Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1936-227

Svoboda-1936-227

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2010

pdf

text

original

п № ж ю ш иО РГА Н а ш т о г о а о іл іт л ш а А Щ і д а л ш с ђ іа иН А Р О Д И Л И от џ
':'
ЃІ
-
--
і
- -
- --І
OfТ ІЙV OA I N I A NHATJONALASSOCIATION'
т р и Ц Е Н Т И , ўж %йў, %ж . Я щ р а і$и т ^#,.^
і^^$№ Я Щ .-Ш
т вщ ж ш нт
II1IIJUJ!J.U
Я В І
н и зе
=в е
я в и
ілИ ІИ Щ Н І
вв:
ВА Ш И Н ГТО Н .Згідноз угодоюм іж Злуче-
ними Державами, Англієюй Францією щодо п ід -
держ ання умовленого курсу доляра,'франкай стер-
лінґа,ам ериканський уряд кинув на ринок коло пять
м іл іо н ів д о л я р ів , щ о б и п ід д е р ж а т и к р у с а н г л ій с ь к о ї
монети, коли Росія попробувала цей курс зниж ити,
А мериканський урядн е лиш е кинувн а ринок
цю велику сум у, але щ ей заповів,щ оД уде далід а:
вати грош ін а закупно англійської монети, якщ о
Р о с ія б у д е д а л іїї п р о д а в а т и , щ о б з б и в а т и'її ц ін у .,
ЛАНДОН ПРОТИ ЗАКОНУ Ш Ю ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
` М В О Ш . У с в о їй ч е р г о в ійзџбф рЦ №‚`н р о -
м о в і р е п у б л и к а н с ь к и й к а н д и д а т а н д о н в и с т у п и в
проти Рузвелтового законуп р о забезаемендя. В ін
запевняв слухачів,щ о Репу.блнканєькга Й артіяп е -
р е в е д е з а к о нп р о п е н с іїд л я л ю д $и06Ф Щ Р " л іт
ж и т т яі ц е й з а к о н б у д е д о б р е ф ін а н е о в а н и .й .
В ін з а я в и в с я п р о т и ф е д е р а л ь н о г о з а к о ,н р д а в -
ства про забезпечення проти безробіття.
,:
Л а н д о н г о в о р и ву „М іл в о к і а а д и т о р їю м " у .п р и -
с у т н о с т і 7,000 о с іб .Н а м е н ш и х з б о р а ху ц ь о м у
місті Л андон говоривп р о потребу релігійної й на-
ц іо н а л ь н о ї т е р п и м о с т н .
--` ,-
СТАЛЕВА
ЮНІЬ
ЗАПОВІДАЄ
БОРОТЬБУ.
П И Т С Б У Р Г а .). — Ф и л и п М о р е й , г о л о в ао р -
ганізованого комітету сталевих робітників, заявив,
т о о р г а н із а ц ія с т а л е в и х р о б іт н и к ів у ж е -п о ^р у я и л а
н а с т іл ь к и н а п е р е д ,щ о р о б іт н и ч а ю н ія в и с т у п и т ь
н е з а д о в г оз д о м а г а н н я м и д о ф а ^р и к а д о д е ^щ о д о ,.в іі-
соти робітничої заплатџ.
В И К О Р И С Т О Р У Ю Т Ь Д О П О М О Г У Б Е З Р О Б ІТ Ш .
Г Д Й Д А Ѓ К Щ ю й о р ќ ) , — Л яГ в а р л іђ , „п о с а д -
н н к м іс т а Н ю Я о р к у , з а я в и вн а с в о їй к о н ф е р е н ц іїз
п р е з и д е н т о м Ф ў ^?ѓ л т о м , щ о д е я к і т д п р и е м ц і н а й -
м а к )т ь л ю д е й ,щ о ,
п обираю ть Д 9П 0М 0 Т УW У РЯ Д У .
т а .д о м а г а ю т ь с я , щ о б в о н и д а л і п о б и р а л и д о п о м о -
гу,а рівночасно робили для підприєм цівз а низьку
зап л ату .
О ба урядники обдумували засоби, якими мож -
ц а б в и к о р ін и т и ц ю ‚п р а к т и к у .
П О Ж А Р И Л ІС Щ .
М А Р Щ Ф Ш Д р е г о н ). П о ж а р л іс ів з н и щ и в
надморське місто Бандон, положенев полуднево-
західній частині стейту О регон.В пож арі згинули
7 осіб, а 1,500 лиш илисяб е з дахун а д головою .
Ш к о д у о б ч и с л я ю т ьн а п ів т о р а м іл іо н а д о л я р ів .
Й )З ІР В А Л А С Ь Т А М А .
Д А Л А С е к с а с ). У В а к о ,90 м и л ь з в ід с іл я ,
ріка Бразос зірвала гатуй залила ќѓхідню частину
м іс т а . К о л о 2,000 о с іб м у е іл и в т ік а т из о с в о їхд о -
м ів .С тейтовий уряд проголосив військовий стан.
Л Е Р Б И О Д У Ю С ЯП РО В П Р Д В У Я Е Р Е Д ІС Т О -
Р ІЧ Н И Х Л ІК А Р ІВ ,...., . .
Л ІМ А ‚(Д ^Р У )'""- П е р у в ія н с ь к и й а р х е о л ь о гГ а-
р а с іо Т е д ь о в и с л а в до так з в а н о ї к н ін ік и М а їву
Рочестерігв сз^йті М инесота, череп м ум ії якогось
іцдіяниназ пле-мени Інка. Ц ей череп ноказує,щ р
‚‚в д а с ц и к а " ц ь о г о -ч е р е п а х т о с ь у д а р и в к а м е н е ма б о
палкою по.головіт а к ильно,щ о розбив нереп.Н а
ч е р е п і с л ід и о п е р а ц ії т р е п а н а ц ії .(в и р із у в а н н ян а -
с т и н и ч е р е п а )., д о к о н а н о ї п е в н о я к и м о с ь ін д іа н с ь к и м
л ік а р е м . Ч е р е п п о к а з у є ,щ о о п е р а т о р ^а а в в е л и к е
знанняй вдрануН того роду операціях.
Д о г а ў д у ю т ь с я ,щ о ч е р е п п о х о д и т ь .іщ ез ч а є ш
перед добут$ям П еру еспанськими дрбичцикдми..
О .КОКЛИН ДАЛІію лдак#є,В Д $№ № О Ш
Ф ІЛ А Д Е Л Ь Ф ІЯ а .). . - ^ 0 . з р л з $Е . ‚К о к л и н
г о в о р и в т у ту с у б о т ув ^н и А Ш ?а л -іЗ т е д ію #'^.н а
в іч у в л а ш т о в а н ім ^к р а є в н м с о ю з о м с у с п іл ь н о ї
справедливості'. Організатори вічд здновідали
п р и б у т т я О ,
000 о с іб , т и $іч з с р #н а Л О $М О В Уџ $#-
й ш л и 20,000.
'
В ін в и с т у п а в п р о т и о е т р р р г , А %Ц Џ Ц № .й о м у А У -
х о в н о ю .в л а д о ю , к а ж у ч и ,Ш 9Ф Щ .н е ^Р й ^М Є з џ о н ім -
н и х о с т о р о г . іВ ін в ід п о в ід а в я $ж ір д о о ^а т о д и д ь -
к о м у а р х и є л и с к о п о в і ‚Л ^к Н і#о ла с о в і, ік а й к у я и ,:щ о
н е MaenwOiFO п р о т и в ж и в а н н я к у # ь н а о б о р о н у ,с в о -
боди ,як г о л о с а м и п р о т и іК О м д а з м у ї#Є іД у д е ^о ж н а
й о м у з а р а д и л и . В ін з а я в и в ,д
а
од ал і б у № Ц іЖ Р Н ?џ ,
п о к и й о м у я в н он е „н а л р ж а -т ь к а г а н ц я ,.
j
Т и м ч а с о м Д ж о з с ф р е м ї-,р и ^от к а т о л и ц ь к н й {
єпископ ѓК лівленду,в розм ірі з †№ Ш М Ш
н о в уj
критикував нромовио , #оклин$. ^иск^п. .сказав,;
щ о к о л и .о . о к л и н н а з и в а в `іір е з и ііе и т а ‚Р у з в е д т а
п р о т и -Б о г о м , о `о ^в ін в и д н о д ^в с я$ w.owW--г # р я №
`
к р а с н о м о в с т в а . р а з а#. Ќ є ќ д и н а ‚#р о -т к у л аџ,tq-
л о с и ", ‚г о в о р и в в ц и с к о п ^' „д у ж ег н ^щ а с л и в а .;М и
А м е р и ц і)г щ ен е д о с я г н у л ид о іїр і с т а д а і, ,д р о ‚я к у
г о в о р и во . Ќ о ќ д и н . о с у .д я к у в а т и , ми щ еє д .е м о -
кратиадим народом, щ о щ е #Ф т %M9 8WVР 0^
з у м ".
і` -..
..'
-
;`' :
- і і
ш ?ш ш ш
Н А РО Д В Д Йсою з ІЃ - Д Еш ш шт і wmmг д н и н і.
Ш Ш Щ О№ НЯИ.СОЮ З^- ЦЕ НШ ЕВНШ І
А ЗАЛВРШ , Щ О ЙЌ ДОВГО 81НШШ -
я р ;4 т т т`
Щ ЕВт џ ш ш о т шm m Щ і-ш т
тіЛ А Ш м ш )ш ш ш яю дш о, зндниіьт
GEPUEД Л Яm m ,
т т џ щ .
S'UI'IЯ
і`†Н І'UIIH Н 'І ІЎ
С Д Щ С Т вО
Н А Д 4Н П И Г У Н -
С Т В О М Л Р О Т И Р О Б ІТ Н И К ІВ .
Н а ' с л ід с т в іп р о р о б іт н и ч е
іН й ^г у н с ?з о , к о т р е з е д е с е н а т -
С Ь іф Й ‚к х д о іт е т у .О Д Щ ІІН Г Т О ^І,
зізй а л и . свідки ^ід о о д д оп ід
п р и є м с т в о , „П и ц к е р т о н Н е ш е `
н $дД іт е к т и вЕ Й Д }К Є В І?І" у д е р
Щ Е
.200 тдйних ўагентів д л я
слідкуванняз а настроям серед
р о б іт н и к івт а к щ іД н о .в д .Д К Ш е ю .
У и н у д р м у р о ц іц я о р .г а н і-
за ц ія
ви д ал а
џао д л а ч е н н я
своїх аг.ентів,щ о ш дигую ть^
с е р е д р о б іт н и к ів , ‚м іл іо н д о л я -
pip-
ПОСТЕРУНКОВІ ВБИЛИ
д в о х Л ІО Д В Д .,..г
В дадбомльському повітін а
В о л и н і к о л о З а г о р я н п о л іц ій -
н а с т е ж а с т р ін у л а д в о х п ід о -
зрілих лю дей. П оліцаї намага-
л и сяї х в и л єґітям у в ати ,а к о л и
ті ставили опір, лостерункові
с т р іл и л ий у б и л и о б о х . Я к ви-
явилося,ц е були Литвинчук
і С оя, в ід о м і б а н д и т и ,щ о бу-
ли справжнім пострахомц и х
о к о л и ц ь.
К О Н Г Р Е С Л ІЛ ІП У Т ІВ .
