Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1936-269

Svoboda-1936-269

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2013

pdf

text

original

У Р Я Д О В И Й О Р Г А Н З А Л О М О Г О В О Г О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЇ У К Р А ЇН С Ь К ІЙ
=
т
UKRAINIAN DAILY
OTWCIAL OMAN ОТ Ш
OOtAUUAH *ATIOKAL А Я О С ІА Т Ю К
''• ' - " "і ~
;
т
' -
'
-i -- 1 --
і
JfAJJj П р Б ІЛ Ь Д Г А Є Т &С Я >-
Тимчасогіі обчислення? уряду
ТРИ ЦЕНТИ, РІК XUY. Ш 2Є0; Дж ерзі Ситі, Н . Д ж ., второк,17-р р ЛНСТРПЗДГ,М К$
Б Е Р У Т Ь С ЯІЗД ІЙ С Н Е Н Н Я
КЕЗПЕЧЕНКЯ М СТАРІСТЬ
В А Ш И Й Ґ Т О Н І 45;(Й Ю
п о ч т о в я х 'у р я д івп о
дбають, щ об негайно доручити працедавцямк в е -
с т іо н а р ів с п р а в і о б е з п е ч е н н ян а с т а р іс т ь , р о б іт н и
к ів ,щ о ж и в у т ьі з з а р о б іт н о ї п л а т н і Р о з іс л а н о
3,000,000 т а к и х к в е с т іо н а р ів ,я к і м а ю т ь б у т и з в е р 
ненід о суботи. У ряд дум ає,щ о впораєтьсяз тими
к в е с т іо н а р а м ид о 21. л и с т о п а д уб. р. і с п и ш е в с іх
п р а ц е д а в ц ів ,щ о в х о д я т ьу р а х у б уи р ю в и к о н а н н ю
законуп р о обезпеченнян а старість. П отім, в ід 24.
листопаду д о 5і грудня, розсилатимуть
26,000,000
к в е с т іо н а р ів , п р и з н а ч е н и хд л я р о б іт н и к ів ,щ о ма.1
-
ють право користатиз о згаданого закону. П раце
давці маю ть тепер виповнити дати,я к і маю тьо -
писатир ід бизнесу, чисЛо робітниківі т . п . В ід
І. січня1936 р . вони будуть стягатиз робітничих
платень1%н а обезпеченнян а старість. Таку саму
суму муситимуть платити окремощ е й працедавці.
З іб р а н і с у м и б у д у т ь в ід с и л а н ід о Б ю р а В н у т р іш н іх
Д о х о д ів .Д н я 1. с іч н я1942 р . Р а д а С о ц ія л ь н о г о
О безпечення зачне виплачувати перш місячні плат
н і о с о б а м *щ о м а т и м у т ь65 р о к іві б у д у т ь у л р а в >-
н е н ід о ф е д е р а л ь н о ї п е н с іїв м іс я ч н ій с у м ів ід $10
д о$85.
В ДОПОМ ОГУ АРЕНДУЮ ЧИМ
Ф АРМ ЕРАМ .
В А Ш И Н Г Т О Н . П ід с е к р е т а рд л я х л іб о р о б 
ських справ, Рексф орд Тогвел, подає плян, згідно
з я к и м б у д е м о ж н а п е р е м ін и т и ф а р м е р ів ,щ о а р е н г
д у ю т ь з е м л ю ,у ф а р м е р ів -в л а с н и к ів .На це т р е б а
б у д е , к а ж е Т о г в е л , я к и х500 м іл іо н ів д о л я р ів , с е б т о
в и д а т к уп о $50,000,000 р іч н о в п р о д о в ж
Ш
р о к ів .
Ф армери сплачувалиб урядові позички,я к і: одерг
ж а т ьн а в и к у п ф а р м , в п р о д о в ж 4& р о к ів . У тім ч а с і
н е в іл ь н о б у л о бї м б р а т ин а ф а р м и м о р г е д ж ів ,
Тогвел каже,щ о таким чином фармери, ставш и
в л а с н й к а м л г ^їр в щ е д б а л и б т г р т > з е м л **я **ч ф в іц е '*п
уп р ав л я л и б-
Ф Е Д Е Р А Ц ІЯ П Р А Ц І О С У Д Ж У Є .
ТАМПА. Екзекутивна рада
А м ер и к ан сь к ої
Ф е д е р а ц ії П р а ц і п р о г о л о с и л а р іч н и й з в іт ,у я к ім
о с у д ж у є К о м іт е тд л я П р о м и с л о в о ї О р г а н із а ц іїз й
те,щ о не погодився конферуватйз комітетом екзе-
к у т и в иА . Ф . П р а ц ів с п р а в і л ік в ід а ц ії с п о р уі к о н *
курейнційної боротьби,щ о розгоріласьм іж згада
н и м и о р г а н із а ц ія м и .
О Б ІУ 1А Н АЗ Ш Е Р А М И
Т Е Л Є В 13Ш Н О І
К О Р П О Р А Ц ІЇ.
НЮ ІЮ РК . Генеральний прокуратор Джан
Б е н е тм ол. ^о б в и н у в а ч у є„Д и Т е л ів іж е н К о р п о р е й -
ш е но ф А м е р ік а ", з о к р е м аїї п р е з и д е н т а О л ів е р а
Г е р н м е н аі 8 ін ш и х у р я д о в ц ів , у т ім , щ о в о н и в и д а 
л и ш е р и к о р п о р а ц іїн а $6,000,000,я к і п р о д а н оп о
50 ц е н т ів , за ш ер,а з а г а л о в і п у б л и к и п р о д а в а н ої х
у ц ін ів ід $5 д о $10 з а ш е р .
Д Б А Ю Т ЬП РО Ж И Д ІВУ П О Л Ь Щ І.
Н Ю Й О Р К . Н а ж и д ів с ь к ім з іб р а н н ів д о м і
ж и д ів с ь к о г о к у п ц яі б а г а т и р яС . Л а м п о р т а р іш е н о
п о в е с т и с п е ц ія л ь и у к а м п а н іюд л я д о п о м о г и ж и д а м
у П о л ь щ і. Л а м п о р т в е р н у в с яз Е в р о п иі: р о з п о в ів ,
щ о б у в а ву П о л ь щ і, б а ч и в , т а м н у ж д у ,і т е п е р п р о 
п о н у є в е л и к у а к ц ію , с п р я м о в а н уд о т о г о , щ об д а т и
жидаму П ольщ і працю ,а виготовлені ж идамит о
в а р ищ об с п р о в а д ж у в а т ид о А м е р и к и *.
З А П О В ІД А Ю Т Ь П ІД В И Щ Е Н Н Я
ЗОРОШ ТНК
\
П Л А Т Е Н Ь .
Б О С Т О Н .— „Д и Н а ш у а М е н ю ф е к т ю р ін гК ом -
п а н і" п р о г о л о с и л а !щ о п ід н о с и т ь3,500 с в о їмр о
б іт н и к а м п л а т н юз д н е мЗ І- л и с т о п а д у .
П О Р Т Л Е Н Д ..—11 т е к с т и л ь н и х ф а б р и к у .М е й -
н ї п р о г о л о с и л и ,щ о п ід н о с я т ь р о б іт н и к а м
п л атн і
н а10%.
,
ПІТСБУРҐ. 3 понеділком піднесенон а 10%
п л а т н ю 85,000 р о б іт н и к а му с т а л е в и х к о м п а н ія х .
Так проголош ено.
Ж ІН К ИВ Б О Р О Г Г Ь Б ІЗ А
Р ІВ Н О П Р А В Н ІС Т Ь
Б У Е Н О С А Й Р Е С р г е н т и н а ). Х о ч у т ьп о -
збутися жіночого впливуі не дати голосу .
Ж ІН О г
ч и м о р г а н із а ц ія м ) п ід ч а с м и р о в о ї к о н ф е р е н ц ії,щ о
має радитив . Буенос АйресІ.Т а жіночі організа
ц іїз і З л у ч е н и х Д е р ж а в п р и б у в а ю т ьу в е л и к імч и
с л і, щ о б 'р а з о м
зтакимиж репрезентанткамиж и
ноцтва П олудневої Америки добитися права, голо
с ун а к о н ф е р е н ц ії. Ж ін к и к а ж у т ь ,щ о г о д і: р у д е
г о в о р и т инро м ир, в ід м о в л я ю ч и ж ін к а м п р а в ав и ?
с к а з а т и с в о н у о л ін іюіі г о л о с у в а т иу *т ^к ія ^в а ж н ій
с п р а в і.
-
І
Л А И Д 0НЗ А О Б Є Д А Ч Н Яї З Г О Д У .
ТОПІКА. Губернатор Ландон, бувш ий канди
д а т р е п у б л и к а н с ь к о ї п а р т іїн а п р е з и д е н т а ,, в з и в а є
ввесь американський загалд о , обєднання біля гро
ш е в о ї з б ір к ин а р іж н і д о б р о д ій н і ц іл и . К а ж е ,щ о
т а к а к а м п а н ія , в е д е н ап о г о р я ч ій
п е р е д в и б о р ч ій
боротьбі, буде виразом спраж нього американізму:
змагання збудувати кращ ий світ.
Я Я Я 5
VOL, KbfV.N<* 2в & Jetsey City,N. J., Tuesday, No*p»fc* slffr І93& THREE CENTS
' " = = =
- '
"
ssssssssssssssssssmm
ФУТРО ДРАТУВАЛОm
ж иття.
К а р л ь Г е р м а н с о н , 42-л іт н ій
о р с ь к и й о ф ш н р , с т р іл и вн а
вули ц ів Ню ій о р кут р и - р ази
д о п а н н и Г е л е н и Л Ь н ц , 29~л іт -
ньої дівчини, коли вона здави
ла-йому ріш учо, щ о за>нього
не вийде замуж.Я к дівчина
вп ал а:на зем лю , в ін стрілив со
б ів < р о д о в у . Д ів ч и н у в ід с т а в л е .-:
иод о одного ш питалЮ т д е л і
карі переконалисвї Щ О її par
ни легкі,бо грубе ф утро, кот
ре вона мала тодін а собі,о-
слабилО 'лет тро*куль. М оряка
відставленод о інгцого ш питаг
лю ,де лікарі ствердили небез
п е ч н у р а н у ,а п о л іц ій , д в в т а в и -.
ла йогоп ід сторож у,за- нам дга-
не вбивствой безправне посі
дання пальної зброї.
КАНАДА ХОЧЕ ЗБРОГГИЄЯ.
В ж е в іг і: д о в ш о г о ч а с у к а н а -
д ій с ь к а п р е с а п о ч а л а п ід н о с и 
ти питання безпечвнства К ана
дин а випадок зверхньогон а
паду.Я к відом о, К анада вла
с т и в оне має н ія к о ї а р м іїі
колиб якась чуж а держ аван а
Канаду напосілась, то тут не
б улобк и м " б о р о н и ти ся.
