Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1936-201

Svoboda-1936-201

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2010

pdf

text

original

У Р Я Д О В И Й О Р Г А Н З А П О М О Г О Ю ! О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЇ У К Р А ЇН С Ь К И Й Н А Р О Д Н И Й С О Ц Ц
OfТН І UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION
=5=
==-
,. ' 'В
Т Р ИЦ Е Н Т И ; Р ІК XUV.
Я555555555-55-5555-Я =5-а --5=Ч В =
Ч , 201. Д ж е р з і С и т і,Н . Д ж ^ п я т н и ц я , 28-г о с е р п н я1930.
ІІІЦЩ Ц ,5а Я 55Є 5Д 55- ), Ц
'
‚^.‚‚gSSB^gaSSggSgSBg1
.",55"
ІЄ З Є і. Г-т ф
VOL. Х ІД Ў , 4NfrЗ Ф Ц U w w l d i t yN . J.,' Я гШ а , Aiagusi 5Й , ІШ Ќ
Л А Н Д О Н А Т А К У Є Р У 38Е Л Т АЗ А
„Р О З К И Д А Н Н ЯГРОШ А"
5=
----а
mis
і.1
''.""и е я а а а
:.-' "У "--
... '‚qgaggggs^i
THREE CUNTS'
Б О Ф А Л О . (Н ю о р ќ ). Г у б е р н а т о р Л а н д о н ,
к а н д и д а т Р е п у б л н к а н с ь к о ї П а р т іїн а у р я д п р е з и д е н -
та Злучених Д ерж ав, виголосив тут у С тадію м іО -
ф е р м е н ав п р и я в і 20,000 о с іб ч е р г о в у к а н д и д а т с ь к у
промову,в ' котрій нападав гострон а президента
Рузвелтаз а „необереж не видавання грош а".,
В ін г о в о р и втеж ,щ о н о в і п о д а т к ин а к о р п о -
р а ц ії ш к о д я т ь р о б іт н и к а м ,т а з а п е в н я в , щ о за й о г о
а д м ін іс т р а ц ії п о д а т о к б у д е в ід к л и к а н и й .В ін з а я -
вив,тоуряд пом агає багачам ` а б ід н і л ю д и м у с я т ь
т е р п іт и .
Тимчасом президент Рузвелт об'їздить спеці-
яльним поїздом стейти, навіщ ені посухою .В ін н е
виголош ує виборчих промов. Всюди його внта-
ють великі товпи народу.
ЗАСКОЧЕНІ М ИРОВОЮ
К О Н Ф Е Р Е Н Ц ІЄ Ю .
ВАШ ИНГТОН. Розпити газет серед пред-
ставників чуж их урядів показую ть,щ о держ авиб у -
ли заскочені пропозицією
п р ези ден та
Р узв ел та
скликатип о осінніх виборах конференцію великих
держав світуд л я полагодження спірних питань.
Назагал дипльоматин е хотіли висказувати своїх
п о г л я д ів , бо не м а л ив ід с в о їх у р я д ів в ід п о в ід н и х
п ор уч ен ь.
З розмов представників американської преси
за границею видно,щ о на пропозицію Рузвелта мо-
ж у т ь з г о д и т и с ь у р я д и Ф р а н ц іїй І т а л ії. Н ім е ч ч и н а
в ід н о с и т ь с яд о д у м к и с к е п т и ч н о ,а Я п о н іян е б а -
чить,яка користь м ож е вийтиз такої конф еренції.
Б О Р О Н Я Т Ь Ж И Д ІВ .
В А Ш И Н Г Т О Н . С іо н іс т и ч н а О р г а н із а ц іяА -
м е р и к и к а ж е ,щ о в о н а д іс т а л а -`п е л ьв ід а м е р и к а н -
ських законодавцівд о а ..г '`:- 'о г о
"п о к ін -
ч и т и іт р г )т и ж я д ів с ь к і з а в ок
jSACLLimi.А -
пель підписали сенатори Кінґ, Волш ;Ш епард і К е-
п е рт а к о н г р е с м е н и О о н о рі Б а к а р а ќ .
Р О Б ІТ Н И Ч І Ю Н Пй В И Б О Р И .
С И Р А К Ю З ю й о р ќ ). -г г .С т е й т о в а Ф е д е р а ц ія
П раці ухвалила законодатну програм у, якої пере-
в е д е н н яв ж и т т я м а ю т ь д о б и в а т и с я р о б іт н и ч і ю н ії
в с т е й т і. К о н в е н ц ія у х в а л и л а д о б и в а т и с яв ід с т е й -
т о в о ї л є ґ іс л я т у р и у х в а л е н н я З О м і'л ^о н ів д о л я р і вн а
допомогуд л я безробітних дорогою роздачі робіт.
С т е й т о в и й к о м іт е т Р е п у б л н к а н с ь к о ї П а р т іїв и -
с т у л и вз г о с т р о ю к р и т и к о ю р о б іт н и ч и х ю н ійза їх
ухвалу піддерж увати вибір Рузвелта.
Т а к у с а м у р е з о л ю ц ію ,я к у х в а л и л а к о н в е н ц ія
Ф е д е р а ц ії П р а ц ів с т е й т іН ю Й о р ќ , у х в а л и л а в се-
реду конвенція Ф едерації П раці стейту Вест В ір -
д ж ін ія .
НЕБЕЗПЕЧНЕ ЗАНЯТТЯ.
КЕЙМ БРИДЖ
е с е ч у с е т с ): — Д -р Л о р е н с
Ф ергол, професор Гарвардського університету,ви -
с т у п и вн а п у б л и ч н ій 'д и с к у с іїп р о з д о р о в л я , щ о ве-
лас'яв Гарвардській Ш колі П убличного Здоровля,
з реф ератом ,у котрім доказувавн а основі своїх
р о з с л ід ів ,щ о п р о м и с л п л я т и н у в а н н я х р р м іе мт р е -
ба вваж атиз а небезпечне заняття.
П р о ц е с п о к р и в а н н я м е т а л ів б л и с к у ч о ю п о в о -
л о к о ю х р о м ію в и н а й д е н ов 1927-м ім р о ц і. В ін р о з -
винувсян а великий промисл.Д -р Ф ергол каже,
щ о п р и ц ій р о б о т і т в о р я т ь с я о т р у й н і г а з и ,щ о ш к о -
д я т ь р о б іт н и к а м . Р о б іт н и к и д іс т а ю т ь б о л ю ч і щ к ір -
н і н е д у г и ,я к і в о н и н а з и в а ю т ь „х р о м о в и м и ч и р я к а -
м и ".Г азові чадит е ж уш кодж ую тьн іс робітника.
П орох,щ о повстаєп р и роботі, розносить усякіне-
Д У ГИ . Ч ерезт е прелєгент уважає працю 'в цьому
п'роцесіз а однуз найнебезпечніш ихд л я здоровля
р о б іт н и к ів .
ФАРМ ЕРЇ ГРОЗЯТЬ СТРАЙКОМ .
П О Л Е Н Д .(Н ю й о р ќ ). Д и р е к т о р и Н ю й о р -
ськоїФ едерації П родуцентів М олока злож или лісту
домагань продуцентів молокат а грозять, щ о як ці
домаганнян е будуть виконанід о тижня, фармери,
щ о продукую ть молоко,1 вийдутьн а страйк.`
П Р О Т И „Ч О Р Н О Г О Л Є Ґ І О Н У ".
Д І Т Р О Й Т іш іг е н ). С т е й т о в ій п о л іц іїв да-
лося зловити3 дальш их членів тайної організації
„Ч о р н о г о Л є ґ іо н у ",, к о т р о м у с т е й т о в а п р о к у р а т о -
рія закидўе тайний заговір захопити уряд силою
та виконання ріж них злочинств.
,
М іж з л о в л е н и м иє А р т у рД оп, б у в ш и й п о с а д -
ник передмістя`Гайленд П арк, котрого прокурато-
р ія н а з и в а є ` с т е й т о в и м к о м а н д а н т о м „Ч о р н о г о Л є-
г іо н у ".
Суддя Джозеф М ойниген засудив Ерла А н ґ-
с т е д т ан а в я з н и ц юв ід 3 д о 7%-р о к івз а т е , щ о в ін
безправно вязнив Роберта П енленда, співтовариш а
„Ч о р н о г о Л е г іо н у ". О д и н „п о л к о в н и к "і д в а „г ір р -
с т і" ч л е н и „Ч о р н о г о Л е г іо н у " б о р о н я т ь с я п е р е д
карними закидами божевіллям. С уд казав розслі-
дитиї х ум овиќ стан.
ГЩ .Д Ѓ Р А Н К О П РО
ЛОЛОЖ ЕННЯ.
Головний комендант повстан-
е ь к и х в ій с ь кв Е е п а н їі, г е н е р а л
Ф р а н ц іс к о Ф р а н к о , с к а з а в ,щ о
Й о г о в ій с ь к а
б у л и
би вже
давно здобули М адрид та усу-
и у л из Е с п а н її л ів и й у р я д ,я к -
б ин е ч у ж а п о м іч ц ь о м у л ів о -
м у у р я д о в і.В ін д и в у в а в с я ,я к
а н а р х іс т иі к о м у н іс т и м о ж у т ь
зн а х о д и ти
с т іл ь к и
с и м п а т ій
серед культурного краю , яким
є Ф р а н ц ія .В ін л е г к о д о р ік а в
Ф р а н ц ії, щ о її л іт а к и л іт а ю т ь
п о н а д п о з и ц ія м иі п о в с т а н ц ів
та бомбардую тьїк . б ій т е ж
п р е д с к а з а в ,щ о Ф р а н ц ія б у д е
мўсѓти колись перейтите са-
м е,
щ о
т еп ер
п ер ех о д и т ь
Е е п а н ія .
,-
Б О РО Т Ь Б А ІіР А Щ ІЛ ^Ю к
Р О Б ІТ Н И Ч О Юm m
з
К О М Л А ѓН Є Ю .
С т а л е в е п ід п р и є м с т в о „К а р -
З яким захопленням ириня
лии Сонетах нову цонсгиту-
б у р г у д іс т а л ов ід с в о їх р о б ѓ ѓ
н и к ів , о р г а н із о в а н и х н р е д с т а в -
никами руху, Дж аяа
Л ўиса,
домагання признати цю `китр
я к п р е д с т а в н и ц ю , р о б іт н и к ів
сталевих фабрик перегово-
р а хз а у м о в н и й п р а ц і. Д о м а -
гання звертається проти ком -
п а н ій н о ї ю н ії,я к у з о р г а н із у в а -
л и
й
п ід д е р ж у в а л и
стал ев і
бар он и .
У К Р А ЇН С Ь К А . С Л У Ж Б АБО -
Ж АД Л Я Н ІМ Е Ц Ь К И Х
В ІР Н И Х .
Б ій Х Л О П Ц ІВЗ П А Ж О Р А М И .