Л іл іп у т ,а л е б а г ,а ч -п р о м и с л о -
аецьу Будапеш тіЮ . Ґонто р `
П аџізуєв столиці М адярщ инн
С В ІТ О В И Й
К О Н ГрЄ СЛ ІЛ ІН у Т Ір ,Я ;
м щ .я56,000н а с в іт і. М а ю т ь ,
р ад и ти , чи би я к о сьн е ство -
р и т и ^д е р ж .а #и л іл іп у т ів ",,а
щ о н а й м е н ш е г р р м д д и л іл іп у -
т ін ,д е ц ік ^р д а к їи м о г л и ‚б и
ж и т и с п о к ій н о й без в о ч у в а н -
‚ь я п о н и ж е н н я ,щ о й о г о м а ю т ь
у н з а ^.м н д а хз н р р м а д ь н м к й
лю дь^н. Д#льщ е макіт,ь знай-
т н я к у с ь о х о р о н у -д е р е д л ю д ь -
и н,які використовую ть ц н е
к а л іц т в од л и з а р о б іт н іх ц іл е й ,
б к р з и о м a^oт Ь vyxв 9л д т и з д к р н ,
$к н йз а б о р о н я вб и л іл іл у т а м
п р о д а в а т и д іт е йд о д џ р .к ^в.'
iJJUI Ѓ Ц ІН І "
J
4
UWїї Wu'imwniii n і"
П ІВ Р Х В б Д Й іН Ч Л Ю ѓ Д Е :
ДО ССЄР.
В с е л і Т у д о р ів , р ів е ін с ь к о г р
п о в іт у , в и к р и л и п а ч к а р ів ,я к і
з а %іа А и с ^ ^т р а н с п о р т о м д ю д е й
д р С С С Р . .Ц е : Є в ч у к ,д д аJm}
.ч ў ќ иі Т у д ь ч у к . .Р (С т а щ ц м ич а -
г с а м и в о н и и .а м А Г (а л и с я д е р е в е -
сти родинуМ Й А У У ^ів ,,алеsпри
рш енськіи зяаниді.
џщ пм ш дА дт ,Б Ов д а іо -
Џ І№ Џ #
ПР№ ЯХНД
#А М %
В ' к о л ь о н ії Т а л %р о в о к о Ь о
Рівного спалахнула пож еж ав
забудуваннях військовогоо
садникаС т. Чижа. Господар
ство Чижа винаймаеС т. С та-
жик. Вогонь знищив
зо в сім
м етќ ал ь н и й д ім і сто д о л ур а -
зомз цьогорічним, звезеним
з поля збіж ж ям . Загальна ш к,о-
да3 ,000 злотих. С лідство -в и -
явило,щ о пожежа повсталаз
п ід п а л у . П ід п а л и л а
24-л іт н я
хора на ум4 жебрачка Уляна
Я ремчуќ, якоїн е принялиП О '
передньої ночід о згаданого
д о м ун ан іч . П а л ій к у с х о п и л и .
В о н авж е к а р а н аз а п о д іб н и й
п р о с т у п о кна два р о к и в я з ^и -
ц і.
яр м ар о ч н и хб у д .
і
С Т Р ІЛ И В -С О Б ІВ Г О Л О В У
Л П О ЇХ А В в О В Є Р О М .і
У М іл я ч у в ц іп ід ‚З а р г д а р о ю
вх с у о д ід ь #.о м у .ќ л ю б і з а б а в л я -
# о с я ів е с е л е TpB^pHCTpo,Фв
И ь о м у ;^ ^г н у н т і^-.і^в Р Я ^
ол'
ного відом ого ‚иольськогрр а -'
т р іо д ѓ а . ІЗ н г м У іН т^- іИ ід п и вс о ^
-б іл р р я д н о . Р а з т р а з :в е л івп о ^
д а й в -т и Р І в к .и , д е д е к з ѓ с к иі т.
д .-^л и ж‚.а д )и й щ л о с я п л ати ти ;
в и я в и л р с я ,щ р З ц і;м У И т,К -1 н е
џџе-грот е$.
З а ‚н ь о г о з а л л аг
тив один товариш . КолиfOn
л а р д с ^р о ‚і?и й щ д о .н а д в ір ,З и Х
‚м у и -тК . в и т я г н у в н а г д оз к и -t
щ ені револьвер сгрілдв софі
в тЃолову.ѓКулян е була СМ )ЄР";
т е д ія ц ач о н а с п и н и л а с я ‚а м ч ет
р ед ,.а л е и ещ р у іџ ц п а‚м р з к у .
Т о д а р и и іі ^и и у л и .е я
рят щ т і
й л е ^ и ґ м у н т К .4?р у .ч а в с я
џущ
, ^... ^рещ ті‚^д д л р с д
Л от
в ^іс т иг.jBiH .в х оч д и в .$ік и й с ьр р -
1
л ^д а я "ѓ1
С Т Р ІЛ Ь М О
ЗІ СШ ТОВОЇ
-
sBMHM.
В Дідгородю^-џов. Снятвн,
к іл ь щ р о
д іт е ^'і з и а й щ А и . в
KQp.4ax а р т и л е р і й с ь к е с ш л ь -
И о з чаф ‚с в іт о в о ї в ій н и . Д і--
т и в д ^ж и д и ,й 6г д о з д п д л е -
ної ватри,а
^-.д іх н ій в а н
т імЏ с х о п и л и ,і з а .м к д у д и в^ в с іх б о к ів . р д і .с т р іл ь и ов и -
Л )Д О Б О В Н І ^Р А і^Д И .
В Л и с ц і 52-л іт щ й(1$џ нГ р и -
н и ,ч е н к р п р о б и в б д г н е т о мс в о -
ю 19-л іт н ю п а с е р б и ц ю ,яка не
х о т іл а в и й т из а .н ь о г о з а м у ж :
П о в б и в с т в і Г р и н и ч е н к р в т ік
у л іс и ,а .‚к о л и д о в ід а в с яп р о `,
смерть пасербиці, впивсяй
п о в іс и в с ян а д е р е в і. В Т О в -
мачі служницяв аптиці. 6л .1
К озор, напилася більш ої скіль-
кости алькоголюй опісляск о;
ч и л ад о ставуз н ам ір о мв т о -
питися.Ї Ї вирятували. П ричи-
на нещ асна лю бов
,;
Щ О О Б И Т И , Щ О Б И
л о х у д н п `и .-
і
В к с ф о р д і н г л ія ) л ік а р і
усг^йниди новий сдосіб, я к л і-
л у в ати^в ід п о гр у б ін н я,а т о ч -
ИІЩ Є від.С Т О В С Т ІІЩ Я . О тж е і)-:
ЗН А Ч И Л Ит о .ч н ум ір к у Щ О Д ^Н .-;
н ої їж і, ко н еч н о їд л я о р гя н із:
М У Т іл ь к и.д о ж д іт ^я , а недо
т р в с т ін н д .В с к л а д ‚ц е ї.їж і.в х о -
д я т ь # ід с я и іі і п ,ш е ііи ч н ік а ш
к и ,.р а з р в и Я х д іб , д ір д р к о іj o
гр перетвори, деяка скідькість
я е ц .ь ,б а г а т о . PJpyjeі ц р щ ,. я к -
найменш е мяса,а якдащ йви
клю чно чиста вода.
б у х л о ,а м о г о .в ід л о м ќ ид о
З ір в а л и ‚й о м у н е р е ц о . н іг у р
з ^и н у вн а ‚м іс ц і.
^е р ,щ р .,п р и ц а д к р )в о ,с т р д вт ` WWW -е д е к т р н щ іи х‚^М ?Р ^Р Д Ф
д о с к д е П у ,.і ‚п р іх в в Й Ц М Д О '
м у .ч П р и я т е л і д р в ід о а д и л иД й
д ід ц о .: з ж м у н ?а К - а д а й ш иА
^^KKy^BJga у ж е .с п а в .
-В Е Л И К А П О Ж Е Ж АН А
М А Д Я Р Щ И Н і.
Џм іс ц е в о с т .и Г о с ц у т ѓ т е н ів
KQMiTaf
Ti ‚^а џ .^р й д а л а .с я ів е д и к р ;
дож еж а.Г В мрШ йџ
-касі ggpj
р іл р ,д д т ігч м е д а ^а л ^и іх (6jW^-
%к іві -б д г д т р -іс т а е и , ^с т р д о л г
‚ш іїи х д ір }ві ,т .^;В jpfHi .з г и #г у ^
л от е ж б а т у т о: м е р т в о г о ік в ,е ц -
WV-Ш
'#о ѓ н ^
заД м іц н сд
л ..с п а .д и д и с яІД О ‚т л а , ц ^р г с .
А р .и ^о д у , ц іл а о д с р у г а ‚з в д и ш д -
'л ^с я‚.б е з г ,е д е к т р ,и ,ч и д г о `,.р 9в іт
л ен н я.
і
змш `
йАщ ошт т ш
т ш ш ьт
М О С К В Д . тгт-У іС о в е т а х п р и й ш л о іц а н а й в и щ и х
п о а н м ія хл о з х ж . с ?ц е д с р ір а д о ц оЯ г ^т ,А О Т ^П Є -
.Д ІД ІН Ь О Г Ог о л о в и ‚Г П У ,,з # н я в Н и к о д а й ‚Є ^о в . С ам
Я г о д а з а н я в м іс ц е к о м іс а р а к о м у н ік а ц ійя к е п е р е д -
тим занимав ^иков.Ц і зміни прийш лит а к нагло,
щ о навіть серед найвищ их советських кругівн е
з н а ю т ь д о б р е ,я к їх .п о я с н ю в а т и . Р и к о в м а ^у т ьб у -
д е з о в с ім у с у н е н и й - Й о г о ђ м я .б у л о з ц а д у в а ^ев ч а с і
гн е д а #щ ,о г о {ір о ц е с у т п р о т и З ід о в і^в аJ .^ім е д ^в а .
Д е х т а .к а ^к е , щ о у с у н е н н я Я годиз ЃЏ Ує д д я І#Ю Г О
к а р о юз а т е , щ о в ін н е в р я т у в а в в ід с м е д )†и Ќ ц р о в а ,
скрито замордованого томуд в а роки. Інш і знову
каж уть,щ о ГП У тепер хоче злагіднитй свою роботу,
т о м ун а її й о л і я о о т а в л е н о л ю д я н іщ .о г ч о л о в ік а ,
ш он и м л а є ‚б у т и Є а о в .
Д Р И Г Р ЇО Ш ІЯ 4Р Х ЬЛ О Р І
з$т щ .
' М О С іШ А .—У ^с к о р о м у ч а с і ‚р о з п іН Е ь о яу М о -
с;нігур щей щтс}вхввйогоз і) .сквіновий .процес,цим.разом проти іІ-7бувадих ІВ И -
сокр поставлеш іх бодьщ едиків. Середн и х зиадо-
д и т ь с я ‚б у в ш и й т о в а р и ш к о м іс а р а в н у т р іш н іх ‚с п р а в
‚С .о к о л ь н ц с о в ,ѓо н . П у т н а , ‚б у в ш и й т о в а р и щ .н а р к о м а
т я 'ж к о ї ін д у с т р ії С е р е б р я к о в , д и р .г о с б а н к у . р ќ у х :і
ІІН ІН І, П роцес має відбутисяп р и замкнених двирях.
У с ім А р р з и т ь Kajja;с .м е р т и . . П я т ^ я в ^ і Р и .ц о в
с п р а в д і н е з н а х о д я т ь с яУ Л ђ р м у ч и с л ^, о #№ т д о н и
т е жє п і д с у д о м р о з ^и ^і? і
з а с л а н н я н а ‚С б ф .
т т %м т т нШ РО РУЧИТАЛЬНЮ .
К И ЇВ : —‚С о в є т с ь к д в л а д а п е р е д іін и д а с л а в н и й
В о л о д и м и р ськи й о б о ру иєві лц тд д ьш р.Ц ю
читальню має обслугувати бібліотека Д кадемЏt) a-
у к У С Р ,.ід о ц р и з я а м и л а в т ій щ д и 120,000,к н и ж о к .
и т а л ь џ я в ід к р и т а(^)д І -г р в е р е с и ?Жур.
Н А С Л ІД К И Ф Р А Н Ц У З Ь К О Ї Д В М Я Ю А Щ .
