Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1936-278

Svoboda-1936-278

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2010

pdf

text

original

У РЯ ДО ВИ ЙО Р Г А Нзл о о м о г о в о ї О Р Г А Н ІЗА Щ І У К Р А ЇН С Ь К И Й
В О Д И NATIONAL ASSOCIATlOfc
====
'—
,
.sssssBsssBsassssasxsssmssBSssssss^^
Т Р И Ц Е Н Т И .Р ІК XLIW
Ч.278.Д ж е р зі С и т і, .а Д яс,с у б о т а ,2 8 * * л и с т о п а д у , 4936.
З
А
Х
О
Д
И
З
А
М
И
Р
У
Ф
Е
Д
Е
Р
А
Ц
І
Ї
П
Р
А
Щ
Т А М П А л о р и д а ).—Д ж о р д ж Г а р и с о н , п р е з и 
дент ю нії залізничих канцелярійних робітниківт а
член внконного уряду Американської Ф едерації
П р а ц і, в ід б у в д о в ш у к о н ф е р е н ц іюз С . П .. Г о в а р -
д о м , п р е д с ід н и к о м т и п о г р а ф іч н о ї ю н ії,в с п р а в і
згодим іж Ф едерацією Працій Комітетомд л я Про*
мислової О рганізації.
Конференція, кажуть, виказала можливістьт а
кої угодий Гарисонм ає виробити нову формулу
такої у го д и ..
Американській Ф едерації Праці поставленоц і
лу низку резолю ційз а бойкот газет В илйемаР ен-
долфа Герстаз а його постійну ворож нечу до.ро
б іт н и ч и х ю н ій .» В и к о н н и й у р я д е д е р а ц ії П р а ц і
заявився протиц и х резолю цій,бо, м овляв, робітни
ч і ю н ії п о в и н н і п р и з н а т и с в о б о д у п р е с и , о т ж ен е
повинні бойкотувати газети за те, щ о вона говот
рить проти робітничих організацій.
На конвенції поставленот е ж резолю ціюз а
створення А м ериканської П артії П раці та за ство
рення А мериканської Ф армерсько-Робітничої П ар-
т ії, о д н а ч е в н е с к и в ід к и н е н о .
П О К ІН Ч Е Н Н Я Ґ А З ^Г Н О Г О С Т Р А Й К У .
С 1Е Т Л а ш и н г т о н ). — Р е д а к ц ія Г е р с т о в о їг а
зети „Сіетл Пост -Інтелидженсер"т а президент
с іч е л ь с ь к о г о в ід д іл у ю н ії г а з е т н и х р о б іт н и к івп о
ла їй рівночаснод о публичного відома,щ о страйк
цих робітників у цій газеті локінчено.
ІІредставник ю нії газетних робітників каж е,щ о
страйк покінчивсяїх побідою ,б о газета визнала
ю н ію .Г а з е т ам ає п о ч а т и в и х о д и т и 30-г о л и с т о п а -
л \.Страйк почавсяб у в 13-г о серпня.
!
Видавцем газети „Сіетл Пост-Інтелидженсер"
стан Джан Бетигер, співредактор ваш ингтонського
бю ра ш ікаґовської газети „Т рибю н"т а зять прези
дента Рузвелта.-
..
П Р О Б У Ю Т Ь О Р Г А Н ІЗ У В А Т И С Т Р А И К О Л О М 1В .
' Ф О Т^ЧгйТЇ' Ґ П а \).— Уже тїятии^тТГждень,тя
г н е т ь с ят у т с т р а й к 7,000 р о б іт н и к ів п ід п р и є м с т в а
„П и т с б у р г П л е й т Ґ л е сК о ." з а „з а к р и т у ш а л у "и
и ід в и п ік у з а п л а т и . К о м п а н ія в ж и в а є р іЖ н и х с п о 
с о б ів ,щ об розбити зорганізованих робітників.
М инулоїнеділі заходивд о Н ароднього Д ом у якийсь
чоловік,щ о представляв себе заступником супер-
ін т е н д е н т а іц е ї ю н ії,т а н а м о в л я в р о б іт н и к ів п ід п и 
сатися,щ о Підуть назадд о роботи. Йому одинро
б іт н и к в ід п о в ів ,щ о р іш е н н я в цій с п р а в і н а л е ж и т ь
д о у р я д у ю н ії,щ о в е д е с т р а й к . Р о з л ю ч е н и йз а
ступник ком панії пустивн а робітника газову бом
буй серед заколоту втік. Робітники стараю ться
потягнути йогод о відповідальности.
П О К ІН Ч И Л И С Т Р А Й К .
С А В Т Б Е Н Д (Ін д ія н а ).—С т р а й к р о б іт н и к ів ф а^
б р и к и п ід п р и є м с т в а „Б е н д и к с Г ір о д о к т с К о р п о р е й -
ш ен"покінчився по 8 днях,як підприємство згоди
л о с я п р и з н а т і^ р о б іт н и ч у , іо н ію ..
Г ІД Н О В ІД С В Я Т К У В А Л И .
ВАШ ИНГТОН.—За обчисленнями новинкар-
с ь к о г о б ю р а „А с о ш іе й т е д П р е с ",у р іж н и х в и п а д 
ках підчас „Свята П одяки" згинулив Злучених
Д ерж авах109 осіб.
З того числа80 осіб згинулив автомобільних
випадках, 10 у мисливських випадках, а 19 в ід в о 
гню ,з а л із н и ч и х в и п а д к іві з ін ш и х п р и ч и н .
Ч Е Р Е З П О Л Я К УВ Т Е А Т Р І.
К О В Л Д Е Й Л а .).—У т е а т р і „Р и й " п ід ч а с
представленняв Д ень П одяки піш ла ф альш ива чут
ка,щ о в театрі горить.У театрі скоїлася поляка:
гості, переважно діти кинулися вразд о виходу;
Серед стиску7 дітей стратованот а к тяж ко, щ о їх
треба було відставитид о ш питалю .
-
.
Слідство показало,т о хтось крикнув „го
р и т ь !",я к один хлопчина розкрутив коло радіятора
кляпу безпеченствай випустив пару.
В М И Р А Ю Ч И Й Л ІК А Р О П И С У Є С В О Ї П О Ч У В А Н Н Я .
Р О З Д ІЛ И Л И С ІА М С Ь К И Х Б Р А Т ІВ .
НЮ ЙОРК.—Через те, щ о одинз сіамських
б р а т ів Ґ о д ін а п о м е р , л ік а р і м у с іл и ч и м с к о р ш е в ід 
різатив ід ньогощ е ж ивого брата.
Звичайно каж уть,щ о сіямськібрати так зо со
бою зрослі,щ о їх не можнав ід себе відділити,Н е
вбивш иїх п р и тому. Тимчасом посмертна секція
померлого Годіни показала,,щ о його тілон е мало
ніяких ж иттєвих органів зрослихз тілом брата так,
щ об їх не можна було розділити. Лікарі маю ть
н а д ію , щ о їм у д а с т ь с я д р у г о г о в д е р ж а т и п р и ж и т т ю .
Л ю ч іоі С ім п л іч іо Г о д ін и р о д и л и с ян а Ф и л И п и -
н ах. їхп р и в е з е н о доА м е р и к и йв ід д а н о дош к іл .
П о т ім в о н и з а р о б л я л и д о б р е в и с т у п а м ив т е а т р а х :
У 1929-т ім р о ц і в о н и п о ж е н и л и с яз с е с т р а м и М о т о -
с а м и : Н а т ів ід а ді В ік т о р и н а .
Всітепер цікавляться тим ,як осталяй при ж ит
тю ґодіна буде зароблятин а ж иття.
т
VOL. XOV. No. 278. Jersey City,N. J., Saturday, November28, 1936.
і
і ,
.'
.
!
' IIr ^w
*W
THREE CENTS
I'M"і И
В ІД З Н А Ч А Ю Т Ь С В О ЇХ Р И
Я Т Е Л ІВ .
Ж идівська запомогою adp
ґанізація „Бнай Бриг"у Ню
йорку дала відзначення6 а-
м е р и к а н ц я мза те, щ о „б о р о 
н и л и л ю д с ь к и х п р а в ". М іж ін
ш ими дано відзначення Д ж ере-
м ії М а л о в н о в і, б у в ш о м у с у д д і
найвищого судуН ю Норку,
за те, щ о як президент А мери
канського Атлетичного Сою зу
в ін в и с т у п а в п р о т и в и с и л к иа т
л е т и ч н о ї д е л е г а ц іїн а о л ім п ій 
с ь к і г р и щ ав Б е р л ін і,б о , м о в 
л я в ,у Н ім е ч ч и н і ш и р я т ьн а
ц іо н а л ь н у
йр е л іг ій н у н е н а
ви сть.
ТА В РУ Є
К А М П А Н ІЮ
Н ІД -
Ш Е П Т И Р О Т И С Т Р А Й 
К А Р ІВ .
Н а переслуханнюп е р е д .К ра-
е в о ю Р а д о ю Р о б іт н и ч и х В ід 
н о с и н у Ню И д р к у с в ід к ио -
п и с у в а л и ;я к п ід п р и є м ц і в ж и 
в а ю т ь к а м п а н ії п ід ш е п т ів -'д л я
л о м а н н я р о б іт н и ч и х с т р а й к ів .
Б Е РЕ -
НАРЕШ ТІ ВЕРНУВСЯЗ
В ІЙ Н И .
Іван Турський, селянин з
л у ц ь к о г о п о в іт ун а В о л и н і,щ е
в1914 р . я к 20-л іт н ій в о я кр о
с ій с ь к о ї а р м ії п о п а вв а в с т р ій 
ський полон.Турського відвез
лид о Г ерц егови н и ,д е в ін и к
п о л о н е н и й п е р е б у в ц іл у в ій 
н ун а в ій с ь к о в и х р о б о т а х .В
1919р . в ін с т а р а в с я в е р н у т и с ь
д о д о м у ,а л е , д о в ід а в ш и с я ,т о
н а В о л и н і р е в о л ю ц ій н и й х а о с ,
большевИзм, постійна' зміна
влади,в ін знайш ов собів Б о -
сніпрацюі ріш ив вернутисьна
Волинь,я к буде зовсім '
С П О
К ІЙ Н О .А ле з г о д о м д о в ід а в с я ,
щ о п ід ч а с в ій н и ч а с т и н а й о г о
родини вимерла й він занехав
п л я н в е р т а т и с ьд о р ід н и хс т о -
р ін г А жч у "л іт і ц ь о г о * р о к ув ін
у т р а т и ву Б о с н і п р а ц ю .і р іш и в
вернутись,на В олинь. П рийш ов
п іш к иД б Л ь в о в а ,т у т в ід п о -
чаві вируш ив далін а Волинь.
Н А В ІТ Ь г ід и В И Г И Н У Л И .
П еред- револю цією
іс н у в а л а
в У к р а їн і с п е ц іа л ь н а р а с а п с ів
п ід н а з в о ю „в ів ч а р і".Ц і пси
визначалися виключнимии к і-
стями,я к сторож і ж итла,х у
добиі т . п . й фізичною силою.
Один вівчар легком іг пере
могтив двобою вовка.