Я н М е к е н з і, м іш с т е р н а ц іо 
нальної оборони; заявив,щ о
м и н у л о г о «р о к у К а н а д а в и к о н а 
ла дещ ов справі розбудови
о б о р о н и с в о їх г р а н и ц ь . В ін1 д а 
л і д а »-£а т з н а н н іг ,'іц о н а -я в й -
б л и ж ч ій с е с ії п а р л а м е н т уб у
дуть лредлож ені плани розбу
дови оборони краго: Дотепер,
я к к а з а в м ін іс т е р , о б о р о н а К а
нади полягалан а колективній
обезпеці Ліги Н ацій. Колиж
однак показалося,щ о Л іга Н а
ц ійне в с и л і н ія к о ї д е р ж а в и
перед нападам оборонити,т о
К анада повинна застановитися,
якн а випадок нападу борони
ти ся.
Тим самим питанням будуть
займатисян а найближчій сесії
п ар л ам ен ту .
П Р О Д У К О Д &Д О Т А *К А г (К Р А ЇН А * a W& Н Є М А&&3-
Г Н Ж И Н ІР И У К Р А ЇН Ц ІВ
Ч Е Х О С Л О В А Ч Ч И Н 1.
Товариство українськихін -
ж и н ір івУ Ч е х о с л о в а ч ч и н і м ає
137 ч л е н ів ,з т о г о71 н а д д н ір -
р я н ц ів ,49 г а л и ч а ні 17 у р о ж е н -
д ів ін ш и х з е м е л ь . Т іл ь к и9р >~
с іб п о к ін ч и л ит е п е р е д с в іт о 
в о ю в ій н о ю д а в н і р о с ій с ь к іт а -
австроугорські технічні ш коли.
Реш тац е абсольвенти гЛвоен-
Н И Х Ш К ІЛ і а то ч е с ь к и х87 о с іб
та- Української Господарської'
А к а д е м ії,а П о д е б р а д а х60 о -
с іб . о д о р о д и н н о г о с т а н у ,т о
п е р е в а ж а ю т ь в іл ь н і, в д ів ц іт а -
розведені{74 особи), одруж е
н и х .^ .63. Щ о д о npagHprpп а -
л о ж е н н я ч л е н ів ,,т о и а ^ч и с д е -
ш щ а Г р у п а—Ц е е м іг р а н т и ,,а
.с а м е : е м іг р а н т и ,я к і ж и в у т ьн а
Н а н с е н ів .с ь к и й п а в д п Р Р Т і63*'
соби та які ж ивутьн а , дозвіл
без пасу— 22 особи, разим
н ен ату р ал ізо ван и х
е м іг р а н т ів
86 о с іб . Г р о м а д я н 4CPJ є39 о -
е іб ,аг р о м а д я н ін ш и х д е р ж а в '
13'о с іб :'
,
В ІД Е Н Ь В И М И Р А Є .
Н а п ід о ш в і. м іе я Ц н о г о з ^іт у
міського УРЯДУі - липні ц. р;
н а р о д и л о с я# В ід н і888 д іт е й
(450 Х л о п ц іві 438 д ів ч а т ),,а
т о 719 ш л ю б н и хі 169 н е ш л ю б 
н и х . В цім с а м ім м іс я ц і б у л о
.1,699 в и п а д к і в с м е р т и(841
м у ж ч и ні 858 ж ін о к ). Г .
О О Оп о
м е р л и х м а л и п о в е р х . 60 л іт .Ц я
стати сти к у
наочно доказує,
щ о см ертність населення збіль-
ш аетьсяй м істоВ ІЖ Є Н -Ь поволі
ви м и р ає.
щ од о к ін ц яЦ ЬО РО
року§
К анадібуде випродукувано зо 
л о т ан а в а р т іс т ь -135' м іл іо н ів
д о л я р ір .У м и н у ^іім р о ц ів и -
п р о д у к у в а ц е з о л о т о в й р т -у в а л р
,116 м іл іо н ів д р л я р ів і
!$ Оттави пиш уть,щ о один
чоловік, який добре визнаєть
ся,усправі продукції золота,
твер д и ть, щ о за яки х25 л іт
у Канаді будуче продукувати
золота вдртосш
п ІРб іл іо н а
д о л я р ів р іч н о . К р л и бт о с т а
л о с я ,т о К а н а д Д у в е л и к ій м ір і
звільннласябз і своїх довгів.
Я ідЦ Ю п о р ув К ан аді є 121'
м л и н ів ,щ о м е л ю т ь к а м ін ь ,у
яком уб зо л о то . У 1935 род і
т а к и х м л и н ів б у л о 108, а в 193]
р .З О . П ід ; ц юп о р у вр іж н и х
копальнях золотав занятих
56,000 р о б іт н и к ів . К р ім т о г о
15,000 л ю д е й , б л у к а ю т ь , п о п ів 
нічних земляр Канади, шука>-
ю ч и з о л о т и х п іл ь . Ц ь о г о л іт а
д р м ін ія л ь н и й у р я д і п іс л а ву
п ів н іч н і з е м л і К а н а д и700 л ю 
дейд л я виготовлення ґеольо-
гічних мап. Завданням,тихлю 
дей булон е ш укати золота,
але означуватиш картах ф ор
мації скалт а к , щ оби нрослек*-
тори, взявш и малу до рук, са
м і б іл ь ш е -м е н ш е о р іе н т .у в а л н г
ся,д е мож на Ш укати золота.
С П РО Ф А Н У В А Л И 'т л т н і
ОСТАНКИ ЦИГАНЯТКА.
Ц ими днями переїздилач е .-
рез Іновроцлав (Великополь-
щ а ) б іл ь ш а г р у п а ц и г а н ів . П ід 
час поетоюв одній циганській
р о д и н і п о м е р л а к іл ь к а м іс я ч н а
д и ти н а.ї ї п о х о вал ин а еван ге-
лицькому цвинтарі. Звимаем
циганівд о домовини дитини
в л о ж и л н в ід п о в ід н у с к іл ь к іс т ь
м о н е т , л и п к у (с м о ч о к )і п л я 
ш ечку молока. Д ругої днини
по похороні мати померлого
циганятка завважила, щ о пи
лочка лежитьн а гробі. Вна*-
слідок благань матери,щ о во
л а л а -в р о з п у к у ,, з а р я д и л ие к с -
р у м а ц ію т л ін н и х о с т а н к івд и
ти н ий ствер д и л иб р а ^ м о н ет,
Д ІОї^.б у л и в л о ж и л нд о д о м о 
вини.Тепер ш укаю ть спричин-
н и к а . п р о ф а н а ц ії.
pomm
У В ін н іп е г уб у в н е д а в н о Д а-
&О ттави каж уть догадуватися, *видд е В аал М еер, полуднево-
Ж )В А МЕТОДА РОЗВОДУ.
О дин урядник міського уряг
дув Парижі примусом розій
ш о в с яі з с в о є ю ж ін к о ю . Т о м $,
щ о вона впертон е хотіла зго
дитисян а розвід подружжв,
в ін
-
розпочав голодівку, Ш ість^
днів здерж увався неборакв ід
у с я к о їїж і Й п и т т я . К о л и - Ж ІН г
к а п о б а ч и л а ,щ о ч о л о в іко ?
!слаб ділком-на тілі, згоД ияасв
голодгекою визволивсяв ід и о
друж ої злуки; вж е по короти
к ім ч а с і- в д р у г е о ж е н и в с я :.
І
У К Р А ЇН С Ь К И ЙХОР НАД А -
ЛЕКОМ УЄ Х О Д ІІ
і
аф риканський ком ісар для тор-
Т овліз К ан ад о ю .В р о зм о віз
репортерам и- вгнніпегськіисг ^-
зет комісар сказав;щ о домі-
н ія п о л у д н е в о ї А ф р и к и не має
ані одного цента закордонних
'д о в г ів . В у д ж е т у р я д уі з а л і^-
Wnui в и к а з у ю т ь в е л и к у н а д 
виш ку. Там не тільки привер
нені заробітні платні, як це
було давніш е, але й- П одолла-
'ч у в а л и р о б іт н и к а мусе те, щ С
д а в н іш е - з п р и в о д у е к о н о м ї«ш р ї
д еп р есії' тр еб аїм було/ о б тяг-
и у п г . П о ііу д н е в а А ф р и к аз а р -
д я ч у е с в ій д о б р о б у т т ій о б с т а 
в и н і,щ о т а м п р о д у к у ю т ь д у ж е
багато золотаі його продаю ть
за кордон.
А Щ Л И >А 5Е Т И З МУ С С С Р .
Н ап ід с т а в і: первісного лляну
(початок больш еанцької вла
д и )- анальфабетизм серед стар
ш и х ,і д іт в о р и м а л и , з л ік в ід у 
в а т и , д о 1934.р . А к ц ія л ік в ід а 
ції неписьменности серед стар
ш и х д у ж е д а л е к а в ід , у с п іш н о 
го- закінчення. Загальне чав
каннят е ж реалізується радш е
н а с л о в а хі г а с л а х , н іж .у д ій 
сності. Х арактеристичні факти
д о д а в „К о м с о м о л ь с ь к а П р а в 
д а " С т а р ш і „н е п и с ь м е н н і''л е
*9Ч У Т А .iwutTjijja.;:к д а с іь:
бо з
досвіду ^наю тьіщ о танк курси
не даю ть ніякої практичноїко-
р и стиі н ікого-не н авч атьч и
тати- Натомісць
н ед о стач і
ш к іл ь н и х п р и м іщ е н ьі ф а т а л ь -
да. організація, спричиню ю ть
#•£,щ о.тисячі, дітей залиш а
ю ться поза ш колою . Н апри
кладу містах одного-україн
ського району зареєстрували
ц .р. 5 т и с я ч п ід р о с т к івр о
б іт н и к ів ,які не х о д и л ий не
ходятьд о ніякої ш коли. Бага
т о т р а г іч н іш а с и т у а ц ійв ре-
публиках менш ин,де культур
не ж иття:стоїтьн а дуж е низь
к ім р ів н і. П ри к ін ц іМ -Р- в ід 
б у л а с я н и з к а з їз д ів ж ін о ч о ї,
м енш инної м олоді,н а якиху -
хвалила ^багато високопарних
резолю цій.
„К о м с о м о л ь с ь к а
П р а в д а " п о в ід о м л я є , щ о ні од
ної'н е перевелив ж иття.В
К ір ґіз ії х о д и т ьд о ш к о л и т іл ь 
ки невеличкий відсоток дівчат
Іто т іл ь к и д о найниж чих кляс.
П із н іш е ,11, 12 і 13-л іт н і д ів 
чата виходятьувам уж . Бороть
ба з цим перестарілим звича
єм безнадійна.
К ір г із и к у п у ю т ь д ів ч а т о кв ід
р ід н і, так як д а в н іш е ,, к о м с о 
м ольські організації дивляться
дец е байдужеі навіть самі
к о м со м о л ьц і ж ен яться:в
%
таки й
с п о с іб .В о д н ій ш к о л і д и р е к 
т о р О ж е н и в с яs 12-л іт н ь о юV,
-
;ченицею . П рокуратура не ви
в к ін ц ін а р о з в ід . У р я д н и к , щ о -]с т у п а е
п р і)т и
ц и х
явищ .Д о
ж інок відносяться- дальш ея к
до ниж чого сотворіння.В кол<-
госпах нікому навітьн е снить
сяп р о ліквідацію непдсьмен^
н о сти .
