Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1936-225

Svoboda-1936-225

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2010

pdf

text

original

ЛАНДОН ЗАКИДУЄ УРЯДОВІ
РУЙНУВАННЯ ФАРМ ЕРСТВА
М И Н Е А П б Л И С Г у б е р н ^т ^ Л а н д б н .'к а н д и -
дат Републиканської П артії на уряд президента
З л у ч е н и х Д е р ж а в , в и г о л о с и в т у т у М у н іц и п а л ь н ім
Д н д и т о р ію м і, в и п о в н е н ім 11,000 с л у х а ч ів , с в о ю ч е р -
гову кандидатську промову. Супроти близькости
к а н а д ій с ь к р ї г р а н и ц і Л а н д о н в и б р а в с о б і з а т е м у
справи фармерства, щ о в значній мірі залежать від
в и р іш у в а н н я у р я д о м п и т а н ь т о р г о в л і з с у с ід н ім и
дер ж ав ам и .
^
. . .
У ц ій п р о м о в і Л а н д о н в и с т у п а в п р о т и м іж н а -
р о д н іх т р а к т а т ів в з а ї`м н о с т и , я к і З л у ч е н і е р ж а в и
заклю чили з К анадою за адміністрації президента
Рузвелта. Л андон казав, щ о ці трактати дуж е'ш кід-,
л и н і д л я ін т е р е с ів .а м е р и к а н с ь к о г о ф а р м е р с т в а , щ о
нони його просто знищ или.
В ін о б іц я в ф а р м е р а м , щ о с т а в ш и п р е з и д е н т о м ,
з а к р и є г р а н и ц і д л я д о в о з у к а н а д ій с ь к и х р іл ь н и х
п р о д у к т ів.
. .
...- .
И Л Я Н И В И Б О Р Ч О Ї К А М П А Н ІЇ Р У З В Е Л Т А .
ГЛ Ў '
ІД П А Р К ю й о р ќ ). Н а н а р а д і Р у з в е л ,
та, кандидата Д ем ократичної П артії на уряд прези^-
дента Злучених Д ерж ав, з провідниками цеї партії
п о с т а н о в л е н о с к о н ц е н т р у в а т и п о л іт и ч н у к а м п а н ію
н а о к о л и ц і, п о л о ж е н і н а с х ід в ід р ік и М іс іс іп і. .
Т и м с а м и м Р у з в е л т р іш и в с я н е в ід в ід у в а т и в ж е
з а х ід н ь о г о п о б е р е ж ж я . В ін в и г о л о с и т ь г о л о в н і п р о -
м о в и в м іс т а х : Д е н в е р , О м а г а , Ш ік а г о , в я к о м у с ь
м іс т і П о в о ї А н г л ії т а в м іс т і Н ю Й о р ќ .
В Е Т Е Р А Н И З А П Е Н С ІЇ Д Л Я В Д ІВ І С И Р ІТ .
К Л ІВ Л Е Н Д г а й о ). П е р е д с в о їм з а к р и т т я м
конвенція Американського Л егіону ухвалила резо-
л ю ц іг о з а п о в е д е н н я к а м п а н ії з а п е н с ії д л я в д ів і
с и р іт п о в е т е р а н а х с в іт о в о ї в ій н и .
З А К ІН Ч У Ю Т Ь А К Р О Н С Ь К И И С Т Р А Й К .
А К Р О Н г а й о ). — Н а з б о р а х с т р а й к у ю ч и х р о -
б іт н и к ів г у м о в о г о п ід п р и є м с т в а Ґ у д р и ч а п о с т а н о в -
лено приняти контракт, який виробили представ-
н и к и іо н ії з п р е д с т а в н и к а м и п ід п р и є м с т в а .
Тимсамим покінчено страйк, щ о захопив був
к о л о 10,000 р о б іт н и к ів .
П Л Я Н У В А Л И Г А З О В У В ІЙ Н Ў П Р О Т И Б У Т Л Е Г Е Р ІВ
ВАШ ИНГТОН. — На переслуханню перед се-
натським комітетом для розсліду ш пигунетва й
п р о в о к а ц ії п р о т и р о б іт н и к ів , п о д а л и с в ід к и , щ о
власники копалень твердого вугля ріш ені були бо-
ротися проти вўѓольного бутлегерства при помочі
га зу .
- -
Власники вуглевих копалень, говорили свідки,
з а к у п и л и б у л и 7,500 г а з о в и х б о м б , я к і м а л и к и н у -
ти в підкопи, зроблені вуглевими бутлегерам и. К о-
мітет лопав на слід цього заговору, довідавш ися,
щ о о д н о х е м іч н е п ід п р и є м с т в о в К л ів л е н д і п р о д а л о
бомби вуглевим баронам.
Д О М А Г А Ю Т Ь С Я 30-Г О Д И Н Н О Г О Т И Ж Н Я П Р А Ц Ь
М ІЛ В О К І. #fc В и л іє м Ґ р ін , п р е з и д е н т Д м е р и к а н -,
с ь к о ї Ф е д е р а ц ії П р а ц іѓ г о в о р и в у с в о їй п р о м о в і.н а .
к о н в е н ц ії ю н ії м а ш и н іс т ів , щ о з а в е д е н н я з а г а л ь н о -
г о 30-г о д и н н о г о т и ж н я п р а ц і в п р о м и с л а х , п о л д г о -
д и л о б и б іл ь ш іс т ь п р о м и с л о в и х п и т а н ь .
В ін г о в о р и в , щ о ц е п о к д а л о б к ін е ц ь , б е з р о б іт -
ііо .„У р я д н е м о ж е з а в ж д и у д е р ж у в а т и 10 м іл іо н ів
о с іб ",г о в о р и в в ін .
З А П О В ІД А Ю Т Ь Н Е Д О С Т А Ч У М Е Ш К А Н Ь .
НЮ ЙОРЌ.—Назборах Союзу Щ адничих Бан-
к ів о д и н з б а н к и р і в д о к а з у в а в , щ о я п о п р а в а п р о --
мислових обставин піде далі, то незадовго в краю
б у д е в ід ч у в а т и с я н е д о с т а ч а м е ш к а н ь . В ін г о в о р и в ,
що поправа промислового руху викликує зоіль-
ш ення числа подруж , а це —наймання меш кань.
УРЯДНИК ПОСУДЖ ЕНИЙ ЗА КРАДЕННЯ
ЛЮ ДЕЙ,
Л И Т Л Р О Ќ С р к а н з о ), — В е л и к а л а в а п р и ,
сяжних суддів ф едерального`суду постановила по`
ставити на суд міського марш ала П ола П ічера за
паруш ення закону проти рабства.
Я к к а ж е л а в а п р и с я ж н и х , ц е й у р я д н и к з а к о ж -`
ним разом, як потребував робітників, арештував
муринів на основі ф альш ивих закидів j заставляв
їх п р а ц ю в а т и д л я с е б е я к р а б ів .
ВЖЕ й КУЛАЧНИЙ БОРЕЦЬ БУДЕ ГОВОРИТИ.
Н Ю Й О Р Ќ . Д ж е к Д е м п с і, б у в ш и й ч е м п іо н
боксерства найбільш ої ваги, заповідає, щ о він ви-
голосить у стейті Н ю Й орќ низку політичних про-
мов за вибір президентом Рузвелта,.
ЛЕТНИЧА КАТАСТРОФА.
Н О Р Ф О В К ір д ж ін ія ). Т у т р о з б и в с я л іт а к
а м е р и к а н с ь к о ї в о є н н о ї, ф л ь о т и . О д и н л е т у н ів п о ?
мер по дорозі до ш питалю , другий -^ уж е в Ш ПИг
т а л і.
.-
Ю Н ІЯ З А Я В Л Я Є Т Ь С Я З А
-
Н Р У З В Е Л Т А г --
-
Н а к о н в е н ц ії к }н ії а ш и н і-
с т ів у М іл в о к і у х в а л е н о р е з о -
л ю ц ію з а в и б ір п р е з и д е н т о м
Рузвелта. Конвенція заявилася
теж за становищ е викопного
у р я д у Ф е д е р а ц ії у
б о р о т ь б і
м іж д в о м а н а п р я м к а м и в А м е -
р и к а н с ь к ій Ф е д е р а ц ії П р а ц і.
С Т Р А Ш Н А Т Р А Г Е Д ІЯ
П РИ
ЗУДАРІ ПОЇЗДУ З АВТОМ .
В м іс ц е в о с т і Л у іс в іл , К в е б е к ,
т о в а р о в и й- с іп іа р с ь ќ и й
п о їз д
наїхав на вантажний звтом о
б іл ь ,н а я к ім їх а д и 40 м у ж -
чин,У д а р п о їз д у а в т о м о б іл ь
розбив і він запалився. Лри`
т ім н а м іс ц і з г и н у л и 17 д у ц і,
5 поранених пом ерли в ш пи`
т а л і, а 12 н а л іч е н о у и ш и т в ?
лях. Причиною
к а та стр о ф и
була неосторож ність кермани-
^ча авта,
Р О Д И Н Н А Т Р А Г Е Д ІЯ ,
В м іс т е ч к у Б а р і, п о л о ж е н ім
п а р у м и л ь в ід Т о р о н т о , т р а п и -
лася голосна драм а в дом і Гца-
т а О н и щ у к а , 52-л ,іт н ь о г о р о -
б ѓ т н и к а м іс ц е в о ї г а р б а р н і. О ц е
в н а п а д і х в и л е в о г о ц іа л у в ін
ухопив ш табу й побив тяж-
к о с в о ю 19-Л іт н ю д о ч к у О л ім -
п ію . К о л и н а к р и к д ів ч и н и
п р и б іг л а г о с п о д и н я д о м у , п а -
н і Л и т л д ж а н , в ін і її п о б и в
з а л із н о ю щ т а б о ю . їір и к л и к а н о і
п о л іц ію ^ т а з х в и л е ю , к о л и п о -
л іц ія с т а в и л а с ь п е р е д д в е р и -
JMa О нищ ука, той двері зам:
кнув і всадив собі великого
рожа в груди. Тяжко раненого
в ід с т а в л е н о
д о
з а г а л ь н 'о г о
ш п и т а л ю в Т о р о н т і, а д о ч к у
й г о с п о д и н ю з а б р а л и д о м і-
іс ц е в о г о
ш питалю . О нищ ука
ж де тяжке обвинувачення.
Н Е М А К А Н Д И Д А Т ІВ Н А
$Т О Р О Б И Т Ь
Н А С И Л Ь С Т В А
Я О Б Р Е 'П Л А Т Н І П О С А Д И В
Н а с в іт іє^велике б е з р о б іт -
тя , але язвіть у ц'ьому безро-
б іт т і а ., д о б р е п л а т н і .п о с а д и ,
т а н е м а н а н и х к а н д и д а т ів .
Недавно довідалися меш-
канці південно-афрйканського
м іс т а $л е м ф о н т е й й ,,..щ о м і-
и н `,
нець.Леонард передчасно,
н ом ер. Д еонадд м^в дущ р не-
безцечче, трм у й добре платне
з а н я т т я : „д о їр г а д ю к и ",. С е б .
тов ін ,х а п а в гадю ку за щ ию і
частзаляв їй.скля^у, мищ ин-
к у. Г адкрка,
..кусаю чи м чщ ицку,
в и п у с к а л а т р ій #н е ў їд ь ,, я к у
в л и в а ю т ь , д о в и г о д у в а н н я , щ і-
П Я Н К И ,
.
. щ о х р р о н и т .ь п е р е д у -
к у щ е н н я м г а д ю к и .'
