Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5460-5461, 15.-16.11.2010]

Dnevni avaz [broj 5460-5461, 15.-16.11.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 561|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
Unutarnje, kao i vanjske, slabosti svakog naroda, pa i Bo{njaka, mogu biti brojne, a neke su pogubne
Ko je sve i za{to u ovu zemlju do{ao
Spaljivanje Vije}nice {panski pisci porede s loma~om Granade
Mama pred diplomskim,k}erke studiraju njema~ki
Suzana, Ivana i Andrea odli~ne su studentice
(Foto: D. Stojni})
U
zroke svakog svog sta-nja Bo{njaci trebajutra`iti ponajprije u se-bi samima, jer prvi nasebi osjete posljedice, ka`e u ba-jramskom intervjuu za „Dnevniavaz“ dekan Fakulteta islamsk-ih nauka (FIN) prof. dr. IsmetBu{atli}.Ugledni profesor za na{ listgovori o radostima Kurban-ba-jrama, porukama koje on nosi ipoukama iz kojih bi Bo{njacimorali u~iti.Tako|er, odgovara na pita-nja o stanju svijesti Bo{njaka, oputu kojim oni idu, o proteklimop}im izborima .
4. i 5. strana
BAJRAMSKI INTERVJU
Prof. dr. Ismet Bu{atli}, dekan FIN-a
9. strana
   3 .  s   t  r  a  n  a   2 .  s   t  r .
VLAST BI TREBALI
IMATI PRAVEDNI
 Bu{atli}: Na ovom prostoru ostat }emo dokle ga budemo dostojni 
(Foto: Samir Jordamovi})
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
ponedjeljak i utorak, 15. i 16. 11. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5460/1
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Sretna porodica:Tri indeksa u jednoj ku}i
SU[I] PRED SLOVA^KU
Treba namdobarrezultat
   4   2 .  s   t  r  a  n  a
Bajram {erif mubarek olsun
Redakcija
NTF:Propao poku{aj odvra}anja kupaca
DIO REZERVOARAU PLO^AMAIZDAT OMV-u
Ekonomija:Tr`i{te radne snage
U FEDERACIJI VI[EOD 37.000 OTKAZA!
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak 15. iutorak, 16. novembar/studeni 2010.
2
   w   w   w .    d   n   e   v   n    i   a   v   a   z .    b   a
 SDP TK poru~io: „Ni po kojucijenu u vlast s Bakirom Izetbegovi}em i SDA“ 
- Me|u brojnim simpatizerima i~lanovima SDP-a otvoreno se negodu-je i zahtijeva da se ni po koju cijenu neide u vlast s kontroverzno izabranimbo{nja~kim ~lanom Predsjedni{tvaBiH Bakirom Izetbegovi}em i SDA, ukojoj on dominira i upravlja sa svojom desni~arskom klikom i uzasistenciju paradr`avnih centara mo}i formiranim jo{ u vrijemerata u BiH. Ta~no je da }e, ako SDP zaista u|e u koaliciju sa SDA,skupo platiti za to. Na prvim narednim izborima za dvije, odno-sno ~etiri godine }e izgubiti.
(Osman Muminovi})
PORTAL - komentar dana
 Poslodavci manje tra`ili radnike: S jednog od protesta u Sarajevu
(Foto: Arhiv „Avaza“)
EKONOMIJA
Tr`i{te radne snage tokom ove godine
U Federaciji vi{eod 37.000 otkaza!
Posljednjeg dana septembra na evidencijama u ve}em bh. entitetubile registrirane 363.143 nezaposlene osobe
U septembru ove godine naevidenciju nezaposlenih u Feder-aciji BiH prijavile su se 8.153 oso-be, od ~ega 1.687 po prestanku ra-dnog odnosa. Od po~etka godinedo kraja septembra na evidencijuje prijavljeno ukupno 73.025 oso-ba, od toga 37.102 zbog prestankaradnog odnosa.