Я к с п о в іщ а є „С о ц . З е м л е д .'',
теперт а раса цілком згинула'в
У к р а їн і. П р е д с т а в н и к ів м о ж н а
знайти Дуже рідко.І ось совєт
К Р ІВ А В И ИН А П А ДУ
Ж АНАХ.
Н ав у л . З аш кевй ч ав Б ер е
ж анах серед публяю и,щ о в не
ділю йшлат а верталасьі з
цвинтаряз приводу задуш ок,
настав великий переполохн а
гу к
р ево л ьвер о ви х
с т р іл ів .
Х то стріляв,н е знати,а л е в ід
куль згинув вязничний сторож ,
Ф р а н ц іш о к Г р о х . В ін в е р т а в с я
з д в о м а - д іт ь м из к ін аі к о л и
знайш овся перед своїм домом,
впали ззадут р и стріли,щ оП О
ЛОЖ ИЛИЙ О Г От р у п о *. П о к и щ о
П О Л ІЦ ІЯн еп о п а л а н ас л ід н а
п а с н и к ів .
ціяльну.групу ветеринарів
з о о т е х н ік іві д о р у ч и вїм „м о 
б іл із у в а т и "ти х п с ів ,д е в о н и
щ е з а л и ш и л и с я ,, п р и м іщ у в а т и
їху с п е ц іа л ь н и х п и т о м н и к а хі
вж ивати заходівд о відновлен
н я ц іє ї р а с и .
V
К А ТА С ТРО Ф А
Н АК О Р А Б Л І.
В И Л ІК У В А В Ч О Л О В ІК АЧ Е
Р Е З Р А Д ІО .
У м а й н е р с ь к ім т а б о р і в за
л н в 'і Є л о в н а н ф ,- 800 м и л ьн а
п ів н іч
в іл
Е дм он тон у,
за
х в о р ів р о б іт н и к ,Na щ о там
нема лікаря,т о управаком -
іпанії звернулася
ч ер езр а
д іо ,д о Е д м о н т о н у
п о" л і
карську пораду. О динз едмон-
тонських лікарів передав спо
с іб л ік у в а н н я ч е р е з р а д іоі к а
ж у т ь ,щ о ч о л о в ік о д у ж а в .
Л ік у в а н н я ч е р е з р а д іор іч н е
н о в а . П о с л у г у ю т ь с яти м cnoco-j
б о м г о л о в н о 'н а к о р а б л я хн а
м о р і.
П О Г Р О Ж У Ю Т Ьf Т Р Я С У Т Ь С ЯЗ І
М А С О В І Р Е В ІЗ ІЇЗ А А Р Х И -
TBOPOM М И С Т Е Ц Т В А .
В околиці Арґосу гіолудне
в ій Г р е ц ії п о л іц ія п е р е в е л ам а-
Ш П И Г У Н С Ь К А А К Ц ІЯ В О Л Ь
Н І Е В И К ІВУ С К А Н Д И Н А В ІЇ.
Великий політичний Процес
у Г е л ь с ін к а х , с т о л и ц і Ф ін л я н 
д ії, в ід с л о н и в к у л іс и ш и р о к о
розгалуженої лет\'нської ш пи
гунської акції большевккіо.
Щ е м и н у л о г о р о к у іп е р е л іт а л и
н а д Ш в е ц іє ю , Н о р в е г іє юі Ф ін 
ляндією таємні літаки,я к і сво
єю появою викликували сенза-
ц ій н і п о г о л о с к ип р о н а л е тц и х
л іт а к ів . Щ о й н о т е п е р *-б о л ь т е *
в и ц ь к и й 'с т а р ш и н а м а р и н а р к и
К 4р іе в Ч ін л я н д с ь к и й с т а р ш и 
н а С е л ь м іи -' з д е к о н с п ір у в а л и
цілиі директиви летунівт а
п т п и т у н с ь к у Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ь М о с к в и .
К ір іе в С е л ь м т нг
п ри зн али ся,
щ о в о т г т а ін ш і б о л ь ш е в и ц ь к і
летуни вилітализ М осквиі Л е
н ін г р а д ут а в и ш у к у в а л и в ід п о 
в ід н і м іс ц я , щ об м о ж н а б у л о
о с іс т иу Ш в е ц ії, Н о р в е г іїт а
Ф ін л я н д ії,і о т ж ев о к о л и ц я х ,
якій а основі договорів здемі-
літаризовано; Знавці генераль
них ш табів зацікавлених-
д ер
жав зізнали,щ о ш пигунська
експедиція мугіла мати нкусь
с ь к и й у р н !* з о р г а н із у в а в ' >с п е -<«"*•**^
У«*«*»Н о р в .-
ціяльну:групу ветеринарівт а
rt'-
а б
° **
лег
У
т
со р ту в ал и
з якогось ш тучного летовищ а
а б о ... а в т о м а т к и .'В ій с ь к о в і е к с 
педиції больш евицьких ш пигу
н ів в ід б у л и с о т н і т а к и х л е т ів ..
Н а г р е ц ь к ім ц и с т е р и о в імк о
р а б л і „П е т р а р к т с Н о м т к о с "у
п о р т і С х ід а мн а г р е ц ь к імп о
бережжі скоїлась експльозіи.
За кілька хвилин корабель ста
н у ву в о г н і: Т р й ц я т ь м о р я к ів ,
щ о з н а х о д и л и с я "" н а к о р а б л і*
згинулиа б о тяжко попеклися!
З причини великої жарив ід
пож еж і рятункові-сторож і -му-»
с іл и в ід д а л и т и с ь н а -150 в іе т р ів
віди вогню,а навіть мусіли"
спрягати пальні матеріядин а
б ер езі.
І
|
">/. 1 І - >
-
.:••
t
К А Т В Т О М И В С Я В ІШ А Н Н Я М
ЗАСУДЖ ЕНИХ.•;
У югославйькім ністечиу
Заєчарм ав , бути виконаний
смертний присудн а чотирьох
грабіжникахЛ 'двок убнвниках.
Ж иття останніх продовжилося;
н а о д и н д е н ь ^б ок а т , п о в і
сивши чотирьох засуджених,
почувся дуж е втомленимі а ід -
р о ч и в „р е ш т у р о б о т и ''н а д р у :
|г и й д е н ь .
ЗЛОДЮ ГА
Н АШ П И Л Ь Ц І!
Ст. Лясковська їхалаз Вар
шави- трамваєм. Нараз поча
ла,щ о хтось влож ив рукуд о
киш еніїї нагортки.Н е знаю чи,
д о к о г о н а л е ж и т ь -н е п р о ш е н а
р у ка,бо в тр ам ваюб у в н ато вп ,
Лясковська вдарилав киш еню
ш пилькою . П роколенийу руку
крикнув голосноз болюй ір а -
д и в с я ,х т о в ін . П о л іц а й1
ареш -1
тував злодія.^Це каранийз а
крадіж і Іцик М отиль. Варш ч-
в я к й к а з а л и : „С х о п и л и М о т и л я
н а ш п и л ь к у ]"
сові ревізіїм іж селянам и,я к і
п р и п ад ко во
знайш ли
гар н у
плоскорізьбуз часів Агамем-
лона. Різьба виконана з су
цільного марморуі має вар
т іс т ь к о л о75 м іл іо н ів д р а х м .
С еляни
П робували
п р о д ати
лей архитйір мистецтва в А те-
н а х , але там д о в ід а л и с я , щ о на
основі закону грецький уряд
є виклю чним власником знай
дених'старовинних творів м и
стецтва. ТЬму,щ о ревізіїн е
д а л и в й с л ід у , п о л іц ія -п е р е в е л а
масові ареш тування.
Д О Щ
Р А З Н А С ІМ Л ІТ .
-В середущій- Пери!4 ЛЙкить
м іс ц е в іс т ь П е й т а . О с о б л и в іс т ю
ц ь о г о м іс т аі й о г о ч у д о в о їо -
іг о л и ц і є те,щ о дощ п а д ет а м
л и шр а з н а -т імл іт . '
Т о п е в н о с т р а ш н а п у с т я и я -\:
подумає кожний.
• Н і!- П е й т ає о с е р е д к о м у п р а 
ви спеціального роду довго-
к о р ін н о ї б а в о в н и ,я к а н а й р а д -
ш е р о с т еу в и с о х н у т и х р іч н и х
коритах. Н асіннят о ї ростили
м аєт у вл асти вість,щ о к іл ь-
ч и т ь с я щ о й н оп о с ім о х л іт а х ,
коли перележить
усухом у
г р у н т і. К р ім ц ь о г ов тій о к о л и 
ці росте чим ало тростин,щ о
є достосованід о цього сухого
к л ім а т у .
1,000,000 ЛЮ ДЕЙ
БУДУЮ ТЬ
Н О В У С И Б ІР С Ь К У
З А Л ІЗ Н И Ц Ю .
Щ ойно тепер виявилося,щ о
Сргіетя дуж е поспіш но й у ве
л и к ій т а й н і б у д у ю т ь н о в и й
тр ан сси б ір ськи й
залізн и чн ії
ш лях,в ід Байкалун а Д алекий
С х ід . З а л із н и ц ям ає в и к л ю ч н о
стратегічне значіння; П ри бу
дові працю є1,000,000 совет-
с ь к и х- з а с л а н ц ів -н е в іл ь н и к ів .
Довжина залізної дорогив и
носить2,000 м иль. Ш лях веде
ч е р е з с и б ір с ь к і п р а л іс ий не
д о с т у п н і м іс ц я .
М о ж н а с о б і у я в и т и с к іл ь к и
там 'згине вивезеного україн
ського народу.
СМ ЕРТЬЗ НЕЩ АСНОЇЛЮ -
Б О В И ,Ч И Н А С Л ІД О К
Д ЕФ РА В Д А Ц П ?
КОРШ МИ ЗНИКАЮ ТЬ.
В с е л і' Т іо л іс ю к и ; п іа г а є ц ь і
кого повіту/ зорґаліауйалау -
а р а в а * „Р ід н о ї Ш к о л и "*• К о т у1
а о в і в е л и ч а в е с в я т ов и іл им о
р а л ь н о ї п ід д е р ж к и
м іс ц е в о ї,
ч и т а л ь н і „П р о с в іт и '*, В п р о 
д о в ж ц іє ї д ія л ь н о с т и;
ця чи
тальня 'зуміла викупитиж и
1-
дівську корш мут а позбутисяз
села ж ида,т о продавав селя
нам алькоголь,д л я заломоро
ч е н н я їк н іх у м ів .
Н е д а в н о о т р у їв с яв •с а м о х о д і
в у л и к о в і •'у р я д о в е ц ь м а г і-
страту.з- Горрдяа коло Льво-
в а ,й Р . М і й е р , f>asoMз к о х а н 
кою,а рівнрчасно нареченою
с в о г о б р а т а , М іл є ч к ів н о ю . Т е
п е р в и я в л и є т ь о я >т о М ІЛ Є р і
здефравдував'я а ш коду магі
страту'в Городку великі г р о -,
Ш і.К -о н т р о л я п о в іт о в о г о в и д і
лу ствердила, Vщ ов самому
е л е к т р и ч н о м у. в ід д іл і б р а к у є
я о н а д 32,000зл . П о м е р л и й М і-
лєрб у в сином інспектораг о -
)р о д е ц ь к о ї м іс ь к о ї п о л іц ії.
