Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1936-211

Svoboda-1936-211

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2014

pdf

text

original

У Р Я Д О В И Й О Р Г А Н З А П О М О Г О В О І О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЇ У К Р А ЇН С Ь К И Й Н А Р О Д И Ш В Дv
ТРИ ЦЕНТИ. Р ІК XUV;
,Щ Щ Н Н ІН И ,
щ
Ч .21Ь Д ж е р з іCHTJJН .Д Ж ,, ч е т в е р ,- 10-rp в е р е с н і
щ ш и ђ UOH В Д Щ І Д Я И
Ф
РУЗВЕЛТ П Ш У 6 РЕФОРМ У УРЯДУ
ВАШ ИНГТОН. Президент Рузвелт наміряє
предложити наступній сесії конгресу повну реорга-
нізацію федерального уряду. Реорганізаціям ає. бу^
ти далеко йдуча. М аю ть зіллятив одно багато бю р
та департаментів. М ож ливо,щ о кабінет президент
та буде зм енш ений.
П резидент працю є теперн а д пляном реоргані-
з а ц ії. О ч е в и д н о , п л я н б у д е п р е д л о ж е н и й к о н г р е с о -
вілиш у тому випадку,я к Рузвелт буде зновуВ И ѓ
браний президентом.
-
,
В И С Л ІД И П Е Р Ш И Х У К Р А ЇН С Ь К И Х О Л ІМ П ІЙ -
С Ь К И Х ІГ Р И Щ .
Ф ІЛ Я Д Е Л Ь Ф ІЯ а .). У Д е н ь П р а ц і в ід б у -
налися тут у звязкуз Четвертим Конгресом Унраїн-
ськоїМ олоді,скликаним Лігою Українською М оло-
д і П ів н іч н о ї А м е р и к и , „п е р ш і у к р а їн с ь к і о л ім п ій -
СЬКІ грищ а".
. і^:
:
В и с л ід и з м а г а н ьм іж д р у ж и н а м и т а к и й : у пли-
в а н н ю , ід о в ід б у в а л о с я р а н ов с т а в і „В а й -Е м і-Е й ",
перша прибула пливацька дружина Ф ілядельфій-
ського У країнського А тлетичного Ќлю бу; друга
дружина У країнського Товариського Ќлю бу в Е ли-
забеті,Н ю Д ж ерзі; третя друж ина У країнської
М олодечої Р адив Н ю арку.В сі інш і зм аганняв ід -
б у л и с яв с т а д іо н і „Н о р т іс тГ ай С ќ у л ".У в іл ь н и х
змаганнях перш е місце здобула дружина Україн-
ських Католицьких С околіву П алмертоні, П а .; д р у -
ге дружина Злучених У країнських О рганізацій'у
Д іт р о н т і, М іш іґ е н ; т р е т є д р у ж и н а У к р а їн с ь к о ї
Л іг ив Т о р о н т і, К а н а д а ; ч е т в е р т е д р у ж и н а „Б р е й -
мерукс"у Бруклині,Н ю Й орќ.
'.
У т у р н ір ів „в о л іб о л " в и г р а л а д р у ж и н а „Ф іл я -
д е л ь ф ій с ь к о г о А т л е т и ч н о г о Ќ л ю б у ",в т у р н ір ів
„бейзбол" дружинат о ї самої організації.
Супроти цього,щ о цей ќлю б виказав найкращ і
у с п іх и , й о м уг в щ ж н а н о т р о ф е й „У к р а їн с ь к о г оН а-
родного Сою зу: З"оѓлядун а це,'Щ о цейтслю б`в и -
гравц е й трофей минулого року, в ін тепер стаєй о -
го власністю .
З А П О В ІД А Є Д Е Р Ж А В Н У К О Н Т Р О Л Ю
Н А Д
К А П ІТ А Л ІЗ М О М .
К Е Й М Б Р И Д Ж е с е ч у с е т с ). Н а „к о н ф е р е н ^
ціїнаукин ш туки зприводу ЗО О 'ЛІття існуванняГ а р -
вардського університету" виступавд -р Д оґлес Бері
Копленд, професор торговлів університеті в М ел-
б о р н і в с т р а л ія ),з в ід ч и т о мп р о п о т р е б у р е в із ії
п о гл яд івн а к ап італ ізм .
П релєґент доказував,щ о капіталізм,щ об удер-
жатися, мусить піддатисяп ід щ ораз більш ез р о -
стаючу контролю держави.Н а Його думку,п о в -
станняй розвій капіталізм у м усить довести до зро-
сту капіталістичних підприємств держ ави та до по-
ширення державного керуваннян а капіталістичні
підприємства. Колия к а держ ава держ иться старої,
„п р а в о с л а в н о ї", ‚д у м к ип р о .и е в м іш у в а н н я д е р ж а в и
д о к а п іт а л іс т и ч н о ї п р о д у к ц ії,:т о в о н а д о в ш ет е р -
пить через депресѓкх Таке сталося,н а дум ку К оп-
ленда,з А мерикою . А встралія скоро вийш ла з де-
п р е с ії,б о в о н а з а р а з п о к и н у л а с т а р і д у м к ита взя-
ласяз а державну контролю капіталізму;-
ДЕРЖ АВНІ ВИДАТКИН А ДОПОМ ОГУ.
В А Ш И Н Г Т О Н . З в іт и в с іх ф е д е р а л ь н и хбю р
з в и д а т к івн а ц іл и д о п о м о г ив л и п н і п о к а з у ю т ь ,щ о
н ат і ц іл и ф е д е р а л ь н и й у р я д в и д а в2 7 6 м іл іо н івд о -
л я р ів .Зав в е с ь час док ін ц я л и п н я у р я д в и д а в на
д о п о м о г у3 м іл ія р д и7 0 0 м іл іо н ів д о л я р ів .
З А Т Р У ЇЛ И С Я Г Р И Б А М И .
Н Ю Й О Р Ќ . — 15 о с іб ,щ о н а л е ж а т ь до 4ро-
дин, котрі живутьн а одному поверсі домун а Г е -.
стер стріт, забранод о ш питалю ,я к вони захоріли,
наївш ися грибів.
Р о з с л ід и п о л іц ії п о к а з а л и ,щ о о д н і к у п и л иг р и -
б івз в із к а о д н о г о м а н д р ів н о г о п е р е к у п н я ,а ін 'д ії'
привезли собі грибівз фарми,д е вони самі їх з б и -
р ал и.
. . .
Д О С В ІД И' З С О Н Я Ш Н О Ю
М АШ ИНОЮ .
В А Ш И Н Г Т О Н .— Д -р Ч арлз А бот запросивд о
С митсонської Інституції групу тостейн а досвідиз
придуманоюн и м соняшною машиною,щ о' перемі-
няє горяч сонцян а принагіднуд о вж итку силу.
П ідчас проби сила соняш ної горячі розтопила
метальv механізмі, чере'зщ о машина зіпсулася.
Проби будуть повтореніп о направі маш ини.
`
Приватні англійські дипльомати
в и е к а зу в а л и
побоювання,щ о соняш ні маш инин е будуть могти
п р а ц ю в а т ив А н г л ії.`
.
г-і '
Ч Е Р Е З О Г Н І К У Щ ІВ Г О Р Я Т Ь Д О М И .
Л О С А Н Д Ж Е Л Е С (К а л іф о р н ія ).—‚-Н а С х и л а х
гір Санта М оніка займилися кущ ій трава. В ід їх .
пож ару займилися дом ий літні хатки.
В о г н і к у щ ів з г о р ів о д и н ч о 'л о в ік . О д н о г оч о -і
л о в ік а з а с у д ж е н оз а н е о б е р е ж н е к и д а н н я с ір н и к а
н а125 д н ів а р е ш т у .
VObXttV,
З А К Р А Л И Ш К ІР О КН А
Щ №О.
Близько Ф орт Нелсон,у дв-
л е к о в ід д а л е н ій п у щ і б р и т и №
К оломбіїн а півночі Ш уквкУгь
ш іс т ь о х м у ж ч и н ,щ о п о п о в н и -
д и н а й б іл ь д ш й к р а д іж ф у т р о -
в и х ш к ір о кв іс т о р ії п р о в ін ц іїѓ
29 л а н т у х ів , в а р т о с т и $32,000,
щ о належалид о Ѓодеон `Бей
К о. У зброені, замаскованій
о д іт і я к 'т р е п е р и , в о н ип р и -
п л и л н ч о в н о м р ік о ю М о с к в а
JJ. л и п н я . Г р а б у н о к п о п о а н е -
н о з а р а зп о п ів н о ч і. Т о м у ,в д о
бачилил и ш один човен,ди -
вую ться,я к ш ість осіб могли
вн ім поміститися разомз 20
лантухами ш кірок. Видно,щ о
мали десь коніт а Готовий
сх о во к.
ЗА Т Р О Є ЖІД Д Ю В У Ж А .
УС тан й сл аво віп о зїд ж ен -
я ю'н а в е ч е р ю ш н и П л івзќа-
л я ф іо р ів з а т р у їл а с я
роди н а
власника склепуП
Ф ір с т е н -
б е р г а . Ш іс т ь о х ч л е н івц е ї р о -
дини став боліти ш лунок,а
Перец Фірстенбергу муках
помер. Інших перевезли
д о
л іч н и ц і, в и п о м п у в а л иїм ш л у н -
к и с т в е р д и л и ,щ о в о н из а -
троєні їддю вужа.
З Д А В А В ІС П И ТЗ А Б Р А Т А ,
У л ь в ів с ь к ій р е м іс н и ч ійп а -
латі прилО вили
д ао гр ф Б езер а
Рубля, ід о готовився складати
кравецький іспитз а свогоб р а -
та. Справу передали прокура-
турі.В будучности кандидати,
що стають перед іспитови-
м и к о м іс ія м ид л я ч е л я д н и к ів ,
будуть мати обовязок пред-
кл ад ати
о со б и сті
ви казќи
(„д о в о д и ")а б о д о к у м е н т из
фотографіями,з яких можнаб
с т в е р д и т и їх н ю т о т о ж н іс т ь .
С А М О Г У Б С Т В О Л ІК А Р Я .
В К о м а р о в і, п о в іт Т О м а ш ів ,
п о зб ави вся
ж и т т я , п о в іс и в ^
ш й с ьу с в о м у к а б ін е т і, л ік а р
В ол. М артинець. П ричинаS i
родинні непорозуміння й ма-
т е р ія л ь й і к л о п о т и .
П Р И П И Н Ю Т Ь Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ь
ЛИТОВСЬКИХ ТОВАРИСТВ.
А д м ін іс т р а ц ій н а в л а д ап р и -
п и н и л а д ія л ь н іс т ь д в о х ч е р г о -
в и х в ід д іл ів л и т о в с ь к о г о т о в а -
риствас в . Казимира (литов-
с ь к а „П р о с в іт а ")в Б ж о з ів ц іі
Ч иньчиках, свєнцянськогоп о -
^іт у .Я к п р и ч и н у ц ь о г о п о д а -
еться, щ о ці від д іл и , р о зп о -
всюднювали нелегальні друки,
пош ирю вали вісти,щ о дизорі-
ентую ть населеннят а викли-
к у ю т ь к о н ф л ік т ин а н а ц іо н а л ь -
н ом ут л і.
Н А А Д № Р ^К А Н С ^К И Д
С П О С ІБ .
У .Ќ ў я ќ к о в і т іід ч ів е б у р ів н о .