Л О Н Д О Н .ЉВ А д ґл -іїй м е #и ін ' т п р ^н я ^и п р и -
Х И Л І?Н Ор іш е н н я ф р а н ц у з ь к о г о у р я д у .о ^н и з и т ц ,в а р -
т іс т ь .ф р а н к ан а о д н у т р е т и н у . З ^а в д д т в е р д я т ь ,щ о
ц е п р и ч и н и т ь с яд о п о п р а в и ^іж ^а р о д н ь о г о ф ін а н -
с о в о г р )а о д о ж е н н я . О д н а ч ец е . о б н ^іж е н н я м а л о,ц о -
ганінаслідкин а Щ вайдарію ,якої(вадщ тастсм 'ть `на
т ій .с а ^іій в и с о т і, щ о .п е р е д в іД н о ю .- Х е п е р ‚ф р а н -
ц у з ь к і т о в а р и , я к і у .в ід н о щ ^н ц ю д о з о л о т а л о д е щ е -
в іл и ,3;а л и в а т и м у .т ь ш в а й д а р с ^ і р и н к и , з а т е щ в .а й -
цареькітовари будуть такі дярогі,щ о тяжко Д^де
п р о д а т иї'х у Ф р д н .ц ії. С у п р о т и ц ь о г о щ в а й д а р -
с ь к и й у р я д п о в а ж н о з а с т а н о в л я є т ь с я н а дTHMJ ю б
і собі поступитин а зразок французького урядут а
обнизити ш вейцарський ф ранкн а одну третину.
$ОДЬДЩ ВДОД Х О Т ІЛ И СПЃќти свою
Erjj ifcfi'MІ Л ђ Ч Е Н К ).k; и
щ
;
М ОСКВА. У звязкуз хвилевим хаосом^ г іи -
к л и к а н и м о б н и ж е н н я м ф р а н ц у з і?.к о г о ф р а н к а , б о л ь -
ш е в и к и х о т іл и с п е к т и с в о ю п е ч е н ю т аз ім іж н а р о д -
Six ф ін а н с о в и х в ід н о с и д а х х о т іл и в и к л и к а т ищ е
іл ь ш и й з а к о л о т . У тій ц іл и в о н и к и н у л и на ню -
й о р с ь к і ф ін а н с о в і р и н к и м іл іо н а н г л ій с ь к и х ф у н т ів
с т е р л ін г івз о с в о їх р е з е р в ,з ^н а д іє ю , щ о де ли-
кличе поновну зниж ку фунта,до якого тепердо -
строкноться інш і валю ти. О дначе американський
уряд зрозумів больш евицькийрух і сам викупив
ц е й іл іо н ф у н т і в ,н е о б в и ж а ю ч иїх ц ін и . Б о л ь ш е -
.в и к и т е п е р о ,б у р ю ю т ь с ян а а м е р и к а н с ь к и й у р я д ,щ о
в ін н іб изл е з р о з у м івї х н а м ір и .
,
Д О ^р Т А Й Д І З Д О Б Х Л М Х О Д Є Д О .
‚j^yjPfjQC,(Е с Д а н ія ),гт -
^ Е С П Й Џ .С ^^Іп о в с т а н ц і з д о -
Д уди д у ж е чваж ие в іїс т о , ‚П О .Л О Ж ІЄ Й Є4j М Й Л ^О р ід Д І^Д т
риду^ ІГрдєдо. ^Боротьба ^А ула коротка,дле зал?я-
тд. ь ^я д дС Т 1і ‚в т е к л из іс т а , з ^а л й в д й в щ и 300 ‚в б и -
іт и х ^ .Р ів н о ч а с н о п о в с т а н ц і у в іл ь н и л и ф о р т А д ^к а ^
з ^р , у -д к о і^у ч а с Т )И д а р е в о л ю ц і о н е р і в , ‚о к р у ж $$а з
усіх сторін військами Іурядутпеоолчно оборонялася
р г ^р р д р в ж 1Q т и ж н ів . 3д о 0у л `т # о іє д а з р о Д и л р ^н а
д ів и х ^ у ж е , п р д д о й д и в е ч в р а ж і^а д .
ІЧ Т Д Є Р ffPO Д Е М О К Р А Т ІЮ .
.Щ `РД Ц тІ. .
-гг-Џ ,наг.6ди ш дк#щ зд лової авдалм о-
б іл ^в р ї- д о ^р о .г из Й і^е ч н й н і ‡`П № О -в і№ о л о с ^в іЦ ^в у
цооџощ ,я к ій с ,к д з ^ щ о я дr iiar oj)^ д р н ^т и -
.р ^р х ,д д т Щ ц е ч ч и н а в и з в о л и т ђ е ^щ $ ‚в в о з у ґ а ^о у іі-
'
^ни j'yjMji.,а б у д е ‚в и р р б л ю в а т иц і п р о д у к т џ ‚щ т у ч -
н ,о в д о и а . ‚П р и х ій л а г о д і Ц т д е р з г а д а в ; і .fipoд е -
м о к р а т д ю ‚в и с к а з ^в р я т ї?р р н е ї п о д іб н о ,я к к ір л д іс ь
^yco.Wib.aіџ џ џ ., л іо в о н а .# о ,ж е ^у т ^'д о ^р ^д а ь -
.кид л я багатих кр.ф .^к)$илцџ #іали. - - гр#орив
Л т л є р т г ^д я г и р и‚-п я т ь‚м Д л іо ^із ‚.к в а д р а т о в и х jjci-
д ь о м е т р .ів к о л ь о н ій ,я к б и м и а л и ‚н а д в и ш к уќ $'у к .-
ж я,в у г л я , с и р ів ц ів , т а к и хЯк ‚м ід ь , б р о н з , ц и а ,к , ^ к -
б и н а ф т а в и в л и в а л а з ^н д ш р д з е м л і т а к , .я кз ^у д і^и х
з е м е л ш , т о д і, 'м о ж л и в о ,, м и м о г л и .б иП О ЗВ О Л И Т Ѓ И0 6 І
н а д е м р к .р д т 4ю ".
;.
j^pyrm, якия лихо
35-л іт л ін Д г д а ц и Д У т а р к ,т ім
М З З іщ и й з б с р л ь в е н тз .р о т д а -.
HJe.
fcHу Л ь в о р і, х о т ів л е г ^о
#сити.Џ усџ^рея.ца ріжногогд0;
ду Д ІЛ Ь Ц ІІ J
Rденш і крутійства,
0с т а џ #і,м н н а с а ,м ив ін к у я у ц а в
н а р ,атив pi^Hjax ф щ ^а хр ів -
д р а д с н о р а д ір -д їц а д а т н , .д а р т о:
СТИ кількадацять тнсям здот^х.
‚П р и т ім р р д ^ а в л я в с я ф а л .і?щ и -
м д а з в и и ;е .м з а л .із н н ч о г р.у -
р я д о р ц я ,Т - ^ав ер а,т о зн о ву
с т у д ,Л . М а .й з е л ь с а , к р р .и с т у ^о:
ч и с п д и т ім ф а л ь ш и в и м ио с о -
б и с т и м и в и к д з ^а м и . Р а д іо -а п а -
рати, добутін а кредит, а та-
к о ж р о в е р и , д о б у т із р іж н и х
с к л а д ів р о в е р ів р ів н о ч а с н о ,о б-
манень якстій
п ер ед ав авз а "
песійг гріш пачкарамі з цього
г р о ш а я к и й с ьчас ж ив. В к ін ц і
його здемаскувалий ареш ту-
вали. О кружнийс у д засудив
# о г юнв 3 poj
KW вязннуі,ал е^;
ляційнийн а таку саму кару,
найвищ ий
су дс к а с у в а в ц ей
присуд,а вреш ті апеляційний
суд засудив обманцян а 2р о -
ки вязниці.
,
Д о к у п ц я ів іл іе м с а -з е н Т
Д ж озеф , ІЛ ізурі, найм ивсян д
служ бу
м о л о д и й1 п арен ь Р о -.
б ер тГ о л . Б у в н ап р и ч у дд о б -
рим найиитом, та як минув
-р ік , д е с ь р а п т о м л р о п а в .-З а -
ЛИШ ИЯЛ И С Т ,Щ ОМ ўЃИ ТЬ.ІТ И ;в
світ,Co зак о х ав сяв д о ч ц і х л і-
бодавцяґіџе сміє просити^ї ї
р у к и . М о ж е к о л и с ь б у д ^ез а -
м о ж н и й ,т о в е р н е т ь с я . В іл іє м с
розвів руками, дочка нагадала
с о ^.і,щ ох л о п е ц ь б у в ^в р о іц и -'
в и йі л о ч а л а ііу ж и т и . В о в іу к у -
в а л а й о г о ц іл и йр ік п о А м е-^
р н ц і н ад ар м о .А ж
о д н о ї
д н и н и л е р е д д ім ‚В ід іб м с аз а ї-;
х ал о .р о а д с іт н е .а в т р ,з н ь о г о
в и с ів
д а д н ч л е л е г а н т іР о б б р т ^
Г о л . Б у л о ^б л с а іо л {г іх и ,.я к ‚н о -
Ір
Ю і№ № Щ ;аін а д ?М ? ` ^е ;
більш а,я к в інл в#ясниа ІЇ^'
свою таємницю.В ін н е .Гол,
Ѓ гГеде#керА-^е ?й^м р.
Л н щ е ,іѓ .іл і9н е р - і й р г р ‚р р к ^й н и й
t$Ml:KfW
`ч в ц и р ,а в , ‡й к а з а в
й о м ун е ж е н и $и с я , ,ф і^ Д 9^р е '
д ^,д ^н а е ^^е й Л .с в ц у ,,б он и -
н ^щ н ій ,р в іт .д р ѓ а н и й ,а ^л ір д и
з р а д л и в і,#е р ‚б ід н н ^,с ^о .р і-,
щ
‚jw^Hae ‚с в іт , Т Р .
М У Л Р ^И Й `
м ід ір ^е р р ^ш н д с я . с т а х иmр ік
найм ихрм . ,3^ ігриР ік -пізнав
н е т ід ь к н с в іті Д К )д е Д .а л ей
д ів ч и н у ,щ р .Д .х р ^е д $а х из ?
Ѓй
'- С В О Б О Д А , В ІВ Т О Р О К ^ 29-г о В Е Р Е С Н Я 1936.
4 227.
fІС Т О Р ІЯ П О В Т О Р Я Є Т Ь С Я
л
- 'О
' '
П ереслані з В арш ави вісти подаю ть, щ о селян-
ські заворуш ення під владою польського уряду не
переводяться. Ц іле літо приходили вістки про СЄ-
лянські розрухи то в одній,то в ін ш ій о к о л и ц і. Ц им
разом говорить донесення прозаворуш ення, щ о
о б н я л и в ж ен е о д н о с е л о ,а л е а жт р и п о в іт и : ,3а -
м ост ь , Г р у б е ш ів іТ ом аш ів. Заворуш ення п от я гн у-
л и за собою багато ж ертв у лю дях. Д онесення до
„Н ю й о р ќ Т а й м е ў "з 25-г о в е р е с н я г о в о р и т ьп р о
6 убитих: 1ж андарма та 5 селян! П ритому доно-
сять, щ о „п а ц и ф ік а ц ія " щ е н е о б н я л а в с іх с іл , з а -
хоплених заворуш еннями. (
З г а д а н е д о н е с е н н я д о „Н ю й о р ќ Т а й м е ў " р іж -
н и т ь с я в ід ін ш и х п о п е р е д н іх д о н е с е н ь т о г о р о д у
ти м ,щ о воно вперш е не обмеж ується вж е до по-
дання самого факту заворуш ень, але старається
з н а й т и п р и ч и н у ц ь о г о я в и щ а ,'п р и ч о м у н е о б м е ж у -
ється поданням льокальних причин, але дош укуєть-
ся в заворуш еннях глибш их суспільних причин.
