е с п із -
нення спричинило теі щ р цей
у ч и н о к ,з а я к и й '; в ід п о в ід а в
п ід с у д н и й ,н е п ід п а вп ід а м -
н е с т ій н и й з а к о н . Я р о ш а з а с у -
д и д ин а п ів т о р а р о к у в я з н и ц і.
БИ К У БИ В П А РУ БК А .
Н а ф іл ь в а р к у П ід ч а щ ип ід
К у т н и м 23-л іт н ій п а р у б о кЯ н
Д ем бовськийв ів н а ланцю ху
би ка.
П обачивш и
червону
х у с т к ун а д ів ч и н і,б и к с п о л о -
шився, вирвався Дембовсько-
м уі п очав за ним гони ти !
Д е м б о в с ь к и й п е р е с к о ч и в п л іт ,
а л еб и к , р о з в а л и в ш и п л іт ,п о -
б іг за ним і в р е ш т і н а д івй о -
гон а рогиі пробив йому
ж и в іт . О п іс л я р о з я р е н е з в ір я
кинуло свою ж ертвун а землю
і почало топтати ногами.П ри-
б іг л и л ю д иі д о б у л и з п ідн іг
бика страш цо змасакрованого
трупа Дембовського.
„М А З Е П А " Р И Л Е Є В А .
Д е р ж а в н и й л іт е р а т у р н и йм уѓ
зейу М оскві придбаві скоро
о п у б л ік у є ,в с в о їх в и д а н н я х
н е в ід о м и йщ е р у к о п и с , „д е к а -
бриста"К . Ф .- Рилєєва. Руко:
пис походитьз початку20-
т и х р о к івXIX. с т . і я в л я є .с о -
бою%з а к ін ч е н и й п л я н д р а м а:
тйчногрЧ ворун а тему алсиття
-г е т ь м а н а М а з е п и . Р и л є є вз а -
д у м а в10 с ц е н ',з а с ю ж е т о м ,
б л и з ь к и м П у ш к ін о в іЙ
'„П о л -
т а в Г ',(
._ .
і
''
''
"
'' `
31 С ?Р А Х У П Е Р Е Д В ІЙ Н О Ю .
М о с к о в с ь к іл в є с т ія " в #с т у -
п а ю т ьз ц іл о ю р іш у ч іс т юп р о .
т и ф ін л я н д с ь к о г о , п р о е к т ул і`
т л к о в о г о п о л у ч е н н я з а х ід н ь о ї
Е в р о п и' з І З р в е т а м с и ^.ч е р е з
Ф іУ я я г і`д ію . К а ж у т ь ,щ о л е т у н -
с й к у `б а з ув Ф ін л я н д ії т и к о р и -
с т а л а б Н ім е ч ч и н ад л я л е к ш о -
го надетун а Советйу вилад-
к у в ій н и .
П р а з ь к и й „У к р а їн с ь к и йТщ -
д ен ь" п и ш е ,щ о п ід ч а с р о з к о -
п івн а т е р и т о р ії Д е с я т и н н о ї
церквив К иєві знайденоб а -
г а т о р іж н и х з о л о т и х , с р іб ш ц ,
с к л я н и хі к е р а м іч н и х р е ч е йз
Х І.—XII.с т . О с о б л и в у у в а г у
звертає.на себе т. зв. колт
(с е р г а ),щ о в и г о т о в л е н и йз
золотаі худож ньо орнаменто-
в а й и й е м а л іе ю . Д у ж е ц ік а в а
з о л о т а д ія д е м а ,щ о с к л а д а е т ь -
сяз окрем и х24 части н. Зн ай -
д е н от е ж р іж н і з о л о т і н а ш и в -
ки , золотий перстень, висячу
оловяну печатку, реш ткит о н -
к о ї з о л о ч е н о ї т к а н и н и , в ід л и -
т о к с ір б л а (г р и в н а ).З с к л я -
н и х р е ч е й в ід з н а ч а ю т ь с яр іж -
н і б р а н з о л є т и т о н к о їй о р и г і-
нальної роботи. В сі знайдені
речі маю ть велику наукову
в а р т іс т ь .
ЗА ЗНЕВАГУ ПАРЛЯМЕНТУ.
Суду Д рогобичі засудив
д ія ч а ППС з Б о р и с л а в аС та-
н іс д а в а В и р у ш е $с ь к о г она три
Mjlcani а р е ш т у є мт е , щ о в ін
н а р о .б іт н и ч ім ^в іч ув С х ід н и ц і
в и с л о в и в с я : ‚‚Т е п е р іш н ій с о й м
і сенат складаєтьсяз самих
м а м у т ів ;у П о л ь щ іє т е п е р
м іл іо н . д 'іт е йб е з ш к о л и , о т ж е
б у д ещ е, м іл іо н т у м а н ів б іл ь -
ш е". Кару подарували Вєру-
ш е в с ь .к о м у ,н а о с н р а і а м н е с т ії.
О БЃК РА Л И
ГРОМ АДСЬКИЙ
У РЯ Д .
Д о
буди нку
гром ад ського
у р я д ув З е л е н ій ,п о в . Н а д в ір -
н а , в л о м и л и с я з л о д іїй , р о з -
бивш и касу, забрали1,500 з л .
с т о -34Рти м и б а н к н о т а м ит а б і-
льоном .
„_
Р О Б ІТ Н И К ИУ Б А Т І
і С Т А Х А Н О В Ц 1.
З П ІД Д О Щ УП О С М Е Р Т Ь .
УЗ а л із ц я х ,'п о в ! З б о р ів ,з а
в а л и в с я м у р о в а н и `йД ім Г р и
г о р а М а т в ій к о в а я к р а зу мо
м ентг; як до середи ни. заб іг
7-л іт н іЙ
Ів а н а т в ій к Ів , щ об
сховатися перед дощ ем.Х ло-
пець згинув під рум овищ ем .:
а с о п и с „З л і.н " п о р ів н ю єз а -
р о б іт н ю
п латню
йум овинн
ж и т т я р о б іт н и к а ф ір м и а т я ,
К л ім и ,.т а с о в е т с ь к о г о ш е в ц я:
с т а х а н о в ц я С м с т а н ін а . К л ім а
з а о с т а н н іх8 т и ж н ів д іс т а в а в
п е р е с іч н о688 к ч . т и ж н е в о ,,ц
т о йч а с , я к н а й з д іб н іш и й ^с т а -
х а н о в е ц ь. д іс т д є 3^000 р у б л ів
м іс я ч н о . О д н а ку З л ін і п о к у п -
н а ц ін а р у б л яв . п о р ів н а н н із
п окуп ною
ц ін о ю
корони1.
5
р а з ів м е н ш а . ‚„З л ін " д о к а з у є ^
ц ен а р іж н и х р о д а х п р о д у к т }р
і'т а к : х л ібу С С С Р д о р о ж ч и й
н а .700_п р о ц ., с в и н и н ан а 465
ц р о ц ., ш р к о л я д а—. 2,850..п р о .ц ..,
б а р а б о л я ,—І 8р п р о .ц ., м о л р
ко , -`ѓг-1,750 п р о ц ., б іл л я- -
іі45і)іс р р о ц ,,. р д я г ^IJzty Ш Щ Т ЇІ
О б у в й З і,75М ,б Ь :п р о ц .Г и яЧ "
дорож неча зниж ує платнюс т а:
х а н о в ц я п р )іб л и з н рqa 200 к ч .
м іс я ч н о ^ е р е с іч н и й р о б іт н и к
совєтського промислу виррб-
л д е' 190 р у б . м іс я ч н о , у ч и т е л і
т а п р о ф е с о р ит200. py6.v м іс я ч -
н о ,т е х н іч н і ін ж и н ір и .6Q0—
1,000 р у б .,,,3л ін " п и т , м у
с о в є т с ь к а п р о п а г а н д ап р и в с ій
своїй велемовности засадничо
м овчи тьп р о п латнюі зар о -
б іт к и
р о б іт н и к ів
с о в є 'т с ь к и х
т п 'д п р и є м с т в .
V Ч О Р Т Ќ ІВ а л и ч и н а ); —У к р а їн с ь к е ж ін о ц т в о
Ц у с и т ь з д а в а т и с о б і с п р а в у з т о г о ,'ід о д іє т ь с я д о в -
Крўги.нього й щ о воно мусить брати активну у-
ч а с т ь у г р о м а д с ь к о м у ж и т т і н а р о д у й в п л и в а т и .'н а
й о г о х ід , а р ів н о ч а с н о м у с и т ь п о н о с и т и # в ід й о в і-
д а л ь н іс т ь з а т е , щ о д о в к р у г и н а с я к н а ц ії т в о р и т ь -
с я .Т а к .г р в о р и л а М іл є н а Р у д н и ц ь к а , г о л о в а „С о ю з у
У к р а їн о к " н а в е л и ч н ім „Д н і С е л я н к и ", щ о ,в ід б у в с я
5^ л и п н я 'б . р „ в Ч о р т ќ о в і. С в я т о р о з п о ч а л о с я п о л .е -
вок) С луж бою Б ож ою , якої вислухали понад три
т и с я ч і з іб р а н и х . П о т ім з л о ж и л и п р и в іт и п р е д р т а в -
ц и и і. з о р г а н із о в а н о г о ж ін о ц т в а , а с а м о ж ін о ц т в о
в ід б у л о д е ф іл я д у . Д о р и т м іч н и х в п р а в с т а н у л о п о -
н а д 300 м о л о д и х д ів ч а т , в б р а н и х у п р е г а р н у н а р б д -
н ю н о ш у . Ц іл а п л о щ а н е м о в з а ц в и л а я с к р а в и м ц в і-
том .У т а к т п іс н і,й м у з и к и п ід н о с и л и с ь д ів о ч і р а -
м е ц а й у с м іх а л и с ь р а д іс н о с о т к и -т и с я ч і о ч е й г л я -
д а ч ів . Д у ж е г а р н о в и п а л а ін с ц е н із а ц ія п о д іл ь с ь к о -
г о в е с іл л я . Ц іл и й ч а с п р и г р а в а л и д в і о р х е с т р и ч и -
т а л е н ь „П р о с в іт и ". В е ч о р о м в ід б у л а с ь у с а л і С о К о -
ла святочна академ іяГ ЇІро це свято пиш уть, щ о це
б у в д е н ь к р а с и й в е л и ч і, д е н ь в и с о к о н а п р у ж е н и х
н а ц іо н а л ь н и х п о ч у в а н ь , д е н ь , щ о в ід ч и н и в о ч і н е
т іл ь к и в с ь о м у у к р а їн с ь к о м у г р о м а д я н с т в у , а л е й
п о л я к а м ,` щ о ж ін о ц т в о у к р а їн с ь к о г о н а р о д у й д е
в к у п і з .ц іл и м н а ш и м п о л іт и ч н о -к у л ь т у р н и м р о з в и т -
к ом .„Д е н ь ' С е л я н к и " ^а к ін ч и в (?я з в е л и к и м м о р а л ь -
н и м і м а т е р ія л ь н й м у с п іх о м ., ) h
Л Я К А Ю Т Ь Ж И Д ІВ
Ж РАШ ЦЯМ И.