Д в а 13-л іт н і х л о п ц іу Ф ри-
ск о,Н о р т К а р `о л а й н а , б р о д я ч и
по воді заливў,і тягаю чиз ?,
собою лодку, побачили грома-
„к о н с т и т у ц іи н и и
Е Н Т У З І Я З М ",
н е г і-іл и н о #с С т ілК о.и в П іт с -†4іюі ^ п о в а ж и вщ н е ї п о в ір и
дн , вказує ф акт,щ о лю дей гр,
д і з іб р а т ин а д и с к у с ій н і з б о р и
ду лаж орів. Х лопці втеклид о
л о д к и . О д и нз .п а ж о р ів р о з б и в
їх весло. Інш ий попаву ри-
б а ц ь к і с іт и . Х л о п ц і
схоп и л и
с іт к уй п о ч а л и 'Т я г н у т иїї з р и -
боюд о берега. Інш і паж ори
п оп л и л из а н и м и , ал е в ер н ул и
ся ,я к
в о д а
стала замілка.
Х л о п ц і в и т я г н у л и п ій м а н ур и -
б ун а б е р іг . В о н а в а ж и л ак о -
л о7 ф у н т ів , м а л а д о в ж и н иI I
стіпт а м ала пащ у,завш ирш ки
4 с т о п иі 7 ц а л ів .
І
, -
БУРЯ ВИВЕРНУЛА4
В А Г О Н И ,s
Н ад
Х олм ом
розш алілась
б у л а с т и х ій н а б у р я ,щ о з а п о -
д ія л а б а г а т о ш к ід . З н и щ и л а
к іл ь к а н а ц я т ь м е т ќ а л ь н и хд о -
м ів , зриваючи дахи. Перерва-
нітакож електричніі телефо-
н іч н і п р о в о д и .Н а з а л із н и ч ій
с т а ц ії Х о л м
буря вивернула
чотири вагони!У селі М алясе-
в и ч і В е л и к і^ п о в . Б іл а , в д а р и в
г р імі с п а л и в11 м е ш к а л ь н и х
б у д и н к івт а к іл ь к а н а ц я т ьг о -
с п о д а р с ь к и х б у д и н к ів .
С К ІЛ Ь К И Ш К О Д И М О Ж Е
З Р О Б И Т И Г Р ІМ .,
У к р а їн с ь к и й г р е к о -к а т о л н ц ь -
к и й л а р о х Б е р л ін ао . д -рВ ^р -
гун працюєв ж е в ід довш ого
часу незвичайно віддано й у-
сщ ш нод л я пропаґандн наш ої
ц е р к в им іж н ім е ц ь к и м и ќ а т о -
л и к а м и . Щ об хоч п о б іж н е .
представити його
в сест о р о н -
ш о д ія л ь н іс т ь у цій д іл я н ц і,
т р е б а б на це о к р е м о ї .д о в ш о ї
с т а т т і. Ц им р а з о м х о ч е м оо б -
м еж н ти сьД О О ДН О ГО и шв и -
й а д к у .Д н я 26. IV. ц . р . в ід б .у -
д а с ьу ц е р к в ісв . К д н із ія
џ
Ш арльотенбурґу, іД о її вщ ерть
зал ов н н л н
н ім ц і, у к р а їн с ь к а
с п ів а н а С л у ж б а Б о ж а . Д о зіб-
р а н и х в ір н и х п р о м о в и во . д -р
Вергун, поясню ю чилм сутьн а-
щ оѓо обряду, зокрем а наш у
С л у ж б у Б о ж у , П іс л я .т о г ов ід -
їір а в и во ., д -р В е р г у С л у ж б у
Б о ж уз д ія к о ц а м и . Р о л юд ія -
к о н ів в и к о н у в а л и з о в с імп о -
п р а в ію н ім е ц ь к і т е о л ь о ґ и ,щ о
в ід с п ів а л и н а в іт ьп о ц е р к о в н о и
с л о в я н с ь к н „А п о с т о л а " та „В і-
р у ю ".Д оС луж би Б ож ої елі-
в а вх о р у к р а їн с ь к о ї г р е к о -к а т
т о л и ц ь к о ї п а р о х іїв Б е р л ін і
л ід у п р а в о ю
п.З а р и ц ь к о г о .
П о д іб н і в ід п р а в и ,щ о їх _ ч а с
до часу влаш товуєо . д -р В е р -
г у нп о н ім е ц ь к и х ц е р к в а х , м а-
ю тьд л я наш ої церкви та для
наш ого народу взагалі велике
пропагандивне значіння.
к о м іс а р ч и к и в ж и в а ю г ь р іж н н х
х и т р о щ ів , щ об з іб р а т и а а д и -
т о р ію .В С а м а р і м о ж н а п о б л -
ч и т ин а м у р а х , а ф іш і: „П р о -
г р а м а :і ) В е л и к а к о н с т и т у ц ій
г— р е ф е р а тт о в . Д о л и н к а .2)
К о н ц е р тп р и у ч а с т и л іп ш и х
НА Ш Ц ІЗП О РО Х О М
П ід ч а с .б у р ін а д г р о м а д о ю
Чайки, красноставського пові-
т у , в д а р и в г р ім
у
м ур ов ан у
стай н юі за б и в11 к он ей ,15 6
коров. і 60 овець. Ш кодид о -
ходятьд о ЗО тисячзл .
'
П Е РЕ К О Н А Л И С Я .
Д о в ій н и б у л о б а г а т о к а д а -
п івн а Л е м к ів щ и и і,а л е к о л и
дея к із них п о б у л ин а зем л я х
б у в ш о ї р о с ій с ь к о ї ім п е р іїІ Џ
п обач и л и , щ о там ж и в утьт а -
к о ж у к р а їн ц іт а. як з н и м ип о -
в о д и л и с я „в д а с т ь ім у щ і",,т о
п о п о в о р о т ів р ід н у о с е л ю
в м ір у с в о їхси л с т а л и п р а ц ю
в а т ий ін ш и х з а к л и к а ю т ьд о
п р а ц ін а р ід н ій н и в і. О д н а ч е
н е в с іхщ е т а к е с п р а в и л о ;д е`
я к і,я к д іс т а л и с я ,д р р ід и ь о г р
е л а т а "'в и б р а л иїх на я к е с ь
с т а н о в и щ ев г р о м а д с ь к ійг о -
с п о д а р с ь к ій , у с т а н о в і,т о в о н и
н а ,р а х у н о к г р о м а д с ь к и хITX J.
ш е^ ' п о ч а л и , п р о в а д ж у в а ѓ т )і
К У П Е Л Е В А С ІЛ ЬУ Х Л ІБ І.
С а н іт а р н а к о м іс іяв В а р ш а в і
викрила,щ о деякі пекарніу -
живаю тьд о печення хлібак у-
л е д е в у с іл ь ,щ о є б а г а т од е -
ш евш з. Н есовісні пекаріб у г
д у т ь п о к а р а н і,б о к у п е л е в д
с іл ьм ає с к л а д и н ќ и о т р у т и ,т а
к р ім ц ь о г о ,я к о б ч и с л ю ю т ь ,
держ ава втратилан а ц ій афері
к іл ь к а м іл іо н ів з л о т и х .,
'В Р О Д И Л А
П О Т В О РУ .
22-л іт н я А н н а Б е н ьз Б е л з ц я
б іл я Р а т и Р у с ь к о ї в р о д и л ад и -
т и н у ,,щ о м а л а г о р іш н і ч а с т ц -
н и т іл а н о р м а л ь н і,а л е з о в с ім
н е а л ан і н іг , н і п о л о в и хо р -
ґан ів . Дитина-потвора мала
15м . д о в г и й х в іс т . В р о д и л а с я
р м ер тва.;
... , -
'. -
;
600 М Е Ш К А Н Ц ІВБ Е З Д А Х У
НАД ГОЛОВОЮ .
,Вболгарськім містечку Баи-
ск о^ в и б у х л і п о ж е ж а ,, я к о ї
папські зела,а для заниж ення
о ч е й „Н о в и й Ч а с ". Т ак б у л ов
Б о н д р ів ц і.Т а п о м и л и л и с я ,я к
д у м а л и ,'щ о н а р о дн е а п р и `
м іт и т ь їх н ь о г о `п ѓ о в о р о т уд о
старогой народ таких хитру-
н ів п р о г н а в . С л а в а б о н а р ів ч а -
н ам !Т а баж атиб, щ об- і г р о
Р ў с с ќ и й Г о л о ^ т а !р їж н і^.^т ^ю
а д о яWд о м ів .600
уім щ нкантв залиш алися без да-
хун а д головою . Воним еш -
каю ть
pax.
у і п р о в із о р и ч в и х ш ат-
Грає джезова
о р к естр а ,
д о б ір н и й б у ф е тн а м іс ц і.Я к
б а ч и м о ,н е б а г а т о д о в ір ам а-
ю ть совєтськд громадяни, колії
треба приманюватиї х танця
м ид л я в и сл ухан н я
п р оек ту
н о в о ї к о н с т и т у ц ії.
Ж АХЛИВІ ЦИФРИ.
Хочв останньому часі боль-
ш евицький уряд видав, закон
з з а б о р о н о ю п е р е р и в а т и в а г іт -
н іс т ь ,т о п о с т а н о в ц ь о г о з а к о -
н у н іх т он е с л у х а є .В „І з в є с т і-
я х" з .12. л и п н я ц .р . п р о ф . Іл ь
кевич помістив статтю
п. н.
Ц еп р о л е р е р и в а н н я в а г іт н о -
с т и ",вя к ій в и я с н ю є б о л ь ш е -
вицькик громадянамп р о д о -
ц іл б н іс т ь. ц ь о г оФ
становищ а.
А в т о р іл ю с т р у є с ?р ю
ста ттю
статистичними данимиз 1934
р .з простору московської с .о
ц ія л іс т и ч н о ї р е п у б л й к и .І т а к
п о м іс т а х б у л о 573,593 ў р о д и н
і 374,937 п о р о н е н ь ,.п о с е л а х
242,975 ў р о д и н , 324,194 п о р р -
н е н ь .В с а м ій М о с к в ів 1934р .
б у л о 57,100 ў р о д и ні 154,584
л о р о н е н ь .В 1934 р . 70,000 у р о -
д и ні 155,000 п о р о н е н ь . І н ш и -
ми словами,у М оскві булоп о-
р о н е н ь2і 3 р а з и б іл ь ш ен іж
ўр оди н .
Д О М О В И Н ИЗ В О Л И Н І
Д Л Я А Н Г Л ІЙ Ц ІВ .
Н е в с ім в ід о м о ,щ о а н г л ій ц і
признаю ть
лише домовини
(т р у н и )з д о щ б к ,щ о нема-
ю т ь с у к ів .Ц е в и к о р и с т а вт а р -
таку С м и зін а В ол и н і та ви-
т и н а є д о ш к иб е з с у к ів , щ об
в и с и л а т иїх д о А н г л ії; там ро-
блять з них дом овини. Таким
чином бодайп о смерти маю ть
а н г л ій ц і „т іс н и й " к о н т а к тз у-
краш ськими землями.
В О Б О Р О Н І Т Р А Д И Ц ІЇ.
Д ехто бачив, але напевно в сі
чули.про славні гондолін а
венецьких каналах, Недарно
п оя в и л и сян а к ац ал іЛ є Ґ р ан -
де перш а змотирнзована.Гон-
др л я .М еш канці В енеції запро
тестували, проти нищ ення в ід -
в іч н о ї т р а д и ц ії м іс т аі п р е -
фект Венеції казав забрати
змоторизовану хчш долю; геть.
Ф А Л Ь Ш ІВ Н Й К И З А Л ІЗ Н И -
Ч И Х Б І Л Є Т 1В .