Такий розслід спровокував зреш тою самий
польський уряд,подаю чи про цізаворуш ення свою
верзію пояснення. Каж е польський уряд, щ о заво-
руш ення викликали комуністичні агенти, щ о при-
єдналися до хлопської партії та під покриш кою цеї
законом дозволеної партії пош ирили запальну про-
паґанду. С елянські організації, каж е донесення, за-
перечую ть цей оф іційний рапорт і в нього справді
можна поважно сумніватися. А дже знаємо, щ о
польський уряд усе перед світом винує за завору-
ш ення того, на кого в даний момент піднимається
п у б л и ч н а о п ін ія с в іт у . К о л и в с в іт і н е л ю б и л и н ім -
ц ів ,то поляки за всякі заворуш ення в П ольщ і ви-
н у в а л и н ім ц ів . Я к т е п е р у с в іт і о п ін ія п у б л и ч н а
звернена проти комуністів, то вони за все виную ть
к о м у н іс т ів . Н а в іт ь у к р а їн с ь к и й н а ц іо н а л ь н и й р у х у -
з а г а л і, а у к р а їн с ь к и й р е в о л ю ц ій н и й р у х с п е ц ія л ь н о ,
поляки вязали раз з німцями, то знову з комуні-
стам и .
Зреш тою для всякої дум аю чої лю дини звісно,
щ о і найзапальніш а пропаганда не поможе, як у
громадянстві нема чого запалити, як там нема на-
збираного запального матеріялу, себто суспільного
невдоволення. І в П ольщ і ніяка пропаганда, чи за-
к о н н о ї п о л ь с ь к о ї с е л я н с ь к о ї п а р т ії, ч и п ід п о л ь н а
пропаганда беззаконної комуністичної партії, не
викликалаб заворуш ень, якби не було селянського
н евд о во лен н я.
Щ о це невдоволення є,це всізнаю ть,ізнаю ть,
яке його дж ерело. Ц е відкриває навіть кореспон-
д е н ц ія „Н ю Й о р ќ Т а й м е ў ". Є н е ю н е щ о ін ш е я к
безземелля селян, викликане тим, щ о П ольщ а щ е
й досі не розвязала аграрної проблем и, себто не
віддала селянам великих земельних посілостей.
В ій с ь к о в а д и к т а т у р а „п у л к о в н ік у в " д и в и л а с я т іл Ь -
к и з а м іл іт а р н и м п р е с т іж е м д е р ж а в и в Е в р о п і і, з а -
н е д б у ю ч и н а й г о л о в н іш у п р о б л е м у с у с п іл ь н о ї п о л і-
тики в краю , довела селян до такої розпуки, щ о
селянським бунтам кінця нема. Д иктатура показа-
лася здібною будувати армію, але нездібною пра-
вити краєм. Скінчитися це мож е тим, щ о нова
П ольщ а розвалиться з середини, не зваж аю чи на
військову потугу, як розвалилась історична П оль-
щ а;
Ф ІН А Н С О В А П О Л ІТ И К А „Н О В О Г О
Р О З Д ІЛ У ;
п р а в а н а д я к о юдебатую ть з нагоди президентської
в и б о р ч о ї к а м п а н ії).'
Ф у н к ц ія г р о ш е й в е к о н о -
м іч н о м у ж и т т ю
п о д іб н а д о
функції кроци в наш ому орґа-
н із м і. А л е т а к с а м о , я к - к р о в
м усить бути все в обізі й не
с м іє
ску п ч у вати ся
зан ад то
д е с ь у я к о м у с ь м іс ц і, т а к с а м о
грош і м усять бути в обізі й не
смію ть скупчуватися занадто
в одних місцях. Коли грош і
перепливають через кишені
ш ирокого загалу, коли той
загал може купувати за них
р іж н і п р о д у к т и , т о ц і г р о ш і
сповняють свою функцію і в
краю є добробут. Колиж гро-
ш і скупчую ться в банках, або
касах нечисленних
оди н и ц ь,
коди киш ені загалу висиха-
ю ть,
т о т о д і ц і м іл ія р д и , б е з
о г л я д у н а їх с к іл ь к іс т ь , п е р е -
стаю ть сповняти свою функ-
ц ію ;в краю настає нуж да, яка
остаточно може довести до
перевороту тої системи, яка
ц і м іл ія р д и с т в о р и л а і н а к о -
п н чи ла.
Обговорю ю чи функцію гро-
ш ей, м аєм о на дум ці приват-
н и й к а п іт а л , я к и й , щ о б іс н у -
вати, мусить функціонувати,
себто перепливати через ки-
ш ені найш ирш ого загалу. Ц і
капітали, зробивш и, певний
круг, м ож уть назад вертатись
д о
центру. Одначе в тій
хвилі ті, щ о стоять на сто-
рожі приватного
к а п іт а л у 7
мусять випускати їх назад
в о б іг . Б о к о л и
грош еві
капітали стримаю ться в якім-
н еб уд ь
м іс ц і, з а р а з
п о в-
стає загроза для існування
самого приватного капіталу.
Б о к а п іт а л , ц е в п е р ш ій м ір і
ф у н к ц ія — р у х , а н е п о с ід а н н я
нерухомих дібр, як неслуш-
н о д е я к і С О Ц ІА Л ІС Т И Ч Н І е к о н о -
місти його представляю ть.
П о в ій н і ц і к а п іт а л и з а н а д -
то скупчалися
по банках.
Щ об рятувати себе, банкири
м у с іл и в и п у с к а т и ц і к а п іт а л и
я к о с ь з н о в у м іж л ю д е й ^ В о н и
роздавали направо і ліво по-
зички кож ному, хто тільки м іг
їм д а т и с я к у т а к у з а п о р у к у .
Американський промисл, що
вж е був так неприродно роз-
в и н е н и й в н а с л ід о к в ій н и , д а л і
розростався та уліпшувався.
Заробітні платні також росли,
але були замалі, щ об купити
й зужити цю продукцію, що
її витворю вав ` зм одернізова-
Іний американський
п ром и сл.В т о 'й ч а с з а г р а н н ч н і р и н к и
к о р ч и л и с я .. К о м п а н ії ч и м р а з
більш е мусіли звертати увагу
н а в н у т р іш н і р и н к и . В о н и д а -
вали лю дям продукти на кре
дит, на конто тих заробітних
платень, щ о вони їх зароблять
щ о й и о в б у д у ч ч и н і. П о к у п н а
с и л а л ю д е й , у п о р ів н а н н ю д о
продукції, зменш алася, лю ди
задовжувалися, їх кишені вв-
сихали. Капітали скоро знову^
верталися до центрів, з яких
капіталісти старалися горяч-
к о в о їх я к о с ь з н о в у
ви п у-
Стити в обіг. Так тягну-
л о с я д о 1930 р о к у , в я к о м у
ц іл а к а п іт а л іс т и ч н а
си стем а,
перетомлена власними
п ер е-
гонами,' затріщала. Настали
часи економ ічної крізн.
П о л іт и к а Д е м о к р а т и ч н о ї П а р -
т ії, щ о п р и й ш л а в А м е р и ц і д о
в л а д и в 1933 р о ц і, у п е р ш ій
м ір і п о с т а в и л а с о б і н а ц іл и о -
рухомити ці скупчені капіта-
л и , пустити їх в рух, щ об во-
н и ф у н к ц іо н у в а л и , щ о б г р іш
не марнувався по банках і ка-
сах, але щ об перепливав че
рез;:йиш ені найш ирш ого зага-
л у . .;,:-=
Частинна девалю ація доляра
розрідила частинно американ-
ський гріш
і надала йому
б іл ь ш о ї п л и в к о с т и . К р ім ц ь о -
гб вона відтяжила трохи за-
довження лю дей
і п ід н е с л а
ц ін и н а п р о д у к т и . А л е ц е щ е
н е в с е . В в е д е н о ц іл у п о л іт и ч н у
систему, що прибрала назву
„н о в о г о р о з д іл у ". П р а к т и ч н и -
ми виявами цеї нової політики
б у л о у х в а л е н н я „А д м ін іс т р а ц ії
Н а ц іо н а л ь н о ї В ід б у д о в и ", й
„А д м ін іс т р а ц ії П о с т у п у П р а -
ц і".П е р ш а м а л а н а ц іл и у н о р -
м у в а т и в ід н о с и н и м іж п р а ц е -
давцями іробітниками,апелю -
ю чи до їх здорового розсудку
й патріотизму, а друга мала
ш тучно
п іб и в а т и
р о б о ти ,
вироблю ю чи
п лян и
р іж н и х
с у с п іл ь н и х п р а ц ь т а ф ін а н с у -
ю ч и їх д е р ж а в н и м г р о ш е м .
І одна і .друга змагали до
одного і того сам ого, себто
д о о ж и в л е н н я к а п іт а л іс т и ч н о ї
системи, тільки перш а пряму-
в а л а д о ц ь о г о б іл ь щ е п о л іт и ч -
н и м ш л я х о м , а д р у г а -ф ін а н с о -
ви м .
В залож енню їх пляни були
з о в с ім п р а в и л ь н і і п о т р іб н і.
О дначе в практиці вони пока-
зали багато недомагань. П ере-
довсім показується, щ е раз,
щ о капітали таки найкраще
виконую ть своє завдання то-
д і,коди знаходяться в заряді
приватних власників, себто в
руках осіб, які можуть втра-
тити їх, коли щ ось нерозумне
зроблять, або можуть по-
б іл ь ш и т и їх , к о л и н и м и р о з у м ^
н о о р у д у ю т ь .. К о л и к а п іт а л и
знаходяться в заряді урядової
б ю р о к р а т ії, т о т а о с т а н н я н е
дуж е дбає про те, щ об ними
розумно орудувати.У рядники,
щ о орудую ть Яапіталами, не
бояться втрати тих капіталів,
б о в о н и н е є їх в л а с н іс т ю . В о -
ни знаю ть, щ о коли ті капіта-
ли ^ розтратять нерозумно, то
втрату покриє держ ава.
. О сь і тому підносяться те-
п е р ч а с т і з а к и д и , щ о А д м ін і-
страція П оступу праці витра-
ч а л а і д а л і в и т р а ч а є г р у б ; м і-
л іо и и н а т а к і с у с п іл ь н і р о б о т и
й підприєм ства, які м ало по-
п л а т н і, а д е к о л и н а в іт ь м а л о
п о т р іб н і. В о н а
р о зб у д о ву є,
н ап р. к о м у н ік а ц ій н у с іт к у . А л е
в том у будує нераз такі ш ля-
х и ,я к і с т а н у т ь д ій с н о п о т р іб н і
щ о й н о з а я к и х 20—З О л і т , с е б -
то в часі, коли вони вж е самі
від себе знищ аться. Б удує та-
кож чудові почтові будинки,
хоч старі деколи щ е надаю ть-
с я д о в ж и т к у . Б у д у є р іж н і
люксусові заведення, купелі,
л іт н і р е с о р ѓ и і-т . п ., з а б у в а ю -
чи за далеко важ ніш і еконо-
м іч н і п о т р е б и
су сп іл ьн о сти ,
я к і є п е к у ч і.
Особливо републиканці го-
стро критикую ть демократич-
н у а д м ін іс т р а ц ію з а ц і в с і її
підприємства, які називають
з г ір д л и в о „б у н д о г е л с ".` О д н а -
че треба ствердити, щ о дем о-
к р а т и м у с іл и в 1933 р . з а ч а -
ти наборзі щ ось робити, щ об
стримані по банках капітали
"SVOBODA" (LIBERTY)
'
( FOUNDS)U 0 t
Ukxtlaltn u#wipiper published daily except Sundayi udb o t u . . .
