Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1936-207

Svoboda-1936-207

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2010

pdf

text

original

УРЯДОвИИ ОРГАН ЗАПОМ ОГОВОІОРГАНІЗАЦІЇ У К Р А ЇН С Ь К И Й Н А Р О Д Н И Й С О К И
—-ч -
OmClAL ф ІЮ А МOf ttflt UrtAINUfl MAltOKAEA SSO C fcT M l
`
Т Р И Ц Е Н Т И .Р ІК XLIV.
Ч . 207. Д Ж е р з Г С и Т І, Н . Д ж ., п я т н и о д 4-г ев е р е с н я 193R
VOL; З Ѓ Х ІУ .
NO.' 2в 7.
Jersey Ч )Й у , N. J., Friday, September4, 1933,
THREE CENTS
" UJillJLHI'
?г т ^В ^а Т п т Т г Џ В Р '^Т
Iі ! ? !!!W
4WPflHrf^WUUl--J,'-i^
- і
НОВА СПРОБА ПЕРЕЛЕТІТИ!АТЛЯНТИН
Н Ю Й О Р Ќ . У с е р е д у к о л оп ів д о 5-т о ї г о д и -
ни зполудня вилетілиз м ісцевого летовццщ Ф лой-
да Бенета летун Ричард М ерилт а актор ГаріР и ч -
менз наміром дістатисяд о Л ондонуб е з осідання
на суш уа б о м оре.
Вилетіли вонив мрачну годину, розчисляю 'чи
н а т е , щ о на о к е а н і б у д у т ь м а т и г а р н у п о г о д у .' С по-
д ів а ю т ь с я п р и б у т ид о Л о н д о н уза 20 г о д и н ,У с в о їх
перш их донесеннях кажуть,щ о летять високо,б о
п е р е с іч н он а в и с о т і 10,000 с т іпн а д п л е с о м м о р я .
Л е т я т ьз і с к о р іс т ю 200 м и л ьн а г о д и н у . „О л із в е л ",
р а д ію в а в М е р и лу с в о їй о с т а н н ій д е п е ш із в ід д а л і
1,881 м и л ьв ід л е т о в и щ а Ф л о й д а Б е н е т а .
їх л іт а к в а ж и т ьз л а д у н к о мі т о п л и в о мс ім т о н .
ЗАХОДИ ПРОТИ КАТАСТРОФИ ПОСУХИ.
Д Е М О Й Н . П р е з и д е н т Р у з в е л т о б 'їх а в н а в і-
щ ені посухою околиці стейтів Колорадо й Н е-
б р а с к ат а п р и їх а в до Де М о й н , А й о в а , щ о б ип ід -
готовити збори губернаторів стейтів,діткненихп о-
сухою .
У н е д іл ю д у м а єв ін г о в о р и т ин а р а д іо про ви-
сліди своєї тури по цих околицях.
Републиканський кандидатн а уряд президента,
губернатор Ландон, виїхав на ці збори автомобі-
лем ,н а м ір я ю ч ит е ж о г л я н у т ип о д о р о з і д іт к н е н і
посухою околиці.В ін заявив,щ о буден а конфе-
р е н ц ії,а л е п о д а с т ь с в о ю п о р а д у т іл ь к и т о д і, як її
його попросять.
ЯК ПОШ ИРЮ Ю ТЬСЯ М ОРСЬКІ ЗБРО ЄН Н Я.
ВАШ И Н ГТО Н . Американський уряд повідо-
м и в А н г л ію , щ о в ін з а д у м у є л и ш и т ив с л у ж б і „с т а -
р і" к о н т р т о р п е д о в ц ін а 40,000т о н м іс т о т и , не зва-
жаю чин а постанови лондонської морської угоди
в 1930-т ім р о ц і .
Америка зробилац ей крок тому,щ о кілька м і-
сяців зробила щ ось подібне Англія,а ця з$щ ержа-
л а б у л а с т а р і` к о р а 'б л і, 'п о к л и к у ю ч и с ян а м о р с ь к і
з б р о є н н я І т а л іїй Ф р а н ц ії.
Х О Ч У Т Ь З Л О В И Т И Г О Л О С И М У Р И Н ІВ .
Н Ю Й О Р Ќ . С о р о к ^м у р и н с ь к и х п р о в ід н и к ів ,
д у х о в н и к іві г р о м а д с ь к и х -Д ія ч ів з о р г а н із у в а л ит а к
з в а н у „С т е н л і Г а й 'зГ уд Н е й б о рЛ іг ", щ о п о к л а л а
с о б із а ц іл ь п р и є д н а т и г о л о с и м у р и н івд л я к а н д и -
датури Рузвелта.Н а зборах муринського відділу
о р г а н із а ц ії „В а й -Е м і-Е й "у д іл ь н и ц і Г а р л е мг о -
ворилав середу пані Рузвелтова.
Тимчасом Републиканська П артія зєднала собі
Дж есі О вена, відом ого муринського бігуна, щ об
в ін о б 'їз д и в к р а йз п р о м о в а м из а в и б ір п р е з и д е н -
том Л андона.
Зприводу Ж идівського Н ового Року президент
Рузвелт вислав святочні поздоровлення ж идамн а
руки синдикату ж идівських газет,щ о обслугує59
т и ж н е в и к івв А м е р и ц і.
13--Л І Т Н Ш Х Л О П Ч И Н А В Б И В Н И К О М .
В Е С Т Ф ІЛ Д(Н ю Д ж е р з і). П о л іц ія а р е ш т у -
валай поставила перед велику лаву присяж них суд-
д ів ,я кп ід о з р іл о г о з ав б и в с т в о 13-л іт н ь о г о х л о п ц я ,
Ілайджу Ф армера.
. ,
П о л іц ія к а ж е , щ о цей х л о п е ц ь п р о б и в н о ж и -
к о м 38-л іт н ь о г о Д ж а н а Т е й л о р а , к о л иц ей б и в с яз
м а т ір ю х л о п ц я , Н ін о ю Ф а р м е р . П р о б и т и й у с івн а
а в то, щ обд іс т а т и т и с я до лікаря. Й ого знайдено
н е ж и в о г ов а в т і, я к и х100 я р д івв ід ф а р м и .
В с і т р о є м у р 'и н и .І І і
Л ІКН А С А М О Г У Б С Т В О ?
Г А Н О В Е Р(Н ю Г е м п ш ір ). —Н а з б о р а х А м е-
риканського П сихольоґічного С ою зу прочитавд -р
Абрагам М аєрсонз відділу психольоґічногор о з -
слідуп р и месечусетськім стейтовім ш питалі в М е-
т а п а н і р е ф е р а тп р о с в о є в ід к р и т т я л ік у ,щ о , я к в ін
каже,помагає лю дям,хорим на депресію . П релєґент
говорив, щ о в ін у ж е випробував свійл ік д л я о б -
лекш ення душ евнихм ук пригноблених лю дей,як і
їх ч а с т о д о в о д я т ьд о с а м о г у б с т в а .
"
Він назвавц е й л ік бензедриною . Бензедрина
маєв собі певну порцію адреналіни, себто залозної
в и д іл и н и , щ о її в ід п о в ід н а з а л о з а в и к и д а єв т іл о ,
коли лю динав небезпеці.
С Т Р А Й К Р О Б ІТ Н И К ІВУ М Л И Н А Х .
М И Н Е А П О Л И С и н е с о т а ). О д и нз най-
б іл ь ш и х с т р а й к івв іс т о р ії м у ч н о г о п р о м и с л уза -
к р и в т у т в е л и к и й м л и н „П и л с б е р і Е й ";щ о в и р о б л я є
п о 10,90С б о ч о к м у к и д е н н о .Н а с т р а й к в и й ш л и
к о л о1,800 р о б іт н и к ів .
С Т А В Л Я Т Ь П Е Р Е Ш К О Д И О Р Г А Н ІЗ У В А Н Н Ю
С Т А Л Е В И Х Р О Б ІТ Н И К Ѓ И .
В А Ш И Н Г Т О Н . Ф и л и п М о р е й , г о л о в а `к о м і-
тету організації сталевих робітників, виступивз
публичним закидом проти сталевих підприємств,
щ о, мовляв, вонин е пускаю ть робітників.орґанізу:
ватисяв самостійні ю нії й у т ій ціли к'ажуть робіт-
н и к а м п р а ц ю в а т ив „Д е н ь П р а ц і", 'Щ о б '.р о б іт н и к и
н е м о г л и й т и .н а о р г а н із а ц ій н і з б о р и ю н ії.
^т т ?^н
ЗА ГА Д О Ч Н Е
В БИ В С Т В О
Ж ІН К И .
П о л іц іяв м іс ц е в о с т іЛ я Х от
л я , К а л іф о р н ія , з н а й ш л а т іл а
п а н н и Р у т иМ ю р, 48-л іт н ь о ї
д о ч к и б а н к и р аз С ан А н т о н іо ,
Тексас, Тіло було сильноп о -
б и т е . В и д н о , д і'в ч и н а в м е р л д
в ід п о б о їв . П о л іц ія
р о з в е 'л а :
негайно ш ироке слідствон а д
убивствомі ареш тувала
для
д о п и т ів у с іх п ід о з р іл и хлю -
д е н .Т а д о п и т и20 о с ібн е д а л и
н ія к о г о в и с л ід у .
СОВЄТИ ЗАТРЕВОЖЕНІ
РУМУНІЄЮ.
Совєтн дуж е незадоволеніз
ц ь о г о ,щ о в Р у м у н і ї В ІД ІЙ Ш О В
в ід в л а д и с т а р и й
д и п льом а-
гичнийл и с Титулеску. Вони
геж здаю ть собі ясно справу
з того, щ о це означає зворот
Р у м у н іїд о Н ім е ч ч и н и , а зтим
і втягнення цілого Балканўп іц
н ім е ц ь к і в п л и в и , г о л о в н ое к о -
н о м іч н і.
В Я З Н И Ц ЯЗ А П О Л ІТ И Ч Н И Й
Д О Т Е П .
В Н ім е ч ч и н і б у л о к іл ь к ав и -
п а д к ів , щ о за о п о в ід а н н яп о -
л іт и ч н и х д о т е п ів п о к а р а л ив и -
новників вязницею
в ід 6 д о
18 м іс я ц ів .В м о т и в а х п р и с у д у
трибунал підкреслив, щ о хто
п о ш и р ю є п о л іт и ч н і д о т е п ий
а н е к д о т и ,є н а й б іл ь ш и м в о р о -
гом держави.—^ '"`
А Т А К ИН Е В Т ІК !
Над а х перед коморником
утік Станислав Тройськийз
Б ж и н и о в о с а н д е ч ч и н а ),к о -
л ит о й п р и й ш о вз п о л іц а є м ,
щ об виконатин а ньомуо с о -
бистий примусу формі5: д е н -
ного ареш ту. Т ройський кидав
з д а х у к а м ін н я мі к о л и к о м о р -
н и к в и л із т у д иза ним, х о т ів
скинути йогон а землю. С уд
засу д и в
ц ьо го
д о м о р о сл о го
а к р о б а т ана 4 м іс я ц і в я з н и ц і.
З ДОРОГИ, Т У З ЇД Е !
Т а к ім о в ір н о д у м а в с о б і ф з-
ник Тиш ковськийу Варш ааі
та чекав, щ об трамвайB CTJ{ -
пився йомуз дороги. Коли
моторовий трамваю
виясню ѓ
вав візникові правила поведін-
ки,ц е й вдарив його батогом
ПО ГОЛОВІ. Тепер ОЄТаННЄ СЛОг
во в цій сп р авім ає ск азати
с у д. . . . .
Д И ТИ Н А^ В Е Л И Т Е Н Ь.