Л Ь Щ В .у г - ^н р и в о д у р е е н а ц іо н й 'Л Ь н д г д
св я та
П ерціore, Д истопадувцщ коц
І ^а н§у ц т
ар ен еті
р в я щ «н н «ів д ід а їр а в и ву н е д д ов х р а ^і св,Ю ра
; адхлерейську Службу щ - П р о п о в і д ь , щ <2_в ід -
и о в і д а д а х а р а к т е р о в і ц ь о г о р в я .т а , в и г о л о с и во .
п р а л ^тК унццьш и.У б о г о с л у ж е и н ю в з я л и у ч а с т ь
т и с я ч і у к р а їн ц ів . П о ч е с н і м іс ц я ,а ц е р к в і з а а д ?д кг е
нерал М ирон ТарнавськнйУ товаристві бувш их
с т а р ш и нУ Г А ) п р е д с т а в н и к и у к р а їн с ь к и й п о л іт и ч 
н и х п а р т ій , і^л ь т у р н О с в іт ,н іхі: е к о н о м іч н и х . у с т ;а -
,н о ,в т а ін ш и х д іл я н о к у к р а їн с ь к о г о щ іт т я ^ Т о г о
самого дняи
абоп о п е р е д н ь о г о дн я . в сі у к р а їн с ь к і
н а ц іо н а л ь н і ін с т и т у ц ії,я к „С о к іл г б а т ь к о "^ „С о к >з
У к р а їн о к ",, о р г а н із а ц ії с т у д е н т ів ,, к у п ц ів ,, т е х н ік ів ,
п р е р и ,. п о л іт и ч н і п а р т Ді т. пп;Л ь в о в і.я і£теж иа
п р о в ін ц ії в р о ч и с т о , с в я т к у в а л и
ц е садто акаде
м ія м иа б о к о н ц е р т а м и ,
ДАЛЬШ ІБ О Ї ЗА М АДРИД.
М А Д Р И Д ,І У р я д о в і в ій с ь к а с п и н и л и б у л ин а
с т у п р е в о л ю ц іо н е р іві в ід б и л иї х н а з а д к іл ь к а м и л ь .
Але револю цінери зібрали знову свої силий-п о
вели новий наступн а місто, здобуваю чи назад ста
рі позиції. О бі сторони називаютьці бої для себе
„п о б ід о ю ". У р я д о в і в ій с ь к а з н а х о д я т ь с яв д у ж е
к р и т и ч н о м у с т а н і,б о в о н и , в ід т я т ів ід з в е р х н ь о ї
к о м у н ік а ц ії,н е м а ю т ь а м у н іц іїн і х а р ч ів .А ле в о н и
переважають революцонерів числом. Ш таб' рево
л ю ц ій н и х в ій с ь к д а л і т в е р д и т ь ,щ о за к іл ь к а д н ів
•візьме місто, одначе деякі військові знавці пред-
еказую ть,щ о револю ціонери муситимуть перейтив
с т а и о б л о г ий це з а б е р е м іс я ц і, з а к и в о н и в із ь м у т ь
м іс т о . Р е в о л ю ц ій н і л іт а к и б о м б а р д у в а л и М а д р и д ,
в б и в а ю ч исто й р а н я ч и к іл ь к а с о т о с іб .
*
..О В С Є Є Я К О О Б Щ Ю Є --П О М ІЧ - М А Д Р И Д О В Г
Б А Р С ІЕ Л Ь О Н А .-
дат С оветський: коисуль уЩ ч
д р и д і, я к о г о з а г а л ь н о в в а ж а ю т ь ,>г о л о в н о т к 6м а н -
д у ю ч и м " е с п а н с ь к и х л ів и х в ій с ь к , о ф іц ій н о з а я в и в ,
щ о . С о в е т и д а д у т ь М а д р и д о в і в с я к у п о м іч , щ об.
у р я т у в а т и й о г ов ід р е в о л ю ц іо н е р ів ,б ін г о в о р и в
також,щ о Совети затримають свої обіцянки щ одс*
невтральноетив еспанських справах, але,як воии
м о ж у т ь д а т и п о м ічі з а т р и м а т и н е в т р а л ь и іс т ь ,ц ь р .
го О всеєчкон е виясню вав.
ІТ А Л ІЙ С Ь К А Ф Л Ь О Т АН А П О Г О Т О И .
г
'
Н Е А П О Л Ь . Н а п р и к а з М у с о л ін ія в е л и к ач а
с т и н а іт а л ій с ь к о ї ф л ь о т и з іб р а л а с яв п о р т а х Н е а 
п о л юй у п о в н ій б о е в ін г о т о в о с т и о ч ік у є д а л ь ш и х
приказів. Середт о ї фльоти знаходяться тяжкіб о
єві кораблі, підводні суднаі гидронляни>В деяких
к р у г а х п р и п у с к а ю т ь ,щ о ця іт а л ій с ь к а ф л ь о т а ,н а
с п іл к уз н ім е ц ь к о ю ф л ь о т о ю , о к р у ж и т ь п о б е р е ж -,
жя Єспанн, щ об не допуститид о н еї савєтської
з б р о ї Й Іа м у н іц ії.
і ч
Г -'v.
ПТЛЄР ЗНОвУР В Е ВЕРСАИСЬКИЙ
Д О Г О В ІР .
БЕРЛ ІН . У ряд Гітлєра повідомив через своїх
п о с л ів ч у ж і д е р ж а в и ,щ о Н ім е ч ч и н а п е р е с т а л а в в а 
жати правосильним параграф верєайського дрго-.
в о р у , я к и й , г о в о р и т ь , щ о всі в е л и к і р ік и Н ім е ч ч и 
н и м а ю т ь б у т и в іл ь н ід л я п л а в б и ч у ж и х к о р а б л ів .
Т е п е р , к о л и ч у ж і к о р а б л і с х о ч у т ь у в ій т ин а т е р и 
т о р ію Н ім е ч ч и н и , м у с іт и м у т ь п р о с и т и л о з в о д е н н яй
платити окуп.
М О С К В А В Е Р Т А Є Т Ь С ЯД © С Т А Р И Х П О Г Л Я Д ІВ .
М ОСКВА. Советеька урядова цензурав и *
с к а з а л а с я д у ж е в ід є м н оп р о н о в у к о м іч н у о п е р у
св о го1
дотеперіш нього любимця Демяна Бедного,
в я к ійв ій в и с м ів а ва к т н а в е р н е н н яР о с ії'н а х р н с т і-
янство,щ о йогоз а словами соввтської пресид о
верш ив „русекій" князь Володимир Великий.Ц я
о п е р а1, н а з в а н а „Б а г а т и р і", з п о ч а т к у д іс т а л а д о б р і
рецензіїв єовєтській пресі,а ж докин е поДачивї ї
один советський достойник. В ін сказав,щ о це опе
ра-ображає всеросійські почування. Теперті со-
в е т с ь к і ч а с о п и с и ,щ & Х в а л и л и о п е р у ,, в ід к л и к у ю т ь
те,щ о н агов ор и л и .
В о с т а н н іх д н я х -в е р е с н я в е р г
ну^ся3. Далекого .С ходу,де
ад ева
у к р §їн с ь к и й. ж ін о ч и й
х о рп ід у п р а в о ю * В е р х р в ^н ц я -.
Хор виступаву Благрвіщ енг
с ь к у , К у й б и ш р ш а м а р і), Х ат
б а р о в р ь к у , .к о м с о м о л ь с ь к у ,У -
рурї, А л ексан д р о вськуі В лади г
востоку, уваджуклчи концерт^
д л я в о я к ів д а л е к о -с х ід н ь р ї. а р *
м іїт а ф л ь о т и .Д о р е п е р т у а р у
н а л е ж а л и п іс н ій т а н к и р о с ій 
с ь к і, у к р а їн с ь к і, б іл о р у с ь к і,
ж и д ів с ь к іі т а т а р с ь к і.
П Щ З Е М Н Д З А Л ІЗ Н И Ц Я
З
Б Е Р Л ІН А ;Д ОІШ Н С Т А Н Д И .
Румунська- преса займається
берлінським проектом будови
дідземвої залізниці, що=йш ла
б и з ^б е р ш ч %н а В ід е н ь , Б у д а 
пеш т,»іБ у к а р е ін тт
К о н стан 
ц и .К О Щ Т ІІ будови обчислені
н а м іл ія р дзл і П л я н б у д о в ит а
к о ї- з а л із н и ц і: в и л а д и л о т о в а р и 
с т в о іж н а р о д н ь о ї1
залізн и ч ої
к о м у н ік а ц ії. Т о в а р и е т в р у в ій 
ш л о 'в ж е в - п о р о з у м ін н яз д е я -'
ними держ авами^ ід о заінтере
сованітією будрю .
GQWrUС К Р ІП Л Я Ю Т Ь »А Р Л Я ДН Л Д
"
ТУРИСТАМ И.
М Р С К В А . М о с к о в с ь к а п о л іц ія р іш и л а - с к р і
п и т и 'н а г л я дн а д у с ім и т у р и с т а м и ,щ о в їж д ж я ю т ь
до Совєтів.Ц е ріш енця вона постановилау звязку
з н о в и м и „в и к р и т т я м и "й а р е ш т а м и , е е р е д я к и х
§у т
чужоземні заговірники,щ о прибулидо С о
в є т івя к т у р и с т ц . С е р е д а р е ш т о в а н и хв а в с т р ій ц і,
ш ведиі поляки.
П Р И П И Н Е Н Н Я В И К Л А Д ІВУ
milWGbWM¥
^У Н ІВ Е Р С И Т Е Т І.
РИ ЛЬН Ь. тягУ місцевому університеті£телана
Б а т о р ія в и б у х л ц п р о т и -ж и д ів с ь к і р о з р у х и ,в я к и х .
потурбовано10 жидіві одного поляка.У заявку
з т и м и р о з р у х а м и в и к л а д и п р и п и н е н он а н е о з н а -*
чен и й * ч ас.
L-
СВОБОДА, ВТОРОК, 17-го ЛИСТОПАДУ 1938
WOBODA" (ІД В Ж К Ш
"*'
fouKDioim"
MWt»tP«| publiaked (Ц ІІт*х .с е х Л Sandiyi п і Ш §Щ И А
0VM4UJ ік л Ukrainian National AitocUtion. Іа с,
rt И
О ш >4 Itrtt, Jm«y gty, M. J.
Bdlt<d by Editorial Committe*
,
lst«r«d u Second CItss Mill Matter at the Post Office of Jersey City, И . J.
on March 30, 1911 under the Act of March 8, 1879.
Accepted for mailing at special rate of postage provided for In Section 1103
Of tl Act of October 3, 1917, tuthoriied July 31, 1918.