.Д е д н а р д б у в . К Р Л Р 50 р а з ів
укушений, гадюками, але щі-
пянка його зааж ди охоронила
п е р е д с м ?р т ю ., Н е г р и г о в о р и -
Л Н ,..Щ О ..Д є о .н д р д з н а є т ь с я . з
іо р т о м . Н е д а в н о н а ф а р м у , н а
я к ій п р а ц ю в а в Л е о н а р д , п р и -
в е з е н о н о в у г а д ю к у ^я к о ї в ін
щ е н ік о л и н е б а ч и в '. Т у б и л е ц ь .
щ о п р и в із г а д ю к у ', з в е р т а в у -
в а г у Л е о н а р д о в і, щ о
гадю ка
дуж е
н еб езп еч н а .
Л е .о н а р д
здвигнув раменами ,і підвіс
п о к р и в к у , в я к ій б у л а г а д ю к а .
В о д н ій х в и л и н і м о в
с т р іл а
вискочила гадюка .з. кошика,
вкусила Л еонарда, і за дві.се-
к у н д и в ін н е ж и р .. П іс л я т о г о
н е м з н ік о г б , щ о х о т ів б и р о -
би ,ти ту,роботу, хочащ
‚^tio-
с ,а д а " ‚Д о б р е п л а т в а . -'х _
`- П І Д Ч А С С Т Р А іЙ К І В ?'
-
В а щ и н ґ г о н і" н а п е р е с л у -
квинях п'еред сенатським ком і-
т е т р м .д л я р о з с л ід у с т р а й к о -
л о м ч н х і ш п іг у н с ь к ім о р г а н і-
З Й Ц ІЙ
в и ступ ал и
як
е р ід к и
с о р а в )ц и і п р о ф е с ій н і, с т р а й к о -
ломи, ^они призналися,що
мали припоручення починати
П ідчас страйку цре,ріж ні на-
С И Л Ь С Т В р, Щ 0б
у
Ц Є Й
С П О С Іб
пророкувати страйкую чих ро-
б іт н и к ір д о з а р о р у щ е и ь .
.`' І!
Х О Т ІВ П И В А В В Ю Р І д о п о -
м о ги .
Д о п о м о го в а
ст а т я
в ню і
Ѓ Т о р о н т о , О н т а Ш о ',' м іс т и т ь с я в
Ісалі ветеранів. П риходять тут
б езр о б іт н і
з
р іж н о р о д н ім и
проханнями, але те прохання,
щ о п о с т а в и в д о п о м о г о в о м у v-
рядникові один
б езр о б ітн и й ,
мало не вивернуло урядника
н а д о л ів к у з д и в а . О ц е п р и й -
ш о в б е з р о б іт н и й ,, щ о н а д о п о `
м о з і, д о с а л і і п р и с ів к о л о
стола. Коли допомоговиЙ
у -
рядник прийщ ов з черги дз
нього і запитався, чого собі
ібаж ае, той сказав собі дати
д в і с к л я н к и п и в а ...
К Р А Л А Г Р О Ш І В К О Н С У Л А Т І.
В січніц,р.завізрали з Від:
ия до Варшави урядницю
польського консуляту у рідні,
А нну Ф дєкерову, й_тут по.пе-
р е с л у х .а н н юв .с у д і и з а а р е ш т у -
в а л и п ід з а м іт о м к р а д іж ў д ?а -
Ц Я ^Ь -К І Л Ь К О Х .
Т И С Я Ч
. З Л 9.Т И .Х
на ш коду згаданого кччсу№
т у , Ф д 'е к е р о р аД Р С І с и д и т ь , у
в я з н и ц і,
ВИБУХ ПЕТАРДИ
П ІД
В Я З Н И Ц Е Ю .'
П ід будинком судової вяз-
Н и ц і в Д 5й с л о в й ц я х в и б у х л а в
ночі петарда і вирвала ІЗ аа-
в іе ів б р а м у т а у ш к о д и л а м у р ,
К р ім -т о г о в и л е т іл и р с і ш и б и
у аязиичиому й судовом у бу-
динку. Здогадуються, то де
д іл о к о м у н іс т ів , я к і х о т іл и з а -
двмоистручатил-проти вязнен^
н я к р м у н іс т н ч и н х д ія ч ів .' У
зв я зц у
гз-т ц м- ареш товано
к іл ь к а о с іб .
ЗГИНУВ О`РАПЧНвЮ ^
С М Е Р Т Ю ,. ^
,
Уф ор м ор вт,-А л$ертй ;зги н ув
т р а г іч н о ю
'с м е р т ю
Н -Л ІТ `
'ній хлопець, Іван Скроч, щ о
піш ов ш укати коров на фар-
м і св ого батьк а. К оник, на к от-
рім їхав згаданий хлопець, зно-
ровився й скинув із себе хлоп-
ц я, який, падаю чи, зачепився
ногою за стремя. Сполошений
коник, гонячи, тягнув з собою
по землі хлопця, кусаю чи йо-
г о т а к о п а ю ч и ,..п о к и . в ін н е
зги н ув . .
Г О Л О Д С Е Р Е Д Е С К ІМ О С ІВ
В А Л Я С Ц І,
Д; р Г е н р і В . Ѓ р е й с ,, м е д и ч -
ний пресвнтеріянсдкнй
м іс іо -
ч ар , дочіс американському уря-
д о в і, щ о р р іж н и х . о к о л и ц я х
Аляски в^заѓронені голодом
500 е с к ім о с ів , їм т р е б а к о н ч е
д о с т р р и т и П О Ж И В Н І б о ін а к ш е
ті лю ди з голоду погинуть
Д-р Грей,С доні^щ о. ескімоси
їд я т ь т а м т 'р а в у , к о р у з д е р е в
свої ЧЄРЄВИКН, а також здохлі
з в ір я т а ... А м е р и к а н с Б к и й
ур я д
зарядив Вислати ескімосам по-
ж и р у л іт а к а м и ., з к о р а б л ів , я к і
с п іш н о в ід ій ш л и Д О А л я с к и .
Ж А Х Л И В А Т Р А Г Е Д ІЯ
М АТЕРИ .
В ' С к е р н е в І ц а Х " о л ь щ а `!
н а їх а в о с о б о в и й 'п о їз д н а в із ,
я к и м їх а л а М р л г о ж а т а Ц в е к з
ш іс ь м а с в о їм и д іт ь м и . Б а ж а -
ючи врятувати
Д іт е й , м а т и
вхопила наймолодш у дитинку
на.руки й вискочила з воза,
а л е п о п а л а `з д и т и н о ю , п ід к о -
леса..льокомотиви. М ат'
и ра-
зом з дитиною згинула на м і-
С Ц І.П я Т Є р О Д ІТ В О Р И Т Я Ж К О Р 3;
нені Троє з них померло в
Л ІЧ Н И Ц І.
С Е Р Е Д Н Ь О В ІЧ Ш
З А В О $О Н И
Щ Е Н Е П Е Р Е Ж И Л И С Я М ІЖ
НАШ ИМИ ЛЮ ДЬМИ.
П е р е д п о л іц ій н и м с у д д е ю у
В е г р е в и л Г о р , А л б е р т а ,' с т а в а в
М ихайло Яремќо за погрози
родині РуркІв, С уддя зобовя-'
зав Й ремка заховуватися спо-
к ій н о 6 м іс я ц ів .
П ричиною
п о гр о з
Я рем ќа
Ф А Р М Е Р С Ь К И И Х Л О П Е Ц Ь іЬ р ѓ б Д и ц і Р ^р к ів б у л о т е , щ о Я -
Іремкові ўроїлося, Щ о ж інка
Іфармера^М иколи Рурки Спрй-
ч и н и л а ч а р о д ій н и м
сп о со б о м
п а р а ф ін е м я з ів ' у п р а в ій с т о р о н і
його лиця. О бі родини жили у
неприязні. Т рапилося, щ о обоє
Рурки вступили в часі непо-
Т о д и д о д о м у Я р е м ќ а , д е їх
принято досить гостинно. В о-
Ін и п е р е б у л и т а м к іл ь к а г о д и н .
П о їх н ім в ід їз д і п о я в и в с ь у
лиці Яремќа легкий біль, а о-
п іс л я п а р а л іж л и ц я . Л ік а р і у
Вегревил та Едмонтоні сказв-
Ли Яремкові, щ о згаданий па-
р а л іж;є ц іл к о м п р и р о д н ім я -
вищем, спричиненим прресту-
д о ю . 'н е р в ів
л и ц я
в
ч асі
з и м н а , н щ о в ін с к о р о п е р е -1
йде.‚Але ворожка сказала Я-
р е м ќ о в і ін а к ш е ; в ід п о в ід н о д о
її с л ів , п а р а л іж
лиця Ярем-
к а с п р и ч и н и л а ч а р а м и ж ін к а ,
щ о короткий час задержалася
у д о м і Я р е м ќ а - В ін п о ч а в т о д і
слати всякого роду погрози
р о д и н і Р у р к ів , а ж ів к ін и і б іл ь
у лиці уступив. Ц е уступлення
болю ,приписував Яремно впли`
вові своїх погроз, дкі причевр
м л и ж ін к у в ід н я т и б іл ь у .Я
р ем к а.
БАТЬКО ПРИПАДКОВО ЗА
С Т Р ІЛ И В В Л А С Н У Д И Т И Н У .
І . С т о г у Н "у -С м р ц і-Л г Я К і"К в -
н а д а , н а м ір я ів в ц р б и їи я е т р у .
б а н а с в о їй ф е р м і, и р и п а д к о -
в о ііо с т р іл и в с в о й о ?(? Ц -л іт `
нього,синка Івана-ГГокалічечо`
го хлопця відставлено до ш пи-
т а л ю у іР е д в а й , д е в іч п о в о л і
п р и х о д и т ьД О Д й О р О й ІЯ .
К О С Т Е Л У С Е Р Е Д Н ІЙ
Д Е М К ІВ Щ И Ч І,
- 0;-г о е р п н яц .` р . в ід б у л о с ь
у .^и с о к ій -Ж и в ц ѓ п о с в я ч е н н я
вўѓольного каменя під будову
п е р ш о г о в с е р е д н ій Л е м к ів -
щ и р і р и м о -к а т о л и ц ь к о г о к о -
с т е л а . Д о с і в ік а м и т а м е б у л о
потреби 'костела, аж
т ея ер
вона є!
_:
П О К Л А Л А С Я
Н А
Х ІД Н И К ,
Щ О Б Н Е П ІТ И Н А П О Л ІШ Ю .
Л ад раном уЛ Ь Р О В І на вул
Ягзйдонській билися двіжін`-
кн, а більш ий гурт людей
п р и г л я д а в с я б ій ц і. Н а д ій ш о в
постерунковий Ѓрозділив рбі
ж ін к и , а т о д і о д н а зн и х ,,я к а с ь
М,Баізан, зачала прознватії
ріжними словами постеручко-
вр го,а . в к ін ц і п о л о ж и л а с я .
ар.
хідник та зачала верещ ати на
все горло- гіостерункорому
в д а л о с я .н а с и л ь н о п о в е с т и з г а -
д а н у ж ін к у
д о
к о м іс а р ія т у ,
П р о т и п о л іц а я ,.н іб и в о б о р о _-
ні згаданої ж інки, виступив її
приятель -г- ш веиьМ ,
.К уртич.
Й о г о -т а к о ж а р е ш т у в а л и ,, П о
д о р о з і д о к о м іс а р ія т у в ін п о -
гриз постерункорого в руку
О д ь Н іч н і с ц е н и З І Л ь в о р д !
-'С Т А Л ІН Т А К И Х В О Р И Й
ПАРИЖ ;v^#ieTfci fipo т я ж к у ` х ч о д о б у ' С т а л ін а
в ж е к іл ь к а ^з № Ф б л е т і#зС Р ІТ і к о ж н и й р а з с о в е т -
дькийуряд u заперечувач, Тепер кореспрядент па^
ризького часопису „ДОатен" доносить з дострвір-
н о го .д ж е р е л а , щ о С т а л ін т з к и п о в а ж н о х в о р и й , В щ
п е р е б у в а є т е п е р у Г р у з і'ї н а К а `в к а з і в т о в а р и с т в і п я -
т 'ь о х н а й к р а ід и х с е р ц е в и х л ік а р ів , П о л іт и ч н е Б ю р о
у М о с к в і з а р я д и л о в л и с т о п а д і ц , р . н а р а д и ,;н а я к и х
м ю т ь о б г о в о р и т и с п р а в и , з в я з а н і з х в о р о б о ю , а т о
й з с м е р т ю С т а л ін а .