На французькім
л ік а р с ь к ім
к о н г р е с ів П е р п ін ія н і п р о ф .
у н івер си тету
вТ у л ю з і, д -р
К а л ь в е ,м ав `р е ф е р а тп р о р ід -
к е я в и щ ев м е д и ц и н і. П ід й о г о
д о гл яд о м
зн ах о д и ться
?-
л іт н ій х л о п ч и к , в и с о к и й1 ме-
тер28 ц м ., який важ ить 38 к ґ.
Ц еє н о р м ад л я 14-л іт н ь р г о
хлопця. Низький голос хлоп-
чика зовсім нагадує голос до-
рослого мужчини. П роф. Каль-
ве говорить,щ о таких випад-
ків скорого розвитку дитини
д у ж е м а л о , бо в іс т о р ії с в іт о
в о ї м е д и ц и н иє їх не б іл ь ш е
як200.
,и :о ш ш п `.
Х Л ІБзп іс к о м .
;к о Т ,.
МУРЙН ГМЕИОВАНИЙ
М ІС Ь К И М
суддею .
Н ю йЬрський
д о сад н у
Л я
Гвардія йменузад. м іжт роцџ
новими суддями мурина М ай
лера П ейдж а.Ц я буде суддяа
ч о р н о ї р а с и . Й о г о р іч н а п л а т -
н я в и н о с и т ь 10,000 д о л я р і в .
В ів
євизначним громадянѓ
ським діячем
с е р е д м у р и н ів
Г зрлед іу.
ЯК МОЛОДИЙ
Ж ЕНИТЬСЯ
31 С Т А Р О Ю ,
Ѓринь Дятиш инз Трибухо-
вець,п о в . Бучач, взяв собі
жінку старш ув ід себе одина-
ц я т ь р о к ів . В и д к о ,щ о с п ів -
ж иттян е дуже було щ асливе,
б о
п ер ед
к іл ь к о м а
дн ям и
Ѓринь узяв веретено'і прорив
н и м с в о ю ж ін к ув к іл ь к а н а ц я -
тьох місцяху плечіт а груди.
Стан ж ертви безнадійний.Д я-
ти ш инс а м віддався
вруки
п о л іц ії.
, '
П Р О Ц Е СЗ А П ІД Б ІГ У Н О В У
В И П РА В У .
В л іт к у1934 р . в и їх а л аз К о-
п ен гаґен у
н ап а р о п л а в і „fy-
став Гальм " наукова експрди-
ц ія
дос х ід н ь о ї Г р е н л я н д ії,
щобт а м розслідити умовини
життяі вернутись передзи -
мою назад. Капітаном паро-
п л авуб у в В естм ар ,щ о вж е
нераз їздив
до
Г р е н л я н д ії,
п р о в ід н и к о м
ueykOtfHW.д -р
Кох. Коли пароплав вернувся
з гарною дббиччю , виявилося,
що експедиція залишилан а
м іс ц і т р ь о х с в о їх п о м іч н и к ів -
ескімосів,я к і ледви перези-
мували.Ц і ескімоси почали
процес проти
о р ган ізато р ів
е к с п е д и ц ії, д о м а г а ю ч и с ьв ід -
ш кодуванняз а терпіння.П ро-
ф есо рК ох ви д р у ку вав
оп и с
цієї подорож і, розясню ю чи,
щ о н іх т он е в и н е нїх т е р п ін -
н я м . Л іт о1934 р . б у л о д у ж е
непогідне, ввесь час з дощ емі
м р я к о ю . К о л ит р и е с к ім о с и -
мисливці віддалились занадто
н а п ів н іч ,д -р К о х о с т е р іг а вїх
завчасу перед несподіванками
вчасн ої зи м и . В ін п р о б у вавн а -
в іт ь д о п о м о г т и е с к ім о с а мл і-
так о мі взятиїх н азад ,а л е
вони загналисьз а далеку ем у-
гу леду. Ескімоси знаходились
у м е н ш ій н е б е з п е ц і,н іж ін ш і
ѓруни виправи, яким треба
б у л о р а н іш е п р и й т из д о п о -
могою . Щ ойно судовийп р о -
цес ріш ить,ч и винатут на
боці вченого. Д анська преса
р еф ер у є
об екти вн о
о б о сто -
ронні голоси.
ЧОЛОВІК ЗГВ ГАДЮ КУ.
У больщ евицькім селі П од-
лугови селянинІ . Рістічп р о -
глинув підчдсс н у гадю ку.К о-
ли прокинувся, побачив поза
устами хвіст, голова гадю ки
була вже$ ш лунку. В ін пере-
гр и з її, але вм ерв ід укусу
г а д ю к и ,.
,,
Т РИ М А Й Я ЗИ КЗ А ЗУ БА М И .
П роц е щ ойно тенер будуть
п а м я т а т ид в а е м е р я т нз Л е -,,і.
ж іа й с ь к а ,д о я к и ху ц у к о р н ііж )„Т о ж п р о п и й м о м а л и йд о
Таке ствердив ацровізацій
н и й в ід д ілп р и в а р ш а в с ь к ім
магістраті. Д еякі пекарнір и -
пікаю ть останніми часамиѓ ір -
ші роди печива. Одназ пека-
р е н ь в и п ік а є х л іб е т у х л и й ,і
б о х о н ц і, з а м іс ц ьп ѓв к іл я ,в а -
ж ать тільки480 грам ів. Ч асто
хлібє темний, збитийі г л и -
н ясѓи й ,з м уки ,щ о зм іш ан а'
з п іс к о м .
АФРИКАНСЬКА ПРИГОДА
П ІД В А Р Ш А В О Ю .
Д оА . Л євандовськогод о
села Ґоломбкі С таре недалеко
В а р ш а в и п р и їх а ву в ід в ід и н и
його давній знайомийз рД й-
с ь к а , с е н е г а л ь с ь к и і`і
м ури н
Щ а р л ь Д р а в е н . К іл ь к а д н івп і-
сля його приїзду грім ударив
унедалеку стодолу, щ о зго-
р іл а . С е л я н и д ій ш л и Д О п е р е -
кон ан н я,щ о м ури н ц е н е -
чиста силаі щ о ц е в ін є п р и -
ч и н о ю п о ж е ж і, т о м у ю р б о ю
п іш л ип ід д ім Л є в а н д о в с ь к о г о
і заж адали,щ об Д равенн е -
гайно покиНув село. Бідному
м у р и н о в ін е з а д и щ а л о с я н іч о -
го інш ого,я к погодитися,з
тим виявом гостинностнді,д а-
тн нргам знати, роздумуючи
н а д к у л ь т у р о ю д е я к и х е в р о -:
пейських народів.
П О Х О В А Н А Ж Щ К А $Е Р Н У -
Л А С ЯД О Ч О Л О В ІК А ,і
Варш авський муляр Бжезін
ський лю бив випитиі, випив
ш и , н е р а зі в и б и в ж ін к у .П о
о д н ій б іл ь ш ій с у п е р е ч ц іж ін -
к а п іш л аз х а т из с и н ц я м иі
б іл ь ш ен е в е р н у л а с я .П о к іл ь -
кох днях знайщ лин а цвинтарі
т р у п а я к о їс ь ж ін к и , я к о ї л и ц е
було побитеі напухле. Роди-
на Бж езінської чомусь ріш ила,
щ оц е нещ асна ж ертвап о -
друж ж я. Справили похороні
п о м и н к и ,а л е -п р а в д и в аБ ж е-
зінська вернуласяп о кількох
д н я хі о п о в іл а ,щ о б у л ав то-
вариш кин а селі. Теперм ає
клопіт,б о мусить переводити
р іж н і ф о р м а л ь н о с т и ,
щ оби
п ри зн али її за ж и ву.
у
ЌАРА СМ ЕРТИЗ А КАТА-
С Т Р О Ф УН А З А Л ІЗ Н И Ш .
С п е ц ія л ь н и й
коресп он д ен т
,‚П р а в д и " п о д а єз Ч іт ина С и-
біріп р о закінчення процесу
в и н о в н и к ів
залізничої ката-
строфин а стації Каримская.
Д иж урногр
у р яд о вц я
руху,
В олќова, засудилин а смерть,
ін ш и хн а в я з н и ц ів ід 3 д о 10
Л ІТ ..
,
СКЕЛЯ,Щ О ТРЕМ ТИТЬ.
Ч и м а л о а м е р и к а н ц ів , щ о ви-
їж дж аю тьд о Е вропиі ш ука-
ю т ьт а м ч у д а с ій , в ід в ід у ю ч и
Ф ранцію , зупиняю тьсяу Б рета-
н ії, щ об там п о г л я н у т ин а ц і-
каві скелі.В околиці Гуельґот,
деє величезні гранітові бльо-!
к и ,є о д н а п е ч е р аз о з е р о м ,'
д е к а м е `н і т в о р я т ь ф о р м ир іж -
н и х д о м а ш н іх п о с у д ів . М іс ц е -
ві меш канці приписую тьц и м
п р ед м етам
бож еське
п охо-
д ж е н н я , н а з и в а ю ч иїх „К у х н е ю
Б о г о р о д и ц і". Н е д а л е к о
ц іє ї
печери стоїть величезна скеля
з одного каменя7 м . заввиш -
киі 5 м. завш ирш ки, ваѓрю
$0,000 к іл ь о ._.М о ж ц ан а н ь о г о
в х о д и т и ,а л е к а м ін ь т а к и йч у т -
кий,щ о мала дитина мож еп о-
^у 'ш и т ин и м т а к , щ о в ін т р е м -
ти ть.О Б ІК Р А Л И Б А Б У Н Ю .
ч ір и е ів с я п о л іц а йЯ н С а ф ш р в ?
с ь к и й ,щ о п р и їх а вд о м іс т е ч к а
на відпустку. С ловоп о слові
й 'розм ова зійш лан а тем у„з а
їзду" Д обош инського, Н е зна-
ю чи,щ о м аю тьд о ділаз аґен-
том ,ем ер и т ин е к р и л и сяз і
с в о їм и д у м к а м и
йв ід в а ж н о
висловлювали свої поглядин а
т е п е р іш н і в ід н о с и н ив П о л ь -
іц і. А г е н т д о н іс про це в л а д і
іо б а ем ерити тго`татѓидо вяз-
^н и ц і..
м И к н ащ о ї.Aatoj" співаю ть
ам ато р и
ш іш о `ік ів .''А л е 16-
^іт Н я Т а в б а Л е в іт в о д ід аг о -
т ів к у . В о н а п о їх а л ад о с в о є ї
б а б у н ід о Б р ю е е д і, в к р а л ав
н е ї1 т и с я ч у ф р а н к іві б іж у т е
р ію
та вернулася, назад
(до
Польиіі.Н а домагання бедь^
гійської влади польська прлі-
ц ія з а а р е ш т у в а л а н е л іт н ю
зл 0'
д ій к у? щ о так 'п о г а н о в ід д я ч н -
л асяз а гости н у,і від о б р ал а
відн е ї вкрадені грош і.
