Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1936-219

Svoboda-1936-219

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2010

pdf

text

original

У Р Я Д О В И Й О Р Г А Н З А П О М О Г О В О І О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЇУ К Р А ЇН С Ь К И Й Н А Р О Д И Ш
flpKp
"
'
‡я џ ш т ф щ ш ш т ь
ш иїіШ ФШ
imnm^m^st.^JW^Sf1^.!^71?^
^Я Р ^Л Р ^
VOJU Щ $$
ІЧ о . ^19. Srf.r^r )0U^,'livJ-7"s^^aay, September ^9, І936. THREE CENtS
Т Р И Ц Е Н Т И . Р ІК XUy.
Ч . $19.
Д ж е р з і С и т і,
1
' і
"
Д ж ., (#б о т а ,і^г о ^ір е с н б .
11ід ім ін а е а и а а и и и в і^ і їїід у цщ щ д
- 4 7 -
У .',-і-
іш щ т
В А Ш И Н Г Т О Н . — С ильний ѓурагану д а р и в , на ио-
б е р е ж ж я П ів н іч н о ї К а р о л а й н и т а В ір д ж ін ію . іт е р р о з -
в іш у в с к о р іс іь 90 'м и л ії н а г о д и н у .
Ч ерез гураґан терплять'найбільш е портові м іста.О д-
и а ч е п о в ід о м л е н і н а п е р е д Б ю р о м П о г о д и в л а с н и к и jsopao-
л ів і л о д о к п о р о б и л и р іж н і з а б е з п е ч е н н я , щ о б з а х о р о н и -
ііі їх п е р е д у ш к о д ж е н н я м .
В а н т а ж н и й к о р а б е л ь („Е л ь А л м ір а н т е '', щ о н а л е -
іі.и т ь д о ..('о д е р н Н а с и ф н к Л а й н ", с т р а т и в в л а д у н а о ќ е -
Л ІІІ та візвав бездротннм` телеграф ом допомоги. М ає вій
5,000 г о п м іс т о т и . а н ь о м у є 36 л ю д е й з а л о г а . Д р и б е -
р і`н н а с т о р о ж а н іс л а л аЙОМ У н аДОПОМ ОГУ к о р а б е л ь „Й о -
д о к ".Ф едеральний уряд, змобілізував усі свої фдора для
заратунку навіщ ених г-УраганоМ 'околиць. П ередовсім у-
р я д і'ш г м п к и вД Д , с л у ж б и ів о д е і:А О л ю д е й з п р и б е р е ж -
н о ї с т о р о ж і. Д а л і` п р и г о т о в и в 4 л іт а к и д л я р о з с л їд ів . З м о -
білізовано теж Червоний Х рест, щ об він був готов, не-
стп поміч ж ертвам гураґанў.
, ..
П Р Е З И Д Е Н Т В З И В А Є З Б ІЛ Ь Ш И Т И Д О Б Р 'О Д ІЙ Н У
СЛУЖ БУ.
В А Ш И Н Г Т О Н . — П резидент Рузвелт виголосив на
в ід к р и т т ю т а к з в а н о ї ..М о б іл із а ц ії д л я Л ю д с ь к и х . П о т р е б
П Ш о ї`'їќ ў '' п р о м о в у , в к о т р ій п ід н о с и в з н а ч н у п о п р а в у
м а т е р іа л ь н и х у м о в н ії у к р а ю , а л е р ів н о ч а с н о п ід к р е с л и в
потребу дальш ого розвою приватних добродійних установ.
Н а к о н ф е р е н ц і ї я в и л и с я piitHOPO р о д у д і я ч і д і я ч -
к н с у с п іл ь н о ї д о п о м о г и . П е р ш а с е с ія з `а н я л а с я с у с п іл ь н о ю
працею для ж інок ідітей. Ч гадлзД еф т, син покійного пре-
зпдента Злучених Д ерж ав, у своїм реф ераті на тем у „В п -
глядп ам ериканської м олоді"доказував,щ о суспільні вста-
иовн маюрвь незвичайно тяж ке завдання, бо ш кола, дім і
церква повинні вчити молодь, але не сйЛвняю ть як слід
свого завдання.^^
'
_'j^p,., -^...--
О С Т Е А Г А Є "К У П Ц ІВ В Е Р Е Д в о є н н и м и
ЗИ С К А М И .
В А Ш И Н Г Т О Н . П е р е д з б о р а м и ‚‚Б и а н е с о в о ї Д о -=:
радної Ради" виголосив секретар торговлі Ронер пром ову,
в к о т р ій о с т е р іг а в а м р р и к а н с ь н й -хл б н я н е с м е н ів п е р е д т а г -
н с н н я м л е г к и х і с к о р и хз и с к ів ' з '-іг о г о в -іі в ч а с і в ій н и .
Він говорив, щ о А мерика за всяку ціну має держ а-
ѓнеї, осторонь від війни, а тягнений купецьких зисків з
воєнної торговлі м ож е легко затягнути край у війну. Ч е-
рез те уряд %де дивитися за те. щ обп купці, ведучи тор-
говлю , вели ЇЇ за засадам п торгування в м ирних часах.
В ІД В Е Р Н Е Н О С Т Р А Й К В ІЗ Н И К ІВ .
Н І О Й О Р Ќ . —j З а с т а р а н н я м і м іс ь к о г о `п о с а д н и к а Л я
Г в а р д ії п р и й ш л о д о з г о д и м іж п ід п р и є м ц я м и тѓи ю н іє ю
в із н и к ів і ш о ф е р ів . Д я у г о д и в ід в е р н у л а г р о з я ч и й с т р а й к ,
н а к о т р и й м а л и в и й т и в ц ій о к о л и ц і к о л о 15,000 р о б іт -
И ІІК ІВ .
Н а о с н о в і го д и р о б іт н и к и д іс т а ю т ь п ід в и щ ќ у р о б іт -
ін іч о їя а п Ш й і^І^%^- -J.18'1^"-'^..1.''''- ' .
Ш Т А С І^О Ф А
З Й М Н ІБ У С О М .
Ч Е Ш А Й Е Р о Н е т и к о т )'). У ч е †в е р л п ід в е ч ір н а
д о р о зі у М а р іо н і, д в і м и л і в ід В е с т Ч е Ш а й е р , п о х о в з н `у в с я '
о м н іб у с , щ о к у р с у є м іж В о т е р б е р і й Ч е ш а й е р , `у д а р и в в
д е р е в і),в и р в а в й о г о з к о р ін н я `м , а 'п о т ім з в а л и в с я в г л и б о к е
!стони заглиблення. П ідчас випадку згинули 4 особи,а
с а м е щ о ф е р і 3 п а с а ж и р и . 15 п а с а ж и р ів б у л и п о к а л іч е н і, і
м іж н и м и т р и о с о б и н е б е з п е ч н о .
Б У Н Т Н А К О Р А Б Л І.
РІО ДЕ Ж АЙЕЕРРО (.Бразилія).—До Цього порту
п ід 'їх а в у ч е т в е р ф р а н ц у з ь к и й к о р а б е л ь „Б е л ь І с л ь "_к 0т - ,
рого залога збунтувалася в французькім порті Ір о р д о .Бра-
з и .іій с ь к и й . і ф я д н е д о з в о л и в с п е р ш у п а с а ж и р а `м к о р а б л я
висідати на суш у, бо він мав донесення, щ о збунтовані .
моряки ком уністи.
;
С л ід с т в о у р я д у с т в е р д и л о , щ о м о р я к и з б у н т у в а л и с я ,
бо між ним и піш ла чутка, щ о на кораблі везуть зброю
м я е с н а н с ь к и х п о в с т а н ц ів . ‚Й о л и п о у п л й в і д н я п л а в б и к о - ,
м а н д а к о р а б л я п е р е к о н а л а м о р я к ів , щ о ц я ч у т к а `Н е ц р а в - .
дива, моряки вернулися до праціЙ послуху.
С у п р о т и ц ь о г о .в ц с л ід у с л ід с т в а б р а з и л і$с ь к а в л а д а '
дозволила пасаж ирам висісти з корабля. Залозі забороне-
п о в и х о д и т и н а с у ш у . Н а к о р а б л і у с т а в л е н о п в л іц ій н у
С ТороЖ У .
П РО Ќ Н І Ѓ П О С У В А Н Н Я .
Н Ю Й К . Т и ж н е 'в и к „Л и т е р е р і Д а й д ж е с т '' п о -'
д а в w н у б л и ч н о г о в ід о м а , щ о з д о с і о б ч и с л `е н и х г о л о с ів ,
в і.и а н и х п р и „с о л о м я ,ц ім г о л о с у в а Н н г , з а р я д ж е 'н ім ц и м
т и ж н е в и к о м , а н д о н д іс т а в 153,360 г о л о с ів , Ћ ў з в е л т 88,-
М о.Л е м к е 10;734. Т о м а с1,100, Б р а в д е р 492, К о л в и в
437.
П р и т о м т „Л д а е р е р і Д а й д ж е с т " п ід к р е с л ю є , щ о о -
с т а іш ім и . д н я м и л р и й ш л о т р о х и б іл ь ш е г о л о с ів з п о л у д н е -
внх (тейтів, де поваж на перевага показується за ї^звел-
т а . З а т е п ів н іч п е р е в а ж н о з а Д а н д О н а : Л е м к е н е с ш в д а -
н о п о к а з у є д у ж е м а л е ч и с л о п р и х и л ь н и к ів ,, п р и ч о м у , я к
каж е цей'ж урнал, зам ітне щ е й те, щ о Л ем ке .тратить на
користь демократів,а неїдемократи ня користі.Л емке, як
заповідали прпхильіш кп цеї кандидатури.
:-
ч
М ОЖ НА
В М ѓЃ И ќЎ В А Т И
'Т ІЛ Ь К ИСАМ ОГОС Е Б Е .
Т ак е‚с к а з а в у с в о їй п р о м о в ѓ
больш евниькийк о м іс а р Г р и ц ь
О рдж онікідзе. ,;В о д н о м у '; м і-
сц іс в о є ї п р о м о в и О р д ж о н ѓ к і-
д зезвернув увагу на нову кон-
сти ту ц іют а с к а з а в , щ о б .sa-i
галб у в р б е р е ж н и # у п о я о а .е н ^
н яхо б щ я н о к С т а л ін а , н а ч е б ќ
п ривиборах якаѓь партія м рг-
ла усунути совєтськи# уряд
в ідв л а д и . „К о ж н ак р и т и к а , ш а
ш ихзмагань мож е походити
в іднас самих"-џ г сказав на
к ін ц і О р д ж о н ік ід з е .
УБ И ВЖ ІН К У .
П о л іц ія
в Т р е н т о н і, Н ю
Д ж е зі,.^К а ж е ;,V W 45-л іт н ій -
м й ксн кад іец ьР а м о н о т а п р н С
В И йвсяїй , щ о в ім у б и в с в о ю
'
. -' "''''
4VMt
і`,
'Ч '"
Н О В И Й
П О Л ЬС ЬК И Й
П РА -
ВО П .
И С у ш к іл ь н и х в й -
Д А В Й Й Г Г ҐВ А Х .
