Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1934-002

Svoboda-1934-002

Ratings: (0)|Views: 128|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/26/2013

pdf

text

original

Т Р И
Ц Е Н Т И .
РІК Х ІД .
М .
Д ж е р з и С иТ і,Ц .Д ж ., с е р е д а ,3 с іч н я ,1 9 3 4 .
VOL.К ІЛ .
No2.
Jerseyf J i t y , N.J . ,W e d n e s d a y ,J a n u a r y 3, 1934.
THREEC E N T S .
В А Ж Н ІП И Т А Н Н ЯП Е Р Е ДК О Н Г Р Е С О М
ВАШ ИНГТОН.—П еред73 конгресом, щ о зби-
раеться на правильне засідання в середу,3 січня,
с т о їт ьб а г а т ов а ж н и х с п р а в д о в и р іш е н н я .
Г Ір о -
в ід н и к и б іл ь ш о с т и н а ч и с л я ю т ь в а ж н и х с п р а в ч о т и -
р и : н а й п е р ш е с п р а в а м о н е т а р н а ; д а л і с п р а в а п е н с ії
д л я в е т е р а н ів ;т р е т я с п р а в а в ід б у д о в ик р а ю т а її
к о ш т п , н а к ін е ц ь с п р а в а р а т ў н ќ у д л я ф а р м е р ів .
К о л ищ е б у л о д а л е к о д ос е с ії, п р о в ід н и к и з а -
п о в ід а л и б у р л и в ус е с ію . Ч и м б л и ж ч е д ос е с ії, т и м
менш е виглядів на бурливі засідання.
„Н А Й Р А " Х В А Л И Т Ь С Я4 М ІЛ ІО Н А М И
Н О В И Х
Р О Б ІТ .
ВАШ ИНГТОН. А д м ін іс т р а ц ія
В ід б у д о в и
К р а ю о б ч и с л я є , щ о з а в д я к и її д ія л ь н о с т и4 м іл іо н и
р о б іт н и к ів д іс т а л и р о б о т у . К р ім ц ь о г о ч е р е з ц ю
д ія л ь н іс т ь я к и х20 м іл іо н ів р о б іт н и к ів д іс т а л и п ід -
виш ку.
А д м ін іс т р а ц ія з а в е л а180 к о д е к с ів .В она с п о -
д ів а е т ь с яп о к ін ч и т и к о д е к с и д л яв с іх д іл я н о к д о
к ін ц я м іс я ц я .
Урядникивваж аю ть за признаку кращ ого на-
стр о юс е р е д г р о м а д я н с т в а т е , щ о Н о в и й Р ік п ов с іх
великих м істах А м ерики обходж ено дуж е весело.
У С Т У П И ВСЕКРЕТАР СКАРБУ.
ВАШ ИНГТОН.—С екретар скарбу В удин усту
пив зі свого становищ а. Н а його місце президен'
Р у звел т установив головою департаменту дотепе
ріш нього заступника Генрі М онрентава М олодш ого
У ступлення одного секретаря скарбу та обнят
тн уряду другим не потягає за собою ніякої зміни
вп о л іт и ц і д е п а р т а м е н т у .
К А М П А Н ІЯ П Р О Т И Л ІН Ч ІВ .
Ґ Р ІН В У Д
а в т К а р о л а й н а ). П о л іц ія а р е ш -
т у в а л а т у т п ід з а к и д о м у б и в с т в а 4 б іл и х л ю д е й ,
котріб р а л и участь у викраденню з тю рми й лінчу-
ванню М урина БеніТ ом псона.
М іжо б з ^а л о в а н и м и е . б у в ш и й н а ч а л ь и ш і-л о л і-
ц ії в м ісцевости,де стоїть тю рм а, з котрої забрано
в я з н я н а л ін ч . К а ж у т ь , щ о - в ін з н а в п р он а м ір е н и й
н ап ад на тю рму вперед і нічого не робив для охо-
рон ив я з н я , п о р у ч е н о й о г о о п іц і.
П рокуратор у С т. Д ж озеф , М ізурі, теж збира-
е.тьея ставити на суд11 лю дей, якіб р а л и участь у
л ін ч у М у р и н а Л о й д н а В о р н е р а .
В еликал а в а п р и с я ж н и х с у д д ів у Н е ш в и л і, Т е -
н е с і,п о ч а л ас л ід с т в о н а д л ін ч е м19-л іт н ь о г о М у р и н а
К о р д а Ќ р ік а .
З А С А М О С Т ІЙ Н ІС Т ЬД Л ЯФ И Л И П И Н ІВ .
ВАШ ИНГТОН. О р г а н із а ц ії „Т о в а р и с т в о З а -
граничної П олітики" й „Ф ундація С вітового М ира"
предлож или президентови Рузвелтови меморіял за
падан н я Ф илипинським
островам повної незалеж-
н о с т и
в ід З л у ч е н и х Д е р ж а в А м е р и к и . В о н и р а д я т ь
президентови подати конгресови відповідну пропо-
зи ц іго .
Щ оби захоронити
Ф и л и п и н с ь к і о с т р о в и в ід
м ож ли вого захоплення Японією ,згадані організації
радять невтралізувати острови, себто постаратися
про гарантіюї х незалеж ностц держ авамис в іт а .
П О Х О Р О Н
У Б И Т О Г О
Е П И С К О П А .
НЮPIQPK. —П охорон вірменського архиепис-
к о п а
Л ьваТ у р ія н а ,к о т р и й згинув з рук скрито-
и б и в ц ів ,в ід б у в с я в н е д іл ю з в ід о м о ї к а т е д р и с в .
Ів а н а Богослова. Н а похорон зявилися понад5 , 000
о с іб . 60у н іф о р м о в а н и х п о л іц а їв та 40д е т е к т и в ів
стерегли похоронп ер ед мож ливим забуренням. П о-
хоронв ід б у в с я м и р н о.
П резидент
В ір м е н с ь к о -А м е р и к а н с ь к о г о
Т ова-
риства видав заяву, в якій осудж ує вбивство епис-
к о п а о р г а н із а ц іє ю , к о т р а с т а н о в 'и т ь с е р е д В ір м е н
з н и к а ю ч ум е н ш іс т ь . П о л іц іядалі ш укає в б и в н и к ів ;
вона щ ед а л і думає,щ о вбили його члени револю -
ц ій н о ї о р г а н із а ц ії ‚‚Т а ш н а г ". Д о с і п о л іц ія а р е ш т у -
вала7 п ід о з р іл и х о с іб .
В Е Л И К І П О В Е Н ИВ К А Л ІФ О Р Н ІЇ.
Л О С АНДЖ ЕЛЕС Н а с л ід к о м великих злив
vгор ах С ієр аН е в а д а п ід н е с л и с я в о д и ву с іх м ай ж е
р ік а х ,я к і с п л и в а ю т ь з т и х г ір , т а з а л я л и в е л и ч е з н і
просторик р а ю . Д о щ у в п а л о н а 18 і п ів цаля; такої
повен и ,я к у ц і з л и в и в и к л и к а л и , л ю д и т у т іщ е н е
пам ятаю ть. С отки лю дей знайш лися без даху над
головою .Д о с і н а р а х о в а н о 38 с м е р т е й .
В Б И В С Т В О
Б А Т Ь К А .
Е Н ҐЕ Л В У Д
ю Д ж е р з і). С тара р о д и н н а
свар ка в родинніГ е р м а н а Ш урера, елєктровця ню -
й ор ськоїЕ д и с о н о в о і К о м п а н ії, д о в е л а д ов б и в с т в а
б атька родини його власним сином .Запитий вином
вл асн огов и р о б у , б а т ь к о н е х о т ів в ід в е з т и р о д и н и
нан о в о р іч н і в ід в ід и н и , а к о л и ж ін к ан а с т а в а л и , в ін
їїк о п н у в т а з а г р б з и в , щ о п о в е з ев с іх п ід ; п о с п іш н и й
п о їз д .ї8-л іт н ій с и н з р у ш н и ц е ю вр у к а х п р о б у в а в
у с м и р и т иб а т ь к а і в с в а р ц і с т р іл и в д о н ь о г о й у б и в
на м іс ц і.
Е Л Є К Т Р И Ч Н И
Д А Д Е К О В И Д .
