Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bud Powell- "Ornithology" Piano Solo

Bud Powell- "Ornithology" Piano Solo

Ratings: (0)|Views: 4,477|Likes:
Published by james
Transcription of Bud Powell's solo on "Ornithology"
Transcription of Bud Powell's solo on "Ornithology"

More info:

Categories:Types, Research
Published by: james on Nov 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
&?4444
 
œœœœœœœœ|
E
-
œœœœŒ J
 
œb.ÛJÛ‰ ÛJÛ
A
B
b
œœœœœœœœ.
 
|Û Û
A
-
œbœbœœœb
 
œbjœ nœbœ n.
 
|Û Û
A
b
7sus
 
œœœœœœœœ
G
Maj7 
|
 
jœ
œœŒ J
 
œj
 
œÓ JÛ Œ
A
b
9(#!1)
œœœbœJ
 
œœJ
 
œ n
G
min7 
|œœœœb.
 
œJ
 
œ
C
Ó .Û
F
 
œœœœœbœb œ nœ n
F
Maj7 
|ÓŒ jœ njœ
 
œjœbŒ Û ÛJÛ
F
œœœ nœœœ
 
œ
F
min7 
|Óœ nœœœœb
 
œœœb Œ
B
b
Ó.ÛJÛ
 
J
 
œbœœbœœœœ
E
b
 
|Óœœbœœœœœœbœ nœœ
D
(
b
9
)
.
 
|Œœbœœœœœœœœœ
G
min
œœœœœŒÓ Œ Û
 
j
 
œœœœœ
B
min7 
.
 
|Û ÛJ
 
œœœœœœœŒ
E
(
b
9
)
|j
 
œœœœœ œbœœ n
A
min7 
.
 
|Û Ûœœœœœœœb
 
œœbœ
D
|Ó
BUD POWELL ON "ORNITHOLOGY"
Transcribed ByCraig Morrison
For More Transcriptions Go To:www.jamesmahonemusic.com/wordpress
FROM
THE AMAZING BUD POWELL VOL. 1 
Chorus One
 
&?.
 
œjœœŒ jœ
G
Maj7 
Ó Œ
 
Ûœœœœœ
 
œ œœ
3
. /.
 
|Óœœœbœœœœœœœ
G
min7 
œœœœœœœ nœœ
C
 
œœ nœœœœ n œœœœb œ nœ n
F
Maj7 
 
œœœ nœbœœœœ# œ nœbœbœ
3
. /.
 
œb Œ jœ nœbœœb
F
min7 
œœb
 
œbœbœœœœœ nŒ
B
b
Ó Œ JÛ
 
ΠJ
 
œbœbœœ
E
b
.
 
|Û Ûjœœœœbœœbœ
D
(
b
9
)
 
|Óœœœœ œbœ œb
G
min
 
|Óœœbœœœœœbœ nœœ
A
m7 
(
b
5
)
D
(
b
9
)
 
œœ
 
œœœœœœœœ n
B
min7 
E
 
| |œœœœœœbœ œ
A
min7 
D
 
| |œœœœœœœ œbœ œb
G
Maj7 
|œœ
 
œœœbœ nœb
 
œ
A
min7 
D
2
BUD POWELL ON "ORNITHOLOGY"
 
&?
 
œœœœœœœœœœœœœœœœ
œœœœ nœbœ œbœœ œbœbœœ n
3
 
œœœb
 
œŒ J
 
œ
œœ œbœbœœœœbœ œ n
3
 
œœœœœœœœ n n œ
œœ nœœœœ n œœœ
 
œ nJ
 
œœœœœœbœ n
œbœ nœbœœœœ n
 
œbœ
 
œ n
3
ΠJ
 
Û.ÛJ
 
Û
 
œbœbœ
 
œœœbœbœœ.
 
|Û Ûœœœœœœbœœœœb.
 
|Û Ûœœbœœœbœ
 
œœ
œ
 
œœŒ ÓŒ JÛ Û Û
 
Œœ œbœœœ nœ
 
œ.
 
|Û Ûœbœb
 
œœ nœbœbœœ nœ Œ.
 
|Û Ûjœœœœœœœœ œ n.
 
|Û Û
3
BUD POWELL ON "ORNITHOLOGY"
Chorus Two

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
SergioFaz liked this
Michael Griffin liked this
james liked this
james liked this
Juan Gardur liked this
james liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->