о з в ід н и к и с л ід ч о г о в и д іл у
В .-К а т о в и ц я х в п а л ан а . с л і д Д 9-
бр е
зо р га н ізо в а н о ї
.б а н д и
ф а л ь ш ів н н к ів з а л із н и ч и хб ,і-
д е т ів і А ф е р а с я г а єд о В а р ш а -
BH;J)6OBMiuiam є в .н ій т а к о ж
в а р ш а в с ь к і з а л із н и ч н и к и .. А к-
ти справќ переказано слідчом у
су д д ів -, К атов и ц я х,г
л ит а к п р и ди в л я ти ся й з об
лўдннками таксамо
п о сту п а
л и .
` -'
. '..
-
Г, V
П О Ч И Н А Є Т Ь С Я ,-
Н а п ід с т а в і р о з п о р я д к уД о'
рітового старостив Браславі
м а д я н нв ін ш и х г р о м а д а х . в м і'І н л е н щ и н а ) в и д а л и л из `п р и
кордонної см уги на 3 роки
Степана Седю кевича,щ о меш -
каву селі Рисевнчі.
Щ Ш .т -^Б о д ь ш е в и ц ь к а „П р а в д а " д о н о с и 'т ь ,щ о
в О десі викрито нову контрреволю ційнуггруггу.Н а
ч о л іїї с т о я в В іл ь ч а к ,щ о в д а в а в к о м у н іс т аі к о р и -
стувавсяв партіївеликим довірям. П оказалося,щ о
Г с ^р а в ї"к о н с т ^іГ ^^
варотисоветській акцц були такі визнач-
іmл а р т ій н і у р я д н н іш ,я к г о л о в а м іс ь к о г о к о м іт е т у ,
з а в ід у в а ч в ід д іл о м п а р т ій н и х к а д р , с е к р е т а р в о е н -
нрго ларткому, директор сою зсовхозтрансай Інш і.
.Т а с а м а „П р а в д а " з 4-г о с е р п н я с п о в іщ а є ,щ о
на паротягобудівельному заводів Харкові викрито
т а к о ж к о н т р р е в о л ю ц ій н у г р у п у . С е р е д ч л е н івц еї
г р у п и б у л и ч л е н ий к а н д и д а т и к о м п а р т ії. В и я в н я о -
а о т ^?ів1 7 Т а н ц і'й з а б а Г иt ^^к ^и п `
Щ О д ія л ь н іс т ьц еї Г р у п и а к т и в н оп ід -
тримували визначні члени комуністичної пфтії:0 -
д ій н и .к , С о л б м а х ай Ш е в ч у к . В л а д а в и к р и л а г р у п у
випадково. О дин з її представників, член ком пар-
т ії Н е ч и п у р е н к о ,. н а п и с а в д о в ір о ч н о Г о л и с т а . Ц ей
л и ст, п ер ел ов л ен оі сп р я м ов ан од о п ар тій н огок о -
м іт е т у . А л ев к о м іт е т і б у л и т а к о ж 'п р и х и л ь н и к ин еї
групи. С екретар ком ітету пробував зробити все,"щ о
в його силі,щ об цей лист заховати. О дначе це не
в д а л о с ьі в л а д а п о ч а л а ш и р о к у ч и с т к у х а р к ів с ь к о ї
к о м у н іс т и ч н о ї о р г а н із а ц ії.
А „П р а в д а " з 6-г о с е р `п н я д о н о с и т ь ,щ о у К а-
т е р и н о с л а в і в и к р и т ощ е о д н у к о н т р р е в о л ю ц ій н у
групу, щ о н ею керували завідувач обласнимза -
м е л ь н и м у п р а в л ін н я м Л е н ц н е рт а з а в ід у в а ч`. с іл ь -
с ь к о -г о с п о д а р с ь к и м
в ід д іл о м
о б к о м у
К р асн и й .
Г р у п а в и с и л а л ад л я „ш к іл ь н и ц т в а " с в о їх ч л е н івв
обласні установиід о ` редакцій місцевих газет.
А Р Е Ш Т У В А В Ш АВ Г А Л И Ч И Н І.
ІЛ Ь В І В . В с е л і О р о в е ,'г іо в . Д р о г о б и ч , ц о л ь -
с ь к і в д а с т и а р е ш т у в а л и у п р а в и т е л я ш к о л и `.К и ч у н а
і й о г о т р ь о х с и н ів ;п о в ід т р а н с и о р т у в а н н юїх д о
С т е б н и к а т а м в и п у с т и л иї х н а в о л ю .У Р а в і Р у с ь к ій
з а а р е ш т у в а л и н а ^р в я т ів ч е с т ь
п о л я ѓ я и к ^г р к #џ ш є -
Ь ів х о р у .У ' К о л о д н и ц і к о л о С т р и я з а а р е ш т у в а л и
М . М а ц е л н к аз а н а м о в у р о б іт н и к ів к и н у т и п р а ц ю ,
за яку дуж е зле платили. У селі С опоті, пов.С трий,
поліція заареш тувалаЗ О селян за те, щ о вониу
с п о р із д ід и ч е мз а с ін о к б с и п р о г н а л и й о г о р о б іт н и -
К ІВЗ П О Л Я .
''`І '
`І '-
СТАЛІН
КЛИЧЕ
АРМІЮ
ЌЎТИ
ГОТОРОЮ.
Л О Н Д О Н .- ^ Л ондонський часопис „Д и Івнінг
Н ю з ",п о д а в ,щ о С т а л ін в и г о л о с и в -ч е р е з р а д іод о
ц іл о ї ч е р в о н о ї а р м ії п р о м о в у ,в я к ій с к а з а в ,щ о
в ій н а н е м и н у ч а ,щ о м о м е н тїї в и б у х у щ о р а з б іл ь д іе
з б л и ж а є т ь с я , т о м у ч е р в о н а а р м ія п о в и н н а б у т ин а
п о г о т ів л ю , щ о б о б о р о н и т и п е р е д в о р о г а м и "ч е р в о -
н у в іт ч и н у ".
М ОСКВА.`— Совєтський уряд офіційно запе-
р е ч и в , ‚н а ч е б т о С т а л ін в и г о л о с и в п р о м о в у до чер-
в о н о ї а р м ії, к а ж у ч и ,щ о С т а л ін н ік о д и , ч е р е з р а д іо
не говорить.
`;"-
З А В З Я Т І бО Ї Е С П А Н Ц ІВ .
Г Е Н Д Е Й р 'а н ц ія ). Б іл я е с п а н с ь к о г о м іс т а
Ір ун ,щ олеж ить на п ів н іч Е с п а н ії, нап о г р а н и ч ч іџ
Ф ранцією, революційні війська розпочали завзят`і
б о їз в ій с ь к а м и у р я д у . Б о р о т ь б а т р е в а л а15 ѓ о д и н
і потягнулаз а собою яких тисячў вбитих. О дначе
р е в о л ю ц іо н е р а мн е в д а л о с я з д о б у т и м іс т а . Т е п е р
в о н и о ч ік у ю т ь п о с и л е н ь .
М А ДРИ Д. У рядові круги доносять, щ о в ій -
ська уряду енергійно атакую ть м істо А льказар,як е
з н а х о д и т ь с яв п о с ід а н й іо п о в с т а н ц ів . В о н о о к р у ж е -
н еі к о ж н о ї х в и л і о ч ік у ю т ь й о г о з д а ч і. Д у м а ю т ь
взяти' притім1, 700 полонених. У рядові кругит а -
к о ж п о д а ю т ь , щ о їх л іт а к и б о м б а р д у в а л и м іс т аК а-
д із ,С в іл юі Ґ р а н а д у .
Р А Б А Т р а н ц у з ь к е М а р о к о ). П о в с т а н с ь к а
р а д іо с т а ц іяз С е в іл і п о д а л а ,щ о в ій с ь к а у р я д у ,
в з я в ш и5 00 п о в с т а н ц іву п о л о н , в ід д а л иїх б а н -
д а м к о м у н іс т ів ,я к і п о в я з а л иї х ш н у р а м иу м а л і
групиі так кинулив м оре.
-
.
-
Я П О Н С Ь К О -М О С К О В С Ь К І С У Т И Ч К И .
Т О К І О . К о м у н ік а т я п о н с ь к о г о іџ т а б у п о д а в
д о в ід о м а ,; щ он а Д а л е к о м у С х о д і,н а г р а н и ц і М а н -
ч у к аі С о в є т ів `, п р и й ш л ом іж я п о н с ь к и м и в ід д іл а -
М иі с о в є т с ь к и м и ^к ін н о т ч и к а м ид о з у д а р у ,в я к о м у
з г и н у в о д и н к ін н о т ч и к .' О п іс л я с о в є т с ь к а к ін н О т а
зібраласьу більш ому числіт а грозила переступи-
т и г р а й и ц ю ‚М а н ч у к а .
У р я д М а н ч у к а в н існ а р у к и с о в є т с ь к о г о у р я д у
гострий протест,
`
Х А Б А Р О В С Ь К и б ір ).^ С о в є т с ь к и й а м б а -
садорі консудь,у Токіо внеслин а руки японсько-
го уряду гострі протестиз приводу цього,.
Щ ОЯ -
г
п о н с ь к і л іт а к и п е р е л іт а ю в ь с о б і.. с в о б ід н о г р а н и -
запускйю ться глибоко на їх терито-
В К Р А Л И М ІС Т .
Д и р е к ц ія ѓ ў т ив Н о в імБ и-
т о м і п о в ід о м и л а п о л іц ію ,щ о
н е в ід о м і о с о б и. в к р а л и м іс т ,
що був на дорозі, близько
а б р и ч н и х
д о м и к ів . и д н о ,
д л я з л о д іїв н іч о г о т а к о г оHeJ ц і С о н е т івт
м а, ч о гон е м ож н аб и в к р асти , р ію .
СВОБОДА, ПЯТНИЦЯ,28-го СЕРПНЯ1936,.
С П Р А В Е Д Л И В АН Е М Е З А
С т а р и н н і г р е к ив ір и л и , ^ц о н а д с п р а в е д л и в іс т ю в
світі чувае спеціяльна боѓйня;котру вони називали
Н е м е з іс . В ір и л и , щ о в о н а "н едозволяє, щ оби злі
лю дські вчинки оставалися без кари. Н авіть, хоч
я к п із н о , в ір и л и в о н и , гг— щ о к а р а п р и й т и к о -
лись м усить. З часом греки а к и н у л и с в о ю с т а р и н -
ну вірув багатьох богівт а - приняли христіянсьќу
в ір у , але поняття п р о т е ,щ о вс в іт о в и х п о д ія х є
п е в н а с п р а в е д л и в іс т ь , п е р е $џ їл о в ід н и х д о ін ш и х
народів, а з тим переконанням і ф раза про Н еме-
зиду, чи Н емезу. О чевидно, говорячи про Н емези-
ду, ми вж е не уявляєм о собі, як старинні греки,
м стивої богині, але прийм аєм о засаду, щ о всяке
нелю дяне діло знайде собі колись,.мож ев дуж е
д а л е к ій б у д у ч ч и н і, т я ж к і н а с л ід к и д л я й о г о в и н о В -
н и к ів .