Л Ь В І В . „Г а з е т а П о л ь с к а " р о з п и с а л а с я п р о
„п р о т и ж и д ів с ь к і в и с т у п и ", я к и х д о п у с т и л а с я „ю р - `
б а у к р а їн ц ів ", щ о б у л а н а в ід п у с т і в М а н я в і. Ќ а -
ж е т ь с я й ,.с а з е т і, щ о ^о р б а ",1 п ід б -у р е н а „у к р а їн -
с ь к и м и а ґ іт а т о р а м и ", к и н у л а с я н а с т р а г а н и ж и д ів -
с ь к и х т о р г о в ц ів і ч а с т н іЛ о т о в а р р о з к и н у л а , ч а -
с т и н н о з а г р а б и л а , а ч а с т и н н о в к и н у л а д о р ік и . В к ін -
ц і п о л іц ія п р и в е р н у л а , п о р я д о к . В у к р а їн с ь к и х ґ а з е -
т а х н е м а п р о ц е н ія к о ї з г а д к и . „Н о в и й ' Ч а с ", ц е р е -
д а ю ч и ' т у „с е н з а ц ію " з а п о л ь с ь к о ю г а з е т о ю , д о д а є ,
щ о к о л и б т а к б у л о , т о ц е б у в `б и п е р ш и й т о г о р о -
д у у к р а їн с ь к и й в и с т у п н а у к р а їн с ь к и х з е м л я х п ід
П ольщ ею . Б о досі кож ний день доносить про такі
в и с т у п и п о л я к ів . Ч а с о п и с п о д а є , щ о ц е в о р о ж і н а м
е л е м е н т и х о т іл и б и в т я г н у т и у к р а їн ц ів д о п р о т и -
ж и д ів с ь к о їг п о г р о м н и ц ь к о ї а к ц ії, щ о б и п о т ім в с ю
в и н у з в а л и т и з а ц е н а у к р а їн с ь к и й н а р ід . У к р а їн ц і,
пиш е часопис, не м ож уть боротися з ж идам и таки-
м и м е т о д а м и . П р о ц е з н а є т е ж д о б р е і с в ід о м е у -
к р а їн с ь к е с е л я н с т в о . Т о м у н е т р е б а д а т и с е б е л о в и -
т и н а п р о в о к а ц ій н і п р о т и ж и д ів с ь к і-в и с т у п и , а р а н -
жовані ворожими нам елементами.
Б У Д У Т Ь Р О З В О Д И Т И С Ь , А Л Е В Ж Е Т ІЛ Ь К И
,
С О Д Є Т (?Ь К Ц А Р И С Т О Ю р А Т І ^.
М О С К З А о с ія ). О ф іц ій н а с т а т и с т и к а п о -
дає, щ о число розводів у СССР зменш илося впро-
д о в ж о с т а н н ь о г о ч а с у н а 90%. Б ід н и й ч о л о в ік н е
м ож е розвестися, бо це получене тепер з великими
т а к с а м и . З а т е р о з в о д я т ь с я в и щ і у р я д о в ц і, т о щ о .
П О В їЙ С Ь К О В р М У — Я К З А Ц А Р А Т У .
М ОСКВА.—П омерлрго письменника Ѓорного
п о ш а н у в а л а с о в є т с ь к а в л а д а м іж ін ш и м т и м , щ о
н а з в а н о й о г о ім е н е м 22-г у к а в а л е р ій с ь к у д и в із ію .
а в н іш е н а з и в а н о т а к і д и в із ії ім е н а м и в е л и к и х к н я -
зів і т. п.З Е С П А Н ІЇ — К Р А ЇН И Т Е Р О Р У .
М А Д Р И Д . —т У р я д о в і з в і д о м л е н н я п о д а ю т ь ,
щ о повстанці всю ди поносять поразки,тащ е льо-
я л ь н і у р я д о в і, в ій с ь к о в і ч а с т и н и з а н я л и м іс т о Т о л є -
`д р .П о д а ю т ь д а л і, щ о в п о в с т а н с ь к и х ч а с т и н а х ж о в -
н ір и в б и в `а ю т ь о ф іц и р ів , а с а м і п е р е х о д я т ь н а с т о -
р он ^ у р я д у . К м у н ік а т с т в е р д ж у є , щ о б о ї д у ж е к р і-
в а в і. В .б о ю п ід с с т е п о н о ю з г и н у л и п о н а д 600 ж о в -
н ір ів ,а р а н е н и х б у л о п о н а д 1,200.
. . Р Ц Е Ь О Н А . -— С т о л и ц я К а т а л ь о н ії з н а х о -
. д и т ь с я в р у к а х л ів и х . Р о б іт н и ч і л о н ії к о н т р о ѓ л ю ю т ь
в с ю к о м у н ік а ц ію . П ід о з р іл и х у с и м п а т ія х д о ф а -
ш изм у ареш тую ть' і розстрілю ю ть. -
^А Т И К А Н
П РО Т Е С Т У Є .
,В А Т Й К А Н М ІС Т О . — О ф іц ій н и й о р г а н В а т и к а -
н у в з и в а є в в е с ь к у л ь т у р н и й с в іт д о п р о т е с т у п р о т и
т е р о р у , щ о з а х о п и в Е с п а н ію , а г о л о в н о К а т а л ь о й і-
ю . К аж еться, щ о владу,захоплю ю ть вороги лю д-
ск ости .
,
'
.,
,-
Н ІМ Е Ч Ч И Н А Т ^Ж
П РО Т Е С Т У Є ,
Б Е Р Л І Н . Н ім е ц ь к а а м б а с а д а ,в М а д р и д і т іід -
н е с л а п р о т е с т п р о т и т е р о р и с т и ч н и х а к т ів у б а р ц е -
Л ь о н і, з в е р н е н и х п р о т и н ім ц ів , н ім е ц ь к и х о р ґ а н і-
з а ц ій і н ім е ц ь к и х ш к іл . ‚Н ім е ц ь к і к о н с у л і з Е с п а н ії
д о н о с я т ь , щ о к о м у н іс т и в я з н я т ь і р о з с т р іл ю ю т ь и і-
м е ц ь к и х ім іг р а н т ів , п ід о з р іл и х у с и м п а т ія х д оу н а -
ц и с т ів .
'
j.. У О В О В А " (LEBEETYX
J. fOUKplD 1893
VkuUHBmiptptr published dally except Sundaya an і holiday!
Owe#d by the Ukrainian National Association, Ua,
tt 81-g3 Oran^^trtat, Jtney City, H. J.
ч
.
Edited by Editorial Committee.-
С В О Б О Д А , С Е Р Е Д А , 29-г о Л И П Н Я 1936.
Ш 175.
Ш лий ц
4 О я а а Mall Matter at the Po tt Office ol Jeresy Ctty, M. J.
on Carcm 30, 1911 under the Act Of March 8, 1875
A coptod for mailing at apeclal rat# of postage provided for in Section П О З
of the Act of October 3, 1917, authorized July 31, 1918.
j
З а о г о л о ш е н н я р е д а к ц ія н е в ід п о в ід а є .
=2=}
в о б о д а ": BErgen 4-0237. _ Т е х У . Н . С о ю з а : BErgen 4-1016.
44)807.
ЇМ -
За кожду аміну адреси,платиться 10 центів.
t К авадн належ ить посилаѓв грош і лиш е на т.зв . Foreign Money Order.
А д р еса : "SVOdODA", P. О . BOX 346, JERSEY CITY,' N. J.
^
Л А Н Д О НІ Р О Б ІТ Н И Ч А С П Р А В А
Х то читає ам'ериканські, часописи, цей мусів
завваж ити, щ о з усіх справ, які поруш ив Л андон,
релубликанський кандидат на президента, у своїй,
останній промові, найбільше обговорюють його
погляд на робітничу справу. Та саме в цій, такій
важ ній справі Л андон виявив себе найслабш им. Ц е
завважую ть самі републиканці й кажуть, щ о вже
сама ця пром ова буде причиною , щ о багато робіт-
ників відхиляться від голосування за Л андона 'як
будучого президента..
Л андон заявляється назагал за якнайш ир-
ш і права робітника, коли йде про право робітника
себе організувати. Він каж е, щ о робітник мож е на-
л е ж а т и д о б у д ь я к о ї ю н ії, б е з о г л я д у н а т е , ч и ц о
к о м п а н іч н а ю н ія , ч и в о н а п р о ф е с ій н а , ч и п р о м и с л о -
ва. В ін є за те, щ об ніхто не см ів зм уш увати робіт-
н и к а н а л е ж а т и д о п е в н о ї ю н ії, й ц е є в и р а з н о п ід -
креслене в републиканській плятф орм і.