чі якісь людці вдерлисяД О
м е ш к а н н я .‚26'Л іт н ь о г о ж й д іа `
CbKOro В Ч Н Т в л яЩ , ^ і б в р м ч н а ,
П О С И П Й Лиїог ? И "Ц іей
вси п а-
л и й о м у д д ``.н о р а . в ќ и й с ь н о р о -
ш ок,ш
як о гов ін засн у в,І
т о д і в к р а д и 6,090 В Л , Р а н ов ід -
т е р л и ц ь р г р в ч и т е л я . Н а п ^с н и -
ки ходили1п о плащ і сдоеї
жертви, щ об.не булон а п ід -
л о з і їх н іх с л ід ів ,а л е з а л и ш и -
лив мИш канню якусь грубу
залізну- палицю .
Ш ДКОПАЛИС П О Р Т О В И Й
С Т А Д ІО Н .
У П о м п е я х (Іт а л ія Ў ` в ід к о п а -
Ли старинний спорѓовий стаді-
он . Т ам будуть тепер відбува-
тися спортові вправи італій-
с ь к о ї ш к іл ь н о ї м о л о д і.
#wiey ф #,Ж Џ %
ThoFsdjiy, September 10,103в ,THREE GENTS
"^7
С Е Л Я Н
Н Е П Р И ІІТ О Й Н И ИА Д В О К А Т ,
Ч И Н 5Ч Е М Н И И С Е К Р Е Т А Р
. СУДУ?
г.
В А Р Ш А В АБ Е З К А Н А Л ІВ .
П ід ч в с з б о р ів в л а с н и к івн е
р у х о м о с т е йу В а р ш а в і у с т ій н ќ1
ли , щ о вВ а р ш а в іа п о н а д 1,000
д о м ів'н ескан ал ізо ван и х ,а к іл ь-
к а т и с я ч д о м ів ^т а к и х ;. щ о `їх
н а в іт ьн е м о ж н а 'с к а н а л із у в а г и ,
бо немат а м каналізаціїн а ' в ^
лицях. М ож на собі уявити, .г і-
к и іїт а м с а н іт а р н и й с т а нз ц ь р -
ГОд р н в о д л л Ж ІМhi;- - - „,-,,
П РО БИ ТИ Й
ДИШ ЛЕМ ,
Рубін Дзю рв наїхав мото^
цнклемн а в ів колр П тинн(н а
Ш л е с ь к у ). В ід з у д а р у с и д я ч и й
на задньому сидженіP, р у ,.
р е ц ь к н й в и л е т івз с ід л аі п о .
п а вн ќ д и 'ш е л ь в о з ат а к н е з р у ч .
н о,щ о д и ш е л ь -п р о б и в й о м у
грудну клітку; С м ерть наступи
П р о ку р ату р ав С ам б Ь р ів и -
го то ви л аа к т об ви н увачей н я
проти адвокатад -р а Зенона
Н нж анківськогоз а непрйстой-
н у п о в е д ін к у п ід ч а с у р я д о в и х
з а н я т ь е (‡іЬ в !н о Р о1Ь ^г ,ан УW V-
р я д о в о м у м іс ц і. 'В 'б іір4!' У р я д у
Ґрунтових Книгу судовомуб ў `
динкув Д рогобичі звернуву -1
в а г у д -р о в і Н и ж а н к ів с ь к о м у
судовий секретар Ю зе‡` Гох,
щ оби перестав курити папіро-
сн?яна те д.рН н ж а и к ів с ь к и й
Ів ід п о в ів ѓ Щ об не к р и ч а в ,я к
звичайно роблять,у с і судові
секретарі,щ о маю ть зіпсовані
нерви-Ц и м ' образився секре-
тар^іпередав справу президент-;
т о в і с у д ут а ` п р т ііг ў р а т у р і.'У 'ііій
спрарі відбуласяв городсько-
му судів Д рогобичі розправа.
Д Н и ж д н к ів с ь к и й з а я в и в ,щ о
секретар звернув йом у увагуВ
нечемний невластивий спосіб,
піднесеним голосом.С уд звіл-
нив д -р а 3. Н нж анківського в ід
ви н иі кар и ,
,.:.
j ,
ГН ІЗД Ов ск ѓй н шд л я
Л И С Т ІВ .
В Ґнезні малий пташ ок збуі
дував'собі гніздов скрипці
для листів одного громадяни^
на.Тепер самичка висідаєт а м
7 яєчок.
`
.-
'.
ЦАРСЬКА ЛЮ БКА
. ТАНЦЮ Є,
,.
Любка царя МиколиН -гр
танцю є теперн а сцені одного
лондонського театру. М а є 64
роки. В идно, щ о ЇЇ ф онди,
врятовані підчас утечі з П е-
тербурга, вж е зовсім змаліли.
л ікПРОТИ ЧАХОТКИ.
_ 70-л іт н ій л ік а рз Б у д а п е ш т у ,
по національностиж и д , д -р
Й озе‡ Веттецштайн, зладив
лік проти чахоткип ід назвою
,;К о й а т н а " „К о іи а п г у " в п о р -
ѓкую тьу тіло хоримна гру-
ди .ВБ у д а п е ш т і в и л ік у в а в д ^-р
Веттенш тайн тисячі тяжко` х о `-
р и х ,а т е п е р л ік у є с в о їм л ік о м
у В ід н і'у ' „В іл ь г е л ь м ін е н ш п ї
ІЇк
т а л ь ".М у с б л ін і'`д а в а в з г а д а н о ї
м у л ік а р е в і1.000І 000л ір , щ о б и
г ір о д у к у в а т и „К о м а їн у " м а с о в Ь
в Іт а л ії:'Т а с п р а в ащ е Н е зр е
алізувалася,бо М усолінії звер1
ў вб у в у в а г у`н а Е т іо п ію .Д ф
^т т е н ш т а й н в ір и т ь ;щ о и е з а '
jSap'
OMн ѓ б у д ен а с в іт і х о р и х ^-и
на чахотку.
., ,` .
З А М ІС Ц ЬД О К О Л И С К И
-
ДО ГРОБУ!
В З в е н ж и и і, п о в іт Р я ш ів ,Л .
Ж езнікевич
переходив коло
цвинтаря. Н араз_почув приду-
ш еннй зойк дитини. О глянувся
й побачив,що в місці земля
свіжо нарущ ена,а зцід землі
квилить дитина. Ж езнікевич
( з а р а з п `о ч а в р о з к о п у в а т изем -
Л №і в и д о б у в , ж и в е д и т я ! П о д ї-
ц ія ш у к а є м а т е р и . Д и т и н уо -
хрести лиі від д алин а ви х о вай -
н я о д н ій ж ін ц і.
Д Е Р Ж А Т Ь С Я Н ІМ Е Ч Ч И Н И .
Д оі Б е р л ін у з їх а л о с я п о н а д
5,000 п р е д с т а в н и к ів н ім е ц ь к и х
н а й іс т и н н к х "б р іг а н із а 'ц ій ,щ о є
п о з а Н ім е ч ч и н о ю ,` в р іж н и х
к р а я х ц іл о г о с в іт у . В с і т і н ім -
ці8 чуж ини злож или свою40-
лобитню Гітлєрові, заявляю-
чи ,що є частиною Німеччи-
ни. Д ляН ім е ч ч и н и всі ті н ім ц і
н а ч у ж и н іц е о к р е м а „н ім е ц ь к а
п р о в ін ц ія ".
Р О С Т У Т Ь „Д О М И Л Ю Д О В І".
В КОкориНЦЯх, повів Сќалат,
над Збручем
п о святи л и `в у -
гольний камінь
п ід
б уд ову
п о л ь с ь к о г о „Д о м у Л ю д о в о -
г о ".
КАЧКАЗ ЧОТИРМА
НОГАМИ.
Л є ш и н к а хп ід Ѓ д и н е в
я к о г о с ьМ . о с а к а в и л я г л а с я
качка чотири^ ногам и.К ач-
ка зовсім здорова.
Х А Б А Р І.
Н а почтіу В арш аві викрили
скандальну хабарницькуаф е-
руп р и прнниманню листарів
на посади. Зладилиа к т обви-
нувачення проти7 осіб. Т а те-
цер стали відомі нові сенза-
ц ій н і п о д р о б и ц і а е р и ,.щ о
п р о ку р ату р а
завер н у л а
акт
об ви н увач ен н яз судуй вед е
доповняю че слідство.
‚Г Р ІМ У Д А Р И ВУ В ІП С Ь К О -
ВИЙ БАЛЬОН,
П ід ч а с б у р і г р ім у д а р и ву
військовий бальонн а привязі
в О к с и в і о л ь щ а ). Б а л ь о н
р а з о мз г о н д о л е ю 'с т а н у ву по-
л у м ін і.В г о н д о л іб у в nop. Р и -
б іц ь к й й4 п ід х о р . В я д е р н и .
П о^Р и б іц ь к о м у в д а л о с ящ а-
с л и 'в о в и с к о ч и т из л е г к о п а д о м ,
зате^ п ід х о р .' я д е р н и з а ч іп и в
легкопадомз а горію чу гондо-
л іо й 'з г и н у в . rpjMп о у д а р ів
бальон злетівп о линві на зем -
лю , Деп о р а з и в Пр я д о в и к ів ,
у тому одного ТЯЖ К.
О .
..
Н Е Х О Т Я Т Ь Ж И Д ІВ .
РИБА ПОГЛОТИЛА КДЧКУ,
Місяць тому розрізалин а
т о р з іі Е д м о н т о н і а н а д а ')
р и б у ,щ о м а л ав с в о їм ш л у н ^
ќу нанку. Н едавно знов трвтш -
л о с я т а к е с а м е . Д в а ц п т ь -ц а л е -
ЙНЙ тцупак, Зловлений 50 м и
ла зараз,Д зю ратілвки потоВ'Івід Едмонтону, м ав у собіл и
нений^
)ц а л е в у д и к у к а ч к у .
`Д о ь в о в а п р и б у л а п ід п р о -
в о д 'о м б у в ш о г о , п р е м ів р аn b t
н ік о в с ь к о г о п р о г у я ь К а .^т у д е й -
JlijJj " в й р "Ш а в с в к О Ї мИ П Р Л ІТ С Х Н ІК Ч ,
jioM JOCj о с іб ! іж п р о г у л ь -
іц я м и б у л ий ж и д и , Та в
в е с т іб у л і п о л іт 'е х н ік и о д и нс т у1-
д е н т 'п о л я к к р и к н у в ,щ о п о л я
кин е баж аю ть' собі оглядати
М істоз жидівськими студента
м и. Один`жидівський студент
з а п р о т е с т у в а в ,.а а в т о р о к л и к у
в 'и н іс п р о т е с т у ю ч о г о ж и д ів -
ського студента поза вестіѓ
б у л ь,С к ін ч и л о с я
тим, щ о
польські студенти поставили
н а с в о ‡м .