М ОСКВА.—Ц им и дням и відбувсяв М осквіч$г>
говий конгрес С овєтів.Н а цьому конгресі предло-
ж енод о затвердж ення проект нової советської кон
с т и т у ц ії,я к у а в т о р и н а з и в а ю т ь „д е м о к р а т и ч н о ю ",
хоч вонан е передбачає створеннян а теренах С о
в є т ів я к о їс ь ін ш о ї п о л іт и ч н о ї п а р т ії к р ім б о л ь ш е -
вицької.Н а Оцьому конгресі виголош ено багато
бомбастичних промов,у яких промовці погрож ува
л и н ім ц я м , urcrн е ' „д а д у т ь У к р а їн и ". В и с о к і б о л ь -
ш евицькі проводирі старалися коитролю вати свій
гнів проти Н імеччини; зате позволили менш им
особам переїхатисяп о П тлєрід о схочу.Д о тих
„м е н ш и х " к о р е с п о н д е н т„Н ю Й о р к Т а й м с у " з а ч и 
с л я є „п р е м іє р а у к р а їн с ь к о г о у р я д у ", Л ю б ч е я к а .
Ц е й . „у к р а їн с ь к и й п р е м іє р " т е р и ч а в : „Н а ш а в ід п о 
в ід ьн а п л я н и г іт л е р ів ц ів> з а х о п и т и У к р а їн у є1 с т а р а
українська приповідка: так як свинян е побачить
неба,так Гітлетзн е побачить наш ого городузка у
пустою . Український нарідє готовий обороняти
С о ц ія л іс т и ч н у Р е п у б л и к у с и л о ю з б р о ї. К о л иф а^
ш истівська армія посміє зблизитисяд о советсько-
г о С о ю з у ,т о н а ш а а р м іяп ід к о м а н д о ю В о р о ш іл о в а
завдастьїй такий удар, якого вона щ е не зазнала
тїеред ти м . У країн а о д н о го л о сн о заявл яєтьсяз а п р и -
и я т т я к о н с т и т у ц ії". О б о р о н я ю ч и С о в е т и з а р о з с т р і
ли Зіновієваі К аменева,Л ю бченко сказав:„Розстрі
л и б у л и с п р а в е д л и в і, бо ми є м о н о л іт н а д е р ж а в а ".
П О М И Л У В А Л И Н ІМ Е Ц Ь К О Г О ІН Ж И Н ІР А .
М ОСКВА.—Під Гострою загрозою німецького
ам басодорав М оскві больш евицькі власти зам іни
л и к а р у -н а н ім е ц ь к о г о ін ж и н ір а С т ік л ін г а ," я к о г о
засудили буяй недавноз а саботаж ,з і смертного
присуду-на10 л іт тю рми. Кажуть,щ о Ф ранціяп о
р а д и л а -С о в є т а мц е з р о б и т и .
,
;.
...
А Н Д Р Е Ж ІД В ІД Р ІК А Є Т Ь С Я Д Щ Ж О М У Ц іа у Х с
П А РИ Ж .—Ф ранцузький
письменник Андре
Ж ід, який донедавнаб у в гарячим прихильником
С о в є т ів ^ п о в е р н у в ш и с я з в ід т и , с т а в їх р іш у ч и м п р о 
тивником .В ін написав гостру протикоМ уністичну
к н и ж к у ,з я к о ї п о к и щ о П о м іщ е н е т іл ь к и п е р е д н є
с л о в оу .„ф іг а р о ".В н ь о м у Ж ід г о в о р и т ь : „К о л и
я Передтим помилявся,то кращ е буде,колия чим
скорш е признаю сяд о помилки. Бо я відповідаю
зат и х , когом оя помилка затягнулав блуд.Т ут
н е м іс ц ен а с а м о л ю б с т в о .Є р іч и ,які для м е н е
в а ж н іш ін іж я с а м , в а ж н іш ів ід С С С Р .Ц і р іч и ,
ц е л ю д с т в о , й о г о д о л яі к у л ь т у р а ".
П Р И Ч И Н К ИД О П О Л Ь С Ь К О -У К Р А ЇН С Ь К О Г О
„С П ІВ Ж И Т Т Я ".
Л В ІВ .В С таниславові відбувся10 і 11 л и 
с т о п а д у в 'їз д ч л е н ів п о л ь с ь к о ї О р г а н із а ц ії „З а ж е в є ".
Н а ц ь о м у їз д Г п о л я к и у х в а л и л и й и З к у ]р е з о \л ю ц ій ,,
я к і д у ж е д о б р е м а л ю ю т ь в ід н о ш е н н я п о л я к івд о
українців,як такожі Щ ер аз виказую ть,чи мож ливе
м іж п о л я к а м ий у к р а їн ц я м и я к е с ь м и р н е с п ів ж и т т я .
Д р у г а т о ч к ати х р е з о л ю ц ій г о в о р и т ь : „Х о ч е м о ж и
т иу б р а т н ій з г о д і,а л е ^ т іл ь к из т и м и „р у с ін а м и ",
щ о стоять уповній без застереж еннян а ґрунтіліоль-
ської держ авностиі даю ть докази цього співж ит
т я ".А ле дальш і точки каж уть:„Д ом агаєм ося,щ об
п о л ь с ь к а з е м л я(н а у к р а їн с ь к и х т е р и т о р ія х .—Р е д .)
з приватноїі прим усової парцеляції переходилави 
к л ю ч н ов п о л ь с ь к і р у к и ".А д а л і: „В в а ж а є м о ,щ о
конче треба продовж увати військову кольонізацію
у п р и к о р д о н н и х1 о к о л и ц я хп ід о п ік о ю К О Л -у ".
: У К Р А Ш Ц І-Л Е М К И П Е Р Е Д С У Д О М .
Н О В И Й С А Н Ч е м к ів щ и н а ). —В о к р у ж н о м у
судів Н овому Санчі вдібулася10 листопадуц .р.
судова розправа^проти трьох молодих лемківз і
Щ авника біля М уш ини, обвинувачениху перепро
ваджуванню недОзволених владою зборівп ід г о 
лим яебом. О бвинувачені: Семен Барновеькш *, л іт
39, дяк ікрам ар української кооперативи, Семен
Д зю рбел,г
л іт 25,с т о л я р , і М ихайло Ром аняк, Л іт
22,уродж енийу П асейку,в А м ериціВ с і т р и сві
д о м і, п и с ь м е н н іт а д ія л ь н і у к р а їн ц і. В л а д а п о т я 
гн ула їх до су д у за те, щ о 7 червн яц . р . зо р ган і
зувалин а горі Я ворина біля Криниці п ід голимн е
бом збори, усяких взяли участь понад двісті лем
к ів с ь к и х х л о п ц іві д і в ч а т ^ р іж н и хс іл и о в о с а н ч ів -
ськогоі торлицьж ого повіту.Н а цих зборах при
с у т н і с п ів а л и у к р а їн с ь к і п іс н і,м іж н и м и
ьЩ е не
в м е р л а У к р а їн а ",й т а н ц ю в а л и у к р а їн с ь к і т а н ц і. Х а
р а к т е рц и х з б о р ів -б у в м а н іф е с т а ц ій н о у к р а їн с ь к и й ,
бов с і учасникити х зборівє завзятими українцями
і симпатнками українського руху.В сі свої симпа
тії хотіли вони виявитиі назверх згаданими мані-
фестаційними зборамиі заохотити таким чиномд о
д а л ь ш о ї п р а ц ів у к р а їн с ь к о м у н а ц іо н а л ь н о м ур у
с і.П рисуду покищ он е видано,бо розправув ід -
лож ено.
ЗА НАШУ, ВЛАСНУ СИЛУ
Л и с т о п а д о в і д н і д о б іг а ю т ь д о к ін ц я . А з н и 
ми іЛ истопадові С вята. А зі святами іті святочні
концерти,на яких слухали ми пром ов про геройські
подвиги наш их борців, про потребу витревалости
і нового завзяття до ведення дальш ої боротьби за
наш е визволення. В се те, як здогадуєм ося, було
певно зведене до одного: будувати наш у будуч-
ність виклю чно на наш их власних силах.
Т а п е р е й д ім в ід т е о р ії й с л ів д о ж и т т я п р а к т и ч 
н о го .М аю чи це на увазі, м усим о надіятися, щ о
листопад принесе нам більш у матеріяльну допом о
гу для Рідного Краю , на те, щ об там далі могла
продовж уватися визвольна боротьба на всіх ділян
ках наш ого народнього ж иття. А ле погляньм о теж
і на наш е ж иття в А мериці, та розгляньмося в на
ш и х с и л а х . Ч и м и їх д ій с н о р о з б у д о в у є м о , ч и м и
д ій с н о с е б е с к р іп л я є м о , ч и д ій с н о в е д е м о в А м е р и 
ці наш у працю в такий спосіб, щ об тут якнайдовш е
м о г л а ж и т и ід е я Л и с т о п а д о в и х Д н ів ?
Задалеко зайш либ ми, якби так хотіли відпо
в іс т и н а в с і т і п и т а н н я й о б х о п и т и в ід п о в ід д ю ц іл е
н а ш е ж и т т я . А л е д у м а є м о , щ о н е в ід ій д е м о в ід
Листопадової Ідеї, коли звернемо наш ому грома
дянству увагу, щ об в листопаді застановилося, над
тим наш им народнім організаційним життям, яко
го виразом є та наш а народня сила, щ о є скупчена
в У . Н . С о ю з і. Ц е н е є н ія к а а г іт а ц ія , к о л и з в о д и 
мо докупи тут на американській землінаш Перший
Л истопад з У . Н . С ою зом . Б о чи У . Н . С ою з не
допом агав десяткам и літ і всіми силам и здійсненню
ід е ї Л и с т о п а д о в о г о З р и в у ? І ч и д л я ц е ї с а м о ї ід е ї
не працю є далі? Щ о більш е, м ож на сказати з пев
ною щ ирістю , щ о сам е ж урба за ідеї Л истопадових
Д н ів заставляє нас вим агати від наш ого гром адян
ства обовязкового скріплення У. Н . Сою зу новим
членством. Саме те,щ о ми хочемо, щ об Л истопа
д о в і Ід е ї ж и л и в А м е р и ц і, к о л и н е с т а н е с т а р о ї ім і
грації, змуш ую ть нас апелю вати до розуму і серця
н а ш о ї ім іг р а ц ії, щ о б в о н а з а д л я в е л и к о ї ід е ї в д е р 
жувала народом збудовану силу і її скріпляла, бо
ц ен а їл а ' власна сила.
Не треба додавати,що цей наш апель повинен
у перш у чергу діткнути тих чесних громадянок і
гром адян, щ о вж е є в наш ій організації. Ц ей апель
повинні взяти собі до серця й відділові урядники.
Б о чи щ е й у листопаді м аєм о далі виказувати ті
численнісуспензи,спричиненідуж е часто крайньою
б а й д у ж н іс т ю ? Ч и ж н а в іт ь у т ім в е л и к ім д л я н а с
Л истопаді неп р и є д н а є м о в десятках чи сотках від
д іл івн а в іт ь о д н о г о нового члена для У . Н . С ою зу,
—д л яід е ї? Я к б и т а к с т а л о с я , т о н а ш Л и с т о п а д б у в
б и с в я т о м п о р о ж н іх с л ів . Т о м у ж д е м о н а д іл а —
в ім е н і П е р ш о г о Л и с т о п а д у .