Т Р А Г Е Д Іп Г Е Н И К А- Г А ІІЬ М 1 С Т И Д
TLС Т О Л ІТ Т Я
У Ж Г О Р О Д (З а к а р п а т т я ).—, Т а к п и ш е у ж г о -
р о д с ь к е „У к р а їн с ь к е С л о в о "п р о т р а г е д ію р о б іт н и -
к а -у к р а їм ц я М и к о л ц Ґ е н и к ат а й о г о р о д и н и .Я к
відомоз давніх донесень, родину Геника,щ о по-
х о д и тьз Г ал и ч и н ий осіл ан а З а к а р п а ттюп о с в і-
товій війні, чеська влада виселила,а польськавл а-
дан е схотіла внустити її д о рідного селав Гали-
ч и н і.І так р о д и н ац я п е р е б у в а л а д о в г и й , ч а су го-
р а х, н а. гр ан и ц і м іж Г ал и ч и н оюі З ак ар п аття м ,ж и-
в у ч ин а т р и м е т р о в ім н е в т р а л ь н ім п а с м і, щ о. г іід д і-
л ю є т е п е р іш н ю , П о л ь щ ув ід т е п ір іш н ь о ї Ч е х о е л о -
ваччини. П ольські властип о довгих муках П озво-
лили вкінці вернутисьд о рідного села,Щ ОЃ неда-
л е к о г р а н и ц і,.ж ін ц ій д іт я м . Г е н и к а ,а в ін , с а м ж и в е
д а л ів м а л .е ц ь к ій . к о л и !б і,4,я к у л о б і з б у д у в а в на зга-
д а н ім т р и м е т р о в ім п а с м і...Ч а с ,в ід .ч а с у{,д о б р і.л ю д и
ч и р ід н я , п р и н о с я т ь й о м у а м їс т и !А в ін . с и д и т ь ,
г р и з е т ь с я т и м ,щ о н е м а .к о м у з а р о б л я т ин а ж ін к уі
д іт и , та все щ ен а д іє т ь с я на„л ю д с ь к у с п р а в е д л и -
в іс т ьі л ю д я н іс т ь ''. З б и р а ю ч и ж е р т в ин а д о п о м о г у
т ій н е щ а с н ій л ю д и н і, „У к р а їн с ь к е С л о в о `', з г а д у ю -
ч и П о л ь щ у , д о д а є : „Г а н ь б аі с т и дщ о в XX. с т о -
літтю може щ ось подібне відігратисяв середині
ц и в іл із о в а н о їі „к у л ь т у р н о ї" Е в р о п и .".v,
ЧЕХИ ПРОТИВНИКИ АВТОНОМ Н.
У Ж Г О Р О Д . Є т а к і,щ о ж и в у т ьн а З а к а р п а т -
тій протестую ть проти надання Закарпаттю авто-
н о м ії.П ро них п и ш е „С и л о в а ќ "у с т а т т і з 22 л и п н я ,
затитулованій „Підкаряатаькі чехи протестують
п р о т и а в т о н о м ії".Ц е ті ч е х и , щ о по п р и л у ч е н н ю
Закарпаттяд о Чехословаччини налетілин а З^кар-
паттяя к чорні круки, позабирали щ онайкращ іп о-
са д и , п о з а к л а д а л и п о в н о ч е с ь к и х ш #ілі т о в а р и с т в ,
а т е п е р -в ід д я ч у ю т ь с ят ій к р а їн ѓ т т ђ ,'щ о `-н р 'х о ч у т ь ,
щ о б в о н а м а л а т а к і п р а в а ,д е а в т о х т о н н е у к р а їн с ь к е
населення моглоб и прийтид о якогось голосу,а
той в л а ди .
'
'і О '
'
-с -
П Е Р Е Д О В С ІМ І й р С № ЇС Ь К А М О В А .
КИШ .Державний університет у К иєві о г о -
л о с и в ,щ о п р и й м а т и м е с т у д е н т ів п е р ш о г о р іч н и к а
на правничий факультет. У мовою вступує іспити,
щ о в їх п р о г р а м і-о с н о в н е м іс ц е з а й м а є р о с ій -
ська м оваі література. Т аке оголош ення подаєк и -
їв с ь к и й „К о м у н іс т " з 2-г о с е р п н я1936р .
Н Е М О Ж Н А Д А В А Т И У К Р А ЇН С Ь К И Х ІМ Е Н
ПРИ ХРЕЩ ЕННЮ .
Ч Е Р Н ІВ Ц І у к о в и н а ).—У Ж а д о в і,н а Б у к о в и н і
н о т а р з а б о р о н я є д а в а т ип р и х р е щ е н н ю у к р а їн с ь к і
й м ен н я ,я к С в я тосл ав , В сев о л о д , Л ю б о м и р , Р о сти -
с л а вт а ін ш і,а д о з в о л я є л и ш е т а к ія к Н іќ ў , Г а в р іл а ,
Л ів ію , Р о т ік аі т и м п о д іб н і.
НАСАДЖ УЮ ТЬ в ій с ь к о в и х К р л ь о й іс т ів .
Р І В Н Е о л и н ь ). Н а д а н о „а к т и в л а с н о с т и "
на українську землю20 польським військовимк о -
льоністам. Польська влада влаш тувала з цеїна-
годи велику параду,на яку стягнули польськихк о-
л ь о н іс т івз ц іл о ї В о л и н і.
-
Х О Т ІЛ И З А С У Д И Т ИЗ А П ІС Н Ю .
Б Е Р Е Ж А Н И (Г а л и ч и н а ),і
П ольський суд хо-
тів засудити8 хлопцівз села Л апш ина,з а „зяева-
ж е н н я п р и л ю д н о п о л ь с ь к о г о н а р о д у ".. З н е в а г уд о -
б а ч и всуд у с п ів а н ін а в е с іл л ю т а к о ї п іс н і: „П р и -
й ш л и к а т ид о н а ш о ї х а т и—т в іс ім н а ц я т ьл іт м и н а є ,
як наш брату неволі погибає. Л яхів побєм ,а У кра-
їн у з б у д у є м - К а й д а н и .з р и в а й ,а У к р а їн у д о б у в а й ".
Н е мож на було видати засуду,б о свідкин е могли
д о к а з а т и ,х т о с а м е с п ів а в 'т у п іс н ю .- `
ПОВСТАНЦІИ ЛЬОЯЛІСТИ ПРО СВОЇ ПЕРЕМОГИ.
Г Е Н Д Е Й р а н ц ія ).-^ П о в с т а н с ь к і в ій с ь к а
зломили опір льояльноїіфмії в'Ірунд1ц я твердиня
вж ет а к якби втраченад л я урядув М адриду А ле
уряд влаш товує велику демонстраціюв столиціз
цього приводу,щ о знищ ив летунську стацію,з
якої повстанці робили налетин а столицю .
Т а к ,я к т е п е р с т о я т ь с п р а в и , в и х о д и т ь ,-щ ор і-
ш альнпм чинником буде летунська сила,а щ одо
ц ь о г о п о в с т а н ц іє в к р а щ ім п о л о ж е н н ю . К а ж у т ь ,
щ о д іс т а ю т ь п о м ічз Іт а л іїв л е т у н а хі л іт а к а х ^
А Н Г Л ІЯ П Е Р Е Х И Л Я Є Т Ь С ЯН А С Т О Р О Н У
Н ІМ Е Ч Ч И Н И .,
Л О Н Д О Н . С трачення С овєтам и політичних
в я з н ів , яќ це м а л о м іс ц ев о с т а н н ь о м у ч а с І ,.в н к л и -
к а л ов ц іл ій А н г л ії н е п р и х и л ь н е в ід н о ш е н н ядб С о-
в е `т ів н а в іт ь с е р е дтих кол,щ о б у л из а с о ю з А н-
г л іїз С о в є т а м и .Ц е є п р и ч и н о ю , щ о `^у р я д ц е 'х о ч е
звязувати себе надто тісноз Ф ранцією ,як а звяза-
на s^Совєтами.І томур а д зближ итисяд о Н імеч-
чини. Пишутьщ о в звязку з тим виїхав Ллойд
Д ж о р д жд о Н ім е ч ч и н и .
С В О Б О Д А , П Я Т Н И Ц Я , 4-г о В Е Р Е С Н Я 1936.
я м1
д
Ч .207.
"SVOB ODA" (LIBERTY)
POUNDED 1893
Uknloltn newspaper published dally except Sundays andh o l i d a y
Owned by the Ukrainian National Association, lnc,
at 81-83 Grand Street, Jersey City, N. J.
Edited by Editorial Committee
Entered as Second Class Mall Matter at the Post Office of Jersey City, N. J.
on March 30, 19tt under the Act of March 8, 1879.
Accepted for mailing at special rate of postage provided for In Section 1103,
of tt Act of October 3, 1917, authorlzedJuly 31, 1918.
З а о г о л о ш е н н я р е д а к ц ія н е в ід п о в ід а є .
Tea.„С в о б о д и ": B Ergen 4-0237.
4-0807.
Т е л . У . Н . С о ю за : BErgen 4-1016.
А д р е с а : "SVOBOPA". Р . О . BOX 346, JERSEY CITY, N. J.
В Ж Е ЇЙ П О А Н Г Л ІЙ С Ь К ІЇ
М о ж н а с к а з а т и , щ о н а ш а ім іг р а ц ія в ж е в в ій ш л а
в другу ф азу свого національного існування в А ме-
р и ц і. М и в ж е о п и н и л и с я в п е р іо д і, я к о г о , к ін ц я с т а -
р е п о к о л ін н я н е д о ж и є , а д о ж и є й о г о т іл ь к и т е
п о к о л ін н я , щ о в ж е в р о д и л о с я н а а м е р и к а н с ь к ій
землі. Річ природня, щ о така велика зміна мусить
п о т я г н у т и з а с о б о ю і в е л и к у з м ін у в ц іл ім н а ш ім
н а ц іо н а л ь н ім ж и т т і в А м е р и ц і. Н а с т а л и н е т іл ь к и
нові часи, але й цілком нові обставини, які вим а-
г а ю т ь в ід н а ш о ї ім іг р а ц ії н о в и х з а с о б ів , н о в и х м е -
тод організації й нової енергії для створення та-
кого нового ж иття, в якім залиш илисяб ідеали ста-
р о г о п о к о л ін н я .
Здавалосяб,щ о це такі простіта самозрозумілі
речі, щ о повинніб захопити увагу всього думаю -
чого наш ого громадянства. І можливо, щ о воно
так і булоб, якби ті, щ о займаю ть передові пози-
ц ії, д у м а л и п р о ц і с п р а в и і я к б и в в а ж а л и с в о їм о -
бовязком глядіти на наш у справу в А м ериці як ці-
лість і з інтересу цеї цілости, а не зі свого особи-
стого інтересу чи інтересу свого власного загу-
мінка. А щ о так не є, том у є щ е в нас і тепер на-
года для всяких анархізую чих авантурників і спе-
к у л я н т ів в и п р а в л я т и р іж н о г о р о д у о р г ії н а н а ц іо -
н а л ь н ім о р г а н із м і н а ш о ї ім іг р а ц ії. Д о ц ь о г о м о ж -
наб не привязувати великої ваги, бо таке бувало
т у т п о п е р е д н ь о в д е с я т к а ж р іж н и х в и д а н ь . З я в л я -
л о с ь і щ е з а л о . А л е б ід а т е п е р у т ім , щ о н а й н о в іщ і
анархістичні спроби втягаю ть до своєї акції тут ро-
джену молодь. Біда в тім, щ о тепер обкидується
б о л о т о м н а ш і ін с т и т у ц ії, н а ш і ч а с о п и с и , н а ш у н а -
р о д н ю п р а ц ю і н а ш і п р о в ід н і о д и н и ц і в ж е й а н -
ґлійською мовою . Давніш е це бодай була наш а
домаш ня справа. Д авніш е ми самі про це знали, а
б іл ь ш е н іх т о . І с а м і р о б и л и з т и м п о р я д о к , н е д а -
ю чи американцям змоги знати про найтемніш і сто-
рони наш ого життя, яких вони не зрозумілиб, а
тільки витягнулиб з поодиноких фактів дуж е по-
г а н у о г іін ію п р о ц іл у н а ш у ім іг р а ц ію , а т о й ц іл у
наш у націю . Завваж уєм о, щ о м и, здається, одино-
к а ч у ж и н е ц ь к а н а ц ія в А м е р и ц і, щ о х о ч т у т н а й -
молодш а, то вж е здобула рекорд у цього роду „а-
мериканізації", щ о зачинаємо по анґлійськи плю -
гавити себе самих. І то вж иваю чи до цієї роботи
такі тут роджені душ і, щ о то перебрали зо ста-
рого покоління ті чорні риси характеру, щ о й дав-
н іш е н е д а в а л и н а ш ій ім іг р а ц ії с к у п ч и т и с ь б іл я н а -
ц іо н а л ь н о г о ід е а л у ї,‚‚в и т в о р и т и п е в н и й с п іл ь н и й
п л я н н а р о д н ь о ї п р а ц і в м е р и ц і.