‚Л Ь В Й . Л ь в ів с ь к и й „Н о в и йЧ ас" д о н о с и т ь
‚п р о н е з а в и д н е п о л о ж е н н я у к р а їн с ь к и х р о б іт н и к ів
-н а ‚ф іл ь в а р к у М а р ії К о я іб р о ц ь к о їв с е л і К о ц ю ^и н -
чики,' гусятинськргр повіту^ Директором
ц ь о го
ф іл ь в а р к ує К с а в е р и Б у ц к е в ^ч ,а п о м іч н и к о м Ф р а н -
ціш ек О всяк. Н а час ж нив арни спровадили28 н а -
ш их селянз і села Забче, надвірянськрго повіту.З а
працю економ згодився платитиї м збіж ж ямі дава-
ТВ повне утримання,Т а паннп і були видно того
погляду,щ о наџді лю ди мож уть їсти щ онебудь,б о
г о д у в а л иї х с п л іс н іл и м х л іб о мі п а д л и н о ю .Й ќ вто-
п и в с я п а н а м 6-л іт н ій к н у г ),т о з а м іс ц ь й о г б з а к о -
п а т и , в о н и г о д у в а л и м я с о мз т о г о к н у р а н а ц іи х ,лю -
д е й . Щ о й н о к о л ив ід с п л іс н іл о г о х л іб аі с м р д я -
ч о г о м я с аз у т о п л е н о г о ,, #н у р а з а х о р у в а л и7 р с іб ,
ц е ю н е л ю д я н о ю с п р а в о ю з а ц ік а в и л а с ь п о л іц ія .
НИЩ АТЬ НАШ І УСТАНОВИ.
Л Ь В ІВ .В о е в ід с ь к и й у р я д уЛ ьвові розпоряд-
ком з 25 травняц . р . зарядив закриття чотирьохч и -
т а л е н ь „П р о с в іт и ",в Б е р д и х о в і, К л о н и ц я х , Ч е р ч и -
к уй Ц е т у л і, н іб и т о м у ,щ о в о н ин е р о з в и в а ю т ьн і-
якої статутової діяльности. Ріш енняfдивне, бо ці
ч и т а л ь н і я к р а з б у л и д у ж е д ія л ь н і. В о н и у л а д ж у в а -
ли театральні вистави, концерти, відбувалип р а -
в и л ь н о з б 'о р и , н а р а д ий ін. П р о т е п о л ь с ь к у в л а д а
їх р о з в я з а л аі т о , м о в л я в , т о м у ,щ о в о н и `б у л и„м а -
Л О д ія л ь н і".В сі ч и т а л ь н і, в н е с л и в ід к л и кд о м ін і-
с т е р с т в а в н у т р іш н іх с п р а в ,у я к и х п о к л и к у ю т ь с ян а
с в о ї к н и г ит а п р о т о к о л и іт н а `в о д я т ь с в о ю д ія л ь н іс т ь .
Т ац е готово заш кодитищ е більш е.
У К Р А ЇН С Ь К А М О В АН А П Л И Т А Х ,
БЕРЛІН.,— ІнститутД Л Я наукового дослідув
Липську накручує грамофонові плитиз лекціями
‚ч у ж и х м о в ^1$р $з ^п л и .т л ю . О й й і№ Ь О Ж
зц ш і-
ки ,в якиќ -є граматичні пояснення. Во с т а н н іх ч а -
сахц я ком панія накрутила плитит а видала зш итки,
я к і м іс т я т ьу с о б і л е к ц ії у к р а їн с ь к о ї м о в и .
П О Г О Л О С К ИП РО Х В О Р О Б У С Т А Л ІН А .
Б Е Р Л І Н . О д н а н ‡м ^$ь к а г а з е т а , п о д а л аз в і-
домлення свого кореспондентаз Варш ави,щ ос о -
ветський диктатор Й осиф Сталін ваіж)со захворів.
Н а й о г о м іс ц і р я д и т ь т р ій к а ,щ о с к л а д а є т ь с яз В о-
рош ілова, ком ісара оборони, О рдж анікідзе, комГса-
ра важ кого промислу,і Л . Ќагановича, заступника
секретара ком уністичної партії.Н а випадок сме"рти
м іс ц е С т а л ін а м ав би з а н я т и В о р о ш іл о в -.
СЛУХИ ПРО БУНТИ В ЎКРАЇНЌ
БУКАРЕШ Т.' Совєтська влада
п р и к азал а
двом селам, щ о їх творять німецькі кольоністин а
п о г р а н и ч ч і У к р а їн иі Р у м у н ії, щ об в о н и п е р е с е л и -
л и с яв п е в н і о к о л и ц ін а С и б ір . О д н а ч е н ім ц і-к о л ь о -
н іс т и в ід м о в и л и с я . К о л и п р и й ш л а п о л іц ія , щ о б їх
з м у с и т и , в о н ив с і п е р е Й Щ л иІ н `а),р ў м у й (ѓ ь 'ќ и йб ік :
К О Н Г Р Е С П Т Л Є Р ІВ С Ь К О ! П А Р Т ІЇЃ
Н І Р Е М Б Е Р Ґ ім е ч ч и н а ). — Тут р о з п о ч а в с я
ч е р г о в и й р іч н и й к о н г р е с г іт л е р ів с ь к о ї п а р т ії,я к а
м а є о ф іц ій н у н а з в у : „Н ім е ц ь к а н а ц іо н а л -с о ц ія л іс -
т и ч н а р о б іт н и ч а п а р т ія ". Н а цей к о н г р е с з їх а л о с я
з ц іл о ї Н ім е ч ч и н и м іл іо н л ю д е й , К о л и П т л є р в 'їх а в
д о м іс т а , й о г о з у с т р іл ол ів м іл іо н а у с т а в л е н и ху
р я д и п р и х и л ь н и к ів . Т а к о жз о в с іх д з в ін и ц ьн а й о г о
п р и в іт п о ч а л и д з в о н и т и д з в о н и . Ц іл е м іс т о п о р и -
наев прапорах. багато написів,я к і кажуть,щ о
„б о л ь ш е в и з мє н а й б іл ь ш о ю з а г р о з о юд л я с в іт у ".
П ізніш е П тлєр виголосить програмову промову.
МОСКВА ПОКАЗУЄ СВОЮ
С И Л У .
М ОСКВА. Советський військовий Ш табЗ а -
рядивн а пограниччі П ольщ і великі військові м а-
н е в р и ,в я к и х в з я л о у ч а с т ь 300,000 в о я к ів . М а н е в -
р иц і м а л ин а ц іл и п о к а з а т и з а х ід н ім с у с ід а м , у пер-
ш ій м ір і Н ім е ч ч и н і,щ о С о в є т и г о т о в і в ід б и т ив с я -
кий напад.В маневрах брали участь військовід е-
д є г а ц ії Ф р а н ц ії, Ч е х о с л б в а ч ч и н и 'і Б р и т а н ії.
С р-
в^тські генерали, серед яких були Ворош ілов,Т у-
гачеврький, Будьоннийі Є геров, показувалиц и м
д е л е г а ц ія м н о в і ф о р т и ф ік а ц ії, як теж н о в і м е х а -
н іч н і у л іп ш е н н я с в о є ї а р м ії. С о в є т с ь к і Г е н е р а л и
підкреслю вали, щ о ці маневри не є звернені проти
П о л ь щ і,я к а , б у д у ч им іж д в о м а в е л и к и м и с у с ід а м и ,
Німеччиною 'і Совєтамиі бажає собі спокою ,
П Е Р Е Д О Г А Н Я Л ИІ ЗА Д И Х А Л И С Ь .
МОСКВА,г кТ ут відбулася конференція гіред-
с т а в н и к ів л е г к о г о п р о м и с л у .І . Л у б ін о в , к о м іс а р
д л я л е г к о ї ін д у с т р ії, з а я в и в , щ о ` с о в є т с ь к а л е г к аін -
дустрія знаходитьсяв дуж е поганому стані. Ф абри-
ки -полиш илися значно позадув своїй програміви -
р о б ів . В о н и в и р о б и л и7 5 м іл іо н ів м е т р ів м е н ш ем а-
т е р ії, як це б у л о п е р е д б а ч е н ов п л я н і.Я к п р и ч и н у
ц ь о г о у п а д к у п р о д у к ц ії ђ о д а в а в Л у б ін о в п о с л а б -
лення стахановського духай недбальство директо-
р ів . Багато директорів будуть усунені.
С В О Б О Д А , Ч Е Т В Е Р , 10-г о В Е Р Е С Н Я 1936.
а 211.
г
"SVOBODA" (LIBERTY)
FOUNDED 1883
, ,
UkrtinUo newsptper published daily except Sunday^ Ud kolldayi
' T)y the UKrtlnitn National Association,
51-83 Grand-Street, Jersey' City, J ^ J -
at 81-83 Grand-Street, Jersey'City,
Edited by Editorial Committee
o.c
Ч Е С Ь К І „Б Р А Т И "
City, N. J.
Entered uSecond Class Mall Matter at the Post Office of Jersey
on March 30, 1911 under.the Act of March 8. 1871
'Accepted for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
of tl Act of October 3. 1917, authorized July 31, 1918.
Ш
А д р е с а : "SVQBODA", P. O. BOX 346, JERSEY CITY, N. J.
fr
із и д е н т Р у з в е л г м іж ін ш и м п о р у ш и в я к о д н у з н а й
головніш их проблем А мерики: питання виш укання
п р а ц і д л я в с іх з д іб н и х д о п р а ц і л ю д е й .
За признанням самого президента дотеперіш -
ні заходи уряду розвязати питання не відповідали
високим вим огам завдання; уряд просто не м іг ви-
повнити як слід завдання, бо не знав, як получити
р о б іт н и к а , щ о п о т р е б у є п р а ц і, з п р а ц е ю , щ о п о -
требує робітника. Інш ими словами, в А мериці не
було відповідного урядового посередництва праці.
Ч е р е з т е о д н і р о б іт н и к и , о х о ч і д о п р а ц і, м а н д р у -
вали по краю , ш укаю чи роботи й не знаю чи, де її
з н а й т и , а ін ш і с и д іл и , -н іч о г о н е р о б л я ч и , ж д у ч и ,
ж дучи, щ оби праця сама до них прийш ла; а як не
прийш ла, нарікали на уряд. Н е мож учи далі толє-
рувати таких чисто анархістичних відносин, феде-
р а л ь н и й у б я д о с т а т о ч н о в и з н а ч и в п ів т р е т я м іл іо н а
долярів на поставлення справної ф едеральної служ -
би посередництва праці.
У цей спосіб федеральний уряд нареш ті бе-
реться до солідної розвязки питання безробіття,
яка свідомій частині громадянства була видима
вж е здавна. В цих кругах усі звертали увагу
на те, щ о без справного посередництва в знахо-
дж енню праці не мож лива розвязка питання безро-
б іт т я .
Я к низько стоїть під тим оглядом А м ерика, по-
казалося недавно, коли ню йорська газета „С он"
зібралася скласти приватними засобам и статистику
безробіття в краю ,себто обчислити, скільки лю дей
в краю не м аю ть роботи. Робила вона це через ко-
респонденції з тисячами промислових підприємств.
Н е зваж аю чи на велику працю й кош ти, газета зі-
б р а л а д а н і т іл ь к и в ід п р и є м с т в , щ о в 1930-т ім р о ц і
н а й м а л и 37% у с ь о г о з д іб н о г о д о п р а ц і р о б іт н и ц -
т в а . З н а й ш л а в о н а в т и х п ід п р и є м с т в а х 3 і п ів м і-
л іо н а б е з р о б іт н и х . С к іл ь к и є б е з р о б іт н и х в ін ш и х
пром ислових підприєм ствах, не обнятих цим роз-
с л ід о м , т а с к іл ь к и є в ф а р м е р с т в і й у п р о ф е с ія х ,
„С он" не тільки не знШ щ іале й признала свою не-
здібність розслідити: завдання видимо переходить
сили хочби дуж е могучої маєтково та охочої при-
в а т н о ї о р г а н із а ц ії.