У м е С ам чук.
В ІЙ Н АІ Р Е В О Л Ю Ц ІЯ
Друга частина „В О Л И Н І".
П ередрук забороняється,ні Авторські права застереж ені.
П О С О Л ІВ ІЦ Е М А Р Ш А Л В . М У Д Р И Й
У. К О Л О М И Ї
р и г ін а л ь н и й д о п и с д о „С в о б о д и )" .
- ^ О
)
п о -
Щ о тепер властиво в П оль
щ о діється? Щ о задумує у-
ряд? Я кі реф орм и, які важ ні
мові закони хоче він впрова
дити? Я к готовиться до евен
туальної світової заверухи,
котра мож е кож ної хвилі ви-
бухн и ти ?
З вістей, подаваних щ оден
никами, мало мож на довіда
ти сь,а те, щ о доходить до вух
загалу, не дуж е отіш альне.
І так знаєм о лиш е, щ о пол
ковник Коц старається зліпи
т и я к у с ь н о в у , з р іж н и х п а р т ій
зложену партію , щ ось у роді
давнього Бебе. І знаєм о, щ о
м ін іс т е р р іл ь н и ц т в а х о ч е п е р е 
вести парцеляцію деяких пан
с ь к и х ґ р у н т ів „н а в с х о д н іх к р е -
сах" (чогось з винятком ста-
н и с л а в ів с ь к о г о в о є в ід с т в а !), а
позискані з цього парцелі
продавати спровадженим
із
зах о д у
п о льськи м
к о л ь о н і-
стам .
А щ р м а є с т а т и с я з „н а ц іо 
н а л ь н и м и м е н ш о с т я м и ", к о
т р і в л а с т и в о є „б іл ь ш о с т я м и "
н а с в о їй з е м л і, н іч о г о н е
чути. Знаєм о лиш е, щ о '„в те-
р е н і", ц е б т о н а д о л и н і, п о п о 
вітах, переводиться
ко н сек
вентно стара тактика „як кто
х ц е".
І т о м у м іж н а ш и м н а р о д о м
панує велике
зан еп о ко єн н я:
щ о є ? Д е ж т а „н о р м а л із а ц ія ",
котру нам перед півтора рока
м и о *б іц я в м ін іс т е р К о с ц я л -
ковський, доки щ е був на ста
н о в и щ і п р е м іє р а ? Ч о м у н а в іт ь
„Л у г а м ", щ о н а л е ж а т ь д о д е р 
ж авного звязку „вихованя фі-
зичнего", робиться переш коди
і иапр. заказується деф іляди
перед портретом П етлю ри? А
таких ф актів є багато!
Д о с и т ь т о г о , щ о п р о в ід н и к и
У Н Д О , щ о власне заклю чили
б у л и т о р ік з у р я д о м д о г о в ір у
с п р а в і „н о р м а л із а ц ії" в ід н о с и н
-- у в а ж а л и з а в ід п о в ід н е с т а 
нути перед народом і поясни
ти йому, чому торік так, а не
інакш е поступали, і щ о оста
точно З ТОГО ВИЙШ ЛО.З ТО:
п р и ч и н и в ід б у л о с я в к р а ю б а 
гато довірочних
зборів, ня
к о т р и х п р о м о в л я л и у н д ів с ь к !
посли, обговорю ю чи всі ті бо
дай головніш і справи, котрих
пояснення домагається наш
загал .
Такі збори відбулися власн
в К о л о м и ї. С к л и к а в їх п о с о л
Заваликут, а головним реф е
рентом був посол і віцемар-
шал ольського сойму, Ва
силь М удрий.
З б о р и в ід б у л и с я в е ч о р о м
отж е селян було на них лиш е
кілька, а зреш тою було лиш е
б іл я 100 о с іб з т . з в . ін т е л і
г е н ц ії.
Проводив свящ еник о. Гоя-
нюк, його заступником
б ув
ґазда Зинничук, а секретарем
студент Зайш лий.
П ос.М удрий заявив, щ о хо
че говорити про стан наш ої
п о л іт и к и і п р о п р и ч и н и ц ь о г о
стану. Ось короткий
зм іст
його виводів:
Іде передовсім про вияснен
н я ц ь о г о , ч о м у у н д ів с ь к і п о 
сли пустилея на угодову полі
тику, на політику так званої
„н о р м а л із а ц ії".
О тж е передовсім була у нас
с и т у а ц ія т а к а , щ о м и з а к іл ь -
канацять літ від часу перево
р о т у ц іл к о м н е п о с у в а л и с я
наперед але щ е і це тратили,
щ о в ж е з и с к а л и п е р е д 30-м а
рокам и. Н аш і посли стояли на
становищ і безглядної опози
ц ії і н а р е ш т і О д и н з м ін іс т р ір
заявив, щ о польський
у р яд
буде тепер порозуміватися з
„р у с к ім " н а р о д о м п о н а д г о л о 
в и „р у с к іх п о л іт и к у в "..
А н а т а к е і т и м п о д іб н е н и ж
ч і ч и н н и к и а д м ін іс т р а ц ій н і д у 
ж е раді ітом у та пром ова ста
л а п р а в д и в и м „м е м е н т о м " д л я
н ас.
І з а м іс ц ь іт и в п е р е д
м у с іл и б и м и щ е б іл ь ш е в ід 
ступати назад.
А не треба було забувати і
н а м іж н а р о д н ю с и т у а ц ію . О с ь
больш евики вступили до Ліги
Н а ц ій і п о ч а л и і т а м р о б и т и
в інтересованих держ авах про-
т н у к р а їн с ь к і н а с т р о ї. А >
себ е,в с о в є т с ь к ій У к р а їн і,
больш евики пляново нищ ать
просто фізично — бо вимор-
довую ть і досі українську на
ц ію .
Т а т а к з в а н а ,,у к р а їн із а 
ц ія "
була лише
вели ки м
,,ш в ін д л е м " і с л у ж и л а л и ш е
д о т о г о , щ о б и в у к р а їн с ь к ій
м о в і ш и р и т и л е н ін с ь к і ід е ї.
Н а в іт ь А к а д е м ія Н а у к у К и є в і
перестала бути
у к р а їн с ь к о ю ,
бо до неї відкомендированс
(64)
Зза бугая озвався дядько
В ін , в и д н о , т а к о ж н е с п а в
все слухав.—Т о,різзун їх ма
тері, й у нас страшне тво
р и т ь с я . К а м ін я к ів м а т р о с у
ш апці до церкви заходить.Від
с в іч к и ц и г а р к у п р и к у р ю є і,
щ о хоч, йому роби.Бо щ о ти
йому тепер зробиш . Счобода
вж е така велика, щ о всяка не
м іч п у р и с о м с т а л а і н е п ід с т у 
пай. Х то йому тепер рівня. А
о н д е д и в іт ь с я , щ о з д в о р о м
зробили. П равда, не лю ди са
мі почали то. П очали москалі,
алеж на якого чорта все бити,
нищ гтти.Д вір є двір.П онятно.
Щ о н а р о д о в і.з е м л і т р а , т а к о ж
понятно. А ле,різун їх маттері;
нащ о його той лем ент робити.
П іш ли, розбили, розтрощ или.
Ет, плю нути хочеться і тільки.
— С пи вж е, старий, — зав
важ ує з печі дядина. — Кума
також за день намерзлися і
хочуть задрімнути.
— О х, Б ож е, Б ож е! — зіт
хає Н астя. Вона нижиться і
горнеться до теплого бугая.
Володько мовчить.Й ого дум
ка займ ається одночасно кіль
кома справами. І хорий бать
к о ,і п р о х а н н я м а т е р и ... Б о л ю
че і зрозуміле прохання. Але
т ц о ж в ін в и н е н . В ір а т ік а є з
д у ш і. Н е м а: с и л и в т р и м а т и ij.
Вірити — не знати, знати не
в ір и т и . В ін ж е й н е з н а є , і н е
вірить. П рикра пустельна се
р е д и н а . В ін п р а г н е з н а т и в с е
до безмеж ности, а дійде до
кінця пізнання, далі знов буде
в ір и т и .
То знов в очах мигає осві
чена саля.Рояться лю дські по
статі. Спів, музика. О н чоботи
з темноти вилазять. Д ивиться
на них і ніяково стає.
Н іч у ж е д а в н о п а н у є . Ш у 
м и т ь в іт е р . П о б л я ш а н ій с т р іс і
хати стукотить гіллям роз
л о г и й г о р іх . З а в ік н о м в и б р і
хує сусідський Боско свої не
вибагливі розмови з ворохоб
н о ю н іч ч ю р е в о л ю ц ії
ІД іе ї с а м о ї н о ч і п о г р а б у в а л и
м а н а с т и р . В ід ч и н и л и в с і л ь о 
х и , вигнали з келій послуш ни
к ів .Все, щ о знайш ли в льо
х а х , в и ч и с т и л и . а ж у т ь , п я н і
больш евики. Наджорився о-
дин з другим ханж і, самогону,
зібрались бандою і хотіли на
„п р и с т а в л е н іе " в л із т и . С е м и -
наристи виперли. Так вони до
м а н а н т и р я . С у щ е н ю ," с л и в к и ,
пш оно — все, як є, під ноги.
А після у приходського ба
тю ш ки двацять тисяч золотом
вимагали. Дві години босого
бралися оті больш евики? Я ка
х а л є р а п о р о д и л а їх н а с в іт ?
— К аторж ани! Н е знаєте?
Всі каторги повідчиняли. О н
зі С ибіру, каж уть, сто тисяч
їх с у н е .
— К аторж ан?
А щ о ж . І с п и н у їм н е м а ,
б о ж їм в с е н іп о ч о м . М о є -т в о є .
Для такого жизня все одно
сплю вак. К улю в лоб і ш лю с.
— А деж власть? — грізно
питає котрийсь. О н у Д ов-
гощ ика також були, пять ти
сяч стягнули і молодицю спо
ганили. Олійникові записку
п ід к и н у л и : т а к у -р о з т а к у т в о ю ,
як не приготуєш десять тисяч
золотом , кулю в череп заж е
нем і баста. На Горбаях цілу
й іч с в и н ю с м а л и л и і с т р іл я л и
в небо.
— Какая тепер власть! Вон
у Києві Центральна Рада, ка
ж уть, восько собіраєт. А ка-
кой сознатільний чоловєк пой-
дьот сьогодні вою вать. За ко
го ,с п р а ш у є т ь с я ?...
Ч о м у н і. П іш о в б и в с я 
кий, але надо реж им встано
ви ть.Б е з р е ж и м у н е п ід е .
Народ. Затиснуті, спраглі,
у с т а , н а п р у ж е н е ,к а н т а т е ч о л о .
О чі впоєні в калам утну дале
ч ін ь ,н іб и о ч і б о ж е в іл ь н о г о ,
Щ о зненацька наткнувся на
н е й м о в ір н о я с к р а в у ц іл ь . А л е
я к п із н а т и її? Н а о ч а х с ір а
ш каралущ а. Н а душ і вирую 
чий накип їди,щ о збірався там
впродовж століть.Стрясає ди
ко і нервово головою , пру ча
на снігу протримали і дарма
І д е в о н и в ч о р т я к и н а -'з а р ж а в іл у д у м к у .
ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО
ється пустити в рух застояну,[ В ЧЛЕН И У КРА ЇН СЬКО ГО
О дного
дня оголош ую ть,
щ о н а Ш и н к ів ц я х б у д у т ь р о з
давати тараню . Десь там за
леж алося багато тарані й її
п о р іш и л и р о з д а т и
н а р о д о в і.
К аж уть, буде велика зборня,
й д у т ь у с і ч о л о в ік и . Ц ік а в о .
ВолОдько також не промине
такого видовиська.
П іш ов.
П ерейш ов
ч ер ез
двірський сад. Сила народньо
го буревію залиш ила тут ви
разні сліди. П ош арпані будин
к и ,п о в и р и в а н і в ік н а п о з іх а 
ю ть'у простір. По алеях роз
с и п а н і п а п ір ц і. В о л о д ь к о п ід 
н ім а є т а к и й п а п ір е ц ь . П и с а н о
л а т и н к о ю . С х о в а в д о к и ш е н і.
Пригодиться. Дома розбере,
щ о там написано,
о там написано.
Н а Ш и н к ів ц я х т ь м а -т ь м е н н а
народу. О сь мурований з чер
воної цегли і критий смоле
ною бляхою будинок колиш
нього банку. О бчовгані мідяні
клям ки, витоптані пороги, за-
бруджений поміст. Махорча-
ний дим розводить у просторі
ханаберні викрутаси.
А
Здається, сто тисяч дядьків
п р и б у л о з а т а р а н е ю . їх ж ін к и ,
їх д іт и . Ц іл і п о к о л ін н я с к у п -
чилися ось тут. Н а них ш ине
л і,ф ураж ки, папахи. Н а пле
чах не позаростали, не зли
лися зі загальною
с ір и н о ю
с л ід и в ід п а г о н ів . Н а о б л и ч ч я х
загар окопів, в очах вибуш ні
вогн и ки .
ч
\
а л ь ш е б у д е )
НАРОДНОГО СОЮ ЗУ.
м о с к а л ів і ж и д ів п р о с т о з
л іт б ю р а .
Больш евики винищ или спер
ш у т а к з в . „ш у м с ь к із м ", а п о 
тім взялися і до дуж е вірного
їм С к р и п н и к а , к о т р и й , п із н а в 
ш и властиву суть больщ евиць
кої русотяпської політики, —
сам собі смерть,зробив.
Ц ілу низку визначних укра
їнських учених вислали боль
ш е в и к и н а С о л о в к и (я к о с ь
С т. Рудницького, М ик. Ч ай-
ковського, М Лозинського і
ін ш и х , п о л к . Б у к ш о в а н о г о з а
мордували,як зреш тою ісвоїх
п р и х и л ь н и к ів , я к о с ь м о л о д и х
братів Круш ельницьких. Якаж
їх в и н а б у л а ? Н ія к а ін ш а , я к
л и ш т а , щ о в о н и б у л и с в ід о 
мими українцями, хоча зара
зом і комуністами.
І ие власне українство, а щ е
б іл ь ш е п о х о д ж е н н я з Г а л и ч и 
ни було причиною їх смерти.
Н ареш ті взялися больш еви
ки навіть до такого К оцю бин
ського, що сам спроваджував
к о л и с ь їх в ій с ь к а н а К и їв , т а н а
галичанина Порайка з Устя
коло С нятина. Є це тип каріе-
р о в и ч а , щ о х о т ів , з а в с я к у ц і
н у в и б и т и с ь н а в е р х . В ін і з і
с т а в в р а д я н с ь к ій У к р а їн і д е р 
ж авним
сек р етар ем
(м ін і
стром ) судівництва і старався
в и с т у п а т и в с е в н а й м о д н іш ій
нош і. А ле як виступав на збо
р а х с п р а в д іш н іх б ід а к ів -п р о -
лєтарів —тоді на себе натягав
найбільш і дранки. А ле тепер і
н а н и х п р и й ш л а ч е р г а . І їм з а -
кидую ть больш евики, щ о во
н и є п р и х и л ь н и к а м и ^. Т р о ц ь -
ко го , себто того, щ о завжди
був найбільш им ворогом укра
їн с т в а .
А коли і були у нас в Гали
ч и н і я к іс ь н а д ії н а р а д я н с ь к у
У к р а їн у —т о в о н и с у п р о т и т а
кого терору та супроти дикта
торства, насланого з М оскви
П остиш ева —дочиста розвія
л и сь. М и побачили, щ о м уси
мо здобути сильніш у позицію
в з а х ід н ь о -у к р а їн с ь к и х
зем 
л я х у П о л ь щ і і т у т , я к д а в н і
ш е щ е з а А в с т р ії, к л а с т и п ід в а
л и н и н а ш о ї н а ц іо н а л ь н о ї в ід 
будови. Т ут, в П ольщ і є наш а
кляпа безпеченства, і тому ми
м у с іл и з м ін и т и н а ш у т а к т и к у .
Нова конституція нічого нам
не давала, а нова організація
виборча щ е менш е. Чи як би
ми були збойкотували нові
вибори до сойму, —то булиб
ми щ о зискали на тім ?
М и би попросту позбавили
були наш народ парляментар-
ної репрезентації, іхто зна які
лю ди позасідалиб були нана
ш и х м іс ц я х в с о й м і т а ім е н е м
наш ого народу давали заяви.
М и мали вже такий відстра-
ш а л ь н и й п р и к л а д н а В о л и н і.
А до того наш а репрезента
ція арляМ ентарна грає ролю
звязкового 'з
загр ан и ц ею
і
репрезентує наш народ перед
нею .
М у с іл о о т ж е п р и й т и д о
к о м п р о м іс у і в т ій д о р о з і п р и 
й ш л о д о в и б о р у п о с л ів . А л е
коли м и,не зваж аю чи на знач
ну опозицію в краю проти ви
б о р ів , взяли у них участьі тил.
урядові зробили прислугу, то
маємо претенсію, щ об і уряд
с п о в н и в п р и р е ч е н у „н о р м а л і
зац ію ".
А ле хоч ми не лиш е взагалі
за будж ет, але навіть і за
в ій с ь к о в и й
будж ет
го л о су 
вали —то і від уряду ми мо
жемо домагатися виповнення
свого обовязку і правдивої
„н о р м а л із а ц ії" в к р а ю .
Н а ж а л ь , н о в и й м ін іс т е р -п р е -
зидент, Складковський, обій
маю чи урядування —не склав
н ія к о ї з а я в и в с п р а в і „н о р м а 
лізації" і справа нем овби ви
си ть. М и маємо свою макси
м альну програм у — а нею є:
п о л іт и ч н а а в т о н о м ія . А л е м и
маємо і так званий „Зофорт-
п р о г р а м ", т о є п р о г р а м у „п о 
к и щ о " а б о „в п е р ш ім р я д і",
[-к у д иналеж ить напр. залож ен-
ня українського університету.
П окищ о —-уряд на рахунок
„н о р м а л із а ц ії д а в н а м іщ е т о 
р ік р іл ь н и ч и й л іц е й в о д н ім
с е л і, а л е н а т ім і с т а н у л о .
А ле всеж таки наступило бо
дай лагідніш е трактування на
ш их національних свят, акаде
м ій і т . ін . А л е т е п е р п о л ь с ь к а
п р е с а п ід н я л а к р и к і
ц ь о г о , т о м у і т е п е р в т .ч з в і „т е -
рені" бачимо знову викону-
в а н я п р а к т и к и „я к к т о х ц е ".
Н аш народ, поклавш и стіль-
ж е р т в н а ж е р т в е н н и к у в іт ч И -
ни —м усить тепер передовсім
числитися з фактичними об
ставинам и. Н е те, щ о я хочу,
але те, щ о я м ож у м усить де-
ц и д увати .
'
Коли наш і мужі державні
стояли лиш е на негативнім
становищ і —то уряд говорив
їм : ми не можемо потурити
тим, що державу розсаджу
ю ть.
Зрезиґнувавш и з негації —
ми маємо право використову
вати легальний шлях. А до
того не забувайм о і на це, щ о
Европа тепер організується
чимраз виразніш е на два су
противні табори. І ми м усим о
ріш итись,до котрого нам при
стати. К олиж станемо засад-
ничо в противенстві до П оль
щ і,
то мусимо сподіватися
цього, щ о колиб прийш ло до
катаклізму — то наш а Інтелі
гентна верхівка зістане негай
н о з л ік в ід о в а н а .
М и старалися узискати ам-
н е с т ію д л я п о л іт и ч н и х в я з н ів ,
а л е о б іц я н о н а м , щ о л и ш е ін 
д и в ід у а л ь н о б у д е м о ж л и в и м
узглядню вання
д о т и ч н и х
п р о сьб .
Н а ш к іл ь н ім п о л і в ж е
о б іц я н о п е р е н е с т и 100 н а ш и х
учителів назад до рідного
краю .
Б е с ід н и к о б г о в о р и в ' п о т ім
с п р а в у ,,Д н іс т р а " і т е , щ о в е
лика небезпека, яка грозила
н а ш и м м о л о ч а р н я м з іс т а л а »,
усун ен а.
Н а в іт ь н а п о л і д и п л ь о м а т и ч -
ної служби осягнено дещ о, а
го , щ о до ольського консули
ту в Н ю ЕЙорку приділено ма
гістра Олесницького, а до
Х арбіна магістра Ст. Левиць-
когО .
Н е в е л и к и м и у с п іх а м и м о ж е
почванитися наш а парлямеа
тарна репрезентація — але у
всякому разі — робила, щ о
м о гл а.
П о-тім рефераті п.М удрого,
я к и й м и п о д а л и д л я ін ф о р м а
ції наш ого загалу обш ирно н
вірно, зачалася дискусія.
П ерш ий промовив (яко без
п а р т ій н и й ) д -р К . Т р и л ь о в
с ь к и й . В ін п р и з н а в , щ о т і, щ о
зістали послами, за малими
виїмками, роблять свою служ
бу добре, але повинні натисну
ти на усунення тих надуж иті.
щ о д ію т ь с я в „т е р е н і". І т а к
на Гуцульщ ннідорогою факту.
н е д е к р е т у з а в е д е н о в и їм к о в и й
стан .
В Коломиї недопущено цьо
го літа до С вята Гуцульщ ини,
а я к т е п е р в о с е н и х о т іл а ф іл ія
„Просвіти" влаш тувати Святе
П росвіти —то їй сказано,що
це є „обейсцям заказу свєнта
Г у ц у л ь щ и з н и ". В Ж а б ю н е п о -
зволено грати навіть „Голго-
т и "і не допущ ено взагалі на
Гуцульщину концертів хору
К отка.
Треба би дивитись дуже у
важ но ца тс, щ о роблять па
н о в е в „т е р е н і", б о ц е д у ж е
часто суперечне з поняттям
„н о р м а л із а ц ії".
П ос.
М у д р и й в ід п о в ів , щ о
в справі Свята. Гуцульщинн
в и я с н и в в о є в о д а в ц е й с п о с іб .