П р о м о с к о в с ь к и й н р о ц е с п р о т и 16 б о л ь ш е в и ц ь -
к и х л ід е р ів г о в о р и т ь Л е в Т р о ц ь к и й ; щ о т у т м а є м о
до діла з грубим наруш енням принципу справедли-
вости. Зо слів Т роцького виходилрб, щ о м осков^
ський диктатор С талін полом ав кож ду засаду спра-
ведливого судівнидтва, бо заставив обвинувачених
силою й обіцянками признатися до вини, до якої
вони не почувались, а коли вони поклалися на його
слова й призналися публично до вини, він зломав
' с в о ю о б іц я н к у й п іс л а в їх н а с м е р т ь . В и х о д и л о б и ,
щ о маіємо тут до діла з найогидніш им м ордом спра-
вед л и во сти .
О дначе хочби справа малася так, як каж е
Троцький, —дуж е мож ливо, щ о так воно справді
й є;—з другого боку, мож на спитатись, як це так
сталося, щ о Росія докотилася до такого стану, щ о
в н ій м о ж л и в і т а к і „м о р д и с п р а в е д л и в о с т и ", я к і,
як виходилоб зо слів Троцького, не були мож ливі
н а в іт ь у ц а р с ь к ій Р о с ії? ‚Х т о з а в ів у Р о с ії т а к и й
л ад ,
щ о там невинну лю дину можна післати на
смерть хитрунськими способами, без можливости
апеляції до справедливого трибуналу? Х то завів
т а м т а к и й „л а д " і „п о р я д о к ", щ о т іл ь к и в т е ч а м о -
ж е лю дину вратувати від морду з рук правителів
краю ?
А хтож інш ий, як власне не ті сам і К ам енєви
іЗіновієви, щ о впали трупами,поклавш ися на Ста-
л ін о в е с л о в о ? А х т о ж ін ш и й з а в ів т о й л а д , у я к ім
лю дині, щ о стане диктатором-у дорогу не оста-
є т ь с я н іч о г о ін ш о г о , х іб а в т ік а т и з к р а ю , я к ц е з р о -
бив Т роцький, або руку на себе налож ити, як це
з р о б и в Т о м с ь к и й , х т о з а в ів ц е й л а д , я к н е о м -,
ський іТроцький? Х то пустив у рух цю огиду, щ о
т е п е р з н и щ и л а 17 б о л ь ш е в и ц ь к и х л ід е р ів ," я к н е
вони самі, ті жертви больш евицької справедливо-
сти ?П евна річ,щ о Каменєви і Зіновієви, Троцькі й
Томські не думали про се0е,як заводили ж орстоку
диктатуру, щов о н и пд у м а л и , Щ0 диктатура буде
с л у ж и т и їм , щ о в о н а "б у д е 'н и щ и т и їх в о р о г ів . А л е
доля історична якось так покерувала бігом справ,
щ о ц е , щ о в о н и ін ш и м л а ш т у в а л и , в п а л о н а їх г о -
лову.
Q
В такім то змислі мож на говорити про історич-
ну справедливість, про історичну местницю Н еме-
зиду, щ о ніколи нічого неззабуває. Чи забуде вона
ін ш и х д и к т а т о р ів -г о р л о р іа Ѓ в ? Ч и д о в г о щ е в о н и
будуть безпечні?
і
Д К и р и л о Т р и л ь о в с ь к и й .
З П Е Р Ш И Х Д Н ІВ Н А Ш О Ї Ѓ А ІІИ Ц Ь К О -
.У К Р А ЇН С Ь К О Ѓ Д Е Р Ж А В Н О С Т И
іл ь к а к а р т о к з і п о м и н ів ).
х
о к ін ч е н а я ).
О —!
..
Н а другий
Ійзяв я ўчасѓ
Ів и х О й а д Щт _
.`ѓ о м % Р а д ќ а б у в '
Стефанів, брат звісної хор.
У С С О л е н и , щ о 1920 р . в и й ш -
л а у В ід н і з а м у ж з а д -р а Р .
Даш кевича. Було багато ро-
боти, гром адські організатори
спізнились і не присилали
м у ж в и . А ж з Р у д о ќ п р и їх а л и
лю ди по прикази, бо вже до
Д‡ьвова не могли були діста-
тися. Якийсь барон - поляк
п р и їх а в п р о с и т и п о м о ч і, `б о
Його хлопи" зачинаю ть бун-
туватися. Отже вислано під-
старш ину для переведення м и-
рових переговорів із селяна-
м и ,щ о й у д а л о с я . В п о н е д і-
л о к , 4. л и с т о п а д у , д а н о м е н і
в ій с ь к о в у ф ір у щ е з д а в н ь о ю
п о р я д к о в о ю н ім е ц ь к о ю
таб -
л и ч к о ю і д о б р і к о н і, а з а ф ір -
мана старого ляндш турміста,
та гайда в дорогу до Л ьвова.
П о дорозі ми бачили, як ґру-
пами й поодиноко йш ли ж ов-
н ір и р іж н и х н а ц ій з в ій н и д о
д о м у . О д н а г р у п а іт а л ій ц ів ,
м аб у ть
бувших полонених,
іш л а в е с е л о і с п ів а л а п р е г а р -
но на 4 голоси. Я їх поздоро-
в и в м іш а н и н о ю л а т и н и і к і.іь -
к о х іт а л ій с ь к и х с л ів , т а п о ж е -
лав щ асливої дороги. В они з
в д я ч н о с т и в д а р и л и „д а к а л о ".
О с ь ід у т ь д в і п ід м іщ а н к и і н е -
суть новий, простий сосновий
стіл. Я гадав, щ о, вони десь у
Л ьвові його купили, але ні:
в ін п о х о д и в з р о з г р а б л е н о г о
магазину у Скнилові. У Скни-
л о в і „Ѓ а л ь т ! С т у й !" Т р и
дядьки у військових ш апках з
к р іс а м и о б с к о ч и л и в із т а к р и -
ч ать:„Ќ т о в и т а к і? К т у р е н д и
єдзєцє?" Я витягнув свою лє-
ґіт и м а ц ію в ід у к р а їн с ь к о ї rq-
р о д е ц ь к о ї в л а с т и н а ім я о д -
н о г о п о л ь с ь к о г о ќ р у л я т а -
нислава Лещ инського). На-
д ій ш о в п ід м іщ а н и н з б о к о б о -
родами та придивляється' до
к а р т к и : „А ґ д з є п е ч о н т к а ?"
„Т а з в ік и м а є б у т и ? Ч е й ж е з а
два дні годі було зробити!"
„А б о т у т к р у т я т ь с я р іж н і
панки і не знати, пощ о і на-
щ о!„Т и м ч а с о м о д и н із с е л я н
п и т а є : „А б р о н і н е м а ?!"
тай таки зараз береться ш ука-
ти^у возі. Н ареш ті показує на
н е д іл ю , ‚м е н е :„А п ш й с о б е н е м а ц е ?"
і м іс ц е -— „Т о м о ж е ц е п о ш у к а ц ь %^ііа в и д н о
к а ж у . С в а т 'о б ш у к у є м е н е в ід
г о л о в и , д о н іг , а п ід ч а с ., #ф у о
я поклепав Й ого по плечах1 та
п и т а ю : „А п о в є д ь ц е ж м і, ґ о -
сподажу, правден: чи ви по-
л я к , ч и у к р а їн є ц ?",„П е в н е , ж е
у к р а їн е ц !" к а ж е р іш у ч о й
о б у р е н о . Т о д і я д о н ь о г о : „А
н`айж е вас чорт візьм е, щ о так
м е н е п ід д у р и л и . Т а ж я т о й і
т о й ".' Л ю д и в с м іх , а т о й з б о -
к о б о р о д а м и к а ж е : „Б о м и т у т
пильнуємо, чи не буде їхати
М алачинський, щ об його зло-
в и т и1'. Н а м о ю п р о с ь б у п о к а -
зую ть мені дорогу до реаль-
н о с т и б л . п . о . Ф о л и с а . П р и ї-
х а л и . „П а н и ч а " (с и н а ) н е м а
вд о м а.
Обставляє вартами
магазини та відбирає вже
пограбоване добро. П іш ов я в
сад їсти величезні осінні м а-
лини. Слухаю: що `за біс!
С п р а в ж н ій р е ч и т а т и в з о п е р и
несеться з глибини саду. Спі-
в а е с о п р а н , в ід п о в ід а є б а р и -
тон, але так туж но співаю ть
щ ось,наче на похороні, щ о аж
с е р ц е н и є . П и т а ю с т а р о г о Д і-
д у с я : „Щ о ц е з а д в о є т а к ч у -
д о в о с п ів а ю т ь ?" „Т а ц е н а ш
таліян полонений пасе в саді
п а н и ч е в і к о р о в и ". Т а к т о й б і-
дачисько на чужині тужив за
р ід н и м к р а є м , т а д в о м а г о л о
сами виливав свою тугу!
П рийш ов і'перемучений мо
лодий Ф олис, чорнявий, очи
такі гбрячі і щ ирі як у бл. п.
його батька посла о. И осифа.
З н а й ш л о с я щ е к іл ь к а ж о в н і-
р ів ,с о р т у ю т ь п о в ід б и р а н і в ід
мадярів мундури та зброю
Ф олис іде ш видко знов до ма-
ґазинів і вертається аж вечо`
ром. Раптом зявився булав-
н и й К о н и к у ц у л з п ід К о с о -
в а ) з к іл ь к о м а У . С . С . З н а ю
його добре: це знаний між У.
С . С . герой з тяж ко зм асакро
ваним лицем. Боєва управа У .
С . С . у В ід н і в л а ш т у в а л а б у л а
йому й У.С.С. Савчукові дня
18.л и п н я 1915 р . н а п л о щ і к о -
ло Ґольдш ляґш трассе у Відні
велику парадў. Заступник ко-
м а н д а н т а м іс т а д е к о р у в а в їх
обох; я,яко голова боєвої у-
п р а в и , в и г о л о с и в в ід п о в ід н у
п р м о в у , а в ід д іл Д о й ч м а й с т р ів
дефілю вав перед ними.
К о н и к о п о в ід а є , я к з в ід д і-
лом У .С С .заняв тунеліна го-
л о в н ім д в ір ц і у Л ь в о в і і з б р а -
м и о б с т р іл ю в а в д о їз д . Т а п е 'І
рону не міг здобути і,, стра^
тивш и звязок та не м аю чи др-
цом оги, відійш ов назад. Н еза-
^довго зникнув раптом зі свої-
м и т о в а р и ш а м и с т р іл ь ц я м и ^).
Ц іл у н іч б у л о ч у т и г р о м и р у ч -
них грандт^киданих у Л ьвові,
яснювали ^ас
5.л и с т о п а д у ,-в и їх а в д а л і,
"SVOBODA" (LIBERTY)
FOUNDED 1803
Я 201.
tfkrttaUi
Owaed
newspaper "published daily except' Sundivsт а кА и и .
at 81-83 tJrand Street, Jeraey city, N. J.
latlonal Association
а іг е е т , '
Edited^ by Editorial Committee
lac
Entered as SecondC U M^M
Matter at the Poat Office of Jersey С И іГ `Ї Г Т
on March З О , Ж 1 under the Act of March в , 1879. '
J
Accepted fof mallinf at special rate of postage provided for In SectioiTu^T
Г
of th Act of October З , t91?, authorized-July З і,1 9 l 8.
3
З а о г о л о ш е н н я р е д а к ц ія н е в ід п о в ід а є .
А д р е с а : "SVOBODA". P. О . BOX 346, JERSEY CITY, N. J.