Н а в іт ь щ о д о о б ч и с л е н ь „С о н ў ", щ о д о п р о -
м и с л ів , о б н я т и х р о з с л ід о м , ‚п ід н я в н е г а й н о с у м н ів и
у р я д А м е р и к а н с ь к о ї Ф е д е р а ц ії П р а їіц , п о к а з у ю ч и н а
основі своїх даних, щ о цей розслщ не відповідає
правді, щ о безробітних є багато більш е.
Ц я суперечка нареш ті звернула увагу всього
свідомого громадянства на цю важ ну справу. За-
говорили про неї # інш і?ґ^зети. Заговорив нареш ті
й у р я д , т а й о г о` ѓ с ѓ л ^Б ^,^р е з и д е н т . Р у з в е л т . І з д а -
є т ь с я , щ о в с і в ж $.#и н ї г о д я т ь с я з п о г л я д а м и ц е ї
н а й ч и с т іш о ї в о д и к а п іт а л іс т и ч н о ї г а з е т и , „Н ю
Й о р ќ Т а й м е ў ", щ о „н ія к а п р о б л е м а , г о л о в н а п р о б -
л є м а т а к и х р о з м ір ів (я к б е з р о б іт т я ), н е м о ж е б у т и
вдоволяю чо розвязана так довго, поки її докладні
р о з м ір и т а її п р и р о д а н е б у д у т ь в ід о м і" т а щ о „п о -
треба повного перепису безробітних є неминучою
к о н е ч н іс т ю ".
Приклад заразливий. Слідом
за двома найбільшими сло-
вянськими державами і Чехія
запровадила в себе закон, а
в л а с т и в о`'д е ќ р % п р о ,;п е г р а о
н и ч н і с м у г и '^. Ц е о с о б л и в а о б -
ПЕРШ ИЙ КРОК ДО РОЗВЯЗКИ
.
.
ш
а т
. _
_ .й
,
м
j
гл.
. . . .
X і Т х о д г Г Л м , і 6 а ` я к р а з М д н ій й ч е в н и й ш м а т т е р и т о р ії jpeiMrf'fp
У с в о їй р а д ю в ій п р о м о в і о с т а н н ь о ї н е д іл і npef-.bT Hf, Д ^ й и й г х cSyl1'ђЏ ќќя.
Џ
ИЩ
пинилася й частина україн-
с ь к о ї н а ц ії, щ о п ід Ч е х іє ю .
Цей декрет віддає повну
в л а д у у т ій „с м у з і" в ій с ь к о в ій
владі. Б ез дозволу тоївлади не
с м іє в З а к а р п а т с ь к ій Р у с і в ід -
бутися ніщ о: ні будова церк-
ви , ні театру? ні Н ароднього
Дому. Чужинці в тій смузі
тратять деякі права. С вобода
преси, зборів, слова, органі-
зації не підлягає арбітрально-
м у р іш е н н ю в ій с ь к о в о ї в л а д и ,
таксам о, як і свобода особи.
К оротко: в тій смузі погра-
ничній завіш ено всі права ѓо
р о ж а н и н а і в п р о в а д ж е н о в н їм -
ковий стан.
І ц е в т ій ч е с ь к ій р е п у б л и ц і,
яка так хвалиться своїми сво-
бідними установами!Я ка уста-
м и с в о їх п р е з и д е н т ів і м ін і-
с т р ів т іл ь к и й г о в о р и т ь п р о
„в е л и к і д е м о к р а т и ч н і г а с л а ",
якими нібито кермую ться!Яка
протиставляє себе — як взі-
р е ц ь с в о б о д и р іж н и м д и к -
тату р ам !
Потворність цього декрету,
щ о- віддає чеській 'соддатесці
на поталу ціле ж иття закар-
п а т с ь к и х у к р а їн ц ів , т и м б іл ь -
ш а, щ о внаслідок дивацької
'к о н ф іг у р а ц ії' Ч Є Р . „п р и и о р `
донна смуга" обіймав вели-
Гранична смуга обійм ає пас
з е м л і д о 25—30 к л м . з а в ш и р ш
к и !Ч е х ія й є ,106 п о в і'т ів . О т -
ж е з ц и х н а „п р и к о р д о н н у е м у
ѓ у " п р и п а д а є 55 п о в іт ів а б о
47.5%
ц іл о ї п о в е р х н і к р а їн и ! І
т о :в С л о в а ч ч и н і 62% п о в е р х -
н і,а н а у к р а їн с ь к ім З а к а р п а т -
т і з 14 п о в іт ів д о „п о г р а н и ч
н о ї с м у г и " з а ч и с л е н о 12
М а й ж е ц іл у к р а їн у .
Коли дотепер влада робила
т а м , щ о х о т іл а , с к р іп л ю ю ч и
чеський елем ент освітно, еко-
н о м іч н о і п о л іт и ч н о щ о ж
в о н а р о б и т и м е т е п е р ?!
Т акі перспективи, які відри-
ває перед відламком наш ого
народу в ЧСР —новий декрет
„с в о б ід н о ї,
д е м о к р а т и ч н о ї"
реп уб ли ки .
Н а с в ін п о в и н е н з а й в и й р а з
п о в ч и т и , щ о н ія к а д е м о к р а т ія
в
заборчих державах нам
ж иття не дасть. Щ о „горе пе-
ремож еяим" є закон, який тя-
ж ить завш е над перемож еним
н а р о д о м , я к іб
„л іб е р а л ь н і"
й о г о ‚п а н и н е б у л и ...
Н А М А Н ІВ Ц Я Х Н О Р М А Л ІЗ А Ц ІЇ
и с т з і Л ь в о в а ).
О
І.
К оли У Н Д О
почало свою
с у м н о з в іс н у „п о л іт и к у н о р м а -
лізації" перед так званим и ви-
борами до польського сойму
1935 р о к у , т о д іл а й н а м ір и
п р о в ід н и к ів ц іє ї н а й б іл ь ш о ї
в к р а ю у к р а їн с ь к о ї п а р т ії б у л и
огорнені таємницею . Тільки
всюди по куп`ках шепотіли
„п о ін ф о р м о в а н і", щ о , м о в л я в ,
зроблено пролом у єдинім
п о л ь с ь к ім
іір о т и у к р а їн с ь к ім
ф р о н т і і щ о „з н а м и ", х о ч н е
Бог, то щ онайменш е сучасний
п ольськи й
у р я д . Т е п е р іш н і
п р о в ід н и к и У Н Д О в с ім и с и л а -
л и й з а с о б а м и с ія л и ц і іл ю з ії
щ одо польського уряду в В ар-
ш а в і. Н а в іт ь б у л а с ф а б р и к о -
вана чи відновлена давня лє-
генда, щ о свого часу робила
.в е л и к у
ш коду
ви звольн и м
з м а г а н н я м У к р а їн и в 'б о р о т ь б і
проти П ольщ і: м овляв, у В ар-
ш а в і к о р о л ь і п а н и `с е н а т о р и
щ иро прихильні до наш ого
козацького народу, а вся біда
походить від місцевих маѓна
т ів ,
від Вишневецьких, По-
т о ц ь к и х т а ін ш и х к о р о л е в я т ,
щ о „н а к о р о л я й о г о м и л іс т ь
б р и к а ю т ь ". П р о в ід н и к и У Н Д О
п роб ували
п о ко р и сту вати ся
ц іє ю н а їв н о ю ф о р м у л о ю , в и -
тягн у то ю
з а р х ів ів 17 в ік у ,
щоб натиснути на польську
а д м ін іс т р а ц ію в
у к р а їн с ь к и х
землях через варш авські вер-
х и . А ле ця хитрувата малоро-
с ій с ь к а т а к т и к а н іч о г о н е п о
могла. Варш ава дала зрозумі-
ти ундівцям ясно і недвознач-
н о ,щ о їх н а д ії н а з м ін у п о л ь
У лас Самчук.
В ІЙ Н АІ Р Е В О Л Ю Ц ІЯ
Д р у г а ч а с т и н а „В О Л И Н І ".
П ередрук забороняється.— А вторські права застереж ені.
Паренина М атвія цього ро-
к у н а д .-У г о р с ь к о ю д о л и н о ю .
Х о м а -е т -т о є і К у ш к а Ів а н , с у -
с ід и з о б о х б о к ів , т а к о ж т у т
маю ть своє пасовисько. Земля
угорських селян широко й
далеко розляглася. Д олина, о-
зера, луги, пригірок, щ о лу-
ком вигнувся проти сонця, лі-
с о м т е м н и м , д у б о в и м в ід п ів -
н іч н и х в іт р ів з а с т а в и в с я . З р у б
п ід л іс о м н а д р у г о м у с х и л і і
м о л о д и й б е р е з н я к ... Г р а н и ц я
ш ирока й твердо заросла мо-
рогом врізалася геть високо
по цю сторону долини.Н а вхи-
л і к у щ і л іщ и н и , м о л о д і к у ч е -
р я в і д у б о ч к и . У к у щ а х к а м ін ь
здоровенний, ніби спина кита
в океані, випнувся з землі,
о б р іс м о х о м , п о р е п а в с я в ід
в ік о в и х т а н ц ів в іт р ів . З о д -
но`го боку камінь зненацька
у р в а н и й , н іб и п о н ь о м у в д а -
рили великанським молотом і
відбили кусень, щ о вайлом
скотився до долу та в непев-
ності -зупинився перед сіно-
ж аттю М ихайла Т урка.
П ід урвищ ем скеля роздя-
вилась і з її пащ еки виріс ко-
ронатий дуб — розтятий гро-
м о м н а д в і п о л о в и н і. З в ід с іл ь
і.озеро видно. Впало з небес
й р о з б и л о с ь н а к іл ь к а к у с н ів
великанське 'дзеркало, а со-'
; О)
н я ш н і п р о м ін і в о д о с п а д о м з л и -
ваю ть схили з ж итом і ма-
ком польовим та волошка-
м и с и н ім и , і т р а в и з к м ін о м ,
щ о вигнались ростом у пояс
лю дини. Та з трав тих мало
т о л к у . Р ік -р іч н о , я к в и р о с т у т ь
вони до покосу, літні спеки
зливу наносять і тоді озеро
води свої невпинно лавою роз
правляє здовж , як глянеш до-
линою .
Трави тоді никнуть під во-
дяною навалою . Брудні хвилі
свавільно і дико рвуть бере-
ги долини, напираю ть на кущ і
верболозу тд вільхи. М еш кан-
ці трав — коники, ком ахи і
в с е ,щ о ж ило і раділо у дж унґ-
лях долини — гибло нараз,
неслося на хвилях у невідо-
м у б е з в іс т ь ...j
Страш на тоді ставала доли-
н а . Ш у м іл и в о д и , в іл ь х и ,_ш ар.
м іл и д у б и . Ж и т о х и л и л о с я ^
колосся торкалось глинкова-
тої зем лі, а м аки передчасно
обсипали свої барвисті ш ати.
Н і,н і!... Н е д а р е м н о б ю т ь
гром и і хмари наводять зли-
ву. Коли води' спадаю ть, на
поверхні притоптаних трав ли-
ш аеться риба. Н агальні хвилі
масово виплюскують багат-
с т в о о з е р а і, м о в к у с н і с р іб л а ,
леж ать і тріпочуться на сонці
безвладні тварини.
Тоді з У горська й Тилявки
баби, дівки, хлопці пастуш ки
з кош ами виходять і голими
руками підбираю ть карасів та
пискорів. П ри тому бої зво-
дять за здобич ўгорщ ўки і
тилявчани. Бере та сторона,
я к а п о д у ж а є . З а к о н їх п о д іб -
ний законові хм ари і буревію .