-В арш авськем ін іс т е р с т в о о -
с в і-р н видало розпорядок про
введ ен н янового '
П О Л ЬСЬКО ГО ,
п р аво п и сув п ід р у ч н и к а х д л я .
З ^т о їй 4-т о ї к л я с и в с е л ю д н и х
ш к ілперш иго ступня та ДЛЯі
4-т о ік л я с и в с е л ю д н н х ш к іл ,
д р у го го‚с т у п н я . Д й х л ід р у ч -;
н и к івб у д у т ь `у ж и в а т и з п о -
ч атк о мр о к у J936737. У ^в с іх
п ід р у ч н и к а х ,щ о їх а а т в е р -
д я тьд о ш к іл ь н о г о в ж и т к у п о
1-ш ш в е р е с н я J936-г о p., д а в -'
н ій . правопис можна дальш е
вж и вати . о р и с т у в а т и с я д а в -і
н ім
п р а в о п и с о м б у д е в іл ь н о
так о ж у нових накладах по-
ж ін к у ,щ о п р о п а л а б е з с л ід у †з я к и х о д и нм а в -н а с о б і о д н о ї
к іл ь к ам іс я ц ів т о м у . о л іц ія .
‚д о д а є ,щ о К д т а іп о в ів.и о д іц ію ;
нам іс ц е , д е в о н а п о х о в а н а .:
В інт е жп р о д а вім аєток ж ін к и
й п р о п у с т и в й о г Ь .-В ін у з я в с о -;
бі21-л іт н ю д о ў к у с у с ід а з а
господиню .К р ім ц ь о ^о в ін
іщ еп р и з н а в с я ,і і і о4 м ав Д В І ІН -:
ш і ж ін к и : о д н у в Н ю Й ц р к у ,
д р у г в А л а б а м і.
З Л О Д ІЇВ Ч Л О Л ІЦ Й Я Н О М У
о Д н ^?г Р д ї.
Д о меш кання торгівця ва
л ю там и ,Г е р ш а М іт е л в м а н а у
Л ьвові, `п р и б у л ит р и у ж ч и н и ,
Н АТ А Ч Ц І З М ІШ К О М Н А
Г )О Л О В !.
УВ арш аві їв ф аб р и ц і зал із-
ни хв и р о б ів З е л ін с ь к с г г о :ц р и
р уд . о н о п в ц в к о ї(р о (5іт м и к и
м іч н и? к н и ж о к і к н и ж о к д о з а й ш ў л и ін ж . С ^ім с о н о в і М І-
ч ц тан н яд л я м о л о д і, з а т в е р -
д ж ен и хд о ш к іл ь н о г о в ж и т к у
п ер ед1-ш и м в е р е с н я 1936^г о ,
р.а ж д о 1-г о 'в е р е с н я1940.ro
р . К н и ж к и п об іб л іо т е к а х , :п и -
сен ід а в н ім , п р а в о п и с о м , м о -
ж уть залиш итися,в ужиттю
аждо знищ ення.
ц й о к на толову, всадийи його
нат а ч к у '.й 'в и в е з л и а іа ів у й и ц ю ..
О п іс л я.р о б іт н и к и . з а Ч ^іт у л и
щ е ф а б р и ч н у б р а я у , Щ об
згад ан и йін ж и н ір ;и е їв е р н у в с я .
д оф а б р и к и ; Р о б іт н и к и з а к и
даю тьм інж . С а м с о н о й і, щ О и
Х О
З НИМИ ПОВОДЯТЬСЯ.
"'
В іБ Л гЙН А О Д Н Ѓ ІЙ А Р К У Ш І.
М еш канець
ю гославського
м іс т аК р а г у є в а ц д о в г і м іс я ц і
працю вавн а д т и м , щ о б п о м і-
с ти тин а о д н ім з в и ч а й н ім а р -
куш і паперу ввесь сербський
п ер ек л адБ іб л ії. Т е п е р в ін ч е -
к ає,п о к и А н г л ій с ь к е Б іб л ій н е
†-в о н е к у п и т ь в ід н ь о г о т а к о ^
ѓоз р а з д а .
В П А Л ИВ Е Л И Ц І С Н ІГ И .
В о к о л и ц і П іс Р ів е р `л б е р -
та, К анада) впав на дві стопи
гл и б о ки йс н іг , п р и в а л ю ю ч и н а
'п о л я хн е з іб р а н і р іл ь н и ч і п л о:
д и .С н іг И , я к и м р ів н и х н е(
п ам я таю тьнайстарш і лю ди,
зр о б и л ивеличезніш коди.
Т Е Л Є Ф 0Н У В А ВД О М ІИ І-
С Т Р 1В .
У Д А В А ВП О С Л А .
А ндж ей^рощ ик зіС амбора;
к ар ан и й нераз за обманства,
п ри б у ву г а н и с л а в ів щ и н у й
ту ту д а в а в 'йП внап р с л а ", а
п рит ім н а т р г н у в `к і^$к й н а ц я -
тьо х а л із и н ч н и к ів , я к и м о б і-'
ц явв и е д н а т и ід п р а в у в а -в а -
лізц и ц у
єлужбу. В самому
тан и ел аво віз н а й ш о в с я ‚}п а н
п о со л " у п р е з и д е н т а 'Р я м іє н и -
ч о їП алати в іт Л ьвова я -н а т я г -
нувн о в и х лю дей.(А лен е 8а б а ..
ромй о г о в р е ш т у в а я и Я . О1
с тави л и перед суд.
У .Вильні ареш тували на о-
СнО В і іт е ж и и х л и с т ів „ѓ о т е л е
eorov щ у р а " М . Я 8б у р а ;'в ін о б -
К р ад авг о т е л е в и х г о с т е й '`п о
р іж н и х іс т а х . О с т а н н ім и ч а -
сам и
в Т О т е л і ‚ІВ Є Л Ь Р ІЯ "
В и льн іп о х о в в н у л а с й й о м у ;н о -
;р а:п р и к р а д ін (і. О д и н з г о с т е й
toitnio а к у п и в у я к ій с ь ф ір -
м іт р а н (З П о р т-п а н т о ф л ів , а ко
Л и й`ого переслали до готелю ,
Я збурп р е д с т а в и в с я з а `к у п ц я
йз а б р а в . 'ц іл и й
тр ан сп о р т.
Й ого схопили в Х В И Л И Н І, коли
вж ев с ід а в з д о б и ч е ю д о П О -
ш ду.
Я кась 3. Ґаєвська з В арш а^
вип о з н а й о м и л а с я т о м у к іл ь ќ ѓ ,
м іс я ц івз Ф р . В ін ц е н ік о м , я к и й
п 'р е д с т а в и в с яін Ж и н ір о м -а р х іг ;
тек то мів л а с н и к о м ; в іл л і в ^-і
н и н і.В ін ц е н ік о п о в ід а в , щ о .
„б у д у є
державний будинок
п рив у л и ц і а р ш а л к ів с ь к іи,' і
Вприяві Гаевської телєф ону-
вав,'ч и 'в д ав ав , Щ о т е л е ф о ќ у е ї
д ом ін іс т р ів , з я к и м и у м о в л я в `
сян а К о н ф е р е н ц ію . З д о б у в ш и
Ц И ІІ- р о Й о мн д й в ір я іі 'jraeecbioolj
В ін іг е ^п ^ ќ 'О с а д и в ѓн у н е ї: і Й ,000'
з л '.'н іб и ін а п (п о к ій ч в н н я 'б у ц ?о к
В И . р и т ім ' д а в Г а є а д ь к ій п и ^
С бм н^з а б е з п е к у с в о ю в іл -
лю .С п р а в а т я ѓ л а с ь б и о г
зн ає'д о к и , я к б и ^н е'т е , щ о Ь ін -
ц е н ікз а р а з , я к т іл ь к и д іс т а п
ур у к и г р о ш і, ід е з , а Т а є в с ь к а
гтер ек о н ал ася ,щ о ц е о (5м а -.
н ец ь,щ о в ін н іч о г о л ід б 'н Ь
Ь у їу е .Й н е ^м а є н ія к о ї в іл л і';
Т е 'п е рз а В ін ц е н ік о м р о з п и с а -
)і'ис т е ж н і ^Mcjr'
if^ `'
Щ Щ
^А К Т М ^
К оливиставили вперш е опе-
р уВ е б е р а „Ф р а й ш ід " у п а -
р и зьк о м ут е а т р і „О д е о н "
то д іїї -в и с в и с т а л и . Д и р е к ц ія
театр уне припинила вистав і
в ж е `н еТ р е т ій `в и с т а в із а р о б и л а
нач и с т о 100,000 ф р а н к ів
А м ер и кан ец ь е р с і а в с б р у к
м аєз б ір к уК Н И Ж О Кя к н а й м е н - і
..й ў о г о формату.В одному то-
р іс іл е ж и т ь ц іл и й„Д е к а м е р о н " .
Б о к а ч ч іяі в одному камені
п ер стен я-л е ж и т ь к н и ж е ч к а з
„П іс н е юП іс е н ь " С о л о м о н а .
;
П іс л я30-л іТ н ь о ї в ій н и з а -
б р ак л оч о л о в ік ів і н е б у л о к 0-
м у розвозити пош ти-ІТоді`на
п о ш ?а р іву з я ^и д ів ч а т а . А л е
ви б и р ал и
т іл ь к и
п р е п о г а н і,
щ о пош таря, коли доручив
л и ста,н іх т о н е з а т р и м у в а в д о -
м а.
У .1920. р . п о м е р у Л о н д о н і
у 90. р . ж и т т я м іл іо н е р , К р к с ,
К олик о г о ,.с п а д к о є м ц і в ід ч и -
н и лийого касу, знайш ли там
зд и во ван і та розчаровані сот-
н і'р іж н и хл ік ів . Д о -н и х д о д а
наб у л а з а п и с к а ; ‚^Д і о т р у т и
зап и су вал им е н і .ц іл е м р е ж и т
тяр іж н і л ік а р і..Я к б и я б у в yv,
сТ заж ив.То не був би дож ив
д о такоѓю пізнрго віку
'г ^'и б ія ь ш й й т о н о р а р з а с в о Х
в г іс `Т у п ид іс т а л а іт а л ій с ь к а с п і-
-с ц р ійН о м іс а р я п р л к ц ї, а д в а
інш іб у л и п о ц и в іл ь н о м у . О -
б охц и в іл ів п р е д с т а в и в „п а н
к о іііс а р "я к п о л іц ій н и х ^г е н -
т ів з а я в и в , щ о м а є п р и к а з
п ер евес ти ^ревізію ,бо ^ донос,
щ оМ іт е л ь м а н з а й м а є т ь с я н е -
л егал ьн о ю
торгівлею валют.
П ід ч а с ' „р е в із ії" з г а д а н і „п о л і-
ц а ї"
заб р ал и
М ітель м а н о в і
,1,70Q злотігх і видали йом у на
ни х.п о с в ід к у . З а к и М іт е л ь м а н
-п о х о п и в с я ,ш о м а є д о д іл а з
о б .м а н ц я м и , їх уж е не 6yapv
Д овш ийч а с ш у к а л и о б м а н ц ів ,
аж
о д н б ї д н и н и М іт е л ь м а н
стр ін у в одного з них на вул.
К а ^и м н р ай в е л ів й о г о е р е ш .