=F
д о б р я г о ю Ф о л и с о м . He с г г о д і-
вався я того, щ о за пару тиж -
н ів в ін б у д е р о з с т р іл я н и й н а:
підставі присуду польського
в о є н н о г о с у д у . В ін с т у д ію в а в
за границею -садівництво
і
носився з великими плинами
на тім полі. Стараю ся поза
Кульпарків перебратись
на
Зелене. П ри дорозі в рові си
дять два узброєні.поляки, а-
ле пускаю ть нас без перепон.
Д оїхали ми до гостинця, щ о
веде на Зелену вулицю . Н еда-
л еко
чути завзятий туркіт
скоростріла. Дорогою йде з
міста стрункий вояк і несе на
палиці білу хусточку на,знак
невтральности. Питаю, куди
й д е.„Я с л у ж и в п р и п о л е в ій
ж а н д а р м е р ії, а т е п е р в е р т а ю -
ся на мою мадярщ ину. Бож е
вас борони йти чи їхати до
м іс т а . В у л и ц ю
о б с т р іл ю ю т ь
поляки, а мож е ^00 кроків
відси леж ить на гостинці вби-
тий, молодий, гарний вах-
майстер. А з кождою хвилею
щ о р а з н е б е з п е ч н іш е ".
Нема щ о робити: оберта-
ем о до С ихова,де за висказом
Коника стоїть уж е другий ќу
р ін ь У . С . С , щ о н а д ій ш о в з
Черновець. П ерш ий під Бук
ш о в а н и м в ж е в ід н е д іл і б е т ь -
ся у Л ьвові. В ислав У . С . С . їх
начальник Василь Виш иваний
всуп ереч
наказові австрій-
с ь к и х ід іо т ів у В ід н і, щ о н а -
казали нашим стрільцям іти
д о ' Чортќова! В сам час!
Т а в С ихові У . С . С . уж е не
б уло. П одалися назад до Да-
видова, бо польський
л іт а к
(в и д н о д о б р е н а ш і о б с а д и л и
с к л а д и !) з а г р о ж у в а в п р о с т ір
п е р е д , м іс т о м . П р и їж д ж а є м о
(в ж е т е м н а н ін ) д о Д а в и д о в а
— величезний потяг з лю дь-
м и ,к ін ь м и і о б о з о м в ж е м а є
р у ш и т и . О ф іц и р и к а ж у т ь , щ о
в с е й д е н а н іч д о С т а р о г о С е -
ла. Радять мені переночувати
в Д а в и д о в і н а д в ір ц і. Т а к я і
роблю . П ольський начальник
не хоче робити бгуж би; укра-
w.,i . .v . .H ^I
г- .. ,?їнець п.Л . уж е з ніг валиться.
р о з ц іл у в а в ш и с я п о ' щ и р о м у з ід у ч и в , щ о н а й в а ж н іш е , м о -
лодого стрільчика, і ми обид-
ва на переміну` обслугуємо в
н о ч і тел еф о н .
Н а другий день, а було це
в ж е 6. л и с т о п а д у , їд е м о д а л і
з дядьком до Старогр Села.
Д е с ь п о с е р е д и н і д о р о г и qrpi-
ч а є м о я к и х 8 д о 10 у з б р в е -
них селян уж е з бобрецького
п о в іт у .
Г арн о
п о го во р и ли ,
'ід е м о д а л і і н е з а д о в г оч с к р у -
чуемо до двірця. При дорозі
н а с ін о ж а т і б а ч и м о ц іл и й к у -
р ін ь у с т а в л е н и й , о ф іц и р и р у -
хаю ться ж иво перед фронтом.
Я
представляюсь отаманові
М и ќ Ќ т ц і, а ц е й ін ф о р м у є м е н е
п р о с и т у а ц ію . ‚‚Х л о п ц і п о б у л и
п а р у м іс я ц ів н а Є л и с а в е т г р а д -
щині,а там неодного погано-
го навчились, чого в нашій
а р м ії б у т и н е с м іє . Ім е н н о д е -
котрь з них пограбували цеї
ночі кілька селянських, хат.
Тепер хочу усіх наново зацрнг
сягнути і загро`зити гострими
карами. Ви зявилися в сам
ч а с . Я скаж у уставити каре, а
в и с к а ж іт ь д о
них горя-
че слово, так, як сам і знаєте.
П о т ім їх ^а п р и с я г н е н о і г а й -
д а н а Л ь в ів !"
Я радо згодився, а заки у-
ставлено каре, викурив циѓа-
ретку і подумав трохи, щ о
маю говорити.
Н ареш ті впровадив мене п.
отаман в середину каре,йѓде
в ж е с т о я л и в с іо ф іц и р и , і` а я ,
обертаючись на всі ѓчотири
сторони, виголосив свою про-
мову. Зазначив я вагу хвилі,
говорив про честь велику для
тих, що боряться за задер-
ж ання наш ої столиці в наш их
руках; про це,як будучі поети
џ) В ін т е п е р н а З а к а р п а т т ю б ід у є
Ю ѓані А го.
Д ІД У С Ь З Н А Д О З Е Р А
`
;
о к ін ч е н н я }
о!
Д а й т е й о м у с п о к ій , п а -
нове!—сказав війт.—Ц е ста-
рий чудак.
— Ш кода, щ о пан повноѓ
в л а с н и к н е д о з в о л я є ... а
можнаб відразу скінчити
в #б у х о м с м іх у . А щ о х а т а з а -
ц ік а в и л а їх , п о с т а н о в и л и ' д о -
кладно, оглянути її. Витяѓли
Скриньки з березової кори й
т0{інш е. Таких дивовижних пред-
м е т ів іщ е н е б а ч и л и .
В ій с ь к о в и й з а к у р и в ц и ґ а р о ,^;^К у р н а х а т а із з а к о п ч е н и м и
простягнув,ноги та встромивістінами, мохом порослою крів-
р у к и в к и ш е н і. Н а р а з 'з ір й о г о ^е ю .б у л а н а їх д у м к у ч у д а ц -
впав на ведм едя, вирізаного на,твом .
х о р у г о в ц і.
ІД — Н авіщ о її ганити, коли
—Щ о це таке? — спитався.
—-А тут знову бачу щ ось та-
ке над дверима!
Ц е його герб —пояснив
в ій т . В ін у я в л я є с о б і, щ о
в ін ш л я х т и ч .
—Ч и й на це Д озволив йом у
старий барон?
—Старий барон лю бив ж ар-
т и ...
'
— Чи можу його струтити,
чи може вам маю оставити
славу покласти трупом цього
ведмедя? —ж артував військо-
в м й ,, подаючи повновласнико-
ві руш ницю .
Р а д о з р ік а ю с я ц іє ї п о -
ч е с т и в ід п о в ів ц е й .
В ій с ь к о в и й
п р и ч іл и в с я 1
струтив ведмедя з хоруѓовки,
за другим стрілом пропав і
той, щ о був над дверима. '
х Д в а в е д м е д і т а в іс ім з а я -
Ш в!П р и ч е п и в е д м е д ів д о т о р -
б и .
Ь р н а д л я м е н е д о с и т ь 'д о б р а , —
їг т г р и м іт и в с т а р и й .
Ц е справді сором, щ об
така рудера стояла в найкра-
Іц Ч )м у м іс ц і н а в с ю о к о л и ц ю !
—.‚‚о з в а в с я о д и н із п а н ів .
Б у д ь л а с к а ,'п о д у м а й т е , я к ч у -
дово булоб, колиб тут стояв
Ж рецький павільон у новоча-
№ ому стилі, з ґанком і веж е-
ю ,.'н а п р о т и д в о р а !
у
Таж це вж е постановде-
А 6,щ о ц ю б у д у р о з к и н у т у5-f-
с і^а з а в п о в н о в л а с н и ќ . н
(пильнуйте тієї справи, війте,
щоб негайно розвалили цю
ЃУ деру!
`%
Т а в о н он е .п іш л о т а к л е г к о }
яќ собі уявляв повновласниЌ .
К у р н а х а т а с п р а в и л а й о м у #б а -
г а т о к л о п о т ів `. В ій т п о в ід о м и в
Й О ѓр на другий день, щ о ста-
рий не хоче уступитися з хати
б е з ‚с у д о в о г о п р и с у д у .
То треба негайно справу
Ж арт цей приняли голосним ВЙ И вГигдо суду.
— Суд засідає щ ойно в о-
с е н и .`
-
—Треба внести подання,щ о
сярава нагла.
Внесли подання. Дідусь до-
к азав, Щ о старий пан приобі-
цяв йому, щ о до смерти ж ити-
Гме в хаті, том у повновласниќ
п р о г р а в . С п р а в а п іш л а д о в и -
щ о ї ін с т а н ц ії, о д н а ч е ц я з а -
т в е р д и л а п р и с у д п е р ш о ї, в к ін -
ці опинилася в сенаті, а цей
п о с т а н о в и в , щ о : „в з я в ш и п ід
у в а г у , щ о п ід с у д н и й н е м іг
предлож ити
ко н тр акту
на
п и с ь м і, х а т у н а .д о м а г а н н я о б -
винувача можна завалити".
П о в н о в л а с н и ќ п іс л а в в ій т а з
лю дьми, щ об дідуся усунули
з хати. Дідусь сказав, щ о не
погодж ується на присуд сена-
т у , б о с в о є п р и р е ч е н н я м іг б и
в ід к л и к а т и х іб а с а м б а р о н , а
барон уж е не ж ив.
В ій т п іс л а в д о д в о р а с п и т а -
тися,ц и має вж ити сили.
П о в и й м а т и д в е р і й в ік н а
в ід п о в ів п о в н о в л а с н и ќ .
Н а ,##у г и й д е н ь в ій т п о в ід о -
м и в ,,(д ід у с ь н а д я г я у іь ,к о -
ж ух і сидить у запічкуіго и ,
З ір в а т и к р ів л ю т а с т ін и
розібрати!— приказав далі у-
правитель, дуж е обурений.
П р и к а з в и к о н а л и .. Т а я к у ж е
на другий день лю ди прийш ли
з цікавости подивитися, щ о
д іє т ь с я з д ід у с е м , ц е й в и л із із
запічка та хвалився, щ о йому
там у ночі було дуж е тепло.
З в а л и л и й п іч і д ід у с ь в к ін ц і
І м у с ів з а б р а т и с я . З а б р а в с в о ї
О д н а ч е н е п і-
р іч и т а п іш о в
ш ов далеко.
—Ви хату завалили, одначе
землі не завалите — бурм отів
сер д и то .
І в ій т з д и в о в а н о г л я д ів , я к
д ід у с ь с в о ї р іч и п о к л а в п ід
ялицею , щ о росла оподалік,
під нею поставив собі ш атро
з кори.
j
f
. — Щ ож це, тут ж итим еш ?
— спитав війт.
' — М ені не перш ина — від-
п о в ів д ід у с ь . Т у т б у л а в е д -
м еж а Гавра, я вбив того ведм е-
д я т о м у б а г а т о Л іт , щ о б и н е
н а п а д а в н а х у д о б у . К о л и с ь із
ґаври перенісся я до хати —
нині, прогнаний з хати, тут м у-
ш у вернутися!П рош у кланяти-
ся від м ене панові управителе-
ві та сказати, щ о знову зявив-
ся тут ведм ідь, який не дасться
в ід с и в и к у р и т и ќ
О дначе управителеві сказа-
ли лиш е, щ о хату розвалили
поздоровлення ніхто не по-
с м ів п е р е д а в а т и .