Ф Р А Н Ц ІЯ З А Д У М У Є О Б Н И З И Т И Ф Р А Н К .
ПАРИЖ .— У французьких фінансових колах
к р у ж л я ю т ь в п е р т і -п о г о л о с к и , щ о в ж е в н а й б л и ж -
ч о м у ч а с і ф р а н ц у з ь к и й у р 'я д 6б ѓ ій з и 'т ь 'в н у т р іш н ю
в а р т іс т ь ^ ф р а н к а . У р я д п р о т е м о в ч и т ь , а т о т о м у ,
щ о ц е в и к л и к а л о б в е л и к у п е к у л я ц ію , я к т е ж ў т е ч у
к а п іт а л у з Ф р а н ц ії з а г р а н и ц ю . К а ж у т ь , щ о Ф р а н -
ц ія о б н й з й т ь с в )й ф р а н к с т іл ь к и с а м о , щ о А н г л ія
о б н и з и л а с в о 'г о ч а с у с в ій ф у н т с т е р л ін г ів , а ‚А м е р и -
к а д о л я р , с е б т о п р и б л и з ь н о н а 40%. `
ЗАВЗЯТІ БОЇ СЕРЕД ЕСПАНЦШ,
М А Д Р И Д . Н а в с іх ф р о н т а х в Е с п а н ії в и в я -
з а л и с я з а в з я т і,б о ї м іж р е в о л ю ц іо н е р а м и і в ій -
с ь к а м и у р я д у . У р я д о в і в ій с ь к а в ід ч и н и л и Ш Л Ю ЗИ
н а р іц і А л ь б е р ч , щ о б у т о й с п о с іб с п и н и т и н а с т у п `
р е в о л ю ц іо н е р ів . Ц е й м а н е в р їм ч а с т и н н о .в д а в с я , б о
в р д а д ій с н о з а х о п и л а в ій с ь к о в і в ід д іл и ‚р е в о л ю ц іо -
н е р ів і х о ч н е н а р о б и л а б а г а т о ш к о д и в л ю д я х , т о
з а м о ч и л а а м у н іц ію т а з н и щ и л а о б о з и .,.Б іл я , М а д р и -
д у , Т о л е д о , Б іл ь б а о , О в іє д о , Г р а н а д и , К о р д р б и
Сарагоси ведуться завзяті бої.
ІТ А Л ІЯ В И С Л А Л А У Л Ь Т И М А Т Е С П А Н С Ь К О М У
У Р Я Д О В І.
Г Е Н Д Е Й р а н ц ія ). — І т а л ій с ь к и й у р я д , в и с л а в
еспанськом у червоном у урядові в М адриді ульти-
м а т у с п р а в і.у в іл ь н е н н я д в о х іт а л ій с ь к и х г о р о ж а и ,
%ареш тованих недавно в Еспанії й поставлених те?-
п е р п е р е д ч е р в о н и м т р и б у н а л о м у Б а р с е л ь о н і. -У л ь -
т и м а т г о в о р и т ь , щ о к о л и е с п а н ц і н е в и п у с т я †ь а -
реш тованих, то Італійські воєнні кораблі зачнуть
бомбардувати Барсельону.
Д У Р Е Н Ь Д У М К О Ю Б А Г А Т ІЄ .
М О С К В А . Б о л ь ш е в и к и , щ о б и „п о м о г т и " е -
спанськом у червоном у урядові в його боротьбі з ре-
в о л ю ц іб н е р а м и ,' в л а ш т о в у ю т ь г іб ` р іж н 'и х м іс ц е в о -
стях ш опкй, в яких імпровізую ть боротьбу червоѓ
Н и х з ф а ш и с т а м и . У т 'а к и х ш о п к а х " б е р е у ч а с т ь в е -
лика м аса лю дей. О чевидно, все виграю ть червоні.
і Н ІМ Ц І В Е Д У Т Ь П Р О Л А Ґ А Н Д У З А К О Л Ь О Н И ,
Б Е Р Л ІН . ^- Н ім ц і ч и м р а з у л е р т іщ е п о ч и н а ю т ь
г о в о р и т и п р о з в о р о т їм т и х к о л ь о н ій , о п о б ід -
н і д е р ж а в и з а б р а л и їм п о в и г р а н ій с в іт о в ій в ій н і.
Н а д н я х ш и р о к о р о з г а л у ж е н а н ім е ц ь к а о р г а н із а ц ія
„К о л ь о н ія л ь н а Л іг а " в и д а л а л е т ю ч к и ,в я к и х уж е `
б е з п о с е р е д н ь о(д о м а ,г а ю т ь с я , в ід А н г л ії, ф р а к ц ії т а
Я п о н ії з в о р о т а б р а 'н и х 'к о л ь о н ій .J Л е т ю ч к и , о ч е -
в и д н о , г о в о р я т ь , щ о ц і к о л ь о н ії з а б р а н о Н ім е ч ч и н і
„н е п р а 'в н о ",
'ч
Ч Е М Б Е Р Л Е И Н П Р О М ІЖ Н А Р О Д Н Є П О Л О Ж Е Н Н Я .
Л О Н Д О Н . — О стен Ч ем берлейн, один з найпо-
в а ж н іш и х а н г л ій с ь к и х п о л іт и к ів , к іл ь к а к р а т н и й м і-
ністер закордонних справі опублікував низку стат-
тей ,у я к и х о п и с у є н и н іш н є п о л іт и ч н е п о л о ж е н н я , в
Европі дуж е чорними красками та передбачає в не-
д а л е к о м у ч а с і н о в у є в р о п е й с ь к у в ій н ў . В ін є,
т о ї г а д к и , щ о к о м у н із м і ф а ш и з м , х о ч с в о їм ф іл ь о -
с о ф іч и и м н а с т а в л е н н я м Я Р б ї г іе р ?ч а т ь ^ в д е р ж а т ь с я
й т о м у о б і т і с т р у ї п о в и н н і п р и в и к а т и 'д о с е б е т а
г о д и т и с я н а о б о п іл ь н е іс н у в а н н я . В с е т а к и в ін р е
д у ж е в ір и т ь , щ д о т а к о ї‚т и х р ! з г о д и п р и й д е ; т о м у
накликує Англію, щ об чиМ скорщ е узброювалася.
Б ін к а ж е , щ о А н г л ія н і т р о ш к и н е у с т у п и т ь з о с в о їх
позицій й не скапітулю є, зо страху перед чужою
с и л 'о ю .. Т а к о ж ' в о н а н е в ід д а с т ь Н ім е ч ч и н і з а б р а -
н и х к о л ь о н ій .
РОЗРУХИ В ПАЛЕСТИНІ ПРОДОВЖ УЮ ТЬСЯ.
Є Р У С А Л И М , Р о з р у х и в П а л е с т и н і, я к и х П ІД -
к л а д о м є в о р о ж н е ч а а р а б івД О ж и д ір , ‚т р е в а ю т ь№ ^`
Ц ірозрух'и деколи прибирають Ф орми фактичної
р е в о л ю ц ії. Ц и м и д н я м и в й в я з а л а с я м іж а р а б с ь к и м и
п о в с т а н ц я м и й а н ѓ л ій с ь к ц ю а р м іє ю , я к а т р и м а є .п о -
р я д о к у П а л е с т и н і, с п р а в ж н я б о р о т ь б а , в я к ій в п а ^и
т р у п о м 44 а р а б и . А а р а б и з іс т р іл и л и ^ а 'н г л ій с ь к и й
л іт а к І р а н и л и к іл ь к о х В 9я к ів . А н г л ія` п о с и л а є ..с в і-
ж і в ій с ь к а д о П а л е с т и н и .
.
^
^Д А Л Ь Ш І Р О З С Т Р І Л И В MQCKB1,
. Л О Н Д О Н .—А н ґ л ій с ь к и й ч а с о п и с ‚Л е й л і М е й Л "
оносить з М оскви,-щ о там розстрцлено дрчцу
роцькогЬ і її мужа Козлова, Також розстрілено
бувш ого начальника ГП У на К авказі, П анкратоваг і
б у в ш о г о н а ч а л ь н и к а Ґ П У н а У р а л і, Ч е р н и х а , а д а л і
п у б л іц и с т а Л е в с н е р а , У н ш т е й н а й Е л ь к ін а . Т а к о ж
р о з с т р іл е н о к іл ь к о х б у в ш и х , к о н с у д я р н и х с л у ж -
б р в ц ів р о д а л ін аг М а н ц а к е к о в а , У л я н о в а і Л о р е ц ц а ,
2
С В О Б О Д А , С У Б О Т А , 26-г о В Е Р Е С Н Я 1936.
"SVQBODA" (LIBERTY),
l-OUNDID18S3
OkriinUnB#wipipeC published daily except Sundays and kolllayl
Own#d by theUkrainian National Association, Івс,
. at 81-88 Grand Street, Jersey City, N. J.
Edited by Editorial Committee
filtered at Second Class Mall Matter at the Post Office of Jersey City, N. J.
on March 30, 1911 under the Act of March 8, 1879,
Accepted for mailing at special rate of postage provided for In Section 1103
of tl Act of October 3, 1917, authorized July 31, 1918.
С Т О Л ІТ Т Я Л ІТ Е Р А Т У Р Н О Г О
В ІД Р О Д Ж Е Н Н
П А М Я Т Ь М А Р К ІЯ Н А Ш А Ш К Е В И Ч А ).
р
ч
З а о г о л о ш е н н я р е д а к ц ія н е в ід п о в ід а в .
А д р е с а :"3VOBODA", Р . О . BOX 34в , JERSEY CITY, N. J,
З А
П О
Л ІТ И Ч Н У
О
С В ІТ У
Н А Р О
Д У.
За старанням ню йорського великого щ оденни-
к а „Н ю Й о р ќ Г е р а л д -Т р и б ю н " у л а ш т о в а н о в г о т е -
л ю В о л д о р ф с т о р ія т а к з в а н е „ф о р у м д л я б Ц у ч и х
с п р а в ". П ід „ф о р у м о м " т у т р о з у м іє т ь с я с в о б ід н е
висказування своїх поглядів на поставлене аранж е-
рами афери питання представникам усіх груп, щ о
про цю справу забираю ть публично голос.
Н а п о р я д о к д н я в о с т а н н ій д е н ь ц ь о г о „ф о р у -
му для біжучих справ" поставлено справу цього-
р іч н и х п р е з и д ія л ь н и х в и б о р ів т а з а п р о ш е н о д о у -
ч а с т и в „ф о р у м і" п р е д с т а в н и к ів у с іх п о л іт и ч н и х
партій і партійок, щ о беруть цього року активну
участь у президіяльних виборах. А ранжери „ф о-
руму" постаралися, щ об за кожну партію й пар-
тійку говорив передовсім самий кандидат цеї пар-
тії на уряд президента Злучених Д ерж ав. Д авніш е
цього не можнаб у щ влаш тувати, бо тяж ко було
з іб р а т и в с іх к а н д и д а т ів в о д н о м іс ц е н а о д и н д е н ь .
Н и н і в и н а х ід р а д ія р о б и т ь ц е м о ж л и в и м : я к с а м и й
кандидат не м ож е зявитися на пром ову, а не хотів
вислати зо своєю промовою якогось заступника,
в ін м о ж е г о в о р и т и д о „ф о р у м у " р а д іо м .