Tuzla prednja~i
To su podaci Federalnog zavo-da za zapo{ljavanje, prema kojimasu na dan 30. septembra ove godi-ne na evidencijama u ve}em bh.entitetu bile registrirane 363.143nezaposlene osobe. U odnosu namjesec ranije to je manje za 394osobe ili 0,11 posto.- Od ukupnog broja nezaposle-nih, njih 169.578 ili 46,7 postoprvi put tra`i zaposlenje dok je193.565 osoba ili 53,3 posto ranijebilo u radnom odnosu. Vi{e od~etvrtine (91.975 ili 25,33 posto) odukupnog broja nezaposlenih uFBiH nastanjeno je u Tuzlanskomkantonu - zaklju~ci su FZZ-a.Tokom septembra poslodavci suputem kantonalnih slu`bi iskaza-li potrebu za zapo{ljavanjem 459osoba, {to je u odnosu na prethodnimjesec manje za 607 ili 56,94 posto.
Manje zaposlenih
Iz te institucije je saop}eno i da jeu septembru ove godine s evidenci-ja kantonalnih slu`bi za zapo{ljava-nje brisano 8.547 osoba, od ~ega je za-posleno 5.685. Od po~etka godine dokraja septembra s evidencija je brisa-no ukupno 64.459 osoba. Od tog br-oja, njih 37.192 su zaposlene.Posljednjeg dana septembra uFBiH je bilo zaposleno ukupno422.576 osoba, od kojih je 62,44 po-sto radilo u privredi. Broj zaposle-nih u odnosu na prosjek iz pro{legodine manji je za 3.980, odnosno0,93 posto.
 B. TURKOVI]
Otvoreno pismo VSI-ja svim nivoima vlasti u BiH
Vije}e stranih investitora (VSI)uputilo je u nedjelju otvoreno pi-smo predstavnicima vlasti, dr`avn-im, entitetskim i kantonalniminstitucijama, s namjerom da skr-ene pa`nju na klju~ne probleme skojima se suo~avaju strani, ali i do-ma}i investitori u BiH.Kako se navodi u pismu, VSI jeposlovno udru`enje koje zastupainterese vi{e od 30 me|unarodnihkompanija koje su u BiH ulo`ilevi{e od osam milijardi KM i kojezapo{ljavaju vi{e od 12.000 bh.gra|ana, prenosi Onasa.- Smatramo da je vrijeme da svinivoi vlasti poduzmu konkretnekorake i posvete vi{e pa`nje kakostranim tako i privatnim investici-jama te na taj na~in omogu}eja~anje privatnog sektora.Tako|er, smatramo da jo{ posto-ji mogu}nost da se zaustavi negati-van trend ekonomskog pada i da semotiviraju strani ulaga~i za ulaganjeu BiH te se iskreno nadamo da }eteVi, kao predstavnici novoizabranevlasti, omogu}iti stranim investito-rima najpovoljnije uvjete za rad uovoj zemlji - isti~e se u pismu.
Biv{i ameri~ki ambasador u Sarajevu
Tomas Mileru posjeti BiH
Direktor firme „International Executive ServiceCorps“ sastat }e se s uglednim privrednicima
Biv{i ameri~ki ambasador uBiH Tomas Miler (Thomas Mi-ller), koji je na ovoj funkciji biood 1999. do 2001. godine, dopu-tovao je nedjelju u Sarajevo, sa-znaje „Dnevni avaz“.Miler }e u na{oj zemlji bora-viti u poslovnoj posjeti, i to kaogeneralni direktor ameri~ke fir-me „International Executive Se-rvice Corps“, jedne od vode}ihkompanija ove vrste u SAD, ko-ja sara|uje s ameri~kom vladom.Kako saznajemo, u BiH }e bo-raviti nekoliko dana, tokom ko-jih }e se susresti s vode}im bizni-smenima iz BiH i regiona.Biv{eg ambasadora na Saraje-vskom aerodromu je do~ekaoMirza Hajri}, biv{i direktor Age-ncije za promociju stranih inve-sticija u BiH i predstavnik BiH uSvjetskoj banci, danas privatnipoduzetnik.