У п р а в и т е л ь в ід іт х н у в л е ќ и іе ,
щ о скінчилася ця нем ила спра-
ва, про яку все багато го
л и в с у с ід с т в і. З а . в и н
кількох дідичів, щ о такЃ А амѓ
т р у д н о щ і м а л и з п ід д а н и м и ,
всі були начбоці дідуся. У пра-
витель боявся також, щ об
м о д о д и й б а р о н , щ о п о с т ій н о
ж и в з а -к о р д о н о м ; н е д із н а в с я
про цю немилу справу. Н ово-
го ловецького павільонў не
п о б у д у в а л и ; б о г р о ш і п іш л и
н а р іж н і м е л іо р а ц ії в г о с п о -
дарстві, а справа старого Х ри-
с т ія н а п ік ц д а ^в з а б у т т я ^^
Д ідусь зараз на другий день,
як звалили хату, взявся стави-
т и її н а н о в о . П іш л о й о м у ц е
д а л е к о л е к ш е , н іж1 к о л и с ь . О -
снови стояли щ е не нарўш ені,
каміння обтесане, о"агато ча-
стей допасованих до себе, на-
віть значна частина крівлі бу-
ла ненаруш ена. Н ова хата бу-
л а п о д іб н іс е н ь к а д о `с т а р о ї,
л и ш е д іс т а л а к о м и н , а в ік н а
б у л и т р о х и б іл ь ш і.
Н іх т о н е б о р о н и в Х р и с т ія н о -
ві ставити хату, ні війт, ні
двірська служ ба, бо знали, щ о
приказано було стару хату
звалити, одначе ніхто не при-
казував переш коджувати бу-
д у в а т и н о в у х а т у .'
Я к хата була готова, пере-
н і^Х р и с т ія н д о н е ї с в ій к л у -
н о ч о к із р іч а м и , а н а в іт ь п р и -
ч іп и в н а , к р ів л і х о р у г о в ќ ў з
новим,Тарно вирізаним ведме-
дем . '
т и л и н а Н а д д н іп р я н щ и н і pjB.
новаѓў духа, прийш ли до се-
б е,а в а г а х в и л і і п о ч у т т я в ід -
п о в ід а л ь н о с т и Ў у с іл и в н и х
наново розбудити давній ге-
ройський вогонь.
П о
зап ри сяж ен н ю
п іш л а
м у ж в а й о ф іц и р и н а о б ід ,а
м ене запросив отаман до сво-
го вагонў також на перекуску.
Незабаром,.зложено потяг,
призначений в напрямі до Бў-
н о в и н и , і я н и м -в ід їх а в . У Х о -
дорові ми вже побачили по-
тяг,щ о віз зі- Станиславова
гарм ати, за котрими так тужи-
ли наші офіцири. Тимчасом
другий курінь, не ждучи на
ар ти л ер ію , п о їх ав уж е тої ночі
н а с л а в н і б о ї у Л ь в о в і.
П . М и ќ й ‡к а н а л е ж а в д о н а -
ших найвизначніших полко-
водців, а пізніш е на Великій
Ўкращі іменував його днкта
тор д-р П етруш евич гснера-
л о м . Н а ж а л ь , б о л ь ш е в н к н , д і-
Іставш и його в свої руки,роз-
с т р і л я л и й о г о р а з о м з і}іи ін -
мц наш ими заслуж еними стар-
ш инам и.
Щ о д о м е н е , т о я , п р и їх а в ш и
д о К о л о м и ї, в и б р а в с яс к о р он а
м о б іл із а ц ій н у о б їз д к у п о Іў -
цульщ ині. П рацю вав там уже
л ік а р У . С . С . д В . Б іл о з о р і
славний М икола С аєвич, щ о
п о т ім у с іч н і 1919 р . п ід ч а с
виправи на М арм ароськин Сн-
гот дістався був до румун`
ської неволі. Д уж е булоб по-
ж адане, щ об він описав ту ви-
праву в літописі „Червоної
К а л и н и ". aл j м у с и м о м а т и
ж аль"до нього за те, щ о досі
не представив у пресі також
сво єї
незвичайно корисної
праці виховничої на Волині
підчас світової війни. Д ля ха-
рактеристики цеї незвичайної
славу далеким
п о то м кам .А
чейж е героям не личить валя-
М іж з л о д ія м и .
О тж еж , ти ради вся у тій
справі аж двох?адвокатів. Чи
л б а с к а з а л и г т т е г ѓ а м е ?,,
и
w — 'Р а к . Oftt в Ч їж а д в Й и й о 50
в л о т и х JaQefy.H
—о —-.
Д о в г о н е б у в у с у д і;
С у д д я : С к іл ь к и в ж е ч а с у
м и н у л о , я к в и б у л и о с т а н н ій
р а з у с у д і?
— П ід с у д н и й : 20 л іт .
-^г А ^д е в и з а т о й ч а с м е ш -
кал и ?
В ареш ті, прош у світлого
'
СУДУ- .
. 1
` .
ти свого чесного ї славного
ім е н и н е ч е с н и м и п о с т у п к а м и ,
а оборонці робучого народу
не м ож уть його й самі кривди-
ти , тим більш е, щ о для них са-
мих ж адної користи з цього
н е б у д е ! „Б у д ь т е д о с т о й н и м и
н а с л ід н и к а м и с л а в н и х п р е д к ів
— казав я — а дух Б огдана,
Воѓўна та Виговського най
ож ивотворить ваш і серця! Н а
в а с г л я д и т ь н е л и ш е ц іл и й
н а ш н а р ід , а л е і ц іл и й к у л ь -
турний світ! О тж е станьте на
в и с о т і іс т о р и ч н о ї х в и л і, й д іт ь
н а п о м іч б о р ю ч и м с я б р а т а м ,
а ваша геройська боротьба
най стане найсильніш им дока-
зом для цілого світу, щ о щ е
н е в м е р л а У к р а їн а !"
О теє кілька ф раз з тої моєї
п р о м о в и , п о к о т р ій в ій с ь к о з
одушевленням відспівало на-
р о д н ій г и м н .
Тепер виступив отам ан М и-
китка і візвав короткими, мов
команда, словами до карности
і безоглядного послуху, бо
без цього побіда немож лива.
П о т ім в ід ч и т а в а д ю т а н т п .
Л у ц ь к и й (б р а т О с т а п а ) р о т у
п р и с я г и , п о в т о р е н у в с ім в ій -
ськом, а далі денний приказ,
щ о а в а н з у в а в ц іл и й р я д п ід -
старш ин та підносив значно
денну платню муж ви.
О д и н з о ф іц и р ів з н я в з а к -
ту заприсяж еннЯ цього друго-
г о к у р ін я У . С ! С . ф о т о г р а ф іч -
ну знимку. Цікаво би знати,
д е `в о н а т е п е р ... К о л и х т о її
має, най пришле до редакції
л іт о п и с у „Ч е р в о н о ї К а л и н и " у
Л ь в о в і, в у л ! З ім о р о в и ч а 12.
Я щ е мав і ту сатисфакцію ,
щ о які два тиж ні пізніш е зая-
вйв один'офіцир, щ о вернувся
зпід ўЛ ьвова, о. М атковсько-
м у з К н я ж д в о р а , щ о , „п р о м о :
в а ``Т р и л ь о в с ь к о г о
вр ату вал а
с и т у а ц ію ". Я о д н а ч е н е х о ч у
вірити, щ об справа аж так зле
стояла. І без посольської про-
м о в и б у л и б о д и н и ц і, щ о с т р а -
й к о б з а р і б у д у т ь г о л о с и т и їх ")л ю д и н и м у с и м о з а з н а ч и т и , т о
Цей бувш ий лісничий зложив
п ід ч а с с в іт о в о ї в ій н и г ім н а з ій -
н у м а т у р у , з іс т а в д -р о м ф іл ь о -
софії та інжйніром лісництва,
а п о т ім б у в а д ію н к т о м п р и У
країнській Господарській Ака-
демії в П одєбрадах, Відоѓрав
в ін т е ж і в а ж н у п о л іт и ч н у р о -
лю ,а тепер залож ив в О смо-
лоді природничий музей.Йо-
г о н е з в и ч а й н а с к р о м н іс т ь ц іл -
ком не відповідає його над-
звичайним заслугам.
t.
Втрам ваю .
Грубий пан з трудом вти-
ск ається
до переповненого
трамваю . О дин з їдучих нев-
доволецо бурмоче:
Т р а м в а ї н е д л я с л о н ів .
Д о б р о д ію
в ід т я в с я
г р у б и й т д а м в а й т о я к П о їв
ковчег, в ньом у' змістяться
всі звірята, від слона до осла
вклю чноЃ
Слуш не обурення.
К рам ар: — П анчохи? А яке
ч и с л о д а т и .` п р о ш у п а н і?
П а н і (о б у р е н а ): Т а р о з у м і-
ється, щ о дві!Х іба я стонога?
У К Р А ЇН С Ь К І Н А Р О Д Н І П ІС Н І,
які опрацю вав J видав
М . О. ГАИВОРОНСЬКИЙ
ч
н а м іш а н и йх о р :
1.Ж и в р , 'У к р а їн о .
2.Н е в іс т о н ь к а , п ќ н я з П о л іс с я .
J. о е р б о ж м о я , п іс н я з П о л іс с я .
4.О д к а л ь с о н е н ь к о с х о д и л о , п іс н я
з Л е м к ів щ н н н .
5. М о я м и л а , п іс н я а Л е м к ів щ н н н .
П о в н щ н х 5 п іс е н ь п р о д а є м о
аа $Ш і.
6. К о л я д а , Г у ц у л ь с ь к е із д в о .
7. П л ь н с , Г у ц у л ь с ь к е Р із д в о .
^.‚К р у г л ь и к , Г у ц у л ь с ь т с е Ь д в о .
9. Щ е д р ів к а , Г у ц у л ь с ь к е Р із д в о .
П овнщ і.4 "Існі продаємо
заЏ ІМ . '
В с і п о в н ій ! п іс н і м о ж н а о д е р ж а т и
в к н и г а р н і „С в о б о д и ". В и с и л а є м о
т іл ь к и п о о д е р ж а н н ю н а д е ж н т о с т и .
" S V O B O D A "
81-88 GRAND ST., P. О . BOX 846
JEBSEY CITY, N. i .
Ч . 201.
IT.
С В О Б О Д А ,П Я Т Н И Ц Я ,28-г о С Е Р П Н Я1936.
Б ІО Р А Д ІО С К О П ІЯБ ІС Ь К О Г О
в ід в ід и н у д -р а Б іс ь к о г о в П а р ш ќ і).
Входжу до покою , де. д-р
Б іс ь к н н
п р и н и м ае,
х в о р и х .
Кілька столів. Н а них акти.іба-
г а то р іж н и х а м п у л о к , р іж н і
ф л я ш и н к и , п у д е л к а ,` т о щ о '; в
у глі л іж к о д л я п а ц іє н т ів ;
н а д
н и м
с п е ц ія л ь н о г о
р о д і'
лЯ Мп а.В д р у г о м у р о з і я 'к іс ь
апарати;між одним і другим
угл ом ,п о с е р е д и н і, з н о в у п р и -
лад,и` 0 пригадує якийсь зем-
земірний апарат. Н а присут-
иість тих апаратів звертає у-
parv с в і т л о , щ о д е с ь
із н у т р а
їх в н д іс т а е т ь с я .