І т а к г о в о р и л и д о „ф о р у м у ": р е п у б л и к а н с ь к и й
кандидат, Алфред Ландон; демократичний канди-
д а т , Ф р е н к л и н Р у з в е л т ; к а н д и д а т „П а р т ії З л у к и ",
В и л іе м Л е м к е ; к о м у н іс т и ч н и й к а н д и д а т Б р о в д е р ; с о -
ц ія л іс т и ч н и й к а н д и д а т , Н о р м а н Т о м а с ; т а с о ц ія л і-
стичний-робітничий кандидат, Д ж ан Ейкен. У ц`ей
с п о с іб у ч а с н и к и „ф о р у м у " м о г л и п о ч у т и , щ о к о ж -
ний з цих кандидатів уваж ає за головне політичне
п и т а н н я б іж у ч о ї х в и л і.
П резидент Рузвелт у своїй промові, заки став
відповідати на саме сутнє питання, зовсім слуш но
звернув увагу слухачів, а цих радіових слухачів
в ін п е в н о м а в м іл іо н и , н а с а м у ід е ю „ф о р у м у ".
В ін з а я в и в в ід р а з у , щ о „ф о р у м " н е м о ж е м а т и н а
ціли заставити слухачів зміняти свої думки про
в а ж н і п и т а н н я б іж у ч о ї п о л іт и к и . Н ія к и й к а н д и д а т
н е м о ж е с п о д ів а т и с я , щ о в ін с в о є ю к о р о т к о ю п р о -
мовою потрафить звернути для себе симпатії слу-
х а ч ів . Та,не зваж аю чи на це, „ф орум " сповняє ве-
лике завдання. Воно передовсім заставляє лю дей
в ід н о с и т и с я з т о л є р а н ц іє ю д о л ю д е й ін ш и х п о г л я -
д ів .
Ц еї толєранції доконче потрібно, бо без толє-
р а н ц ії л ю д и н а з а м и к а є с о б і м о з о к н а в с я к і ін ш і
думки,а з часом перестає зовсім думати.
П одруге, „форум" заставляє лю дей бачити
ріж ні сторони справи. С ебто, не дивитися на спра-
ву тільки зо становищ а своєї партії, або кляси, а
розуміти теж становищ а й змагання інш их партій
і ін ш и х к л я с . В ц е й с п о с іб „ф о р у м " п р и ч и н я є т ь с я
д о п о ш и р е н н я п о л іт и ч н о ї о с в іт и н а р о д у , б е з я к о ї,
як звісно,всякий народ м усить упасти ж ертвою ти-
р а н ії.
Т о м у Р у з в е л т к а ж е : „Я л ю б л ю ід е ю „ф о р у м у ".
Д о б р е б у л о б , щ о б м и м а л и т а к и х „ф о р у м ів " б іл ь ш е
т а щ о б в о н и в к р и л и ц іл и й к р а й ".
Щ е ч а с н а н а ц іо н а л ь н у м а н і-
'
ф е с т а ц ію .
Так якось склалося, читаєм о
в с т а р о к р а е в ім „Д іл і", щ о з а -
х ід н о -у к р а їн с ь к е г р о м а д я н с т в о
так якби забуло, щ о ж ивемо в
ч а с і, в я к ім м и н а є с т о р о к ів
в ід п е р ш и х п р о я в ів н а ц іо н а л ђ
ного відродження галицької
з е м л і. Ц е ж у 1836 р . з а л у н а л и
п о у к р а їн с ь к и х
ц ер квах
у
Л ь в о в і п е р ш і п р о п о в ід и у к р а -
їн с ь к о ю м о в о ю . Р ік п е р е д т и м
п о яви вся
„Г о л о с
Г а л и ч а н ",
перший вірш, написаний жи-
в о ю у к р а їн с ь к о ю м о в о ю . А в
г р у д н і 1836 р . ( з ' д а т о ю р ік
1837) в и й ш л а н а з а х ід н ь о -у -
к р а їн с ь к и х з е м л я х „Р у с а л к а
Д н іс т р о в а ", п е р ш а к н и ж к а у -
країнською мовою та з укра-
їнським змістом, щ о ввела ф о-
нетичний правопис. О теє від
появи цеї книжки зачинається
в Галичині довга й тяж ка бо-
ротьба за права народН ьої мо-
ви в літературі. І том у сам е
появу цеї книжки вважається
великою подією , бо саме з
цею появою тісно звязане на-
ц іо `н а л ь н е й л іт е р а т у р н е в ід р о -
дж ення галицької вітќи вели-
кого українського народу.
Зазом з появою цеї книжки
ізапочаткованим нею рухом,є
звязана т. зв. „Руська трійця",
с е б т о ім е н а М а р к ія н а Ш е ш к е -
вича. Якова Ѓсловацького й
Івана Вагилевичаг Як відомо,
Я к ів Г о л о в а ц ь к и й
зм о ско в-
щ ився,а Іван Вагилевич споль-
щ и в с я ; в ір н и м з а п о ч а т к о в а н ій
ід е ї й у к р а їн с т в у о с т а в с я з н и х
т р ь о х т іл ь к и М а р к ія н Ш а ш к е -
в и ч , а в т о р с л а в н и х „П с а л ь м ів
Р у с л а н о в и х " і „В е с н ів к и ", ц е ї
й тут в А мериці такої попу-
л я р н о ї п о е з ії. В и х о д и л о б , щ о
не тільки в старім краю , але
і т у т н а ім іг р а ц ії я к о с ь п р и з а -
буто за цю подію як і за осо-
бу, звязану з відродженням
галицької У країни. Коли мо-
в а п р о м и н у в ш и н у н а ш о ї ім і-
грації,то треба пригадати, щ о
ми тут давно святкували тор-
ж ественно згадку про перш ого
п р о б у д н и к а г а л и ц ь к о ї У к р а ї-
н и .І не дум аєм о, щ о й тепе-
р іш н і 100-л іт н і р о к о в и н и л іт е -
р а т у р н о г о в ід р о д ж е н н я З а х ід -
н ь о ї У к р а їн и п е р е й д у т ь в А м е -
риці безслідно. Н авпаки, ми
в и н и б у д у т ь в и х іс н у в а н і н а т е ,
щоби поширити і поглибити
у к р а їн с ь к у п р о с в іт у в А м е р и -
ц і,і то як серед старш ої імі`
грації так і серед тих, щ о тут
родились і виховались.Ц е бу-
де добра нагода познайомити
ш ирш і круги наш ої м олоді з
у к р а їн с ь к о ю
літературою , І
тими страшними перешкода
м и ,я к і їй к л а д е н о і я к і в о н а
т а к и в к ін ц і п о б о р о л а . А з а к ін -
ченням цеї культурної праці
могла би бути велика націо-
нальна маніф естацій получена
з величавим концертом.
Щ о пропоную ть у Старому
К раю .
У С т а р ім К р а ю п ід н е с л и с я
г о л о с и , щ о ` „Р у с а л к а Д н іс т р о -
ва" появилася, щ оправда, в
рику книж ку проф . М . Возня-
ка, де зібрано кілька розвідок
п р о т і ч а с и . Т о в а р и с т в о „П р о -
світа" вж е видало популярну
к н и ж е ч к у п р о М а р к ія н а Ш а ш -
к е в и ч а т а п р и г о т о в л я є щ еЙ ін -
ш і популярні видання я кон-
церт. Д о концерту в ш ану Ш а-
ш кеви^а готую ться теж м узич-
нікруги Л ьвова.
Як бачимо, та праця є вже
в х о д і.
Ч2 2 5 . `
А ЯК У НАС?
П окищ о не видно щ е заходів
серед нашого громадянства,
щ об і в А м ериці відсвяткувати
ці Великі Роковини. Та, як
уже сказано, щ е досить часу,
щ об узяти цю справу під ува-
гу. Д у м аєм о , щ о зай м у ться н е-
ю теж і в 'нас наші музичні
круги, а наш е громадянство
п ід е їм н а з у с т р іч . М и п е в н і, щ о
й церковні круги доложать
р у к , щ о б и б у л о г ід н о в ід с в я т -
к о в а н е ім я с в я щ е н и к а -г р о м а д я -
н и н а , ім я М а р к ія н а Ш а ш к е в и
я к е б у л о б в ід п о в ід н е н а п а м я т -
н и к д л я г е н ія У к р а їн и . Т а к е
сам е буде певно і з дозволом
на пам ятник М аркіянові Ш а-
ш к е в и ч е в і.
Та є щ е друга переш кода.
Н іхто не знає, як виглядав
М а р к ія н Ш а ш к е в и ч . Н е м а н ія -
кого рисунку,ні ніякого обра
зў, який віддавав би його
правдиву подобу.А цей образ,
який ми звикли бачити, уявляє
с о б о ю п о п р а в д і ц іл к о м ін ш у о -
с о б у . Т е п е р іш н і в и д а в ц і п о р т -
ретів ІЇІаш кевича користую ть-
ся портретом покійного о.Л е-
жогубського, відомого знаме-
нитого провідника і визначно-
го гром адського діяча і пат-
г р у д н і 1836 р . а л е з д а т о ю1 8 3 7 !Ч 3) п р о б у д н и к а г а л и ц ь к о ї У -
р .І в ж е т е д а є н а м н а г о д у _д о б -
ре приготовитись до Великих
Р о к о в и н , я к і м о ж н а ц іл к о м
д о б р е с п р а в л я т и в 1937 р . П р о -
поную ть, щ об наш і наукові у-
с т а н о в и , я к т е ж т а к і я к „П р о -
с в іт а ", в и д а л и н а н о в о „Р у с а л к у
Д н іс т р о в у ", я к і т в о р и М а р
к ія н а Ш а ш к е в и ч а , а д а л і н а
укові й популярно писані пра-
ц і ц р о в ід р о д ж е н н я З а х ід н ь о ї
У к р а їн и . А д а л і п ід д а ю т ь щ е
й т а к е , щ о б у 1937 р . з а а р а н
жувати у Львові Великий,Все
у к р а їн с ь к и й , М а н іф е с т а ц ій н и й
З д в и г , н а я к ім б у л и б и п р и
сутні і делегати з ім іґрацій-
н и х , у к р а їн с ь к и х о с е р е д к ів ,
тимсамим і від американської
У к р а їн и . П р о п о н у ю т ь щ е й
виставити М аркіянові Ш аш ке
в н ч е в і п а 'м я т н и к .
Тяж ко сказати, щ о з того
всього буде здійснене. Бож ,
я к в ід о м о , в ід б у т т я н а п р и к л а д
н а р о д н ь о ї а н іф е с т а ц ії з а л е
ж ить у перш у чергу від дозво-
лу польської влади.Тому мож -
на сумніватися, щ оби було
м ож ли во
від святку вати
на
рідній землі згадані Великі
Роковини в такий спосіб, як
дехто пропонує.
Т а , я к д о в ід у є м о с я з „Н о
feoro Ч а с у ", в ж е т е п е р п ід г о -
т о в л я є т ь с я 'д е щ о т а к е , щ о б ў
де виконане.О сь Н аціональний
М узей влаш товує виставу ру-
к о п и с ів , д о к у м е н т ів і ін ш и х
пам яток з того часу та друків
про Ш аш кевича і його това-
ришів. Богословське Наукове
переконані, щ о ці великі роко-Т овариство у Л ьвові видає ве-
У лас Самчук.
В ІЙ Н АІ Р Е В О Л Ю Ц ІЯ
Д р у г а ч а с т и н а „В О Л И Ш ".
П ередрук забороняється.— А вторські права застереж ені.
— Т обі, Ганќо, треба щ об
к у п и л и ч е р е в и к и ... з н е -
нацька сказав він.
Вона кинула погляд на свої
ч о б о т и ... Х т о м е н і к у п и т ь ?