А ле не тільки за це бились
ўгорщўки з тилявчанами. Ні,
н і...Н е т іл ь к и з а ц е ...
П аренина М атвія, Івана К уш -
к и т а Х о м и -е т іт о є - м е ж у є
з угорським и полям и. За ме
ж ею поле џокате до долу —
т ін ь і м о ч а р в л а с н іс т ь Г р и -
горка, котрого назвищ а ні
хто не знає, М уж ик багатий,
ледачий і пяничка. П оле дер
ном вросло і в осени, коли
зібрали мізерний овес, паші
б уло, хоч косу підкладай.
Х тоб не полакомився на таку
паш у? І тилявчани випасали
її.Ўгорщ ўки нераз силкували-
ся недопустити цих, але дар-
м а ... З н о в б о ї. Н і о д н о ї р и б к и
без бою . Н і одної стеблини
п а ш іл .іТ ак .
А д еі1н а йів а ^к н іш е ,д е(.$ д о .-
к о л ін в я н в т п о к р л ш н я ):, В о л р д ь -
ко цього року запрнсяжений
пастух. Ч орний, пруж ний, ви-
в іт р я н е к о н о п л я н е в о л о с с я ,
репані лапаті нож иська. П асѓі
ш іс т ь к о р о в д ій н и х і ч е т в е р о
я л ів н и к у . Ц е н е Л е б е д щ и н а і
розходу тут — нема з меж ею
с у с ід у єІ б у д ь н а с т о р о ж і!
С л а в а ;, щ о м е ж у є п а р е н и н а
н е з і „ш 'к о д о ю ". М е ж у є з п а -
р е н и н о ю , а н а Е т -т о е п а с е
й ого,я к „н ім и й ". Д е б е л и й
хлопчисько, лоб твердий, бар-
ви паленої цегли, ніби щ ойно
з огню .
В ід К у щ и н о г о с у с ід у ю т ь д в а
б іл о г о л о в і „м а м и н і" л о б у р і
тонкі і ніж ні Х ведько та Іль
к о . Х удоби дванацятеро, тому
два волочаться, О дин не впа
с е , бо пас кожний на свому
ц е м о є , т а м т ,в о є , а п о с е
р е д и н і,' д и в и с ь , ч іт к а м е ж а ,
креслена в плянах, законом
великої держ ави суворо хоро-
н ен а!
Ідобре! казав М атвій
— Н енавиджу оте спільне, те
„л ю д с ь к е "... Н а с в о м у , х о ч
стань,хоч сядь, хоч покотом.
Я пан тут. Так. Кожний має
право кусник пана в собі ма-
т и ...
-
Тому межу суворо берег-
л и . Тому коло товару зіваків
не корч і вуха м ай на два-
ц я т ь п я т ь ... П а с и н а с в о м у .
„А х , к о л и в ж е в о н о с к ін -
читься", —дум ає по соте чи
тисячне В олодько. П оле, прле
й поле.П о середині паренини
б у д а , с о л о м о ю к р и т а . Т а м ` м 'іх ;
там якісь латухи, там палАці
з л іс к и , ц я ц ь к о в а н і н о ж и к о м
р а ч к о м з 'ч е р в о н о ю к о л о д о ч
кою ,
купленим за три копій
к и . Буревій,дощ ,чи злива —
буда сховає. Володько сам
ставив, крокви збивав, лати
краденими з двірських ш тахе-
тів цвяхами прибивав і пош и-
вав старими 8 панської клуні
с н іп к а м и . Н а в и п а д о к - „в ій -
н и "з угорщ анам и дві схован-
с ь к о ї д е р ж 'а в н о ї п о л іт и к и ц е
„ф а н т а с т и ч н і м р ії'Ч
'
П оки щ е У Н Д О переж ивало
м е д о в и й м іс я ц ь
ц ії", т о в у к р а їн с ь к ім г р о м а -
дянствібула певність,щ о про-
в ід н и к и У Н Д О п іш л и н і'у г о д у
з п о л ь с ь к и м у р я д о м "$в п е в н и х
у м о в а хс „д о , у т д е с " (д а ю ,
щ об і ти дав).Д ехто згадував
В ІД О М У „Н О В У Є р Ў ',' Щ О ЇЇ П Є ^Є Д
А Ь ^л о к в щз а п о в іл и ^б у л и ІО л .
ђ ^Н Ч у їЃ , JtyK^jjfr($KHJ$e і
` А л е т р е б а 'п р и з н `а т и с п р а -
с в о їх ч е т в е р о х в о с т я к ,іт м и й ".І к и .8р у ч н о г о ,д с а м ін н я п р и п а с а в .
Імя його Роман, але знаю ть'^ . .Ал
v- а л й б у д е ^.
ін
в е д л и в о ,- щ о „н о в а е р а ", п о
р ів н я н о , з - „н о р м а л із а ц іє ю ",
б у л а 'в с е ж к р о к о м п о л іт и ч н и м .
Т о д іш н і „н а р о д о в ц і" с к л а д а л и
свої заяви про „співж иття" на
основі певних, хоч і мізерних
зобовязань з польської сторо-
н и . а п и с и н а у р я д о в и х у с т а -
новах українською мовою, у-
к р а їн с ь к і ш к о л и -). А л е ' ч е р е з
п ів с т о л іт т я п іс л я „н о в о ї е р и "
У Н Д О п ід п р о в о д о м п . М у д -
р о г о „у м у д р и л о с я ", щ о п іш л о
н а „у г о д у " б е з н ія к и х з о б о в я -
зань з польського боку. Д ля
у с п іх у „н о р м а л із а ц ії" У Н Д О
зробило все,щ о тільки можна
б у л о с о б ѓ у я в и т и . Н а в іт ь н а
зїзді національних меншин у
Ж еневі У Н Д О устам и п . М ака
руш ки заявило, щ о українці в
П о л ь щ і' н е п о т р е б у ю т ь о х о р о
н и їх п р а в а м іж н а р о д н ім и д о -
говорми, бо, мовлв,уж е стали
н а ш л я х н о р м а л із а ц ії. І ц е
У Н ДО 'зробило на свою руку,
з н ік и м з у к р а їн с ь к и х у ґ р у п о -
вань не порадивш ись, а вирі
ш ило скласти цю заяву в ті
с н о м ў к о л і т е п е р іш н іх у н д ів -
с ь к и х п р о в ід н и к ів . К о л и в в е -
р е с н і 1934 р о к у п о л ь с ь к и й м і-
ністер заграничних справ Бек
у Л із і Н а ц ій з а я в и в , щ о П о л ь
щ а не визнає нею підписайих
договорів про охорону права
менш остей, то проти цього
односторонного зірвання до-
говорів виступили дипльом ати
а н г л ій с ь к і Й ін ш и х д е р ж а в .
Тому заява делегата УНДО,
приголош ена в тій сам ій Ж е
неві через рік, завдала тяж кий
у д ар
у к р а їн с ь к и м
н а ц іо
нальним інтересам і підперла
позицію польського уряду.Н е
знаєм о, чи і як радилися в цій
с п р а в і п р о в ід н и к и У Н Д О
з
польськими урядовими ччнни-
ками, але з сумом доводиться
свердити, щ о з українськими
угрупованнями вони н^ ради-
л и ся.
II.
„Н о р м а л із а ц ія ", н а я к у п і-
ш ло У Н Д О , сталася без зо б о -
вязань з польського боку. Ц е
найвиразніше показалося, ко-
л и н а м іс ц е п о л ь с ь к о г о п р е м і-
ра Косцялковського прийш ов
його наступник генерал Сла-
в о й -С к л а д к о в с ь к и й . Т о д і у н -
д ів с ь к е „Д іл о " о г ір ч е н о н а п и -
сал о ,щ о в у р я д о в ій ' д е к л я р а -
ц ії п р о у к р а їн ц ів н е з г а д а н о
ані словом! І тодіж вилізло
явно і славно ш ило з міш ка:
щ о У Н Д О п іш л о н а „н о р м а л і-
з а ц ію ", п о в ір и в ш и л а с к а в и м ,
але беззмістовим фразам
п .
К о сц ял ко всько го
та
й о го
с п ів р о б іт н и к ів .
І за уряду КосцяЃлковського,
а щ е більш е за С кладковсько-
го йде невпинний наступ поль-
щ ини на все українське на по-
л і г о с п о д а р с ь к ім , к у л ь т у р н ім ,
п о л іт и ч н ім і р е л іг ій н ім . П р о т и
п о п е р е д н іх р о к ів` е о д н а в е л и -
ка ріжниця,нанекористьукра-
їнську. Раніш е зорганізоване
у к р а їн с т в о
м ало
суп роти
Польщі єдиний фронт. Ніхто
н е м іг с о б і у я в и т и , щ о `я к а н е -
б у д ь п о в а ж н а у к р а їн с ь к а п о -
л іт и ч н а о р г а н із а ц ія т а к д о в і-
риться чужинецьким
чи н н и -
кам,щ о забуде про перш е і
н а й г о л о в н іш е п р а в и л о п о л і-
и ч н о ї б о р о т ь б и з м іц н е н н я
‡в о їх
с л а с н и #й н а ц іо н а л ь н и х
сил.Те,щ о зробили провідни-
к и У Н Д С ^,.д а в н о - в ж е п е р е й -
ш л о м е ж і „н о р м а л ь н о г о " у
деяких груп поневоленої нації
угодовства. На це в багато
прикладів. Орган УНДО
у
Л ь в о в і „С в о б о д а " п и ш е , щ о
„Н о р м а л із а ц ію " м о ж е з д ій с н и -
ти лиш е теперіш ня диктатор-
ська група, щ о стоїть при вла-
ді в П ольщ і. Щ о це має зна-
чити? Попросту орган УНДО
рІШ Н ІМ
П О Л Ь С Ь К ІМ
УРЯДОМ .
П ригадаємо,й $Ў їж той самий
ім „п о л к о в н и к ів " ч и т а м
„н о р м а л із а -‡ґ е н е р а л ів , я к и й в 'о с е н и 1930
р о к у р о б и в Iі к р ів а в у „п а ц и ф і-
кацію " на украш ських вемлях.
Ч и ми ж ивем о в такий ф анта-
стичний час, колн; від падифі-
к а ц ії д о н с )р м а д із а ц ії т іл ь к и
один крок?
Н е в ж т а к и п 'а ц и ф ік а ц ії і
концентраційні табори в Бере-
зі творять, найліпш ий ґрунт
д л я н о р м а л із а ц ії в ід н о с и н м іж
у к р а їн ц я м и ,і .п о л я к а м и ?
Другий приклад: посли й
сенатори УНДО голосували в
так званім польськім парля-
менті за військовий буджет
і за лорновласти для поль-
ського уряду. А проте найви-
щий .суд польської держави
в ід к и н у в п р а в о' ; у к р а їн ц ів у
П ольщ і називати себе ўкраїн`
цями. Знаємо, щ о суд у П оль-
щ і ц іл к о м з а л е ж н и й в ід .у р я д у .
К олнб польські чинники хоті-
л и ,
то зробилиб хоч цю у-
с т у п к у в є д и н ім с л о в і, щ о б
українці м огли урядово звати
себе українцям и, а не русина-
м и ,
як приписує ПОЛЬСЬКИЙ
закон. А ле де там !