Ц і заяви Л андона являю ться великою небезпе-`
к о ю д л я с п р а в и о р г а н із а ц ії р о б іт н и к ів у д ій с н і р о -
б іт н и ч і ю н ії, щ о б у л и б в е д е н і й к о н т р о л ь о в а н і р о -
бітникам и. Бо практика виказує, щ о сам е такі го-
лословні заяви допом агаю ть на ділі ф абрикантам
відстраш увати робітників вгд членства в робітни-
ч и х ю н ія х , а з а т я г а т и їх з а т е д о ю н ій , к о н т р о л ь о -
ваних ф абрикантам и. М и певні, щ о Л андон щ е вер-
неться у пізніш их промовах до цього питання. Та
факт є, щ о те, щ о він тепер сказав, зробило серед
робітництва дуж е неприхильне для нього враж ін-
н я. й інакш е бути не м ож е. Т а неприхильність зро-
стає щ е й через те, щ о „Л ейборс Н он-П артізан Л іг"
п р е д с т а в л я є Л а н д о н а я к -‚‚с т р а й к о л о м а " і в о р о г а
робітництва. Вона представляє Л андона як того,
щ о є з а „о т в е р т у ш а п у ". В о н а п р и г а д у є , щ о в т р а в -
ні цього року Л андон як губернатор піш ов на услу-
ги власників оловяних копалень ідав їм військо на
те,щ о б с п р о в а д ж у в а л и н е ю н ій н и х р о б іт н и к ів , щ о б
тим чином допомогти зломити страйк ю нійних ро-
б іт н и к ів , щ о б о р о л и с я 'п р о т и „п о в іл ь н о ї с м е р т и "
— с и л ік о з и , с е б т о х в о р о б и , щ о з 'їд а л а їм л е г е н і. Л і-
ґа закидає Л андонові, щ о він як губернатор не ру-
ш и в н а в іт ь п а л ь ц е м і.Д Ц о б п е р е й ш о в з а к о н п р о м і-
німальну заплату за ж іночу,ідитячу працю андон
не рахується навіть з робітничою вим огою восьм и-
годинного дня праці, а департамент праці його
с т е й т у е н з а с ) в и з н а є і 12-г о д и н н и й д е н ь п р а ц і.
Л андон виконує теж публичні роботи при помочі
вязнїв,а це теж є проти робітничого інтересу.О сь
це є закиди, які тепер підносять проти Л андона з
робітничого боку. Робіт'никам треба про це знати
і треба слідити за тим , які Л андон дасть щ одо цих
закидів вияснення, і які дасть запевнення щ одо
ц ь о г о , щ о б т а „р о б іт н и ч а с в о б о д а ", п р о я в ін г о -
ворить, була — в інтересі робітника.
О . С .
К Л О П ІТЗ С Е Л О М
Сталін думав, щ о йому уда-
л о с я с т а т и К о л ю м б о м р о с ій -.
с ь ќ о г о ж и т т я . В ін ў р о їв с о б і,
щ о, запроваджуючи колєкти-
в із а ц ію в х л іб о р о б о ѓ в і,- в ін
р а з Й #'в с е р а а д я з а в ;'.п р о к л я т е
аграрне'питання. Те питання,
о б я к е л о м и в о б і й у б и н е о -
дин російський реж ім.
Треба признати,щ о разом з
ним неодин думав таксамо..
С купі звістки, щ о надбігаю ть
з С С С Р . д о в о д я т ь , щ о п о т іх а
Сталіна була — щ онайменш е
п ер ед ч асн а.
Відомостей про врожай ми-
нулого рбку — не оголош ено.
Чи „колхози" сповнили нало-
жене на них завдання, — не
в ід о м о . В ід о м о л и ш е , щ о я к
скін ч и л ася
„х л іб о заго то вк а"
— не скрізь була дозволена
вілвна торговля збіжжям; щ о
к ќ іл ь к іс т ь т я г л о ї х у д о б и н а
селі знову зменш илась (з бра
ќу корм у) та щ о влада була
зм уш ена —ез своїх запасів —-
уділити позички зерном —
м а й ж е в с ім „р е п у б л и к а м ", У -
к р а їн и н е в и к л ю ч а ю ч и .
Я к д а в н іш е б у л и „с а б о т а ж -
н и к и ", т а к т е п е р п о я в и л и с я н а
С е л і я к іс ь „ч у ж а к и ", я к і ц ь к у -
ю ть,а часом , — як доносять
совєтські часописи — і заби-
ваю ть
с іл ь с ь к и х „с т а х а н о в -
ц ів ";а п ід п о м а г а є т и м „ч у ж а .
кам ", щ о борю ться#з агента-
ми совєтського уряду на селі,
— „відстала верства серед
колхозників". Я ка велика ця
верства — газети не згаду-
ю т ь ...Т р ів о ж н і в іс т к и п р и х о -
д я т ь і п р о М . Т . С . а ш и н о -
т р а к т о р н і с т а ц ії), ч е р е з я к і
колхозне збіж ж я плине в со-
ветські ш пихлірі. Газети повні
відомостей про непорядок в
М ТС, про те,щ о колхози хо-
в а ю т ь п е р е д н и м и , о т ж е „п е -
ред держ авою " сотки і тисячі
с о т н а р ів з б іж ж я . К о м іс ії з М .
Т. С.їздять по селах, щ оби
встановити високість урож аю ;
з тими комісіями селяни ВЄ-
дуть уперту і невсипущ у бо-
р о т ь б у : б о ч и м ів и щ и й в с т а -
новлено врожай, тим більше
з б іж ж я т р е б а в ід д а т и „д е р ж а -
в і".Ч а с о п и с и р е в у т ь н а cnoJ
лох, щ о колхози встановля-
ють двічі меншу високість
в р о ж а ю , н іж к о м іс ії М Т С .
Н е п о м іг н а в іт ь с т а л ін с ь к и й
закон про признання колхо-
зам на вічні часи — їх зем лі,
н і п р о „п р іу с а д е б н і у ч а с т ќ и ",
б о н е м а є ч и м о б р р б л я т и їх
селянин. Трапляються масові
втечі з колхозів.
-
З д а є т ь с я , т іш и т и с я п о в и н н іб
к о л х о з и , щ о їм п р и з н а н о п р а -
во вічного володіння своєю
зем лею , щ о усталені їх грани-
ц і.А л е в т іх $, н е м а f^ м е ж е в і
з н а к и м і ж ^к о л г о с п а м и „н и -^
щ ать
х у л і г а н и ", я к я "к б -'
н іч н о п о в ід о м л я ю т ь б о л ь ш е -
вицькі кореспонденти.
В се,щ о пиш уть газети про
„д о с я г н е н н я '^ к о л х о з ів є
звичайна буйда. Бо майже
з а в ш е п о т а к ім ‚‚о п т и м іс т и ч -
HIMд о п и с і п р о т о й ч и ін ш и й
взірцевий колхоз, — іде при-
м іт к а : „Т а к р х . к о л х о з ів , я к
н а ш , в р а й о н і о д и н , а б о
д в а ". А б о : „Н а ш к о л х о з н а й -
кращ ий, а поруч з ним сам і
в ід с т а л і, я к и х у р о ж а й у д в о є
м е н ш и й я к в н а с " і ін .
Н езадоволене село і з розмі-
рУ платну яиу держ ава вста-
новлю е примусово. за відбн-
ране збіж ж я. Н езадоволене о-
с о б л и в .о р е п е р і ‚д о л и в іс т а х
з н е с е н о 'к а р т к и н а х л іб і ц ін а
йогб підскочила вгору.
.Ентузіязм у праці сколєкти.
візованого хлібораба? Звідки
він мож е взят'ися, коли селя-
нин знає, щ о скількиб він не
старався, скількиб не сіяв, —
львину частину врож аю забе-
р е „д е р ж а в и ", л и ш а ю ч и й о м у
с т іл ь к и , щ о б л и ш е ж и в п ів -
г о л о д н о ...
'
Н е м а ю ч и н а й п р й м іт и в н іш о ї
спонуки до праці, — новий
раб колхозний больш евиків—
боліє ліню хувати. Газети бід-
каю ться, щ о звичайний кол-
хозник — не „кулак" і не са-
ботаж ник, — просто не хоче
п р а ц ю в а т и ...
Не Хоче працю вати на ту
кліку, яка вогнем і м ечем пе-
рейш ла пб селах і скорила
й о г о `п о л іт и ч н о н о в ій в л а д і.
Як бачимо, скорене політич.
но село не піддалося еконо-
мічно. Водо,мститься на свій
С п о с іб і б е .н о в у т и р а н ію
п о
н а й б о л ю ч іш о м у м іс ц і: п о к и -
ш ені.
С С С Р б ід н іє , е к о н о м іч н о і
фінансово, а завдяки цьому
підупадає і його світове зна-
чіння. І гостріш і стаю ть апе-
т и т и Н ім е ч ч и н и і Я п о н ії. С е л о
б ер е
зн ен ави д ж ен и й
р е ж ім
„із м о р о м ", в и г о л о д ж у в а н н я м .
З великими для себе втра-
там и, але й з щ е більш им и для
больш евизму. Аграрної проб-
лєми Сталін не розвязав. Але
не треба забувати, щ о і царат
впав головно_ тому, щ о не
р о з в я з а в ц е ї п р о б л е м и ...
С П Р А В А П Р О Л И В ІВ
т а р а у к р а їн с ь к ап о л іт и ч н а п р о б л е м а ).