 F. K.
Istra`ivanje agencije „Galup“
Ve}ina bh. gra|anaglasala bi za ulazak u EU
^lanstvo BiH u Evropskoj uni-ji kao dobru stvar smatra 25 postogra|ana BiH, dok bi, u slu~aju re-ferenduma, za ulazak u EU glasa-lo 83 posto gra|ana, pokazalo je is-tra`ivanje agencije „Galup“ prove-deno u zemljama zapadnog Balka-na, prenosi Srna.U slu~aju referenduma, prema„Galupovim2 istra`ivanjima, u Sr-biji bi za ulazak u EU bilo 63, a pr-otiv 23 posto, 43 posto Hrvata bilobi protiv ~lanstva, dok bi 38 posto bi-lo za ulazak u Uniju. U ovom slu~ajuu BiH bi za ulazak u EU bilo 83 po-sto ispitanih, a protiv deset posto,dok bi u Crnoj Gori 81 posto bilo zaulazak, a pet posto protiv.Na evidencijama slu`bi za za-po{ljavanje u septembru je bilo re-gistrirano 69.197 demobilisanihboraca, {to u odnosu na prethodnimjesec predstavlja pove}anje od252. Udio ove populacije u uku-pnom broju nezaposlenih iznosi19,06 posto.
Na biroima vi{e boraca
Investitorima trebajunajpovoljniji uvjeti za rad
Ulo`ili vi{e od osam milijardi KM S Aerodroma: Milera do~ekao Hajri}
(Foto: J. Brutus)
Obavje{tenje ~itaocima
Naredni broj „Dnevnog ava-za“ izlazi u srijedu, 17. nove-mbra. Sve oglasne slu`be u pone-djeljak, 15. novembra, radit }e od10 do 16 sati. Prvog dana Kur-ban-bajrama, utorak, 16. nove-mbra, u na{im dopisni{tvima{irom BiH radno vrijeme ogla-snih odjeljenja je od 12 do 16 sa-ti, a u Sarajevu, u oglasnim odje-ljenjima u zgradama „Avaz Busi-ness Centera“ i „Avaz Twist To-wera“ od 12 do 20 sati.U srijedu, 17. novembra, svaoglasna odjeljenja radit }e redovnood 8 do 20 sati.
Rad oglasnih slu`bi za Bajram
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak 15. iutorak, 16. novembar/studeni 2010.
3
 Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
Izme|u vlastii promjena
SDP jo{ vaga izme|u paktiranja sa starimpoliti~kim ko~ni~arima ili, pak, sa snagama s kojimdijeli uvjerenje o potrebi velikih dru{tvenih promjena
Vladaju}e koalicije jo{ nisu dogovorene, ali se konture itekakonaziru. SNSD i SDS uhvatili su se pod ruku na dr`avnom nivou, asli~an sporazum o zajedni~kom nastupu u vlasti postignut je i izme|udva HDZ-a. Enigma jo{ nije odgonetnuta na bo{nja~kom strana~komfrontu, na kojem SDP pomno vaga s kim da stane na ludi kamen,jo{ nesiguran da li `eli brak iz ljubavi ili, pak, brak iz ra~una. Jo{ od saop{tavanja prvih izbornih rezultata SDP je unaprijedvjen~avan sa Strankom demokratske akcije, s kojom je proteklih go-dina po~esto a{ikovao, ali i vje{to izbjegavao bilo kakve slu`benezaruke. Premda izgledne, one ni sada nisu posve sigurne, jer uLagumd`ijinoj stranci jo{ nisu na~isto da li da u|u u ne{to {to bi mog-lo da se izrodi i u njihovo politi~ko samoubistvo.Glasove koje je dobio na oktobarskim izborima SDP ponajvi{e imada zahvali svom `estokom {ibanju po prethodnoj, SDA-ovskoj vlasti.Postizborno paktiranje upravo s