т у .в а т и . Б нявилося, щ о ареш -
-тован й йназиваєтьсяЩ . Х лад-
ки й , денний зарібник. Тепер
в ед етьс яс п р а в а с у д і. С л а д -
ки йд о -в и н и н е п р и з н а є т ь с я .
„Г О Т Б Л Е В И ЯШ .У РП .
В О Р О Ш ІШ П О Ѓ Р О Ш Н ІМ Ц Я М
К И ЇВ .—С о в є т с ь к и й к о м іс а р о б а р о н д , ч е р в о н и й
м а р ш а л ' ^и т ій З о р о ід іл о в , .в и г о л о с !и в н а п л я т -
о р м і к и їв с ь ік о г о д в ір ц я п р о м р в у , я к а м іс т и л а п о -
г^рраи на адресу-нім ців. П ром ова була заверш енням
-в ій с ь к о в и х м а н е в р ів , щ о в ід б у л и с я н е д а в н о н а п о -
г .р а н и ч н і П о л ь щ і.Џ п р и с л у х у в а л и с я п о л к и в ій с ь к а
4 ‚р іж Н і с о в е т с ь к і д о с т о й н и к и . В о р о ш іл о в -с к а з а в :
в а ш ій ц р и с у т н о с т і я г о в о р ю с о в є т с .ь к ій У к р 'а їн і:
к о л и в о р о г з а а т а к у є с о в є т с ь к у У к р а їн у , а б о с о в е т -
с ь к у Б іл у Р у с ь ,-а б о я к у н е б у д ь ін ш у ч а с т и н у с о в є т -
с ь к о г о С о ю з у , м и н е т іл ь к и в іід іб є м о н а с т у п в о р о г ів
н а н а ш к р а й , а ^е п о б є м о й о г о у ^т о м у к р а ю , з в ід к и
в ін -п р и й ш о в . М и м у с и м о б у т и д о б р и м и в ч и т е л я м и ,
б о л ь щ е в и ц ь к и м и в ч и т е л я м 'и , й н а в ч и т и , ц и х п а н ів
ґрунтовно,так,щ об вони заборонили своїм внукам,
У К О Л ИВ О Н И так довго пож ию ть, щ о'є сум нівне, щ об
н е н а п а д а л и н а с о в е т с і?к щ к paй,^
i.AftW
„Б Р Д Ц ЯМ ІіР Ю Н А Ж Е
Ќ #$С О В І".
іл о с т о ц і в ід б у в с я ц и м и
д н ям ќс у д о в и й п р о ц е с -п р о т и
к іл ь к о ха ф е р и с т ів , я к і с т в о р и -,
'
л'
инелегальний чин під наз-
ів о ю
И р а ц я М іс іо н а ж е К р е с о -
ві3-е й ,р е ґ у я и с в . Ф р а н ц іш к а
и р о В ін ц іїА м е ^р и к а н ь с к е й ". О -
сід сѓкц ь о г о „ч и н у " б у в у Ь Т е р -
н о п о л і,а.„чбн ц і" веш талися
п ощ іл ій о л ь щ і й в и м а н ю в а -
л и``г р о ш і,ведучи нем оральне
ж и ття.JBO H Hз іб р а л и п о в а ж н іў
грош евусум у.
ѓЩ Е'В М ІВ П Р А В И Т И ђ Е Ч ІР И І.'
'З а р іч ч ю
к .о л о Д е л я т и н а і
на приходствіЯвився весною '
у 'б р а н и йу р я с у ч о л о в іЌ ї я к и й '
п р ед стави вся ,' щ о є ч 'е н ц е м ' ч и -
нуіо о . в а с и л ія н і з а я в и в , щ о '
З б и р аєд а т к и н а ін т е р н а т р о .
васи л ія н . ГГаррх Заріччя за`'
п р о с и в '"ч е н ц я до свогоMeuj-j
кан н я. Чернець кОристав зі
ц ьо гоз а п р о ш е н н я ц іл и й Т и ж -f
д ен ь. З а т о й ч а с в и м а н т и в в ін
к іл ьк асо тз л о т и Х в к р а в б їж у -'
тер іювеликої вартости!П аро'
х о ві видався він по цьом у пІ-(
д о зр іл и м .О т ж о д н о ї Д Н И н и
п ору ч и вЙ о м у в ід п р а в и т и в е -'
ч ір н ю .Ч е р н е ц ь , р о з у м ів ш и ,'
рлау І8Г 49. р . 'В о н а с п і в а
"Ш .{п е р е дН а г іо л є о н о м . т іл ь к и
It^ei^i-'іў замку 'С е й Клю і за це
Д істала5;Ь ф п ., з а п р о с и н ^
н а а К Ь И Ц '
ертй у паризькій
О п е 'р і' 3aJ5pj0o6 ^)р .і`... ' ^ о - '
С м ертну"п е н с ію . -
В о д н о м у д а в н ь о м у н ім е `ц ь
jtojkfy'к о д е к с іє закон, щ о зло-
ч и н ц ів ,к о л и в о н и й е д у Ж і, н е
вач к аА н д Ж е л ік а К а т а л я н і, 'щ о о ц в іб у д е п р о 'В ір к а ^ч С О Д у -і
х й в ^и х ' к в а л і'ф ік а ц ^-н е 'г ч й к а в1
д о в п іЬ іГ л ь к й^х ій й й Ь а із а б р а й
м ж іа т е и .``г р о (н в ^'й і-^а ^а д Є Н ір ^Н
чій .у т ік . А ле:й о г о - с х о п и л и їй
ареш тували. В и я в и л о с я , щ о ufe
н еб у в ч е р н е ц ь , а іл ь к и Д м 'и -3
тр о и к о л а є в й ч О л е к с а н д р о }в ,-
м о с к ал ь-ем іґр ан т,б у В и іи й о -
Ф іц и рК о л ч а к а . е д а в н о о б і`
'к р ^а вВ ій н а р с о с ав е р е 'р о с л і4
flTJ?epх џ ж В И Г О Л О Ш У Є П Р О В О З У ,
Б В Р Л І Н . У т о й ч а с , я к о р о ш іл о в В й х в а л я в -
с я п о б и т и н ім ц ів т а к , щ о в о н и н е д о ж и ю і`ь `п о б а -
чѓити своїх внуків, Гітлєр їреж внголоенв пром ову
д о в ій с ь к а т а `п е р е д а в ^н ім е ц ь к и м іп о л к а м н о в і іп р а -
п о р И . У с в о їй Д р о б о в і іт л є р п ід к р е с л ю в а в с л а в у
н ім е ц ь к о ѓ а р м ії, -я к а к о л и с ь -с т а в и л а ч о л о ц іл о м у
с в іт о в і. ігі з а к л и к а в у с іх н ім ц ів д о 'н а ц іо н а л ь н о ї
с о л ід а р н о с т и , д о д и с ц и п л ін и . '
Й л ь є ія л ь н о с т и д о с в о -
РХп р о в ід н и к ів , ^б о л и ш VMM ч ‡їн #м М г м е ч ч н н а с т в о -
р и т ь с и л у , щ о д а с т ь н а л е ж н у в ід с іч в о р о г а м .
ЏЩ Щ
Р О З Р У Х А ІЏ Д Щ )Л Ь Щ Е ђ р .
А Р Ш А В А . о л в б ь к а т е л е г р а ф іч н а а г е н ц ія
д о н о с и т ь з В а р ш а в и `, щ о в с е л і Ж у к о в і , і к о л о -Fp-y-
б е щ о в а , Д ?й іш іо іж 'п о л іц іє ю і іС к о м .у н із о в а н м м н а -
ќ:ел.енням до крівавих розчухів. П ідчас прусуІ В дко-
м у н іс т и ч н й Х іа ѓ іт й т Ь р ів {т и к к а ж е К о `л в с ь к "а а г е н ц ія )
'
В Ж у к о в і д о ^ц ія н а ^р а й й л а 'н а о й ір ‚ ^ , ѓ е р е д и
з а н а р х із о в й н й іе е л е м е н т т в ,щ і з а а и а к у ій іл й : п о л іц а їв
р е в о л ь в е р о в й м и с т р іл а м и . Т р и п о л іц а ї б у л и р а н е н і;
один з них ггізніш е вм бр у ш йиталю . Зчерги поліція
-с о б і в ж и л а б р о ї й , в ід д а в ш и ік ід в к а -с а л ь в , у б и л а
п я т ь о с іб . П із н іш е п я т н а іц я т ь , о с іб а р е ш т у в а л и .
.П о л іц ія т а к о ж п е р е в е л а і,г р у н т о -в н І9іір у С и в к іл ь к о х
с е л а х г р у б е ш ів с ь к о г о п о в іт у , в Я к и х `б у л а п о с и л е н а
т е р б р и с т и ч н а а к ц ія .
Т Ю Ш Я `№ $Е С К О М П Р О М ІТ У В А Т И Л ІГ У И А Е Й И .
Ж Е Н Е В А .-—П ід н а п о р о м Іт а л ії с е к р е с в р ія тД і-
;Г и Н а ц ій о б іц я в т и х ц е м в и к и н у т и Е т іо п ію з ч л е н -
с т в а Л іг и Н а ц ій , з а ц ін у п о н о в н о ї с п ів п р а ц і Іт а л ії
з Л іг о ю . Іт а л ія п р и г о т о в и л а в ж е с в о ю д е л е г а ц ію
д о Л іг и , о д н а ч е ц я д е л е г а ц ія щ е ж д е , а ж п о к и н е
д іс т а н е о ф іц ій н о г о п о в ід о м л е н н я ," щ о н а н а р а д а х
Л іг и ,н е . б у д е , е т іо п с ь к о ї д е л е г а ц ії. В п о л іт и ч н и х
к р у г а х с п о д ів а л и с я , щ о ц іс а р ,‚^TiQrti^jrJaM, С е л я с і,
з н а ю ч и д о б р е ,!іц о `й о г о д е л е г а ц ії н е П о п у с т я т ь н а
н а р а д и Л іг и , н е `п іщ л е .Д ^д .и , ш о б .?т и м у р я т у в а т и
п р е с т іж Е т іо п ії. О д н а ч е Г а и л і С е л я 'с і в й б р а ,в я к р а з
ін ш и й ш л я х . ін н а з н а ч и в е т іб п с ь #у ` д е л е г а ц ію д о
Л іг и . В ін х о ч е , щ о б Л іг а о т в е р т о в и к и н у л а Е т іо -
п4ю зо С вого членства та в той епосіб до іреш ти '
з д е м а й к у в а л а с в о ю д в о л и ч н у г р у . Н е м о в -н а г л у м ,
на програмі Н арад Л іги є назначений доклад про
те,щ о б з а б о р о н и т и 'в и в із з б р о ї д о в о ю ю ч и х д е р -
ж ав;ц е й д о к л а д м а є в и г о л о с и т и іт а л ій с ь к и й п р е д -
ставн и к.
Ш и н у ю 'т ь г т А л д а д ів З А 'Р О З Р Ў А ЙВП А Л Е -
;CT^IHJ.