ЇІЇГJbo to juTi
BBrgen 4-0237. — Tea. У . H Conaa: BBrfM 4-Ю Ів Г
4-0807.
О . c
М А Н ІЯ В Е Л И К О С Т И
А л р «са : "gVOBOPA". P. О . BOX 346, JERSEY CITY, N. A
К О Ш Т И Ж И Т Т ЯЙ Р О Б ІТ Н И Ч А
ЗА П Л А Т А
Сталевий промисл, щ о тепер переживає часи
справж нього „бум у", передовсім через воєнні за
мовлення з Европи й А зії, не сходить тепер з га
зетних ш пальт. Кожного дня маємо про нього я-
кусь новинку. О дного дня підносять дивіденди ш е-
ровцям. Другого дня заповідаю ть піднесення ро
бітникам заплати. Третього одно й друге. Потім
одно репрезентаційне підприємство цього проми
слу виступило з проектом , щ о вмить викликав ш и*
р о к у д и с к у с ію н е т іл ь к и в с т а л е в о м у п р о м и с л і,
а л е й в ін ш и х п р о м и с л а х , б а н а в іт ь у ш и р о к и х к р у 
гах громадянства, а остаточно оперся аж об ф еде
ральний уряд у Ваш ингтоні.
С т а л е в е п ід п р и є м с т в о „К а р н е г і-И л и н о й с С т іл
К о р п о р е й ш е н " п р о п о н у є р о б іт н и ч и м ю н ія м п ід п и 
с а т и у м о в у н а п ід в и ш к у в в и с о т і 10% з т и м , щ о н а
будуче за час обовязую чої сили умови, себто
ц іл и й р ік , з а п л а т а р о б іт н и к ів м а є п ід н о с и т и с я
а б о о п а д а т и в ід п о в ід н о д о к о ш т ів ж и т т я . З а к о ш
ти ж иття має принятися нррму, приняту ф едераль
ним департаментом праці в Вашингтоні. Найбіль
ш е хитання заплати має виносити 5%. Через те,
щ о цю пропозицію подано робітникам, то вони
мусіли негайно застановитися над цим питанням.
Через це, щ о представники заінтересованих робіт
н и к ів п іш л и п о ін ф о р м а ц ії д о д е п а р т а м е н т у п р а ц і
в В аш ингтоні, справою зацікавитися мусів уряд. За
цю справу питали на пресовій конф еренції прези
дента Рузвелта, чим у дискусію втягнено найвищ о
го урядника держ ави.
П итання, які ця пропозиція поруш ила, м аю ть
дві сторони: засадничу й практичну. Засада, щ о
робітнича заплата повинна стояти в якомусь від
нош енню ,з кош там и ж иття, є зовсім слуш на. К оли
ц ін и н а *т о в а р и й д у т ь у г о р у , а р о б іт н и ч а з а п л а т а
або зовсім не йде, або спадає вниз, або не підно
ситься достаточно, то це м усить відбиватися на
р ів н і' ж и т т я р о б іт н и к а .
N
Та практичне переведення в ж иття цеї засади
натрапляє на великі труднощ і, а передовсім дві:
котрий рівень заплати треба взяти за бсновний?
котрі кош ти ж иття приняти за міродатні?
У даному випадку радиться робітникам при
няти за рівень висоту заплати в сталевім пром ислі
в д е н ь 15-г о л и п н я 1936-г о р о к у , к о л и з а п л а т а
б у л а н и ж ч а н а 15% в ід п е р е д д е п р е с ій н о ї з а п л а т и .
О т ж е р ів е н ь д л я р о б іт н и к ів є д у ж е н е п ід х о ж и й .
Тому и не дивниця, щ о заходи підприємства звя-
зати робітничу заплату з кош тами ж иття робітни
ки вваж аю ть за ш тучку, якою сталеві підприєм
ства пробую ть удерж ати робітничу заплату на низь
к ім р ів н і. Т о м у й н е д и в н и ц я , щ о п р о т и ц ь о г о п л я -
ну виступив і президент Рузвелт, кажучи, щ о та
кого звязування не повинно вж иватися на погір
ш ування теперіш ньої робітничої заплати.
М аніяв е л и к о с т е - ц е м а н ія ,
яка цілковито охопила наш их
с у с ід ів , а о с о б л и в о їх п р е с у .
Коли ви читаєте польську
п р е с у в Г а л и ч и н і В а р ш а в і,
в К р а к о в і), т о з д и в а н е м о ж е 
те вийти, читаю чи те, як вона
розписується про завдання за-
г р а н и ч н о ї п о л іт и к и Р іч и П о 
с п о л и т о ї,
п ро
п окли кан н я
П о л ь щ і в с в іт і і т . п . О т ж е н а
думку тої П реси Річ П осполита
повинна бути
п р о в ід н и ц е ю
в с іх с л о в я н (к р ім р о с ія н , я к і
н е є с л о в я н а м и ). Д а л ь ш е , щ о
вона має знову виписати на
своїх прапорах ягайлонську
ід е ю й іт и н а п ід б ій Л и т в и й
У к р а їн и . Є т а к і у н т М л о д и х
а б о П р о с т о з М о с т у ), я к і в в а 
ж аю ть, щ о П ольщ а повинна
розгромити Німеччину і Ро
с ію ,
в ід н о в и т и г р а н и ц і 1772
року, або створити Н ову циві
лізацію , яка засяла би по
в с ь о м у с в іт у (ч а с о п и с З е т ). А
м іс я ч н и к В с х у д в и с т у п а є з ц і
лою теорією , щ о, мовляв, у
с х ід н ій Е в р о п і є д в а в е л и к і
притягаю чі центри: це М осква
і В арш ава. В сі народи, поло
ж е н і м іж н и м и , а о с о б л и в о
У к р а їн а , п о в и н н і в и б о а т и : а б о
дати себе втягнути в „м онго-
л о с ф е р у " (с ф е р у к у л ь т у р н и х і
п о л іт и ч н и х в п л и в ів Р о с ії), а -
б о в „п о л ь о н о с ф е р у ". Т р е т ь о ї
мож ливости нема. Бо У країна,
м о в л я в , іщ е н е д о з р іл а , щ о б
в ід іг р а в а т и с п е ц ія л ь н у , с в о ю
в л а с н у р е л ю в іс т о р ії С х о д у
Є в р о п и . М о в л я в ,Д ІЄ є в о н а н і
як а
іс т о р и ч н а
ін д и в ід у а л ь 
ність^ щ е не скристалізована
н а ц іо н а л ь н о .
З в ід с и і ч и м р а з ч а с т іш і г о 
лоси в польській пресі про
„ф е д е р а ц ію ". Д о с і ч а с т и н о ю
П ольщ і вважалось Галичину і
Волинь. Тепер уж е такою ча
стиною " вваж ається і В елику
У к р а їн у , У С С Р . В ж е т е п е р
чимраз частіші голоси в тій
п р е с і, щ о і т а У к р а їн а п о в и н н а
бути, коли визволиться від
больш евизму, не самостійною
д е р ж а в о ю , а в „ф е д е р а ц ії" з
П ольщ ею , її частиною . М и ду
же добре знаємо, щ о розу
м іє т ь с я п ід т о ю „ф е д е р а ц іє ю "
е н ш е б іл ь ш е т е с а м е , щ о
розумію ть під нею больш еви-
к и ),.щ об не здавати собі спра
ви ,п р о щ о т у т ід е ...
Очевидно, не маю
н а м ір у
розводитися тут над абсурдні
стю ізарозумілою •претенсіо-
нальністю цих думок і забага
нок. Х очу тут лиш е звернути
на них увагу і на разячу дис
п р о п о р ц ію , н е с п ів м ір н іс т ь ц и х
забаганок з моральними і ма-
т е р ія л ь н и м и -р е с у р с а м и т о ї к р а 
їни — П ольщ і, яка ті забаган
ки плекає.
О т к іл ь к а , ц и ф р , з іб р а н и х з
польських таки
даних, які
свідчать про ті ресурси.>На
одного м еш канця П ольщ і при
п а л о в 1935 р . 9 к г . ц у к р у , т о 
д і я к у Н ім е ч ч и н і 23.2 к ґ ., у
Ф р ан ц ії 26.7 к ґ., в А в стр ії 29.3
к ґ ., в Ш в е ц ії 46.3 к ґ ., в А н 
гл ії 47.9 к ґ., в Д а н ії 58.5 к ґ. '
У зуж иттю мила П ольщ а зо
с в о їм и 1.4 к ґ . р іч н о с т о їт ь н а
о с т а н н ім м іс ц і.
Щ о д о е л е к т р и ф ік а ц ії,, т о в
П ольщ і на одного меш канця
в и п а л о 82 к іл ь о в а т ів е л е к т р и ч 
н о ї с т р у ї, в Ч е х ії 193, у Ф р а н 
ц ії 346, в Н ім е ч ч и н і 404г
в
Ш в а й ц а р ії1,219. І д а л ь ш е : н а
1,000 м е ш к а н ц ів у Ф р а н ц ії в
с а м о х о д ів , 48.6, в А н г л ії 40.1, в '
Д а н ії 34.4, в Н о р в е г ії 20.4, в
Б е л ь г ії 18.7, а в П о л ь щ і 9.7.
Тепер статистика телеф онів:
н а 1,000 м е ш к а н ц ів у Д а н ії м а
л и т е л е ф о н и 101, в Ш в а й ц а р ії
88.в А н ґ л ії 47, у Н ім е ч ч и н і 45,
у Б е л ь г ії 39, в А в с т р ії 36, у
Ф р а н ц ії 32, в Е с п а н ІЇ 12, т а к
с а м о в Ч е х ії, а в П о л ь щ і 6.
Тепер щ одо лю дського здо-
р о в л я ft о п ік и н а д н и м : Н а 10
тисяч ,меш канців мала Поль
щ а 21.2 ш п и т а л ь н и х
л іж о к ,
Ш в а й ц а р ія 106, Н ім е ч ч и н а 87.2
і т. д
Досить зіставити ці цифри,
щ о б у я в и т и с о б і ц іл у д и с п р о
п о р ц ію м іж п р е т е н с ія м и з г а
д а н о ї п р е с и б у т и „к у л ь т у р
т р е г е р а м н " н а н а ш ім „д и к ім
С х о д і", і д ій с н и м и м о ж л и в о 
стями бути такими культур-
т р е ґ е р а м и ...
Апетити, які не числяться
Зо ш лунком і його здібностю
стравити. К олись ця диспро
порція привела до катастроф и
розборів.А тепер?Тепер лиш е
осміш уе пресу, яка виказує
такі апетити.
?