Н а в іт ь ц і щ о д е н н і „н о р м а -,
л із а ц ій н і" п о л и ч н и ќ й , щ о с и п -
л я т ь с ян д . п р о в ід н и к ів У Н Д О ,
не зм енш ую ть їхньої віри, щ о
їх п о л іт и к а п р а в и л ь н а і к о р и -
сна українському
н ар о д о ві
О сЬ іп р и м ір о м ; п о л ь с ь к и й .! у ќ
ряд оголош ує збірку н'
а фонд
н а ц іо н а л ь н о ї о б о р о н и , і г о л о -
в а У Н Д О М у д р и й н і с іл о н і
п ало, заявляє польським „со-
ю з н и к а м ", щ о у к р а їн ц і в п и -
ш уть свої вкладки на підси-
лення польського війська та
н а о б о р о н у п о л ь с ь к о ї д е .р ж а -
в и .О т ж е п іс л я ц іє ї з а я в и н е -
хай котрась українська уста-
нова не підпиш еться на фонд
„о б р о н и н а р о д о в е й ", т о б у д е
п ід
п ід о з р ін н я м
держ авної
зради, ато й під'загрсізою'
л ік в ід а ц ії. С в о є ю
п б л іт н ќ о ю
УНДО утворило такий стан,
щ о
у к р а їн ц і
н еу н д івсько го
напряму мусять боятися в
п е р ш ій ;и ір і п р о в ід н и к ів У Н -
Д О ,
а в ж е п о т ім п о л я к ів . Б о
у к р а їн с т в о п ід П о л ь щ е ю ч е р е з
тактику УНДО поділене, в о-
ч а х п о л ь с ь к и х ч и н н и к ів , н а
„п о р я д н и х р у с и н ів ", Щ о й д у т ь
з У Н Д О , і н а „в и в р д їо в -
ц у ф ",
я к и м м іс ц е т іл ь к и в Б е -
резі: Ц е не перебільш ення, але
ф акт, на'превеликий ж аль.На-
в іт ь о п о з и ц ій н і у н д ів ц і, щ0
в в а ж а ю т ь „н о в у е р у " п . М у д -
рого і товариш ів за згубну
для українців, мусять сидіти
тихо й мовчати, щ об не на-
кликати на себе репресій.
Н е м а д о в ір я м іж у к р а їн -
ськими політичними угругю-
ваннями в Галичині,іцеє най-
ф а т а л ь н іш и й н а с л ід о к „н о р -
м а л із а ц ій н о ї" ‚п о л іт и к и У Н Д О .
Кажуть лю ди, які знають
відносини, що УНДО хоче
п р о с т о с т а т и н а м іс ц е „у р я д у
У Н О ",
щ о б г о в о р и т и ім е н е м
усього українського народу,
арм ії і ф льоти, як це робить
А . Л ів и ц ь к и й ...
Ц ю
к а р к о л о м н у п о л іт и к у
У Н Д О
прикриває голосними
г а с л а м и „в и с о к о ї п о л іт и к и ". З
цих .дж ерел ш иряться поголо-
с к и п р о „у к р а їн с ь к і л е г іо н и "
на боці П ольщ і, втім разі,ко-
л и б в и б у х л а в ій н а з С С С Р .
Р е а л ь н о к а ж у ч и , ц е н е б іл ь ш е
й н е м е н ш е , я к „р я б о ї к о б и л и
с о н ". П о л ь щ а м о ж е в и ќ о р и -
стати український людський
м атеріял для себе і без тво-
р ^н н я „у к р а їн с ь к и х л е г іо н ів ''.
Поляки добре.розумію ть,ЩО
т в о р е н н я у к р а їн с ь к и х п о л к ів ,
навіть під польською коман-
дою ,
може зруйнувати поль-
ську армію .Як думаю ть поль-
ські урядові чинники про
прльськоіукраїнські відноси-†
н й ,(
д о с и т ь ,'д о в ід а є м о с я з п и `
Ісанини ріжних близьких до у
р я д у „у к р а їн о ф іл ів ", я к р е ц .
Бончковський та інш і видавці
„Б ю л є т и н у п о л ь с ь к о - у к р а їн -
с ь к о г о ", „О р іє н т у " і ін . у В а р -
ш аві.Д ля них У країна має бу-
т и „п о л ь о н о с ф е р о ю " ф е р о ю
п о л ь с ь к о г о п а н у в а н н я ), і п р о
б у д ьяку
н е з а л е ж н у У к р а їн у
вони й не дум аю ть.
П р о в ід н и к и
У Н Д О м аю ть
рацію в однім: дійсно, така
^‚п о л іт и к а н о р м а л із а ц ії", я к а є
т е п е р , м о ж е б у т и т іл ь к и д о
того часу, поки буде тревати
н и н іш н ій р е ж ім
у П о л ь щ і.
УНДО своєю політикою звя-
зало себе з польським урядо-
ви м
т а б о р о м --- н а ж и т т я і
смерть. Тому й не диво, що
У Н Д О так завзято противитќ-
с я к о ж н ій д у м ц і п р о зм ін у
в л а д и в П о л ь щ і.
Н евж е тільки страх за по
сольські м андати диктує про-
в ід н и к а м У Н Д О ц ю п о л іт и к у-
Будемо жити, то побачимо.
ХТО ТАКІ ЗАКАРПАТСЬКІ
М О С К В О Ф ІЛ И ?
п .
Російські ем ігранти, цеt
M0n
ральна й ідеольогічна опора,
зак ар п атськ о го
м о с к в о ф іл В -
ства та виховниќй молодих я-
ничарів московського покрою .
Г а л и ц ь к і м о с к в о ф іл и , в о л о д і-
ю чи добре мовою
н асел ен н я,
практично здійсню ю ть общ е-
русску програму в народі. А-
ван ґар д о м
„р у с с к и х " м а с і
сторож ем над ними, щ об вони
н е п р о б у д и л и с я з н а ц іо ц а л ь -
ного лєтаргу, є м адярони. Ц е
т і,щ о м іж с о б о ю г о в о р я т ь в и -
клю чно по мадярськи, орієн-
тую ться на Б удапеш т, а лиш е
тимчасово прилабузнились пѓіц
московський трикольор, на-
дягнули на себе м аску русских
і к а л іч а т ь у с в о їй п р е с і т а н а
в іч а х м о в у н а р о д у , п о ш и р ю ю -
чи в ньому взаїмну ворож нечу
і нацьковуючи його проти у-
країнства, щ об зупинити Його
н а ц іо н а л ь н е в ід р о д ж е н н я . ^
П ід культурним оглядом за-
кар п атське,м осквоф ільство по-
криваеться з найгірш ого сор-
ту назадництвом. Не лиш е
н е т в о р и т ь в о н о ж а д н и х ц ін `,
ностей, не маю чи ідейного
ґрунту^ але й силою свого по-
літйчного призначення стара-
ється завернути назад колесо
п о с ^у п у . Ф а к т и ч н и м д у х о в и м
к о р м о м м о с к в о ф іл ь с ь к о ї ін т е -
ліґенції є м адярська преса й
література. Бо ця помадярщ е-
н а ін т е л іг е н ц ія и в е д о м а д у .
хом Будапеш ту й тільки на-
зверх зтяж кою бідою вж иває
х о ч е д о л ю і н е д о л ю у к р а їн ц ів „р у с с к о г о ", о ч е в и д н о ,.: н е г р а -,
‚під Польщею звязати з тепе-мотного язичія. А її „русскаі
орієнтація" зводиться до по-
^орю вання українства всякими
}с п о с б б а м `и , В к л ю ч н о д о ін т р и г
і{п о л іщ й н и х д о н о с ів .
Про справжню освіту народ-
н іх м а с м о с к в о ф іл и н е д б а ю т ь ;
вона спрямовувалаб селянство
й міщ анство до правильного
н ац іо н ал ьн о го
о с в ід о м л е н н я ,
д о у к р а їн с ь к о г о р у х у . Т о м у їх
о б щ е с т в о Д у х н о в и ч а ж и в о т іє
хіба на показ, як політичний
н е о с в іт н ій !) ч и н н и к у б о -
р о т ь б і з н а ш о ю П р о с в іт о ю ,
Щ об раз у році задемонстру-
вати позиченим в російської
ем іграції „днем русскої куль-
т у р и ".
Т очка
тяжОсти закаріпіт-
ського москвоф ільства леж ить
У політиці, де воно Є знаряд-
дям у чужих руках, знаряд-
дям , щ о своє вістря м ає звер-
н е н е п р о т и н а ц іо н а л ь н о -и о л і-
тичних змагань закарпатських
українців. В політиці аж над
то виразно виявляється бсз-
ід е й н іс т ь
м о скво ф іл ьсько го
руху й безхарактерність його
провідників,щ о служать тому,
хто більш е дає і хто забсзпс-
ч у е їм т е п л і п о с а д и . З а ц е їх
за'вданням є каламутити гро-
м адське ж иття і вносити до
нього роздор та хаос мовним
р о з д в о є н н я м („я з и к о в и м в о -
п р с о м "), щ о б о д н і їх н і п р о -
т е к т о р и т е п е р в и г ід н іш п а н у -
вали над народом, розбитим
в н у т р іш н ь о ю
боротьбою , а
Д ругі (в Б удапеш ті) щ об при-
готовляли собі своє пануван-
н я н а З а к а р п а т т і. („Н о в и й
Ч а с ").
..Л у ч к о ..(
Ч .2 1 1 .
С В О Б О Д А , .Ч Е Т В Е Р , 10-г о В Е Р Е С Н Я , 1936.
З
Н АБ ІЖ У Н І Т Е М И
-О —`-
Д ІЯ Л Ь Н О С Т И ,
О . Коклин
ДЕ ПРАВДА?
Х то ж д а в , щ о о .' Ч а р л з К о к
дин розвяж е питання,я к вйа
стнво поставився Ватикандо
goro
п о л іт и ч н о ї
то іі р о з ч а р у в а в с я
виступивн а великих зборах
‚Краевого Союзу Суспільної
С п р авед л и во сти "
в
Ш ікаґо,
говорив про це -питання, але
питаннян е р о зв я за в .
Бо Ватикан говорив через
сво ю о ф іц ій н у г а з е т у та че-
р е з
сво ю
о ф іц ій н у а г е н ц ію ,
щ о папа дивиться зле на полі-
хичну діяльністьо . Коклина,
а тимчасом єпископ Дітройту,
йа основі розмову В атикані,
каже,то це не правда
Теперо .Коклин каже: „Не
д а ііт е д у р и т и с е б е ф а л ь ш и в о ю
пропагандою, звідки вонане
виходила би, чи з Риму,чи
з в ід к и ін д е , щ о , м о в л я в , В а-
тикан скритикував єпископа
Ґ а л е іс р а а б о о . К о к л и н а . М ій
єпископ сказав мені `оноді:
„Ц е в с е л и ш е п а ч к а п е к о л ь -
н о ї б р е х н і".
Отже ми все щ ен е маємо
певної правди.
ПРОТИВНА СТРУЯ.
П ро
іџ о противну Чггрую
зга д у в а в
іг у б е р н а т о р а н -
д о ну с в о їй п р о м о в і д о А м е -
риканського Легіону:
„О с т а н н ім и ч а с а м и м а л и м и
д о си ть
непокоячих, докЗзів
спроб розбудити Америці)
національні антагонізми. Ц ев
части треба приписати впли-
вові духа переслідувань,щ о
вибуху певних околицях Ев-
р о п и . П о ч а с т и ц е т р е б а .п р и -
п и с а т и д е п р е с ії,
щ он ап р у -
ж у є н а ш і н е р в и ".