щ о
з а к а з а н о ,' ,; в л а ш т у в а н н я
цього свята власне в інтересі
(?) лю дности, бо могли на
нь'^о закрастися комуністи і
^н а р о б и т и б ід и . д е ж п о л і
ц ія ? їв . Г у ц у л я к ).
Дальші запити іД И С К У С ІЇ
не виявили задоволення. Збо
ри закінчено у не дуж е то до
б р ім н а с т р о ю .
Іван Гуцуляк.
П Р О Е С П А Н ІН ) Й ІС П А Н Ц ІВ
М ова й культура. -
— С е л о й м іс т о . З в и ч а ї й о б и ч а ї.
85 м іл іо н ів л ю д е й г о в о р я т ь
по еспанськи.
К о л и г о в о р и м о , п р о Е с п а н ію
ч и е с п а н ц ів , р о б и м о . п о м и л к у ,
к о л и д у м а є м о , щ о о ф іц ій 
н о ю м о в о ю е с п а н ц ів є е с п а н .-
ська мова. Тимчасом
есп ан
с ь к о ї м о в и н е м а ; о ф іц ій н о ю
м о в о ю Е с п а н ії к а с т и л ь с ь к а
мова. П очатки тієї мови сяга
ю т ь XV. с т о л іт т я . П іс л я п о л і
т и ч н о ї з л у к и Е с п а н ії в 1469 гл
та після оконечного прогнання
м а в р ів у 1492 р о ц і к а с т и л ь 
ську мову признали
о ф іц ій 
н о ю м о в о ю . М о в а ц я п о ш и р 'и -
лася скоро поза географічні
г р а н и ц і Е с п а н ії. Т о м у , щ о в ід 
криття та кольонізацгя Аме
р и к и ц е б у л о д іл о к а с т и л ій -
ц ів ,їх м о в о ю г о в о р и л и в А м е 
р и ц і, а п із н іш е й н а Ф и л и п и -
нах.Тепер попри кастильську
м о в у , я к о ф іц ій н у , в ж и в а 
ю т ь н а п ів н о ч і б а с к ій с ь к о ї
м о в и , у п р и к о р д о н н ій с м у ^і
п о п р и П о р т у г а л ію г а л іс ій с ь к о ї
(к о л о 2 м іл іо н и ), н а с х о д і к а -
т а л ь о н с ь к о ї м о в и (о к о л и ц і К а -
т а л ь о н ії, В а л е н с ії т а н а Б а л є -
а р а х (4.5 м іл іо н а ) й щ б ін ш и х
діалектів. Зате в М ексику, С е
р е д у щ ій А м е р и ц і т а в с ій П ів 
д е н н ій А м е р и ц і (з а в и н я т к о м
Бразилії) говорять майж е ви
клю чно кастилійською мовою .
Так то тією мовою говорять
к о л о 85 м іл іо н ів л ю д е й .
Я к п о в с т а л а к у л ь т у р а Е с п а н ії.
У н ія к ій ін ш ій з є в р о п е й 
ських країн при повстанні
культури, стільки рас Г наро
дів не оставили тревалих слі
д ів с в о є ї т в о р ч о с т и , с к іл ь к и в
Е с п а н ії. Б у л и т а м к е л ь т и , ф е -
н ік ій ц і, г р е к и , к а р т а ґ ін ц і, в і
зантійці, маври й араби.
С л ід и к у л ь т у р и т и х н а р о д ів
подибуємо щ е сьогодні у м о
вах, звичаях і памятках ми
с т е ц т в а в Е с п а н ії. К іл ь к а д н ів
перед вибухом громадянської
в ій н и з н а й ш л и в м іс т е ч к у Е л ь -
че (щ о лежить недалеко по
бережжя Середземного моря)
різьбу, щ о є клясичним прим і
р о м , я к т о іб е р ій с ь к и й р із ь б а р
учився того мистецтва від на
р о д ів , щ о посилю валися на ібе
р ій с ь к о м у
п ів о с т р о в і. Л и ц е
п р о т и і р із ь б и к л я с и ч н о -л а г ід н е — ц е
грецькі впливи; наш ийник
ф ін ік ій с ь к и х в з ір ц ів , п р и к р а 
с и в у х і г о л о в и іб е р ій с ь к і.
Ф е н ік ій ц і, г р е к и т а к а р т а ґін и і
основували еспанські пристані
й торговельні м іста, римляни
будували дороги, мости,водо
проводи. Д о сьогодні в Сего-
вії є велитенські останки слав
н и х р и м с ь к и х в о д о р о д ів .
С е л о т а м іс т о в Е с п а н ії.
М айж е в усіх європейських
к р а їн а х р о з в и т о к м іс т с в о їм и
початками сягає середньовіч
них часів, і то пізніш их серед
н ь о в іч н и х ч а с ів . Б о в ід т о д і м і
ста починаю ть ж ити виклю чно
о к р е м и м ж и т т я м , ін а к ш и м н іж
сел о , а приймаю ть характер,
щ о в основах задерж ався до
н а ш и х ч а с ів .
Інакш е є в Е спанії. Еспанські
м іс т а с я г а ю т ь с в о є ю о к р е м ін і-
ною формою найдавніших ча
с ів .В истане подати кілька при
кладів. Картаґіну
осн ували
картаґінці, Тараґону, Севілю ,
К ордову римляни, К адикс ф і
н ік ій ц і.
Е с п а н ія Ц ік а в а щ е й т и м , щ о
впродовж століть ніколи се
лянське населення масово ме
переносилося до м іст. Тому то
є дуж е багато селянських ро
дин, які сидять на своїх госпо
дарствах від непамятних ча
с ів .
Д уена й кавалєро.
Д уена — це ж інка, щ о това-
р и ш и т ь м о л о д и м д ів ч а т а м в
Е спанії на проходах, прогуль-
к а х і з а б а в а х . В о н а „я н г о л -
хоронитель" пристойної пове
д ін к и д о р о с т а ю ч и х д ів ч а т . Ч а
с т о у п р и л ю д н и х м іс ц я х м о ж
н а б а ч и т и с т а р ш у ж ін к у , т о
товариш ить еспанським красу
н я м . Г а р н і л и ч к а , в с е в с м іх н е м і
й веселі,з віяльцем у руці ста
раю ться якнайменш е звертати
у в а г у н а с в о їх „я н г о л ів -х о р о -
н и т е л ів ',
>
які в більш ости ви
коную ть уже сьогодні свою
с л у ж б у л и ш е д л я т р а д и ц ії.
Кавалєро — цього слова
вж иваю ть розмірно від недав-
на на означення дорослого ю -
нака, який залицяється до дів
ч и н и . З п о ч а т к у н а з в о ю „к а в а 
л єр о "називали найниж чу вер
ству еспанської ш ляхти.
Ч .279.
У К Р А ЇН Ц І Д А Л Е К О Г О С Х О Д У
1ПРОТИ ЧЕРВОНОЇ МОСКВИ.
П р о т и к о м у н іс т и ч н и й в и с т у п
У к р а їн с ь к о ї Н а ц іо н а л ь н о ї
К о л ь о н ії.
С В О Б О Д А , С У Б О Т А , 28т о Л И С Т О П А Д У ,
Д н я 27 ж о в т н я 1936 р о к у
в еч ор ом
в ід б у в с я
в
У к р а їн 
ському Національному
Д ом і
в
Х а р б ін і о р г а н із о в а н и й В И
СТУ ПУ к р а їн с ь к о ї Н а ц іо н а л ь н о ї
К о л ь о н ії п р о т и
р о зк л а д о в о ї
роботи червоної Москви. На
ц ей п р о т и к о м у н іс т и ч н и й
в и -
с туи двигнулося
в с еч
у к р а їн 
ство міста Харбіна.
В ел и к а
саля У.Н.Дому була перепо
вн ен а.
Д о к л а д ч и к а м и
б у л и
п ед .
І. С віт і д
Б а р ч ен к о .
П ісл я д о к л а д ів , я к і б у л и іл ю
стровані картами-діяґрамами і
к а р т о ю У к р а їн и , н а я к ій б у л и
зазначені всі револю ційні ви-
cTViiii п р о т и ч е р в о н о ї М о с к в и
за о с т а н н і м іс я ц і, в и в я з а л а с я
дискусія. О. Дзиґар відчитав
п р и в іт С о ю з у У к р а ї н с ь к о ї М о 
лодідо націоналістичного уря
д у Є с п а н ії, я к и й в и с л а н о н а
руки ген. Ф ранка.
Г р ім к е : Х а й ж и в е н а ц іо н а л і
стична Еспанія! Х ай ж иве по-
б ід а У к р а їн с ь к о г о Н а ц іо н а л і
зм у!
у
Після дискусії принято низ
ку постанов:
У к р а їн с ь к а Н а ц іо н а л ь н а К о -
льонія в М андж у-Д іго на сво
їх п р о т и к о м у н і с т и ч н и х з б о р а х
27 ж о в т н я 1936 р о к у в з в я з к у
З
п ол ож ен н я м
н а
С х ід н іх
Українських Зем лях під окупа
ц іє ю ч е р в о н о ї М о с к в и т а в
з в я з к у з її р о з к л а д о в о ю к о м у -
к іс т и ч н и ю р о б о т о ю
н а З а х ід -
н іх У к р а їн с ь к и х З е м л я х п о з а
м еж ам и С С С Р і в ін ш и х к р а
я х.я к в Е с п а н ії, Ф р а н ц ії і т . д .,
стверджує іріш уче підкреслює
о тес:
У к р а їн с ь к а Н а ц іо н а л ь н а К о -
льонія в М анджу-Діго
і всі
у к р а їн ц і Д а л е к о г о С х о д у , в и 
зн а ю ч и у к р а їн с ь к и й н а ц іо н а л ь 
ний
ід е а л ,—С а м о с т ій н у
С о-
бор н у
У к р а їн с ь к у
Д ерж аву,
р іш у ч чй т в е р д о б о р я т ь с я ІІ
б о р о т и м у т ь с я в с ім а з а с о б а м и
проти всякої форми
п о н ев о
л е н н я у к р а їн е я к о ї н а ц ії.
Червона М осква, окупував
ш и з б р о й н о б іл ь ш у ч а с т и н у
у к р а їн с ь к и х
зем ел ь
в р а з
із
З ел ен о ю
У к р а їн о ю
(З е л е н и м
К л и н о м ), з м а г а є д о ц іл к о в и 
т о го
зн и щ ен н я
у к р а їн с ь к о ї
нації організованим
го л о д о м ,
масовими розстрілам и, заслан
н я м ,тощ о.
З посиленням
у к р а їн с ь к о г о
н а ц іо н а л іс т и ч н о г о
р е в о л ю ц ій 
ного руху на всіх українських
землях поза меж ами С С С Р та
ної Москви і на українських
землях поза меж ами С РС Р та
серед української ем іграції, як
теж у зв я зк у з м іж н а р о д н ь о -
п о л іт и ч н и м п о л о ж е н н я м , ч е р 
вона М осква знову посилила
свій наступ на український на
р и .