Н а
зб о р а х
А м е р и к а н с ь к о го
Т о в а р и с тв ад л я П оступу Н ауки
вК е й м б р ід ж , М асс, ви сту п и ві
К а н а д іе ц ьд -р Ф р а н с у а
Е н р о то
зописом проекту
е л е к тр и ч н о
год а л е к о в и д у , к о т р и йн а м іс ц і
с о ч о к
б у д е , waft.
ви дп р в)д н і
електричні прилади, чутливін а
с в іт л о .Ц ейд а л е к о в и д м ає та-
силу, начебу ньому
б у л и
яні сочки
2,000ц а л ів
за -
ѓрубш ки.
Ц ей винахід буде мати вели-
е зн е
з н а ч ін н я
д л я
р о зв о ю
а с т р о н о м ії. Ін ш и й
у ч ен и й
д о -
к а зу в а в , щ о наз о р я х
дую ть
в іт р из і с к о р іс т ю
144,000м и л ь
н а г ,о д и н у .
W EDO OURP A R T
Н А П А Д
Н А
Д ІД И Ч А .
ІТ е р е м и с ьк а
п р о к у р ату р а
казала слідствов справіз л
х у на Я на ѓр.Д рогойовського,
в л а с н и к а д іб ру Ц є ш а ц ін і.К о
лив ін вертався вечоромз Я ро
с л а в ад о -д о м у , х т о с ь с т р іл и ѓ
до ньогоз кріса. Куля прострі
л и л а
й о м у
гр у д и ,
о д н ак
ік
смертельно. П ід замітом зама
х у
ареш товано
к іл ь к ао с іб ,f c
це особисті порахунки.
Л Ю Д О ЇД И
з їл и
Л Е Т У Н ІВ .
3
Д акару
прийш ли
в іс т к и і
про француський
л іт а к ,я к и й
щ ев червні ц. р. хуртовина
за н е с л ад о п о р ту га л ь с ь к о ї Ґ в і-
Л іт а к у п а вн а т е р и т о р ію
л ю д о їд ів . Вони вбили обохл е -
т у н іві з їл и . В и щ и й
п о р ту га л ь-
ськин старш иназ яредставнн-
ками португальської владип о -
дав слідство в тій справі.Л ю -
д о їд иіз Р іо К а ч е о к а ж у т ь ,щ о
правді впаві з неба якийсьв е -
л и к и й
п та х ,
ізн у т р а
я к о г .о
їл о д в о х л ю д е й . П ро д а л ь -
щ у д о л ю л е т у н івн е х о ч у т ьг о -
ворити. М уринн
зс у с ід н ь о го
племени впевняють,щ о їх с у -
ід и з їл и л е т у н ів .
ЗА С У Д И Л И
П Р О В ІД Н И К ІВ
гаю дового
М АРЩ У.
С у ду Ґ р у д зьо н д зу
р о згл я -
дав справу голодового маршу
200б е з р о б іт н и х , щ о йш ли до
м іс т аС в е ц с .Т о д іт о
прийш ло
б у л о
д о
с у ти ч к и
у ч а с н и к ів
м арш у
зп о л іц іє ю . С удз а с у -
д и в ін іц іа т о р а г о л о д о в о г ом ар-
ш ун а один місяць вязниціт а
105з .і.к а р и , а трох безробіт-
н и х
По 6м іс я ц ів в я з н и ц і за
участьу збіговищ іт а зневагу
п о л іц ії.В с ім п р и п и н е н о
в и к о -
н ан н я кари на 3 роки. Реш ту
о б в и н у в ач ен и х
у в іл ь н и л и .
ТЯЖ КАК А Р АЗ А К Р А Д ІЖ
8Д О Л Я Р ІВ .
С у ду В е г р е в и л , А л т а ., з а с у -
д и вн а . З р о ки
вязниці моло-
д у ж ін к у А н н у С т р а ч и н с к ь у .ї ї
о б в и н у в а ч е н ов то м у , щ о, пра-
цю ю чи
вхаті почмайстра
і
Ш андро, взяла почтових знач
к ів
в а р то с ти8 д о л я р ів
128-Л ІТ Н ЯМ ЕКСИКАНКАЩ Е
Х О Ч Е
Ж ИТИ.
Ш а р т ін а де ля Р о з а в Ф ло
р іс т ,К а л іф о р н ія ,вж е п р ц ж и
л а1 2 8 р о к ір , о д н а ч е
за я в л я є
щ оч ц и д о в ш еж и є, ти м б іл ь
щ у охотуд о ж нття
м ає. В і
рить,що ще житиме яких25J
років.Ц я стара М ексиканкав !
М а т ір ю1 3 д іт е й , щ о всі ж и ю т ь .
Н айм олодш ийсин м ає тепер5 8
р о к ів ,
т о б т о
в р о д и в с я т о д і,
коли його мати мала7 0 років.
Ц ІК А В Е
ЯВИЩ Е.
На ренчу
Д ж ім а
М кф ейла,
к о л о
В із а л ії,К а л іф о р н ія ,н е -
давно народилось
б іл е т е л я т
к о , яке м ає нал ів ій н о з і т а в р о '
власника, таке саме, яке той
р ен ч ар
в и п ік а ву т о м у
м іс ц і
н а -в с ій с в о їй х у д о б і.
ЗА С У Д И Л И
Д И Р Е К Т О Р А .
У
Львові закінчилася
р о з
права проти
бувш ого
в іц е д и -
р е к то р а
сою за горалень,Ф р.
П одгурського,з а
зд е ф р а в д у -
т іа н н я5 0 , 0 0 0зл. С уд з а с у д и в )
П одгурського на два рокив я з
н и .іт а в т р а т у
горож анських
почесних правн а пятьл іт .
С Е Л Я Н И
П РО ТИ
СВЯЩ Е-
Н И К А .
Вс е л і Д о б р к о в і б іл я П іл ь з -
ц а( в з а х ід н ій Г а л и ч и н і) с е л я -
н е х о т іл и
п р и н я тин о в о г о
а д м ін іс т р а т о р а ,о . Л іт в ін с ь к о -
го .В ід б у л и
вкостелі плєбі-
цит,у якому заявилцся за у-
суненнн свящ еника Бялка, і в і-
д іб р а л ио . Л іт в ін с ь к р м у к л ю ч і
Н а д н я хо . Л іт в ін -
с ь к о гов із в а л ид о х о р о г о .К о-
іи с в я щ е н и ку р и з а х п ід ій ш о в
до престола, щ оби взяти Н ай
4
с в я т іш іТ а й н и , ю р б а ж ін о кв и -
в о л ік л а с в я щ е н и к а 'з
к о с тс л а .
Справою занялася влада.
В Б И В С Т В О
Н А
С П О Р Т О В ІМ
Г Р И Щ І.
В
м іс т е ч к у
Б о д зен ти н
(к е -
л є и ь к ев о є в ід с т в о ) п ід ч а сгр и
вкопаного мяча прийшло
д о
с у п е р е ч к из причини н е в ід п о -
в ід н о с т р іл е н и х
в о р іт . П ід ч а с
п ер еч к и
19-л іт н ій к о п у нHO-
іи
п р о б и в
у ч ен и к а
н ар о д -
ньоі ш коли
і цейп о м е р . С уд
засудив убивника
на 4р о к и
в я з н и ц і.
,
ОШ УКАНЕЦЬ
Н А
Ж ЕНЯЧЌУ-
З
Ч е р н о в е ц ь
у т ікз р у м у н -
с ь к о гов ій с ь к а Д а в и д Т р іх т е р
і о п и н и в с яу С х ід н ій Г а л и ч и н і,
де доконав
к іл ь к а
ош уканств
п ід
покриш кою
ж енячќи.
В
Б о л с х о в ім авж енитися зд о н ь -
кою тамошнього дорожкаряі
ви м ан ти вв ід м а й б у тн ь о гот е -
стя
100 д о л я р ів , зя к и м и в т ік -
д о
Б у ч а ч а .Т ут н атя гн у вп о -
д іб н и м
способом одногок у п -
ця,в ід якого видурив500 з л
З Бучача подавсяд о Нагірян-
к и , де за к іл ь к а д н ів з б о г а т и в -
сяз н о в у н а 100 д о л я р ів .В ќ ін
ц і в и їх а вд о Л ь в о в а , де укри
в а є т ь с я ,б от и м ч а с о м
р у м 'у н
с ь к а
в л а д а
р о зіс л а л а за ним
М АШ ИНА,Щ О ВСЕ БАЧИТЬ.