—Ц еп апарат — продовж ує
д Б іс ь к и й в и к о н у є к іл ь к а
ф у н к ц ій . В ін с л у ж и т ь , п о п е р -
ц іе , до діягнози, себто
д о
встановлення недуги; подруге,
до встановлення лікареѓва на
дану недугу й взагалі реж ім у
д о р о го , себто, які
ст р а в и
м ас х в о р и й їс т и й я к і й о м у
заборонені; а
п о т р е т е ,' в ін
встановлює й дози дотичних
л ік ів .
у ш у т у т п р и з н а т и с я , щ о
заява про аж таку „енцикльо
п е д и ч н іс т ь " а п а р а т у н а с т а в и л а
м ен е д о н ь о г о н е д о в ір л и в о .
—Як жеж це мож ливо?
питаю , не скриваючи
св о г о
н е д о в ір и .
—Тут муш у вам дати ш ир-
ш і п о я с н е н н я . Л л є н а п 'е р е д п О -
ясню вам будову апарату.
Апарат, щ о його бачите пе-
ред собою,
ск л а д а єт ь ся
з
трьох частин: перш а частина,
щ о її б а ч и т е п о л ів ім б о ц і,
це надавчий апарат. Друга ча-
стина напроти — це прийма-
ючий апарат. Т ретя частина —
ось ця посередині покою
це гальванометер дуже висо-
кої вразливости. Цей гальва-
нометер складається також із
двох частин: перш а є при сті-
н і,і з в ід т и п а д е -п р у ж к а с в іт -
л а н а п о д іл к у , щ о її б а ч и т е
тут над столом. Ц я поділка
має посередині зеро, а від то-
го зсра ідуть направо й на-
л ів о п о р я д к о в і ч и с л а . Т е п е р
— п р о ш у т у т б л и ж ч е : м іж н а -
давчим апаратом і приймачем
бачите посередині подовгасту
п ід с т а в к у . Д а ю
в ам
зо в сім
п р и м іт и в н і п о я с н е н н я
щ одо
т е х н іч н о ї
с т о р ін к и
а п а р а т у .
П р и п о д р іб н и х п о я с н е н н я х м у -
с іл и б м и з а й т и в о б л а с т ь ф і-
зи к н , і т. д.
— П окищ о вповні вистар-
ч а є . А л е б іл ь ш е в ід т е х н іч н о ї
с т о р ін к и
м е н е ц ік а в и т ь
са м
процес розпізнавання недуги
—Якраз до того приходжу
Н а п ід с т а в к у м іж н а д а в ч и м а -
паратом і приймачем, але по
п р а в ій с т о р о н і, с е б т о б л и ж ч е
до приймача, ставляю ось та-
ку флящ инку.
— Щ о ц е в н ій т а к е ?
— Ц е сеч недуж ого. Але
не мусить бути
о б о в я зк о в о
сеч . М оже бути також слина
недужого або кал, коротко —
всякі виділини недужого. Така
ф л я іц и н к а ц е , т а к б и м о в и т и ,
п е р с о н іф ік а ц ія
н ед у ги ,
я к у
треба дослідити.
—Так, як я розумію , вихо-
днть із того, щ о вам зовсім
не треба пацієнта?
А т а к ! М а є т е р а ц ію . Я
м о ж у п а ц іє н т а й н а о ч і н е б а -
ч и тн .Л иш е я муш у мати його
сеч ,ч и ін ш у в и д іл и н у . О с ь
п р о ш у х в и л и н о ч к у (д -р Б іс ь -
к и й п іш о в в ін ш и й к ін е ц ь к ім -
натн й приніс якусь (флящ и-
н у ): тут маєте сеч недуж ого,
яку мені прислали з Канади.
А т у т м а є т е ін ш і п о ч т о в і п о -
силки сечі. А тут м аєте ф ля-
Щ инки,які прислали мені дея-
кіфранцузькі лікарі для ана-
л їзи т а д ія г н о з и н е д у г и їх н іх
п а ц іє н т ів .
г
Т а к ? То до вас взерта-
ю т ь с яй л ік а р іп о д ія ґ н о з у ?
— А т а к . А л е п р о Ц е п із н і-
ш е,б о в ід б іг а є м о в ід т е м и
Отже вертаюся до
п о п ер ед -
н ь ого. П о о д н ій с т о р о н і, к о л о
приймача, кладемо флящинку
з сеччю'чи інш ими'виділина-
м и н е д у ж о г о . А н а п р о т и н е ї,
н а ц ій ж е п ід с т а в ц і, п о л ів ім
б о ц і, с е б т о б л и ж ч е д о в и с и -
лаю чого
а п а р а т у ,
к л а д ем о
ф л я щ и н к у о с ь із т о г о в ід д іл у
(3)
Н а п р и к л а д , у ц ій ф л я щ и н ц і є
бактерії туберкульози; а тут
маєте рака; а ця флящ инка —
ц е с и ф іл іс М а є т е т у т ц іл і с о ї;
к и
таких флящинок. Тепер
П рош у представити собі таке:
п р и х о д и т ь
д о м ен ег
п а ц іє н т ,
який не знає, щ о йому бра-
к у є ; а б о щ е л іп ш е п р и с и -
лае свою' сеч десь із Амери-
к и .Н і п а ц іє `н т , н і я н іч о г о н е
з н а є м о vnpo х в о р о б у . В і н м о ж е
мати рака,^ може мати тубер-
кульозу кости, горла чи ле-
г е н ів ;м о ж е м а т и с и ф іл іс е і т .
д .А в т ім м о ж е м а т и з о в с ім
ін ш у н е д у г у , н іж д у м а є . Я к
ж е ж п р о ц е д о в ід а т и с я ? О т ж е
я ставляю , як це вж е вам го-
в о р и в ,п о п р а в ім
боці фля-
щ и н к у з с е ч ч ю ч и ін ш и м и в и -
д іл и н а м и н е д у ж о г о , а п о л ів ім
боці флящ инку з культурою
б а к т е р ій ч и ін ш и х п а р а з и т ів
Н а п р ., ставлю рака.Тоді хви-
л і з н а д а в ч о г о `а п а р а т у п е р е -
ходять через обі ці флящ ин-
к и ,їх л о в и т ь п р и й м а ч , і я т о -
ді дивлюсь, як реагує ґальва-
н о м е т е р о с ь н а ц ь о м у м ір -
нику. Коли
с в іт л я н а с т р іл к а
с т о їт ь н а м іс ц і ц е з н а ч и т ь ,
щ о недужий не має рака. Ко-
лиж рак є хочби в самих по-
ч а т к а х р о з в и т к у , т о д і с в іт л я `
н а с т р іл к а п о с у н е т ь с я 1—2 м м
н а л ів о .К олиж
н ед у га
р а к а
б іл ь ш е р о з в и н е н а , т о - с т р іл к а
п о с у в а є т ь с я д а л і н а л ів о . ‚Ч и м
д а л і н а л ів о с т р іл к а п о с у н е т ь -
ся , тим недуга більш е розви-
н ен а.
В с е ц е г а р н о , а л е н а я к ій
п ід с т а в і ц е в с е д іє т ь с я ?
— Я вж е вам говорив, щ о
к о ж н а к л іт и н а л ю д с ь к о г о о р -
ганізму має своє елєктро-маґ-
нетне поле й дає власну хви-
лю . Таксамо має свою
х в и л ю
к о ж н и й м ік р о б , к о ж н и й п а р а -
зи т,к о ж н е л ік а р с т в о , к о р о т к о
в се, щ о бачимо. О тже, коли
в с е ч і з н а х о д я т ь с я х в о р і к л і-
т и н и ч и м ік р о б и , щ о в и д а ю т ь
хвилю ,н а п р ., З м м ., і к о л и в
п р о т и л е ж н ій ф л я щ и н і з н а х о -
дяться мікроби, ґунококи чи
ін ш і п а р а з и т и , я к і т а к о ж м а -
ю т ьі х в и л ю 3 м м ., т о д і н а с т у -
пає резонанс
і як
н а с л ід о к
цього маємо реакцію, ґальва-
н о м е т р а , с е б т о с т р іл к а п о с у -
в а є т ь с я н а л ів о .
Т у т д -р Б іс ь к и й п о я с н ю є м е -
ні докладно на рисунку, як ви-
глядає дотична
е л є к т р о -м а ґ -
нетна хвиля, як відбувається
р у х е л е к т р о н ів і й о н ів т а ч о м у
стрілка гальванометру затри-
мується або посувається.
Д обре, пане докторе. А ле
всеж залиш ається така неяс-
н іс т ь : Ви встановлюєте неду-
гу на підставі сечі й ф лящ и-
нок з мікробами й паразита-
м и.Т и м ч а с о м н е к о ж ,н а н е д у г а
є означена мікробами. Напри-
к л а д , при хворобі серця або
п р и
н ер в о в и х
н ед у га х
н ем а
н ія к и х б а к т е р ій . О т ж е н е м а
т и х б а к т е р ій і в с е ч і, ч и с л и н і.
Як жеж
ви тоді встановите
дану недугу на підставі сечі чи
сл и н и ?
Ц е п р а в д а , щ о м ік р о б ів
тоді нем а. А ле треба вам зна-
ти , щ о кожна недуга, отже в
данім випадку серцева чи нер-
в о в а ,- в и т в о р ю є т . з в . т о к с и н и .
Ц і т о к с и н и н а п о в н ю ю т ь ц іл у
наш у істоту. В они- знаходять-
с я в к р о в і, с л и н і, т о щ о , в о н и
знаходяться й у сечі. Як ба-
ч и те, кож на недуга не має чи-
с т о л ь о к а л ь н о г о д іл а н н я , а л е
в о н а о х о п д ю е й ц іл и й о р г а -
н із м ,ч и т а м т о ч н іш е в к о ж -
ній частині організм у,є зазна-
ч е н а її п р и с у т н іс т ь я к р а з ч е -
рез токсину. Я дам вам при-
к л а д . Коли до
т о ї к ім н а т и
хтось прийде й викурить па-
п ір о с к у , т о х о ч в ін п о т ім в и й -
д е,
кож на
н о в а
лю дина,
щ о в в ій д е Д о к ім н а т и , н ю х о м
почує, щ о тут курили^хоч ані
не бачить курцй, ані не бачить
й о г о т ю т ю н у ; п р и с у т н іс т ь т ю
т ю к о в о г о д и м у їй н а ц е в к а -
з у е .'Р о л ю
такого тютюново-
го диму граю ть
в
о р га н ізм і
токсини й ми по них пізнаємо
п р и с у т н іс т ь Ч х в о р о б и
й
р ід
х в о р о б и , п о д іб н о , я к п о -д и м
І П 0З ІР І
У К Р А ЇН Ц Іh i Й О Р Ќ УИ
ОКРУЖНА УПРАВАО .Д .8.У .ВН Ю
^
:—т -::——:влаш товує : — - : v -
М ЃД Е Н Ь
1ь! а "В В ж `лп , ш ^tf в'и т
і ттт вл
В Н Е Д ІЛ Ю , Д Н Я 13-го В Е Р Е С Н Я (SEPTEMBER) 1936 Р О К У
В BELVEDERE PARK, NORTH BEACH,L I.