ПОЧИНАЮ ЧИ ПЯТНАЦЯТИЙР ІК
Н О В О Ї Д О Б И
Н овий
р ік
ф аш истівської
доби в Італії почався двома
п р о м о в а м и М у с о л ін ія : о д н о ї в
Б о л о н і, а д р у г о ї в М іл я н і. Г о 
ловною темою цих промов бу
л а „г а л у з к а м и р у ^щ о в и р о с т а є
з лісу добре нагострених баг
н е т ів ". Ц е правда, щ о М усо-
л ін і,а з Н и м - і ц іл а Іт а л ія ; х о 
чуть миру. Та хотіти миру це
не значить: трусливо уникати
війни та хилити голову перед
п е р ш и м -л іп ш и м н а х а б о ю . Н і,
хотіти миру так, як його хо
чуть М усоліні й Італія, це зна
чить хотіти миру почесного,
реального миру, щ о узгляд
ню є ж иттєві потреби й необ
х ід н о с т е й к о ж н о г о , м и р у , щ о
узглядняе в перш у чергу існу
в а н н я о т о г о „л іс у в о с ь м и м іл і-
о н ів б а г н е т ів ", щ о п р о н ь о г о
так красномовно й гордовито
г о в о р и в М у с о л ін і. Іт а л ія н е х о 
че війни, але й не хоче, як за-
з н а ч у є о ф іц ій н и й
ри м ськи й
ч а с о п и с „Д ж о р н а л е д 'Іт а л ія ",
поясню ю чи
о стан н ю
м іл я н -
ську
промову, двозначного
для всіх загрозливого миру,
збудованого на уявних фор
у м е С а м ч у іс
,Д руга
П ередрук ваборонмться.
Я
Ц е дочка ж олобецького пана
К а л ін о в с ь к о г о . В ін н е р а з б а 
ч и в її, я к в о н а с а м а , а б о в т о 
вар и стві
як о го сь
о ф іц и р а ,
л р о 'іж д ж а є т ь с я в е р х и . Т е п е р
В она сам а. М абуть побачила
Володька з дороги і нечуйно
„В О Л И Ш ".
А вторські права м стереш яі.
(55)
—Ні,—як утяв Володько.
—А тоЖ чому? Не подоба-
п о р іл і п ід їх а л а . С т р у н к а , р о -[х в а л ь н у в с я в ін
ю сь я тобі?
Н е т е є ... Я т у т н е б у д у .f
А т о ж д е б у д е ш ?"
Д о Д е р м а н я їд у .. Т а м н а
вищ у
школу подамся, —
жевощ ока. О дягнена в черво
ний вовняний светер. На ш а
п о ч ц і ч е р в о н и й с е р п а н о к . С ід 
л о ж ін о ч е н а о д н у с т о р о н у .
— Н у, щ о? В том ився?
питає вона дзвінким, чудовим
голосом по московськи. Во
л о д ь к о н ія к о в іє і з в о д и т ь с я н а
ноги. Червона барва заливає
його ш орстке обвітрене об
л и ч ч я,
\
— Н е. —тсидав він уривно,
хитнувш и головою . .
—Ц е ти сам усе зробив?—
питає вона далі.
П е в н о , щ о с а м ... А т о ж
х то ,
в ід п о в ід а є в ін з д и в о 
ван о . П анна всміхається. В о
лодько спускає очі.
— Л ю б и ш т и к о н і? Т а к ?
-—П е в н о , — к о р о т к а й с а м о 
з р о з у м іл а в ід п о в ід ь .
А як ти звеш ся?
'
—В олодько Д овбенко.
— В о л о д я . Г а р н о . Т в ій б а т ь
х о т а м ж и в е ?,
-н У мгу,— кивнув головою .
— Чудесно, Так ми сусіди.
М ожем бути приятелями. Ні?серпанок
— О н.як! А га! Тому ти не
хочеш зо мною знатись. А
н и ж ч у в ж е с к ін ч и в ?
П евн о .
П анна голосно сміється, и
д а є д о б р а н іч і в ід їж д ж а е . В о 
лодько проводить її поглядом.
В иїхала на ш лях, оглянулася і
м а х н у л а р у к о ю . К ін ь б іж и т ь .
Ч ервоний серпанок м ає на віт
р і.В олодькотак довго прово
дить її поглядом, поки вона
не зникла з його погляду.
К оли залиш ився сам, в його
голові миттю ще раз зявля-
еться цей несподіваний О браз.
Х тось до нього прилетів,заго
в о р и в д з в ін к о ю м о в о ю , у с м іх 
н у в с я і з н и к . А в ін о с ь з н о в
с а м з і с в о їм и к ін ь м и .
В й о , К О Н І М О Ї1 .
Коні слухняно рушають 1
тягнуть борони. С коро кінець.
о л о д ь к о п ід б а д ь о р и в с я . У
нього прибуло сили, а на у-
с т а х , н а о ч а х р а д іс н и й с м іх .
П еред ним все щ е рож евощ о
ка гостя, сині очі і червоний
— В йо, вйо, коники! Вж е
с к о р о к ін е ц ь !
Ц іл и м є с т в о м ч у є В о л о д ь к о
величну радість повного ж ит
т я .Д о нього все сміється ра
д іс н и м с м іх о м і й о м у с и л ь н о
х о ч еться
н евто м н о
гн ати ся
[в п е р е д .
І гарний захід сонця, щ о
так сам о спрацьоване, спокій
н о , маестатично сідає за об
нятий пож еж ею ліс, і гарний
п о в н и й м іц н и х в и п а р ів , с у т і
нок вечора, щ о заливає все
навколо і творить чар неймо
в ір н о ї н а с о л о д и д о ц іл ь н о г о ,
в е л и к о г о і н е о б х ід н о -п о т р іб 
ного буття. І навіть втом а гар
на, приєм на і здорова. І коли
до цього ш м аточок якоїсь вті
х и ,к р и х іт н и й п р о м ін ь ч и к ч о 
гось нового, щ ира усміш ка
рож евих уст — о, тоді сто-
к р ад
б л а г о с л о в е н н е и т т я .
Ч ути, як воно, барвисте, трі
п о т л и в е , б е т ь с я у к о ж н ій б и 
л и н ц і, у к о ж н ій г р у д о ч ц і с и 
рої зем лі.
О н М а т в ій в ж е в и й ш о в , щ о 
би в останнє провірити Во-
лодькову працю . Ш ироко сту
паю чи, він Іде здовж межею ,
зупиняється, розчавлю є чобо
т о м я к у с ь г р у д у , п ід п ім а е і в и 
кидає на меж у якийсь віхоть
п е р ію . В о л о д ь к о о б х о д и т ь н а д
дорогою в останнє. Коні під
н ім а ю т ь в у х а , б о ч у ю т ь в ід п о 
чинок. С онце перекотилося за
черешні Пустяка, торкнулося'
далекої, чорної "смуги лісу і
вгрузло в його густу масу.
В е ч о р о м ц іл а р о д и н а з б и р а
кую ть при жолобі ланцю гами
і смаковито заїдають обрік.
В олодько миє руки та облич
ч я .М ати ставить на стіл ве
черю . Б а т ь к о п р и с ід а є н а л а в і,
тримається рукою за бік і го
ворить:— Ах, щось, різало
м а ', в б о к у к о л е .
„Н у , т е в б о к у ", д у м а є В о 
лодько і поглядає на батька,
н а я к о м у н е: п о м іт н о н іч о г о . А -
л е р а з в ін к а ж е , з н а ч и т ь , к о 
л е.Д р іб н и ц ь в ін н е л ю б и т ь
завваж увати. Бувало, протяв
до кости пальця, лайнувся,
ш арнув ним об холош ню , щ о
би кров стерти і теш е далі.А
не вгавається кров, обвязав я-
кою ганчіркою івсе.
і —Виб, тату полеж али тро
х и ,
— завважує Володько.
Б а т ь к о н е в ід п о в ід а є . М о в ч к и
в с і с ід а ю т ь д о в е ч е р і.
Якась велична, чарівна сила
звязує цей гурток лю дей. Н е
м а в них радости і є в них ра
дість. Н ема в них горя і є во
н о в е л и к е . О н в ін , г о л о в а ц ь о 
го найкращ ого з царств, по
глядає на всіх невеселим и очи
м а і як не відчути того погля
ду, в якому'
с т іл ь к и в е л и к о ї
с к о р б о т и , с т іл ь к и
Б о ж о го ,
стільки незабутнього.
На другий день М атвій не
звівся, як звичайно; зі свого
леговиська. Й ому тяж ко диха
ти і зовсім не хочеться їсти.
С у б о т а .. З а в т р а н е д іл я , ч о т и р -
нацяте число —день,коли В о
л о д ь к о м у с и т ь в ід їх а т н - д о
ш коли. Н а полі щ е безліч пра
ц і.В олодько роздумує: як за-
м у л к а х , д а л е к и х в ід д ій с н о г о
ж иття.
Остання мілянська промова
М у с о л ін ія , о д н а з й о г о с и л ь
нііііих промов, була власне
присвячена виясненню , якого
саме миру бажає фашистів-
ська Італія, і тому звернена
в о н а б у л а н е т а к д о іт а л ій
ського народу, зібраного на
п л о щ а х ,т а п о д о м ів к а х , н а
вкруги радіових апаратів, як
д о
всесвітн ьо ї
гр о м ад ськ о ї
думки, а зокрема до англій
ського народу. Бо не можна
сум ніватися, щ о одною з най
більш их загроз для миру ви
дається тут в Італії позиція
А нґлії на С ередземному морг.
„Ц е м о р е ", к а з а в М у с о л ін і,
д л я В е л и к о б р и т а н ії т іл ь к и д о 
рога, одна з багатьох доріг,
найкоротш ий ш лях до Най
д а л ь ш и х ч а с т и н її т е р и т о р ії.
А ле коли для А нглії С ередзем 
не море тільки ш лях, то для
іт а л ій ц ів в о н о с а м е ж и т т я .
М и повторювали вже тисячу
р азів, і тепер я повторю ю це
знову перед цим чудовим на
т о в п о м , щ о м и н е м а є м о н а м і
рів загрожувати цьому ш ля
хові. Н е дум аєм о його перери-
пати, але вим агаєм о з Д руго
го боку, щ об і наш і права та
життєві інтереси були прий
няті під увагу. Тут не може
бути жадних альтернатив: ду
маю чі мозки бритійської імпе
рії мусять визнати доконаний
і н е в ід к л и ч н и й ф а к т (с т в о р е н 
н я іт а л ій с ь к о ї ім п е р ії в Е т іо -
п ії. Е . О .) Ч и м с к о р ш е д о
ц ь о г п р и й д е , т и м к р а щ е . Н е
д о
подумання двосторонній
Ч .269. ^
К А С О В И Й ЗВІТ ОБЄДНАННЯ
(З а в е р е с е н ь !ж о в т е н ь 1936 р .)
і П р и х ід :
З п е р е н е с е н н я з с е р п н я 1936 р
$ 31.97
П рихід за вересень і жовтень
1,225.83
Р азо м
$1,257.80
II.Р о з х ід :
а) В исилка Д б краю :
1) В и з в о л ь н а б о р о т ь б а
$500.00
2) Р ід н а Ш к о л а
125.00
3) Ін в а л ід и
100.00
41 Ч и т а л ь н я в С т а р ій Р о п і . . 100.00
5) Л е м к ів щ и н а
' 73.00
6) П о л іт и ч н і в я з н і
55.00
7) П и с ь м е н н и к а м
.