Канадійська почтам ає тепер
с п е ц ія л ь н и й
ап ар ат,з а д о п о -
м огою якого мож на довідатися,
щ о знаходитьсяв коверті.Ц е
д а с ть
н а го д у
контролю вати
ти х ,щопосилаю ть ук о а е р т а х
т а к і р іч і, за які т р е б а
п л а ти ти
більше;ніж за звичайний лист.
КУПУЮ ТЬ Ф ТДЯ3 БУКрЕЮ -
І
г од е р е в а .
Замісць бензиною
ч и е л ^ќ
рикою хотять тепер гнатим о
тори буќовцм Вуглям. У Пра-
з ів ж е єб іл ь ш е я к 100т а к и х
м о т о р ів . Такий опал є два ра-
зи
танш ий.У ж е н а р ік 1934
на Словаччині замовили
б іл ь ,
ш е як 800 вагонів такогов у г
л я .Ц е д а с т ьџ р а ц ю
б а г а т ь о м
jр о б іт н и к а м .
З Г О Р ІЛ А
Ш КОЛА-
С ам ет о д і,я к ш а л іл а с и л ь н а
в іт р о в а буря, згоріла школав
С трию
б іл я А й т у н и ,в С а с к а
ч е в а н і. В тій ш к о л і в ч и л а п а н і
Р о к о ш .Є п ід о з р ін н я , що щк
л у
х т о с ь в ід п а л и в ,і п о л іц ія
п е р е в о д и тьс л ід с т в о .Ц ю с а м у
ш к о л у п ід п а л и вб у в х т о с ьм и
н у л о го
року, одначе
в д а л о с я
було врятувати її від знищен-
ня. О колиця зам еш канав біль
ш ости
у к р а їн с ь к и м и
п о сел ен -
ц ям и .
ЗН А Л И ,Д Е К РА С Т И .
До мешкання
М их. Н иколі
е м е р и то в а н о го
в ч и те л я в До
л и н і, д о б у в с я к р із ь в ік н оз л о -
д ій
ів к р а в зк у ф е р к а
10,0001
та88д о л я р ів . Т оз н а ч и т ь )
держати великі грошів домо-
в ім
сх о в к у .
ДИ ВН А
ІС Т О Р ІЯ
Х Р Е С Т А
и
О ДН О ГО
СМ ЕРТН О ГО
В И П А Д К У .
В
л іт і1932 р . с т а л а с я б у л а
с е л і Розгірчу коло Стрия
д о м аз п р е с и п о д іяз х р е с т о м ,
щ о його хтось невідомийп о -
с та в н в був на грунті Абрага-
іаШ невайса, корш м аряв Р о з -
гір ч у .З а д о ќ о н ан н я
а к туп о -
:в я ч е н н я т о г о х р е с т а в л а с н и к
рунту притягнув тоді д о в ід -
повідальности місцевого паро-
грочмадян перед суд іста-
р о с тв о ,щ ов и д а л и
п о с та н о в и
н ен н яй о г ой з а п л а т у
Х ресто с т а в с яб у в д о в -
ш и йч а с д а л ін а м іс ц іі в с і о ч і-
е к з е к у ц ії.А ж
24. IX.
1932р .х т о с ь н е в ід о м и й
в и к о -
пав йогоі кинувд о недалекої
во д и .
В сіп р и п и с у в а л и
ц е
Ш невайсови.
Х тось
знайш ов)
ресті закопав його зновн і
т ім с а м ім м іс ц і. Т о д і в м іш а л а -
юс п р а в л ` п о л іц іяй усу-
пула хрест силою . П ро справу)
п о в о л і
за б у в а л и .
Т и м ч а с о м
с к л а л а с я п о д ія ,я к а з д и в у в а л а
ц іл е
с е л ой
о к о л и ц ю
ід а л а
а с е л е н н ю
п р и то к уд о в с я к и х
поголосок. Я кразв р ік п о у с у -
н ен н ю
к и м о с ь н е в ід о м и мх р е -
с тазполя Ш невайса вибрався
м и к ін ь м ин а т о р гд о )
С колього. Була велика водаі
х о ч
сел я н и
о с те р іга л и
й о го ,
щ оби
н еваж и вся
п е р е їз д и т и
ки
вб р ід , в ін н еп о с л у х а в )
вж е близько другого
б е р е га
п о п а вн а гл и б и и ут а п о то н у в)
в р а зз к ін ь м и . М іс ц е в и й с е л я -
н и н -ф ір м а н ледви виратувався
Тепер примовляю ть розгірець-
к і с е л я н и : „В и к о п а в
А б р у м к о
х р е с тікинув його д ов о д и , а л е
х р е с т як був так іб у д е , ай о г о
м аі неб у д е ". Т акс т а в -
л я ть с я
гр о м ад я н и
д о
то го і
справді припадковогоі дивно-
г о факту,в котрім хтось м о-
ж е добачити Божу руку, хтось
фатум, звичайний випадокі т,
д. Треба пригадати,ш о грунт
Ш н е в а й с а ,н а к о т р ім
р о зігр а -
л а с я в ід о м а п о д ія
зх р е с то м ,
б у в
к о л и с ь п ер ед
б іл ь ш е
я к6 0 л іт а м и в л а с н іс т ю б е з д іт -
ного селянина, щ о, вмираючи,
заіщ савй о р свому своякови
богачеви.Н а ньому стоявв ід
н еп ам я тн и х
часів хрест,я к и й
усунено перед5 0 літами з хви
линрю , як на парцелі станула
корщ м а,б о
сел я н и н
п р о д а в
грунт дідичеви, а цей виставив
на ньому корш му-- 1 ^ корш ма
В и к о н ал а
д іл о
м о р а л ь н о го
м а те р ія л ь н о го
знищ ення
с е л а .
Щ ойно
во с т а н н іх р о к а х п о -
ч а в с ян а с е л ір у х в ід р о д ж е н н я ,
ш о зазнавав великих
п ер еп о н
зр іж н и х с т о р ін ,т а п е р е д о в с ім
в ід Ш невайса, котромуц е було
дуж е не на руку,б о грозило)
зви н ен н ям
ін т е р е с у .В ін р о з і-
брав стару ќорш му, щ обип о -
ставити нову,а тоді склалися
в ід о м іп о д ії.
У К Р А ЇН С Ь К И Й Р У Х Н А П ІД К А Р П А Т Т Н )
К Р ІП Ш А Є
У Ж ГО РО Д(З а к а.р п ц т Р
ь к
^ У к р а їн а ,). Н а р о д -
н є ж и т т я н а ‚.П ід к а р п а т с ь к ій Р у с й " `н а б и р а єз н о ж -
дим роком чимраз більш ого змісту.Н а р ід п їд н о -
си ться власними силами, чого доказомм о ж е б у т іѓ і
от хоч би той рух,я к и й тепер піднятон аГ ў ц у л ь -
щ и н і, щ о б и т а м з а с н у в а т и п р и в а т н у у к р а їн с ь к уґім -
н а з ію .
Н а п р о с т о р і в ід Я с ін я -д оХ уст н е м а н іо д н о ї
с е р е д н ь о ї ш к о л и . Д о с в іт о в о ї.^в ій н и м о г л иг у ц у л ь -
ські д іт ип о б и р ц т и с е р е д н ю о с в іт у М а р м а р б с ь ќ б -
м у С иготі, та терер С игот опинився підР у м у н а м и .
Значиться, гуцульські діти, якщ о хочуть ходитид о
с е р е д н іхщ к ід , м у с я т ь в ч и т и с я вХ у с т і, а б ов ін ш и х ,
іщ е д а л і в ід д а л е н и х о с е р е д к а х . А ц е п р л у ч е в е З
в е л и к и м и к о ш т а м и . Щ о б у м о ж л и в и т и Г у 'ц у л ь щ й н і
в и с и л к у г у ц у л ь с ь к и х д іт е й д о с е р е д н іх ш 'к іл , р іш е н о
о т в о р и т и г ім н а з ій н і к у р с и в Б и ч к о в і.Ц і'к а в ет е , щ о
зараз піш ов натиск влади і нотарі по гром адах Н б-
чали агітацію за те, щ оби населення домагало'с я
г ім н а з іїв ч е с ь к ій м о в і. В ж е н а в іт ь п о в и с и л а н от а іс
дом агання. Т а треба додати, щ о на зборахг р е к б -
католицького духовенства рахівської округив ^сі
с }в я щ е н и к и заявилися за отворення гім назіїуВ ели -
К Іщ Б и ч к о в і3 т и м , щ о б и в и к л а д о в о ю м о в о юв `т ій
г ім н а з іїб у л а м о в а у к р а їн с ь к а (р у с ь к а ').