П А Р К В І Д Ч И Н Е Н И Й в г о д и н і 10-т р а н о .
see
т е п е р є ч л е н а м и ю н ії А м $л ѓ З -
мейтед Асош іейш ен
о ф
А й-
1ор н , т іл е н д
Т и н
В о р к е р с ',
або з тими, щ о були поцерея-
н ь о'ч л е н а м и ц іє ї ю н ії. В о н и
д у ж е и р о в ід к л и к н у л и с я ..н а
з а к л и к О р г а н із а ц ій н о г о К о м і-
т е г у і в н а с л ід б к ц ь о г о О р г а н і-
з а ц ій н и й` К о м іт е т
С т а л ев и х
Р о б іт н и к ів м а є с ь о г о д н і ч о т и -
ри тисячі добровільних орге-
н із а т о р ів з р я д ів с т а л е в и х р о -
б іТ Н И К ІВ .
з
"Ц Е
В с т у п т іл ь к и 35 ц е н т ів .
П е р ш о р я д н а м у з и к а , б а г а т а п р о г р а м а й її в и к о н а н н я .
У к р а їн ц і! „Д Е Н Ь У К Р А ЇН С Ь К И Х Н А Ц ІО Н А Л ІС Т ІВ " — ц е о д н о з т и х н а ц іо -
н а л ь н и х с в я т , щ о їх у л а ш т о в у ю т ь т е п е р у к р а їн с ь к і н а ц іо н а л іс т и в А м е р и ц і! В о н о
має показати, щ о-українці в Америці горнуться довкола Ідеї Українського`Н аціо-
н а л із м у , щ о о д и н о к о з м о ж е в и з в о л и т и н а ш у В е л и к у Б а т ь к ів щ и н у ! А н а ш а У к р а їн а
з н а х о д и т ь с я в п а щ і ч у ж о ї о к у п а ц ії! Т о м у к о ж н и й у к р а їн е ц ь -с о б о р н и к , щ о в ір и т ь
с в я т о в о с т а т о ч н у п е р е м о г у р е в о л ю ц ій н о -н а ц іо н а л іс т и ч н о г о Р у х у , м у с и т ь в з я т и у -
часть в тому святі! М усить, щ об дізнатися, за щ о ми боремося, до чого змагаємо
та яка є наш а правда! Там почуєте промови про наш у боротьбу, про наш і черго-
в і з а в д а н н я в р ід н о м у к р а ю й н а е м іг р а ц ії! П р и х о д іт ь г р о м а д н о ! К л и ч т е с в о їх з н а -
й о м и х і п р и я т е л ів ! Б е р іт ь із с о б о ю в с ю р ід н ю і. П е р е к а ж іт ь ін ш и м п р о ц е с в я т о т а
В ІЗ Ь М ІТ Ь ЇХ 3С О бО Ю !
195,01,7,12
З а п р о г р а м о ю г л я д іт ь в н а ш ій п р е с і.
З н а ц іо н а л іс т и ч н и м п р и в іт о м `— С Л А В А У К Р А ЇН І!
О к р у ж н а У п р а в а О Д В Ў Н ю й о р ќ у .
` DIRECTION TO THE PARK: From New York: Take I. R. T. Subway to Grand Central or В . M.
T. Subway to Times Sq. Change to Flushing Train, and get off at Junction Blvd. St. — Second Ave.
"L"to5 7th Street Sta., change to Flushing (Willets Point) get off at Junction Blvd. Sta., then take
Street J3AR running to North Beach. Car stops in front of the Park. — From Brooklyn: All trains to
Oueensooro Vlaza Sta. and change to Flushing Train. Get off at Junction Blvd. Sta., then take Car to
North Beach.
OOOOOQOQQOOOQQOOQOQQO QQQQQIQOQQOQQQOOQQQO
п із н а є м о н е т іл ь к и с а м ' ф а к т
курення, але й рід
тю тю ну
а й к а , ц и г а р о ч и п а п ір о с к а
й я к о г о с о р т у ).
— В ибачте, але є щ е одна
н е я с н іс т ь .
К оли
п р и с у т н іс т ь
н ед у ги , не звязаної з м ікроба
м и , пізнаємо.по токсинах у
с е ч і, т о щ о ж т о д і м и д а є м о
п о п р о т и л е ж н ім б о ц і а п а р а т у ,
там , де ставляється флящ инки
з м ік р о б а м и , щ о б ц ю н е д у г у
ст в ер д и т и ?
— А ось щ о даєм о!
І д -р Б іс ь к и й п о к а з у є м е н і
на великий піднос, заповнений
сотками скляних ампулок, на-
повнеиих якимись порошкамќ
— А це щ о таке?
'— О ц е є с п о р о ш к о в а н і р іж -
ні т. зв. глянди, себто ґручо-
л и ,д а л і с п о р о ш к о в а н і р іж н і
х в о р і ч а с т и н и л ю д с ь к о г о т іл а ,
о т ж е с е р ц е , п е ч ін к а , н и р к и і
т . д . Н и м и п р о в ір ю є т ь с я `п р и -
сутність недуг, незвязаних з
м ік р о б а м и .
ін е ц ь б у д е ).
Д В АМ ІС Я Ц І К А М П А Н ІЇ В С Т А Л Е В ІМ
П Р О М И С Л І
Ц Е Р Ш Н О -Н А Р О Д Н ІЙ
С П ІВ А Н И К
п ід н о т а м и н а т р и і ч о т и р и
го л о си , з іб р а в і у л о ж н в
о . В ік т о р М а т ю к .
Ч А С Т Ь І : П іс н і п е р е д і п о н а у ц іі
24 п іс е н ь з і с в . Л ѓ г у р г ії. Ч А С Т Ь . II:
Т р о п а р і і К о н д а к и В о с к р е с н і в ід 1.
д о 8. ѓ л а с у ; П р о к и м е н н Л іт у р г ій н і
в ід 1. д о 8. ѓ л а с у ; П іс н і із В е ч ір н і;
П існі з У трені. Ч А С Т Ь III: П існі
великого поста; на Великдень з во-
скресної Утрені; П існі на Празннки
Г о с п о д н і; Б о г о р о д н ч н і; С в я т и х ; К о -
л яди .
Ц е є дуж е практична книж ка
д л я д я к о у ч и т е л ів . Д р у к н о т є
д у ж е ч и т к и й . Ц ін а $1.50.
З а м о в л е н н я н а С . О . D. н е
в и с и л а є м о . П и ш іт ь д о :
"S V О В О D А "
81-83 GRAND ST.. P. О . BOX 846
JERSEY CITY. N. J
76% населення голосують за
потребу незалежних юній.
П р о й ш л о д в а м іс я ц і ч а с у , я к
О р г а н із а ц ій н и й К о м іт е т
С та-
л ев и х
Р о б іт н и к ів
р о зп о ч а в
свою роботу за організування
ін д у с т р ія л ь н о ї ю н ії в с т а л е в ій
ін д у с т р ії. В д р у г о м у ч и с л і о р -
ґану згаданого комітету,
щ о
в и х о д и -в ь п ід
н а зв о ю
„С т іл
Л е й б о р ", поміщ ена стаття Ф и-
л и п а М у р р е я , г о л о в и Oprajii-
заційного Комітету Сталевих
Р о б іт н и к ів ; у т ій с т а т т і в ін р о -
б и т ь п ід с у м к и д о с я г н е н ь у ю -
н іо з а ц ій н ій к а м п а н ії.
Тиж день тому місцева преса
о г о л о с и л а н а с л ід к и г о л о с у в а н -
н я, щ о його переводив у спра-
в і ю н ії А м е р и к а н с ь к и й
Ін сти -
т у т п у б л и ч н о ї о п ін ії, д е б у л о
поставлене питання про те, чи
голосуючий одобрює потребу
о р г а н із у в а н н я н е з а л е ж н о ї ю н ії
р о с `іт н и к ів , ч и є п р о т и ц ь о г о .
Наслідки голосування показу-
ю ть,щ о 76% у с іх , щ о б р а л и
участь у голосуванню , висло-
в и л и с я з а н е з а л е ж н і ю н ії.
Ц ей факт говорить дуж е ба-
га т о . Т р и ч е т в 'е р т и н и в с іх ,л ю -
д е й є з а о р г а н із у в а н н я ю н ії і
самий ,цей
ф а к т
в и к р и в а є
джентелмгнів з Американсько-
го Інституту заліза і сталі, я-
кий у боротьбі проти сучасної
к а м п а н ії з а о р г а н із у в а н н я ю -
н ії в с т а л е в ій ін д у с т р ії о б в и н у -
в а ч у є О р г а н із а ц ій н и й К о м іт е т
С т а л е в и х Р о б іт н и к ів , щ о в ін
х о ч е „н а к и н у т и " н е з а л е ж н у ю -
н ію н а р о б іт н и к ів , щ о ц е „п о -
с т о р о н н ій н а с т у п ".
Р ів н о ч а с н о с е р е д ч л е н ів ю н ії
б у л о п е р е в е д е н е г о л о с у в а н н я ,.
я к у ю н ію
в о н и
одобрю ю ть.
В и с л ід и г о л о с у в а н н я
п о к а зу -
ю ть,щ о 48% у с іх г о л о с у ю ч и х
в и с л о в и л и с я з а ін д у с т р ія л ь н у
ф о р м у о р г а н із а ц ії. Н а с к іл ь к и
голосування переводили
в и -
к л ю ч н о с е р е д ч л е н ів ю н ій , я к і
в б іл ь ш о с т і н а л е ж а т ь д о ф а -
х о в и х о р г а н із а ц ій , ц е й в и с л ід
голосування говорить за те,
щ о н а в іт ь с е р е д о р г а н із о в а н и х
р о б іт н и к ів в ж е з а й ш л а в е л и к а
з м ін а в к о р и с т ь ін д у с т р ія л ь н о ї
о р г а н із а ц ії, б о
н а
о с т а н н ій
к о н в е н ц ії А м е р и к а н с ь к о ї
Ф е-
д е р а ц ії
П р а ц і т іл ь к и
о д н а
третина голосів була за
ін д у -
с т р ія л ь н у ф о р м у о р г а н із а ц ії.
Допомога приходить з ydi
с т о р ін .
П ро допомогу для
О рґані-
з а ц ій н о г о К о м іт е т у
С т а л ев и х
Р о б іт н и к ів Ф и л и п ` М у р р е й т г -
ш е:
ч
і
„Л іб е р а л ь н і г р у п и , ін с т и г у -
ц ії' й о с о б и
п о с т ій н о іп р и х о -
дять нам на допомогу. Вони
в б а ч а ю т ь у н а ш ій р о б о т і н а й -
кращ е запевнення для постій-
н о го ,певного і баж аного про-
ґресу у всіх напрямках націо-
нального життя.
„Г р у п и
п р о ф е а іо н а л ь н и х
л ю д е й і д р іб н и х
би зн есм ен ів ,
я к и х м а т е р ія л ь н і ін т е р е с и
т і-
сно звязані з добробутом та з
п о л іп ш е н о ю п о к у п н о ю
си л о ю
робучих лю дей
ц іє ї к р а їн и ,
щ о д е н н о п р и х о д я -г ь , щ о б с к а ^
з а т и н а м , я к с и л ь н о в о ^н и б а -
ж а ю т ь у с п іх у д л я
н а ш о ї д і-
яльности. Вони запитую ть нас,