М іж
п о с т а н о в а м и в н у т р іш
нього характеру протикомуні-'
стичні збори українців Дале
кого Сходу висказали
щ иру
й гарячу подяку владі М андж у-
Д іг о з а її п р и х и л ь н іс т ь
д о
у к р а їн ц ів і у к р а їн с ь к о ї с п р а 
ви та за м ож ливість праці для
у к р а їн с ь к о ї н а ц ії.
Окремо проголошено
т а к у
точ к у:
У к р а їн с ь к а Н а ц іо н а л ь н а К о -
л ь о н ія ш л е п а л к и й п р и в іт в с ім
у к р а їн ц я м , а п е р е д о в с ім у к р а 
їн с ь к ій п о л о д і н а в с іх у к р а їн 
ських землях і поза ними за
ї* а к т и в н у й р іш у ч у б о р о т ь 
бу проти комунізму.
Ьезпереривно лунали кличі:
Смерть комунізмові!
Х а й ж и в е п о б ід а н а ц іо н а л і
зм у!
С л а в а С а м о с т ій н ій С о б о р н ій
У к р а їн і!
"ротикомуністичні збори за
к ін ч е н о
с п ів о м
„Н е
п о р а "
и м н
С У М ).
П р о т и к о м у н і
сти ч н и й
в и ст у п
У к р а їн с ь к о ї
Н а ц іо н а л ь н о ї К о л ь о н ії б у в в е
л и к и м з д в и г о м у к р а їн ц ів Д а л е 
кого С ходу.
У В А ГА !
Д Л Л Е Н Т А В Н , П А .,І О К О Л И Ц Я !^
У В А ГА !
ЗА Х О Д А М И
У К Р А ЇН С Ь К О Ї П Р А В О С Л А В Н О Ї П А Р О Х ІЇ
т а п р и с п ів у ч а с т и в ід д іл ів І с н у ю ч и х п р и п а р о х ії: О Д В У ч . 23:
/
В°" ИЇ
х
Е
еС ї
;С о ю з у У к р а їн о к ч . 40; Б р а т с т в а с в . М и х ч .
147 У .Н ,С ; С е с т р . П р е ч . Д ів и ч . 151 У .Н .С .; Б р а т с т в а с в . М и -
к о л а я ч . 17 П р о в и д ін н я ; Ц е р к о в н е С е с т р . Н а й с в я т іш о г о С е р ц я
І с у с а ; К л ю б у У к р . А м е р . Г о р о ж а |і; Т о в . У к р . Т а н ц ю р и с т ів
в . А в р а м е н к а ; Т о в . С п ів а ц ь к о -Д р а м . їм . Л и с е н к а т а п а р о -
- х ія л ь н о ї ш к о л и
::
: в ід б у д е т ь с я:
::
:
ЛИСТОПАДОВЕ СВЯТО
В Н Е Д ІЛ Ю ,Д Н Я 29-Г О Л И С Т О П А Д У (NOVEMBER)1 9 3 6P .
В
П А Р О Х ІЯ Л Ь Н ІИ
С А Л І,
80S NORTH FRONT STREET,
ALLENTOWN, PA.
Тогож дня після*богослуження всеч. о. Д. Сенета від
править П АН АХИ ДУ і виголосить проповідь над прибраною
м о г и л о ю , я к у о к р у ж а т ь в ід д іл и Ч е р в о н о г о Х р е с т а і С іч о в и х
С т р іл ь ц ів . В е ч о р о м , в г о д и н і 7-м І й , п іч н е т ь с я С В Я Т О Ч Н И Й
К О Н Ц Е Р Т х о р о м їм . Л и с е н к а , п е р е п л іт а н и й д е к л я м а ц ія м и .
Реферат виголосить п.Дм.Галичий. П о рефераті буде пред
ставлення „КИ ЇВ Н А Ш ".
у
Г
У цьому представленні приявні будуть бачити і чути це
правдиве зображення українських військових змагань в бо
р о т ь б і з а д о л ю і в о л ю У к р а їн и .
Реж ісер і діріґент Іван Зазворський.
П р и й д іт ь , б р а т т я й с е с т р и , п р и г л я н у т и с я ц ій г а р н ій ш т у ц і, в я к ій а м а т о р и
виступаю ть у стрілецьких строях. П рніодіть та аврличайте своєю приявністю
п а л я т ь н а ш и х г е р о їв , я к і з а н а с в ід д а л и ж и т т я с в о є . П р н іо д іт ь і д о п о м о ж іт ь
ти м , які караю ться в польських тю рмах та й тим, які коротаю ть свій вік у
ш питалях.
*
278
•kkk[»l»kUUI»UU2»UUl4UUUUUU n^T¥
У В А Г А !
Н И М ,Н , Д Ж .,ІО К О Л И Ц І! У В А Г А !
З А Х О Д А М И Ч О Р Н О М О Р С Ь К О ! С ІЧ И liftД . В ІТ О В С Ь К О Г О
В НЮ АРКУ, Н. ДЖ .
влаш товується
С П ІЛ Ь Н У В Е Ч Е Р Ю
В Н Е Д ІЛ Ю , 29. Л И С Т О П А Д У (NOVEMBER) 1936P.
В
С ІЧ О В ІЙ
С А Л І,
229 SPRINGFIELD AVENUE,
NEWARK. N. J.
П о ч а т о к т о ч н о в г о д и н і6-т ій в в е ч ір . В с т у п 75 ц н т .
Чистий дохід призначений для Інвалідів.
П ід ч а с г о с т и н и б у д у т ь п р о м о в л я т и б е с ід н и к и , р ів -
н о ж б у д е м а л е п р е д с т а в л е н н я , я к е д а с т ь С іч о в а м о 
л о д ь
|
Д о численної участи
запрош ує
У п р а в а С іч и .
278
) •••. ••• •;••D D
!• Д О К Р А Ю
Р
П
Ш
І
ПЕРЕСИЛАЄМ О В ДОЛЯРАХ І ТЕЛЕ
Г Р А Ф ІЧ Н О Д О В С ІХ Ч А С Т Е И С В ІТ А ,
СКОРО ІДЕШ ЕВО.
П родаєм о ш ифкартн на всі лінії До краю
із краю до А мерики.
"'
П олагодж уем о всі краєві справи деш ево
1після прав краевих.
П родаємо і виміню ємо доми і фарми І
полагодж уемо всі тутеш ні справи ре
ал ьн остей .
В кож дій справіпросим о кож дого У країнця в А мериціудав а-
тися в повиш нх справах до свого українського бю ра котрого-
властителем від 20літ є А нтін П аш ук. А дреса така:
ANTHONY D. PASHUCK
822 N. 8th Street
Philadelphia, Pa. j
000000-00000000000.0000.00000
і
I
1
1
!
!
I
I
I
I
1
НЮ АРК,н. дж .
О Т С И М
П О В ІД О М Л Я Ю
ІН Т Е Р Е С У Ю Ч И Х , щ о
я
П Е Р Е Н ІС С В О Є
ДЕНТИСТСЬКЕ ЗАВЕДЕННЯ
Д О Н О В О Г О О Ф ІС У .
З посажанням
Dr.В. В. MATІ, Dentist
992 SPRINGFIELD AVE.,
IRVINGTON, N. J.
At Irvington Center.
gpasrere^^
1
1
1
8
s
I
I
1
r^SI
wm
Ш ИФ КАРТИ
на найбільш ) та найскорш ) кораблі на ісі прогулькн і то до всіх
к р а їв .В о г о т о в л я е м о в с і д о к у м е н т и , п о т р іб н і д о п о д о р о ж і п а ш -
п о р т и . В із и , п е р м г ж , а ф ід е в г т н . п е т и ц ії, і т о м у н а ш і п а с а ж и р и н е
ід о о т *.и л ^п о т іявд о р о зі
ДОЛЯРИ посилаємодо всіх країв ПОСПІШ НО ІТЕЛ6ГРАФІЧНО
і BHiMd-tj Ь м <і и о а н н і й п о ч т і п і д п о в н о ю г а р а н т і є ю П О М А Г А Є М О
нелегальним легалізуватися відповідно до нових законів.
П О Л А Г О Д Ж У Є М О С Т А Р О К Р А Є В І С П Р А В И в ід п о в ід н о д о т е п е
р іш н іх о б о в я з у ю ч и х з а к о н ів в к р а ю . К о н т р а к т и , п о в н о в л а с т н , а к т и
д а р о в и з н и , д о в ж н ) с к р и п т и 1 в с і ін ш і д о к у м е н т и .
П р о д а є м о Д О М И т а р іж н і б н з н е с н п о д у ж е п р и с т у п н и х ц ін а х .
Голосіться у всіх справах до наш ого Н О ТАРІАЛЬН О ГО БЮ РА
оо совісні поради та ретельну обслугу.
S.
KOWBASNIUK
S77 Е . 10th STREET, (М ІЖ 1-о ю І Е в е и ю А ), . NEW YORK, N. Y.
Х а б р ін .
P; Ф .
— П е р е п р о ш у ю , ч и м іг б иЯ " б а ч и т и с я з п а н о м
В іт р и к о м ? В ін п р а ц ю є в в а ш о м у о ф іс і у б у х г а л і*-
т е р ій н о м у в ід д іл і. Я й о г о , в у й к о .
Т о в и с п із н и л и с я . П а н В іт р и к п р о с и в , щ о б
я й о г о з в іл ь н и в н а с ь о г о д н і, б о м у с и т ь п іт и н а
ваш похорон.
~'
— В ч о р а б у в я у л ік а р я і в ін с к а з а в м е н і, щ о
лиш е спорт м ож е мені пом огти.
І ви вж е зачали вправляти?
Н і, я щ е не знаю , який спорт вибрати би!
Т о збирайте почтові марки. * •ч
З У К Р А ЇН С Ь К О Г О
Ш Ш М ЕРИ Щ
К Л ІВ Л Е Н Д , О .
Лестопадове Свято.
В н е д іл ю , 8-г о л и с т о п а д у б .
p..
у к р а їн с ь к а
п р а в о сл а в н а
г р о м а д а в К л ів л е н д і в ш а н у в а 
л а п а м я т ь п о л я г л и х г е р о їв у
б о ю з а в о л ю У к р а їн и п а н а х и 
дою .
Ч лени
Ч о р н о м о р сь к о ї
С іч и в п о р я д к у в а л и
в церкві
гарну могилу з дубовим хре
стом . Н а могилі лежав
к р іс ,
козацька ш апка
і ш абля. З
хреста звисала чорна ш арфа з
зо л о т и м
н а п и со м :
п о л я гл и м
б о р ц я м з а в о л ю У к р а їн и . П о
четлгу сторож у при могилі дер
ж а л и м о л о д і с іч о в и к и в о д н о 
с т р о я х , з к р іс а м и в р у к а х .
П о с п ів а н ій С л у ж б і Б о ж ій
в ід п р а в и в о . З а п а р и н ю к п а н а 
х и д у з а у п а л и х с т р іл ь ц ів
за
в о л ю
У к р а їн и . П е р е д п а н а х и 
д о ю в и г о л о с и в в ід п о в ід н у д о
хвилі зворуш ливу- проповідь,
у я к ій в к а з а в н а
в ел и ч
т о ї
посвяти і незрівнаної ж ертви,
ш о її п р и н е с л и в б о ю з а в о 
л ю п о л я г л і г е р о ї. В о н и п е р е -
ляли в наші серця свою лю
б о в ,
своє завзяття й кажуть
н а м іт и т и м ш л я х о м , я к и м в о 
н и с а м і й ш л и , щ о б д о к ін ч и т и
розпочате ними діло. П ропо
в ід н и к с к а з а в , щ о т а к и х м о г и л
на українських землях багато.