З ЇЗ Д
У К Р А ЇН С Ь К О ЇС О Ц .-Д Е М .П А Р Т И
Г П Д К А Р П А Т Т Я .
У Ж ГО РО Д . Д н я26 л и с т о п а д а в ід б у в с яв
У ж городік р а є в и й з їз д с о ц ія л -д е м о к р а т и ч н О гп а р -
т ії П ідкарпаття. Н а зїзді було15 0 делегатів,у ч а с -
н ц к ів і г о с т е й . З 'їз д в ід к р и в п о с о л Ю . ґ у с н а й ,а г о -
ловоюн а р а дбув Я цко О стапчук. Ус в о їх резблю -
ц ія хз 'їз д д о м а г а в с я р а д и к а л ь н о г о ў з д о р о `в л е н н я`п о -
л іт и ч н и х в ід н о с и н н а П ід к а р п а т т ю ,з р е ф б р м у в а н н й
сп особ уп е р е в о д ж е н н я з е м е л ь н о їр е ф о р м и , п о б їл ь -
ш ення допомог голодним, ўздоровлення самрупра-
в и ,а з о к р е м а „з а в е д е н н я у в с іхш к о л а х П ід к а р п а т т я
н а в ч а н н я в у к р а їн с ь к ій м о в і.
-
Д В А Ц Я Т Ь Р О К ІВН А У К Р А ЇН С Ь К ІЙ
С Ц .Е Н І .
У Ж ГО РО Д . З а к а р п а т с ь к і У к р а їн ц іс в ^т к у -
ю тью в и л е й20-л іт н ь о їп р а ц і н а у к р а їн с ь к и хс ц е н а х
артистки Валентини Іванової В ерес, найбільш
п р-
пулярної артистки в У ж городі.Ю вилятка прходить
з В е л и к о ї У к р а їн и , а в и х о в а л а с я н ау к р а їн с ь к ійсц е-
н і п ід п р о в о д о м в е л и к о г о у к р а їн с ь к о г о а р т и с т а М й -
коли С адовського.
4EXI3ATQPAMІМ О С К В О Ф ІЛ А М
У Ш Д П р В іД ђ .
У Ж ГО РО Д .—Чехізатори, мадярони ім оск ђо-
ф іл ин е х о ч у т ь н ія к п о г о д и т и с я з т и м , щ ой а П ід -
карпаттю меш кає такий самийн а р ід як у Галичині
ч и в К и їв і, с е б т он а р ід у к р а їн с ь к и й . А тим,котрі
признаю ться до українства, закидаю ть, щ о вони И й-
м и н ік о л и н е б у л и . У з в я з к у зТ И Мо д и н в ід о м и й
г р о м а д с ь к и й д ія ч , д -р М 'и х а й л о Б р а щ а й к о ,подає в
„У к р а їн с ь к ім С л о в і" т а к у з а я в у я к в ід п о в ід ь„П о д -
к а р п а Т с к и м Г л а с а м ":
„В итвердите, щ о десять літ том у я абсолю тно
н е у з н а 'в а ву к р`а їн с т в а . Т а ц е н е п р а в д а . П р и з н а к )с е -
беУ к р а їн ц е м
у ж е в ід д а в н іх л іт .
д айн а р а зі
вистарчить згадатц, щ о щ е1908 року, як студент в і-
д ен ськсд го університету, написав я брош уркуп о ук-
раїнськц, фонетикою , про ж иття й поезіюп ід к а р -
п а т с ь к и х У к р а їн ц ів , я к а п о я в и л а с ь у Л ь в о в і.Щ о
н а шн а р ід п р и н и м а є в н а с н а з в у У к р а їн е цз а м іс 'ц ь
назви Русин щ ойно по перевороті,п р и ч и н и требі
ш у к а т и в м и н у л и х і т е п е р іш н іх п о л іт и ч н и хо б с т а -
ви н ах.ІЧ а з в а „У к р а їн е ц ь " н е б у л а т у т д о з в о л е н а ".
ЗА П Л А Т А
З А
СЛУЖ БУ.
П РА ГА е х о с л о в а ч ч и н а ). -
— Щ о й н о т е п е р І-
йш лит о ч н іш і в ід о м о с т и п р о В о л о д и м и р ॠа ^з і$-
сько го ,у к р а їн с ь к о г о п о е т а й ж у р н а л іс т а , родом з
Г а л и ч и н и ,к о т р и й д о в г і ч а с и с л у ж и в в ір н о б о З ь щ е -
в и ц ь к ій в л а д і, а п о т ім п о п а в у н е л а с к уу ч е р в о й ііхі
п о м е р в О д е с і в1932 р . у к р а й н іх з л и д н я х .
Д А Є Н ІМ Ц Я М
Н А У К У .
М ІН Х Е Н ім е ч ч и н а ). — К а р д и н а л Ф а в л ь г О $е р ,
Н ім е ц ь і н а 'щ а д о кс т а р о ѓ с т , ш л а х р т с ђ к р г ор о д у , П ІД -
к р е с л й в у с в о їй н о в о р іч н ій п р о м о в і,щ о вч а с і,ц о д $
Н ім ц і б у л и д и к и м ив а р в а р а м и і ію о л и в з д и , к р о в у
б р а я `о в б и в ч ій в ій н і т а д е р ж а л иу н е в о л і з ^н ^и , цвЦ -
лар и
с о к
?культура у В авилоні, а Ж и д и м а л и П а -
лестйні добре ш кільництво.С казавт е ^, щ о п е р е д
Б огомнем а вищ ої й ниж чоїр а с и ,а Х ристос а за в
хдеститив с і народи, щ об обєднати їхВ о д н ім б р -
ж імц а р с т в і.
"
200,000ЛЮ ДЕЙ
О Г Л Я Н У Л ИТ ІЛ О
В Б И Т О Г О
П Р Е М ІЕ Р А
Б У К А Р Е Ш Т у м у н ія ). — П о н а д 2(Ю л ю д е (4
перейш ли в Атенеум попри домовинув і$и т о г о йре-
м іє р аД у к и .
ПОМ ЕР ВАСЕРМ АН.
В Щ Е Н Ь .— П ом ер Я к ів В 'а с е р м а н ,н ім е ц ь к и й
Ж и д , в ід о м и й п и с ь м е н н и к , к о т р и й м у с ів п о к и н у т и
Н ім е ч ч и н у з р и х о д о мГ іт л є р ад о ,-в л а д и . ^
С В О Б О Д А ,С Е Р Е Д А , З г.гр ІС ІЧ Н Я , 1934:
"SVOBODA"
( LIBERTY)
FOUNDED1 8 9 3 ^
Ukrainian newspaper published dally except Sundays and holiday-,
at81-83GrandStre e t,Je r s e yCity , N. J. '
Owned by the Ukrainian National Association, Inc. N .
EditedbyEdUorial C ommi tte e .
SUBSCRIPTIONRA T E S:
Threecents a copy
О сеyear
SUmonths —_j
Threemon ths
.
ForeignandJe rs e y C i tyRa te s :
іyear
$10.00
П Е Р Е Д Ш 1А Т А :
П оодиноке число три центи.
Н ар ік
$7.00
Н ап ів р о к у
$ 3.75
Н ат р и м іс я ц і
$ 2.00
ВД ж ерзи С иті іЗаграш щ ею :
Н ар ік
$10.00
З ао г о л о ш е н н я р е д а к ц ія н е в ід п о в ід а є .
Т ел.„С в о б о д и ". Mongomery5 - 0 4 9 8 . Т е л . У . H. С о ю з а : Montgomery5 - 1 8 3 8 .
А дреса: "SVOBODA", P. О . BOX 346,J E R S E YC IT Y , N. J .
БОЛЬШЕВИЦЬКА ПРОПАГАНДА
Н аразі не бачим о щ е ніяких користей з визнан-
ня А м ерикоюС о в іт ів , коли брати під увагу користи
для А мерики. Та С овіти використовую тьо т е є ви-
знання на всі боки. В перш у чергу скріплю ю ть ним
сво є становищ е в нутрі. Н ам агаю ться застраш ити
в сюмож ливу опозицію , заставляю чи її рахуватися
зтим , щ ос о в іт с ь к а влада не загрож ена, коли їївж е
визнала така могуча"держ ава як А мерика. Д отого
не мож на таки заперечувати ф акту, щ о С овіти зи-
скали на силі, коли А мерика визнала тих, щ о, як
каж еь а т и к а н с ь к и й у р я д о в и й о р г а н , є р у їн н и к а м и
р о д и н и , ц е р к в и , м о р а л і й з в и ч а й н и м и в б 'и в н и к а м и
м іл іо н ів безборонних лю дей. Т е все С овіти знаю ть
івикористовую ть.