Тата забрали і мож е вбю ть, а
дід не хочуть. К аж уть, грош ей
н е м а . А л е ч е к а й ... П о б а ч и ш ,
я к і я м а т и м у ч е р е в и ч к и в л іт і...
Далі Володько оповідає, як
в ін з Н ім и м м и н у л о ї в е с н и н а
о т и х о н д у б а х ш у л іч і к у б л а
видирав, як дерся на височез-
н е д е р е в о , а ш у л ік и х и ж і п т а -
х и . Як злетить на лю дину, очі
м о ж е в и к л ю в а т и .`А щ о ж ... А л е
в ін н е д у р н и й з г о л и м и р у к а -
м и л із т и . В ін у з я в с о б і в Н ім о -
го рем інного нагая, за пояс
з а с т р о м и в н іж т е с а к і т о д і п ід -
л азь, коли хоч.
А бо яке нещ астя трапилося
з- Х ведотом. Вониж ходили по
лісі ш укати доброї берези на
сік. У дерманських лісах нема
б ер із,а на чуж е —не то, щ об
б о я л и с я ... Н е х о т іл и м а т и к л о -
п о т у ... Н у й о г о ... Т а к в ін і к а -
ж е:
‚ІН ім и й ! А п р о р у б у й н о
зарубину в клені. З клена та-
к о ж д о б р и й с ік ". Н ім и й р у -
б а е , розмахав сокирою і саме,
я к н а -т о -т е , п ід л а з и т ь Х в е д о т .
Н імий розмахнув ўзад сокиру
і я к п а л ь о с н е Х в е д о т а ... П р о -
pro в з у б и -.;
(15)
— А х! скрикує Ганќа.—
і н е з а р у б а в ?...
— Н е зарубав, бо на щ астя
н е ' попав лезом. Обухом маз
н у в ... Геть чисто губи розм яг-
ч и в ...
Д алі В олодько згадує кіль-
ка геройських випадків з вій-
н и з у г о р щ а н а м и ... С к р із ь В о -
лодько герой, скрізь хороб-
р и й , с к р із ь п е р ш и й ...
А л е Г а н ќ а в ір и т ь . Ч о м у б їй
д ій с н о н е в ір и т и , к о л и в о н а в
зимі сама бачила, як В олодько
Ф онові Гарбузі морду набив.
А Ф о н ж е н а ц іл у г о л о в у в и -
щ ий від Володька, має пятна-
ц я т ь л іт і х о д и т ь д р у г и й р ік
у третю групу. Бо Гарбуза не
м а в п р а в а ... К а р п ів б а т ь к о Ф а -
н а с ь к о їх а в д о Г е р ш к а с іч к у
р із а т и ... К у л і н а с а н я х з в я з а н і
старими посторонками. О дин
кінець посторонка з петелькою
теліпався ззаду. Зі школи
й ш л и ш к о л я р і і п о ч а л и ч іп л я -
тися до саней. Н азар, м олод-
ш ий брат Ф она, якось попав
ногою в петельку. Ш абелян
нагнав коні, петелька заш м ор-
гулася на нозі,ш арпнула і Н а-
з а р п р о їх а в с я в ід П о л ь о н о в о ї
хати аж до м аказину на вла-
с ц ій с ід а н ц і. К о л и б щ е д о р о г а
р ів н а , т о щ е с я к -т а к . А т о г р у -
д а з а м е р з л а ... К р и ч а в , я к с к а -
ж ений.
А Ф о н -х а л є р а п ід б іг д о В о -
лодька. То ти, каже, його
п х н у в і в ін п о п а в н о г о ю в п е -
тельку.— Бреш еш !Я його не
п х ав!В ін с а м , ш а л а п у т д у р -
ний,вліз у петельку.—Н е!То
ти ! Я бачив;То ти! Х оч, щ об
я т о б і н а к л а в ?... і з а м а х н у в -
ся на В олодька. А В олодько
як підскочить і як мазне Ф о-
на. З одного боку, з другого!
А А нтон, щ о лю бив такі видо-
виська, на ціле горло репетує
бий! бий!бий Гарбузу! Ну й
б у л о с м іх у ...
Ц еж Ганќа на власні очн
б ач и ла.
А леж , Б ож е! С онце не стоїть
н а н е б і. В о л о д ь ќ ў ! В ж е ч а с д о
ш коли.
Бігли під гору, як могли.
Душно. Обличчя розбарви-
лись на рож ево. С ині очі та-
к іж , я к і н е б о . П іт н а ч о л і, н а
н о с і... Ф у !... С к іл ь к и н е в т и -,
рай руками, сочиться, мов з
розсохлої бочівки.
П р и б іг л и д о ш к о л и . У в ій -
ш ли разом. О чі всіх дітей на-
правлені на Володька і Ганќу.
У чителька серед кляси стоїть
і сміється.Вона щ ойно розда
ла дітям старі часописи, пу-
делка з пасти та коробки ви
пуш ок, як нагороду за квітки.
Bet р а д і,' в с і в д о в о л е н і.
Н а кож ній лавці велнтенські
барвисті паперові шмати
з
к а р т и н а м и в ій (н и , р е к л я м а м и
годинників, музичних інстру-
м ентів, книж ок, зубної пасти,
к о л ь о н с ь к о ї в о д и ...
А Володько з Ганќою сто
ять коло порога і учителька
н а в іт ь н е к а ж е їм с ід а т и н а м і-
сц е.
Ганќа така засоромлена,
щ о зовсім забула за свої квіт-
к и . Володько руки спустив, у
л ів и ц і к а ш к е т а м н е , о б л и ч ч я
палає, очі бігаю ть по стелі,по
старих вітхозавітних картинах
на стінах, по пом ості
А а а а ! Н у , м о ї м а н д р ів к и
к и ! Д е це ви так забаралися?
М и вж е тут радим ося, щ об ќа
рету за вами післати.
—, Х а -х а -х а ! р е г о ч е д іт
вора.
— А ондео Антон впевняє,
щ о наш Володик почав зальо
тами займатись. Каже, щ о
б а т ь к о н іб и н а Т р ій ц ю ж е н и т и
й о г(о з б ір а є т ь с я ...
Х а -х а -х а ! р е г о ч е д іт -
во р а.
В олодько щ е такого сорому
не переж ивав. Ганќа вж е реве.
В ін т іл ь к и т у п ц я є н а м іс ц і...
— Н у , н у ! С ід а й т е в ж е , п р о -
ш у ласкаво, на місце, але за
спізнення не дістанете нічого.
В о л о д ь к о п іш о в і м о в ч к и
с ів . У ста його суворо і вперто
затиснені. Часом по них ледь
помітно пробігає здригання.
А л е з у б и т а к м іц н о з а ц іп н у т і,
щ о' навіть, не то плачем , а й
к о л о м н е р о з в а ж и в б и їх . Г а н -`j
ќа замовкла також, лиш врл
д и -г о д и с х л и п н у л а .
а л ь ш е б у д е ).
ріота. Та це, на наш у думку
не є ніякою переш кодою.Нав-
паки, дасться тепер тим ар-і
тисѓам, щ о будуть різьбити' -
Ш аш кевича, змогу представи-
т и й о г о щ е 'к р а щ е , н е я к ж н -;
вў особу, але як ідею , як лю -
дину з вигляду уявлену, але:
п р а в д и в у щ о д о ц и х ід е й , щ о ;
з в я з а н і з її д у х о в о ю д іи л ь -`
н іс т ю .
Я к з н а є м о , в З л у ч е н и х Д е р -;
ж а в а х у ж е п о в е д е н о з б ір к уи і'
памятник М аркіянові Ш аш ке-
внчеві, який м ав би вирізьбц-
ти наш мистець Олексамдср
А рхипенко, а який м ав би бути
п р и м іщ е н и й в З ђ (р а їн с ь к ім М у -
зею в Стемфорді.
' Й ђ і
к р а їн и .
О д н о в ід р о д ж е н н я , а н е д в а .
Святкуючи роковини появи
„Р у с а л к и Д н іс т р о в о ї", а з н е ю
і р о к о в и н и л іт е р а т у р н о г о в ід -
р о д ж е н н я г а л и ц ь к о ї У іч р :і:н н ,
треба завжди памятати, щ о є
о д н а У к р а їн а , о д и н у к р а їн -
ський нарід і одно його літе-
ратурне відродж ення, себто те.
яке започаткував на Великій
Україні Іван
К о тл яр евськи й
с в о є ю „Е н е їд о ю ". Т р е б а п а м я -
тати, що М арќіяџ Ш ашкетич
з н а в „Е н е їд у '` і н а н е ї п о к л и -
к у в а в с я . І ц іл к о м п е в н о , щ о
поява цеї останньої, як і поя-
в а б а г а т ь о х ін ш и х у к р а 'їн с ь к и х
т в о р ів у Н а д д н іп р я н щ и н і,ІО Й -
чинилась, як це слуш но підно-
сить С Ю . Пеленський,до то-
го ,щ о в и й ш л а в Г а л и ч и н і „Р у -
салка Дністрова", написана
и в о ю н а р о д н ь о ю м о в о ю . В
т ім д а в н ім ч а с і в ж е б у в ж н -
в и й , я к н а т і ч а с и , з в я з о к м іж
наддніпрянцями і галичанами.
І т о м у т . з в . „г а л и ц ь к е в ід р о -
д ж е н н я " н е є ч и м д ь в ід ір в а н и м ,
а т іл ь к и п р и р о д н ім в и п л и в о м
то го , щ о с т а л о с ь у В е л и к ій У -
к р а їн і. З е м л і н а ш і б у л и т о д і,
як і тепер, розділені кордоиа-
м и ,
але ті кордони навіть у
тих темних часах не були нл-
с т іл ь к и с и л ь н і, щ о б р о з д іл иг и
д у ш у -н а р о д у . І т о м у с а м е п о -
яву „Русалки Дністрової" не,
треба вваж ати якою сь „галиць-
кою "
н е с п о д ів а н к о ю , а т іл ь к и
п р и р о д н ім , с о б о р н и ц ь к и м в ід `
гом оном на те, щ о сталось у
В е л и к ій
У к р а їн і з п о я в о ю
„Е н е їд и " К о т л я р е в с ь к о г о , п е р -
ш ого.українського твору, на-
писаного чистою і живою у-
к р а їн с ь к о ю м о в о ю .
І те треба щ е пам ятати, щ о
н а д іл і п о я в а „Р у с а л к и Д н і-
стровоГ' не сповнила покладе-
н и х н а н е ї н а д ій . Я к в ід о м о ,
п о л іц ія с к о н ф іс к у в а л а к н и ж к у
і р о з ій ш л о с я в с ь о г о т іл ь к и 100
п р и м ір н и к ів . Т а ц е н е з м е н ш у є
ніяк заслуги М аркіяна Ш аш ке-
вича, бо, не зваж аю чи на те,
с а м а п о я в а „Р у с а л к и Д н іс т р о -
в о ї1' б у л а д у ж е в ід р а д н и м ф а к -
том, і історичним, бо ввела ів
Галичині українську народню
мову до літератури. Та хто
знає, чи не важ ніш е було тут
і в ід р о д ж е н н я н а ц іо н а л ь н о -п о -
л іт и ч н е , я к е т о д і п р о б у д и л о с ь
і яке звязувано з появою Ш а-
ш к е в и ч а т а я к е в 1848 р .
виявило себе тим, щ о репре-
зентанти галицької вітќи укра-
їнського народу заманіфесту-
вали себе тоді по соборниць-
к и ,
зазначую чи виразно, щ о
вони^є частиною великого у-
країнського народу.