Л (^Й Д О Н . -^- їіо р е ш ю н д е н т л о .н д о н с ь к о г о ч а с о п и с у
‚.Д е й л іЃ е р а л д "д о н о с и р гь П а л е с т и н и , щ о р о з р у х и "JJa-
;л е с т и н і т р е б а д ір щ іи с а т и ііід с т у и а в о м у д ія н н ю іт а л і^й ц ів ,
які пробую ть викликати там револю цію та^створити з ЇТ а-
л е о т и н и н е з а л е ж н у д е р ж а в у п ід с в о ї'м їір о т е к т о р а т о м . и -
д а м іт а л ій ц і г о в о р и т ь , щ о В е л и к а р .и г г ш їя ц е в п а д а ю ч и
‚.д е р ж а в а ^ в р н а н ік о л и н е б у д е в с и л і з д а в и т и р е в о Л ь т и
а р а б ів т а `о х о р о н и т и ж и д ів в ід и е б а д п е д п .
ПОЛЬЩ АЗ А
Щ ІРР ц и о ж а д г е .
В А А З В А .. — о л іл ь к і у р я д о в і е р ў т и и о д а л и д о
и в ід о м а ^ з д о н а н а д х о д я ч ій -с е с й.'$іќ . Н а ц ій п о л ь с ь к и й
.п р е д с т а в н и к , м ін . 'Б е к , п о р у щ и т ь п и т а н н я ж и д ів с ь к о ї‚е м і-
х Ж р а ц н д о П а л е с т и н и . Д о л ь с ь к и й у р я дj х о ч а ііо м о г т и ж и -
н д а ж в и їз д и т и Ф у д и 'и о 75,000'о с іб р іч и р . В т о й с п о с іб е ^б -
л е іін т и т а о я п о л о ж е н н я в П о л ь щ і т а з н и к н е а н т и с е м іт и в м .
К Їж уть, щ о ', до цього проекту ставляться прихильно сам і
ж иди.
.;
.
`
п
.в іл ь н ом у й и т и . Є д и н и й в и н я -Ь а те^ п о к а р а ^й 'о г о 'с у д 6-м і-1
то ќц е т і, ід о т е р п л я т ь н а п о -І с я ч н о ю в ?із н и ц е ю . З а в и с т у п Y
д аЃ ру ,б о т о 'р т у р а п о м а г а є Ha.J3api44k) 'с у д з а с у д и в Ь б м а н ц я
цюн е д у х у .
-
Н а {і}ќ В я з Н И ц і.
П О Г Р О М И 3 TJO^birjif{ р у м у ш .
А іРШ А В А .—5Г високім М азоввц№ у виб?ухли знову
и р о т т іЖ И Д ій с н ік і ^р о з р у х и , п ід ч а с я к и х п о б и т о .50 ж и д ів .
О Р р в р х и в и б $ч х л и -в н а с л ід о к н р о т и ж и д ів с ь к о ї а г іт а ц ії в б о -
'ќ уІЮ Л Б Ь Ь К И Х н а ц іо н а л -д е м о к р а т ів . С е р е д и д ів п а т і.у є п е -`"
-`р'еляќ,ВЄікрамницізамкнені.Також донооятьдз ^укарепі-
т у . Щ о п о `{ііж н й х о к о л и ц я х Р у м у н ії ів И б у х а к х г ь 'іір о т и ж и -
д ів е .ь к і -в й с т у й и , з;яки м и у р я д -н е в с и л і я к с л ід б о р о т и с я .
' `
'
іЉ Л ІІЕ 5І?
"
_
_
2
С В О Б О Д А , С У Б О Т А , 19-г о В Е Р Е С Н Я 1936.
"SVOBODA" (LIBERTY)
FO UNDED1893
Ukrainian newipaper published dally except Sundays and koddiyl
Owned by the Ukrainian National Association, lac,
at ti-83 Grand Street. Jersey City. H. J.
т
m
4 219.
Edited by Editorial Committee
Entered uSecond Class Mail Matter at the Post Office of Jersey City, H . J.
on March 30, 1911 under the Act of March 8, 1879.
Accepted for mailing at special rate of postage provided for in Section 1103
of tl Act of October 3, 1917, authorized July 31, 1918.
З а о г о л о ш е н н я р е д а к ц ія н е в ід п о в ід %е .
Tea. в о б о д и ": B Ergen 4-0237. Tea.У . Н . С о ю за : BErgen 4-1016.
_^
44)607.
г
А д р ес а: "SVOBODA", Р . О . BOX 346, JERSEY CITY, N. J.
Я К HE П О К О Н Я Х , Т О П О Г О Л О Б Л Я Х
Н ово заклю чена м ілітарна угода м іж Ф ранцією
й Польщею є важною подією європейської політи-
ки не тільки на випадок війни, але й на час м иру, бо
м ілітарна угода м іж П ольщ ею й Ф ранцією м ає бути
підкріплена щ е спеціяльно далеко йдучою еконо-
м іч н о ю у г о д о ю .
Х оч польсько-ф ранцузьке братерство не є ні-
чим.новим в Европі,цим разом це братерство прий-.
має нові форми. Як видно з голосів французької
й польської преси про цідвіугоди,Ф ранція м ає зм і-
нити зовсім своє дотеперіш нє віднош ення до П оль-
щ і.Д осі вона трактувала П ольщ у як свого м енш о-
го спільника, себто дивилася крізь окуляри своїх
інтересів. Ф ранція, високо промислово розвинена
країна, бачила в П ольщ і слабо розвинену країну,
яка м ає бути для Ф ранції ринком збуту для її про-
м ислів, а за ті пром ислові вироби м ає доставляти
Ф р а н ц ії с и р ів ц ів т а р іл ь н и ч и х п р о д у к т ів .
Тепер польські політики каж уть, щ о ця політи-
ка довела П ольщ у до господарської руїни. В она не
дала розвинутися польському промислові, а без
промислу зниділи й польські промисли добування
сирівців та збанкротувало польське рільництво, ш -.
ш ими словами, тепер польські політики каж уть те
сам е, щ о свідом і українські публіцисти вж е давно
б ач и л и .
За таку дорогу ціну П ольщ а грала пів поко-
ління ролю великої держ ави. В она була би певно
грала її в такий самий спосі(?далі, руйную чи себе
й своїх підданих. Та тепер в Европі виринула нова
політична ситуація, і П ольщ а нагло побачила, щ о
на випадок європейської війни її сила зовсім не
така велика, як вона собі представляла. В она по-
бачила, щ о на випадок війни її арм ія не буде м ати
великих ш ансів без розвиненого промислу. І тому
вона заж адала від Ф ранції нової економ ічної доп о-
моги, а саме допомоги на розбудову польських
п р о м и с л ів .
М ож на догадатися, які промисли буде розви-
вати Ф ранція в П ольщ і. О чевидно, передовсім ці
промисли, щ о конечно потрібні для ведення війни:
зал ізн и й , стал еви й , м аш и н о ви й , х ем іч н и й . Я кщ о н е
вибухне війна скоро й не перерве цього розвою , то
П ольщ а мож е справді щ ось зробити у цих ділян-
ках. О дначе чи не заскочи ть її війна скорш е? А дж е
й Кю дегі, американський амбасадор до П ольщ і, не
ворожить, щ об можливо,, було відтягнути війну
дальш е, як 4 роки.
Зреш тою навіть якби війна відтягнулася й
Ф ранція справді збудувала польські пром исли, то
вона не зробить цього даром . В она за це мусить
дістати винагородження, а ним скор`ш е чи пізніш е
буде опанування польського промислового ж иття.
О тж е П ольщ а все щ е далі буде будувати воєнні
пром исли, але зиски з них буде тягнути Ф ранція.
Г рати ролю великої держ ави все кош тує багато.
у
П
Р А В Д И
В ІМ
С В ІТ Л
І
р о ц ь к и й п р о С т а л ін а ).
. 0
—г -
ральйого секретаря, бо він ду-
же простацький та нельояль-
ний.А Ќруѓѓська, вдова`по Ле-
н ін і, к а з а л а в 1926 p., щ о Л е -
н ін г о в о р и в п р о С т а л ін а , щ о
Й ом у
б р ак у є
п р и м іти вн о ѓ^
почуття чести, себто такого,
яке має найзвичайніш а лю д-
ська істота. Д о цього Троць-
к и й д о д а є , щ о в ін н е х о т ів
про це писати давніш е, бо не
хотів нараж увати Крупську на
переслідування з боку Сталі-
на, але щ о тепер вона й так
ПЕРЕВИХОВУЙМО ОДИНИЦІ
Історія згодом В икаж е, скіль-
ки в тій правди, щ о є якесь
порозуміння між Сталіном і
Троцьким, та.щ о їхні ролі по-
діленій . кож ний з них працю є
н а ІВ ІЙ І Jgu^ іД о й з б о д ь и й в и -
ч и т нііЏ п ‡. с в іт , а в -', п е р $іў
чергу Европу. Та чи є саме
так, чи інакш е, це не зм іняє
с п р а в и , к о л и х о ч е м о п р и ї`л я -
нутися тому, як Сталін і
Т р о ц ь к и й м іж с о б о ю в о ю ю т ь
та як себе взаїм но характери-
зую ть.Бож навіть і тоді,коли
вони себе закривалиб та ко-
либ намагалися маскувати пе-
ред світом взаїмне порозумін-
н я, мудлиб цілком зрозуміло
робити це в такий спосіб,
щ об ця зручна політика не
була перед часом викрита та
здем аскована. Значить, навіть
будучи в порозумінню, мусять
про себе говорити чи писати
так е^що є
д о п е в н о ї м ір и
правдою та про щ о всі зна-
ю ть.А це відноситься головно
до злих сторін їхніх характе-
р ів .Та коли й нема між С та-
л ін о м і Т р о ц ь к и м н ія к о г о п о -
розуміння, а є тільки ворож -
неча і боротьба, то в ній теж
ц і. два спосібні агітатори не
дурні вж ивати таких закидів,
у яких правдивість ніхто не
повірив би.І тут теж вони му-
сять один про одного говори-
ти чи писати здебільш а прав
ду. О сь і з цього боку треба
дивитись і на те письмо про
С таліна, яке вислав Л . Троць-
кий з Н орвегії до своїх ви-
давців С айМ он-Ш устер у Н ю
йорќу, а яке передрукували
американські газети.
Троцький, виступаю чи,про-
ти Сталіна, покликується го.
ловно на Леніна, щ о кількома
наворотами звертав увагу на
небезпеку, яка мож е грозити
больш евикам, колиб
С талін
заняв високе і відповідальне
становищ е в партії. І тому са-
м е Л е н і н р о б и в у 1921 р . в с і
заходи, щ об Сталін не став
генеральним секретарем пар-
тії, каж учи, щ о „той кухар на-
варив би надто гіркого пива".
Та, пиш е Т роцький, навіть Л е-
н ін т о д і н е у я в л я в с о б і, я к о г о
то гіркого
пива наварить
С тал ін .
.-
- .
бичок вродився з двом а голо
Д алі Троцький пиш е, щ о Л є-'вами; з книжок читає молодь
нін у своїм „тестам енті" звер- найбільш е про лю бовні опові-
тав увагу на те, щ о треба усу- дання, см іховинки, а останні-
нути Сталіна з уряду гене.'м и літами порнографічні бро-
t
переслідувана, то вже нема
потреби цього скривати.