Це добре сталося, щ о Лан-
дон сказав такі слова про тра-
дицію терпимостив Америці
та заходи пропагувати нетер-
п и м іс т ь . С п е ц ія л ь н о
тр еб а
п ід ч е р к н у т и ф а к т , щ оц і с л о -
ва сказав Л андон на стейтовій
конвенції Американського Лє
ѓ іо н у , к о т р и й с а м и йн а с в о їй
к р а є в ій
к о н в е н ц ії п іш о вн а
стрічу пропаганді ненависти
д о „ч у ж и н ц ів "т а п р о п а г у в а в
н а в іт ь д у м к у д е п о р т у в а т из
А м е р и к и в с іх „ч у ж и н ц ів "я к
найкращий засіб полагодити
б езр о б іття .
№ ^Ш б Ш Н Ш ^Ш Ш Ш
аш
ашиимиммиавшмі
вавввававва
ва
П О ЗІР!
#Ni.iaon
pl^tHOf
т е з а о щ а д и т и к іл ь к а д е с я т ь д о л я р ів
I T ' L L1 " '"'`
'
^`Ф -і#ч Ш А
'U їн -ujn ,.
(-`' ,
в
А Т Он е х о т ів о и .В т а к щ р а з і н а ц ім
м іс ц и ,за п а р у д н ів , будуть п одан і вк азівк и ,
я к ц е о с я г н у т и . С л ід іт ь з а н и м и .
а вaI J I
в `а ва в'
ав
Д У Х О В Н Ій М И Р Я Н И .'
Словао . Коклина проВ а-
тикан досить крепќі слова.О -
собливо, коли взяти під увагу,
шо вони походять від римо
католицького священика.
Я кби
такн е д у х о в н и к на
звав рапортиз В атиканў'„пач-
кою иекольної брехні", то на
це представники церкви певно
напалиби з гострими слова-
мн критики.
К 'о л и т а к е г о в о р и т ь д у х о в -
н н к р и м о `к а т о л и ц ь к о ї ц е р к в и ,
то це мусить підняти поваж ні
думкив слухачів, головноз
цеїцеркви. Серед нихє певно
багато таких, щ оне звикли
до цього, щ оби
р и м о ^к а т о -
ли ц ьки н
свящ еник
важ ився
так гостро критикувати заяви
В ати кан ў .
Та хто знає, чиц е посту-
повання неє якраз традицій-
ним поступованням амернкан-
ських католиків. Ч и не видно
з іс т о р ії А м е р и к и , щ о н а в іт ь
католицьке духовенство в А-
м ериці признавало собі багато
б іл ь ш е с в о б о д и с л о в ай а к ц ії,
як нозволяло собі католиць-
ке духовенствов краях Евро-
пи?
Н А Ц ІО Н А Л Ь Н А Т Р А Д И Ц ІЯ .
Коли лю ди якогось народу
заховуються спокійнов ріж-
н и х .с и т у а ц ія хз а п е в н и м и з а -
садами, тов них виробляєть-
ся почуття, щ о цеє їх. націо-
нальна традиція.
Про американську традицію
говорив губернатор
Л андон
до конвенції А мериканського
Легіонув стейті К ансас. Він
ск азав:
„Н ет р е б а
в ід а й
підчеркати терпимістьв А ме-
р н ц і. М и м а є м о в е л и к у т р а -
д и ц ію т е р п и м о с т и ,щ о в и х о -
дитьз основ наш ої минувш и-
ни. Наші батьки походилиз
р іж н и х п н ів ,з р іж н и х р е л іг ій .
Л ю д и в с я к о ї н а ц ії, в ір и , п ід -
соння злучилися для будуван-
ня цього краю . П ротестанти,
католики, жиди
працю вали
плече в плече, як добрі сусіди,
як д о б р і г о р о ж а н и . Н ія к и й ін -
Ш нй край не м ає такої тради-
Ц іГ .
Американський ученийЕ д
вардА .Росе каже,щ о тра-
Д и ц ії ч а с т он е з є д н у ю т ь ,а
Розеднують. „М ожливо,щ о
а й р и ш і-к а т о л и к и
й„о р е н д ж -
Чени", закавказькі вірмений
татари, литовські майнерий
польські майнери однаковоу-
гнетеній повинні би почувати
й поступати разом ; але як ни-
ми керує минувш ина, то вони
Держаться осторонь від себе
через упередж ення, ненависти
й спомини старих кривд,па
мять про котрі їм передалиї х
предки.З другого боку, оче
8и дн о,т р а д и ц ія
п р и язн кй
взаімної допомоги
р о зв и в ає
Д О б р е П О Ч У Т Т Я М ІЖ 'Л Ю Д Ь М И ,
коли живучі струї інтересу не-
Ч ггь їх у п р о т и в н і с т о р о н и ".
Ч И С П Р А В Д І Н Е С Е Р ІО З Н А
Н Е Б Е ЗП Е К А ?
З огляду на резолю цію крае-
в о ї. к о н в е н ц ії А м е р и к а н с ь к о г о
Л егіонуч и не требаб и в ід
нестися критично до слів того
самого Ландона, сказанихн а
т ій с т е й т о в ій к о н в е н ц ії:
„Ц е р о з б у р х у в а н н я Ь а ц іо -
нального почуття
А м е р и -
ц і) щ е п о к и щ о н еє п о в а ж н е .
О д н а ч е .'ц е б у л об и с п р а в ж -
н ьо ю
трагедією, якби
во н о
с т а л о с е р іо з н и м ".
Чи серіозне воно чи не се-
р іо зн е,це вж е п и тан н ян е
ф а к т у ,а п и т а н н я о п ін ії о ц ін `
ки . Для, губернатора Ландо-
на, який від ньогон е потер-
п ів б и н а в іт ь , я к б и в о н о р о з -
г о р іл о с я д о р о з м ір ів , д о я к и х
в о н о д ій ш л ов Е в р о п і, ц е м о `
ж е б у т и с п р а в а ,, н е о .в г ім ,, с е -
ріозна. О дначе, для тих,щ о
п о т е р п іл и б и в ід т а к о г о я в и -
щ а, справа може вже нині бу-
ти серіозна.
Аджев той самий майже
ч ас, як губернатор Л андон за-
певігяв про несеріозність спра-
вив своїй промовів Канзасі,
в П ік с в и л і,в с т е й т і Н ю Й о р ќ ,
„л и ц а р і" К у -К л а к с -К л е н а , щ о ,
осміяні американським грома-
д я н с т в о м п р и с іл и щ е в ід 1931-
го року, запалили вж е знову
свій огненний хрест, щ о озна-
чає пануванняв А мериці по-
т о м к ів с т а р и х м е ш к а н ц ів , п о -
т о м к ів б іл и х а н ґ л ь о -с а к с о н ів
протестантської віри,т а нена-
висть до лю дей неанглійської
ќ р о в и , н е б іл о ї к р а с к и ш к ір ий
непротестантської віри.
ЯКА ТУТ АМЕРИКАНСЬКА
Т Р А Д И Ц ІЯ ?
еві пош иренням класових ріж-
н и ц ь, щ ов ін ш и х к р а я х д о в е -
ли вжед о диктатури та на-
с а д ж е н н я с т р а х уй н г .ч а в и с т и
як головних почувань люд-
ського життя.
„В с і а м е р и к а н с ь к і р о б іт н и -
ки ,р о б іт н и к и , щ о п р а ц ю -
ю т ь м із к о м ,і р о б іт н и к и ,щ о
працю ю ть рукам и,знаю ть,
щ о в о н и м а ю т ь о д н у с п іл ь -
ну потребу — створити опер
т у н 'а п о р я д к у б у д о в у е к о н о
м іч н б ї д е м о к р а т ії,з к о т р о ї в с і
м огли бик о р ` истати йу котрі1
всі могли би бути забезпечені
в ід з л о г о е к о н о м іч н о г о п р о -
в о д у ..."
З того, щ о о.Коклин мусить
з
п р и ти ск о м
п ід ч е р к у в а т и
своє право займат`ися політи-
кою , не дивлячися на своє свя-
щ енство;з того, щ о губерна-
тор Ландон мусить підчерку-
в а т и т р а д и ц ію р е л іг ій н о їй н а -
ц іо н а л ь н о ї т е р п и м о с т и ;та з
то го , щ ой президент Рузвелт
мусить підчеркувати традицію
св о б о д и
йр ів н о с т и д л я ро-
бітників; —з того всього ви-
х о д и т ь в ід а й я с н о , щ ов к р а ю
м о ж у т ь іс н у в а т и р іж н і н а ц іо -
нальні традиції, алец і тради-
ц ії м о ж у т ь п р о п а с т и , я к щ о І
живі'люди, замісць говорити
ф р а з и п р о т р а д и ц ії,н е п р и -
святять засобів, часуй
по-
ж ер тв о в ан ьд л я п ер ев ед ен н я
цих традиційу ж иття.
Б .Д н іп р я н с ь к и й .
Н А Ц ІЯТ А Д Е Р Ж А В А
U)
У
с в о їй р а д іо в ій п р о м о в і,
виголош енійу неділю , прези-
дент Рузвелт поруш ив амери-
канську традиціюв справі від-
н о ш е н н я м іж р о б іт н и к а м ий
п ід п р и є м ц я м и .
„З а в т р а м а є м о Д е н ь П р а ц і.
Д е н ь П р а ц ів ц ім к р а ю н ік о -
лин е був клясовим святом.
В ін у с е б у в н а ц іо н а л ь н и м с в я -
т о м ...В ін ш и х к р а я х в ід н о с и -
н и м іж п ід п р и є м ц я м ий р о б іт
н и к а м и в с е б у 'л и б іл ь ш е а б о
м е н ш е в ід н о с и н а м и м іж к л я -
сами, якихн е можна легко
зл о м ати .
„У ц ь о м у к р а ю м и д о м а г а е
мося (як сутньо американсько-
г о с п о с о б у ж и т т я ), щ о б и в ід -
н о с и н и м іж п ід п р и є м ц я м иЙ
р о б іт н и к а м и б у л и в ід н о с ќ н а
м и м іж
в іл ь н и м иі р ів н и м и
лю дьм и
Президент Рузвелт пояснив
д а л і, щ о в ін р о з у м іє п ід ц и м и
засадами вільностий рівности
в п р и м ін е н н ю
дор о б іт н и к ів ,
к а ж у ч и : „Є л ю д и , щ о ' н е в м і-
ю ть читати знаків часуй аме-
р и к а н с ь к о ї іс т о р ії. В о н и х о т і
л иб и в ід м о в и т и р о б іт н и к а м
справжньої сили торгуватися
з б ір н оз а у м о в и п р а ц і,.'д о б и -
в ати ся
п р и сто й н о го
р ів н я
ж и ттяй за б е зп е ч е н н я е б е .
А Н Ґ Л ІИ С Ь К О -У К Р А ІН С Ь К И Иі
С Л О В Н И К .
На товариських сходинаху
С а с к а т у н і, С а с к ., н а я к и х м іж
іншими були присутні гр. Дж.
В .С ім п с о н , п р о ф е с о р с а с к а ч е -
ванського університету, й гр.
О . Бочковський, професорУ -
країнської Господарської А ка-
д е м іїв П о д е б р а д а л , Ч е х о с л о -
ваччина, сворено
ти м ч асо в и й
комітет, щ о має занятися під-
готовною працею над великим
а н г л ій с ь к о -у к р а їн с ь к и мі у к р а -
їн с ь к о -а н г л ій с ь к и м с л о в н и к о м .