Звертаємо увагу наш ого громадянства на ці
погані прояви. І радим о керм уватися тут здоро-
вим розсудком. В перш у чергу треба охоронити
нове покоління перед цею деморалізацією , щ о ни-
щ ила стару іміграцію . А далі треба розбирати все
розумом і прибивати в зародку те, щ о нічого не
будує, а нищ ить те, щ о збудовано.
Н А ІС П А Н С Ь К ІЙ Ш А Х ІВ Н И Ц І
У вага цілого світу прикова-
на до еспанських подій. Н іхто
нж е не сумнівається, щ о крі-
в а в а б о р о т ь б а м іж д в о м а в о -
р о г у ю ч и м и п а р т ія м и в Е с п а н ії
є одночасно боротьбою двох
ідей, щ о зм агаќться, в м іл ій
Е в р о п і, а м о ж е р ў г й ^ій д а і в
А м е р и ц і. Х ^д н #., ід е яr-^nejiaj;
ц іо н а л ь н а с о л ід а р н іс г іР с у 'п р о -
т и в с іх ін т е р н а ц іо н а л ь н и х т е о -
р ій ,
т е о р ія
н а ц іо н а л ь н о -с у -
спільницького організм у, в я-
кому кож на клітина є нероз-
ривно звязана з цілістю і спов-
н я е в с і с в о ї ф у н к ц ії н а к о -
ристь не тільки свою власну,
але й на користь цілого того
організму, в якому кож на клі-
тина відчуває, щ о здоровля й
д о б р о б у т
ц іл о г о
о р ган ізм у
залеж ить від її власного стану,
таксам о, як і її стан залеж и ть
від здоровля і загального ста-
н у ц іл о г о о р г а н із м у . Ц ю ід е ю
органічної єдности і повяза-
н о с т и в с іх в е р с т в і к л я с к о ж -
н о ї в ід п о в ід н о ї н а ц ії н а м а г а -
ються застосувати з одного
б о к у в г іт л е р ів с ь к ій Н ім е ч ч и -
н і,а з другого боку в фаш и-
с т ів с ь к ій Іт а л ії^ М о ж н а т в е р -
дити; щ о ця остання саме ве-
ли чезн и м
н ап руж ен н ям
у с іх
к л іт и н
свого національного
організму перемогла спротив
52 н а ц ій с в іт у т а в и г р а л а з а
найкоротш ий час одну з най-
т р у д н іш и х к о л ь о н ія л ь н и х в ій н ,
які тільки коли випадали на
д о л ю я к о м у н е б у д ь н а р о д о в і.
Ц ін о ю ж е р т в и я к и х т р ь о х т и -
сяч
іт а л ій ц ів
ф аш истівська
Італія здобула для свого на-
р о д у в е л и ч е з н у ім п е р ію , д е
вж е кілька соток безробітних
іт а л ій с ь к и х р о б іт н и к ів і с е л я н ,
ін ж и н ір ів і у р я д о в ц ів з н а х о -
дять роботу і добрий ш маток
х л іб а . І т о б е з н ія к о г о у ш к о -
д ж е н н я ін т е р е с ів м іс ц е в о г о н а -
с е л е н н я , я к е в ч и с л і 10 м іл іо -
н ів н е м а л о н ія к о ї м о ж л и в о -
сти ,
без відповідного знання
й організації, використовувати
т е р и т о р ію , б іл ь ш у ч о т и р и р а -
з и в ід Іт а л ії, в я к ій ж и в е б іл ь -
ш е я к 40 м іл іо н ів л ю д у .
В т іл е н н я м д р у г о ї ід е ї, ід е ї
клясовдї боротьби, з систем а-
тичним винищ енням усіх кляс
на користь одної, з систем ою
постійного терору, з пропо-
віддю ненависти, донощицтва
та безбожництва, являються
С о в є т и , а о с т а н н ім и ч а с а м и їх
с л ід о м п іш л а н е щ а с н а Е с п а н ія .
Ц е п ід н о с и м о н е д л я я к о їс ь
пропаганди, а тільки на те,
щ об ствердити певні факти.
М и всідуже добре знаємо,
до чого довели Совєти наш у
багатю щ у У країну.М и всізна-
ем о ,
скільки українського на-
роду винищ ено в громадсь
в ій н і, а п о т ім с и с т е м а т и ч
тер о р о м
і нарешті неме
систематичним голодом. Ла
щ о т е в с е с т а л о с я ? Х іб а н а т е ,
щ об українське населення ж и-
л о г ір ш е в ід а ф р и к а н с ь к и х
муринів, в злиднях і неволі
під московськими визискува-
чами. Тепер прийш ла черга на
Еспанію . М осква розпалила в
Еспанії громадянську брато-
в б и в ч у в ій н у , щ о у н о с и т ь , я к
вираховую ть, неменш е як по
тисячі вбитих денно. Зсоліда-
ризована національно Італія
виграла далеку війну і здобу-
ла собі величезну імперію,
втративш и три тисячі вбитих
і п о м е р л и х в ід р а н т а х в о р іб .
А Е с п а н ія в б р а т о в б и в ч ій в ій -
н і,без усякої для себе кори-
сти ,і навіть з величезною для
себе ш кодою , втрачає по ти-
сячі люду денно! Ось кон-
т р а с т , з я к о г о м и , у к р а їн ц і,
могли би багато навчитися,
якщ о наш власний досвід нас
іщ е н іч о г о н е н а в ч и в .
Зреш тою громадянська вій-
на не була би щ е таким страш
ним лихом, коли би йш ла
справа тільки про певні полі
тичні організації, що не ба-
ч а т ь ін ш о ї м о ж л и в о с т и п р и й -
т и д о в л а д и , к р ім
ш ляху
з б р о й н о ї р е в о л ю ц ії. В у с іх ч а -
с а х с в іт о в о ї іс т о р ії т а к б у в а л о ,
і так певно й буде. А ле мо-
сковські ідеї й м етоди надали
м о д е р н ій г р о м а д я н с ь к ій б о -
ротьбі такого жаху; якого
д а в н і в ій н и н ез н а л и .', Р о з с т р і
ли полонених, схоплених ЗІ
зброєю в руках, при ф ізичній
неможливости знаходити для
н и х п р и м іщ е н н я і їж у т а п р и
в е л и к ій м о ж л и в о с т і, щ о ц і
п о л о н е н і.;а ір и л е р ш ій -л іп ш ій
нагоді знову
схоплять 'за
зброю, можуть знайти бодай
деяке зрозуміння: бо так усе
було і певно так усе буде.
Але систематичне винищ уван-
ня беззбройних і беззахис-
н и х с в я щ е н и к ів , ч е р ц ів і ч е р -
н и ц ь, систематичне винищу-
в а н н я с т а р ш и х л ю д е й , я к і н і-
коли не думали хапати за
зброю , а мали тільки ту неви-
году, щ о не належ али до кля-
си розагітованого М осквою
анархістичного ^гролєтаріяту, минуче прийдуть до
зб р о й -
о с ь щ о н ік о л и н е м о ж е б ў - н о г о к о н ф л ік т у ,'б о -о д н о ч а с н е
ти зрозум іле з точки погляду існування їх а Европі є не-
лю дської, а не московсько -можливе. О сь чому тепер ба-
б о л ь ш е в и ц ь к о ї!
;ч и м о в Е в р о п і'т я ж к у д н п л ь о -
Н а е с п а н с ь к ій ш а х ів н и ц і^ ` ^ ` % % $
^
Г и !
зіграєтеся величезна ж ахлива ^ ^ ^ г т Г
есп ан ськи м
н е м а с у м н ів у , щ о в ід в и с а д у
J
д о п о м а г а 6
ф р ан ц у зь-
ц іє ї г р и з в а т и м е : т е ж д о л я"
У
џ
с в о їм
Європи, $ў^^^емож уть в
за г р 0ж еним у свойо-
Е?панії ф й и Я РУ
д
^ с н у в а н н і А б о т і, а б о ін ш і!
Ц о Я е д у к в Ш ^ .в ід б у т и с я
^ ^м ож е
в
м 0.
фаш истівська Ре в ^^п р ?-м ^ті найбільш ої крізи, яку
Ьти уряду лю довгоФ Р О Н Т У , щ о к о д и з а з н а в а в cB iTj н е м а м і с ц я
постійно помагає больш евізу-
л іб е р а л ь н і п о з и ц ії:
ю чому мадридському рядові.
^
н аж ття
.
н а
Тоді ціла захадня Е вропа ста- A J
^
^
б о.
н е в іч " н а в іч з б о л ь ш е в и ц ь к о ю
Р
^
наш ої
М о с к в о ю . Я к щ о `п е р е м о ж у т ь н
Ґабріеля Реваль.
П Е Р Л А
Б А Р С Г Л Ь О Н И
'ЇЇ
і г
(4)
Д о н н а Н іє в е с в ід ій ш л а . М а р -
кіз узявся знову до роботи.
Ч итав саме тайний рапорт,по-
ліції у справі останнього за-
маху. А саме, анархісти по-
становили вїхати у свято в са-
му середину ю рби й кинути
бомбу. Вдалося перешкодити
нещ астю ; замкнули зовсім го-
ловну вулицю П асео де Ґра-
с ія д л я р у х у в о з ів . З а м а х о в -
ці розчаровані втекли з авта7
а б о м б а в и б у х л а в п у с т ій б іч
н ій в у л и ч ц і, т а н е з а п о д ія л а
ш коди.
В и н о в н и к ів з м о в и д о с і н е
з л о в и л и ,- о д н а ч е п о л іц ія б у л а
в ж е н а їх с л ід і.
Н араз у душ і губернатора
зродилося підозріння. За хви-
линочку секретар подав йому
телеф онічну слухавку, яку гу-
бернатор схопив нервово.
— Ч и с е н ь о р а Д г у іл я р п р и
т е л е ф о н і?... Т а к , д я к у ю д у ж е ...
П е в н о , щ о п р и їд е м о ...' Т а я х о -
т ів п о д я к у в а т и п а н і... з а щ о ?
Якто защ о? Ви, пані, були та-
кі добрі зателефонувати до
моєї дочки та сказати їй, щ о
в и ш л е т е а в т о ... Щ о ?... В и н е
т е л е ф о н у в а л и з о в с ім ?... І н е
поручали авта?
Губернатор відставив слу-
хавку та зірвався від стола.
Б у в б л ід и й н а ч е с т ін а . Г л я н у в
у в іч і с е к р е т а р е в і. О д и н о д -
ного зрозумів.
С а р ія ! в ід із в а в с я п р и -
давленим голосом.—За кіль-
ка хвилин це авто заїде до
палати. Скажіть зараз портіє-
рові, хай перепустить авто на
д р у г и й б ік і щ о б з а р а з п іс л я
того замкнув усі брами. Тепер
уж е маємо їх. Н е втече нам
ні один! Колиж би пробували
ставити спротив — стріляти!