85.00
8) Н а в и д а в н и ц т в а в А н ґ л ії 50.00
9) Н а ч а с о п и с и і ж у р н а л и . . 37.00
10) М а т е р я м Б іл а с а і Д а н и -
лиш ина
13.00
11) В и д а в н и ч и й ф о н д
13.00
12) М у з е й В и з в о л ь н о ї Б о -
рГО ТЄ би
10.00
13) Р ід н а Ш к о л а в Б е р е ж а н а х
5.00
14) К о ш т и т е л е г р а ф іч н и х п о 
садок і звичайних, як
і л и с т ів
12.82 -$1,17882
б) Кош ти вдержання канцелярії
25.00
в) П очтова скринка
4.00
Р азо м
$1,207.82
Ш .З іс т а в л е н н я :
Загальний прихід
$1,257.80
Р о з х ід
1,207.82
О стається в касі О беднання з кінцем ж овтня
1936 р о к у
$49.98
О б е д н а н н я У к р . О р г а н із а ц ійв А м е р и ц і.
в о к з п р о м о в и М у с о л ін ія б у в
н а й іс т о т н іш и й , б у в - с а м е т и м ,
щ о навкруги нього згуртува
л и с ь ін ш і п р о б л е м и , в а р т і в и 
яснення, та всеж менше жит
тєві й загрозливі, ніж ота про
б л ем а
іт а л ій с ь к о -а н г л ій с ь к и х
в ід н о с и н
н а
С ер ед зем н о м у
м о р і.
Проблема Ліґи Націй, на
приклад,для Італй-вж е віддав
на перстала бути проблемою .
В ід т о г о ч а с у , я к Л іг а Н а ц ій ,
відмовилася забрати голос у
т а к и х в о є 'я н и х ік б н ф л ік т а х , я к
т і,щ о в ід б у л и с я м іж Я п о н іє ю
й Китаєм та П арагваєм і Болі
в іє ю , нараз виступила в обо
р о н і Е т іо п ії п р о т и Іт а л ії, з о р 
ганізувала проти Італії справ
ж н ю е к о н о м іч н у б л ь о к а д у , д л я
Італії питання виступу з Л іґи
Н а ц ій б у л о п и т а н н я м т іл ь к и
вибору кращ ого о м е н т у . Ітут
М у с о л ін і б у в д о с и т ь к а т е г о 
р и ч н и й у с в о їх й и р а з а х : „Д л я
Л іг и Н а ц ій п р о б л е м а д у ж е
ясна: вона мусить або переро
дитись, або вмерти. А тому,
щ о п е р е р о д и т и с я їй н е з в и ч а й 
но трудно, ми думаємо, щ о
в о н а м о ж е с п о к ій н о в м е р т и ".
У звязку з Л ігою Н ацій М у
с о л ін і т о р к н у в с я в ід н о с и н із
Ф р а н ц іє ю ,,; щ о -й р ч у с іч н і
1935 р . з а в я з а л їР б у л аі к р а к -
{нат приязні з ' Італією, і,
зала була трактат приязні з
як усі твердять, дала Іта
л ії в іл ь н у р у к у в Е т іо п ії,
нараз, з вибухом італійсько-
е т іо п с ь к о ї в ій н и , о п и н и л а с я в
лавах переконаних оборонців
статуту Ліги Н ацій, щ о забо
р о н я в 'ч л е н а м Л іг и Н а ц ій в о ю
в а т и м іж
собою . П ройш ли
с а н к ц ії, п р и й ш л и ч а с о п и с н і т а
в с я к і ін ш і п о л е м ік и , п р и й ш о в
совєтофільський уряд у Ф ран
ц ії, і — з іт а л ій с ь к о -ф р а н ц у з ь 
к о ї п р и я з н и з 1935 р о к у м а л о
щ о з а л и ш и л о с я .' Ф р а н ц ія , я к і
всі інш і держ ави , звязан і з Л і
гою Н ацій, відмовилася визна
т и к о р о л я Іт а л іі'з а .' ім п е р а т о р а
Е т іо п ії. А щ о ф р а н ц у з ь к и й п о
с о л у Р и м і,'?р а ф ' ІЙ а н б р е н , н і
б и
л и ш и т и в с е д е 'н а р у к и х о р о м у л о с я в іс т о р ії''.
зудар,тим менш е до подуман
ня зудар, щ о з двосторонньо
го перем інивсяб негайно в за
гально європейський. Тому не
м о ж е б у т и ін ш о г о р іш е н н я , я к
порозуміння: порозуміння, я-
сн е,ш видке,повне,на підставі
визнання взаємних інтересів"
О т ж е , я к б а ч и м о , М у с о л ін і в
ім е н і .Іт а л ії п р о с т я г а є А н ґ л ії
руку муж ньо, відкрито, перед
ц іл и м с в іт о м .
Ч и в о н а її п р и й м е ? В с к о р о 
му чвхі це побачимо.Але ко-
либ ие прийняла, то бодай по-
__
зиції булиб ясні, бо, як сказавJKiB)f~\ попрвідГ- через
М у с о л ін і, т у т а л ь т е р н а т и в б у -'
ти не м ож е: або м ир — поче
сний, ясний, з узглядненням
в з а є м н и х ін т е р е с ів , а б о ...
„К о л и б ц ь о г о н е б у л о ",
п р о д о в ж у в а в М у с о л ін і, „к о л и б
хтось намагався, що я вже
нині виклю чаю , знищ ити ж ит
тя італійського народу в цьо
м у м о р і, щ о к о л и с ь б у л о р и м
ським морем,о,тоді ввесь Іта
л ій с ь к и й н а р ід з ір в а в с я б я к о -
д и н ч о л о в ік н а р ів н і н о г и , г о 
товий до бою з таким завзят
тям, яке рідко коли зустріча-
скретного вичікування, то й
нам нічого інш ого не залиш а
ється, як заняти таку сам у по
з и ц ію ".
М ож на
булоб завважити,
щ о віднош ення Італії до Ф ран
ц ії н е о б м е ж и л о с я д о п о з и ц ії
„в и ч ік у в а н н я ", а в и я в и л о с я
досить конкретно в зближен
ню з Н ім еччиною , щ о визнала
іт а л ій с ь к у ім п е р ію . А л е с а м
М у с о л ін і в с в о їй п р о м о в і з а 
з н а ч и в , щ о п о р о з у м ін н я з Н і
м еччиною не має на меті діли
ти Европу на два табори, а
н а в п а к и , с л у ж и т и т о ю в іс с ю ,
навкруги якої моглаб відбува
т и с я с п р а в ж н я с п ів п р а ц я в с іх
тих народів, щ о щ иро пряму
ю ть до миру. Як бачимо,зно
ву : м и р !
В дійсності щ ирим бажан
ням Італії й Німеччини булоб
в и х о п и т и Ф р а н ц ію
з совєт-
с ь к и х о б ;й м ів і, д ій ш о в ш и д о
порозуміння з Анґлією щ одо
Середземного моря, вибуду
вати величезний бльок захід-
н ь о -е в р о п е й с ь к и х д е р ж а в п р о 
ти
східньо - європейського
большевизму, втіленого в те
п е р іш н ій Р о с ії.
„Н іч о г о
дивного", казав
М у с у л ін і, „щ о м и п ід н о с и м о
т е п е р п р а п о р а н т и б о л ь ш е в и ?-
му. Та цеж наш давній пра
п о р !
М и н а р о д и л и с я п ід ц и м
знаком, ми змагалися з цим
ворогом, ми його перемогли
з<
е т ь с я в х а т і. К о н і в ж е п о б р я з -'б а т ь к о в і?
а л ь ш е б у д е ). І М о ж н а д у м а т и , щ о ц е й у р и
ч е р е зт е р м ія ? 'В ік у (69-р о -
-»-*
с в 0|
розходж ення зі своїм больш е-
в із у ю ч и м у р я д о м , м у с ів п о д а 
т и с я д о д и м іс ії, а н о в о г о п о 
сла, Д е К и н тен а, н е п р и й м аю ть
п р и іт а л ій с ь к о м у к о р о л ів с ь к о 
м у д в о р і, б о ф і | |н е м а є д о в і
р е н и х г р а м о т д о *й к о 'р о л я й ім
ператора", як вимагає тепер
новий титул італійського су
верена, -1- то Ф ранція залиш а
ється в Рим і навіть без свого
д и п л ьо м ати ч н о го
п р е д с т а в --
н и ц т в а . І М у с о л ін і в с в о їй
п р о м о в і щ о д о Ф р а н ц ії м ір к у є :
„Ц іл к о м я с н о , щ о п о к и ф р а н 
цузький уряд стоятиме в від
нош енні до нас на позиці^дн-
авдяки наш им жертвам і на
ш ій крові. Б о те, щ о назива
ється больш евизм ом , чи кому
н із м о м , є н іщ о ін ш е , я к т іл ь к л
держ авний
су п ер кап італ ізм .
доведений до найжорстокіш их
його виявів; отж е він не запе
речує капіталістичної системи,
а т іл ь к и її п р о д о в ж у є й п о 
б іл ь ш у є ".
З цим не мож на не погоди
ти сь. А ле й не мож на не виз
н а т и , щ о „д а в н ій п р а п о р а н т и -
больш евизму" задовго зали
ш ався згорнений і хто зна,чи
не припав би був порохом,
колиб самі больш евики не
роздули бурі еспанських по
д ій ... Щ одо цих останніх, то
М у с о л ін і о б ій ш о в їх м о в ч а н 
кою .
І це всіх здивувало. Але
меш* в компетентних колах
п о я с н и л и , щ о „н а ц е б у л и с в о ї
п р и ч и н и "... І я , м у с ів з ц и м
погодитися, бо дійсно на все
б у в а є с в о я п р и ч и н а ...
Евген О нацькнй, Рим.
С трічаю ться дві кум и:
—Ч и ви чули, щ о сина К ап-
ш у ч а к о в о ї, я к и й б у в а с у д ж е 
н и й н а в іс ім л іт л я з н и ц і з а
вбйьство, випустили вже на
в о л ю ? П о д а р у в а л и й о м у п ів
р о к у з а д о б р у п о в е д ін к у .
Н у, н у, то. во н а м о ж е б у
ти горда зо свого синаї
^-
Ч .269.
Г О Л О И Т А Ч ІВ
як Ж ИВУТЬ НАШ І л ю ди
П ІД П О Л Ь Щ Е Ю .
Одинз українських грома
дянв А мериці діставв ід сво
го приятеля
зс е л а В и ж л ів ,
БО Н Н С ЬК О ГОп о в .,л и с т а зя к о
го' п о л а є м о в а ж н іш і м іс ц я , за 
ховуючи ймення автора.
„Д о р о г и й Т о в а р и ш у ! Л и с т
відВ ас о т р и м а в , щ и р оі с е р 
дечно дякую . Т іш уся дуж е,щ о
В„за м ен ен е за б у л и і щ о са
ніє при здоровлю .