Д о б и в ш и с я в и з н а н н я в ід у р я д у , п іш л и в о н и
зед н у ватиа м е р и к а н с ь к у п у б л и ч н у о п ін ію . Н а х а б -
ствос о в іт с ь к о їпропаганди дійш ло вж е дот о г о ,
ш о я а с и п у ю т ь А м е р и к у ф іл ь м а м и , я к і с л у ж а т ь д л я
больш евнцької пропаганди ікритики Америки. Ба-
чи м о, н а п р и к л а д , ф іл ь м у п р о б е з з а х и с т н и х д іт е й у
М о с к в і, а разом з тим чуєм о ам ерикаського універ-
сн тетськ о го професора, котрий нас навчає,щ о А ме-
ркка м ож е навчитися багато доброго відС о в іт ів ; а
ч ого, т о п у б л и к а п із н а є з ім п о р т о в а н о ї з М о с к в и
ф іл ь м и . В т а к и йс п о с іб к р а їн а , в я к ій н а с е л е н н я
м іл іо н а м и в и м и р а є з г о л о д у і н е д у г , в ч и т ь А м е р и к у ,
як дбати про виховання і здоровля молоді. Так
ви гляд ає один зі зразків больш евицької пропаган-
Д и.
Зн ову по багатьох ш колах,іто головно по най-
ниж чих, і по більш ихм іс т а х , м ногі учителі й учи-
тельки виясню ю ть дітям полож ення уС о в іт а х у та-
кийс п о с іб , щ о не буде дива, коли ті діти стануть
больш евикам и,о с о б л и в о , в т е п е р іш н іх ч а с а х е к о -
н о м іч н о ї к р із и , к о л и в А м е р и ц і в а ж к о ж и т и .
М аєм от е ж р іж н и х у н ів е р с и т е т с ь к и х п р о ф е с о -
р ів ,я к о т д -р Г а р т л і В . К 'р о с із С п р ін ґф іл д К а л е д ж ,
які даю ть лекції по клю бах і покликую ться на те,
щ о були в Р о с ії й там усе бачили і нібито обєктив-
но представляю ть там ош ні відносини, але так, щ о
ви ход и ть,щ о А м е р и к а з іс в о їм к а п іт а л іс т и ч н и м
у стр о єм банкротує, а перед С овітами будучність.
Ім аєм о ам ериканського ам басадора до М оскви,
ко тр о го больш евики представляю ть приятелем Л є-
н ін а і к о т р и й уч а с і, к о л и в е д е т ь с я м іж н а р о д н я а к -
ц ія д о п о м о г и ж е р т в а мс о в іт с ь к о г о г о л о д у , о г о л о -
ш ує,щ о вС о в іт а х все в порядку. Т а щ е захвалю є,
щ о С о в іт и д о б у в а ю т ь р іч н о д о с о т н і м іл іо н ів р у б л ів
у
з о л о т і.
О так підготовляю ться нові кредити для С о-
в іт ів !
Н О В АР А Д ІС Т Ь
„Н о в у р а д іс т ь " — н а я л и н к у
ви, тратячи,.очевидно, ман-
р о к уБ о ж о г о 1933,і щ е н е а б и -д а т . К р імт о г о , з а в с я к и й п р о -
я к у , п р и н е с е н о 'н а м
у к р а ю ...
с т у п о к ,-н е з в я з а н и й з п о с о л ь -
Д овго лунали чутки про за- с ь к о ю д ія л ь н іс т ю ,т а к с а м о по-
п о в ід ж е н у з м ін у к о н с т и т у ц ії в сла мож на буде з а в ш е
п о тя г-
П ольщ і. Багато на ту тему ба-н у т и д о в ід п о в ід а л ь н о с т і!,
лакалося й писалося, але все
4. Щ о д о п р а в а -п а с и в н о го й
в
загальних рисах
і в здога-а к т и в н о г о
в и б о р у ,т о
В -т у т
д ах .
А ж
нареш ті контури
т о їк о н с т и т у ц ія
п е р е д б а ч а є
о -
н о в о ї конституції зарисували-с н о в н і зміни. С енат вибирати
ся
н а гл я д н о .
м уть
т іл ь к и
:
о со б и ,
„п ш о д у
Н а п л е н а р н ім з а с ід а н н і к л ю - й о н ц еа ‚п р а ц ян а ж е ч д о б р а п н ,
я к а
а е р е м о гл а
в
тр а в н і
б у
п о с л ів і с е н а т о р ів Б Б , я к е з б й о р о в е ґ о ",а ' п е р е д о в с ім к а -j 1926 р о к у
і яка
у с у в а є
в ід
Ід и
в и б о р ц і
ц іл к о ц
н е.в ќ и -
д а л и ,
Т ак
отж е має виглядати но-
в а
к о н с т и т у ц ія : з
сильною ,
майж е диктаторською
в л а д о ю
президента, з правом
в и зн а ч а -
ти свого наступника,з правом
д е к р е т ів
і
вета; з
с е н а т о м ,
злож еним
із
лю дей,
в и б и р а -
них і назначених
урядом, іs
с о н м о м ,з в е д е н и м
д о
п о в н о
б е зс и л ь н о с ти .
Т е п е р іш н ій р е ж ім
у П ольщ і
с т а єн е т іл ь к и
ф а к ти ч н о ,а л е
й п р а в ію
р е ж ім о м
одної гру
Т аф а ш и с т ів с ь к и й р е ж ім
н е
обмежився утворенням
„У с т а -
н о в и
О х о р о н и М а т е р и н с т в а ".
Ц іл ан и з'к а з а к о н ів м а є о х о -
р о н я тир о д 'и н н е ж и т т я ву с іх ?'
ти х
випадках, коли
„У с т а н о -
в а "
н е
м огла
інтервеню вати.
Т ак
д л я
с к р іп л е н н я
р о д и н и
за к о н
1923р о к у з в іл ь н и в в ід
у с я к и х
п о д а т к ів
іт а к с
у с і
спадки, коли
в о н и
в ід б у в а л и -
с я в лонір о д и н и . Т аксамо чи-
сл ен н ір о д и н и
м али
в е л и ч е зн і
полекш і в оплаті податків, а
деякі податки для них зовсім
зн е с е н о .Н овийк а р н и й кодекс,
і щ о у в ій ш о в в с и л у
м и н у л о го
щ ойно
в ід б у л о с ь у
В а р ш а в і, в а л е р и о р д е р ів В ір т у т і М іл їт а - с п ів п р а ц і в д е р ж а в і в с і_ ін ш іj
p
o
K
y
j
з
в
е
р
т
а
є
о с об л и в у
у в а гу
л о с и в
в іц е м а р ш а л о к
Ц ар рі і Х реста Н епідлеглости. А
в ід ч и т
п р о
о с н о в н і п ід с т а в и х т о ц іо р д е р и д іс т а н е , і к о г о
п л я н о в а н о ї н о в о ї к о н с т и т у ц ії, в в а ж а т и м у т ь -З а " л ю д и н у ,
щ о
Г о л о в н іїї т о ч к и т а к і :
ізаслуж илася чп р а ц і для зага-
1. Н а ч о л і д е р ж а в и с т о ї т ь ї їл у .-npd т е р і ш а т и м у т ь
т іс а м і
п р ези д ен т
(г о л о в а ),я к и йно- лю ди, які укладаю ть нову кон-
м ін у єі в ід к л и к а є г о л о в ур а д и с т и т у ц ію
'і' я к і
с т о я т ь
п р и
м ін іс т р ів ,
с у д д ів
найвищ ого
в л а д і. Н ія к и х
о б єк ти ь н и х
о з-
тр и б у н а л у ,
г е н е р а л іц ію ,
і н а ќ „з а с л у ж е н о ї л ю д и н и " (в ік ,
н о ви н а
— свого
н а с ту п н и к а
ценз, чи
щ о ) к о н с т и т у ц ія
н е
по упливі часу, ная к и й пре- передбачає,
зидента вибрано.
j
Д о
сойму, правда,
м а б у ть
2.Г о л о в ар а д и м ін іс т р ів в ід - л и ш и т ь с я
с та р а
с и с т е м а
ви -
т еп еру ж е в ід п о в ід а л ь н и й
по- борча, але на сойм ес в о ї спо-
л іт и ч н о
н е
п е р е д
с о й м о м
чи собн
к о н с т и т у ц ій н і:р о л я й о -}д н к т а т о р с ь а и й
р е ж ім
у Поль-
с е н а то м , а перед президентом
Го. в
п о р ів н іп ш і
д о
сенату,І щ і і співаю ть хвалу днктатор-
держави,я к и й має право
го- зводиться до зера, і неКонстн- сьќому рсж імови в Росії й на
л о в ур а д и
м ін іс т р ів к о ж д о ч а - т у ц ій н і,
а л е
1
з а т е
п р а к т и ч н і: У к р а їн і...