С а р ія в и б іг із к а б ін е т у . Н а
щ ось таке відважитися тут,
у самій ґубернаторовій пала-
т і!Ц е бож евілля! І як небага-
т о х и б у в а л о , щ о б їх ч о р т ів -
ський плян удався! Ґуберна-
т о р х о д и в н е р в о в о п о к ім н а т і;
н а с л у х у в а в і''з а г л я д а в у в ік н о .
У палаті було вже темно.Л и-
ш е в к ім н а т і д о н н и Н іє в е с с в ї
тилося діє. С лава Богу, дити-
на була щ е дома, врятувала-
ся від небезпеки, ганьби, а
мож е ісмерти.
Н е м іг у с и д іт и н а м іс ц і
в ід ч и н и в д в е р і, п е р е б іг с к о р о
к іл ь к а к ім н а т і в п а в у к ім -
нату дочки. С тояла сама пе-
р е д з е р к а л о м і п ід с п ів у в а л а
я к у с ь п іс е н ь к у . Я к п о б й ч я `ііа
батька, підбігла до нього вра-
д у ван а.
—Бачиш , тату, я вж е гото-
ва. А х, уж е й авто! — скрик-
нула врадувано, як почула
с к р и п іт в ід ч н н ю в а н о ї б р а м и т а
гук мотора. —Тож до поба-
чен н я, тату !
— Н е спіш ися так, заж ди
щ е хвилиночку.
Здолу почувся голос порті-
єр а.
—П рош у заїхати під сходи
н а д р у г о м у п о д в ір і.
Губернатор старався не від-
д и х а т и . Д о н н а Н іє в е с д р іж а л а
з нетерплячки: стільки змар
нованого часу, а їй так спіш но
поїхати та побачитися нареш -
т і з Х а ім е .
—Чому нічого не говориш ,
тату? Щ о з тобою ? М ож е я
заподіяла тобі якусь при-
к р іс т ь ?
К о л и ж п о б а ч и л а й о г о б л ід е
лице, на якому відзеркалю ва-
лося велике схвилю вання, до-
питувалася далі журливо:
Т ату! Щ о з тобою ? щ ось
у тебе болить? Ісусе Х ристе!
скрикнула — стріляю ть!
На подвірі роздалися ви-
стріли — один, другий, тре-
т ій .— Тихо, дитинко моя най-
дорож ча —успокою вав її гу-
б е р н а т о р . Ц е н іч о г о ... Т и
врятувалася перед страш ною
небезпекою . Сеньора Д'А гуі-
ляр не висилала нікого по те
б е ...
то вони хотіли схопити
теб е!
—:
j В они — щ о за „Bgpft
—ЧІш таЬи дочка.
— Ц іj нуж денниќй, щ о вж е
с т іл ь к и з л о ч и н ів у м іс т і д о -
пустилися. Х отіли схопити те-
бе як заручницю . Та я відга-
д а в їх п л я н и і в р я т у в а в т е -
б е .
— Х то це тобі зрадив, та-
ту? Як ти довідався про те?
— Я телеф онував до сеньо-
р и Д г у іл я р . В о н а з о в с ім н е
висилала авта по тебе.
Х т о ж ?... Х т о ж х о т ів м е н е
схопити, хто? Говори, тату,
`
Е С П Й Г п ^д е ms. SZEJSL
z
больш евики в
н езаб ар о м
больш евизм і в
Ф р а н ц ії, і т о д і Е в р о п а п о д і
литься на два табори, щ о не
п о р а з ц і М о с к в и , н а ш е в іл ь -
'_ нення й перем ога.
Евген Онацький, (Рим).
Д Е М А Г О Г ІЯ
II.
х т о ?...Н е з н а є ш ... А к о л и т о
н е б у в н іх т о з т а м т и х н у ж
д е н н и к ів ?
Х т о ж б и щ е ін ш и й м іг
бути, дитино?
Хтось застукав до дверей.
В в ій ш о в с е к р е т а р . Із й о г о б л і-
д о го , поваж ного лиця пізнати
б уло, щ о вже по всьому.
С к іл ь к и їх б у л о ? с п и -
тався губернатор секретаря.
О д и н л и ш е , п е р е о д я 'г н е -
н и й . П ід ш о ф е р с ь к и м о д я г о м
мав балевий одяг. Кинувся на
то го , щ о хотів його ареш ту-
вати. Тоді його застрілили
Знайш Ли при ньому ось ці рі
ч и .
І подав губернаторові чорну
шовкову маску, колірову ху-
сточку та малий закровавле-
ний рульоник.Губернатор роз-
винув його нервово!
— М оя дочка! — скрикнув
го ло сн о .
— Д о н Х а ім е !
Н а пергамені видно було по-
с т а т ь с в я т о ї Е в л я л ії, п а т р о н ќ и
міста, з рисами донни Нієвес.
Д о н Х а ім е ! Д о н Х а ім е !
плакала щ ораз тихіш е дон- д-валити ту
на Н ієвес. — Ви вби,
й о го ! Я втратила мого коха-
н о го !А х, як страш но ви мене
скри вди ли .
І впала мертва на землю ,
н а ч е с к о ш е н а ц в іт к а ...
ін е ц ь ).
Залеж ить.
С к іл ь к и ф л я ш о к в и н а м о -
ж ете випити за один вечір?
Н о р м а л ь н о Д в і, п о д о б р ій
вечері три, а як хтось ф ун-
д у е ,
т о П Я Т В .'
Як було сказано в поперед-
н ій с т а т т і, п о с о л В іт и ќ л ю б и в
д у ж е з б іг о в и щ а . В ін їх ч а с т о
уладж ував у Д рогобиччині й
стягав на них ріж ного сорту
людей.Ціллю тих збіговищ не
б у л и р іч е в і с п р а в и , т іл ь к и о т
так, щ об набалакатись та ви-
лити ж овч на український у-
р я д . „К о л и в и р и н у в к о н ф л ік т
з п р е з и д е н т о м З У Н Р ", п и ш е
В . Бірчак у згаданій статті у
„В іс т н и к у ", й х о ч т о й к о н -
ф л ік т іщ е н е б у в р о з с л ід ж е -
н и й , в и с т у п и в п о с о л В іт и ќ н а
наш ому збіговищ і з обвину-
вачен н ям
президента. Серед
ін т е л іг е н ц ії ц е в и к л и к а л о н е -
смак і ми звертали увагу В іти-
к о в і, т а д іс т а л и в ід п о в ід ь : „Т е -
иер нема ніяких тайн перед
народом; нарід повинен усе
знати! А ви хочете далі нарід
держ ати в ярмі, далі хочете
йому закрити всі тайни, як
д и т и н і. А л е н а р ід н е д а с т ь с о -
бі того зробити" і т. д.
П е р е д у с я к и м и з б о р а м и В і-
т и к з а в ж д и (п о в т о р я в : „Н а р о -
д е , ти здобув держ аву, ітепер
усе твоє! Гляди:зелені ліси —
тепер уж е твої! Н аф та, сіль і
всі земні скарби — вж е твої!"
„З а г а л о м , г о в о р и т ь В . Б ір -
чак про ті часи дем агогічного
п р а в л ін н я , „а п е т и т и б у л и р о з -
б у д ж е н і, н е в т и х , щ о п р а ц ь о -
в и т і, д б а й л и в і, .п и л ь н і т а щ о
мало надію ться на дурнички,
а в тих легкарів, щ о все при-
викли легко, дурничкою ж ити;
в тих, щ о не будую ть, не три-
маю ть держ ави на своїх пле-
чах, лиш е тих, щ о вваж аю ть
д е р ж а в у д ій н о ю к о р о в о ю . В
них збудились апетити".
П о р ів н ю ю ч и т і ч а с и з н а -
ш и м с у с п іл ь н и м ж и т т я м в А -
м е р и ц і, м и м о х о д о м
н асу ва-
ється страшна подібність з
тим, щ о діється ось тут серед
н ас.Змінилася тільки зверхня
ф орм а і назви, а зміст остався
вцілості той сам ий. Бо й тут
м аєм о часто до діла з типам и,
які не будую ть, не трим аю ть
д а н о ї о р г а н із а ц ії н а с в о їх п л е -
чах, лиш уважають орґаніза-
ц ію ,як засіб, щ об видряпати-
с я п о н ій н а п е в н е в и д н е с у -
с п іл ь н е м іс ц е , І я к д о в г о їм ц е
вдається, так довго вони „пат-
р іо т и ", „л ю б л я т ь н а р ід д о з а -
ГИ НУ ".„д б а ю т ь п р о о р г а н із а -
ц ію ",
„д у ш у й т іл о в ід д а ю т ь "
з а н е ї. К о л и ж о р г а н із а ц ія їх
за щось відсуне, або коли
хтось уразить їх хворобливу
а м б іц ію , т о ц і „в е л и к і п а т р іо -
т и " відразу переміняються у
скаж ених собак і починаю ть з
заїлістю нищити все довкруги
^ Чґанізацію й ту
ід е ю ,з 'а Т К у ^щ е в ч е р а п р и с я -
г а л йг ,в ід д а т и д у ш у й т іл о ".
Та вертаймось до дрого-
бйцької демагогії. Обставив-
ши себе теж демагогами, тіль-
ки менш ими й гірш ої якости
посол Вітиќ незадовго сам
відчув, який це непевний еле-
мент для організаційної будо-
в и . Ц ей елем ент укусить свого
власного провідника за литку
в м о м е н т і, к о л и п р о в ід н и к
найменш е цього сподівається.
В 1919 р о ц і В ѓ ѓ и к о в і п р и й -
ш лося виїхати на якийсь час
на Велику У країну. С користав
ш и з його відсутности, дема-
ґоґи почали підносити бунт і
п о ч а л и ‚с к л и к у в а т и н а с в о ю
власну руку всякі збіговищ а
на яких обкидали болотом
сво го
власного провідника
Серед тих отаманчиків, -;бун
т а р ів н а п е р ш е м іс ц е в и б и в с я
С о с ю к . В . -Б ір ч а к п о д а є ш и р -
ш у
х ар актер и сти ку
ц ьо го
„п р о в ід н и к а ", я к у м и в ц іл о с т и
передаємо. Читач побачить,
щ о всі дем агоги ш иті з одної
і т о ї с а м о ї м а т е р ії.
„С о с ю к
походив з села
Л іш н і, х о д и в к о л и с ь н а п е р -
ш ий рік учительської семи-
н а р ії т а н е с к ін ч и в її. П о -
т ім р о б и в п а т р іо т и ч н у р о б о -
т у : в ід ф іл ії „П р о с в іт и " їз д и в
п р о в ір ю в а т и
читальні^ агигу-
вав у часі виборів, тощ ю ш А ле
т ій л ю д и н і б р а к у в а л о р іч е й , я -
ких мусимо вимагати від тих,
щ о беруться ш ирити освіту
м іж , с е л я н а м и . С а м н е б у в о -
с в іч е н и й , й о г о п р о м о в и б у л и
плитонькіікрутилися коло пе-
р е д в о є н н о г о ; к р и в д а н а м . е
було в часах української вла-
д и ).
К р ім ц ь о г о н е б у в п р а в -
д о м о в н и й ... В и к р и т о з г о д о м ,
щ о в ін , з а н я т и й у Н а р о д н ь о м у
Д о м і, ф а л ь ш у в а в в и п и с и з т а -'
б у л і; з а н я т и й у ф іл ії „С іл ь -
ського Господаря", збирав у
селян грош і на ' господарські
п р и л а д и й н а с ін н я , о д н а ч е н е
д о с т а в л я в їх . З о б о х ін с т и т у -
ц ій й о г о в и к и н е н о . Т о д і о д и н
з м іс ц е в и х а д в о к а т ів у к р а їн ц ів
приняв його на писаря до сво-
є ї к а н ц е л я р ії. В ін м р ія в п р о
посольський м андат, ось том у
й дуж е старався бути попу-
лярним і завж ди хотів когось!