З Н А М Е Н Н І В ІД В ІД И Н И
„Новий Час'' помістив стат- граю ть больш евики.Стара,пе-
тю П авла Л исяка про відвіди-,редвоєнна французька політн-
н и Ґ а м л е н а у П о л ь щ і. У т ій ќ а „о к р у ж е н н я Н ім е ч ч и н и ' к и -
статті читаєм о:
н у л а Ф р а н ц ію в о б ій м и б о л ь -
Ясна річ, щ о французький ш евиків і тепер вже справи
генерал поїхав до П ольщ ін е ‚зайш ли так далеко, щ о у Ф ран-
т іл ь к и н а т е , щ о б з їс т и napyjun є м о г у т н і в н у т ѓ р іш н і с и л и ,
обідів і злож ити;які самі, з власного свого по-
п арадн и х
Й С ТУ П А И ТЕ` ГРО М А Д Н О
В Ч Л Е Н И У К Р А ЇН С Ь К О Г О
Н А Р О Д Н О Г О С О ІО З А .
k
Чи І який ставити памятник
Ш а ш к е в н ч е в і.
Як уж е згадано, в старім
краю думаю ть поставити М ар-
кіянові Ш ашкевнчеві памят-
ник. І це теж не леѓќй справа,
коли зваж имо, щ о десятки літ
українське громадянство нама-
гається виклопотати дозвіл на
будову пам ятника Т араса Ш ев-
ченка, але не може його до-
битнся. Значить, щ о не може
к іл ь к а т р а д и ц ій н и х в ін к ів : н а
п л и т і н е в ід о м о г о ж о в н ір а у
Варшаві чи на
сар к о ф агу
марш . П ілсудського на Вавелі
Поїхав французький генерал
до П ольщ і не прямо й найко-
ротшою дорогою через Стрйс
б у р ѓ і Н ім е ч ч и н у , а „п о з а г о
р о д а м и ": ч е р е з Ш в а й ц а р ію , В і-
д ен ь,Ч ехословаччину. Іце теж
знаменний факт.
Н е без значіння є теж ф акт,
щ о генерал Гамлєн приїхав до
П ольщ і якраз тоді, коли чоло-
ва польска опозиційна група,
л ю д о в ц і, з а а р а н ж у в а л а в ід о м у
масову вічеву акцію . Загал не
знає, а радш е тільки м ож е до-
гадуватися про ті таєм ні нит
ки контакту, які йдуть від т
зв .
„фронту морж" до ген
ш табу в П ариж і й назад. Д оки
и в м а р ш а л П іл с у д с ь к и й , в и -
с л ід и в ід в ід и н к о ж н о г о ф р а н -
цузького генераліссіма у В ар-
ш а в і м е н ш -б іл ь ш з г о р и м о г л и
б у т и в ід о м і. Т о м у н іх т о Д о н и х
не квапився. Тепер, коли мар
ш ал П ілсудський є тільки за-
бальсамованими мощами, що
леж ать у підземеллях Вавелю ,
с и т у а ц ія н а с т іл ь к и п е р е м ін и л а
с я ,щ о б о д а й ... м о ж н а б а л а к а
ти . А слова французького ґе-
нерала сильні. Вони сильні не
т іл ь к и с а м и м с в о їм з м іс т о м ,
тим, щ о тут говорить вож д
н а й м о г у т н іш о ї п о б ід н о ї а р м ії
н а З а х о д і, а л е й ... а к о м п а н ія -
ментом. Французький генерал
не тільки балакає, але й тря-
се калиткою . А
п олож ен н я
П ольщ і таке, щ о вона не м ож е
до цього приємного для кож
ного лю дського вуха голосу
грош а — не прислухатися
С праву, щ о й казать,зааран-
жовано прекрасно. Больш евн
ки мовчать і вдаю ть, якби їх
ц іл а ц я п о їз д к а н іч о г о н е о б -
х о д и л а . С т а л ін є в ц ь о м у щ а
с л и в о м у п о л о ж е н н і, щ о м о ж е
„н а р о з у м " б а л а к а т и з П о л ь -
щ ею не сам, а за посередниц-
твом ` такого
с п іл ь н и к а я к
Ф р а н ц ія Ѓ І н а в іт ь б е з ін ф о р м а -
ц ій з д ж е р е л к о н т р р о з в ід к и н е
важко догадатися про зміст
цих балачок.
П олож ення П ольщ і є труд-
н е й „д е л ік а т н е ". П о с в о їй
с у т і п о л ь с ь к а п о л іт и к а є н а -к
скрізь мирова й далека хочби
в ід т ін и я к о їн е б у д ь з а б о р ч о -
с ти .П о л ь щ а є ц іл к о м н а с и ч е -
н а щ о д о с в о їх п о л іт и ч н и х а с п і-
р а ц ій і т іл ь к и б а ж а л а б и п р и -
святити всі свої сили для го-
сподарського розвитку держ а-
в и .Я к щ о Ф р а н ц ія , я к а ф о р -
мально далі є союзником
П ольщ і, хотіла би й зі свого
б о к у т а к у п о л іт и к у в е с т и , м іг
б и п ід е г ід о ю Ф р а н ц ії й А н -
ґлії повстати могутній дефен-
зивний бльок
євр о п ей ськи х
держ ав, який на довгі літа
міг би забезпечити мир наш ій
ч а с т и н і с в іт у . А л е Ф р а н ц ія х в о -
р іе н а „к о м п л е к с "" Н ім е ч ч и н и .
П ід в п л и в о м п а н іч н о г о л я к у
п е р е д Н ім е ч ч и н о ю Ф р а н ц ія
чину, являються
акти вн и м и
п ід го л о скам и
т іє ї п о л іт и к и .
П а н о в е Б л ю м ' і К а ш е н ід у т ь
нога в ногу з больш евнклми
не тільки s таких ранні, які
перед війною казали теC;
I
ML'
р о б и т и п а н о в і П у а н к а р е в в ід -
н о ш е н н і д о ц а р я М и к о л и It,
ц е б т о з т и т у л у о д н а к о в и х м іж -
н а р о д н ь о -п о л іт и ч н и х р а ц ій , а -
ле теперіш ні вожди Франції
р о б л я т ь ц е т о м у , т о в о н и
ідеольоґічно - світоглядового
боку, як члени Т.ЗВ. ЛЮ ДОВОі
Ч
ф ронту, є однодумці больш е-
в и к ів . Н е знати того, чи фран-
цузький генераліссім ус балакав
у Варш аві більш е як фрацуз,
чи більш е, як представник
больш евицкьої ліги. Як бачи-
м о ,
історія вміє часом бути
а Ж т а к а д и в о в и ж н аї ї х іп (с р -
н а ...
П ід ніякою умовою Польщ а
н е м о ж е , х о ч б и я к х о т іл а , д л я
в и г о д и й ін т е р е с у Ф р а н ц ії, в ід -
кр и вати
для большсвнцької
арм ії свої кордони, дозволяти
большевицькій повітряній
ф льоті перелітати понад поль-
ською державною областю, а
перепускання польськими за-
лізн и ц ям и
больш евнцького
воєнного матеріялу настільки
позбавлене всякого змислу,
н а с к іл ь к и н е в ід о м о д л я к о -
го ,на ділі, цей матеріял мав
би бути призначений, коли
згори відпадає залож ення, щ о
на західніх кордонах Польщ і
(о п е р у є п р о т и Н ім е ч ч и н и я к а с ь
большевицька армія. Словом:
самостійна польська держава,
х о ч е ц ь о г о Ф р а н ц ія ч и н і, с и -
л о ю с а м о г о ф а к т у с в о г о іс н у -
в а н н я — `'в ід г о р о д ж у єї ї т и м -
с а м и м б о р о н и т ь Н ім е ч ч и н у в ід
боьш евицької
атаки. Якби
іс н у в а л а с а м о с т ій н а У к р а їн а ,
вон а
таксам о
охоронилаЃ )
Польщ у від кожного нападу
зі сходу. Дмовський івш ехпо-
ляки, які фактично робили
версайський мир на сході Єв-
р о п и , а я к і іс п о в ід у в а л и іі
іс п о в ід у ю т ь в ід о м у п о л іт и ч н у
з а с а д у , щ о н е м а У к р а їн и , a t'
т іл ь к и П о л ь щ а і Р у с ь , щ о ііи о
тепер збираю ть плоди тієї сво-
єї політики. Ц е вони, ведені
зоольогічною ненавистю до у-
країнства, поставили Польщ у
іж д в а м о г у т н і б л ь о к и : н і-
мецький і болвш евицькин.
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ П ІС Н І,
які опрацю вав і видав
М . О. ГАЙВОРОНСЬКИИ
н а м іш а н и й х о р :
1.Ж и в и , У к р а їн о .
2.Н е в іс т о н ь к а , п іс н я з П о л іс с я .
3.В е р б о ж м о я , п іс н я з П о л іс с я .
4.О д к а д ь с о н е н ь к о с х о д и л о , п іс н я
з Л е м к ів щ и н н .
5.М о я , м и л а , п іс н я з Л е м к ів ш и н н .
,Повищкх 5 пісень продаємо
за $1.00.
6. К о л я д а , Г у ц у л ь с ь к е Р із д в о .
7. П льис, Гуцульське Різдво.
8. К р у г л ь н к , Г у ц у л ь с ь к е Р із д в о .
едрівка, Гуцульське Різдво.
П о в и т і 4 "іс н і п р о д а є м о
з а $ЇЛ О .
Всі повнщ і пісні мож на одерж ати
в книгарні „Свободи". Висилземо
.
м
‚тільки по одержанню належитостй.
т в о р и т ь в Е в р о п і н а я в н о о ф с н -і
"S V О В О D А "
з и в н и й п р о т и н і м е ц ь к и йб л ь о к ,`gx-в $ GRAND ST^ P . О . BOX 846
д іс т а т и д о з в о л у н а т а к е м іс ц е , (у я к ім т е п е р п е р ш у с к р и п к у
JEBSEY О Т Ѓ , N.А ,
_.
І
I
Ч .225.
С В О Б О Д А , 'С У Б О Т А , 2б о В Е Р Е С Н Я1938, ``
Г О Л О С И Ч И Т А Ч ІВ
ПРОПАДАЮ ТЬ ГРОМ АДИ.
В „С в о б о д і" з д н я 14. в е -
ресня б. Р- був допис з Гю -
стон, Тексас, про жалюгідні
обставини деяких наш их,гро-
мадян,то свідомо чи несвідо-
Мо н а в ік и п р о п а д а ю т ь д л я у -
країнського імени.' Авторові
ц и х р я д к ів щ е с в іж і в іс т и п р о
неменш трагічні обставини в
Вілтон, Н. Д ., та Чісголм,
М ін и .
, д е в ін м а в н а г о д у п р о -
бувати .
у ВІлтоні був я на сам ий В е-
ликоднин вівторок. Хоч які
були сніги в тих околицях, то
пене скортіло побачити лю дей
в ц е р к в і. З а х о д ж у . Ц е р к в а в и -
повнена, але майже виклю чно
старими. М олоді м айж е не бу-
ло.В ід п р а в л я в я к и й с ь „у г р о -
руський" старосвітський свя-
щ еник.Слухаю чи його відпра-
ви,я м а в в р а ж ін н я , щ о ц е я -
КІІІІС І.м о с к а л ь . С п ів а л и д я к и ,
але так невиразно, щ о годі бу-
л о їх р о з у м іт и . Р у х и л ю д е й б у -
лн якісь дивні. В руках держ а-
лп ж овті свічки, такі грубі, щ о
треба було їх в обидвох руках
держ ати,а притім , щ о хвилини
скапували від світла топлячий-
ся нісќ до старої „таци". Т ак
та .д а н а " х о д и л а з р у к д о р у к
п о ц іл ій ц е р к в і.
З м іс т п р о п о в ід и : н е п е р е -
їд а т н с я п ід ч а с с в я т .
П іш о в я п о і м іс ц е в о с т і і
стрінув досить численну мо-
додь. П а запит, чом у не були
в ц е р к в і, о д н а д ів ч и н а в ід п о в і-
ла, то в церкві все по старо-
світськи,а молодь баж алаб ба-
чити „модерніш у" церкву. З
тої причини багато
наш ої
молоді ходить до місцевого
польського костела, де, як ка-
ж у т ь м о л о д і, „с в я щ е н и к м о л о -
д и й і м о д е р н и й ".