'
с н о в ід к л и к а т и . Д а л ь ш е с е р е д
Чу д о
н ад
урною, яке
п о зв о -
Д л я У к р а їн ц ів у Г а л и ч и н і і
н а й в а ж н іш и х
н о в и х у -п р а в н е н ь
-Я е, щ обй з виборчих урн ви- на
Волині зачинається
н о ви й
п р ези д ен та
є право
завіш ую - ходили
такі картки, яких ту- період, повний
н е с п о д ів а н о к .,
ч о го
в е т а
в ід
ухвал законо-
`
Групи, а
с п е ц ія л ь н о
в с і
т а к
зв а н і
м е н ш о с т і!
н а ц іо н а л ь н і,
які нас в о їх теренах є більш о-
стям и. О тж е
н іч о г о
д и в н о го ,
щ о`п р о ти нового проекту за-
являються неТ ІЛ Ь К И
п о л ь с ь к і
п а р т ії,
с о ц ія л іс т и ч н а ,
н а ц .-
д е м о к р а ти ч н а
і ін ш і, а л е
й
п а р т ії
BCLX
н а ц іо н а л ь н о с т е й
н е п о л ь с ь к и х ...
к р ім
Ж и д ів .
Ц і
о с т а н н і,
я к і
н е
щ адять
тем н и х
барв для
зм алю вання
д и к т а т о р с ь к о го
р е ж ім у
П тлє-
ра, дуже
л а с к а в о
толерую ть
д атн и х
палат, і право
в и д а -
вання декретів, поза соймом і
с е н а то м ,з
обовязую чою
си -
л о ю
за к о н а .
І
„Т р е б а ш а н у в а т и м а т ір і д и -
3. Законодатні палати
с к л а -
ТИ НУ .боц е означає шанувати
даю ться з сойму й сенату, але найвищ і
в а р т о с т и
н а ц ії"
в за єм о в ід н о с и н и
ти х
п а л а т
т
а
к
о зн а ч и в
М у с о л ін і
в ід н о -
гр у н то в н о
м іж
с о б о ю
з м ін ю - ш ення ф а ш и с т ів д ор о д и н и , і
ю ться. О середок ваги
з а к о н о - в с т а н о в и в , щ о р а з н а р ік ц іл а
д а в с т в а
п е р е х о д и ть
з ниж чої Італія мусить святкувати день,
п а л а ти
(с о й м у )
д о
сенату присвячений' матері й
д и ти н і
(в и щ о ї п а л а т и ). С о й м . в ід т е - 3
а
Д ^н ь ц е й в и б р а н о д е н ь 24.
пер мож е ухвалю вати не зна- грудня, себто навечеря Різдва,
ти які вотуми недовіря
у р я д о
Ш О ДИТИНИ ЙМАТЕРИ
к о л и
х р н с т ія н с ь к и й
с в іт
вш а-
ви, але
к о л и
з а
ти м
у р я д о м
н о в ў е
Бож ого
С ина
н
Бож у
с т о їт ь
с е н а т,
у р я д
п р а в и т ь М а т ір ,
д а л і,
н е
ж урячись
о п ін іе ю
с о н м у .
Ц ього
р о к у
'в ід б у д е т ь с я
Іп е р `ш е
ф а ш н с т ів с ь к е
с в я т о
.
1Д
и
т
и
н
ий М а т е р і. К р ім о б о в я -
.зк о в н х
на' таких
о ф іц ій н и х
Щ оби
соймові посли не ду
іб р а л и
собі до
с е р ц я
п о -
сольський обовязок, нова кон- святах
п р о м о в
т а
з б о р ів
Іституція передбачає скасуван- представники
у р я д у
р о зд а в а -
Ін я
п о с о л ь с ь к о ї
недоторкаль- тимуть нагороди
н а й ч и с е л ь н і-
Iности. С ебто, коли
найвищ ийш им
родинам, а також
м ате-
1
тр и б у н ал
у х в а л и ть
чомуб рям, що визначилися
н а й б і.т ь -
;й о м у т о г о н е у х в а л и т и ?), щ о ш е
г іг іє н іч н и м
в и х о в а н н я м
втіЃ ї чи інш ій#промові посла дітей. Щ одо цієї останньої на-
п р о с т у п о кп р о т и п о с о л ь с ь к о ї г о р о д и , т о її б у д у т ь
в н зн а ч а -
п р н ся ги ,
а б о
інш ого
якого ти
н а
п ід с т а в і
с п е ц ія л ь н и х
закона, то
п о с о л ь с ь к а
н е д о - к о н к у р с ів , я к і м а ю т ьз а с т у п и -
!то р к а л ь н іс ть
п е р е с та є
існува- ти так звані конкурси
д и тя ч о ї
ти і такий посол мож е кож дої краси,івидаватимуть
м атерям .
х ви л и н и
б у ти
ви д ан и й
с у д о - к о т р і в ід п о в ід н о д о н о р мЃ
І
Ѓ
І-
„Н а-
н а
зл о ч и н и
п р о ти
р о д и н и
Т ак
$ 546 в с т а н о в л ю є о с о б л и -
в ік а р и
на того, хто в часо-
п и с а х
наваж увавсяб
к и н у ти
т ін ь н а м о р а л ь я к о їс ьр о д и н и
$ 571 в с т а н о в л ю є в а ж к ік а р и
д л я
того, хто,
користую чися
с в о їм
становищ ем
о п ік у н а ч
вихованка, скеровуєс в о їх ві
х о в а іщ ів на ш лях
м о р а л ь н о го
зіп с у т т я ; тойж е
п а р а гр а ф
за -
в о д и ть
в е л и к ік а р и н а р о д и ч ів
щ о
зл еП О В О Д Я Т Ь С Я
з і с в о їм и
Д ІТ Ь М И ,ч и ч о л о в ік з ж ін к о ю ,
У се
ц е
за к о н о д а в с т в о
в и х о -
дить з залож сння, щ о
р о д и н а
єн езв и ч ай н о
важ ним
с л е м е н -
т о м
суспільного й
н а ц іо н а л ь
ного ж иття. В ідповідно до та-
к о го
р о з у м ін н я
РО Д И Н И ,
в с і
неж онаті маю ть платити
п о д а
тоќ, щ о йде сам е нау т р и м а н н я
р іж н и х
ін с т и т у ц ій
„У с т а н о в и
д л я
о х о р о н и
м а те р и н с тв а
З а к о н з 6. ч е р в н я 1929 н а к а з у
в
у с іх
в и п а д к а х
п р и й м ан н я
н о в и х у р я д о в ц івЧ И
п ід в и щ с я
н я
с та р и х
н а
кращ і
п о с а д и
в ід д а в а т и
завж ди
п е р е в а гу
ж онатим
п е ^е д
н еж о н ати м и ,
б а т ь к а м
з
ч и с е л ь н о ю
р о д и -
н о ю
п е р е д
б езд ітн и м и .
Т аксам ой у в ід н о ш е н н ю д е
ж ін к и
ф а ш и с т ів с ь к и й
у р я ;
н а м а га є т ь с я
п о в е р н у ти
ж ін к у
зф а б р и кі к а н ц е л я р ій
до ро-
д н н и , і м и н у л о г о м іс я ц я в и д а в
наказ, ш об
ув с іх
к о н к у р с а х
н а
п о с а д и
п е р е в а гу
в ід д а т и
беззастереж н о
ч о л о в ік а м
пс
р е д ж ін к 'а м и . В з в я з к у - з
ц и
е н іч н и х ,
в и р о б л е н и х
ін с т н т у -
гам и
о х о р о н и
м а те р и н с тв а ,
з у м іл и
в и х о в а ти
к в о л и х
в ід
народж ення
д ід т е й
н а
зд о р о -
в н х
і с и л ь н и х . К р ім
т о г о
п о
в с іх
усю дах
в ід б у в а ти м у ть -
ся
к ін е м а т о г р а ф іч н і
в и с та в и ,
щ о м атим туь на увазі вихован-
н я
в
іт а л ій с ь к и х
гр о м а д я н а х
зр о зу м ін н я
в а ги
р о д и н и
д л я
розросгу й сили
н а ц ії.