В ід т о д і, як м и р о з ій ш л и с яв
А м е р и ц і, з а й ш л о б а г а т о ж и т 
н і х з м ін .Як я 'в и їх а вд о р ід 
ного краю,то зараз оженився
ікупив собі ґрунт. Т еперг о
сп одарю ,а л е го сп о д а р к ан е
йде добре.Є багато клопотів
інедостач. Н иніш ні часи інак
ш і,н іж б у л и к о л и с ь п е р е дВ ІЙ 
Н О Ю . Р іж н и ц я в е л и к а , За тих
13л іт , щ о я т е п е р п е р е 
ж и ву р ід н ім к р а ю ,я б а ч и в\
пережив багато всяких подійі
п ри к ростей .О т, н а п р .,п е
ред війною господар заплатив
п одатокр а з н а р ік і м а в с п о
к ій .А н и н іє щ е р іж н і н о в іп о
датки: ґрунтовий, доходовий,
дорсговиЙ, додатковий, ш ар
варковийі а сек у р а ц ій н и й . Т р е
ба продатин а р ік д в і ш туки
худоби , щ об те все о п л а т и т и ,
ап р о себеі р о д и н у ,то вж е
і н е д у м а й . Ч о л о в ік н е г о д е нн а
грунтістільки придбати, а ху
доба тана. Тяж ке ж иття, ґаз
дуй , а незн ати дляк о г о .
Тепер прош уВ ас, напиш іть
м ен і,я к т а м ід е ж и т т я п о м іж
наш им народом.Ч и є там пар
т ії? Бо в нас тут є р іж н і п а р 
т ії.А г о л о в н ете. щ о наш на
р ід о т у м а н ю ю т ь р іж н і л и х в а р і
Яагенти совєтської републики,
к о м у н іс т и . Б а г а т оє з б а л а м у 
чених,але у нас є більш а си 
л ав у к р а їн с ь к ій н а ц іо н а л ь н о -
сти , котра боретьсяз а визво
лення,а проти комуни.З того
приходитьд о проляття крови.
Т \тун асу В и ж л ов іє так ож
к іл ь к а з б а л а м у ч е н и х .Два ч
н и х , б р а т т я О р а в с ь к і, п іш л ив
село Ж упаня одної неділід о
церкви. О дин з них убравсяв
червону сорочку, хотячит и м
п ок азати , щ о в ін к о м у н іст.А ле
люди вийш лиз церквиі хоті-
Є В О Б О Д А , В Т О РО К , 17-г о Л И С Т О П А Д У1936
лит у ворочкуз нього зняти.
В ін т о д ід а в с в о м у б р а т о в і н іж
і братт и м ножем пробивн а
с м е р т ь с и н а Л у к и Б у р и ч к а .#П о
тім вони повандрувалид о тю р
м и .
П р о ш у В а с , н а п и ш і т ь ,ч и poV
б и т ь с я п о д іб н е с е р е д у к р а їн 
с ь к о г о н а р о д ув А м е р и ц і.
З а б у в я Вам н а п и с а т и ,'щ оу
В а ш ім с е л іХ у т а р ів с і ж и д иза 
б р а л и с я , т іл ь к и о д н а в д о в а л и 
ш илася.
В нас тепер таке настало,щ о
в е с іл л явж е не р о б л я т ьз п и я -
т и к о ю . Т в е р е з іс т ь . Н а р ід б ід у є ,
але здорово дум ає.В нас Т епер
поганийч а с також тому,щ о
в ж е ч о т и р и т и ж н і,я к у п а в с н іг
і присипав збіжжяв копахі
к а р т о п л і. Г р о з и т ь г о л о д .
•П одавТ . Т .,
,
Ф реквил,П а.
П Р о м а н С а в и ц ь к и й .
Ш Л Я Х О М Д И Т Я Ч И Х ІГ О РІ З А Б А В
М . К остиш ин.
О С ІН Н І П Р И М И Р И
О с ін ь х о л о д о мвж е д и ш е ,
Л и с т т у ж л и в о в ід п а д а є ,'
В іт е р в е р б а м и к о л и ш е ,
Зима лю та заглядає.
Трава хилиться химерно,
З а м и к а є д о -с н уо ч и ,
Вг а ю чути,я к ш тудерно
Дятельв дерево стукоче.
К р у г о м п о л е п о ч о р н іл о ,
Глянеш серце чогось н и є,
Щ ов с е г л у х о з а н ім іл о ,
Лиш курява ш ляхи криє.
Все понуре м ов в тревозі
За весною зажурилось,
Т іл ь к и р а л ов п е р е л о з і
К рає скиби,н е втом илось,
Н е зваж ає,щ о ж ен еться
Н азустріч холодна хвиля,
Р а л о к р а єт а й с м іє т ь с я ,
Щ ов р іл ю к л а д е б а д и л л я .
П р и й ш л а о с ін ьі м и н е т ь с я ,
Зима щ езне,а з весною
П е р е л ігц ей п р и б е р е т ь с я
П ш еничкою золотою .
•Старий граф вийш ов до о-
г о р о д у . Б іл я ф о н т а н и с т о їт ь
бузько. Граф кличе огрродниг
к а.
— Іване, щ о то за птах?
— Б узько, прош у пана!
Х е,хе — см іється граф
т а ж т а к и х п т а х ів , н е м а ,ц е л и
ш е б а й к ид л я д іт е й !
У К Р А ЇН С Ь К І С Т ІН Н І К А Л Є Н Д А Р І
на1 9 3 7р ік
В К О Л Ь О Р А Х , К А Л Є Н Д А Р ІЮ М Д Р У К О В А Н Е У К Р А 
ЇН С Ь К О Ю М О В О Ю , С В Я Т А О З Н А Ч Е Н І Ч И Т К И М
ЧЕРВОНИМ ДРУКОМН А КОЖНИЙ ДЕНЬ.
Щ
о д и н-5за $1.00
Засвистали козаченьки
Гуцулн а полонині пасе вівці
Д ів ч и н ав у к р а їн с ь к ім с т р о ю
Український парубокі дівчина
сидять коло криниці
Х лопецьі дівч и н ау В ели к ій
У к р а їн і.
С иним о ї, гай дам ак и
Тарас Ш евченко
Іван Ф ранко
Різдво Х ристове
Різдво Х ристовез ангелам и
А нгел хоронитель над дітьм и
М ала хата;і город
Х атан а д озером
С т а р и й м л и н к о л о р іч к и
К раєвид: горив ночі
Краєвид:гори в'день
П р и ч н с т а Д ів а М а р іяз м а л и м
Ісусом Хрнстом' -
Д іт и п р и з а б а в ін а д р ік о ю
Ісус Хрнстосв Ґетсиманськіи
гор оді
Ісус Х рнстос м іж терплячими
В Зам овленняі грош і слатин а адресу:
" S V O B O D A , "
S 81-83 Grand St.,( P . О .B o x 346) Jersey City, N.J.
(З а м о в л е н н ян а C.O.D.н е б у д е м о в и с и л а т и ).
Ш і
Q9GQQQQQQQGQQOGQQQQQ(£QGOQ&
ЩОВ И ЗНАЄТЕ П РО Ш ІВЩ ИНУ?
Коли хтось питається Вас про Лемківщ ину,ч и
м о ж е т е д а т и в д о в о л я ю ч і в ід п о в іл и ?
Щ о д іє т ь с я т е п е рн а Л е м к ів щ и н і.
В ід п о в ід ина ці п и т а н н я з н а й д е т ев н о в ій к н и ж ц і
ІЛ Ю С Т Р О В А Н А ІС Т О Р ІЯ
Л Е М К 1В Щ И Н И
н а п и с а в Ю л ія н Т а р н о в н ч
284 с т о р ін— 100 І л ю с т р а ц ій . Ц ін а $1-00.
З аом в л я й тев к н и гар н і
„С В О Б О Д
И ", ч
81-83GRANDSTREET
(BOX3 4 6 ) ,
JERSEYCITY,N. J.
^oooooooooooooooooooooooo
П . З н а ч ін н я д и т я ч и х іг о рі з а -
,
бав увихованню .
П лю тарх*учитель римського
Ц іс а р я Г а д р ія н а ,в „Е у к а ц ії д і
т ей "іК в ін т и л ія н у свом у тво
р і „П р о н а у к у к р а с н о р іч и в о -
ст и * дуже обш ирно розпису
ю т ь с яп р о в а ж н іс т ь д и т я ч и х
за б а в .ї хп о г л я д и т в о р я т ь п ід 
с т а в у р и м с ь к о ї п е д а г о г ії, в о н и
є
перш им и
п р и хи л ьн и к ам и
гуртового вихованняй висту
п а л и р іш у ч о п р о т и д о м а ш н ь о 
го виховання.Н а їх думку
к о ж н и й ч о л о в ікє в ід п о в ід н о
Природою обдарований здіб
н остя м ид о н аук и , т о м уди
тинав ж е в ід найм олодш их л 'т
п о в и н н а в ід д а в а т и с я з б ір н ій
н а у ц і,б о в о н а с а м е н а й к р а 
щ е р о з в и в а є а м б іц ію , к о т р а
р а з о мз ц ік а в іс т ює г о л о в н и м
товчком навчання дітейі дже
р е л о м г а р н и х у ч и н к іві п р и 
к м е т . В и х о в н и м ід е а л о м К в ін -
т и л ія н ає м о р а л ь н и й , д о с к о 
н а л и й г о р о ж а н и н -б е с ід н и кі з
глибоким знанням,я к е осяг
нути мож е кожна лю дина,як
щ о зм алку через корисні гоі:й
забави привикнед о система
ти ч н ої п р ац ій п о сл у х у .А п р о
т е н а в іт ь - п е р е д ш ещ е г ?к и;1
мудрецья к Аристотель виска-
зу єп р о д и тя ч і гри й за б а в и
р е ч е н н я : „П о д іб н оя к м е л я н х ч -
л ік и ш у к а ю т ь л ік а р ів ,т а к д іт и
г о н я т ьз а з а б а в а м и ". П о д іб н о
й Плятон підкреслює, щ о. „в
з а б а в а х н а й к р а щ е в ід б и в а ю т ь 
ся здібностнй характер дітей,
виявляється второпність у по-
н и м а н н ю д у м а н н ю ,а б о с и л а
чи слабість увагий памяти,
виступаю ть також явно добрі
абозл і склонности, сам остій
н іс т ьі м о р а л ь н а с и л а ".
П р а в д и в о ф іл ь о с о ф іч н і с п о 
стереж енняп р о дитячі забави
п о р о б и вуж е в н о в іш и х ч а с а х
Іван П авло Ріхтер, котрийп р о
них висказує такі спостере
ж е н н я : „Д іт и ж и в у т ья к п е р 
ш і лю ди в раю ; вони знаю ть
за б а в уй п о н а ду с е її п и л ь н у
ю тьі д о н еї прикладаю ться.