Н едавно закінчилася в Ш вай-
ц а р ії, в м іс т і М о н т р е , м іж н а -
родня конференція у справі
проливів, себто в справі спо-
лучення Чорного моря з мо-
р е м С е р е д з е м н и м ^ ‚о т ж ч с в С о -
ветам и . О тж еЃ ' п о руш ен о`.Ь ш
і
найстаршу українську полі-
т и ч н у п р о б л е м у . Т іл ь к и щ о
п р и в и р іш у в а н н і ц е і, т а к о ї
важної справи не було можно-
сти забрати слово,й україн-
ському народові. На тему ва-
ги цеї справи помістив д-р
Павло Лисяк у львівському
„Н о в о м у Ч а с і" с т а т т ю п ід п о .
вищ им наголсівком. Цю стат-
тю оСьтут передаємо.
ррливи —клю ч до Чорного
м о р я.
З географічної точки погля-
ду — Ч орне м оре є тільки ве-
ликим заливом Середземного
моря, злучене з останнім ву-
зенькою як нитка проливів:
від Чорного моря — Босфору,
а від С ередземного моря
Д арданелів, котрі в середині
розливаю ться в трохи ш ирш е
море.М армара. Х то м ає в ру.
ках оці проливи — м ає клю ч
до цілого Чорного моря, яке
може ' герметично замкнути,
немов пляшку корком іне пу
стити з Ч орного м оря на світ
жадного корабля. 'А морські
ш ляхи — це найбільш при-
р о д н і й н а й с в о б ід н іш і ш л я х и
м іж н а р о д н ь о ї л у ч б и . Н а м о -
рях нема гостинців і нема
меж . М оря обливаю ть усі кон_
ти н ен ти
земського .ґльобу
М орем можна доплисти до
найдальш их
зак у ти н
зем лі,
можна до них завозити вся-
кий крам і там його позбува.
ти та звідтам привозити назад
усяку сировину. На морях —
к о ж е н к о р а б е л ь „с в ій п а н ".
Н іх т о т у т д р у г о м у „н е з а о р е
м е ж і" й н е `н а р а ж у є т ь с я н а п о -
зов за „наруш ення в иосідан-
н ю ".Т о м у к о ж е н н а р ід у ж е з
природи самої річи силкуєть-
ся добитися до м орського бе-
рега й звідси промостити со-
б і в іл ь н и й ш л я х у с в іт . Т а к е
змагання було й у нашого
народу від світанку його істо-
р ії а ж д о о с т а н н іх д н ів й о г о
незалеж ности. Ба -- більш е. І
переємники наш ої державно-
національної области: царська
Росія та сучасний совєтський
С о ю з т е ж у ц ій с п р а в і н е
в е д у т ь ін ш о ї п о л іт и к и , т іл ь к и
п о л іт и к у , я к а є в и п л и в о м ін -
тересів цих земель і цього на-
с е л с н н я , к о т р е ж и в е в ід П ІВ Н О -
А л ь к іо .
„Б А Т Ь К ОВ А М Е Р И Ц І"
ф ін л я н д с ь к о г о ).
І
Я к багато інш им селянам і
х у т о р я н а м із В а р е с л я іт ц М і-
кові також прийш ло до голо-
в и п о їх а т и д о А м е р и к и . Д у м -
к а ц я в ч е п и л а с я в п е р т о , в ќ ін ѓ
ці з початком зими зовсім за-
в о л о д іл а н и м . Н е б у л а т о м р ія ,
з я к о ю л ю д и н а н о с и т ь с я ," а
наче жадоба, що не давала
хви ли н и
спокою. Здавалося
йом у, іцо золоті гори знайде
в А м е р и ц і, щ о т а м в к ін ц і з н а й -
де щ астя, якого люди дарему
не ш укаю ть споконвіку.
Зпочатку скривав цю дум-
ку.Та раз, як його ж інка, віч-
но зажурена, жалілася, щ о
„н у ж д и х іб а н е б у д е ", М ік о н е
міг здерж атися та сказав: і
— В ласне, щ о буде, як наІ
весну поїду``д о Америки!
П о їд е ш ? в и к л и к н у л а
ж ін к а , а о ч і її я к о с ь д и в н о з а -
іскрилися. Чи то була радість,
чи зчудування?
В ід т о г о д н я н е н а р ік а л а
вж е більш е. М ала лиш е біль-
ш и й п о ш а н ів о к д л я ч о л о в ік а
та була далеко уважливіша,
н іж д а в н іш е .
На весну дійсно прийшло
до подорожЌ М іко заставив
свій ґрунт, щ оби мати грош і
на дорогу.
`
. Чим ближ че було до виїзду,
ж ін к а с т а в а л а щ о р а з б іл ь ш е
з а д у м а н а . Т а н а ж у р л и в и 'й з а -
р и т ч о л о в ік а : „Щ е Ѓ з т о б о ю ?"
—давала все невиразну відпо-
в ід ь .
В к ін ц і п р и й ш о в д е н ь р о з -
л у к и , ж ін к а `в ід с а м о г о р а н к у
заливалася сльозами.
— Н е плач, — сказав М іко,
— як Бог дасть, щ о м ені по-
щ астить, то вернуся до тебе!
Т а к , а в с е ж ...
— А всеж щ о?
Ч о л о в ік в ід ч у в н е д о в ір я в
її г о л о с і, т а щ о й н о , я к п р о щ а -
лисй, жінка кинулася йому на
ш ию !
—Н е забудьте м ене,тату —
заридала,`)Л амятайте про діти.
— Я 'мав би забути? Щ о
вам , м ам о го л о ві? Г о д і так е
про мене дум ати!
—Н е буду, вж е не буду, та-
т у . О д н а ч е ^ с в іт л и х и й ..., а я
тут сама лиш аю ся з троїчко
дрібними дітьми. П оле застав`
л е н е....н а д о р 'о г у ... н е г н івч 4'й т е:
ся, та м ене такий туск схопив!
М ік о х о т ів їй г о с т р о в ід п о -
в іс т и ,-одначе зараз злагіднів,
ж ін к а щ о -с и л и п р и т у л и л а с я д о
нього та не хотіла пустити
й о го . П о т ім б р а в д іт и н а р у -
ки ,ц іл у в а в їх п о ч е р з і т а
з н о в у п р и г о л у б л ю в а в ж ін к у ...
Д а л е б і... М ін о в і н ік о л и і
й че-
рез голову не перейш ло, щ оби
так тяжко було прощ атися зі
своїми. Коби тільки булск де
взяти роботу, не кидав би їх
н ап евн о !
А т а к ! м у с ів їх а т и .
Ж ін к а п е р е п л а к а л а ц іл і д в а
д н і.Ж а х п р о й м а в її, я к п о д у -
мала, щ о може приклю читися.
Боялася за чоловіка та за ді-
тей . Т а сльози осуш ув'ала дум -
к а п р о д о л я р и . Н а в іт ь -д іт и
мріяли про них та розповіда-
л и п о с е л і:
„Т а т о п р и ш л е н а м а м е р и -
канські дукати, м огтим ем о на-
к у п и т и с о б і д о б р и х р іч е й ".
Зпочатку М іко часто писав.
П одеколи прислав теж ітрохи
грош ей,а за кожним разом о-
б іц ю в а в
п р и сл ати
п із н іш е
більш е.Тимчасом було це ду-
ж е мало.
Літа минули. Листи прихо-
дили щ ораз рідш е, грош і м ай-
ж е н ік о л и . М ік о п и с а в , щ о ч а -
си щ ораз гірш і, щ о розхору-
вався та
мусів узятися до
лекш ої праці. О дначе не лере-
ставав обіцю вати, щ о треба
щ е т р о х и п ід іж д а т и , а б у д е
к р а ш і."1,'
';, `-
гЛ
. М т и щ о р а з б іл ь ш е ‚ж у р и -
' ' 0'Ч
і
л-
-'Я я к `
л ась, а х л іб а б у л о щ о р а з м е н -
ш е.
'
v., - ` і ' #.
П я т ь л іт м и н у л о , в ід к о л и М І-
ко вимандрував до Америки,
три роки, відколи не, давав
про себе ніякої чутки.
П рийш ла, весна.
Л а с т ів к и п р и л е т іл и з в и -
рею ,п а р а ^їх в 'и л іп и л а г н із д е ч -
к о П ід с т р іх о ю н и з ь к о ї х а т и в
Вареслягті. Щ о дня щ ебетали
виноград, а кріслате гилля
фігових дерев тяж кі від со-
лодких овочів. Діти не розу-
м іл и , щ о їм о п о в ід а л и п т а ш _
ки , одначе здогадувалися, щ о
то щ ось радісне чим треба ра
діти, тому тішилися, скакали
та плескали в худенькі долоні
— А може ластівки бачили
та ѓа? — ѓпиталася середущ а
д ів ч и н к а .
Коби то мож на` напевно
знати? — прдум ало найстар-
ш е з д іт е й , а; ц і с л о в а п ід д а л и
н ай м о ло д ш о м у
д ум ку
п ро
батька, якого вж е не міг тя-
мити. А чиW T O був дуже
сильний? — Певно, сказало
найстарш е.
К о б и т о т а т о в е р н у в с я ...
—, п о ч а л о з н о в у с е р е д у щ е .
Т а від батька все щ е не бу-
л о н ія к о ї в іс т к и .
' Тимчасом зазеленілося дов-
кола хатини, цвітќи зацвіли в
л іс і. М ати скопала кам інистий
ку^сень зем лі, засадила з діть-
ми бараболі, а весняне сЬняш -.
не проміння засмалило їх,блі-
денькі личка.
М атері стало лекш е на серці.
С о н ц е б у л о ^т а к е я с к р а в е , щ о
здавалося навіть будуччину
розясню є та кидає в неї-про-
м ін ь ' н а д ії.