р еп р езен ту вати .
В иступаю чи
п е р е д с е л я н а м и , г о в о р и в : „М и ,
у к р а їн с ь к а ін т е л іг е н ц ія " о т -
ж е у с в о їй с к р о м н ій о с о б і р е -
п р е з е н т у в а в у к р а їн с ь к у ін т е л і-
генцію . О дначе виступаю чи на
з іб р а н н і п е р е д ін т е л іг е н ц іє ю ,
к азав : „М и , у к р а їн с ь к и й н а -
р о д ". У ч а с і в ій н и д ій ш о в д о
булавного, в тому характері
в с т у п и в і д о у к р а їн с ь к о ї а р м ії.
В ч у ж ій (а в с т р ій с ь к ій ) а р м ії
в ін с л у х а в ін ш и х , і б у в б и й
ж иття своє полож ив під Вер-
д е н о м , ч и д е т а м ; а л е в с в о їй
в л а с н ій а р м ії в ін н е -п о т р е б у -
вав слухати нікого. Раз тому,
щ о б у в ,„п а т р іо т о м ", а д р у г е ,'
Щ о б у в „х т о с ь ", „р е п р е з н т а н т "
у к р а їн с ь к о г о н а р о д у й у к р а їн -
с ь к о ї ін т е л іг е н ц ії. А л е щ о
старш ини вимагали таки по-
слуху, зачав проти них бунту.
в а т и с т р іл ь ц ів ".
. Така характеристика цього
С осю ка ітака його діяльність.
І о с ь в ін , т о й С о с ю к , у ч а с і
від су тн о сти
В іт и к а с к л и к а в
своє власне збіговище і на
цьому збіговищ і гостро скри-
тикував свого власного лро-
в ід н и к а , В іт и к а . К р и т и к у в а в ,
очевидно, не річево,не факта-
м и , не передум аним и та прові-
ренймй закидами, та не на те
щоби' прочистити нездорову
атмосф еру. А критикував тіль-
ки тому, щ оби повалити свого
старого „бож ка" й самому за-
г о в и щ і, м іж ін ш и м , с к а з а в ,Щ о
в с і ін т е л іг е н т и ц е з л о д ії, х а -
барники.Колиж знайш ли'ся та-
к і о с о б и , щ о з а ж а д а л и в ід
нього доказів і імен,
u ej t
„представник народу" сказав:
Браття селяни! П ани крадуть!
б е р у т ь х а б а 'р і, а в ід м е н е ж а -
даю ть доказів і ф актів.Браття
селяни, виж знаєте, щ о коли
котрий пан краде, або бере
хабаря, то мене не кличе на
свідка. О тж е звідки я маю ма-
т и д о к а з и ? П р о т е в с ім в ід о м о ,
щ о всі пани крадуть. Чи не
т а к , у к р а їн с ь к и й н а р о д е ?" К о -
ллж на салі деякі лю ди далі
н а с т о ю в а л и , щ о б в ін п о д а в
б о д а й о д н о г о п р о в ід н и к а , я -
кий украв грош і, то Сосюк
с к а з а в : „П а н и з В іт и к о м з а -
гарбали наш ідобра.Панн вже
досить нализалися, тепер най
пустять нас,щ об і ми полиза-
л и т р о х и ". В и с л ід т и х з б о р ів ,
очевидно, був такий, щ о ро-
зум ніш і і характерніш і селяни,
робітники й інтелігенти забра-
лися з цих зборів, а полнш н-
ли саме ш умовиння.Та те ш у-
мовиння не дало за програну.
Воно „зорганізувалося" у свій
гурт й далі ш ирило несотво-
рені речі про українську інте-
ліґенцію , про уряд, про своїх
провідників, і немов скажена
с о б а к а н и щ и л о т а к и с в о ю р ід
н у в л а д у . В т о й ч а с н а іік р а -
щ и#.цвіт українського народу
‚к р ів а в и р с в н а ф р о н т і, щ о б
д в іа їм и г р у д ь м и з а с л о н и т и р ід
ний край перед ворогами.
А ле,на ж аль, ця дем агогія і
це ш умовиння не перевелося
до нині. Бо, як було згадано
вищ е, ш ум овиння м ож е зміни-
ти околицю, може прибрати
інш у ф орм у й назвати себе ін-
шою назвою, одначе робота
цього ш умовиння буде все од-
на і та сама. В А мериці маємо
аж надто доказів, як це ш умо-
в и н н я .і щ о т о п р и к и д а є т ь с я
„з а с т у п н и к а м и н а р о д у ", о б к н -
д а є б о л о т о м т и х п р о в ід н и к ів ,
щ о в п р о д о в ж д о в г и х л іт д а в а -
ли стільки доказів сиравж ньо-
го патріотизму і характерно-
с ти .
Воно, пускає брехливі
вістки про ріж ні грош евізлов-
ж ивання, або робить несамо-
виті закиди на їх характер.
Одначе можна бути певним,
щ о у к р а їн с ь к а с у с п іл ь н іс т ь в
А мериці з тою
р у їн н и ц ь к о ю
м із е р іє ю д а с т ь с о б і р а д у . 0-
дин ф ільософ сказав, щ о „си-
л у і з д о р о в л я д а н о ї с у с п іл ь -
н о с т и н е т р е б а с у д и т и п о т ім ,
чи діються в ній свинства,
т іл ь к и п о т ім , ч и с у с п іл ь н іс т ь
має на стільки сили й охоти,
щ о б ц і с в и н с т в а в и к о р ін ю в а -
т и ".
Н а ш а с у с п іл ь н іс т ь , я к у
к р а ю т а к і н а е м іг р а ц ії, в ж е
настільки розумна, що всяким
демагогам, руїнникам і шумо-
винню .не дасть собі так легко
з а с и п а т и п іс к о м о ч і.
ЗБОРИ Ш Д РІВУ . Н . СОЮ ЗА
М Е Н В ІЛ , Р . А И . Ton. ім . М . Д ра-
ѓ о м а н о в а , в ід . 181, п о в ід о м л я є В С І
Х
своїх місцевих і позамісисіш х чиє-
н ів ,щ о квартальні збори відбудуться
в н е д іл ю , 6-г о в е р е с н я , в г о д и н і 2-і ill
пополудні, в У. Н . Домі на Комбер-
л е н д Г іл . П р о с и м о в с іх ч л е н ів В р и й -
т и н а о з н а ч е н и й ч а с , б о м а є м о и ;іж -
ні справи до полагодження. Буде
справоздання касове. Д овгую чі члс-
ни маю ть внрівнатн свої залеглосін,
бо в противнім разі будуть суспен-
довані. Напоминаємо членів ніс раз,
щ о кождий член повинен бути на
тих зборах. Н еприявний член буде
к а р а н и й з г ід н о з у х в а л о ю . II. Л ю -
бянецький, прелс; Н . Ш евчук, кас;
П . Ч еркас, секр.
П Е Т Е Р С О Н . Н . Д Ж . З б о р ио Т в . їм .
Т а р а с а Ш е в ч е н к а , в ід . 64, в ід б у д у т ь -
с я в с у б о т у , 5-г о в е р е с н я , в Г О Д И Н І
7-м ій в е ч ір , в г а л и п ід ч . 435 М е й н
у л .
Просимо членів взернути увагу
на це оголош ення і не думати, шо
оголош ується лиш е так собі звичай-
п о , але оголош ується тому, ш об всі
з н а л и і щ о б о п іс л я н е б у л о н а р ік а н ь ,
коли яка ухвала зайде без вашої
приявности. _ В асиль М атійчук. гір .
Сергій Иінярський, кас; Антін Паку-
л ін с ь к и й , с е к р .
Н е д о г Ч )д и ш .
П а н і З а в з я т а : Я н е в ід д а л а б
своєї дочки за чоловіка, ш о
курить цигаретки.
М и р о н : А л е ік я к у р ю т іл ь к и
Ц игари.
П а н і З а в `з я т а : Н у , я т іл ь к и н е
в ід д а л а б її з а ч о л о в ік а , щ о
т р а т и т ь г р о ш і 'н а ц и г а р и , к о -
няти його м ісце.Н а цьом у збі. ли цигаретки багато деш евш і,
Я`^07.
С В О Б О Д А , П Я Т Н И Ц Я , 4ч г о В Е Р Е С Н Я 1936.
З
і
БРЕХ Н ЯФ О Т О Г Р А Ф ІЄ Ќ Ќ
Ню йорська газета „Гералд-
Хрибюн" доказала досить не-
гарну брехню пропагандистам
А д м ін іс т р а ц ії
п е р е с е л е н н я ".
Брехню зроблено при помочі
ф о т о г р а ф ії. П о к а з а л о с я , щ о
один з ф отограф ів цього уря-
дового бю ра, висланий зм алю -
вати наслідки посухи, возив
зісобою череп бика. Як тіль-
к 11 він знайш ов потріскану від
посухи землю , клав на землі
череп бика, відступав кілька
к р о к ів і ф о т о г р а ф у в а в в и д .
М ожна сказати, щ о фото-
графія потрісканої зем лі з у-
ставленим черепом
бика це
зан адто
м аловаж н а
сп р ава,
щ об нею
багато займатися.
Всеж таки газети думаю ть, щ о
вчинок ф отограф а це низька
штучка, негідна пристойної
лю дини.
Ч итачам газет з цього дале-
ко Ѓідуча наука. Д екотрі з чи-
тачів вірять насліпо в усе, щ о
написане в газеті. Інш і вж е
знають, що в газети попадає
неправда, деколи несвідома, а
деколи зовсім свідом а, і за-
нісць читати й розваж ати, щ о
правда, а щ о брехня, вони не
вірять у ніщ о. О дначе деякі з
них вірять в образќи. М овляв,
у це треба вірити, бож я ба-
чнв з цього ф отограф ію . О т
вам і наука: фотографували
череп на потрісканій зем лі, але
цей череп привезено на по-
тріскану зем лю Бог зна звід-
кн.
ЧИ БУВ ТАМ БУНТ?
Донесли оноді телеграми з
Берліна, щ о у Рязані збунту-
валисн совєтські війська.
Тепер совєтський
уряд у
М оскві каж е, щ о берлінська
телеграма це антисовєтська
пропаганда й чиста брехня,
виссана з пальця.
М ожливо, щ о антисовєтська
пропаганда виссала з пальця
бунт советських військ у Ряза-
и і. Але й мож ливо, щ о просо-
ветська пропаганда заперечи-
лц правдиву вістку. К оли в ін-
тересі ворогів Совєтів був
бунт советських військ, то в
інтересі С овєтів є, щ оби бунту
н е б у л о , а я к в ін б у в , щ о б и
про нього не знали.
О тж е хто властиво збрехав,
не знати. Цензура на збиран-
няї ї пересилання новинок у
деспотичних країнах
роб и ть
скоре відкриття правди немо-
ж лнвим .
ОБОРОНЦІ ДИКТАТУРИ.
З р е ш т о ю н е т а к і с у с п іл ь н і,
е к о н о м іч н і й п о л іт и ч н і п о р я д -
ки , як фаш изм, націзм і кому-
н із м , а л е щ е г ір ш і, б о н а в іт ь
такі порядки)як старе цар-
ське кріпацтво, знаходили со-
б і о б о р о н ц ів .
А д ж е ц е р о с ій с ь к е к р іп а ц т в о ,
я к о м у р ів н е іс н у в а л о х іб а в
с т а р и н і, в е л и ч а в р о с ій с ь к и й
поет К арамзін у поезії про
д у б а , в к о т р ій п ід о б р а з о м
д у б а,
„в и н е с е н о г о
п ри ро-
д о ю ",
змальовував шляхту,
а п ід о б р а з о м „с л а б о г о м ір -
ту" зм альовував селян - крі-
п а к ів . М овляв, коли скоїться
буря, цей дуб закриває, як
щ ит, слабого мірта.