Щ е далі представляє Т роць-
кий С таліна як садиста, який
не мож е Й ТИ спокійно спати,
поки,не виш укає якоїсь ж ерт-
в и . Щ ойно видавши присуд
на таку ж ертву, мож е С талін
легко заснути.
Сталін являється, в очах
Троцького маленьким`` чоло-
в іч к о м . А ^я к "т ^к и й , в ін В Д й -
І^ращ е віддає- характер теле1-
р іш н ь о ї „п а н у ю ч о ї к л я с и " в
Совєтах, що складається
з
„б ю р о к р а т и ч н и х
д о р о б к ев и -
ч ів ".
і
О сь так виглядає в описі
Троцького той садист, щ о ду-
ш ить і У країну.
і
Я к у р ід н ім к р а ю т а к і т у т в
А м ериці відчувається, щ о наш
поступ іде ще заповільним
ходом. Є щ е ріжні недомаган-
ня в нас, як нації. І то недом а-
гання, щ о їх ніяк не годен у -
сунути. Бож наприклад кож-
ном у впаде в очі, щ о наш і лю -
ди замало читаю ть часописів
і книжок. І тому аж стидно
п р и з н а т и с я п е р е д ч 'у ж и м и н а -
родами, щ о в нас є так мало
часописів, або, щ о гірш е, щ о
ті часописи, щ о вж е є, м аю ть
так мало читачів, а щ е мен-
ше передплатників. Чому це
так? П равда, щ о дехто може
спихати вину за ті недом аган-
ня на біду, на недостатки. А -
ле це не мож е переконати то-
го ,хто бачи ть, щ о р нас лю ди
витрачують великі гроші на
д р іб н и ц іі ќ д у р н и ц і, а н а
книжку чи газету грош а не-
ма. Якаж причина цьому?
Н е лю бим о читати.
Л ь в ів с ь к и й „Н а ш
П рапор"
відповідає на це ось так:
„П р и ч и н а л е ж и т ь д е ін д е , а
сам е в цьом у, щ о лю ди не хо.
чуть'І таки не лю блять чита-
ти .А як хтось не лю бить чи-
тати, то ви йому й даром да-
вайте газету, а він накриє нею
к в а с н е м о л о к о . Я к щ о ж 'д е я к і
читаю ть газету, то тільки ви-
ш укую ть новинки і дрібнички,
якто десьтам хлоп повісився
том у, щ о вночі в нього свиню
вкрали, а десьтам дитина сама
в хаті попарилась, а десьтам
ш ури, які ріж ні агенти скрито
порозкидали по селах; стар-
ш іж читаю ть найрадш е якісь
сонники, байки, календарі, а-
бо легенди. Н авіть у сектант-
ських брош урах будуть ціли-
ми днями довбати, а до чо-
гось інш ого, здорового, по.
ж иточного, таки не візьмуть-
с я ".
Як щ ось серіозне,'
Т О
д р ім аєм о .
'' У н а с ч а с т о ч у т и г о л о с и , щ о
ніби наш нарід страш енно до-
магається просвіти, наукових
статтей у газетах, науки, то-
щ о.А ле якщ о яка газета і п о
дає такий м атеріял, то чи дій-
сно є багато таких, щ о такі
речі читаю ть? Ч и є такі, щ о
відгукнуться на такі статті в
газеті? Щ о виявлятьів будь-
який сп осіб, щ о `вони ті статті
читали, щ о вони з них скори-
стали? Знавець наш их людей
О . П оморянський`пиш е на'цю
тему в згаданім вищ е часопи-
с і,щ о наш і лю ди не читаю ть
ідеольогічних, політичних та
соціольоґічних статтей і не
читаю ть книж ок наукових, ви-
ховних, історичних, політич-
них, ф ахових. Я к читати ‚лю -
дям такі речі, то зараз зачи-
наю ть дрімати. А вже читати
якусь статистику де приходить
трохи циф ер і обчислень, то
це вж е відскакує від їх вуха,
як сокира від завялого пень-
ка.Тому не диво, щ о як зайде
до читальні якийсь больше-
вицький наймит, то4 всі лю -
доньки повстаю ть мов барани,
та лиш кліпаю ть очима. Н і
словечком не відізвуться. А
той вивчив кілька ф раз з ко-
муністичного сдоваря (дуже
часто по польськи),І чеш е тай
чеш е, усе те сам е, а дядьки
роти пороззявляю ть. Значить
щ о воно щ ось ніби не те, але
як докладно, то присяйбо. не
з н а ю т ь ".
Я к не танцю ємо, то спимо
д у х ово.
К оли є таке наш е віднош ен-
ня до серіозних справ, то річ
лриродня, щ о наш і читальні,
ќлю би чи товариства не про-
являю гь властивої діяльносте,
с е б т о н е д а ю т ь .isfaoro т а к о г о ,
ш об своїх членів піднести ду-
х о во .І том у, якщ о навіть да-
вати для таких лю дей виклад
на якусь поваж ніш у тем у без-
платно, всеодно лю ди не при-
ходять. І так заснічується
життя по багатьох
наш их
клю бах і читальнях. В се те
М О }Ќ Є кожний завважити у
свЎій власній громаді. І пере-
конатися, щ о це правда. А до
чого зводиться „діяльність"
багатьох наш их клю бів чи чи_
т а л е н ь , п р о ц е п и ш е „Н а ш
П рапор" таке:
`^.Т у т с х о д и т ь с я п е р е в а ж н о
м олодь, але не так том у, щ оби
причитати якусь газету, книж -
ку, або послухати,як інш і чи-
тають, а радш е приходить
сю ди оттак собі на стрічу, п о-
говорити, пожартувати і т. п.
М ож е виняток роблять сам о-
освітні гуртки, але вони лиш
д е -н е -д е і д у ж е м а я о ч и с л е н н і.
В багатьох читальнях стільки
„д ія л ь н о с т и ", щ о м у з и к и к о ж -
н о ї н е д іл і. К о л и л ю д я м у Ч И .
тальні почати читати щ ось
ђ `р о х и п о в а ж н е , н а у к о в е , т о
тоді просто сплять, мож е не
так ф ізично, як духово. Зна-
ч и ть, не беруть,участи в цьо-
му читанні, переш коджаю ть,
н е` цікавляться ним. Софінка
йде до читальні, бо там`О -
мелько йде, бо там С оф№ ќу
побачить. Н ераз ця С оф інка й
п о д у м а є с о б і : „А б о д а й т и ,
О мельку, сказився з тою чи-
т а л ь н е ю ", а л е п р и х о д и т ь т о ч -
но на проби вистав, хоч голо-
су н е'м а є , та силкується і до
хору, і так доти, аж О м елько
ож енився з нею .А тоді —пи_
ш и:пропало. Н і С офійки, ні
О мелька ніхто більш е не по-
бачить прн якійсь праці в чи-
тальні. Том у не диво, щ о чи-
тальня в селі обходить 30-літ-
т я ,50-л іт т я , а г р о м а д я н с т в о ,-
як було заспане, такл далі
д р ім а є ".
, Ось таке діється в старім
краю . Чи не є це якби ж ив-
цем взяте з українського ж ит-
У лас Самчук.
В ІЙ Н АІ Р Е В О Л Ю Ц ІЯ
Д р у г а ч а с т и н а „В О Л И Ш ".
П ередрук забороняється.— А вторські права застереж ені.
(9)
Ш піон! — загули лю ди.,не казав? Е еее! К уди там о.
`
—Ч ом уж ви м оскаля не клик-
н у л и ?_'
—Н е було. ^
— Н у, то ходім! Раз-два!
Коли прийш ли, там лиш мі-
с ц е .Ш піон зник. Н е дурний
він там сидіти.
Х оча і був наказ вибира-
тися, ніхто з села не руш ився
Д ехто навіть буду на віз по-
п р и ч іп л ю в а в . А л е н іх т о , к р ім
родини свящ еника й поміщ и-
ка, не ріш ився кинути рідну
хату. Та й не було видно по-
треби. П аніку відступу робили
сам і свої — інтелігенція. —
Вони, — ѓуторили дядьки,
різун його ма', тільки нам ба-
ки заби ваю ть. Н е дайм ось, не
даймось!А самі, диви, за вла-
с н у ш к у р у т р е м т я т ь ...
А чого тікати?І Військо йде
н а з а х ід ... Н ія к о ї „о п а с н о с т і"...
Т ьх у !
С тратон м айж е щ о дня М ат-
вія навідує. П рийде і чергову
‚в и д у м а н у н о в и н к у п р и н е с е .
Ч у є т е ?, П о г н а л и ! К а ж у т ь ,
^у ж е п ід В іл ь г о в о м !...
—О го!Здорово! А хто ка-
за в ?
—Телеграм а. Ш калічник те-
лєграми дістає,. Горілку 'в с ю
з а б о р о н и л и . П о ц іл ій Р о с є ї н і-
х т о `н е с м іє п и т и ... І п р а в и л ь -
в о ...Т а к і т р а ... А щ о ? Х іб а я
тим австріячкам. Каж уть, на
с т а ц ію у К р е м я н ц ! ц іл и й „о -
ш алон плєнних"привезли.Н а-
ш і,к а ж у т ь , т іл ь к и п ід ій ш л и
з „о р у д ія м и ", т іл ь к и х о т іл и
вдарити, а вони всі з окопів
г у л ь к ! П а н 'в а ш !! В а ш п а н ! 1
всі „бруж іє" об зем лю і руки
вгору. Н у, а наш им щ о? За-
браЛ и без бою полк і піш ли
Д алі.А лю ди з них все м ирш а-
в і.А см ердять — страх! К а-
ж уть, мадяри так смердять,
я к ж и д и ...
Каж уть, сам Н іколай Н іко-
лаєвич „у ставку" приїхав.Ц а-
р я ж д у т ь , Ч и щ о ... В ій н а с к о -
ро кінчиться.О т пройдутьуйа-
ш і до Вени і баста.
П ри цьому Стратон дрібно
з приємнібтю засміявся. Він
курить товстючі папіроски.
П ід носом вуса зовсім пож ов-
тіли.П альці рук ніби обсмале-
ні патики.
— Сміха було, як розказує
один різник з Береж ець.Каж е,
у в ір в а л и с ь а в с т р ія к и д о н и х ...
Одразу кури, гуси дерти, ді-
вок чіпаю ть. Та від Кремянця
їхала пів сотня козаків.А цеж ,
з н а є т е ?... К о н і% у н и х ... Т р е б а ,
як птиця птиця летить, треба,
лекш е кота ступ ає, а треба —
Як розгорнуться, та як гик-
н у ть!А
м ад яр ч у ки
тіл ьк и
„м а й н л і б е р Ѓ О т "... Т у т їм т а -
кого перцю всипали, щ о-вони
аж мулу в підш таники напу-
с т и л и . О т т а к к р е с н у л и ... Я в а м
каж у — іскри сипались. А на-
ш і у ж е в Г а л іц ії, а т а м т а к о ж ,
каж уть, сам наш народ. Н іко-
л ай
Ніколаєвич` „возваніє"
ви дав, щ о від нині ввесь русќій
народв ід _ К арпат до К амчатки
— все під русќого царя ру-
к у п ід х о д и т ь ... О т в о н о ... Д а !...