Ф а ш и с т ів с ь к и й
р 'е ж ім
в ід
перш их
д н ів
свого ѓснування
звернув велику
у в а г у н а п ід -
гр и й ан н я
к у л ь ту
р о д и н и .
З
ц е ю
м стою
в ін
залож ив
ц іо н а л ь н у
У стан ову
д л я
р о н и матерн йд и т и н и ". Щ оби'варто
в ід м іт и т и т а к о ж
„С в я т о
с х а р а к те р и зу в а ти
д ія л ь н іс т ь ) Ш л ю б у ",
в с та н о в л е н е
ф а
неї встанови, досить
с к а з
ш о ч е р е з її д о п о м о г о в і ін і
т у п ії
пройш ли
м іл іо н
д в іс т а
ти с я ч
м а те р е й
і три
і пів
л іо н а д іт е й . Ц іц и ф р и
даю ть
п р и б л и зн о
поняття про
в е л и
ч е зя у
с іт к у
а м б у л я т о р ій ,
за
х о р о н о к , л іт о в н щ
і ін ш и х
п о
д іб н и х
ін с т и т у ц ій ,
я к о ю
„У -
с та н о в а
О хорони
М атерні
с т в а " о г о р н у л а ц іл у к р а їн у .
Ів а нВ а н д о р .
М Р Я К А
-Г у с т а
м р я к а
п о в и с л а
н а д ш о б и м а н іж и л а с я . М е д е т а к о ж
селом ,щ о н е в и д н о й н а д в а м а м а б и л а , а я в с е щ е ж и ю ...
кроки. А на дворі таки не бу-
— Ти
ін а к ш о ї
в д а ч і, М а
л о . ні ж ивої дуті. Бо в таку'рунько. Тай ти мала рідну ма-
г о д и н у , к р а щ е с и д іт и в т е п л ій у , а С о ф ій к а
с и р о та ,
х а т і.
Ч о м у С о ф ій к а м а л а б и б у
У
хатині сварилася
м олода ,
т
н
сирота? А бож
то я не за
ж 'н к а
з дорослою
д ів ч и н о ю .' с т у п а ю
й мами' А бож
т о
я
н е ш и л а д л я н е ї, н е ч е с а л а її,
н е п ік л у в а л а с я н е ю ?
М арунька
с іл а
н а
п о б іч н ю
л іж к а
т а
розплакалася. Вона
в се так плакала, як хотіла чо-
л о в ік а
н а с т р о їт и
ін а к ш е .
Т а
ч о л о в ік с т о я в т а м
і дивився
п е р е д
с е б е .
Н е реви,
о б із в а в с я в ін
я к о с ь хоркаво. —Бог покарав
мене тобою .
Івийш ов
у
п е к а р н ю . Co-
ф ій к а
с то я л а
та м
п е р е л я к а н а
д ій ш л а
д о
ч о л о в ік а . М о л о д а ,
п
і
д
C
T
j
H
0
K
)
.
Б У л а б л ід а . Т а к о ж
плакала. Тихцем,
М уж ик прийш ов саме зі стай
н і' т а т я ж к о с ів н а л а в к у . Т а
я к
п о ч у в
го л о с
с в о єї
ж ін к и ,
з ір в а в с я та сказав:
Н е зачинайте знову, а то
зл е
б у д е з в а м и ...
В ін
був рослий
ч о л о в ік , із
ш паковатим
в о л о с с я м ,
п л е ч і
трохи горбаті. Лице було ж ов-
те, наче дуж е хорого.
Н а'ті гострі слова
д ів ч и н а
в и б іг л а
д о
к у х н і. Ж ін к а
п і-
м р я к і
и х о .
-с к а за л аС о ф ій
Сильна. Д овге, чорне
в о л о с с я
М ала сплетене в дві коси дов-
К О ла голови, сині очі блищ а'
л и з п ід в ій .
М арунько, щ о ти
х о ч е ш
в ід
ц іє ї д и т и н и ?
Н ічого не хочу. В она са-
м а с е з а ч и н а є . . .
Щ о ти каж еш , щ о ти ка-
ж еш !
Ц еж
така добра
д ів ч и
н а ...
Я
вже добре
бачу. Ти
не лю биш
її, б ід н о ї.
Щ о хочеш
в ід м е н е ?.. .
Яне роблю
їй н ія к о ї к р и в д и .
Х очун а в е с т и її н а д о б р у д о -
р о гу .
М ама
м у с и т ь
держ ати
к о ти
лися зл и ц я на ю бку.
Н е плач, — озвався бать-
ко спочутливо. Бог був ме
ні розум
запаморочив, якЎ
п р и в ів с ю д и ц ю
ж ін к у .
1
Н е м іг в с и д іт и в х а т і. С у м н о
за к и н у в
наопаш ки
тяж ку
гуиьку й вийш ов
С о ф ій к а
г л я д іл а
з а
л іи м ,
поки не пропав серед мрякн.
М арунька
с и д іл а
с е р д и та .
С о ф ій к а п р а ж и л а м о л о к о . П е -
рецідж увала зі скѓпця до ема-
л іа в а н о г огорш ка. Н араз двері
'в ід ч и н и л и с я , м р я к а
в п а л а
д о
г о ст р ос в о ю
дитину. Я ж
му-х а т и , а з нею гарний леґінь,
ш у д 'н я в в и т и .її
м іс и т и
х л іб ,)
—Я вжег а д а л а , що ти десь
п р а су в а т и . В онаж
н е п а н я н к а , з б и в с я з д о р о г и с е р е д т іє ї г у -
Я
з н а ю
д о р о гу
сю ди
й
н а з а д т а к , щ о м іг б и й т и з з а -
плю щ еним и
о ч и м а , в ід п о -
в ів
ю нак. При
том у
стряс зі
с е б ес н іг , н а ч е д е р е в о н а в і-
т р і. М а в н а с о б і к о р о т е н ь к и й
кож ух,с р іб н и й
ланцю ш ок
в ід
го д и н н и к а,
н а
н о га х
си л ьн і
ч о б о т и . С ів і в п я л и в о ч і в С о -
ф ій к у ,щ о с т о я л а б іл я п е ч і, а
те п е р
зачервонілася на
л и ц і.
М арунька є там у хаті,
с к а за л а Софійка та взяла мо-
.іо к о з вогню .
Ю нак нарочио
не дослухав,
щ о
в о н а
го в о р и л а .
Д ів ч :
к р а д ь к и з а г л я д а л а й о м у в о ч і,
одначе була поваж на, за ніщ о
с в іт ін е в с м іх н у л а с я
б и . її
дітбче личко було таке сумне.
С обака
П о з іх а ю ч и ,
в и л із
зпід лавки, витягнувся, потім
о б і
л а б и
п о к л а в
н а
к о л ін і!
го с тя .
В ін т а к о ж
н е
важ и ться
вийти з хати, — сказав ю нак і
в се
щ е поглядав на
д ів ч и н у
—. М арунька там
у х а т і,
п о в то р и л а
С о ф ій к а
зн а ч у ч о .
Х ай
собі про мене буде
там ,
—- ' в і д п о в і в ю н а к щ о
це мене обходить!
С о ф ій к а
п ід ій ш л а
ближ че,
її с т р у н к а , н е р о з в и н е н а
с т а т ь
в и п р о с ту в а л а с я .
Чому ти, Івасю , говориш
н е п р а в д у ?
Ч ом уж
я мав би
го в о р и -
ти
н е п р а в д у ?
Б о г
знає, мені
кож ний
л ю б и т ь в ч н п и т и ! п р и к р іс т ь .-
Ятобі не роблю
п р и к р о -
м ав
б и
р о б и ти
т о ...— С оф
сти .
Ч ом уж
п р и к р іс т ь ?