Р о з в іс и л а н а т и н і ч о л о в ік ів
кожушок, футряну шапку й
реш ту одіння:І„Я к вернеться
до дому? побачить,щ оц н про
нього не забули,та щ о м іль не
п о їв 'Й о го , р іч е й ".
С а м е 'т о д і ‚н а д ій ш о в г о с п о
вони дітям про гарні врож ай-
н і к р а їн и п ів д н я , д е д о с т и г а є Да Р і в я к о г о М ік о п о з и ч 'и в б у в в іс т к и !
,
'
'
'
"
` "
собі грош і на дорогу.
Щ ож, мамо, нічого не
ч )т и п р о в а ш о г о ?
Ж інка збентежилася. Запе-
речити булоб нерозумно; по-
твердити, м оглоб бути небез-
п еч н о .
„,
Я к о с ь ц и м и л а с а м к в ін н е ...
А то драб! Коли скоро
грош ей не приш ле, то продам
вашу хату, тай той шматок
землі. Так годіл
Ж інці заперло дух із ж аху,
сама не знала, щ о сказати.
П о л е к ш а л о їй щ о й н о т о д і, я к
с у с ід д а в ,с е б е в п р о с и т и й о б і-
ц яв, щ о заж де до весни.
П р и й ш л а о с ін ь .
,
М ати щ ораз частіш е плака.
ла. Н епевність, щ о в ній знай-
шлася, відбивалася в серди-
тих словах, із яким и зверта-
лася до дітей. Д іти залякані
ховалися радо в найтісніш ий
куток хати, за комином.
К о л и б а т ь к о н ік о л и д о
д о м у н е в е р н е т ь с я ... п р о -
ш е п т а л о о д н $к х іцД Й
— Т а ж д о д о м -т ^ід х о п и -
ло друге.
А к о л и б а т ь к о м а є ін ш у
ж ін к у !
Д іт и н е р о з у м іл и д о б р е , щ о
ц е з н а ч и т ь , `к о л и п о с е л і с т а л и
говорити, щ о батько там уже
п е в н о м а є ін ш у ж ін к у . К о л и ж
бачили, щ о м ам і очі не виси.
х а іо т ь із с л із , в ід ч у в а л и ін -
с т и и к т о в н о , щ о б а т ь к о д у ж -
д у ж е н е д о б р и й , щ м а м і д у ж е
т я ж к о т а в о н и д у ж е г о л о д н і...
А про батька не було ніякої
чі над берегом Чорного моря,
себто в.пер'ш у' чергу наш их
земель і наш ого населення.
З а Чорне море.
З н а є м о , щ о , к о л и т іл ь к и п ід
кінець першого тисячеліття
христіянської ери перейш ла й
м е н ш -б іл ь ш з а к ін ч и л а с я п о п е -
р е д н я м а н д р ів к а р іж н и х д и к и х
азійських плем ен, які з гирла
між Каспієм'і надволжагіським
низом, немов на сцену раз-
враз впадали на наш і півден-
н і, саме надчорноморські зем -
л і, а зокрем а: мандрівка кіме-
р ій ц ів , с к и т ів , с а р м а т ів , ґ о -
т ів ,г ў н ів , б о л г а р ів , а в а р ів , х о -
зар ів , у г р ів , п е ч е н іг ів і п о л о в
ц ів , а вкупі з тим сконсоліду-
валися наш і первісні племена в
п е р ш у к и їв с ь к у д е р ж а в у ,
заразж е почали наш і київські
князі й королі кріваві битви за
Чорне море. О лег вславився
щ асливим походом на Візан
тію , який закінчився двома
д о г о в о р а м и (907 і 911) з Г р е _
кам и
дуже вигідними для
н ас. О легів наступник Ігор тея
х о д и в н а Ц а р г о р о д (941) й
заключне новий договір
Грекам и. О льга навіть їздила в
г о с т і д о Ц а р г о р о д ў й а ќ й м і
чином навязала перш і релігій
но - культурні звязки
:
грецьким світом. Святослав І
Х о р о б р и й , к о т р и й ц іл е ж и т т я
вою вав з усіми сусідами на-
ш их земель, під кінець свого
панування ходив походом на
дунайських болгарів, котрих
розбив, опановуючи східню
Б о л г а р ію . В ін т е ж
заклю нив
договір з грецькою Візантією.
За Володимира Вел. наші
предки приймаю ть з Византі
христіянську віру й через'те
в х о д я т ь у в е л и к у с ім ю Х р и с т і.
янських народів східнього об
ряду. За Ярослава М удрого
відбувається останній
п о х ід
Русі на Ц аргород, після чого
у звязку з татарським лихо-
л іт т я м і у п а д к о м к и їв с ь к о ї,- а
згодом .'галицькЬ-вояодимир-
ської держ ави — наці гін до
моря потахає аж до менту,
коли на арену наш ої історії
виступає українська козачми-
н а , с е б т о м е н ш -б іл ь ш д о п о .
л о в и н и 15-г о с т о л іт т я .
М іж т и м п а д е м іж у д а р а м и
завойовницьких турків, котрі
з г л и б и н и А з ії п ід ій ш л и а ж д о
берегів Середземного моря, в
1453-м у р о ц і Ц а р г о р о д ,' а з
ним і стара візантійська дер-
ж а в а . Т у р к и п е р е н о с я т ь с к ?д и
столицю своєї держ ави ійдуті.
далі походом — на ввесь Бал-
канський півострів, котрий за-1
войовую ть та посуваю ться над
Дунай під самий Відень.О дно-
часно пош ирю ю ть вони свої
в о л ід ін н я н а о б л а с т ь г и р л а
Д у н а ю , М о л д а в ію й В о л о щ и .
ну та таким чином входять у
к о н т а к т з У к р а їн о ю .
' К озаччина у великій частині
виросла в боротьбі з туркам и,
щ о панували в Ц аргороді й
над проливами, та татарами,
щ о панували в Криму й над
областями т. зв. Золотої О р-
Д и. Д уж е часто інтерес поль-
ської держ ави, в склад якої,
головно до
Х м ел ьн и ц ько го ,
формально входили наші ко-
зацькі області, був тотож ний-
з наш ими інтересами й П оль-
щ а послугувалася козаччиною
д .'и .' в л а с н и х п о л іт и ч н и х ц іл е й .
Д уж е часто -г--козацька полі-
т и к а у в ід н о ш е н н і д о Т у р е ч .
ч и н и б у л а П о л ь і н е Н а р у к у
й в м о т у в а л а її у в ій н и з Т у -
реччиною Але назагал козаць-
к а п о л іт и к а у в ід н о ш е н н ю д о
Т у р е ч ч и н и б у л а ц іл к о м ""с а м о -
с т ій н о ю у к р а їн с ь к о ю
п о Л іт и -
кою , яка на польську держ ав-
ну політику не оглядалася, а
по свойом у зм істу не була ні.
ч и м ін ш и м ,- т іл ь к и п р о д о в ж у -
ван н ям
в ік о в іч н о ї б о р о т ь б и
У країни з азійським
степ о м ,
боротьби за опанування бере-
гів Чорного моря й проливів.
А ле не треба забувати, щ о`то-
д іш н іЧ у р к и ц е б у л а ж а х -
лива сила, перед якою трем
т ів у в е с ь с в іт . У 1620 р . т у р к и
розгромили польську армію
лід Ц ецорою . Т оді сам а П оль.
щ а звернулася до П етра К оиа`-
ш евича Сагайдачного зП ро-
хан н ям
д о п о м о ги
й коза-
ки побили турків, ратуючи
Польщ у від смертельної 'за-
грози.Турки, які громили пи-
ч е р з і в с і п ів д е н н о -е в р о п е й с ь к і
народи й ф актично були непо-
б ід й м і,
м у с ід и
у сту п ати ся
тільки перед одинокою Ўкраї-
ною .Н а ш е к о з а ц т в о ц іл к о м н е
кулилося перед Туреччиною й
не поступалося їй. Н авпаки —
воно постійно було в наступі
н а н е ї, ш у к а ю ч и в о р о г а а
самому його центрі, себто в
Ц аргороді. Козацькі байдаки,
ця наш а середновічня фльота,
нераз підпливала під мури
Ц аргоорду, нищ ачи й плю нд-
рую чи його, або на другий
беріг Чорного моря, до Кафц
й ін. Історичні пісні наш ою
народу й взагалі ціла наш а
тодіш ня усна словесність є
найкращим ламятником
т іє ї
наш ої боротьби. П раво пану-
вання над північним^ берега.
ми `Чорного м оря, а тимсамим
й проливів здобув наш нарід
не тільки силою ф акту, щ о ця
область є природнім і спо-
к о н в іч н и м
тер ен о м
наш ого
національного розселення,але
й своєю кровю , якою ціземлі
в дійснім цього слова значін-
ню цросякли до самого споду.
і Росія,.іщ ь обняла владу над
цими областям и після розруй-
н у в а н н я З а п о р о з ь к о ї С іч и u
1775 р о ц і, з а р а з -ж е п е р е б р а л а
як свою , оцю стару наш у по-
л іт и к у й п о в е л а її д а л і. П р о .
д о в ж 19-г о с т о л іт т я Р о с ія п о -
стійно зм агала до захоплення
Царгородў, бо туди йшов
найдогідніш ий ш лях,яким Ро-
с ія „т е п л и м
морем" могла
найш видче й найпевніш е вн-
добутися зі замкненого чор-
номорського басейну — на
ш и р о к и й с в іт . Т о м у Р о с ія п а .
тр о н у вал а
в с ім
ви зво льн и м
зм аганням ;південних словян і
в теорії т. зв. словяноф ільства
Аксакова, Достоєвського й
інш их, сформулувала клич у-
ґрунтування в Ц аргороді дру-
г о г о Р и м ^у , з й о г о з о в н іш н н м
символом:царгородською свя-
т о ю С о ф іє ю .