У них спить воля. К оли укра
їн с ь к и й н а р ід з ір в е т ь с я д о в е
ликого чину, то з тих могил
виростуть борці за наш націо
н а л ь н н й ід е а л .
О . З а п а р и н ю к п р о с и в в ір н и х
н е з а б у т и з а у к р а їн с ь к и х ін в а 
л ід ів . Вслід за тим у церкві пе
р е в е д е н о з б ір к у ha ін в а л ід ів ,
щ о п р и н е с л а $32.55.
М ихайло Ш міґельський.
а а а ап а а а ап а п а п а п а а а ап р а п а п а а а р а п а п а а п п п п
М 1Н Н Е А П О Л ІС , М ІН Н .
С в я т о У к р а їн с ь к о ї Д е р ж а в 
н о с т і!.
З а х о д о м
т о в а р и ст в
і се-
стрицтва, що гуртуються при
к а т о л и ц ь к ій ц е р к в і в М ін н е а -
п о л іс , н а ш а г р о м а д а в ід с в я т 
к у в а л а с в я т о у к р а їн с ь к о ї д е р 
ж а в н о с т е В н е д іл ю , д н я 1-г о
л и с т о п а д у , о . В . Б іл и н с ь к и й
в ід п р а в и в п а н а х и д у з а п о л я г
лих у бою
борців і завізвав
п р и с у т н іх
злож ити
ж ертву
на тих, щ о лиш илися при ж ит
тю ,а л е о к а л іч іл и н а в ік и . З б ір 
к а в ц е р к в і п р и н е с л а $14.71.
В е ч о р о м , у г о д . 7.30, в ід б у в 
ся святочний концерт. Вступ
н е с л о в о в и г о л о с и в о . В . Б і
л и н с ь к и й . В ін п р е д с т а в и в , я к
наш а молодь гартується у ста
ром у краю до дальш ої бороть
би за наш у незалеж ність. Д и
т я ч и й х о р в ід с п ів а в а м е р и к а н 
с ь к и й і у к р а їн с ь к и й г и м н , а
т а к о ж к іл ь к а ін ш и х п іс е н ь . Х о 
ром проводив дяковчитель п.
К іс іл ь . С в я т о ч н и й р е ф е р а т в и 
го л о си в
М . Канюк,
к о т р и й
пригадав приявним про ті обо-
вязки, які накладає на нас свя
т о П е р ш о г о Л и с т о п а д у . О . Б і
линський прочитав листа, дцо
був наспів зі старого краю,
а п о т ім п е р е в е д е н о з б ір к у н а
ін в а л ід ів .
П о
з б ір ц і
б у л а
дальш а концертова програма,
в я к ій в и с т у п а в м іш а н и й х о р
і д е к л я м а ц ії. Н а
зак ін ч ен н я
п р о м о в л я в
гр о м .
Ш абатура.
В ін с к а з а в , щ о т а к с а м о я к у
старому краю молодь заправ
ляється до твердої боротьби,
т а к с а м о т у т н а м п о т р іб н о в и 
ховувати молодь у пош ані до
р ід н о г о , щ о б в о н а т а к о ж д о 
кладала свою частинку до ви
зволення Рідного Краю . Збірка
н а г а л і п р и н е с л а $33.65. З в ід 
з н а к п р и й ш л о $6.80. Р о з х о д у
б у л о $14.4(Ц О с т а л о с я $38.7G,
які то грош і переслано через
О б є д н а н н я н а ін в а л ід ів .
,
Ж ертвували
о т сі
о со т З и :
п о $1.50: О . Ш а б а т у р а , П .
Б о н е , І ...П р о їд а й , И . Ґ р е с ь к ів ;
п о $1.25: М . К а н ю к , ї \ Б а ч и н -
с ь к и й , Ф . П ік у л а , О . К о з а к ; п о
$1:М . Вонс М . Х ас,1 Готра, І.
К озак, І. С охорович, Н . Д м ит-
р у к , І. Т у р к о н , П . Ч у ч м а н , 3.
С о п о т ю к , П . Ф е д о р ц ів , І. К іт ,
ІО -ч й м и к О . С е м и р о з у м , о . В .
Б іл и н с ь к и й , , Н .
Г у са к ,
Й .
У К Р А ЇН С Ь К И Й
А Р Т И С Т И Ч Н И Й
Т Е А Т Р
п ід д и р е к ц іє ю Д М И Т Р А Ч У Т Р А в и с т а в и т ь
О П ЕРУ
II. Ч а й к о в с ь к о г о , в 3-о х а к т а х
М А ЗЕ П А
Г Р У Д Н Я1936 Р.і
Т
О
Ч
Н
0
^
Й
^
В
C A R N E G I E
і A L L,
« « , « « ,w »w , „ « ,r ~ — * Л 7 * AVENUE AND 5 7 * STREET.
NEW YORK. N. Y.
В О П Е Р І в и с т у п а ю т ь н о в і н а й л іп ш і о п е р о в і с п ів а к и . В е л и к и й х о р , б а л е т , к о з а к и .
Гетьман М азепа на білім кони.— П ри ходіть всі та приведіть з собою м олодь, щ об за
х о в а л а в п а м я т и с т р е м л ін н я в е л и к о г о г е т ь м а н а У к р а їн и .
Б 1Л Є Т И в ід 75 ц . д о $3.50 д о н а б у т т я в О ф іс і Т е а т р у , 793 Bro«dw»y; Н а ш Б а з а р , 1 Avenue А , т а
Т о в а р и с т в і Д н іс т е р 1 в У к р а їн с ь к ій Н а р о д н ім Д о м і, 217-219 East 6th St., New York, N. Y.
п п п п п п п п па п а р а п п п п па п п а п п д п а п а п п сзп а п п а а п
П р о ц ь к ів ; п о 75 ц .: І П а н ч и -
ш ин,
Б о й к о , В о н с ; п о 50 ц .:
Ш абатура, Романюк, Кучин-
сь к а ,
Х арчиш ин,
У гр и н ч ук ,
С тепанчак, Горощ ук, Ґреськів,
П а в ч а к , К . К іт , А . К а с ія н , Л .
Х а р ч и ш и н , С . Р о м а н ю к , Н . К іт ,
П . У гр и н ч ук , В . Р еф ц ь о , І. П ав
чак, Д< В овк, Н . М андзен, М .
К о в а л ів , І. Ш м іґ а н о в с ь к и й , Н .
К іс іл ь , І. Ш и п о р т , Ю л ія М о н -
д зе н , П- Лобаш, М. Садов-
с ь к и й ; п о 25 ц .: Л о з о в с ь к а ,
Д з ів а к , С о к іл , П ік у л а , С т е ф а -
н ія Х а р ч и ш и н , С . Д р у к ; Н . Г у н -
ч а к ,' П . Г а в р и ш , А н н а К іт , В .
П анчиш ин.
Л .Ґ р е с ь к ів .
о
ПАСЕЙК, Н. ДЖ .
Д ва свята.
В н е д іл ю ! 22. л и с т о п а д у б .
p.,в ід б у л о с я в н а с п р и у к р .
п р а в , громаді два торж ества:
Л и с т о п а д о в е С в я т о й о ф іц ій 
н е в ід к р и т т я в ід д іл у 71 М У Н .
Листопадове Свято
р о зп о ч а
л о ся
а н а х и д о ю
за поляглих
ж о в н ір ів і б о р ц ів У к р а їн и , з і
с п ів о м , ш к іл ь н и х д іт е й і п р о 
п о в ід д ю
о . С . М у с ій ч у к а . Н а
п а н а х и д і б у л о з в и ш 150 м о л о 
д і і с т іл ь к и с т а р ш и х . П о т ім
на салі відбувся концерт з про
гр а м о ю
Л истопадового
С вя
т а , яку дав хор М У Н , числом
37 ч л е н ів , і к в ін т е т м о л о д о г о
с е с т р и ц т в а . П іс н і б у л и д іб р а 
н і в ід п о в ід н о д о с в я т а . В с т у п 
не слово
ск а за в
п р е д с ід н и к
М У Н , п . Ів а н П а р о б ій . П р о м о 
в у у к р а н їс ь к о ю м о в о ю в и г о л о 
с и в о . М у с ій ч у к , я к и й у п р а в 
ляв хором, а по анґлійськи ви
голосила влучну й обдуману
п р о м о в у
р ед а к т о р к а
а м ер и
к а н с ь к о ї с е к ц ії ,,Н а ц іо н а л іс т а " ,
панна Павлина М игаль з Ню
йорку. Вона промовила до мо-
лодіжи щ иро й зрозуміло, пе
р е д а ю ч и їй б о р о т ь б у у к р а їн 
ської молоді в дні славного
Л и с т о п а д у 1918 р . я к і т у , я к у
в о н а т е п е р в е д е . її в и н а г о р о 
джено, оплесками подяки, за
т е ,щ о п р и їх а л а д о н а с з а г р і
ти молодь до праці і боротьби
з а д о л ю і в о л ю У к р а їн и .
Н а в ід к р и т т я М У Н
а м а т о р и
М У Н в ід о г р а л и ш т у к у в т р ь о х
к о р о т к и х а к т а х „І ч у ж о г о н а 
учайтесь й свого не цурай
т е с ь '' (о. С. М .). зі співами,
а на останку
в и сту п и л и
г о
с т і з Ф іл я д е л ь ф ії, П а ., а ц е
сест р и
Ш и м а н с ь к і,
т а к
зв .
„Ш а й с іс т е р с " і в ід с п ів а л и в я -
з а н к у ,у к р а їн с ь к и х п іс е н ь . Ц е
перш ий раз вони виступали в
Пасейку й численна публика
п р и н я л а їх з в е л и к о ю р а д іс т ю ,
яку виказала гучними оплеска
м и . На три пригравала панна
Ірися М усійчук.
Програма цілого торжества
була коротка й ненудна,апри
сутніх цим разом було поверх
три сотки. Ч истий дохід, який
проголоситься пізніш е призна
чений на визвольну акцію .
Г іс т ь .
Л И С Т У В А Н Н Я Р Е Д А К Ц ІЇ.
О дносельчани з села Бодна-
р о в а , п о в іт С т а н и с л а в ів , Г а л и 
чина.— Я кщ о є в А м ериці ко
м іт е т о д н о с е л ь ч а н д л я д о п о м о 
ги будови Н ароднього Д ому в
Боднарові1, просимо зголоси
т и с я д о а д м ін іс т р а ц ії „С в о б о 
д и ".Якщ о нема,то хай зголо
ситься хтось із громадян, щ о
з а ц ік а в л е н и й ід е ю с п р а в о ю р ід 
ного села.
=
Олена Босинґер
драматичний сопран, виступить в опері
„М А З Е П А " в Н ю И о р к у , в К а р н е г і Г о л ,
д н я 6. г р у д н я 1936 р .
•о п о п а п п п іп •о п•••••••••• а а а
І
І
І