Бож забава, через те, щ о бу
д и т ьі п ід б а д ь о р ю є д и т и н уд о
ч и н н о с т и , р у х уй н а с л ід у в а н н я ,
у д е р ж у є д и т я ч и йрух у т р ів к о -
му веселому настрою. Забава
— к а ж е Р іх т е р—т о д у ж е р о з
важ не заняття дитини; поміж
веселою забавоюі поважною
п р ац ею
н ев ел и ч к а
р іж н и ц я .
Забаває отже природньою
ш колою
п р ац ею
ди ти н и .
Забавою виш колює дитинаум ,
в п р а в л я є т іл ой д у х а ; в о н ає
перш ою
п р и р одн ь ою
р ухан -
кою фізичногой умового роз
витку дитини.
Із вищ е наведених увагв и
пливає,щ о завданням вихо
в а н н яє не т іл ь к и п р а в и л ь н о
розвивати нестримний гін д і
тейд о за б а в и ,ал е та к о жїх у -
п ор я дк ув атий о х о п и тив п ев
н уй т р ів к у в и х о в н у с и с т е м у .
Коли виховникч и виховнидя
знає природні правила забав
і в м ієї х н а л е ж н о о ц ін и т и ,т о
ді повинні старатисяп р о ступ
н ев еї х р озв и н ен н яй п ік л у
в ан н я .
П е р е д о в с імт о й , х т о в и х о в у є
дітей,мусить старатися розви
вати той вроджений гін у дітей
до певних чинностейі виш ко
лю ватиї х уяву,щ о осягнеп р и
п о м о ч і п р и н о р о в л е н и хд о в ік у
дитини занятьі забав. Дитина
м у с и т ь б у т и в с е 'з а н я т а ; це ле
ж и т ьу ' її в д а ч і. Т а к с а м оя к
с т а р ш і л ю д и л ю б л я т ь с у п о к ій
і в ід п о ч и н о к ,т а к д іт и п р о п а 
даю ть прямоз а гаморомі р у
хом . Дитина баж ає все із сво
г о о т о ч е н н я п е р е ін а ч и т и , з у-
с ь о г о з р о б и т и щ о с ь ін ш ей -з
н іч о г о щ о с ь т в о р и т и . Д и т и н а
н е б а в и т ь с я с а м и м и т іл ь к и
м ер тв и м и
предметами; вона
вливає в них життя середза 
б а в и ; в *пу я в і т а н ц ю є в іт е р ,
^с т р а ш и т ь
б у р я , р іч к а
го
ворить, гори м овчать, кланя
ю ться дерева, сонце встає,а
к в іт ид о сн у л я г а ю т ь . З в ід т іл я
п о х о д и ть ,щ о ди ти н ає н ев д о :
в о л е н аз н ь о г о ,, щ о р іч и ,! к о т 
р і д іс т а є , в іл ь н ої й т іл ь к ио -
|г л я д а т и ; в о н а б а ж а є з н а т и ,щ о
т і р іч и г о в о р я т ь ,щ о р о б л я т ь .
У д ів ч а т о к л я л ь к а н а в іт ьб е з
р у к и- ^ п о д а є ін ш и м р у к у ,а
л я л ьк аб е з го л о в и го в о р и ть
ж иве. Хлопчикові зновув с е -
о 'д н о , чи на п а л и ц і б а т ь к а ,ч и
на парасольці матери муш т
р ує, н ач ебн а к он и к у. Т ак еса 
м е
п он и м ан н я
в д а ч і-н а т у р и
дитячбю уявою вказує роди
ч ам ,в и х о в н и к а мч и в и х о в н и -
цям властиву правильнуд о
р о г уу п ід б о р ій . п ік л у в а н н і
дитячих забав.
В и х о в а н н я ч а с т о г р іш и т ь ,к о
л и о б к и д у е д іт е й
м ож л и в о
ш тучними забавками,бож тим
способом спинює правильний
розвиток дитячої уяви, ослаб
л ю єї ї си л у, й не д и в уй м ося
п о т ім з о в с ім , к о л и д и т и н аза 
бавки псуєй нищить. Уява
дитиниє така химерна,щ о
вимагає повної свободи,т о
м у д и т и н ан е х о ч е н іч и мб у
ти звязана. Звідтільу виборі
забав мусимо бути обереж ній
д о с т а р ч а т и д іт я м т іл ь к и т а к и х
за б а в ,з котрих вони самі с о
б і л р е р іж н і ін ш і з а б а в и д о б р о 
в іл ь н о м о ж у т ь с п о р я д ж а т и .А
з н а м е н и т и мд о ц ь о г о а т е р ія -
л о мє п іс о к , г л и н а , о л ів е ц ьі
п а п ір ,, к а ім и ч и к и , к іс т к ий к у т и
д о б у д у в а н н яі т. п. Ц е р іч и ,
я к і п о в и н н і м а т и м іс ц е в с ю д и
там , де є малі діти, значить
т а к с а м о д о м а як і у д о ш к іл ь 
них установах. Через ріжно-
р о д н іс т ь р іч е й д и т и н а р а д о
б а в и т ь с я , з б а г а ч у є с в ійум ,
наче сам остійнийі всевладний
к н я з ь , к о т р о м ув б а т ь к ів с ь к ім
парку дозволеноз а власною
іподобою запроваджувати віч
н і з м ін и . Р іж н о м а н іт н іс т ьд и
тячої фантазії знаходитьт о
ді полед о пипосу.
Одначез бігом часу, коли
в ік д и т и н и д о з р ів а є , т о д і вж е
не вистарчає дитиніі забава
м е р т в и м и р іч а м и ; т о д і.д и т и н а
н а б и р а є щ о р а з б іл ь ш о г оп о
ч у т т яй п ер ек он ан н я ,щ о в он а
є с о т в о р е н ан е т іл ь к ид о е г о 
їстичної сам олю бної забави,
а л ед о т о в а р и с т в ай с п ів ж и т 
тяз лю дьм ий тоді дитинат у
ж итьз а тим товариством;вона
має нестримне бажання бави
ти сяй п ер еб у в а тиз р ов есн и
ками. Заходить тоді конечна
п о т р е б а в и ш у к а т и д и т и н і с п ів -
/о в а р и ш ів , к о т р і т а к с а м од у -
малибі таксамо бавилисяб
тв ор и л и .* |
А потребуц ю заспокоюють
зр азк ов і
захор он к и .
п ер ед -
ш к іл л я , а де їх н е м а , б о д а й
сезонові дитячі садки. В них,
і т іл ь к и в них р ід к ов до
м ах, хочби
йзам ож н и х
с п іл ь н і з а б а в и ,п ід к о т р и м и
розуміємо рухові' й
тов ар и -
П О Д Я К А .
В ім е н і у к р а їн с ь к о ї г р е к о
к а т о л и ц ь к о ї п а р о х ії св.О . М и
колая,в Савт Бруклині та в
ім е н і с в о їм ,я к п а р о х , с к л а д а ю
о тси м
щиросердечну подяку
тим Сестрицтвам, Братствам
Т ов ар и ств ам
з Ню
й о р к у ,
Д ж ерзі Ситіт а Бруклина,к о
т р іп ід п р о в о д о м с в о їх с т а р
ш ин зволили прийтиз прапо
рамин а свято посвяченнян а
ш ого ново збудованого храм у,
ч и м п ід н е с л и 'х в а л у Б о ж у , зв е
л и ч и л и н а ш е т о р ж е с т в о , п ід н е
сли духа побож ностиі патрі
отизмут а зробили честьн а
ш ій г р о м а д і.А с а м е д я к у ю ;
В ід д іл о в і3 П р о в и д ін н яі д р у 
г о м у В ід д іл о в і П р о в и д ін н яз
Д ж е р з і С и т і, С е с т р и ц т в у А п о 
с т о л а М о л и т в ит а О р г а н із а ц ії
у к р а їн с ь к о ї к а т о л и ц ь к о ї М о л о 
д із Д ж е р з і С и т і, О р г а н із а ц ії
Г е т ь м а н ц ів> Д е р ж а в н и к ів , Ч е р 
воному Х рестовіт о ї О рганіза
ц іїі С к а в т а мз Н ю й о р к у , С е
стрицтву А постольства М олит
в и ,Т о в а р и с т в уім . Б о г д а н а
Х м ел ь н и ц ь к огоп ід п ок р ов ом
П р е с в . Т р о й ц і,(в ід . У . Н . С ) ,
Б р а т с т в ус в . Д и м и т р ія (в ід д іл
П р о в и д ін н я ), Б р а т с т в уР ож -
д е с т в а П р е с в . Д ів и М а р ії (в ід 
діл У .Н . С ою зу)і Т овариству
Д н іс т е р (в ід д ілУ .Н . С о ю з уу
Н о р т Б р у к л и н і.
Дякую такожз а щ ирії х дат
к ин а н а ш у Ц е р к в у . С п а с и б іг .
Б р у к л и н ,27. ж о в т н я 1936..
о ..А н т ін Л о т о в и ч , п а р о х .
г о л .)
с ь к і, м о ж у т ь б у т и п е р е в е д е н і
з п е д а г о г іч н о ю т о ч н іс т ю .
В р е ш т і с п іл ь н е . п о ж и т т яД і
тейу дитячому садку побу-
джує їх д о конечних товари
сь к и х
ізагально суспільних
п р и к м ет:п о сл у х у , у л егл о стн ,у-
сл уж н ости , в и р о зу м іл о сти ,т ер -
деливостиі т. п. А дж е това
риш ц е зародок суспільно
сте тоді диш е можливий доб
р и й п р и м ір , п о д іл
р а д о ст и
й см утку, поваж ні успіхи,н а
їв н а п р и я з н ь , в з а їм н а п о м іч ,
н а в іт ь б р а т е р с т в о ,б о ж т о в а 
ришт о брат! Т ом ут о нем а,
а б о д у ж е р ід к о н а т р а п л я є м о
д ій с н он а в и х о в а н н ябез ро
в е с н и к ів .
А л ен е т іл ь к из о г л я д ун а
п ік л у в а н н я д и т я ч о г о г о н уд о
т о в а р и с т в а п о т р іб н і є ці т о в а 
р и ськ і гри й за б а в и : в аж н ів о
ни такожє й з оглядун а роз
виток гонуд о нестрим ногор у
х у . З а г а л ь н о в ід о м о юн а м р іч 
чює, щ о перш і рухи дитини
є в и к о н у в а н і м и м о в іл ь н о(м и -
м о х о д о м ), к о т р із ч а с о м , к о л и
в и х о в а н н я с к р іп и л оїх , с т а ю т ь
д о в іл ь н и м и .А в и х о в а н н я р о з
в и в а є т а к і р у х и т о д і, к о л и
впертой послідовно займає
знаряди рухуй утримує їх у
в іч н ій ч и н н о с т і. О т ж егін до
руху повинно вихованняв с е -
сторонно виробляти й не за
н е д б у в а т и н ія к о ї н а г о д и ,щ о
м огл аб и п р и ч и н и ти сяд о р о з
витку організму дитини. П ере
д о в с імті, щ о в и х о в у ю т ь д іт и ,
мусять старатися про те,щ об
т іл о д и т и н и п р и с п о с о б и т ид о