,
Ріж ні Інтереси.
В цьому пункті зустрілися
політичні зм агання' всіх вели-
ких народів Европи. Англія не
могла дозволити, з-уваги на
своє панування над Серсдзем-
ним м орем , щ об Росія захо-
пила в свої руки Ц аргород і
проливи, отж е тому за плечм-
ма „хв-рого чолоѓіка" цебто
старої султанської Туреччини
— послідовно всі ці російські
змагання перехрещ увала. Як
с у п е р н и к Р о с і ї в и с т у п и л а Н і-
м е ч ч и н а ,. я к а п р о в ід н и м к л и -
ч е м с в о 'є ї' п о л іт и к и в ч и н и л а
здійснення гаѓяну: Берлін —
Багдад. В світовій війні вда-
лося центральним
держ авам
притягнути на свій бік Туреч-
ч и н у й Г )о л г а р ію , а п іс л я р о з -
биття С ербії — частина тієї
л ін ії: Б е р л ін —Б а г д а д , і т о н а й -
важпіш а, опинилася в німець-
ких руках. Зате держави Ан-
т а н т и о б іц я л и Р о с ії.#н а в и п а -
д о к п о б ід и в в ій н і, в ід д а ч у їй
Ц аргородў з запіллям і про-
л и в ів .
П о с в іт о в ій в ій н і.
Але сталось інакш е. Вибух
р о с ій с ь к о ї р е в о л ю ц ії й п р о -
г р а н а ц е н т р а л ь н и х д е р ж а в ц іл
ком змінили полож ення. Евро
пейська частина Туреччини о
п и н и л а с я в ^р у к а х „с о ю з н и ш -
ко Г 'Г р е ц ії, а Ц а р г о р о д в р у -
к а х „м іж а л ія н т с ь к о ї" К о м іс ії
а с а м е : в р у к а х А н г л ії. Т у р е ч -
ч и н а п о д а л а с я в г л и б М а л о ї'
Азії, де Ќемаль П аш а ш вид-
ко переорганізував і піш овш и
п о б ід н и м п о х о д о м н а г р е к ів
п р о г н а в їх з М а л о ї А з ії й
н а з а д ‚в ід іб р а в Ц а р г о р о д . Т а
столиці нової Туреччини Ке-
маЛь Паша вже не переніс з
А нкари до старого Ц аргородў
чи Наќ Стамбулу, бо міжтим
взагалі знищ ив він усе, щ о
п а х л о с т а р о ю Т у р е ч ч `и н о ю й
б у л о п р и ч и н о ю її у п а д к у .
Ц артороД
всежтаки зали,
ш ився,з огляду'на проливи.
дуже важним центром, в якім
перехрещ ую ться політичні ін`
. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ч . 175. З
т с р е с и р іж н и х
європ ей ськи х
н а р о д ів . В с е в р с ь к о м у д о г о в о -
рі
Т уреччи на
зобовязалаС я.
знищити всі укріплення, які
мала в проливах, а сам і про
л н в и в ч и н и т и в іл ь н и м и й н е -
втральними. А нтанта не__могла
з а б у т и , с к іл ь к и ж е р т в к о ш т у -
вала '
й ' к р ів а в а е к с п е д и ц ія н а
Ґ а л л іп о л і. Р о с ії н а в с іх м н р о .
н и х к о н ф е р е н ц ія х в з а г а л і н е
було,о т ж е й т у т А н г л ія м а л а
н а й в и г ід н іш у в с в іт і п о з и ц ію .
Л л є з а о с т а н н іх 20 л іт н о в о
е н н о ї п о л іт и к и в ід н о с и н и
з н о в у д о г р у н т у п е р е м ін и л и с я '.
Советський (Іою з знову ввій-
ц іо в д о „к о н ц е р т у " е в р о п е й -
ських держ ав, а Т уреччина, я-
ка знаходиться у тісном у сою -
зі з большевиками, теж силь.
н о с к о н с о л ід у в а л а с я й о к р іп -
л а . О д н о ч а с н о ч е р е з н іч в и р іс
д л я А н г л ії н о в и й п о в а ж н и й с у -
перник на С ередземному морі
Італія. В се те дало Т уреч-
чині зм огу
п ід н я т и
п и тання
п р о р е в із ію
п останов
севр -
ського договору щ одо проли-
в ів у м іж н а р о д н ь о м у м а с ш т а
б і.'
Туреччина знову хоче бути
„в о р о т а р е м " п р о л и в ів . Х о ч е
їх н а н о в о у к р іп и т и й у в ій н і
мати право перепускати через
н и х т іл ь к и „с о ю з н и ц ь к і" в о є н -
м і ѓі т о р г о в е л ь н і к о р а б л і, а
„в о р о ж и х `" н е п у с к а т и . З а п л е -
чима Туреччини без
с у м н ів у
с т о їт ь с о в е т с ь к и й С о ю з , Я К И Й
сьогодні
п оп и рає
турец ьку
п о л іт и к у . Б о л ь ш е в и ц ь к а ч о р -
номорська фльота
м ала
би
таким чином
повну свободу
р у х ів ,щ о д л я б о л ь ш е в н к ів '
.
-.
справою першорядного
зн а-
ч ін н я .
М ож ливо:
б о яться
большевики всяких
н е с п о д і-
ванок з боку болгарів, які є
н а й б л и ж ч и м и й н а й б іл ь ш н е -
б е з п с ч н н м и с у с ід а м и п р о л и в ів .
С права є згори пересудж ена
в к о р и с т ь Т у р е ч ч и н и , б о к р ім
А н г л ії н е м а н ік о г о , х т о б у в б и
з а ц ік а в л е н и й
у п о в н ій
нев-
т р а л ь н о с т и п р о л и в ів . А в А н ґ
л ії є п ід ц ю п о р у б а г а т о ін -
ш н х к л о п о т ів і с ь о г о д н і п р о _
ливи вже не маю ть для неї
л ь с г о з н а ч ін н я , я к е м а л и р а -
н іш е .
С В О БО Д А , С Е Р Е Д А , 29-г о Л И П Н Я 1936;
Малий` Івась зробив якісь
збитки. Батько скартав його,
п о т ім п и т а є т ь с я :
Чи ти, Івасю, розумієш ,
чом у я назвав тебе маленьким
дурни ком ?
Р о з у м ію ; т о м у , щ о я н е
такий великий як тато.
Г О Л О С И Ч И Т А Ч ІВ
Ж ЕРТВАВ І№ Ц І І Л Я Ц Ь К И Х
V:ЗН У Щ А Н Ь .
Д н я 19. л и п н я п о м е р у д ій т -
р о й т с ь к ій
с а н а т о р ії б у в ш и й
У к р а їн с ь к и й С іч о в и й С т р іл е ц ь
П е т р о Г ір ш ій . П о п р о щ а л а
й о г о г р о м а д а н а ш и х н а ц іо н а -
л іс т ів я к в ір н о г о с и н а н а ш о г о ,
народу і борця за кращ у до.
л ю р ід н о ї з е м л і.
П о к ій н и й п е р е б у в ш іс т ь м і-
с я ц ів 'у л я ц ь к ім п о л о н і в Б е -
р е с т ю Л и т о в с ь к ім . А , я к в ід о -
м о ,м ало є таких, щ о вийш ли з
ц е ї т ю р м и ж и в и м и . А т і, щ о
вийш ли на волю , осталися ка-
л ік а м и н а ц іл е ж и т т я . З а б р а л а
ц я н е в о л я і з д о р о в л я П о к ій -
ном у.
П рибув
в ін д о
Злучени х
Д е р ж а в в 1921 р . і п р а ц ю в а в у
Д іт р о й т і в ф а б р и ц і, а в е ч о р а -
ми ходив до ш коли. Та здо.
р о в л я й о г о п ід у п а д а л о й в ін
був змуш ений виїхати до Ко
л о р а д о , щ о б л ік у в а т и с ь . В м і-
сті Д енвер перебував наш гро-
м а д я н и н Б о й к о й в ін д о п о м іг
П о к ій н о м у в л ік у в а н н ю , т е ж :
ф ін а н с о в о . З а п о ч а т к о в а н і- в
Берестю сухоти вимагали ве-
л и к о г о п ік л у в а н н я , а н а ц е н е
б у л о з а с о б ів . В Д е н в е р п е р е
бував
П о к ій н и й
у ш питалі
п р и б л и з н о р ік , а п о т ім п е р е _
везли його до дітройтської са-
н а т о р ії, д е й п о м е р . П о х о р о н -
ний день був днем
робучи м .
П роте було багато
у ч а с н и к ів
похорону, щ о було
д оказом ,
щ о
П о к ій н о г о ш а н у в а л и я к
л ю д и н у ч е с н у і п а т р іо т и ч н у .
Данило Рубаха.
М .К остиш нн.
НАЙМИТ КПИМ
а з к а ).
Р а з с к л а л о с я ч у д о , я к и х в с в іт і м а л о ,
Я к з наймита К лима став багатий пан.
Та лиш е до панства йому бракувало
Вимог, щ о жадає характерний стан.
Ж и в с о б і в р о з к о ш а х ,' г о р д о п ід с м іх а в с я ,
Д а р м а , щ о к о л и с ь в ін с а м іў н а й м а х б у в . `
їн ^в `к р ів а в и х 'п о т а х і с л ь о з а х , к у п а в с я ,
'П ро скдррнібуденні м ов зрвф ї. не чув.
Чужа'кровавиця розпирала боки,
Н е зваж ав на сльози, щ о в кривдах текли.
В ін т о п т а в й б е з с е р ц я р о б и в н о в і к р о к и ,
Щ о в його ж адобі так страш но пекли.
О сь,бач, була в нього загарбана нивка,
Щ о т о в ін н а н е ї б а г а т о ч и с л и в ,
О днак його гризла убита стеж инка,
Щ о йш ла через нивку й нею лю д ходив.