М атвій понуро стоїть. Пра-
ва його нога виставлена напе-
р ед .Голову опустив, підтри-
мую чи бороду двома '
вел и -
к и м і в к а з а л ь н и м —-^п а л ь ц я м и
лівої руки. Слухає Стратона
з а д у м а н о ... — А я в а м к а ж у , —
нарешті ніби
п р о к и д аєтьс я
в ін , щ о добра нічого чека-
ти .Б у д е м о з р е ш т о ю б а ч и т и ...
А п о к и щ о п ід е м о в п о л е .!. М и
також вояки. М усимо день у
д е н ь н а с т ій ц і б у т и ... Щ о ж ..
І вони йш ли в поле. З по-
новною силою і красою зу-
стрічало воно своїх володарів
L р а й о ііз с і'о іх і` р а б ів . іД в а $я Іг ь
в іс ім -$п^ќйта поставиѓ М ат-
в ій ,
двацять -пять пшениці.
С о р о к в іс ім к іп в ів с а . Ц е в а м
не ж арт. Таких скарбів він щ е
не мав у р'уках. А тут вибі-
р а й с ь ... Х м !... Т е ж в и д у м а л и .
М іл іо н н а а р м ія і в и б ір а й с ь ...
Дні чергою посуваються на-
перед. П еред Чесним Х рестом
„н о в и й н а б о р ". В ід В а с и л я ,
Здорового зятя, нема ніякого
„з в е с т ія ". П іш о в у „п е р ш і б о Ѓ '
ні очі носить, ото чуєте, нічо-
ѓ о п е р е д с о б о ю , н е б а ч и т ь ..
Щ о тобі день, щ о ніч ридає,
Л ікера, мати її, також плач#{
Д ругий набор загорнув Бояѓ-
дарцевого.М ирона, дебелого і
вісповатого брата Кирила Д е-
берного — А рйона, який, ка-
жуть, разом з Гнидќою М ат-
вієве сало з бодні витащ ив.—
Бодай його перш а куля не
м и н у л а , —.в и д а л а с в ій с у в о -
рий селянський присуд Н астя
Але важне, щ о забрали Єли-
сеевого В асиля.
Ц іла М атвіева родина лю би-
ла В асиля, як свого. Сам М ат-
в ій р а д ів п л е м ін н и к о м б іл ь ш е ,
н іж
с в о їм и
д іт ь м и . Н ія к о ї
справи не булд, щ об він не
порадився з В асилем . І тепер
його забрали. За два тижні
прийш ов лист -з поворотнього
адресою : „С аратов, Ібі^п єхот-
ний полк, пєрвая рота, пєрвий
в з в о д ".
Тепер черга за другим си-
н о м Х о м и е т -т о е К о р н і-
єм ,за О ниськовим Н естором
А зо старш их, мабуть, як,п ір
вози та коні.Тут в перш у чер-!лодою поплескую чи долоням и
ѓу потерпів С тратон.Й ого ж е-
ребці найліпш і, найкращ і на
ц іл ім х у т о р і.
Д есятник обійш ов усі хати і
наказав такого,,то числа усім
їхати до волости. Була то не1
діля —гарний соняш ний Д ень.
Ворота кожного подвіря від-
чйнялися і з них`виїж дж али
підводи. На вигоді збірка.
Д овж езна черга возів, а зпере-
ду староста і один страж ник.
В ози й коні кож ний припра-
вив так, щоб
якнайм енш е
звертали на себе увагу. М атвій
і колеса поміняв. Д ав старі,
розхлябані. Н а коні портняні,
від Бог зна,коли заховані,
ш лиї напняв. Ш лиї вузькі, ти-
снуть коням ш иї, але якось
в и д ер ж ать.
Коли сонце піднялось, вели-
тенський обоз руш ив з села. З
М атвієм їхав також В олодько,
щ о б „н а в о з і п о с и д ів ". їх а л и
до Білої Криниці -через поля,
через „казьонний" ліс.
„З б о р н и й п у н к т " п р и з н а ч ќ
ли на полях перед казарм ам и
ш ий'Іван К уш ќа, а даліЗ а їд а в и р о ч е н н а ; долина. Ш існацять
рука Кузьма і Стратон^Обидвіѓ ^іл і'зїхалис'я сюди наразі Як
Однолітки `' синьббілєтчикт{сягнеш поглядом, — вози й
до землі, як лю дина приляж е
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _
†а ќ о т . к о 'з а к и у д в і ф а л я н к н ..;! х т о з н а є , я к ... П араска" ч е р в о -
ГниД ка, хоч і м олодш ий, але
який з нього воїн з перебити
ми ребрами. М ає білий білет,
хіба в „нестроеВу роту".
и р о н і В а с и л ь п о п а д у в о -
дин_полк і'навіть в одну ро-
т у . П и с а л и , їд о „д у ж е г о н я т ь ",
бо за три місяці маю ть від-
с тав и ти
їх н а „-г е р м а н с к ій
ф р о н т ".
П іш л а т а к о ж о б іл із а ц ія н а
вози. Дядьки ходять, здоров-
каю ться, але на ярм арок це не
п о х о д и ть. Н ем а'л ів о р ан тів , зат
{палу, битѓя в долоні, м огЬри
ч ів .Кожний, хто має ліпш і
коні, потерпає, щ о розлучить-
ся з ними як стій та й дивись.
—Ех, дядьку Стратоие!П і-
д у т ь в а ш і ш п а ч к и ' „н є м ц а в о -
ю в а т ь "... — п ід х о д я т ь д о С т р а -
тонових коней дядьки, з насо-
п о їх , т о в с т и х з а д а х ...
— Н у, щ ож , — розводить
р у к а м и С †р а т о н , В о ч а х '` Й о г о
видно біль.Коні'лю бив'над у-
с е .Щ е в Д е р м а н і н а „т р о х д с -
с я т и н а х ", і т о д о б р і м у ц и к и
держ ав, а тепер, хоч у ф аетон
запрягай. Ш иї, мов лебеді, ви-
ги наю ть.
М атвієві також „нічого со-
б і",а л е -о д н а с ір а к о б и л а щ е
молода, а карого коня мо-
ж уть записати „в обоз". С тра-
тЬнові „в кавалерію " напевно
п ід у ть.
-
П о середині площ і мобілі-
з а ц ій н а к о м іс ія .. С е л а п ід їж -
дж аю ть за азбукою . Т аксам о й
окремі господарі.Д о Тилявки
черга прийш ла аж пополуд-
н і.Д о т о г о ., ч а с у В о л о д ь к о
встиг досить набратися нових
вражінь. Оглянув, хоч правда
зд ал ек а^ вій ськ о ві к азар м и , х о -
див до цегельні з височенним
комином.К оло'М атвієвого во-
за ціла зборня. Ѓуторять про
війну. В ж е, каж уть, Г нат Ч ор-
ноокий, ш ваґер' бабиного Іва-
н а , р а н е н и й п р и й ш о в '„н а п б -
п р а в к у ". К у л я п о п а л а й о м у в
правий щелеп, вибила кілька
зу б ів, але кість якось лиш и-
лась ціла. Ранилиі його аж
д е с ь з а ‚Л ь в о в о м . К а ж у т ь , 6yej
великий бій. Кинулися на ав-
стрійські окопи, вибили з них
„панів" і заняли. Стрілянина
втихла. „С олдати" відпочива-
ю ть.`Гнат леж ав догори і ку-
рив цигарку. І тут проклята
к у л я `я к о с ь в с а м и й о к о п , н іб и
тя в А мериці, з ж иття наш их
клю бів, Тѓовариств, читалень
І т.л.? Так водо є, але чи так
п ови н н о
бути? Ні, скаже
кожний.' Треба зачати себе
реформувати.А від когож за-
чинати? Звичайно відповіда-
е м о ,н а т а к і з а п и т и , щ о „м и "
повинні зачати себе перероб-
л я ти . -
Зачинайм о від себе, а не від
Т а ц е „м и ", я к ч и т а є м о в
„Н а ш ім П р а п о р і", є д у ж е з а -
гал ьн е:
„В ц ь о м у ,ім н " в с е р о з у м і.
єм о інш ого, а ніколи себе са-
м о го .„М и "; д е т о й в е л и к и й ,
громадянський ліс, у якому
всі ховаю ться п оза кущ і, а не-
м а ц ь о г о „я ", щ о в и й ш о в б и в
чисте поле й направду сќазан:
„Я ц е р о б л ю4 , „я ц ь о г о д о к о -
й а ю !"
Тому треба виховувати
людей індивідуально, цебто
поодиноко. Тепер цілий світ.
і в ш кільном у віці, і в гром а
дянському ж итті, переводить
в и б ір с п о с іб н и х о д и н и ц ь і в и -
ми найбільш е займається. На
масу ніхто не звертає уваги,
бо спосібна одиниця потягне
її за собою . Больш евики так
вибираю ть наш ого брата, рід.
учують його комуністичних
параграфів, виучують пана.
мять агітаційних фраз, віні
цим іде в м'асу, ІрВЖ Є ВОДИТЬ
h з а н іс , я %а а ^о н ^;О д и н и ц і в
громаді тр^аю ть рррядак і
л а д і о ж и в л я ю т ь н а ц о н а .іь н с
й культурно-освітнє життя,н
одиниці знову, як зачнуть ки-
ринити і рити, то перевернуті,
громаду догори ногами. Не в
цьому річ, щ об члени читаль-
няного виділу виголосили ре
ф е р а т н а т е м у , щ о „н а м т р е б а
о р ган ізу в ати с я ,
н ам
треб а
просвіти, нам треба читати"і
т.д., але в цьо'му річ, щ об цеч
виділ таки вибрав кілька оди-
ниць і по реф ераті частіш им и,
приватними розмовами, пого-
вірками, стрічами й перекону-
ваннями наклонив чоловіка,
щ об таки передплатив газету,
щ об прочитав це й те, щоб
в с т у п и в д о "о р 'г а н із а ц ії, щ о б
зробив це й те. В цей спосіб
в и т в о р и т ь с я п е в н и й г у р т с п і-
дом их і активних громадян у
селі, які вже самою стрічею Р
перебуванням,у громадянській
суспільності виявлять усю ди і
на всіх додатній, корисний
вплив. Бо не німа книж ка, ані
довгі реф ерати й пром ови раз
на місяць, а буденне ж иття,
зустріч і щ оденна жива роз-
мова Кристалізує
х ар актер и ,
н а п р я м и і з м а г а н н я ".
Ч и не варто тепер над тими
думками глибш е застановити-
ся наш им свідоміш им одинн-
.ц я м п о т о в а р и с т в а х і г р о м а -
дах? Чи не варто взятися
практично переводити
їх у
життя?'А якби й'е сталося,то
чи не-кращ е змінилосяб наш е
українське ж иття'в А мериці?
Ч и не кращ е й веселіш е булоб
нам усім.тут ж ити?
З Б О Р И В ІД Д ІЛ ІВ
У .Н
.С 0Н Ш
Р О Ч Е С Т Е Р , Ц . Я . Б р . с в . П осаф ата.
В ІД . 217, П О В І
Д О М Л Я Є В С ІІ с в о їх м іс ц е в я і
і позалісцеанх членів, щ о м ісяпні зоори
відбудуться у вівторок, 22 вереїця. в
годині 7:30 вветір, в гам де звичайні.