О тж е не всі поети йдуть
Ш евченковим
с л ід о м . З н а й -
дуться поети й на оборону не-
в о л і.
.
Щ АСЛИВІ В ПОНЕВО-
ЛЕННЮ .
М ож е хтось скаж е, щ о К арам -
зинові і йому подібним нема
щ о дивуватись. А дже Карам-
зін був дворянин, і том у не
д и в н о , щ о в ін о б о р о н я в п а н -
ську владу над кріпаками.
П равда, цьому нема щ о ди-
вуватися,щ о крук крукові ока
не довбає, але чи мож на диву-
ватися, як кріпаки теж заяв-
ляю ться за кріпацтво, а проти
висвободж ення? А проте такі
б у л и . В іс т о р ії Р о с ії є б а г а т о
таких фактів, у яких селяни
виступали прти ріжних осво-
бодж ень селян зпід влади па
н ів . Були селяни, що повста-
вали проти думок, щ о панам
треба відобрати право жени-
т и к р іп а к ів п о с в о їй , п а н с ь к ій ,
волі. А Бистронь, польський
історик, каж е, щ о, хоч пан-
щ ина ш кодила селянству, ни-
щ н л а й о г о е к о н о м іч н о , м о -
рально, підривала селянський
характер, то всетаки було ба-
гато панщизняних селян, щJ
собі панщ ину хвалили.
„Л ю д и , м е н ш е с а м о с т ій н і,
н е с м іл і, п о к ір н і, ч у л и с я д о б р е
п ід о п ік у н ч и м и к р и л а м и п а н -
с ь к о г о "д в о р а ", п о я с н ю є в ін ц е
явищ е.
Ц е н е м о в б и о с т о р о г а в с ім
тим , щ о дум аю ть, щ о свобода
така заманлива річ, щ о за неї
всякий готов життя класти.
Ф акти показую ть, щ о відпо-
в ід н и м
ви хован н ям
м ож на
навчити лю дину зносити, ба
навіть хвалити неволю .
Н А Б ЇЖ У Н І Т Е М И
M tftftM tttawftftaft^^
П0З ІР !
У К Р А ЇН Ц ІН Ю Й О Р Ќ УЙ О К О Л И Ц Ь !
П0З ІР !
ОКРУЖНА УПРАВАО .Д .В .У .ВН ИЙ О Р Ќ У
:
;:
: влаш товує:
::
:
Д Е Н Ь
;Ѓ .Я
В Н Е Д ІЛ Ю ,Д Н Я 13-го В Е Р Е С Н Я (SEPTEMBER)1 9 3 6 Р О К У
В BELVEDERE PARK, NORTH BEACH,LI
П А Р К В І Д Ч И Н Е Н И Й в г о д и н і 10-т ій р а н о .
В с т у п т іл ь к и 35 ц е н т ів .
ЗАЛЕЖ ИТЬ.
Говорив оноді полковник
Ф ренк Н аќс, републиканський
кандидат на уряд віцепрези-
дента Злучених Держ ав,в Рокі
ПоЃшт, Ровд А йленд, свою
чергову виборчу промову й
звертався з осторогою до ро-
бѓгн и ків:
Д и в іт ь с я , р о б іт н и к и , д о б р е ,
Щ о діється в Европі! Д ивіть-
ся, щ о сталося з італійськими
р о Г )іт н и к а м и , я к в о н и п о м о г л и
збудувати диктаторський уряі
в Іт а л ії. Д и в іт ь с я , щ о с т а л о с я
з н ім е ц ь к и м и р о б іт н и ч и м и ю -
н ія м и , я к в о н и у с т а н о в и л и н а -
ЦІстичннй уряд. Дивіться, щ о
сталося з російським и робіт-
никами, щ о установили кому-
ністнчну диктатуру.
Виходилоб, що таке може
статися з робітниками й в А -
мериці, як ам ериканські робіт-
внки не будуть „воч дер степ".
Т а ц е в ід а й а м е р и к а н с ь к і р о -
бітники знаю ть, чого їм ж дати
віл д и к т а т у р и , а л е н е з н а ю т ь ,
звідки вона може прийти.
гіакс каже, тдо вона може
прийти від Рузвелта, а дехто
Думає, щ о від Ландона. Вага-
т^ р о б іт н и к ів т е п е р
зн ах о -
Днться у тому полож енню , в
ях ім з н а х о д и в с я в ід о м и й а м е -
Риканський революційний про-
В '
Дник Бенджемин Френклин,
Щ о по проголош енню
ам ер и -
канської незалеж ности від А н-
Г ди сказав, дивлячися на дав
Н і
й ам ериканський прапор, щ о
зображ ав сонце на обрію мо-
РЯ :„К о б и м е н і х т о с ь с к а з а в ,
Ч и це сонце сходить, чи захо-
д и т ь !"
П ерш орядна музика, багата програма й її виконання.
У к р а їн ц і! „Д Е Н Ь У К Р А ЇН С Ь К И Х Н А Ц ІО Н А Л ІС Т ІВ " — ц е о д н о з т и х н а ц іо -
н а л ь н и х с в я т , щ о їх у л а ш т о в у ю т ь т е п е р у к р а їн с ь к і н а ц іо н а л іс т и в А м е р и ц і! В о н о
має показати, що українці в Америці горнуться довкола Ідеї Українського Націо-
налізму, щ о одиноко змож е визволити наш у Велику Батьківщ ину! А наш а У країна
з н а х о д и т ь с я в п а щ і ч у ж о ї о к у п а ц ії! Т о м у к о ж н и й у к р а їн е ц ь -с о б о р н и к , щ о в ір и т ь
свято в остаточну перемогу револю ційно-націоналістичного Руху, мусить взяти у-
часть в тому святі! М усить, щ об дізнатися, за щ о ми боремося, до чого змагаємо
та яка є наш а правда! Там почуєте промови про наш у боротьбу, про наш і черго-
в і з а в д а н н я в р ід н о м у к р а ю й н а е м іг р а ц ії! П р и х о д іт ь г р о м а д н о ! К л и ч т е с в о їх з н а -
й о м и х і п р и я т е л ів ! Б е р іт ь із с о б о ю в с ю р ід н ю ! П е р е к а ж іт ь ін ш и м п р о ц е с в я т о т а
В ІЗ Ь М ІТ Ь ЇХ 3 С О б О Ю !
195,01,7,12
З а п р о г р а м о ю г л я д іт ь в н а ш ій п р е с і.
З н а ц іо н а л іс т и ч н и м п р и в іт о м С Л А В А У К Р А ЇН І!
О круж на У права О ДВУ в Н ю йорќу.
DIRECTION TO THE PARK: From New York: Take 1. R. T. Subway to Grand Central or В . M.
T. Subway to Times Sq. Change to Flushing Train and get off at Junction Blvd. St. — Second Ave.
"L"to 57th Street Sta., change to Flushing (Willets Point) get off at Junction Blvd. Sta., then take
Street CAR running to North Beach. Car stops in front of the Park. — FromBrooklyn: All trains to
Queensboro Plaza Sta. and change to Flushing Train. Get off at Junction Blvd. Sta., then take Car to
North Beach.
н а в н я в в н ш ш и н а н в и а в в в ш в ^^^а в нвввввв
У В А ГА !
Р 0Ч Е С Т Е Р ,H,I t , І О К О Л И Ц Я !
У В А ГА !
З А Х О Д А М И Р О Ч Е С Т Е Р С Ь К О Ї У К Р А ЇН С Ь К О !
М О Л О Д Е Ч О Ї Л ІГ И
(ROCHESTER UKRAINIAN JUNIOR LEAGUE)
:
::
:в ід б у д е т ь с я :
::
:
%WП ІК Н ІКі-^И !
В Н Е Д ІЛ Ю ,Д Н Я 6-Г О BEPEGHH (SEPTEMBER)1 9 3 6 Р О К У
В NORTH GOODMAN PICNICGROUNDS.
З а п р о ш у є м о в с іх г р о м а д я н д о ч и с л е н н о ї у ч а с т и .
207
У В А ГА !
В У Н С А КЕ Т ,Р ,А Й ., І О К О Л И Ц Я !
У В А ГА !
З А Х О Д А М И Ц Е Р К О В Н О Ї Г Р О М А Д И С В . А Р Х . М И Х А ЇЛ А
У К Р А ЇН С Ь К О Ї П Р А В О С Л А В Н О Ї Ц Е Р К В И В В У Н С А К Е Т
:
::
:улаш товується :
::
:
В Е Л И Ч А В И Й О С ІН Н ІЙ П ІК Н ІК
В Н Е Д ІЛ Ю , Д Н Я 6-Г О В Е Р Е С Н Я (SEPTEMBER)1 9 3 6P.
Н А П А Р О Х ІЯ Л Ь Н ІЙ П Л О Щ І К О Л О Н А Ш О Г О Ц В И Н Т А Р Я .
П очаток в годині 1-ш іії пополудні.
Н а цю забаву запрош уємо всіх чесних гостей. Запрош уємо до участи
Товариства, Сестрицтва, Сою з Українок, М олодечі Клюбн, щ о стоять при
нашій церкві. Запрош уємо гостей українців з Броктон, Тавнтон, Бостон,
Ііустер, М нлпіл, М аса; з П ровіденс, ІІавтакет, Ц ентрал Ф оле, М енвил, Р.
А й ., іоколиці. П риїж дж айте з родинами гарно забавитесь. У країнська му-
зика, багато несподіванок! Гостей радо повитаємо. — Слава Україні!
ЗА УРЯД ЦЕРКОВНОЇ ГРОМ АДИ: .
207
П оснф Х одоровськнй, прсдс. П илип С ѓойко, скарбник. О лекса К осю к, секр.
Т а к і ч а с и ...
— М аєш прекрасний капе-
лю х.
— П рекрасний? А леж нош у
й о г о в ж е т р е т ій р ік .
Виглядає, як новий.
А то тому, щ о обходжу-
ся з ним дуж е старанно.Завсі-
ди , як вернусь до дом у, особи-
сто його відчищ ую .Тамтої ве-
сни я дав його відчистити хе-
м ічно, в осени казав його пере
фарбувати й дати нову стяж -
к у т а п ід ш и в к у , а п е р е д д в о -
ма тиж ням и зам іняв його у ре-
с т о р а н і.
о
Два робітники копали ями
н а м іс ц і, д е м а в с т а н у т и н о в ім
будинок. Один цікавий глядач
п и тає:
—Як це є С оф роне, щ о хоч
ви оба з П етром почали ра-
зом копати, то перед ним біль-
ш а к у п а з е м л і, н іж п е р е д т о -
бою ?
Д урне питання! відпс-
в ід а є С о ф р о н . Т а ж б а ч и ш ,
щ о в ін в и к о п а в б іл ь ш у я м у !
ЛЮ БИТЕЛІ НЕВОЛІ
В А М Е Р И Ц І.
І знов не треба дум ати, щ о
на таке здібні тільки такі лю -
ди , щ о не знали ніякої свобо-
ди , щ о виросли під царським
кнутом або під польською
шляхтою. Не треба думати,
щ о, наприклад, люди анґльо-
саксонської ќрови, щ о здавна
п р и в и к л и д о п о л іт и ч н о ї с в о -
боди, не мож уть зносити не
волі над собою .
Ф акти показую ть щ ось зов-
с ім ін а к ш е . Б у в а л и в и п а д к и ,
щ о й а н г л ь о -с а к с и т е ж б у л и
за неволю .Було такс, наприк-
лад, у середині м инулого сто-
ліття в Злучених Державах.