О ц е й о г о г р и з л а з а х л а н н іс т ь м із е р н а ,
В ін х т ів д о к а з а т и с в ій ж о р с т о к и й у м ,"
Н и м з а в о л о д іл а л ь о г ік а м о д е р н а ,
В и с т а в и в с е б е в ін н а с м іх і н а г л у м .
О т в ін в и д а в н а к а з с т е ж и н к у з а к р и т и .
Ц ей наказ був строгий, дивний і чудний,
Щ о н іх т о н е с м іє н о г о ю в с т у п и т и ,
,Бо зараз упаде трупом неж ивий..
Та разу одного стеж инкою цею
Й ш о в д ід у с ь с т а р е н ь к и й ' й б у ч к о м п ід
{п и р а в с ь , .
П а н з а н и м в п о г о н ю ж е н е ч е т в ір н е ю , .
Я к д і г н а в , с е р д и л о , й о г о п о с п и т а в с ьt ...,
„Я к с м іє ш ; л е д а р ю , м ій п р и к а з л о м а іг и ?
Т и н е ч у в п р о с т р о г іс т ь , щ о у н ій б у л о ?"
„Ч у в , ласкавий пане. Я звик обминати,
Я к б а ч у д е т и ч к у , в іх о т ь , п о м е л о !
„Т о д і з н а ю п е в н о : в л а с н и к з б о р р н я е .
Т у т ж е н а с т е ж и н ц і н іщ о н е с т о їт ь ...'
Д ивно, яким дивом тут пан збороняе,
З н а ю ц ю с т е ж и н к у в іл ь н у з д а в н іх л іт ".
П ан лю то поглянув з злобою страш ного)
О б т е р в ін з а х л а н н о с у в о р е ч о л о
І крикнув: Л едарю ! Знай, як я тут стою ,
З н а ч и т ь : н е м о в т и ч к а , в іх о т ь п о м е л о .
„Т а к !? Д а р у й т е ж , п а н е ", с т а р е ц ь в ід із в а в с я ,
„Я д у м а в , щ о с п л е т н і ш е п ч у т ь у с е л і
П р о с и л у і м у д р іс т ь ... Я п е р е к о н а в с я ,
Щ о у в а с , я к в т и ч ц і, в іх т ю й п о м е л і.
НЕВІДОМІ КОРОЛІ
2 0 1 Н А И П О П У Л Я Р Н ІШ И Х У К Р А ЇН С Ь К И Х Н А Р О Д Н ІХ П ІС Е Н Ь ,
З ІБ Р А Н И ХВ О Д Н ІЙ Г А Р Н О О П Р А В Л Е Н ІЙ К Н И Ж Ц І.
""Andantino doloroso.
4
Hjpo.1HJП ІС М .
З і}б іг к ії Д м . А н д (х ѓ к Ч
З Б О Р ИВ ІД Д ІЛ ІВ ї . Н . С О Ю З І
^.В И Л К С -Б Е Р И , П А. Бр. св. Івана
Х р ести тел я ,п ід . 223, п о в ід о м л я є с в о -
їхч л е н ів , щ о м іс я ч н і з б о р и в ід б у -
дуть сяв н е д іл ю , 2-г о с е р п н я , з а р а з
п о
С л . Б о ж ій , в г а л і п а р о х ія л ь н ій .
К ож днй член обовязково має бути
п р и ш и т ії на зборах, бо м аєм о важ ні
сп р авидо полагодж ення. — П етро
М а л іб о р с ь к и й ,сек р .
П Е РТ АМ БОП,Н.ДЖ .Бр.св.Ва-
с н л ія ,в ід . 168, п о в ід о м л я є с в о їх м і-
сц евн хі п о з а м іс ц е в н х ч л е н ів , щ о м і-
сяч н із б о р и в ід б у д у т ь с я в н е д іл ю ,
2-г о с е р п н я , в г о д и н і 3-т ій п о п о л у д -
н і с а л і У . Н . Д о м у , 760 С т е й т в у .
П р и гадуєм ов с ім д о в г у ю ч и м ч л е н а м ,
щ об
п р и й ш л и н а з б о р и і в и р ів н а л н
св ої залеглости, бо в противнім разі
будутьс у с п е н д о в а н і. — Г р и г о р ій Д я -
чиш ин, предс; Ілько Л абуза, кас;
М иколаП ащ ин, секр.
В С Т У П А Й Т Е ГРОМ АДНО
ВЧЛЕНИ УКРАТНСЬКОГО
Н А Р О Д Н О Г ОС О Ю ЗА .
В с і т і п іс н і у л о ж и л и н а ф о р т е п я н н а ш і с л а в н і м у з и к и : Д . С іч и н с ь к и й
і С . Л ю д к е в и ч . К о ж н а п іс н я м а є м е л ь о д ію у в е р х н ім г о л о с і, о т ж е в с і 201 п іс е н ь
м о ж н а с п ів а т и а б о г р а т и н а я к ім н е б у д ь ін с т р у м е н т і.
В с ю д и і п р и к о ж н ій н а г о д і, в д о м а , в т о в а р и с т в і, в ќ л ю б і, в ш к о л і, н а
ч о н ц е р т а х і п р и в с я к и х в и с т у п а х г р а й т е й с п ів а й т е т і з іб р а н і й в и д р у к у в а н і
у ц ій к н и ж ц і п іс н і.
Ц ін а л и ш е $2.00, с е б т о о д н о г о ц е н т а з а о д н у п іс н ю .
З а м о в л я й т е щ е с ь о г о д н і у к н и г а р н і „С в о б о д и ":
"SV0B0DA,"81-83G R A N D ST. (P. 0. BOX 346),J E R S E YC IT Y , N. J.
У К Р А ЇН С Ь К И ЙД Е Н Ь Г А Р Т Ф О Р Д У
І Д О О К О Л И Ч Н И Х У К Р А ЇН С Ь К И Х Г Р О М А Д
п ід п р о т е к т о р а т о м В и с о к о п р е о с в я щ е н о г о В л а д и к и
К о н с т а н т и й а Б о г а ч е в с ь к о г о і п р и с п ів у ч а т и В и с о к о -
п р е л о д о б н о г о Д у х 'о в е н с т в а
:
::
: в ід б у д е т ь с я :
::
:
ВН Е Д ІЛ Ю , Д Н Я 9-Г О С Е Р П Н Я (AUGUST) 1936 Р О К У
В
П А Р К У „LIGHT HOUSE GROVE STA, 24
GLASTON BURY"
1)В г о д и н і 11-т ій (л іт н ій ч а с ) П о л е в а А р х іє р е й с ь к а С л у ж б а
Б ож а в парку, яку відправить Високопреосвящ ений Константќи
п р и
с п ів у ч а с т и д о о к о л и ч н и х с в я щ е н и к ів .
2)П о С л у ж б і Б о ж ій в ід б у д у т ь с я у к р а їн с ь к ін а р о д н і `т а н к и м о -
л о д іж из А н с о н ії, Н ю Г е й в е н і Ґ а р т ф о р д у , п е р е п л іт а н і у к р а їн с ь к и м и
п іс н я м и .
3)В ід г о д и н и 3-т о ї п о п о л у д н і з а б а в а з т а н ц я м и д о п із н о г о
в еч ор а.
Щ иро просино громадяство Ґартфорду і околиць прийти на
У к р а їн с ь к и йД е н ь ч и с л е н н о , ш о б и в ін в ід б у в с я п ід к о ж н и м о г л я д о м
я к н .ій к а р щ е .. Б у ф е т у в л а с н о м у з а р я д і. Д о т а н ц ів б у д е п р и г р а в а т и
д о б ір н а орхестра з Н ю Гейвен. В ступ до парку за тікетамн.
Д орогад о п а р к у „Light House Grove" ід е ч е р е з East Hartford
Bridge, опісля зазначена дороговказами.
175,82
Г ол овн и йК о м іт е т У к р . Д н я .
М А Р ІЯ
П О В ІС Т Ь
-Ў Л А С А
САМ ЧУКА -
ц ін а50 ц е н т ів .
Зам ов л ен н я слати на адресу:
"S
V O B O D A "
81-83
GRAND ST., P. О . BOX 346
JERSEY CITY, N. J. ;
ЗУ К Р А ЇН С Ь К О Г О Ж л П Я
ї
В А М Е Р И Ц І.
НЮ АРК, Н.ДЖ .
Н о в и й В ід д іл О Д В У ч . 70
Ім .С. Баидери.
Заходом С трілецького Гуггг-
ка ч. 9 заложено в Нюарку,
Н . Д ж ., в ід д іл О Д В У ч . 70. Н а
з б о р а х ц ь о г о в ід д іл у р іш е н о
н азвати
ц ей
в ід д іл
ім е н е м
Степана Бандери, цього героя,
який, будучи судж ений ляць-
к и м с у д о м , п о с т а в и в с е б е г ід -
н о ,хоч йому грозила досм ерт.
н а в я з н и ц я , з а к л и к а в с в ій н а -
р ід д о д а л ь ш о ї б о р о т ь б и з а
з д ій с н е н н я н а й в и щ о г о ід е а л у ,
а т о У к р а їн с ь к о ї Д е р ж а в и .
' Н а п е р ш и х о р г а н із а ц ій н и х
з б о р а х в ід д іл у О Д В У в и б р а -
но уряд, до
я к о г о в в ій ш л и
п редставни ки
тут
родж еної
м о л о д і. Т а к о ж р іш е н о в н а й -
б л и ж ч о м у ч а с і р а з о м з і С т р і-
л е ц ь к и м Г у р т к о м в ід с в я т к у в а -
т и в р о ч и с т о а к а д е м ію 60-л іт -
н іх р о к о в и н г е н е р а л а В . К у р -
м ановича, бувш ого ш еф а ґене-
рального штабу
У к р а їн с ь к о ї
Г а л и ц ь к о ї А р м ії к о л о Л ь в о в а .