Owned by the UkrtinUn ifaioaal AeocUtioe. tat ^ " " "
'
tX 81-83 Grand Street, Jersey С И у , н Щ
Edited by Editorial Committee
"""
Catered u Second Class Mall Matter at the Poit Office of Jeraer CttrЇГ Т
on March З О , І UBder the Act of March 8, 1879Г
Accepted for mailing at ipecial rate of portage provided for In SectfooTT^T
of tl Act of October 3, t9t7, authorized July 31. i9ig.
0i
А д р е с а : У О В О Р А ", P. О . BOX3 4 6 , JERSEY CITY. N. J
tt
ZSSSSSSSZ
Улас С амчук.
LВ ІЙ Н АІ Р Е В О Л Ю Ц ІЯ
Д р у г а ч а с т и н а „В О Л И Н І ".
П ередрукзабороняється. — А вторські права застереж еві.
(17)
V
—Ну, Володику!Чогож ти
такий сумний? Ѓа? Щ о з то-
бою ? Н е лю биш ти м ене? Н е
хочеш книжок? Я ось тобі
тут, подивись, скільки приго-
т о в и л а . Н а ш і р у с к іе б и л ін и ...
Ось про богатиря Іллю М у-
р о м ц я , о с ь ...
— А ааІ Я то зн аю ! — аж
викрикнув Володько. Я вже
знаю . В ін б у в н а с л у ж б і у В о -
димира Красного Сонечка і
в о ю в а в б іс у р м е н ів т а з б и в з
с ім о х д у б ів в е л и к о г о С о л о в я
р о з б ій н и к а ... А л е д а й т е ... Я
щ е р а з п р о ч и т а ю ...
— Н у, бач, каж е вчителька.
Т и з н а є ш в ж е б іл ь ш е , н іж я
д у м а л а . А х , т и м ій с и н о ч о к -...
вирвалося у неї і вона об-
н я л а В о л о д ќ к а І м іц н о п о ц іл у -
в а л а в ч о л о . П іс л я д о в г о г л а -
днла його по голові. Володь-
к о в і с о р о м н о і н ія к о в о . В о н а
назвала його синочок. Хібаж
він її?
—J Ти,Володяќў,не маєш на
мене гніватися. Я не хотіда
тобі щ ось кепського зробити.
О , н і... Н ік о л и ... Я з н а ю , з а щ о
ти на м ене сердиш ся, але я те-
іп е р с а м а ш к о д у ю , щ о т а к т о д і
випало. А Ганна також гарна
дівчина. Веѓна казала, щ о у не-
д іл ю п р и й д е д о м е н е ... Х о ч е ш ,
м о ж е ш і т и п р и й т и ...
І-4: Н і;.. Ят г н ів а ю с я ѓ Е т „.
—М ені в неділю треба піти м енту, стрібнула, як була, у
Т о н е т е ... Я . . . У в а с ... У м о г о
д я д ь к а п іш о в н а в ій н у В а -
с и л ь ...В ід н ь о г о н е м а в іс т к и ...
Я н е з н а ю ... У н е д іл ю м е н е н а -
певно пош лю ть пасти худобу.
—Ну,як хоч.М атимеш час
—зайди. А ось для тебе
книж ка, це пуделко. М атим еш
н а о л ів ц і, н а п е р а , н а р у ч к и ...
Скаж и свому татові і мамі,
щ о у ч и т е л ь к а їх в іт а є і б у д ь
завж ди добрий та слухняний.
Володько загорнув на обе-
ремок книжечки, пуделко, по-
ц іл у в а в у ч и т е л ь к у в р у к у і в і-
дійшов. Учителька провела
його на ґанок.
Як йому було прикро. П ри-
кро тому, щ о вона перш а
звернулася до нього і прпро-
сила вибачення, йому булоб
к у д и п р и є м н іш е , к о л и б ц е в ін
з р о б и в п е р ш и й ... А т а к ...
Х ведот не чекав на нього.
К оло магазину звідкись верта-
еться Ганќа. В она не тут м еш -
к ае.В о н а м е ш к а п о т о м у б о -
ц і ш к о л и н а д о л и н і.
З у с т р іл и с ь н е в іт а ю ч и с ь .
Герш кова Теся обіцяла мені
блю зќу на В еликдень, а щ е до
с ь о г о д н і н е п о ш и л а ... к а ж е
Г ан ќа.
Ч о м у ? с у х о п и т а є о -
л о д ько .
'
"
1 —Каже,пращ багато!А щ о
мені до того...
...і
д о у ч и т е л ь к и ... У ч о м у я п ід у ...
А ти щ е ходиш до ш коли?
— Х одж у. С ьогодні остан-
н ій д е н ь . Х іб а н е з н а є ш ?
І я ходилаб. Д ід посила-
ю т ь з а в ів ц я м и ... У н а с їх
щ ось з ш естеро є. Тата мого
т а к и в б и л и ... і п о в іс и л а г о -
л о ву .
—У первих боях? — запи-
тав В олодько тільки тому, щ о
не знав, щ о сказати. І вона
м о вч ала. Т и х о .
М а б у т ь п ід у ... с к а з а л а
н а р е ш т і...
— Треба йти, —сказав він.
О боє повернулися і відходять.
Володько щ ось пригадує, о-
б е р н у 'в с я і г у к а є : Г а н к о о !...
— Ч огоо?
— П очекай. О сь я м аю тут
пуделко.М енідала учителька,
а л е н а щ о в о н о м е н і.,. В із ь м и .
Танка усміхнулася й взяла.
А п іс л я р о з ій ш л и с я .
іл и й д е н ь д о в е ч о р а д у м а в
за Ганќу.
Знов гонив товар.Ц ього лі-
т а ц а р е н и н а н а „п р и д а т к у "
п ід т и л я в 'е ц ь к и м и г о р о д а м и ,
тому не має нічого спільного
з угорщ анами.
Трапилась прикра пригода.
М ало, м ало, було не втопив-
ся .Х о д и в в іт р о м д о к о п а н -
ки по воду, щ об полити свої
дубочки. С тав на кладку, та
не видерж ала і трісла. Ш убов-
снув у воду і захлинувся.П ри
цьому викрикнув.
Перша почула мати, прн^
бігла, затош ніла, наробила ле-
воду і вирятувала.
З клуні летів розхрістаний
батько. Схопив хлопця на ру-
ки і почав гойдати. Обличчя
його червоне, напруж ене. Ті-
пав Володьком з усеї сили,
поки не полилась ротом вода.
В олодько ж ивий. А ле усі його
дубочки були знищ ені. Батько
не вваж ав його працю за не-
о б х ід н у . В с е о д н о н іч о г о з т о -
го не вийде. Д убочки повири-
вав і викидав. Засохли навіть
т і,щ о в ж е в ч іп и л и с ь б у л и з
землі за ж иве і зрослись з
нею .К р а щ е х а й р о с т у т ь у л іс і,
н а с в о їх м іс ц я х , т а м д е їм
треба рости.
Ц я пригода на деякий час
притримала розріст Володь-
к о в о ї с а м о п е в н о с т и . В ін п е р е -
став ходити дерти кубла, пе-
рестав драпатися по дубах, у-
никав товариства,А особливо
н ім о г о .
Н а т о м іс ц ь в ін з а л із у г у щ а -
вину книг.Ц і славні,тихіпри-
ятелі оточили його зо всіх бо-
к ів ,розгорнули перед ним не-
обмеж ені обрії і манили ќу-
дись — далі, все далі у безко-
нечність, під зоряне небо, на
степ розлогий, на м оря та о-
к е а н и у б о р н ю з б у р е в ій н и м и
х в и л я м и . -Т а м х в и л і, м о в г о р и
котять і бю ть об
с к е л і,- о б
граніт. Там блискавки ріжуть
оливяні хмари, січуть їх легко
на кусні і вітровими рухами
р о з к и д а ю т ь , к у д и х о ч у т ь '. Т а м
г р ім к л е к о ч е , м о в м іл іо н о р -
лів якоїсь незнаної породи.
^Ч -
Х Д ^ ш е б у д е ^.
пуститиѓв обіг і відвернути ф і-
н а н с о в у . к а т а с т р о ф у , щ о 8а -
р о ж у в а л а к р а є в і А д а л ь ш е
задержання старих капіталі-
сти чн и х
п р и н ц и п ів ,
себ то
вперте невтручування держа-
ви в приватні справи капіталу,
булоб остаточно завалило^ц і-
лу капіталістичну систему.Д е-
м ократам , в обличчі катастро-
фального безробіття, не ли-
ш а л о с я .н іч о г о ^ ін ш о г о , а т іл ь -
ки задурно роздавати лю дям
г р о ш і; а б о в и д у м у в а т и я к іс ь
р о б о т и і д а в а т и ??м п р а ц ю . Ч а -
стинно вони схилялися до пер
ш ої ум овиІ й 'давали лю дям
грош і як запомогу. Одначе
б іл ь ш е в о н и к л о н и л и с я д о р о -
б іт . І с л у ш н о . Б о к о л и с у с п іл ь -,
н іс т ь п р а ц ю є , т о н е .г іо п д д а е -у
т а к у д е м о р а л із а ц ію я к , т о д і,
коли задарм о дістає грош і; а
також тому, щ о такі підпрн-
ємства, як будова шляхів,
п о ч т о в и х б у д и н к ів ,к †п е д е в п х
заведень і т. пп хочѓ м ож уть
б у т и н е з о в с ім '`'; п р а к т и ч н и м и ,
п о п л а т н и м и й 'е к о н о м іч н и м и ,
вссж таки є корисними і як та-
'ќ і іс н у ю т ь т а б у д у т ь іс н у в а т и ,
коли грош і, витрачені безпо-
с е р е д н ь о н а п о м іч , ц іл к о в и т о
п р о п а д а ю т ь , `іг е ^Л т В в и в ш и н і-
я к о г о с л ід у з а .с о б о ю .
П ро це все знаю ть добре й
р е п у б л и к а н ц і. 0 ч а с і у р я д у -
вання Рузвелта^вони неразі
демократами у 4тих справах
ко о п ер у вал и .
ШЛЯХОМ НАЙСТАРШОЇ ДИПЛЬОМА-
Ш И У К Р А ЇН И
Державний устрій народу
к р а їн и , н а к л а д а є н а о ф о р м л е н у
н я м іж н а р о д н іх і в н у т р іш н іх
справ своє тавро. О чевидно,
державна канцелярія
м у си ть
п р и д ер ж у вати ся
в окремих
випадках якогось постійного
зразку, за яким вона оформ-
лю є всі акти й документи пуб-
л и ч н о -п р а в н о ї в а г и . Н а ж а л ь ,
як скрізь у народів, так і на
у к р а їн с ь к и х н а ц іо н а л ь н и х п р о -
сторах заховалося дуж е неба-
гато памяток саме наш ої пер-
в іс н о ї д е р ж а в н о ї к а н ц е л я р ії. А
н а в іт ь з п із н іш и х і н а й м о л о д -
ш и х ч а с ів н е м а є їх у т а к ій
с к іл ь к о с т і й п о с л ід о в н о с т і, я к
ц е п о т р іб н о б у л о б Д Л Я П О В Н О -
го й правдивого представлен-
н я д ій н а р о д у в д а н о м у в ід -
тинку часу. Тимто історико-
ф іл ь о л ь о ґіч н а
н а у к а н а ц іо -
нальної дипльоматнки стара-
ється передовсім
встан о ви ти
хочби основний
к іс т я к т и х
п е р в іс н и х
держ авних
а к т ів ,
п р о я к і є д е я к і іс т о р и ч н і д а н і,
а там визначити їх внутріш ню
б у д о в у , а н а в іт ь з о в н іш н ій в и -
гляд того, щ о не заховалося
д о н а ш и х ч а с ів , а б о д ій ш л о
до нас у злам ќах.