У тих часах у південних стей-
тах чорні лю ди були рабам :
б іл и х п а н ів . Б іл і б у л и с в о б ід -
н і.К о л и м іж п ів д е н н и м и с т е й -
т а м и і п ів н іч н и м и п р и й ш л о д о
горож анської війни,то за`не
волю рабів виступили не тіль-
к и п ів д е н н і п а н и , а л е й п ів -
денні білі бідаки, так звана
„б іл а п о л о в а ", щ о б у л и п о -
гордж увані за те,щ о,хоч білі,
н е м а л и р а б ів . Ц я „б іл а п о л о -
ва" билася за панування білих
п а н ів н а д ч о р н и м и р о б іт н и к а -
м и, хоч рабство чорних було
п р о т и в н е ін т е р е с о в і 'б іл о ї б ід -
н оти .
Як сказав один американ-
ський гуморист: від білих па`
н ів ,щ о м а л и ч о р н и х р а 'б ів ,
билися за неволю чорних ба-
гато завзятіш е ті білі, щ о не
мали чорних на полі, але ма-
л о ч о р н о в г о л о в і.
о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о осш о
1
І
І
1
І
І
І
І
І
У В А Г А !
й Ѓ `Д ІТ Р О Й Т , Г Е М Т Р Е М К , Н ІШ .,1 О К О Л И Ц Я !` ^ ї У В А Г А !
С П ІЛ Ь Н И М И З А Х О Д А М И В ІД Д ІЛ ІВ О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЇ Д Е Р Ж А В Н О Г О В ІД Р О Д Ж Е Н Н Я
У К Р А ЇН И й ІН Ш И Х З А П О М О Г О В И Х Т О В А Р И С Т В І П О Л ІТ И Ч Н И Х К Л Ю Б ІВ
:
::
:влаш товується :
::
:
В Е Л И Ч А В И Й У К Р А ЇН С Ь К И Й Н А Ц ІО Н А Л Ь Н И Й Д Е Н Ь
В Н Е Д ІЛ Ю , Д Н Я 6-Г О В Е Р Е С Н Я (SEPTEMBER)1 9 3 6 Р О К У
В ГОРОДІ
Б У Д К И .
В ц ім У к р а їн с ь к ім Д н і в із ь м у т ь у ч а с т ь в ід д іл и О . з Ш іќ аго , И о н ѓ с т а в и , О ., і
К л ів л е н д з і с в о їм л іт а к о м „Н а ц іо н а л іс т ".
І
І
І
І
І
Ed
І
І
І
І
9
і
І
І
І
І
З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ
В А М Е Р И Ц І.
НЮ ИОРК,н.и.
М олода наш а сила.
Сред родж еної в А мериці
української м олоді вибиваеть-
ся на високе місце в ам ери-
канському політичному ж итті
м о л о д а , с и л ь н о ї ін д и в ід у а л ь '
носѓи дівчина, Евгенія Зарков-
ська. Батько її є активним
у к р а їн ц е м , д о в г о л іт н ім
ч л е-
ном У .Н . С ою зу, як теж се-
кр етар ем
215 й о г о в ід д іл у .
П а н н а Е в г е н ія п о к ін ч и л а в
1934 р о ц і Н ю й о р с ь к и й У н і в е ,-
ситет, на якому студіювала
математику. По
с к ін ч е н н ю
с т у д ій
д іс т а л а
важ ну
п о-
саду в статистичному відді-
лі одної великої нюйорської
ф ір м и . Р ів н о ч а с н о в о н а п о р и -
нула в америкаське політичне
життя, в якому за короткий
час здобула провідну пози-
ц ію : вона є тепер політичною
л ід е р к о ю в с л о в я н с ь к о -д е м о -
кратичному ќлю бі в Гарлемі.
В ч а с і с в о є ї п о л іт и ч н о ї д і-
ял ьн о сти
панна Зарковська
н авязал а
багато особистих
звязків з ріжними високими
п о л іт и ч н и м и о с о б а м и й б у л а
представлена недавно самому
гу б ер н ато р о ві
ню йорського
стейту, Леманові. Беручи під
у в а г у ц і її у с п іх и , я к т е ж її щ е
д у ж е м о л о д и й в ік , м о ж н а н а -
д ія т и с я , щ о ц е т іл ь к и п о ч а т о к
її п о л іт и ч н о ї к а р іе р и і щ о н е -
забаром ми побачимо її нащ е
вищ их
п о з и ц ія х . Н а д іє м о с я
теж, щ о ця здібна, молода.
нова сила на цих позиціях не
з а б у д е н а ц ії, з я к о ї п о х о д и т ь .
В .Г .
о
Д о ш ирш ого комітету виб-
рані: з К огоз С. П алка, LКо-
б а, С . П остоловськи й , п ан і Л и -
с я к і п а н і М . К у ш н ір , з Т р о й
О .Било і І.Янчак, з Водер-
вліт.ї ї Риганич і М -.Спяк.
„А В Т О Р " С К Е Т Ч У В Г О Л О В -
Н ІИ Р О Л Ь
Н отований злодій з Варш а-
ви С обкевич назвав себе ак-v
тором іавтором скетчів та зА -
меш кав як співльокатор з Ю -
л ія н о м К р а в ч и к о м . Т у т в и д н о
відозвалася в Собкевича ак-
т о р с ь к а ж и л к а і в ін п е р е д я г -
н у в с я „н іб и т о п р и п а д к о в о " в
камізольку свого співльокато-
р а , д е б у л о 650 р у б л ів у з о л о -
т і. Останню сцену до цього
„с к е т ч у " д о р о б и л и п о л іц ія і
суд, щ о засудив С обкевича на
2 і пів року вязниці та його
п о м іч н и к а в з л о д ій с т в і, К а ч и н -
ського, на один рік.
Б у д у т ь б е с ід н и к и м іс ц е в і І п о з а м іс ц е в і, я к т а к о ж п о ч у є т е г а р н і х о р о в і п іс н і.
Н а тікетах вступу до городу буде три нагороди(GATEPRIZES) в готівці.
В С ТУ П25ц е н т ів .
Б о с и б у д у т ь в ід х о д и т и зGRAYLING у л . п о ч а в ш и в ід ѓ о д . 11-т о ї п е р е д п о л у д н е м
Д ор огов к а з: їх а т и п о 7-м ій а б о8-м ій м и л і д о М -97, п о М -97 д о B utler Road, з в е р н у т и - н а л ів о н а
Butlerх іів м и л і д о п а р к у (г о р о д у ). -
201,7
І
І
I
І
І
І
І
І
і
і
І
І
І
І
І
і
І
І
І
І
8
І
І
І
І
І
КОГОЗ,н. и.
Наради в справі окружного
свята в память І. Ф ранка.
Н а о д н ім з н а р а д С т е й т о -
вої Організації Українсько-
А м ери кан ськи х
Д ем о кр ати ч -
н и х К л ю б ів с т е й т у Н ю Й о р ќ
піднесено справу святкування
20-л іт т я с м е р т и н а ш о г о г е н ія
Івана Франка. В цій справі
скликано щ е окрем і збори, на
які запрош ено
п р ед ставн и ків
н а ц іо н а л ь н и х у к р а їн с ь к и х о р -
ґа н із а ц ій з ц іл о ї о к о л и ц і.
На тих зборах вибрано о-
к р е м и й к о м іт е т з і в с іх т о в а -
риств і парохій, якому пору-
чено працю ,звязану зі святом.
Ріш ено, щ о Ф ранкове свято
м а є в ід б у т и с ь д н я 10-г о ж о в т -
ня б. р. в галі Українсько -
А мериканського Ќлю бу в Во-
д е р в л іт , Н . Й .
Д о к о м іт е т у с в я т а в в ій ш л и :
Т . М алігловка, голова; В . Ф у-
тулуйчук, секретар; С . С лота,
касієр; А .Ґеля і І.У рбан,чле-
ни.
В ІС Т ИЗ Б А З А Р У „С У Р М А "
103 Е В Е Н Ю А , Н Ю Й О Р Ќ .
М и н у л о ї с у б о т и , 29 с е р п н я , п ід п р и -
емство С урма розпочало одинацятий
'іќ української програми на радіо.
Цього року на протязі двох літніх
м іс я ц ів п р о г р а м а б у л а с т р и м а н а , а
тепер взяли ми трохи сильніш у ра-
діову стацію і теж змінили програму
з н е д іл і н а с у б о т у , н а 4-т у г о д и в ў
п о п о л у д н і.
Радіові П рограми Сурми завсігди
м а ю т ь в и с о к о к у л ь т у р н у ц іл ь у п о -
ш иренні знання про українську пі-
с н ю і м у з и к у т а л ю б о в д о н е ї у ќ `р а `
їн с к ій т у т р о д ж е н ій м о л о д і.
IP'
Як слухаю ть, як витаю ть україн-
ську програму Сурми, подаємо одну
`п о е з ію п р и с в я ч е н у о д н и м н а ш и м п о -
етом з нагоди відкриття згаданої
п р о гр ам и :
'
В м и н у л у с у б о т у у м іс я ц п с е р п н і,
Весь день було хмарно й сумно не-
и л о ,
Та в сќлоні дня цего, в годині чет-
(в е р т ій ,
Н а земельку сонце небео засвітило.
Розбив вітер мряки й чорнії хмари
Д ух радости взнісся у небо блакітие
Н а р а д іо „С у р м а " в к р а їн с ь к а з а г р а л а ,
Д о р р г і н а м , р ід н і, у к р а їн с ь к ії п іс н і.
О , дай Бож е милий, щ об так в У кра-
іїн і,
П огідиее сонце волі засвітило,
А „С у р м и " п р о г р а м а т у т н а м н а ч у -
іін і,
Щ оби розвивалась й всіх нас весе-
(л и л а .
Н а` д о х ід р а д іо п р о г р а м и С у р м и
влаштовується в Ню
Иорку лня
20-г о ц ь о г о м іс я ц я в В е б с т е р Г а л і
.‚В е л и к и й Р а д іо Б а л ь і К о іш с р т ".
Н а й б іл ь ш о ю
атр ак ц ією
цього ба-
лю буде виступ сестер Ш нмансьанх
з Ф іл я д е л ф ії з н о в и м и у к р а їн с ь к и м и
п іс н я м и , а г о л о в н о в о н и в ід с п ів а ю т ь
перш ий раз на сцені Український
М арш Садовського, на котрого слова
б у в ‚р о з п и с а н и й к о н к у р с у „С в о б о д і".1
В 'п о н е д іл о к , 31-г о с е р п н я , с е с т р и
Ш иманські гостили в Н ю Ріорку й
н а п р о б і з а с п ів а л и ц е й м а р ш ; в ‚т о й
ч а с б у л о к іл ь к а н а ц я т ь п о к у п ц ів у
с к л е п і. Я к п о ч у л и їх ч у д о в и й с п ів ,
то забули, чого прийш ли; всі слуха-
ли і питалися, хто це, а як ми сказа-
ли,щ о ц е в о н и б у д у т ь н а Р а д іо Б а -
,л и в и с т у п а т и , т о б р а л и т ік е т и д л я
ц іл о ї р о д и н и і ч у ж и х . Т а к и х а р т и -
сток, каж уть, ніхто не має права
о п у с т и т и . П а н н о .ч к и Ш и м а н с ь к і з н а -
ні зісцени ірадія як „Ш ай" С истерс,
згодились також виступити на Радіо
П р о г р а м і С у р м и д н я 19-г о в е р е с н я .
(о г .)
У л ік а р я .
И
— Щ е прош у мені сказати,
к о л и "н а й б іл ь ш е п р и є т е .
—Я к плачу вам належ итість.
ш № щ вЕ ввш щ ш ш гащ іш вш щ
І
І
9
І
І
1
І
І
І
І