Сумно почував я себе в та-
к ііі г р о м а д і, д е н е м а н а ш и х ґ а -
зет, відчнтів, книж ок. В се там
безнадійно назадницьке, роз-
сварене, розбите.
Чізголм це другий приклад,
д е г р о м а д а я в л я Vт ь cя н а п р о -
валі. Байдуж ність, розбиття,
загальна ненависть не лиш е
в ід іп х а л а м о л о д ь в ід с т а р и х ,
але роздробила та поріжнила
р о д и ч ів . Н е д и в о , щ о й ц я г р о -
мада не мож е вдерж ати ні по-
стійного свящ еника, ні не м о-
ж е вести якої народньої робо-
ти. Є т а м к о л о 100 у к р а їн с ь к и х
родин, занятих переваж но в
копальнях залізної руди. Ц е
поселенці переваж но з лісько-
го п о в іт у . Т а п р о т е в о н и п о д і-
лені на українців з греко-кат.
церквою та кацапів зі своєю
церквою, де проповідується
московською мовою . Ітам теж
м о л о д ь ід е д о ч у ж и х . В о н а
зовсім неосвідомлена. Ніде ні-
чого не читала про У країну.
З української преси я завва-
ж и в „С в о б о д у " і т о т іл ь к и в
п у б л и ч н ій б іб л іо т е ц і. А в т о р
Цих рядків у співпраці з деяки-
мн лю дьми старався заснувати
гурток м олоді.Та де лиш при-
Йли до хати кликати молодь
на збори, всю ди спостерегли
велику зневіру, неохоту і ціл-
ковнту безнадійність в успіх
такої праці. А ж лячно було
слухати деяких лю дей. Гурток
з трудом зорганізували.
З п р о в ід н и х л ю д е й м о ж н а
згадати А.Клодницького, Со-
року, але ті два не м ож уть
всього зробити. П ерш ий з них
б у в д в іч і „о л д е р м е н о м " (р а д -
н и м ) у м іс ц е в ій м іс ь к ій р а д і;
за о с т а н н ій р а з в ін п е р е п а в ч е -
рез 9голосів, спричинених та-
ки „с в о їм и " л ю д ь м и , к о т р і з
`авнстн не вибрали його до у-
ряду.З м олоді яких 4 піде те-
пеР до каледж: три хлопці й
одна дівчина.
К '
олнб так зявився який чо-
Л ов'к. або сталий працьови-
тин свящ еник до обох 3 тих
гР о м а д , т о м о ж е б щ е щ о spo-
бив, особливо з молодю . Ко-
л и ж б ід а в т ім , щ о п о с т ій н и х
с в я щ е н и к ів н е м о ж н а в д е р ж а -
ти,а приватна лю дина не м ож е
знайти ніякого`заняття, щ об
кожна там ж ити й працю вати.
П иш уЦ І рядки не на те, щ об
к о го вразити чи руйнуючо
критикувати. .Н авпаки, хочу
'В а с
Легке Куренняі
К у р е н н я ,щ о п о в о д и т ь с яз в а м и д о б р о ї
В и, щ о берете участь в сп орті... і ви, щ о не бе-
рете...ви обоє маєте причину поводитися з со-
б о ю
добре ... щ об брати легке' курення ...
Lucky. Т о м у , щ о л е г к е к у р е н н я л а г ід н е з в а м и .
Л егке для вас, коли ви вдихаєте. Л агідне до ва-
ш ого горла. І поскільки ваш е Lucky... легке
курення...є зроблені з вибраних середніх лист-
к ів т ю т ю н у , в о н о т а к о ж с м а к у є д о б р е н а в іт ь
т о д і, к о л и в и к у р и т е п р о т я г о м ц іл о г о д н я . О т ж е
для курення, щ о поводиться з вам и добре є ро-
з у м н о б р а т и Lucky. І п а м я т а й т е , о х о р о н о ю в ід о -
м о г о п р о ц е с у "Toasting" з а д о в о л я ю т ь с я т іл ь к и
т і, щ о к у р я т ь Luckies.
Б Л И С К А В К И "С В ІП С Т Е Й К Є "!
Досі закуплено поверх1 7 6 0
тоннп а п е р у !
В ід к о л и з а п о ч а т к о в а н о Bam Lucky
Strike в іп с т е й к с ", б іл ь ш е
а н іж
1780 т о н н п а п е р у б у л о з а к у п л е н о д л я
д р у к о в а н и й в с т у п н и х к а р т о к е іп -
с т е й к с ." Т іл ь к и п о д у м а й т е п р о ц е ! Ц е
в досить паперу, щ об заповнити прн-
б л н з н о 88 т я г а р о в и х в а г о н ів .
Чи Ви вступили вж е? Чн Ви вн-
г р а л и В а ш і п р е к р а с н і Lucky Strikes?
Н а с т а в !є р а д іо н а "Your Hit Parade"
—в середу ісуботу вечерамн.С лухай'
те,с у д іт ь І п о р ів н а й т е ц і т о н н и —т о д і
с п р о б у й т е В а ш Lncky Strike в іп -
стейкс." І якщ о Ви вж е. не курите
LnckJee, к у п іт ь п а ч к у с ь о г о д н і і
спробуйте їх також . М ож ливо, щ о
вам бракувало чогось. Ви будете
в д я ч н і п е р е в а г а м з Luckies—Л е г к е
К у р е н н я з б а г а т о , ц іл к о м -д о з р іл о г о
тю тю ну.
н а ц іо н а л ь н и м
І п р о с в іт н и м
кличем дійдемо до поправи
н а ш о ї л и х о ї д о л і.
М и, громадяни села С лободи,
р іш и л и б у д у в а т и ц е й д ім н е
том у, щ об м олодь м ала де'по-
танцю вати, але на освідомлю -
вання м олоді: Н аш і гнобителі
х о т я т ь н а с п р и д а в и т и , в с ім и
способам и й не хотять нам да-
т и с о н ц я п р о с в іт и . Т а у к р а їн -
ський нарід не хоче зістати
позаду, але всіми силам и до-
поминається свого.
Н а ш е с е л о б ід н е х о т іл о б
м а т и б о д а й с в ій д ім н а т с ,
щ об виховати наш е молоде^
п 'о к о л ін н я в н а ц іо н а л а м д у с і Г
щ о б н а ш і д іт и в ц ім д о м і н а -
б и р а л и о д н о ї ід е ї й о д н о г о
братерського духа, та щ об в
ц ім д о м і з а п р и к л а д о м с т а р -
ших свідомих людей гарту-
вали свої молоденькі серця.
Т о ж п р о с и м о , н е ж а л ій т е х о ч
иаленьких датків, бо це дасьт^
с в о м у н а р о д о в і, с в о їм д іт я м . А
В а ш і ім е н а н а ш а іс т о р ія з а п и -
ш е золотими буквами, щ о бу-
дуть переховані й колись бу-
дуть читати В аш івнуки і ѓ}ѓѓІм -
нуть добрим словом своїх ді-
д ів , ш о дбали про добро длг
с в о їх д іт е й і в н у к івм с т а л и
фундаторами цього дому.
В с іх ж е р т в о д а в ц ів п р о с и м о
іід п и с а т и с я
власн оручн о,г
іК о г о с е л а і п о в іт у , і я к у х т о
:у м у ж е р т в у в а в
на
б уд ову
Н ароднього Д ому в Слободі.
В и д іл ч и т а л ь н і в ім е н і ц і-
п о ї громади вж е згори скла-
дає за ж ертви щ иру подяку.
л е г к е
к у р е н н я
З Б А Г А Т О Г О , Ц ІЛ К О М -Д О З Р ІЛ О Г О Т Ю Т Ю Н У" ir s TOASTED"
il'jvTbr AmfTlraffT o b tc ro С о г п р ія
звернути увагу нашим орґа-
нізаціям та впливовим лю дям,
щоб запобігли лиху, поки
час. А випародовлю ю ча ґанг-
рена кидається не лиш е на
дальш віддалені гром ади, але
й н а т і, щ о п о л о ж е н і б л и ж ч е
у к р а їн с ь к и х ц е н т р ів , н а с х о д і.
Ф . Л у н ів ,
Ч іс г о л м , М ін н .
Д ж ентельм енство.
Схвильований директор до
к а с іе р а :
— У касі недостае десять
д о л я р ів ! Н іх т о к р ім м е н е ft
вас не має клю ча від каси.
К а с іе р : Т о ч у д о в о , в л о -
ж ім н а з а д д о к а с и п о п я т ь д о -
л я р ів і н е г о в о р ім б іл ь ш е п р о
те.
З У К Р А ЇН С Ь К О Г Ож и т т я
В А М Е Р И Ц І.
НЮ ЙОРЌ,н. и.
Збори Центрального Комітету
У
кр
а
їн
с
ь
ки
х
Н
а
ц
іо
н
а
л
ь
н
и
х
Т
о
в
а
р
и
с
тв
.
Д н я 9-г о в е р е с н я ц . р . в ід б у
л и с я з в и ч а й н і п ів р іч н і з б о р и
Центрального Комітету міста
Ню Й орќу. На збори явилось
багато більш е делегатів як
звичайно. Ціллю зборів було
улож ення пляну праці на на-
ступний піврік, а зокрема
приготова традиційних свят:
як Листопадове Свято, Свято
Злуки Українських Земель та
свято Ш евченка.
#І#
Е К З Е К У Т И В Н И Й К О М Т Е Т С О Ю З У У К Р А ЇН С Ь К О -
Д № Е Р И К А Н С Ь К И Х Д Е М О К Р А Т И Ч Н И Х К ІІЮ Б ІВ
СТЕЙТУ НЮ ЙОРЌ ПОДАЄ ДО ЗАГАЛЬНОГО
В ІД О М А , Щ О
ШЕСТА ЗВИЧАЙНА
К О Н В Е Н Ц ІЯ
С О Ю З У У К Р А ЇН С Ь К О -А М Е Р И К А Н С Ь К И Х К Л Н Ш
Ж
С
Т
Е
Й
Т
У
Н
Ю
Й
О
Р
Ќ
:—-::
: в ід б у д е т ь с я ;
::
:
В Ў Б О Т У , 10-го Ж О В Т Н Я С Т .У 1936Р .
В У К Р А ЇН С Ь К ІМ Н А Р О Д Н ІМ Д О М І
П РИ2-г І й Ў Л И Ц І В М ІС Т І Т Р О Й , Н . Й . (TROY, N. Y.)
Н а р а д и р о з л іч и ў т ь с я в г о д и н і 9-т ій р а н о .
П рограм а Конвенції буде проголош ена на початку
нарад. ,
П р о х а є м о в с і У к р а їн с ь к о -А м е р и к а н с ь к і Д е м о к р а -
тичні О рганізації стейту Н ю Й орќ вислати на цю
К О Н В Є Н Ц ІЮ
С В О ЇХ В ІД П О Р У Ч Н И К ІВ .
225,32
Екзекутивний Комітет Сою зу У країнсько-
Американських Демократичних Клю бів
С
те
й
ту
Н
ю
Й
О
р
к.
П о полагодж енні звичайних
урядових формальностей, як
здавання звітів рекордовим
секретарем, фінансовим секре-
тарем та касієром, приступлс-
ноА о
обговорення біжучої
п рац і
Як кож ного року, так і цьо-
г о р іш е н о в ід б у т и т а к і с в я т а :
Л и с т о п а д о в е С в я т о в д н і 1-г о
листопада, Свято Злуки Укра-
їн с ь к и х З е м е л ь в д н і 31-г о
с іч н я 1936 р . С в я т о Ш е в ч е н к а
а березні (точна дата буде гго-
дана пізніше).- Всі заходи,
звязані з цсю справою , пере-
д а н о п ід о п ік у е к з е к у т и в і К о -
м іт е т у , я к а м а є д о л о ж и т и в с іх
старѓиљ , ш об свята ті випали
д о с т о й н о й у с п іш н о .