Якщ о приняти за літописа-
м и,
щ о початок руської дер-
ж а в и й д е в ід 6360—852-г о р ог
ќу, коли то покликано до впо-
рядкування велико! й багатої
зем лі князів зам орського нор-
манського роду Русь, то тіль-
к и н а 55-м у р . іс н у в а н н я Н о в -
г о р о д -К и їв с ь к о г о
К нязівства
ми знаходимо в літописі та-
кий уступ, щ о своєю внутріш -
н ь о ю б у д о в о ю с в ід ч и т ь п р о
м іж н а р о д н ю ф о р м у д о к у М е н -
ту .
Ц е п у н к т а ц ії д о г о в о р у п р о
м и р м іж Р у с ю і Г р е к а м и 907
р о к у , щ о їх в с т а н о в и л и в ім е -
ні
к н язя
О лега
п осли :
Карл, Ф арлоф, Вельмуд, Ру-
лав У С темид з грецькими-ц і-
сарями Леоном і Александром
т а їх б о я р с т в о м . У м о в а б у л а
дуж е вигідна для О лега і його
д р у ж и н и : п о 12 г р и в е н н а к о 4
ж ну самостійну ладдю , а було
їх 2,000, т а о к р е м о н а г о р о д и
— К иїв, П ереяславль, П олтеск
о л о ц ь к ), Р о с т о в , Л ю б е ч й
ін .,щ о в н и х с и д іл и в е л и к і
хнязі п ід О легом . П редставН н-
к и ц и х г о р о д ів -м а л и п о б и р а т и
з Ц а р г о р о д у н а 6 м іс я ц ів п о -
сольської належ итосги та на
дорогу борош на,якорів,вуж е-
в о к , в іт р и л с к іл ь к и т р е б а
буде.Зате руські дружини не
мали пакостити грецькому на-
селенню нз,грецькій ж е зем лі.
П рестіж еве застереж ення:куп-
ц і в х о д и т и м 'у т ь 'у г о р о д о д н и -
м н в о р о т а м и Н а р ів н і з ' ц а р е -
дворцями за пррлуском по у-
р я д о в и х с п и с к а х , п о 50 м у ж а
без зброї, для куплі без уся-
кого мита. — Н а додерж ання
тієї умови грецькі царі цілува-
ли хрест —як це було звича-
єм у христіян, а муж і руські
О лега клялися'на свою зброю
П еруном і Волосом та затвер-
д н л н м и р , т о б т о п о н й н іш н ь о -
му обмінялися ' грамотами і
п р и н я л н їх п о с т а н о в и .
Н авіть без лиш нього поя-
снення Кожному- ясним стане
те велике значіння тодіш ньої
к и їв с ь к о ї д е р ж а в и , я к и м в о н а
користувалась у столиці мо-
г у т н ь о ї В із а н т ії, щ о в о л о д іл а
таді усією М алою А зією —аж
до Персії — та Середземним
морем з Елладою і значною
частиною Балканў.
О д н а ч е в ж е 911 р ; к н я з ь О -
лег посилає"знову своїх по-
с л ів о п р іч в и щ е н а з в а н и х
щ е:
Инегерда, Гуда, Руалда,
К арна, Ф релава, Р ю ара, А кте-
в у , Л и д у л -Ф о р с т а й ін . у Ц а р -
гарод, але вже з письмом, у
якому згадує про давніш і до-
говори усѓні й писані — для
точної ўМ ови про лю бов і зго-
ду. Умова ця обіймає довгий
р я д п у н к т ів -п а р а г р а ф ів , щ о
ясно окреслю ю ть
п о вед ен н я!
обох` сторін у випадках —
шкоди, взаємних претенсій,
тяганини-процесў, вбивства^
покраж у,помочі в чаа бурі на
м о р і, п р о в и м ін у п о л о н я н и к ів ,
п р о м а й н о п о м е р л `б г о , щ о н е
лишив писаного заповіту, та
про видачу злодіїв. Цей акт
м іж н а р о д н ь о ї у м о в и в с ін р а в а х
п у б л и ч н о -п р а в н о ї в а г и
б ув
списаний на двох
х а р т ія х
(пергамінах) рукою Івана —
п и с ц я 'в ід О л е г а , д л я ц а -
р ів г р е ц ь к и х , і в ід ц а р ів О л е к -
сандра і Л ьва для О лега міся-
ц я в е р е с н я 2. н е д іл і 15 у л іт о
6450 (912 в е р е с н е в о г о , 911 с іч -
н е в о г о р о к у ).
О легів наслідник Ігор Рю ри-
к о в и ч п іс л я п о х о д у з П е ч с ііі-
г а м и н а Ц а р г о р о д у 6452 (944)
р . побрав був значну данину
від царя Ром ана та повернувся
д о м ів . У 945 р . ц а р і Р о м а н .
Констянтин і Степан вислали
до Ігоря послів заклю читн зно-
в у (в ід н о в и т и ) м и р .'І г о р в и -
правив із царськими послами
грамоту і своїх пятьдесять
послів, щ о їх це письм о ВИ
разно називає,та щ е ділить на
групи: Івор — посол вел.кия-
зя Ігоря,спільні посли — Bye-
фаст Святослава Ігорсвичи,
Іску севи
— княгині Ольги'
Слудн — свояк Ігоря, Улєб
Володиславів, Каніцар Перед-
с л а в и н ... ж е н и У л є б о в о ї... т а
звичайні посли й купці. Стиль
заклю ченого договору значно
багатш ий, як попередній, та
з м іс т й о г о 16 у с т у п ів т о ч н іш
формулований. Завдяки йому
ми дізнаємося про існування
т .З В 4 к н я ж и х х р и з о в у л і в 30-
л о т и х п е ч а т е й д л я п о с л ів д о
царів та срібних печатей для
к у п ц ів . В ід х в и л и н и д о г о в о р у
кораблі —ладді мали дістава-
т и о к р е м іџ г р а м о т и (в и д и
паш порти) в доказ того, що
князь їх вислав; кораблі без
гр'амоти мали бути задержу-
в а н і д о ч а с у в и я с н е н н я в ід
князя. Головні постанови до-
г о в о р у 3.911 р . з іб р а н о в о д -
н о м у у с т у п і,'з а я к и м ід у т ь п о -
станови про втечу jчелядина,
кару' за грабіж
і покраж,
п р о в и к у п п о л о н я н и к ів , п р о
п р и н а л е ж н іс т ь
кореўй ської
зем лі до греків — її Русь не
п о в и н н а з а й м а т и в ій н о ю , н а
війну, із, сусідніми землями
цар Візантії вразі потреби
о б іц ю в а в п о м іч . Г и р л о Д н іп р а
м а л о б у т и в іл ь н е д л я р н б о л о в -
лі корсунянам , а зимувати в
ньому руським
заб орон ен о.
Руського князя дружина бо-
ронитиме Кореўня од чорних
болгар. Греків за прогини на
Р у с і к а р а т и м е ц а р . П р а в о п ім -
сти за близького свояка захо-
ван о . Вкінці йш ли постанови
щ одо кар за образи, про вза-
є м н у в ій с ь к о в у п о м іч , с п о с іб
в и м ін и д о к у м е н т ів і п р о п р н -
сягуна додержання умови.
З ц ь о г о д о к у м е н т у д о в ід у -
єм ося про чим ало нових справ
у міжнародніх взаєминах та
про південну границю впливу
руської ^держави Ігоря аж до
К о р е ў н я т а г и р л а Д н іп р а й д о
чорн и х
б о л г а р ів . П о л іт и к а
О льги в Ц аргороді та Русь
д о б и
С вятослава
Ігореви ча
(970), щ о таки надобре заду-
мала осісти на ниж ньому Д у-
наї і похід В олодимира Свя-
т о с л а в и ч а н а К о р с у н ь у 988 р .
— ось послідовні етапи роз-
витку того, про щ о є один на-
т я к у п о с т а н о в і д о г о в о р у 945
Р- про незайманість Кореўня.
С вятослав мусів навіть ствер-
д и т и г р а м о т о ю д о г о в о р у 971
p.,щ о Р у с ь н е с т а н е в м іш у в а -
тися в справу ані наддунан-
с ь к о ї` Б о л г а р ії, а н і Г р е ц ії, а н і
К ореўня. А ле, хоч і перем ож с-
н и й , в ін г ід н іс т ю і я к р ів н и н
з `р ів н и м з а к л ю ч и в у м о в у з ц і-
с а р е ііі В із а н т ії.
Правда, Святослав нев ер -
нувся додому, але його син
В олоди м и р,
упоравш исяг
браттями, піш ов на Корсунь,
щ о б ч е р е з о д р у ж ін н я з ц а р ів -
н о ю А н н о ю , с е с т р о ю ц а р ів В і-
зантії, самому промостити со-
б і д о р о г у д о п р е с т о л у „ц а р -
ства царств". — Цю дорогу
з а м к н у л и й о м у т ір е д т е ч і в о їн ів
великого А ллаха й учня його
„безбож ного" і „богомерзко-
г о 'М а х м и т а ".
О сьтак найдавніш і памятки
староукраїнської дипльомати-
к и є в о д н о ч а с іс т о р іє ю в е л и -
кодерж авної політики на те-
риторіях сьогоднішньої Укра`
їн и . („О б р іГ ').
L С в е н ц іц ь к н й .
^Н ^Н І
^^ш і^^ш ^ш
ш ш ш ш^ш ш ш
а с
227.
С В О Б О Д А , В ІВ Т О Р О К , 2$-г о В Е Р Е С Н Я 1936.
`
=
IHBHHj
зУ К Р А ЇН С Ь К О Г Ож и т т я ;
В А М Е Р И Ц І,
ГЕМ ТРЕМ К, ЛИШ .
ден ьУ к р а їн с ь к и х Н а ц іо н а -
л іс т ів .
Заходам им іс ц е в и х в ід д іл ів
пД В У , ч. 4 і 24, я к т е ж ін ш и х
орган ізац ій ,в ід б у в с я вД іт -
п о і'
іті Д ен ьУ к р а їн сь к и х Н а ц іо -
в а л іс т ів . До цього свята всі
місцеві і позам ісцевін а ц іо н а -
лістіі пильно приготовлялися.
О дначе як надійш ов назначе-
ш і
й день, на превеликий жаль
почав подати дощ , який зіпсу-
в авс в я т о . Поприїздили гості
з Т о л ід о , К л ів л е н д у , И о н ґ с -
тЛ !ш .а навіть Ш ікаґо. П рилетів
теж на те свято український
л іт а к ‚‚Н а ц іо н а л іс т ". О д н а ч е
внаслідок непогоди свято не
коѓло відбутися на отвертім
просторі й щ обр я т у в а т и си-
туаш іо, треба було запросити
гостей до салі місцевого У -
країн ського
Д ем о кр ати ч н о го
Ќлю бу. С вято відлож ено на 7-
го вересня.
Другим разом погода вже
була гарна, одначе вж е не бу-
ло тих позаміспевнх гостей,
що були першим разом. Все-
таки свято відбулося гарной
маю великий моральний успіх,
бо приїхав на нього знову' у-
кпаїнський літак „Н аціоналіст"
враз з українськими пільотами
з К л ів л е н д у . У к р а їн с ь к і` н а ц іо -
налістн і прихильники націо-
налізму з задоволенням огля-
дали свого літака й раділи в
серцю, що наша молодь, по-
д іб н о я к м о л о д ь в с іх ін ш и х
культурних народів, починає
плекати в себе летунського ду-
ха.
П . .
ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У.н . сою зи
Ш ІКАҐО, ІЛЛ. Трн-квартальні збо-
р н lip. Р о ж д . П р е с и . Б о г о р о д и ц і, в ія .
259,в ід б у д у т ь с яв н е д іл ю , 4. ж о в т н я ,
в г о д и н і 2-іій п о п о л у д н і, в г а л і п а -
р о х ія л ь н ій , 4950 С а в т П а в л ін а в у л .