Д о к о м іт е т у в в ій ш л и : п р о ф .
Д ж . В . С ім п с о н , г о л о в а , й О-
лекса та О рест Бендас, секре-
т а р і. К о м іт е т б у д ев п е р ш у
чергу старатися навязати зно-
синиз тими, щ о до цього ча-
с у п р а ц ю в а л ив ц ій д іл я н ц ій
маю ть деякий зібраний мате-
ріял або щ оє особливо заінте-
р есо ван ій м о ж у тьт а х о тіл и б
своєю працеюй знанням при-
чинитисяд о цього великого
д іл а , д а л і п р и д б а т и в е л и к у л і-
тературу та взагалі розглянути
мож ливості праців цьому на-
прам ку.З оглядун а ш ирину
завдання словник повинен бути
збірною працею більш ого гур-
ту лю дей.Д о.праці треба при-
сгупити зараз, боз поглиблен-
ням українсько- англійських
взаємин потреба такого слов-
н и к а .с т а є т о ї д н я н б М И п е к уп
чою .,
;)к н д о с )є о л і
т ш т т т ш т т т Л Ш М т т т ш ш ш в ^т т
Тому, колин а заході гово-
р и т ь с я -п р о ф р а н ц у з ь к у н а ц ію ,
то м ається на увазі лиш е гро-
мадян французької держави,а
н е в с іх л ю д е й , щ о їх - р ід н о ю
м о в о ю
єф р ан ц у зьк а
м о в а,
себтоі тих, щ оє гром адяна-
ми ш вайцарської, бельгійської
та канадійсбкої держави.Я к
б а ч и м оз п р и к л а д ів ф р а н ц у з ів ,
а н г л ій ц ів , ір л я н д ц ів , п о н я т т я
н а ц ії н е п о к р и в а є т ь с я н із н а -
р о д о м ,я к е т н іч н о ю в ід м ін н і-
стю ,ніз держ авою , щ о м ож е
о х о п л ю в а т и б іл ь ш е , н іж о д н у
н а ц ію . А б о : п о н я т т я н а ц ії м о -
же покриватися нез кожною ,
а л и ш ез н а ц іо н а л ь н о ю д е р -
ж а в о ю , щ о о х о п л ю є с о б о ю ц і-
л у н а ц ію . Т а іс н у ю т ь іщ е т а к і
держ ави, які крім паную чого
народу, охоплю ю ть також ча-
с т и н и ін ш и х н а р о д ів а б о н а -
в іт ь ц іл і п о н е в о л е н і н а р о д и ,
які змагаються або ,за своє
повне визволення абоз а об-
єднання розірваних частин'на-
ц іїв о д н ій н а ц іо н а л ь н ій д е р -
ж а в і. Т а к с а м о іс н у ю т ь н а р о -
д и ,'щ о у т в о р и л и к іл ь к а д е р -
ж а в н г л ія К а н а д а А в -
с т р а л ія ; Н ім е ч ч и н а —А в с т р ія ).
Н а п р и к л а д у к р а їн с ь к и йн а-
р ід у т в о р и в с яв д а в н ій м и н у в -
ш ині,на його землях повстала
б у л а в е л и к а к и їв с ь к а д е р ж а в а
ч и н а в іт ь к іл ь к а д е р ж а в , в у-
т в о р е н н ю я к и х в ін в ід о ѓ р а в в е -
лику творчу ролю . Н а ж аль,ці
державиз часом загинули,а
н а ш н а р ід н е т іл ь к ин е п е р е -
творивсяв паную чу націю ,а
навпаки, змуш ений був століт-
т я м и п о н е в ір я т и с яв н е в о л і.І
лиш е
у 17с т о л іт т ю у к р а їн -
ський нарід спромігся
стати
на ш лях визвольної боротьби
та змагався під проводом та
ких славних вож дів, як Сагай-
дачний, Х мельницький, Д оро-
шенкот а М азепа, відновити
власну держ авність. Н а ж аль,'
держ авні змагання українсько-і
го козацтва закінчилися тра-
стані стрим ати українську на-
цію збройною рукою назавж-
ди викинути окупантів за меж і
наш их земель.
У к р а їн с ь к і н а ц іо н а 'л іс т и
в
свою чергу мають прикласти
всі зусилля до того, щ об наш
нарідС $ІИ Ї злютованою внутрі
і відпорного назверх нацією.
З цею метою необхідно уся-
к о ю ц ін о ю д о б и в а т и с я т о г о ,
щоб між складовими части-
н ам и
у к р аїн ськ о го
н ар о д у ,
с е б т о м іж р о б іт н и ц т в о м ,с е -
лянством, ремісництвом,к у -
пецтвом, служ бовцями та інте-
лігентам и, були створені певні
к а д р и н а ц іо н а л іс т ів р е в о л ю ц і-
о н е р ів , д е р ж а в н и к ів
та
все-
у к р а їн ц ів , я к і с т а л и б н а л е ж н и -
м и п р о в ід н и к а м и н а ц іо н а л ь н о ї
р в о л ю ц іїт а н е п о х и т н и м и к е -
р ів н и к а м и з б р о й н о ї
б о р о ть-
би .К о л и у к р а їн с ь к и й н а ц їо н а -
лізмн е спроможеться створи-
ти таку провідну верству, щ о
своєчасно моглаб и змінити
су ч асн у
п си х о л ьо ґію
наш их
народніх мас та викликати по-
м іж н и м и н е п е р е м о ж н у в о л ю
до визвольної боротьби на за-
с а д а х н а ц іо н а л іс т и ч н о ї
ід е о -
льогії,т о нема певности,щ о
величезна, потенціяльна енер-
ґія українського народу пере-
творитьсяв слуш ний часу на-
л е ж н у т в о р ч у с и л у н а ц ії, я к а
лишеі є справжньою запору-
кою перемогиу боротьбіз а
держ авність.
а л і б у д е ).
Г О Л О С іИ И Т А Ч ІВ
НАВЧАЙМ О
П О
НАШ ИХ
Ш КОЛАХ
ЗП ІД Р У Ч Н И К ІВ
У К В А Р ІВ ), Щ О
П И С А Н І
Т ІЛ Ь К И
С О БО РН О Ю Л І-
ТЕРА ТУ РН О Ю
М ОВОЮ .
Р ід н а м о в а ,це та н а й в а ж -
н іш а о с н о в а ,н а я к ій з р о с т а є
гічно, бо козацька держ ава не духово
йкультурно кожний
встояласяв боротьбі проти
н а рі д.уж итті кож ного' наро-
іѓ т о р и ч н и х в о р о г ів У к р а їн и ,ад у ?
а
особливо недержавно-
у к р а їн с ь к и й н а р ід з н о в о п и -г 0) т а к о г оя к м и , у к р а їн ц і,
н и в с яв н е в о л і.
р ід н а м о в а в ід іг р а є н а й в а ж н і-
ш у ролю . Тому зрозуміло, чо-
Велика тайна.
На дорозі до М іста поліцай
зупиняє мужика, щ о їдево-
зом .
'
—^ Щ о в и ` т у т м а є т ев т и х
м іш к а х ?
М ужик говорить пошепки:
-—О в е с !г
;
_^^^^^^^^^^_^^^__^
-=- Ч о м у к а ж е т е ц е т а к т г і-
:„Ц і к о р о т к о з о р і л ю д и )а н е 'х о ?т -д и в у є т ь с я п о л іц а й ,
^ б і т н и к и , г р о з я т ь ц ь о м у к р а' '—: Щ о б и к о н і, н е п о ч у л и .
1ними силами не будуть вонив
П роте ця визвольна бороть-
б ат а х о чі т и м ч а с о в е іс н у -
вання козацької державности,
відновили славні традиції ста-
р о ї к и їв с ь к о ї д е р ж а в и , я к т а
кож стали дороговказом
та
з а п о в іт о м п р и й д е ш н ім
п о к о -
л ін н я м
у к р аїн ськ о го
н ар о д у .
Џ е м а с у м н ів у , щ о в о н иу в е л и -
к ій м ір і б у л и т в о р ч и м д ж е р е -
л о м
для в ід р о д ж е н н я н а ш о ї
(н а ц ії,а т а к о ж п р и к л а д о м д л я
недавніх наших змаганьз а
в ід н о в л е н н я у к р а їн с ь к о ї д е р -
Д а в и .
і;й Ѓ Љ ш ў л о д в а с т о л іт т я п іс л я
Полтави— і український на-
р ід- зн о в у
к и н у вся
у вир
збройної боротьби проти во-
р о г ів
наш ої
держ авности
П равда, М осква ,та -В арш ава
щ е р а з у н е м о ж л и в и л и іс н у в а н -
я я
в ід н о в л е н о ї
у к р а їн с ь к о ї
д е р ж а в ит а р о б л я т ь -в с і м о ж ""
ливі заходи, щ об наш
н а р ќ
не скристалізувавсяу модерну
н а ц іЮ і б о д о б р е з н а ю т ь , щ ов
-Т `'О М Уп и л а д к у ў н а в іт ь , с п іл ь
М ова"п р о соборну літера-
т у р н у м о в у : „К н и ж к ий п е р іо -
дичні видання треба писати
т іл ь к и
со б о р н о ю
л ітер ату р -
ною мовою , щ об вони ставали
в с е н а р о д н ім
д о б р о м
н а ц ії"
К оли
м авзав и ти ся
нас в іт
найновіший букварв Амери
ц і,п е р ш
усього треба було
читати багато разів кож не чи-
с л о р іч н и к ів „Р ід н о ї М о в и ",
щоб удалося його написати
хочв части чистою літератур-
ною мовою . Цей Буквар неє
п ер ед р у к о в ан и йз о стар о к р ає-
в и х б у к в а р ів , а л е в інє н а п и -
санийі пристосований до по-
т р е б у к р а їн с ь к о ї д іт в о р и , р о -
д ж е н о їв А м е р и ц і. В ін д а є т а -
кож багато вказівок навчан-
няй для самих учителів. К о-
лив ін почав сповняти (Џ о
завдання при навчаннюу на-
ших школах, зустрічаємоча-
сто свідоме нехтування най-
ц ін н іш и м с к а р б о м н а ш о г о н а -
р о д у р ід н о ю м о в о ю , я к о ю
н а п и с а н о ц е й Б у к в а р . В іл ь н о
к р и ти к у в ати
кож ну
працю ,
коли чуємося до тогон а си-
л а х , а л ен е в іл ь н он е ш а н у -
вати чужої думки, хочби'й
в ід м ін н о ї в ід т в о є ї,а щ е г ір -
Ш е не ш анувати автора інш ої
думки. Хто свідомо протиста-
виться чи тоз педагогічного
чи фінансового боку, щ о Бук-
вар писаний соборною літера-
турною мовою, цей належить
до лю дей, щ о м аю ть хоробли-
в уй ф а `л ь ш и в у а м б іц ію .Н а
нихн е варто звертати уваги.
Ж и в о ї т е ч ії н іх т ой н іщ он е
задержить4, хіба тільки зага-
м у ен а д еяк и й
ч ас О днак
прорвавш ись
о п іс л я , з м іт а є
вона все,щ о стояло на пе-
реш коді. Тепер часи зміни-
л и с я , м а є м о н а ч ім в з о р у в а т и -
ся при навчанні рідної мови.
Годі нарікати один на одного,
а треба братися всіма силами
за працю , щ об дігнати