П рилвпість кождого членав конечна,ьо
м аско дуж е важ ні справи до внріш еннн.
Довгуючиж членів напомииасмо, щоб ви-
рівналн свої аалем остя, або Суд)-гь су-
спендовалі. П росимо всіх тих українців
і українок, котрі щ о не с членамиУ . II
С ою зу, щ об впнсувалн себе і своїх діти'
і
до наш ої організації, бо тільки в св"і'ї
україпськік організації повннен кождий
українець забезпечити себе і діти, lie
прпявниќ член на зборах будо підлягатн
к а р і з г ід н о а у х в а л о ю . Max. Б ін а ю е в -
ський, п редс; Т . Г еруія, ж ас; А . Іва-
н іж , с е к р .
Я О Н Ѓ С Т А В Н , О . Б р .св. їв. Х рс-
с т и т е л я , в ід . 230, п о в ід о м л я є у с іх
своїх місцевих"і позамісцевих члспін
і члениць, щ о три-квартальні збори
відбудуться в неділю , 20. вересня
т о ч н о в г о д и н і 12:30 п о п о л ., з а р а з
л о С љ Б о ж ій , в У к р . Г а л и , 525 В .
Раен Еве,-О бовязком кождого члени
і членнці є.прийти на' згадані збори,
бо маємо важ ні справи до полаго-
дж енця. — Іван Бряць, гол.; Ілія
у х н й , с е к р .; R Б іл и ќ , к а с .
л и с ту в а н н яР Е Д А К Ц ІЇ,`!
її. Г^ А сторія, Л . А й. —В а-
ш а згадка дуж е добра, але, на
ж аль,4 не на часЛ Треба будо'
написати зараз по виїзді це:
особи з Америки. А так пі-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^дож діть з добрим словом, а
з н е б а , б а ц н у л а , л і б у д е ).'м о ж е в о н ащ е р а з п р и їд е .
Ч .219.
Н А Б ІЖ У Ч І Т Е М И
З В ІД К И
С Т А Л ІН С Ь К А
Р ІЗ Н Я ?
Звісний англійський щ оден-
ник „М анчестер Ґардіен? `щ е
вер таєтьс яд о с у д у1 6 б о л ь -
ш свнцьких лідерівт а їх р о з -
с т р і.іу , с т а р а ю ч и с я з н а й т ия -
кесь розумне вияснення цього
дивного факту.
у листі Теодора Дана
в
ц ій
газеті
го в о р и ть с я ,
щ о
С тал ін ськ у
р ізан и н у
м ож на
п оясн и ти
баж анням
С тал ін а
сконсолідувати особистуд и к -
татуру, тобтон е тільки зібра-
т и
всвої руки
н ео б м еж ен у
владу, але й ў н е м о ж л и в и йї ї
ви рван н яз й о г ор у к .
Це значить,щ о Сталін хоче
зроб и тив с ю п о л іти к уй дер-
жавну організацію
Р о с іїз а -
лежноюв ід своєї волі. Я кщ о
це правда,т о С галінід е т у т
слідами російських цаорів-де-
спотів,щ о збирали жаднов с і
ниткив свої руки.
Такий здогад подає Теодор
Дан, котрий
є
п р о в ід н и к о м
російських менш евиків
(с о ц і-
я л -д е м о к р а т ів ).В ін р іж н и в с я
від інших
с о ц ія л -д е м о к р а т ів
тим.щ о підчас горожанської
в ій н ив Р о с ії з а я в и в с яза те,
щоб меншовики
д о п о м агал и
больш евнкам . О тж ец е ^ лю ди -
на,щ о знає больщевиків.
З В ІД К И С Т Р А Х С Т А Л ІН А
ЗА СВОЮ
В Л А Д У ?
З очайдуш ннх заходівС та-
ліна ратувати свою
о с о б и с ту
диктатуру виходить, щ о С та
л ім ч о м у с ь п о б о ю є т ь с я ,щ о
ця особиста диктатура може
заломатнся. Зв`дки самег р о -
зить йомуц я небезпека?
На думку Теодора Д ана,ц ю
н еб езп екуд л я о с о б и с то їд и к -
татурн Сталін добачуєв демо-
кратнчній конституції совєт-
ськоїР о с ії. Я кщ о
в
Р о с ії
справді зробиться деякік р о ^
до демократизації
(б о їт ь с я
Сталін),то це може відбитися
на ньом у в той спосіб,щ о йо-
му відберуть його необмеж ену
владу. Ч ерезт е в ін напереду -
биває всіх лю дей,щ о евенту-
ально моглиб и
с тати
й о го
к о н к у р ен там и
д о
абсолю тної
вл ад и .
Внходнлоб,щ о Сталін грає
дуже тонку політѓику.Н а один
б ік н іб и т од а є н а р о д о в і б іл ь -
ш і права, а на други йб ік у ж и .
ваєщ е своєї деспотичноїв л а -
ди на те, щ об винищ ити напе%
рсд усіх тих,щ о при невелич-
кій навіть демократії моглиб
й ом у
за б р а т и
абсолю тну
вл ад у .
ІС Т О Р ІЯ
П О В Т О Р Я Є Т Ь С Я .
В узенькою
с Т еж еч ќ о ю
х о -
дить Сталіну своїм походід о
абсолютноЃ влади.
Щ об охоронитися передз а -
г р :ш н ч ::и м
п о х о д о м
з
б о к у
фашизму, Сталін чуєтьсяп р и -
мушеиим говоритип р о демо-
кратизацію советськогО
п о л і-
тнчного устрою.Т а демокра-
тнзація мож е потягнутиза со-
бою відсунення
С тал ін а
в ід
влад и .Щ об до ц ь о гон е д о л у -
стнти, залюблений
у
с в о ю
владу Сталін наперед убиває
в с іх ,щ о м о г л иб и з а н я т и й о г о
м іс ц е .
Людям,щ о читають істо-
р ію , м о г л о бц е п р и г а д а т ис т а -
рі часи, коли
т о
н асл ід н и к
престола наперед убивав усіх,
т о й о м у г р о з и л и з а х о п 'л е н н я м
цього престола.^
НА ВИГНАННЮ.
У В ід н і п о м е р
О лександер
З а їм іс , щ о був к о л и с ь ш іс т ь
разів прмієром Греції,а р а з її
президентом.Я к його прези-
д е іп у р у
п о к ін ч и в
к о р о л ів -
ський переворот,в ін покинув
Г р е ц ію .
У П разі помер того самого
дня Светозар Прібіш евіч,о -
лчнз основників Ю гославії.
К ол и сь
в ін
б у в`о с о б и с т и м
"р н я т е л е м ю г о с л а в с ь к о г ок о -
роля Олександра:
т а ,,п р е м іє -
ром Ю гославії.Я к корольз а -
хопив собі диктаторськув л а -
Д У і П р іб іш е в ічб у в а р е ш т о в а -
нийб е з законного. приказу.
С В О Б О Д А , С У Б О Т А , 19-г о В Е Р Е С Н Я1 9 3 6 .
'
ОдМ ,
ІЃ 'а
Б е р е ж іт ьв а ш д о р о г о ц ін н и й г о л о с
Легке курення,з усією охороною горла, щ о її
дає "Toasting" не є тількид л я співаю чих зірок
на радіо,в звукових фільмахт а сцені Ваш его р -
ло такеж цінне. . . вашг 'о л о сє дорогоціннийт а -
кож. Досить вартісний, щ об берегти протип о -
дразненнят а каш лю ! О сь є легке курення з ба-
гатого, цілком-дозрілих середніх листків тю тю ну,
Щ от а к лагіднийз вам и,,які приєм ний. Ф актично,
Lucky Strikeє о д и н о к о ю с и г а р е т к о ю ,ш о дає
вашому горлові бажану вигодуі охоронути м
відомим процесом "IfaToasted". О тже для охо-
рони горла,я к рівно ж для приємності беріть
л е г к е к у р е н н я ... б е р іт ь Lucky.!
++Б Л И С К А В И Ч Н Ів іс т и ;^;
О т р и м а й т е в іп с т е й к с " Н а г о р о д у
в 15-т у Р іч н и ц ю
--ч М р.і М ре А р т у р В а м из М іл в о к і,
В іск, були захоплені, колиї х вступ
в и гр авв Lucky 8trtko "Caina-etac"
А л ея к п и ш е М р . Б а м и : я в іт ь с о б і,
яку радістьм и мали, коли сигаретки
п р и й ш л ив п я т н а д ц я т у р іч н и ц юн а -
ш о г о о д р у ж ін н я ."
Ч и и вступили вж е?Ч и ви виграли
ваші Ьискіев плоску бляш анкуа
50-м а п р е к р а с н и х Lucky Strike s?
Н а т о н у й т ен а 'T ourHi t parade"
середуі суботу вечерями. В и-
вчайтец і тони тоді спробуйтев а ш
ч Lucky Strike "CBlncTeflKCwІ я к щ о
в ивж е не к у р и т е , Luckles, к у п іт ь
пачку сьогодніі спробуйтеї х також .
М ож ливо, щ о вам чогось' бракувало.
В и б у д е т е -в д я ч н і п е р е в а г а мз Lucklee
Л е г к е К у р е н н я ,а б а г а т о г о , и іш г г м
д о з р іл о г о т ю т ю н у .;
З У К Р А ЇН С Ь К О Г О Ж И Т Т Я
В АМ ЕРИЩ .
,
^
ч
НЮ АРК,Н,ДЖ .
у
З а я в аЧ о р н о м о р с ь к о ї
Ім .Д .В ітовського.
Ч о р н о м о р ськаС іч ім .Д м и .
тра В ітовськогов Н ю арку,
бувш а третя сотня Чорномор-
ських Січейв А мериці, подає
до відом а,щ о й урядова назва,
звучить: „Українське Атле-
т и ч н е о в а р и с т в о Ч о р н о м о р -
ськаС іч ", а п о `ан гл ій с ьк и :
"Ukrainian Athletic Association
Chornomorska . Sitch".
Т о в а р и -
ствоє заінкорпороване лиш е
в стейтіН ю Д ж ерзі як.сам о,
стійне націоналістичне това-
р и ство . В он о,я к від о м о ,к о о -
ггорув тічькиз націоналістич-
ними українськими
о р ган іза-
ц ія м ив Н ю а р к уі в о к о л и ц і.
Січовики виступаютьпри на-
ціональних виступахв одно-
строях. Д ля вигоди україн-
сьќих націоналістичних орга-
н ізац ій ,а го л о вн од л я п о тр еб
молоді, удержує товариство
Січову Галю. Воно теж зби-
рае грош ін а потреби Рідного
К раюі ви си л аєї х ч ер ез0 6 -
єднання, або до' О Д В У .