П р о с и м о ііс іхч л е н ів п р и й т и н ац і
з б о р и й н іір іи н а т ис в о ї ч л е н с ь к і
вкладки, бо як нев и р ів іщ е т е , то
будетес у с п е н д о в а н і.А н д р ій Ф о -
ц з,р с к . сек р .
JL
Цеє Легке Курення!
Ш Д О НІ РУЗВЕЛТ
Л н і е к о н о м іч н і системи змагаю ться
за голоси американського народу в
в и б о р а х 3-г о л и с т о п а д у . О д н а ц е
історична система вільної підприєм-
чіш остн, а друга — новий розділ, щ о
t системою зцентралізованої бюро-
крлтичної контролі. О дна глядінь у
лице будучности з духом від ваги ,
в ір я ч и , ш ов іл ь н а п ід п р и е м ч и в іс т ь
н е т іл ь к ип ід н е с е н а с із д е п р е с ії,
ллє н поведе нас до більш их висот
добробуту і ІЦ З С Т Я . Д ругам ає перед
собою будуччину непевностий за-
м ііи л н н я , стративш и віру в підприем -
чивість і відвагуц ієї великої нації.
А лф редМ . Л а н д о н , я к г у 'б е р н а т о р
К ан засув и р іш и в , щ о „к о ж н а о п о -
д .п к о п а н а одиниця мусить жити в
иежах свого справжнього доходу і
зап ер естатн витрачуватн кож ного ро-
ку більш ег р о ш е й , н іж в о н а в , т ім
же році одерж ала. Не повинно за-
іяглтнсь або творити довѓів на здо-
гаді збільш еногоо п о д а т к у в а н н я "
Н а д м ір н авитрата грош ейц е
н а й б іл ь ш е
в ід о м а
хар ак тер и сти к а
Р у з в е л т о в о ї а д м ін іс т р а ц ії. В ід 4.б е -
резня 1933р . д о 30. ч е р в н я 1936 р .
н о в о -р о з д іл о в ц і видали разом більш е
як л в а ц я т х п я т ь б іл іо н ів д о л я р ів . і.
Я ка особиста характеристика`Лан
дона, ш о стоїть за безпечну, здо-
рову й ош адну владу і Рузвелта,
найбільш ого росзтратннка людських
грошей віс т о р ії н а ш о ї д е р ж а в и ?
Щ е не було двох' кандидатів нап р е -
зн ден туруз т а к и м и ц іл к о в и т и м и п р о -
'н в ію с т я м и о с о б и с т о с т и , в д а ч і і п о -
а іт н ч н о ї техніки, як Алфред М .Лан-
10Н і Ф р а н к л і н Д . Р у з в е л т . Л а н д о и
вирізьбив свою каріеру і зискав свій
ш лях до успіху тяжкою фізичною й
ўноною працею. Рузвелт уродився
багачем і ж и в життям маетнего пан-
ства. Л андон, із здоровим бізнесо-
вкм чуттям, зрівноважив
будж ет
К ан засу й увільнив свій стейт
л о в ѓ ів . Рузвелт, по двох каденціях
г`б с р н а т о р с т в а в ню йорськім стейті,
оставив свій уряд з подвоєним стей
топим ловѓом.
Р ед акторч а с о п и с у ‚^ Detroit Free
Press"т а к п о р ів н ю є ц и х д в о х л ю -
Д с(`: „Р у з в е л т є б л и с к о т л и в и й , з т е ,-
атральннми манерами, намагається
ивж ди викликати зворушливі вра-
Л а н д о н є т и х и й , н ік о л и н е
Щ обп о ч у в а т и с я д о б р е п іс л яќ у р ен н я -
Т о не тільки задоволення отрим ує чоловік 8м у-
р е н н я Lucky Strikes . . . ц е є д о б р е п о ч у т т я
після курення! С віж і, як маргаретка. Чистий
смак в ваш ом у р оті І коли ви починаєте сггі-
вати в ваш ій купелі — ваш голос є чистий як
дзвінок! Ц е є велика справа про легке куреная.
Lucky Strikes б у д у ч и з р о б л е н і а с е р е д н іх
листків найкращ их тютюнів —добре смакують.
І том у, щ о вони є легке курення, ви курю чн їх
почуваєтесь добре. І після курення 'їх, також !
^ ^Б Л И С К А В И Ч Н І В ІС Т І! ^іѓ
віпстейкс"принесли задоволєн-
н я в е т е р а н а х в ій н и
З дому ветерана в Ліджен, Тексте,
к о ж н о г о т и ж н я п р и х о д и т ь ц іл и й р я д
заяв іа с і того сам ого рукопису.З аи -
чаД но,т ая ми перевірили, щ об бути
певними, щ о заяви відповідаю ть пра-
в и л а м , а л е о д и н з ч о л о в ік ів п о я с н и в :
іл ь ш іс т ь х л о п ц ів н е м о ж у т ь ц ь о г о
зробити — а я можу 1тому я ви-
повнято для них їх картки."
М и в раді заявити, щ о хлопці були
досить добрими щ асливцями.
Чи Ви вступили вж е?Ч и Ви внгра-
Л Я
В аш іп р е к р а с н і LnckyS t r i k e ?
Н о т у й т ен а "Your Hit Parade" _ в
середу 1суботу вечерями. Слухайте,
с у д іт ь І п о р ів н я й т е Ц І Т О К И Т О Д І
с п р о б у й т е В а ш і Lucky Strike а іп -
стейкс`, І якщ о Ви вже не курите
Lncklee, к у п іт ь п а ч к у с ь о г о д н і І с п р о -
буйте їх також . М ож ливо, щ о Вам
чогось бракувало. Ви будете вдячні
п е р е в а г а м з buckles Л е г к е К у р е н -
н я, з багатого, цілком-дозрілого тю -
тю м у.
л е г к е
к у р е н н я
З Б А Г А Т О Г О , Ц ІЛ К О М -Д О З Р ІЛ О Г О Т Ю Т Ю Н У "ITS TOASTED"
З А УКРАЇНСЬКЕ ОБЛИЧЧЯ П О Д ІЛ Л Я !
А ІН М Я
зроби тьн іч о г о б е з ц іл и , н ік о л и н е
гоію рить, як не має щ о сказати.
Ш тучність є йому осоруж на. Рузвелт
см іється й усміхається завсідн. Лан-
Ю н тільки тоді, коли розбавлений.
Іірн ятелі Рузвелта втіш аються гово-
Р с н іія м ,я к и й в ін п р о в о р н и й у в и к -
пиванию й перехитрюваикю
с в о їх
п р о т и в н и к ів . Приятелі Ландона ка-
жУ ть, щ о його найбільш ою ѓгриќме
Т 0К ) є його щ ира й прям а простота;
а і" не пробує одурити когонебудь,
п ри ятеляч и п р о т и в н и к а ".
О щ а д н іс т ь проти розтратяости
лан дон проти Рузвелта — амери-
тан ськ а система проти системи но-
ВОГО РОЗДІЛУ.
, ,
(0Г 0Л 0Щ ;)
В ж е в ід д о в ш о г оч а с у у к р а -
інська преса звертає особли-
ву увагу на Гуцульщину й
Л ем ківщ и н у , вважаю чи ці зем -
лі за найбільш
загрож ені
польським наступом. Безпе-
речно, завдякис в о й о м у ґеоґ-
р а ф іч н о м у положенню й с в о є -
рідним умовам ці земліс т а л и
тереном сильної польськоїо -
фензиви. Тац я офензиван е
обмеж ується до цих. двохт е -
р и т о р ій .
П одібну оф ензиву, а тощ е
с и л ь н іш у і в с в о їх ,н а с л ід к а х
у с п іш н іш у , як на Гуцульщ ині
ч и Л е м к ів щ ц н і, б а ч и м о н а н а -
ш о м у П о д іл л ю , г д и в н о .- В т о й
ч ас, коли кожний польський
наступ на Гуцульщ ину знахо-
д и 'т ь ж и в и й в ід г о м ін і в ід п ір
с е р е д у к р а їн с ь к о г о г р о м а д я н -
ства й про це пиш еться ш иро-
к о в у к р а їн о ь к ій п р е с і, т ір о п о -
слідовну і на ш ироку скалю
закроєну акцію
п о л ь о н із а ц ії
наш ого молоком Ѓмедом пли-
вучого П оділля пиш еться р оз-
м ір н о д у ж е м а л о , н е м о в б и н а
цьому терені 'не булр ніякої
загрози для наш ого стану по-
с ід а н н я .
В дійсності справа м ається
зовсім інакш е!Вже за австрій-
ських часів ми$у д и , с в ід к а м и ,
як саме на цьом ў терені поля-
ки старалися за всяку ціну за-
к р іп и т и с в о ї п ^з й д }ї М етрю . їх
д е н н я а к ц ії б у д о в и „л ю д о в и х
домів" повстали по повітах
с п е ц ія л ь н і о р г а н із а ц ії „к у р а -
т о р ії б у д о в и л ю д о в и хд о м ів і
н о г р а ф іч н у
т е р и т о р ію
в ідІк а п л и ц ь ", а з а г а л ь н у о п ік у
с х ід н ь о ї. О с ь ч о м у г о л о в н ов н а д н и м и п е р е б р а л а „В о є в ід -
ц ю сторону була звернена ко-Іська Кураторія будови лю до-
н а ц іо н а л ь н о і п о л іт и к и
бул о,
щ об якнайбільш е,врож айного
подільського чорнозему
п е-
рейшло в руки польських
р іл ь н и к ів т а ^.ц џ }б и . ц о д я х о м
скріплення польського елє-
менту на цих зем лях створити
сильний польський вал, що
відтинав би наш у:,західню ет-
льонізащ я польського елєм ен-
т у , щ о н а п л и в а в з З а х ід н ь о ї
Галичини, а той з бувш ої
Конгресівки. П оруч коьоніза-
ц ії ч и м а л у р о л ю в п о л ь о н із а -
ц ії П о д іл л ян п е р е х о д і у к р а їн -
ської зем лі в польські руки
в ід г р а в а л и т . з в . м іш а н і п о д -
ружжя. Треба признати, щ о
к о л ь о н із а ц ій н а а к ц ія п р и о д -
н о ч а с н ій а к ц ії б у д у в а н н я к о -
стелів чи каплиць спричинила
нам вже перед війною дуж е
поваж ні втрати.
Ця акція пош иренняй за-
кріплення польського стану
п о с ід а н н я н а б р а л а щ е б іл ь -
ш ого розм аху після прилучен-
ня
С х ід н ь о ї Г а л и ч и н и
д о
П о л ь щ і. З о к р е м а в о с т а н н іх
ш іс т ь о х
л іт а х п о л ь о н із а ц ія
П оділля поступила дуж е силь-
н о в п е р е д . Щ о б и `н е б у т и г о -
лословними наведем о декілька
ц ік а в и х і д о с т о в ір н и х ц и ф е р .
У к н и ж ц і „Т а р ѓ і С х о д н е " з
м и н. року знаходимо статтю
п ід н а ѓ . „Д о м и Л ю д о в е і к а п -
л іц е н а П р д о л ю ". З т о ї с т а т т і
довідуємося,.що перед вій-
н о ю „Т о в а ж и с т в о Ш к о л и Л ю -
довей" вибудувало на терені
тер н оп іл ьськ ого
в обв ідст в а
в с ь о г о 36 д о м і в . У 1930 р . б у -
л о їх 50. Щ о й н о в о с т а н н іх р о -
к а х б у д о в а „л ю д о в и х д о м ів "
поступає дуже скоро вперед
т а к , щ о -д н я 1. с іч н я 1935 р .