tom strankom stoga bi u SDP-ovimredovima moglo da dovede do razo~arenja, pa i unutarpartijskog rasko-la. Kako, uostalom, u toliko obe}avane promjene i}i u tandemu sastarim ko~ni~arima, zbog kojih promjene i jesu postale nasu{ne?Znakovi da u Socijaldemokratskoj partiji jo{ itekako mjerkaju skim }e i}i u politi~ke zaruke sti`u iz Tuzle i Sarajeva. Rukovodstvoiz grada soli poru~uje da ni za `ivu glavu ne}e koalirati sa Strankomdemokratske akcije, a sa sjednice Glavnog odbora SDP-a tako|e suodaslani zaklju~ci koji potkopavaju usmjerenje ka SDA. Vrh SDP-a poru~io je, naime, da }e se suprotstaviti bilo kakvim poku{ajimasada{nje vlasti, koju vodi SDA i kojoj te~e tzv. tehni~ki mandat, danastavi ranije nezakonite aktivnosti u vezi s rasprodajom dr`avnogblaga i dr`avnih privrednih resursa.Dodamo li tome da se rukovodstvo SDP-a dan ranije, na sastankusa ~elni{tvom Saveza za bolju budu}nost, slo`ilo da propali Pruds-ki sporazum ne mo`e biti politi~ka osnova formiranja funkcionalnevlasti, te da su za SDP neprihvaljive i koncentracijske vlade, nacional-ni i matematski blokovi, teza o neminovnoj koaliciji SDP - SDA svevi{e postaje mjehurasta. U najmanju ruku, ona je jo{ na dugom {tapu.A da li je usagla{avanjem oko dvije izuzetno krupne stvari - pro-tivljenju duhu Pruda i har~enju dr`avnog blaga - klatno izbornogpobjednika mo`da usmjerilo na drugu stranu, prema Radon~i}evojstranci, velikom izbornom iznena|enju, vjerovatno je jo{ rano gov-oriti. Bliskosti su o~igledne, kao i uvjerenje mase glasa~a da bi na-jprirodniji politi~ki savez me|u Bo{njacima bio upravo savez dvi-je stranke, SDP i SBB, koje su u predizbornim danima najuvjerljivi-je pozivale na toliko potrebne promjene.Pred SDP-om je velika odluka. Odabirom koalicionog partneraona }e pokazati da li su joj milije promjene, koje je toliko prizivala,ili gola vlast u koju se ulazi oglu{ivanjem o sopstvene politi~ke principe.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 141.620 posjetilaca.
 Pitanje: Podr`avate li reformu cjelokupne javne uprave u BiH, koja bi rezultirala i smanjenjembroja slu`benika na svim nivoima vlasti?
A) DA 90%B) NE 9%C) Ne znam 1%
Smanjiti broj slu`benikana svim nivoima vlasti
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
      
CAB
Poruke Vahida He}e, feder-alnog ministra energije, industri-je i rudastva, da je dobio saglasnostSDA za imenovanja u „Naftnimterminalima FBiH“ (NTF), ta~nijeza smjenu direktora IbrahimaBe}irbegovi}a, novi su poku{ajodlaze}eg ministra da u tehni~kommandatu zada posljednji udaracovoj, oko 200 miliona maraka vri-jednoj dr`avnoj kompaniji.Uprkos pismu koje su He}inikadrovi instalirani u NTF-u poslaliaustrijskoj kompaniji, a u kojem ihmole da ne pregovaraju s aktuel-nom upravom, ugovor sa OMV-omo izdavanju dijela rezervoara uPlo~ama je potpisan, a avans je ve}upla}en na ra~un bh. firme.