Згадана вищ е Чорноморська
Січім . Д митра В ітовськогоє
о д и н о к о юз Т и м ім е н е м Н ю -
а р к у . В о н а1є ? ц іл к о 'м с а м о с ѓ ій -
І н а ;ій е і$$: н іч б с о ^с п іл ь н о г оз
Щ вю ?ахцекУ , яќў ^повелаў п роти
н ац іон алісти ч н и х
о р ган ізац ій
„О рганізація
Ч о р н о м о р ськи х
Січей А мерики, Канадиі Д але-,
к о г о С х о д у ", щ о м ає о с ід о ку
Нюарку. ЧорноморськаС іч
ім .Д . В ітовського н е є в н ія -
кому звязкуз цією орґаніза-
цією , н і з їїк о м а н д о ю , і том у
п р о си ть
гр о м ад я н ство
п ро
це памятати, коли пиш еться
чи говориться
п рос п р а в и ,
звя аан із Ч о р н о м о р ськи м и С і-
^а м и .s 'ї І
?За"уряд:В . Ф ейло, сотенний;
Євген Гірник, секретар; Іван
Ф урда, касієр; М икола К орда,
ч етар .
лєг к єк у р е н н я
З Б А Г А Т О Г О , Ц І Л Н -Д 03Р І Л 0Г 0 Т Ю Т Ю Н У^"ITS TOASTicr
OJCTTlttx1И Ч
П Ц
його держалид в а роки у вяз- лійськнй лікар лорд Ѓордер,іню ќровит а ' інших тілесних
ниціб е з суду, і то на самоті,що є надворни"м лікарем ан-1функціях.З цього повстаю ть
покив ін н е піш овн а голодів- ґлійського короля,з 'промо-'преріжні недуги серця, ш лун-
ку и цим заставив уряд пусти.
ти ногон а волю .
ження модерного життя
Значить, побуваю ть на ви-
гнанчюн горожани свобідних
держ ав, колит а м владу захоп-
лять лю ди, щ о не толерую ть
` .' Т `",.„
^іУ ^іа
м унстичш , м ілітарніи ф аш и
лю дей інш их дартій.
воюп р о цікаву справу: напру-ќ а , кровоносних начинь.Б ак -
тер ії, щ о все зн ах о д я тьс яР
т іл і,б е з труду мож уть змогти
В ін д о к а з у в а в ,щ о у в іц і,в
.
-. '
.J
`лю дину,
к о тр ім
суспільності грозять,
J' ..
усякого роду диктатури,к о . В ін . осуджував
ком у н ізм ,
ф аш измі всі інш і способир е
У В ІЦ І П Е Р Е В О Р О Т ІВ .
стівські, т^еба людям розви-
вати духову сторону лю дини.
Через політичні несўпокої,ч е-
П еред зборами Бритійсько-р е з непевність завтра, лю ди
го Сою зу П оступу Н ауки,,щ о попадаю тьу ріЖ ні умовін е -
від б у ваю тьсяв Б л екп у л і,в д у гиз ж у р б и .Ц е від б и вається .
А нґлії, виступав звісний н Ѓ ' тяж кон а травленню , круж ен
П О З№ !Ш
?НЮАРК,Я.ДЖ ,ЃОКОЛИЦЯ!=^а ПОЗІР!
ЗАХОДАМ ИУ К Р. ПРАВОСЛ. ГРОМ АДИІ М ОЛОДЕЧОГО
Т О В А Р И С Т В А
„Б А Н Д У Р И С Т "
:
::
:буде влаш тований :
::
:
П ЕРШ ИЙ Б А Л Ь Н Е
'
цього сезону
В С У Б О Т У , Д Н А 19-Г О В Е Р Е С Н Я (SEPTEMBER) 1936P.
В С ІЧ О В ІЙ С А Л І,229 SPRINGFIELD AVEM NEWARK,N. J.
П о ч а т о кв г о д и н і 7-м ІЙ в е ч ір .
В сту п35 ц ен тів.
Д обірна музика п ід упр.п . Бемка.В сі приходіть,б о буде
добра забава. К омітет.
2t8.- 9
і
Р Пш і
ПЕРЕСИЛАЄМ О
ВД О Л Я РА Х 1Т Е Л Е - ^
Г Р А Ф ІЧ Н ОД О В С ІХ Ч А С Т Е И С В ІТ А ,^
џ
СКОРОV ДЕШ ЕВО.
П р о д а є м о ш и ф к а р т ина всі л ін іїд о к р а юj
із к р аюд о А м ер и к и .
1П олагодж ўенов с і краєві справи деш ево
і п іс л я п р а в к р а е в и х .
1П р о д а є м оІ в и м ін ю є м о д о м иІ ф а р м ні
полагоджўенов с і тутеш ні справир е-
. альностей.
В к о ж д ій с п р а в і п р о с и м о к о ж д о г о У к р а їн ц яв А м е р и ц і у д а в а -:
т н с яв п о в и щ и х с п р а в а хд о с в о г о у к р а їн с ь к о г о б ю р а к о т р о г о :
в л а с т и т е л е мв ід 20 л іт t А н т ін П а ш у ќ . А д р е с а т а к а :
,-
ANTH O NYD . PASH UCKN
Ш
N. 8thS t r e e t ,
Philadelphia,P a .
пментаци людевя к засоби,
іцо збільш ую ть
н ап ру ж ен н я
м ас, ач е р е з те причиняю ться
до пош ирення масових недуг.
Л ІК ,Ч И П Р И Ч И Н А Н Е Д У Г И ?
Л орд Ѓордер остерігавп е -
ред пош иренням
п оліти чн и х
поглядів, опертИ хн а регімен-
тації лю дей, каж учи:
„В п р а в н еоко на в у л и ц і м о-
же нині відкрити щ ораз біль-
ш е ч и с л о л ю д е йу р іж н и хс т а -
діях умових недуг,щ о похо-
д я т ьз ж у р б и ".
Т а п р о в ід н и к и в с іх цих те-
ч ій ,щ оголосять потребучре-
гіментації, каж уть,щ о власне
регіментації лю дей требад л я
облекш ення журби.
и х о д и л о б ,щ о м а с и п о п а л и
в б л у д н е к о л о .З о т ів о їх ж у р б
вони пробую ть добутисяд о -
р о г о ю р Є ґім е н іа ц ії н а р о д н іх
м а с ,' алец я регіменТація лиш е
збільш уєї х ум ові клопрти.
Ц Е ^Н Е М О Ж Л И В Е В АМ Е-
Љ
^
РИ Ц Ц
`
о,к. -
.
-
Незадовго мають
с тав и ти
на--сценів Ню ІЙ орку драма-
тичпу перерібку повісти
а-
мериканськоѓоі. письменника
Синклера Лўисап ід наголов-
к о м : ^‚Ц е н е
т у т ",
П ід л о в о м„ц е " р о зу м ієте
і 'ф а ш и з м , а п ід с л о в о м T J T "
д А `'е р -;к у .-Т а з а г о л о в о кvc
IK"! і ѓ`н ій , бо в п о в і с т ій
драміЛ ўис хоте доказати,``щ е -
може статися
1 -'-'.'-г`.
власнев А мериці можеп о в -
стати фаш изме
Н ю йорський губернатор Л е-
м а н к а ж е , в „о д н ім ж и д ів с ь к ім
ти ж н еви ку , щ о він не п ри ру -
скаєв А мериці повстання ф а-
ш изму. „М и (себто А мерика)
є держ авою ,,щ о зродиласяз
великого ідеалу", кажев ін . „'.
як довгоц я держ ава будеж и-
ти , цей Чдеал муситьі блгде
ж итии руде признаватися.^
„Інш і народи можуть відки-
н у тиц е й ід еал і на час вер та-
тисяд о темноти середніхв и
к ів . ТИМ більш е повиннім и
держ ати високо походнюс в о -
б о д и , щ о б ий ін ш і б а ч и л иї ї
с в іт л о ''.
Я краз такі самі'речі писали
р о сій ськ і
л іб ер ал и
п ер ед
больш евицькою революцієюЙ
німецькі ліберали передф а-
ш истівською .А нині?
ЗБ О Р ИВ ІД Д ІЛ ІВін.й н й
KAPTEPET,Н . Д Ж .Т ов. З а п о р о з ь -
к аС іч , в ід . 342, п о в ід о м л я в в с іх с в о їх
ч л е н ів1 ч л с н и ц ь ,щ о м іс я ч н і з б о р и
в ід б у д у т ь с яв н е д іл ю ,20. в е р е с н я ,в
г о д и н і2:30 п о п о л у д н і. П р о с и м о в с іх
членів прийтин а збориі заплатити
м іс я ч н у в к л а д к у . Ч л е н и , к о т р ід о в -
г у ю т ь3-т ій м іс я ц ь , б у д у т ь с у с п е н -
довані згідноз ухвалою
п ів р іч н и х
зборів. Ч лени, котрі були` суспендо-
в а н ів м іс я ц и с е р п н і,щ об п р и й ш л и
на збориі заплатили свою належи-
т іс т ь ,а б у д у т ь п р и н я т і н а н о в о . -В $-
д е м в п р и н и м а т и н о в и х ч л е н івб е 'з
вступного. Родичі, котрі маю ть малі
діти, щ об вписалидо У . Н . С ою за.
Д о р о с л і `д іт и ,. к о т р іє в д іт о ч імд е -
партаменті, Щ об. вписалисяд о стар-
ш н х 'ч л е н ів . Н а '-з б о р и к о ж д и й ч л е н
має привестиз собою новогок а н -
д и д а тан а ч л ен а. Хто не сп ов н и ть
дістане' н агородув ід У . Н . С ою за.
Г р . Волянський, предс;Н . Крупа,
кас;їв . М арковнч, сскр.
^в
Н евдячна.
— Ц ілісенький.р ік писавя
д он е ї, п о си л ав по два л и сти
д е н н о ,а е п е р в о н а в и х о д и т ь
з а л и с т а р я !,..
Н АУ К Р А ЇН У
З А М Е Н Ш Е Н ІЖ 7 Д Н ІВ
Q U E K N
M A R Y
ц а р и ц я в с іх . м о р е й , б у д ів е л ь н е ч у д о .- Н е ,-
з р ів н а н і к а б 'ін и т р е т ь о ї к л я с ні в е л и к і
і.
. л у б л и ч н і к ім н а т и .
-^ Џ ім п т %еіз ю Р І о ц к ў ч е р е з Ш е р б у р г :
"S Њ $кѓ М р ^с н я ,7-rofbi21-г о ж о в т н я
е
I ER^ GARI A
"ї
'AQUITANIA
:
.
-1-г о ж овтня
14. І 28. ж овтня.
А т 'а к о ж м о д е р н і м о т о р о в і
кораблі через Грвр
^,
BRITANNIC
GEORGIC
П -ro^.в т н я ^??
v8.і З І. ж овтн я.
П о ближчі інформації вдавай-
тесяд о місцевого агентаабо до:
.GUNARO WHITE STAR
26 BROADWAY.NEW YORK.N. Y.
Вк о ж н ійу к р а їн с ь к ійхаті повинен з н а х о д и т и с я
.ч асоп и с в о б о д а ".
ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ
3o.jg Р ІЖ Н І Д О Б Р І Ц ІЛ И .
гН д р а з б ^в а етак,щ о в гро-
м адг всі.м и належ имо до од-
ної церквиі до однихі т и х
самих організацій,а зі`одив
нас нем а. І то нем а згоди щ о-
д о „с п р а в ,які нам у с і м д о р о г і
йя к і саміп о собі добрі.О т
скажім,щ о лю ди радіб мати
в себе Н ароднийД ім і радіб
допомогти визвольній бороть-
б і. Радіб зібрати як на одну
так іjдругу акцію ,б о вваж а-
ю ть,щ ообидві справи добрі.