Всі українські національні
товариства в Н ю Й орќу й о-
колиці повинні стриматися в
тих днях від усяких імпрез, а
натомісць причинитися своєю
с п ів п р а ц е ю д о г ід н о г о в ід -
святкування згаданих свят.
Н а засіданні був приявний^
т а к о ж п . М и х а й л о Д у д р а , в ід -
п о р у ч н и к л ь в ів с ь к о ї П р о с в іт и .
Н а й о г о п р о с ь б у К о м іт е т р і-
ш и в в ід б у т и щ е с в я т о П р о с в і-
ти , з якого дохід призначений
н а Т о в . П р о с в іт а у Л ь в о в і.Ь
виконанні програми має -по-
м а г а т и 1-ш и й в ід д іл О р ґа Н і,-
з а ц ії О б о р о н и Л е м к ів щ и н и п
Н ю Й о р ќ у . С в я т о ц е в ід б у
д е т ь с я 27-г о г р у д н я б . р .
П о вичерпанні програми п.
М ихайло
П ізн ак
р еф ер у ваІ
щ е сгіраву зладжений стати-
с т и к и у ќ р а їн ц ів -г о р о ж а н м іс т а
Н ю -йорќу. Постановлено по
р о б и т и в ід п о в ід н і з а х о д и в
т ім н а п р я м і.
- ' ...
На бажання, секретаря Ко-
м іт е т у , п . В о л о д и м и р а Д у ш н и '
-а . я к и й є о б т я ж е н и й ін ш о к г .
працею , назначено п. К оваль`
`'Ч и пом:чтгком рекордово-
."о с е к р е т а р я .
С екретар.
В ІД О З В А
ПРИПАДКОВО КИНУЛИ го-
РІЮ ЧУГ А З О Л ІН У Н А
Р О Б ІТ Н И К А .
Д ж е й м с М е к -Т е й в іш , 76-л іт -
н ій в д о в е ц ь з д и с т р и к т у Ґ ір -
в ін ,Саскачеван, перемінився
у живий смолоскип, коли ро-
б іт н и к и в ід к и н у л и б л я ш а н к у з
горіючою газоліною іприлад-
к о в о п о ц іл и л и : й о г о . С т а р е ц ь
пом ер у ш питалі від попечень.
Р о б іт н и к и п о п е к л и с о б і р у к и ,
коли старалися стягнути горі-
ю ч е о д ін н я з н ь о г о .
Д О О Д Н О С Е Л Ь Ч А Н ІЗ С Е Л А
С Л О Б О Д А , П О В ІТ Я Р О С Л А В ,
У Г А Л И Ч И Н І.
Односельчани у Ф ілядель-
ф ії з м а л о ї у к р а їн с ь к о ї г р о м а -
д и С л о б о д а , п о в іт Я р о с л а в , о -
держ али.з,рідного села листа,
в якім.лаш і браття прохаю ть
д оп ом оги
д ля
зб уд уван н я
Українського Н ароднього Д о-
м у в с е л і.
М и с к л а л и у Ф іл я д е л ь ф ії
комітет, до якого входять:
Іван Д уда, голова; Катерина
Я р іш , с е к р е т а р к а ; Я к и м В о р о -
б ел ь, скарбник; М ихайло В о-
р о б е л ь і М а р ія Б о д н а р , к о н -
тр о л ьо р и .
Ц ей комітет займеться збір-
кою по хатах, а якби до кого
з о д н о с е л ь ч а н ч и с у с ід ів н е
зайшов, то хай пришле від
себе ж ертву на подану адресу.
З а г а л о м а п е л ю є м о д о в с іх
щ и р и х у к р а їн ц ів і у к р а їн о к Р
А м е р и ц і, щ о б и б о д а й м а л е н ь
кою лептою допомогли гро
маді Слобода поставити У кра-
їн с ь к и й Н а р о д н ій Д ім .
П осилати на адресу:
Mr. John Dnda
1601 Lawrence St., Philadelphia, Pa.
О ц е п о д а є м о л и с т із С л о б о -
ди :
Д орогі Браття й Сестри г
А м е р и ц і: `
В и д іл ч и т а л ь н і П р о с в іт и у
С л о б о д і, п о в іт Я р о с л а в , р іш и в
збудувати у своїй громаді Н а
р о д н ій Д ім . Н а ш е с е л о м а -
л е н ь к е .` с к л а д а є т ь с я з а л е д в и з
60 н у М е р ів , і т о м іж н а м и є
щ е т а к і, щ о їх п р а ц я п р о с в іт -
н а ц іл к о м н е ін т е р е с у є , й н е
х о ч у т ь п р и н я т и к л и ч а „Г е т ь з
т е м н о т о ю ". „Х а й ж и в е П р о -
с в іт а ".
Т ом у
с п р а в а іш л а д у ж е
важ ко..О тже звертаємось до
Вас всіх братів і сестер, щ о
ж ивете далеко за м орем ,будь-
те такі ласкаві поспіш ити з
п о м іч ю , щ о В а ш а л а с к а , н а б у -
дову Н ароднього Д ому, бо ми
сам і не всилі його збудувати.
Хоча маємо на початок кілька-
десять злотих, то це все ду-
ж е замало.
Д о р о гі Б р аття й С естри , к о -
ли котромусь прийдеться пе-
р е їх а т и п о м е ж и с у с ід н і` с е л а ,
то м ало є таких, щ оби в них
не було Н ароднього Дому. В
т а к ім д о м і м іс т я т ь с я р іж н і у -
країнські установи, як читаль
н я, кооператива, руханково-
п о ж а р н и ч е т о в а р и с т в о й ін ш і,
а в нас аж серце болить, щ о
не маємо нічого. Заледви тре-
т ій р ік о с н о в а н а ч и т а л ь н я , й
т о м іс т и м о с я у п р и в а т н ій х а т і.
А ле якби ми хотіли дати які
вистави на збільш ення бібліо-
теки, то нема де. М и мусимо
давати свою крівавицю ж идо-
в і,к о т р и й ^п р и в о з и т ь д е ш е в !
т о в а р и , а б е р е в и с о к і ц ін и .
М аєм о лю дей, котрі є свідо-
м і і п ід ій м а ю т ь с я із с н у й п и -
таю ть себе, чому так має бу-
тн . Чиж ми неможемо самінад
собою запанувати? А як сам і
н е м о ж е м о , ід ім з а м о р е д о
своїх братів і сестер по по-
м іч , а маємо надію , щ о Ваш і
серця не позволять нам так
ж ити в безпросвітну, щ о по-
с п іш и т е д л я н а с з п о м іч ю , щ е
й чия ласка.
. Д орогі Браття й С естри! Н е
звертаймо уваги,на те, чи хто
н а д д н іп р я н е Ц ь , ч и н а д д н іс т р я -
н ец ь, чи полтавець, Чи лем ко,
всі ми: браття й сини одної
поневоленої неньки України,
всі повинні собіспільно пома-
гати, бо в.Н ас всіх одна ко-
зацька кров. М и повинні м ати
в с і о д н у м р ію , м и п о в и н н і ^м а `
ти одного духа й один запал і
С Л У Х А Й Т Е !
З А В Т Р А , В Н Е Д ІЛ Ю ,
27-г о В Е Р Е С Н Я
панаЕВЃЕНА ЛЯХОВИЧА і
Р А Д Ю С Т А Ц ІЯ WBNX.
9:30 Р А Н О .
В ін б у д е г о в о р и т и п р о
„Н Е В Д А Ч У Н О В О Г О
Р О З Д ІЛ У "
Н Е
ЗА БУ Д ЬТЕ
П О С Л У Х А Т И
ЦЕ ДОТИЧИТЬ ВАС
ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ ВАШУ
ПОПУЛЯРНУ МУЗИКУ?
Ч и м о ж е т е 'в и в ц ім т и ж н і н а з в а т и
т р и н а й б іл ь ш в ід о м і в а м п іс н і в р о -
з у м ін к ю їх п о п у л я р н о с т і!. Я к щ о т а к ,
то ви м ож ете виграти цигареткн Л окі
С тр ай к .
Виробники Локі Страйк мають ти-
ж н е в у р а д іо в у п р о г р а м у „Г н т П а -
р ей д"з
ви бр ан и м и
найкращ им и
пятнацятьма точками в злуці зі Свіп-
стейкс П існ ею .
В ц ій г р і С в іп с т е й к с д а є т ь с я д о -
рослим нагоду показати їх здібність
у в и б о р і т р ь о х н а й к р а щ и х п іс е н ь ,
я к і є н а й б іл ь ш в ід о м і в ц іл о м у к р а ю
і я к і н а й б іл ь ш п р о д а ю т ь с я в о к р е м и х
л и с т к а х і в ф о н о г р а ф іч н и х р е к о р д а х ;
п іс н і, я к и х д о м а г а ю т ь с я в ід с о р о к
д о ш іс т ь д е с я т ь у п р а в и т е л ів о р х е с т р ,
а також диригенти хорів у краевих
р а д іо с т а ц ія х .
П о н а д 500 м іс ц е в о с т е й з б и р а ю т ь
ін ф о р м а ц ії д л я о т р и м а н н я ц и х В е -
ликих П атнацять пісень на тиж день.
В с і ц і в ід о м о с т н п ід р а х о в у ю т ь к р а -
є в і в ід о м і і н е з а л е ж н і ф ір м и п у б л и ч -
ного рахунку. Ц их П ятнацять Вели-
киХ пісень входять у програму Гит
Парейд з вигравцями ваш их Локі
Страйк Свіпстейкс, які мусять назва-
т и т р и п е р ш і п іс н і з ц и х п я т н а ц я -
т ь о х , щ о є н а й п о п у л я р н іш і в н а р о д і.
Вони мусять бути названі І, 2 і 3.
М іл іо н и в с т у п и в ш и х в ц е й к о н т е с т
д іс т а ю т ь к о ж н о г о т и ж н я р е к о р д о в і
ч и с л а . ї х б у д е в ж е б іл ь ш е , я к 6,500.-
000.Вступаю чі напливаю ть зі всіх
с т е й т ів З л у ч е н и х Д е р ж а в .
Н е м а н ія к о г о о б м е ж е н н я в к у п о `
ванню або в призначенню нагород.
І^П о н а д м іл іо н н а г о р о д у ж е в и д а н о в
ц ім к о н т е с т і.
Б іл ь ш я к 500 м у ж ч и н І ж ін о к д іс т а -
лн заняття у виробників Л окі Страйк
для розділення і перевірення!вступа-
ю чнх, як теж ш ість тисяч лю дей ді-
стали роботу у висилці листів.Кож-
ний, хто вступить до контестў, дістає
вступну картку для використання в
н а с т у п н ім т и ж н і, б о к о н т е с т в ід б у -
ваеться кож ного тижня.
К іл ь к а п о в е р х ів у б у д и н к у є з а -
няті для розлож ення всіх тих прн-
л а д ів , щ о є звязані зі вступаю чими
в контест особами.
О тж е в додатку до того, щ о да-
е т ь с я р о з р и в ќ у м іл іо н а м л ю д е й , в а -
ш і Л о к і С т р а й к С в іп с т е й к с д а ю т ь т и --
с а ч а м б е з п о с е р е д н ь о м а т е р ія л ь н у к о -
р и сть.
Ц іл у п р о г р а м у к б н т е с т у п о д а ю т ь
^^^^^^^^^^^^^^^^^_.
а р а д іо к о ж н о г о в е ч о р а в с е р е д у і
о д н о ``, зм агання, бо під таким суботу,
(о г о л .)