Ґ е н .
Курманович вславився в
б о я х к о л о Ч о р т ќ о в а ; б о т о в ін
в и г о т о в и в п л я н і8 . ч е р в н я 1919
р .п р о р в а в в о р о ж і п о з и ц ії і
Г а л и ц ь к а р м ія п іш л а в п е р е д .
Тепер' ґен. К урманович
п ра-
ц ю е п р и с п р а в а х в ій с ь к о в и х у
п р о в о д і У к р а їн с ь к и х Н а ц іо н а -
Л ІС Т ІВ У
Н о в о з о р г а н із о в а н и й
в ід д іл
О Д В У в ід б у в а є с в о ї з а с ід а н -
н я -з б о р и д в а р а з и н а м іс я ц ь у
д о м ів ц і у к р . с т а р о ї ц е р к в и
при вулиці Корт.
З а У р я д в ід д іл у О Д В У ч . 70:
ї. Й а с іч н и і^ г о л о в а ; !
І'!
Е м іл ія О н и щ у к , с е к р е т а р к а ;
Б .Ґ у т к о в с ь к и й , с е к р . ф ін .;
А . М у д р о в с ь к и й , к а с іе р .
Я К МИ ПОМАГАЄМО РІДНОМ У
К Р А Є В І.
Л ік а р : Я , п а н е г р а ф е , з а п и іііу в а м л ік а р -
ство ,щ оби ви прибрали трохи ќрови .,.
Гр а ф :—Т о прош у на рецепті зазначити, щ о
кров м усить бути блакитна!
ГРА БУ Н О К .
У З у б о в и ч а х , п о в . К а м ін ќ а
С трумйлова, до хати В ольф а
Борўид вломилися вночі за-
масковані оприш ки, стерори-
з у в о л й ч е л я д ь і з а б р а л и р іж -
н і п р е д м е т и в а р т о с т и к іл ь к а:
сот злотих.
и.
К А Р Н Е Ѓ !, П А .
Н а Р ід н у Ш к о л у й ін в а л ід ів .
Н а .‚‚У к р а їн с ь к ім Д н і", я к и й
в ід б у в с я д н я 20. л и п н я б . р . в
П іт с б у р ґ у з а с т а р а н н я м Л іг и
У к р а їн с ь к и х Г о р о ж а н , п е р е в е -
д е н о з б ір к у п р и
розпродаж і
ленточок з тризубом іпризна-
ч е н о її н а Р ід н у Ш к о л у і н а
ін в а л ід ів в Г а л и ч и н і.
Ч и с т о г о д о х о д у з л е н т о ч о `с
б у л о .$31.20 а ж ін о ц т в оі
К а р н е г і, я к е з а й м а л о с я У к р а -
їн с ь к о ю
В иставою
і кухнею ,
ж е р т в у в а л о $З . Р а з о м в и с л а н о
д о О б є д н а н н я $34.20, з ч о г о
п р и з н а ч е н о $20 н а Р ід н у Ш к о -
л у і $14.20 н а ін в а л ід ів .
о . М а р ія н К у ч е р .
о—
КРОМ ПТОН, Р. АИ.
На визвольну боротьбу.
Д н я 18. л и п н я н а ш г р о м а д я -
н и н і д о в г о л іт н ій ч л е н У . Н .
С о ю з у , Т о м а А н д р у х ів , о б х о -
д и в с в о ї 50-л іт н і ім е н и н и . П р и
в е с е л ій з а б а в і, я к у в л а ш т у в а .
ли для нього
його ' друж ина
А н а с т а с ія , т а її з н а й о м і, п р и -
явні гості на поклик ѓром. Г
П ритули
злож или
д р іб н и м и
д а т к а м и $4. Т і г р о ш і п р и з н а -
чено на визвольну боротьбу
т а в и с л а н о їх д о О б є д н а н н я .
П р и с у т н ій .
і
о
С П Р ІН Ґ В Е Л І, Н .VL
Н а визвольну боротьбу.
" П а р о х ія н и ц е р к в и с в . П е т р а
й П авла обходили празник у
день св. П етра й
П авла. П о
С л у ж б і Б о ж ій з ій ш л и с я д о г е -
vtl на м алу гостину, п при тМ
нагоді М . Ц аповський забрай
слово та згадав про потребу
п о м о ч і Р ід н о м у К р а є в і. З іб -
р а н о т а п е р е 'с л а н о їх ч е р е з
О бєднання на визвольну
бо-
оотьбу. Ж ертвували: М . Ц а-
п о в с ь к и й $1.25, А . К а ш и н с ь к и й
50 ц ., а д р іб н и м и $1.25.
І
М . М оскаль.
С Е Р ІН Т Л Ў ІС , М О .
Н а Р ід н у Ш к о л у .
Н а гостині у П авла Ґолдака,
з н а г о д и й о г о 50-л їт н іх
уро-
д и н , з л о ж и л и н а Р ід н у Ш к о л у
п о $1: д .р Н . К л и м , о . й . Г а н я к ,
П а в л о й Е в а Г о л д а к , А н т ін і
Анна Ф лис, М . Дмитриш ин,
В .Ґ о л д а к , К а т е р и н а П о м ір к о ,
І. Л ю бчин, Т . В ладика; а А на-
с т а с ія К у з ів 50 ц . Р а з о м $9.50,
які переслано до
О бєднання
н а п р и з н а ч е н у ц іл ь .
о
ГАРТФОРД, КОНН.
Н а н а р о д н і д іл и .
Гартфортська громада пере-
с л а л а ч е р е з О б є д н а н н я $160.90,
призначуючи ту
ж ертву
по
р ів н ій
ч а с т и н а т а к і ц іл и :
Р ід н а Ш к о л а , ін в а л ід и , П р о -
с в іт а , п о л іт и ч н і в я з н і т а в и з -
вольна боротьба.
Н е в ід о м і к о р о л і т а к , в і
т а к і. Т о м у 70 л іт р о з б и в с я к о -
рабель недалеко М алайських
островів. В ся залога затонула.
Урятувався диш е ш отландець
М еќ`Гендерсон на кокосовом у
`ф^о с т р о в і.Н аселення
острова
ж ило тоді щ асливо, не знало,
щ о ц е т а к е ц и в іл із а ц ія .. Г е н -
д е р с о н з у м ів з д о б у т и д о в ір я
т у з е м ц ів і щ е н е м и н у в р ік ,
як його вибрали королем о-
стцова. При коронуванні при-
б р а в Г е н д е р с о н ім я С ід н е й І.,
к а з а в с е б е з в а т и „к о р о л ів с ь к о -
ю .в е л и ч н іс т ю " т а с т а в з а з н а
й о м л ю в а т и с в о їх п ід д а н и х з і
з д о б у т к а м и ц и в іл із а ц ії. Х о д и в
у походи за добичю , зорґані-
з у в а в „н о в іт н є " в ій с ь к о . Й о г о
д и н а с т ія
скоро
з а к р іп и л а с я .
П іс л я
5-л іт н ь о г о
в о л о д ін н я
С ід н е й І. о ж е н и в с я з д о ч к о ю
малайського ватаж ка племени,
н е б а р о м а р о д и в с я н а с л ід н и к
п р е с т о л а . Т о й н а с л ід н и к п р е -
с т о л а с т у д ію в а в у Л о н д о н і т а
О к с ф о р д і, а я к С ід н е й І. п о -
м ер ,з а н я в п р е с т іл п о б а т ь к о в і
я к С ід н е й II. Т а к т о й о м у в д а -
л о с я о с н у в а т и д и н а с т ію , х о ч і
н е в ід о м у .
Італ ієц ь
П аольо
С оляролі
був звичайним кравецьким чс-
л я д н и к о м у П іє м о н т і. О д н о г о
д н я в ін р іш и в с я н а щ о с ь н е -
буАенне. П омандрував до
Ін .
д ії, д о С а р д а н у . Б у л о т о в
1855.
р о ц і. У С а р д а н і П а о л ь о
с т а в к р а в ц е м м а г а р а д ж і. Б у в
щ а с л и в и й . Т а х о т ів іщ е б іл ь -
ш их
з д о б у т к ів . П о с т а н о в и в
сам собі вш ити пиш ний гале-
в и й о д н о с т р ій . М а г а р а д ж і о д -
н о с т р ій с п о д о б а в с я . А щ о м а -
гараджа полюбив Паоля —
ім е н у в а в й о г о г е н е р а л о м . Т а к
р іш и л а с я д о л я к р а в е ц ь к о г о ч е -
л я д н и к а . В ін о ж е н и в с я з м а г а -
радж евою дочкою , а як мага-
р а д ж а п о м е р ,- П а о л ь о п е р е -
б р а в в о л о д ін н я .
Та цей кравецький челядник
б у в о б е р е ж н о ю л ю д и н о ю . В ін
зн ав, щ о не довго могтиме
задержати корону для себе.
Т о м у , я к „Ін д ій с ь к а К о м п а н ія "
з а х о т іл а з в а т и с в о є ю
тако ж
т е р и т о р ію
Сардану, Паольо
п р о д а в к о р о н у з а З О м іл іо н ів
ф р а н к ів . В ін с а м в е р н у в с я з
ж ін к о ю д о І т а л ії т а ж и в т а м
життям великого пана. Тому
40 л іт п о м е р в ін у м іс т і В о -
ґ е р а (п р о в ін ц ія П а в ія ). Щ е й
с ь о г о д н і н а р ід р о з п о в ід а є , с о -
б і р іж н і п е р е к а з и п р о к р а в е ц ь -
кого челядника, щ о був мага-
радж ею .
і в Е в р о п і є н е в ід о м е к о р о -