б у л о в ж е 257 в п о в н і в и к ін ч е -
н и х д о м іві 75 у б у д о в і. О т ж е
р а з о м б у л о 333 „л ю д о в и х ѓ д о -
м ів ",з ч о г о 245 м у р о в а н и х .
П р и т ій н а г о д і с л ід п ід к р е -в и х д о м ів і к а п л и ц ь " в Т е р н о -
п о л і. Ц і к у р а т о р ії в и п р а ц ю -
валн докладні пляни розбудо-
ви„л ю д о в и х д о м ів " і к о с т е -
л ів д л я в с іх п о в іт ів . Н а п ід с т а в і
ти хп л я н ів с іт к а л ю д о в и х д о -
м ів м а є з б іл ь ш и т и с я н а д а л ь -
ш и х 242 д о м ів . Н е м а с у м н ів у ,
щ о цей пляи скорш еч и піз-
н іш с б у д е п е р е в е д е н и йу ж и т -
тя, тимбільше, що ця розбу-
дова відбуваєтьсяп р и ф ін а н -
с о в ій д о п о м о з і з урядових а-
б о самоврядних джерел.
Я кб а ч и м о , а к ц ія будов и
п о л ь с ь к и х „л ю д о в и хд о м ів " і
костелів поступає дужес к о -
рим темпом так, щ о вжев н е -
довзі не буде ніодного села в
тер н о п іл ьсько м у
в оєв ідст в і,
де не булоб„л ю д о в о г о д о м у "
або костела.
Акція масової розбудови
„л ю д о в и х домів"разом з ак-
ц іє юкольонізації наш ого П о-
д іл л явитворю є
с п р а в д іш н ю
загр о зуд л я й о г о н а ц іо н а л ь -
н ого обличчя, для наш ого на-
ціонального стану посідання.
Н а ц е ц іл е у к р а їн с ь к е г р о м а -
дянство мусить звернути як
найбачніш у увагу. З наш ого
боку мусить піти плянова й
п о с л ід о в н а а к ц ія —''о б о р о н а
наш ого Поділля перед Його
польонізаціею .
У в ід п о в ід ь н '
а польську о-
фензиву, в якій подали собі
д р у ж н ю , р у к у в с і `п о л ь с ь к і
громадські організації та по-
літичні іўгрупування, мусить
наступитиj сконсолідована й
суцільна акція з,нащ дго боку.
ділати на цьому терені в ті-
сном у порозум інні, так, щ оби
ніодно село чи містечко, на-
в іт ь т а м , д е у к р а їн ц і є в м е н -
ш ості, не залиш илося без сво-
є ї ч и т а л ь н і, ч и Н а р о д н ь о г о
Дому, в якому могли би знай-
ти приміщ ення місцевітовари-
ства. О дночасно слід би по-
дбати про те, щ оби всюди
там , де ж иве хочби мала гро-
м а д а у к р а їн ц ів , п о б у д у в а т и
церковцю .
К о н с о л ід а ц ія
н а ц іо н а л ь н и х
си л,с л у ж б а у к р а їн с ь к ій н а ц іо -
н а л ь н ій ід е ї, п р а ц я д л я з б іл ь -
ш ення українського стану по-
сідання — це основна вимога
наш ої теперіш ньої дійсности.
Зокрем а на терені так сильно,
п ід
н а ц іо н а л ь н и м
огл я дом ,
загрож еного П оділля ця вимо-
га стає абсолю тною , безди ску-
с ій н о ю ! —(„Н о в и й Ч а с ").
М .Заш ко.
У К Р А ЇН С Ь К А П ІС Н Я
Н А Р А Д ІО .
В с е р е д у , З О . ц . м . Ў к р а їн
ський Н ародній Х ор міста Бал-
т н м о р в ід с п ів а є к іл ь к а п іс е н ь
в ід 8 д о 8:15 в в е ч ір з іс т а ц ії
WFBR 236 М .-1270 К с , П І Д Д И
рекцією Й осифа Свободяна.
Вищ е згадана стадія є друга зря
ду I можна буде дістати з неї на
д а л ь ш у в ід д а л ь в ід Б а л т и м о р . 227
Теодор Никўла.
слити, щ о для плянового% ве'-В сі, наш і товариства, повинні
Д-Р Ю РІЙ АНДРЕЙКО
(У К Р А ЇН С Ь К И Й Л І К А Р , і
Х ІР У Р Г І А К У Ш Е Р !
321 Е . 18th STREET,
between1stш л и . 2nd А т е п о м ,
NEW YORK, N. V.
TeL GRAMERCY 5-2410.
У р я д о в і г о д и н и : р а н ов ід 10 д о
12.в в е ч ір в ід б д о 8, а в н е д іл і
р а н о в ід 10 д о 12.
ЧИ СИТИЗЕН МУСИТЬ ЗРІКА-
ТИСЬ КУЛЬТУРНОГО СПАДКУ.
іс ім н а ц я т а с т а т т я п р о г о р о -
ж анство та натуралізацію ).
Закон вим агає, щ о заки чу-
жинець стане ситизеном, му-
сить зізнати під'присягою в
с у д і, щ о „б у д е п ід д е р ж у в а т и
конституцію Злучених Держ ав
та ріш учо виречеться старого
краю ,а особливо тоїдерж ави,
котрої попередно був горож а-
нином чи підданим. Дальш е,
щ о буде піддерж увати та обо-
роняти конституцію та закони
Злучених Держ ав перед усіми
в о р о г а м и , ч у ж и м и т а с в о їм и , і
вірно повинуватиметься всім
п р и п и с а м т и х ж е ".
Є добросовісні люди, котрі
здержую ться від старань про
горож анство, бо дум аю ть, щ о
неможливо для них зрікатися
с в о є ї б а т ь к ів щ и н и .т а с п а д щ и -
ни , яку одідичили. Чи прися-
га вірности того вимагає? Чи
це означає, щ о чуж инець м у-
сить виректися своїх традицій,
забути свою мову,'не призна-
ватись до рідного краю, пір-
вати звязки та перестати ду-
м ати ;п р о с в о їх р ід н и х ? З л у ч е -
ні Держ ави не вимагаю ть та-
кого безумства.- У більш ості
випадків таке зречення булоб
не тільки немож ливе,але непо-
ж адане. Л ю дина, котра виро-
с л а в р ід н ім к р а ю , н е м о ж е
так легко відцуратися своєї
к ул ьтур н ої сп адщ и н и . С п р авді,
щ о чужинець, котрий заскоро
забуває про свої старшітради
ції, звичаї та привязання не
буде добрим американським
гор ож ан и н ом .
' _
Чужинець, котрий стає аме-
риканським'горож анином, по-
виненв ід д а т и с я ' Злученим Д ер-
ж авам, зробити повну та без-
умрвну перем іну своїх гром ад-
ських обовязків. В ід нього ви-
магаеться глядіти вперед та
пристосовуватись до інтересів
п р и б р а н о г о к р а ю . К о л и в ін
цього не мож е зробити, тоді
не м ож е щ иро складати прнся-
ги вірности. А ле це не озна-
ч ае,щ о в ій м у с и т ь в ід к и н у т и
старі традиції, привязання та
обовязки.Чи подруж ж я вима-
гае забути матір, лю бов та
привязання до неї? П евно, щ о
ні! Хоч через подружжя при-
нимається нові обовязки,котрі
кладеться на перш е'м ісце, то
це не значить, щ о треба відки-
дати спадщ ину або старе при-
вязання. Таксамо
м а єт ь ся
сп р аваз гор ож а н ств ом .
Звичано обовязки натуралі-
зованогр горожанина супроти
Й ого нового та старого краю
не входять у тертя. К олиб за-
й ш о в к о н ф л ік т , т р е б а б у т и г о -
товим виконати ті повинно-
сти , котрі добровільно на себе
п р и н я т о . Т іііь к и , н а п р и к л а д , н а
в и п а д о к в ій н и н е п о в и н н о б у т и
н е л и ш б о р о т ь б и м іж с т о р о н а -
ми та новими обовязками,але
таке подвійне привязання це
важний чинник для творення
кращ ого м іж народнього поро-г
зумінння та миру.
Т р а д и ц ії, з в и ч а ї, м и с т е ц т в о
та народні обичаї, які хто оді-
дичив зі своєїбатьківщ ини,яв-
ляю ться часто найкращ им да-
р у н к о м ім іг р а н т а д л я п р и б р а -
н о ї в іт ч и н и . Ц й в іл г з а ц ію '
У
Злучених Державах збудували
ім іг р а н т и , п р и б у л і з у с іх к р а -
їв с в іт у . П іо н ір и з А н г л ії б у л и
тут серед перш их осадників і
від них Америка приняла мо-
в у т а б а г а т о ін с т и т у ц ій . О д -
наче вслід за тим и перш им и о-
садниками приходили тевтон-
ці, кельти,латинці, словяни та
ж иди. Всі вони приносили з
с о б о ю в л а с н і в ід м ін н і т р а д и -
ц ії, з д іб н о с т и т а к у л ь т у р у і
в ід д а л и їх п р о с т ій а м е р и к а н і
с ь к ій ц и в іл із а ц ії, к о т р а щ е і
дальш е
твориться. Злучені
Д е р ж а в и в п о р ів н а н н і д о ін - ^
ш их це молодий край, а як
н е з а л е ж н а н а ц ія в с ь о г о 160
р о к ів с т а р и й , к о л и б іл ь ш іс т ь
ім іг р а н т ів п р и їх а л а з к р а їв ,
котрі маю ть за собою історію
т а ц и в іл із а ц ію т и с я ч у а б о б іл ь -
ш е р о к ів с т а р у .
Ріш аючися стати америкаи-і
ським горожанином, чужинець
не мусить покидати своєїкуль-
турної спадщ ини, але радш е
старатися передати щ о найкра-
щ е з того свом у новом у кра-
є в і. В ін о д ід и ч и в т р а д и ц ії м у -
зики та співу, мистецтва та
ш туки, звичаїв та творчости.
Н е тільки повинен з того всьо-
го користати, але обовязаний
передати те все своїм дітям,
а ч е р е з н и х п р и б р а н ій в іт ч и н і.
П рисяга вірности нових горо-
ж а н ц е н е т іл ь к и д л я З л у ч е н и х
Держ ав, але за словами одно-
го зі славних американських
президентів: „Великим ідеям,
принципам та надіям лю дської
р аси " — А мериці, котра щ е
дальш е твориться.
Ф Л ІС .
М усій С тепам ўќ.
НАМ ТРЕБА ЖАРУ
Е іж е л іт о у н и з к о т и т ь с я ,
О х, як нам сонця хочеться І
Та не сонця-спраги,
А ж а р у -в ід в а г н ,
Д е хіть і воля точиться.
Нам треба жару в наш у грудь,
Щ об не остигли ми отут;
Нам треба теплоти
П до праці охоти,
Бо в нас важ ких завдань є труд.
Вогню нам треба, щ об жеврів,
Щ об серця Я душ ін а м загрів,
Щ об силу і волю
Змінив в гостру зброю
І руки наш і насталив. '
у
Б о л іт о д о д о л у в ж е й д е ,
Я к л и ш о с т и г н е м , п р о п а д е м !-
Тож силу готуймо,
сталь загартуймось,
Кайдани певно розібем!
П О
С М
Е Р Т Н А
З Г А
Д
К А
.
Д н я 27. в е р е с н я 1936 р .
п о м е р у 44 р о ц і ж и т т я
в ф іл я д е л ь ф ій с ь к ім ш п н -
талі М И Х А Й Л О Ќ Л А П -
К О , член тов. їм. Івана
Ф р а н к а , в ід . 83 У . Н . С о -
ю зу. П охорон відбудеть-
ся в середу, ЗО. вересня,
в г о д и н і 10-т ій р а н о , з
д о м у ж а л о б и N. Е . е о г .
Franklyn A Brown Sis.
в;и.п. ^
і