Skladi{ni prostor
Iako Vlada FBiH nikada nijedonijela odluku o smjeni aktuelneuprave, oni su u pismu upozoriliOMV da su Ibrahim Be}irbegovi}i Nikola [tula smijenjeni s funkci-ja direktora NTF-a, odnosno direk-tora NTF-a Plo~e, te da su na nji-hovo mjesto imenovani AdnanMu{ovi} i Tihomir Ko`ul.No, nakon {to su Austrijanciprovjerili sadr`aj pisma, ipak su seodlu~ili na potpisivanje ugovora. Odetaljima ugovora Be}irbegovi}nije mogao govoriti, osim da se radio povoljnim uvjetima za bh. kom-paniju.Be}irbegovi} upozorava da He-}o na sve mogu}e na~ine poku{avaodvratiti zainteresirane zakupceod sklapanja poslova sa NTF-om.On podsje}a da su na isti na~in us-pjeli odvratiti malezijsku firmu„Suria Group“ od potpisivanjaugovora o izdavanju skladi{nihprostora NTF-a Plo~e od 40.000kubika.- [ire}i ovakve poruke, He}opoku{ava utjecati na firme s koji-ma su pri kraju pregovori o izda-vanju dva rezervoara u Plo~ama.Zbog toga }emo tender, koji smoraspisali za izdavanje preostalih rez-ervoara, a koji je trebao bitizaklju~en, produ`iti na jo{ sedamdana - tvrdi Be}irbegovi}.
Podrivaju kompaniju
S nezakonitim poku{ajima da seo{teti bh. kompanija direktorBe}irbegovi} je upoznao i nadle`natu`ila{tva.- Mi smo ~ak utvrdili da pismoAustrijancima nije potpisao AdnanMu{ovi}, nego D`evad Parad`ik, teda su falsificirali pe~at NTF-a.Zbog svega sam obavijestio na-dle`no tu`ila{tvo upozoravaju}ina nelegalne radnje kojima se po-driva dr`avna kompanija - tvrdiBe}irbegovi}.
 F. KARALI]
Vije}e ministara BiH i nakongodi{njih odmora nastavilo jebilje`iti pora`avaju}e rezultate. Takosu, prema podacima koje su min-istarstva dostavila Generalnom sekre-tarijatu Vije}a ministara BiH, od 431zadatka, koliko je trebalo realizirati,ispunjena svega 273 ili 63 posto.Kontinuitet u niskom procentuispunjavanja programskih zadatakadr`i ministar iz HDZ-a 1990 RudoVidovi}, koji upravlja Ministarstvomprometa i komunikacija BiH. On jeu prvih devet mjeseci ove godineispunio svega ~etiri zadatka ili 36posto zacrtanih obaveza.Daleko nije dogurao niministar odbrane BiH SelmoCikoti} iz SDA, koji je ispuniosvega sedam od 14 zadataka koje jeimao tokom devet mjeseci ove go-dine. Njegova efikasnost iznosisamo 50 posto.Ministarstvo sigurnosti BiH,kojem je na ~elu Sadik Ahmetovi}iz SDA, od 53 programska zadatkaispunilo ih je 33, odnosno 62 posto.Ministar civilnih poslovaBiH Sredoje Novi}, koji je uprvih {est mjeseci bio ubjedlji-vo najefikasniji ministar, trimjeseca kasnije zabilje`ioje 65 posto uspje{nosti uradu.Ministar finana-sija Dragan Vranki}od 77 realizirao je45 zadataka.
S. R.
Be}irbegovi} upozorava daministar He}o dobro zna da NTFne mo`e funkcionirati bez sredsta-va koja dobiva od zakupa rezer-voara u Plo~ama, zbog ~ega na svemogu}e na~ine poku{ava odvrati-ti zainteresirane zakupce.Ako u tome uspije, Be}irbe-govi} tvrdi da bi ponovo nascenu stupila britanska firma„Delta Grip“, proglasila ste~aju NTF-u i kona~no se do-mogla ove vrijedne dr`avnekompanije.
Proglasiti ste~aj „Terminala“
 Faksimil obavje{tenja koje je nelegalna uprava poslala OMV-u
NTF
Propao He}in poku{aj da odvrati zainteresirane zakupce
Dio rezervoara u
Plo~ama izdat OMV-u
Potpisan ugovor uprkos pismu koje su He}ini kadrovi poslali Austrijancima
O nelegalnim radnjama u bh. kompaniji obavije{teno i nadle`no tu`ila{tvo
 Be}irbegovi}: Falsificirali pe~atVidovi}: Kontinuitet lo{ih rezultata
Pora`avaju}i rezultati rada Vije}a ministara BiH
Ministar Rudo Vidovi} najlo{iji!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->