Коли т
с л о в а застрягли в горлі. В две
р я х
с то я л а
м а ч у х а
в
р о ж е іі`
б л ю з ц і, з червоними
к о р а л я м і:
н а
ш и ї, я к і з р е ш т о ю
н о си л г
л и ш е в н е д іл ю , я к іш л а д о ц е р -
ќ в и . С о ф ій к а д у м а л а , щ о в д у
ш иться.
А лея(б о т о в ж е в н с т р о їл а с я ,
с к а 'з а л а
С о ф ій к а
з
о б р и
д ж с н н я м .'
Бо я не така нехлю я
я к
т и . П я т н а ц я т ь л іт м а є д ів ч и н и
аодеж а лиш е
звисає на
В
т в о їх л іт а х я П р а ц ю в а -
л а з р а н н ь о г о р а н к у д с ь -п ів н о ч і.
Н е в с і л ю д и о д н а к о в і,
з а п р и м іт и в л е ґін ь т и х о . О д -
ного Бог створив таким, дру-
го гос я к и м .
-
—-
С вині
д іс т а л и
їс т и ?
спитала М арунька
го с тр о .
Д іс т а л и , в ід п о в іл а С '
ф ій к ан е с м іл и в о .
Коли? Вчора? Тобі все
одно, колиб худоба й
в и зд и
х а л а !.
,:- ,і:. і
С офійка стояла там наче де
ревце в травні серед градової
т у ч і`.„Х а й‚в с ез а в а л и т ь с я , п о -
дум алас о б і а я в ід с и
н е
руш уся. Щ о хоче ця фальш и
в аж ін к а ізс в о їм и к о р а л я м и ?
Х оче лиш итися з.ним
сам ав
х а т і?"
Д ів Ч и н аз а д у м а л а с я .
М арунька
ст о я л а
в
д в ер я х
узявш ися
з а -п ід б о к н .
Х о т іл а
щ осьс к а з а т и ,та ця м ертва ти-
ш и н а п е р е п и н я л а їй . В ід ч у в а -
щ о тут щ ось готовиться
п р о т и н е ї. Ч о г о т е ж т о й п а р у -
бО к
си д и т ь
т у т н а ч е , н ім и й ?,
Ат о з в и ч а й н о в ін з а ч е р в о н ів -
ся , як вона дивилася йом у в очі
к о л и
р у к о ю
д о то р к н у л а с я
й о -
го
ш и ї. Ч о г о
с т о їт ь т у т
ц я
д ів ч н н и щ е м іжн и м и , н а ч е к у щ
тернини? Чому не йде? Бо во
н и "х о ч у т ь б у т и
с а м і... С е р ц е
М аруньчине
б и л о с я
го л о с н о ,
о ч і г л и п а л и н е с п о к ій н о . -З д в и г-j
п у л а п л е ч и м а : ‚‚Я т а к о ж
п о ви н -
на бути щ аслива. Коби
т іл ь к и
ц я
д ів ч и н и щ е
за б р а л а с я
вж еі
р а з в ід с іл я '"
С о ф ій к о ,
озвалася во-
н а н іб и т о в в іч л и в о п ід и -н о
до свиней, дитинко, та
п о д и -
в и с я , щ обц
д іс т а л и їс т и .
С о ф ій к а
гл я н ул ан а с а м п е р е д
н а м а ч у х у , п о т ім н а м о в ч а з н о -
г о
Івася. Здвигнула
п л еч и м а
- -'Та я можу піти,
за л а
протяж но
та схопила
з а
д р о . Д и в н і г а д к и м у с іл и -п р о
б іга т и
їй по
голові, коли
т а
к а з а д у м а н а , б л ід а
п о с ту п а л а
ся до дверей.
Я к
в ід ч и н и л а
д в е р і т а -j
йш ла в білу, густу^мряку, під-
в ід с яІ в а с ь , глянув на всміхне-
ну М аруньку та сказав:
Чекай, Софійко — ти
т е
заблукаєш ся
в м р я ц і, я
п о к а
ж у тобі дорогу.
П іш ов
скоро, щ оби
а з д іг -
н а ти
її. М а р у н ь к а б а ч и л а ,hkJ
їхпостаті визначувалися в ѓу
с т ійм р я ц і, а п о т ім п о м а л о с а -.
м іп е р е м ін и л и с я
в
м р я к у .
Ач е к а й т е !-—о з в а л а с я в о н а
с е р д и т о т а с іл а н а с т іл е ц ь . Б у .'
ла бліда, скулена. Н аче густа)
м р я к а м а л а в с т у п и т и с я д о х а -і
т и т а в д у ш и т и її. А ч е р в о н і к о -
ралі лЬого
зн я л а
зі ‚ш и ї
т а '
ш пурнула
н и м и в кут.
стам и
і в ід с в я т к о в а н е в п е р ш е
30.ж о в т н я 1933 p., к о л и в Р и `
м ів ід б у л и с ь о д н о ч а с н о
2,600
в е с іл ь ,а п о т ім
усі молоді
р о ч и сти м
п о х о д о м
пройш ли
вулицями Риму
Ю наки, виш и
к у в а н і
в
с в о їх
о д н о с тр о я :
зд о в ж
п іш о х о д ів , о б с и п а л и
їх
и в іт а м и .
М у с о л ін ів и х о д и т ь
із з а л о -
жсння, щ о
ч и м
я к и йн а р ід
є
ч и с л е н н іш и й , т и м
лекш с йому
заваж и ти
на доліс в іт а і зай-
н я тив н ь о м у в ід п о в ід н е г ід н е
м іс ц е .К оли
Іт а л ія
м а т и м е 50
ч и 60 м іл іо н ів (т е п е р в о н а н а -
р а х о в у е 42 м іл іо н и ) н а с е л е н н я ,
т о її п р е с т іж і з н а ч ін н я вс в іт і
б у д у ть
д а л е к о
з н а ч н іш і,
як
те п е р
М у с о л ін і й д е н а в іт ь д а -
зазначуе, щ о
кожне зни
ж сння
с к іл ь к о с т и
н а с е л е н н я
в е д е за собою
з б ід н ін н я
і мі
з е р ію .К о л и Іт а л ія в м и н у л о м у
с то л ітті мала лиш е
16 м і.ііо
н ів н а с е л е н н я , в о н а ` б у л а д а л е
к о
б ід н іш а , я к
тепер. Розви
го к 'е к о н о м іч н и х
м о ж л и в о с те й
і в с е б іл ь ш и й
т е х н іч н и й
1
с ту п
м усять
д а в а т и
м ож .
в іс т ь
ж и ття
і заробітку
і
б іл ь ш и м
м асам
людей. Тому
М у с о л ін і-єр іш у ч оп р о т и в с я -
к о го
о б м е ж е н н я
н а р о д н ії.
А -
б о р ѓн
луж е
р іш у ч о
караю ть,
ад іт и (о д н а к о в о з а к о н н і і н с -
законні) та матері знаходяться
п ід
о с о б л и в о ю
,І
к о л и
щ одо
о б м е ж е н н я
народиќ, яке спостерігається в
у с іх
західньо - європейських
к р а їн а х , щ е з а в ч а с н о г о в о р и т и
п р о у с п іх п о л іт и к и
М у с о л ін ія ,
то щ одо охорони
м а те р и н с тв а
тут вж е осягнсно
зн ач н і
ви -
с л ід и .
С м е р т н іс т ь
с е р е д
н е-
мовлят, яка перед
за в е д е н н я м
ф аш и зм у
д о х о д и л а
д о
23%,
зійш ла тепер до1 1 % . Таксамо
с м е р т н іс т ь
с е р е д
п о р о д іл ь -
н и ц ь постійно зменшується, і
к о л ив 1925розі було щ е 3,111
ж ін о к ,щ о п о м е р л и п р и
п о р о -
д а х ,т ов 1930році цяц и ф р а ,;
Н А Б ІЖ У Ч І Т Е М И ,
В Е Л И К У
ЛЮ ДИНУ
П ІЗН А -
Т И
П ОВ Е Л И Ч И Н І
О Б Р А З У ?
К о р н іл ію с а ` Ґ р ін в е я , п а с т о р а
о д н о ї у н ів е р с а л іс т и ч н о ї ц е р к в и
в
Б р у к л и н і, в ід в ід а ву р я д н и к
н ім е ц ь к о го
к о н с у л я ту
а Ню
И орку,
щ оби
довідатися, чи
п р а в д а ц е , щ о в ін м а є з б ір к у
ф отограф ій
ви зн ач н и х
лю дей,
н и м и
сам и м и
п ід п и с а н и х . П е -
реконавш ися,
щ о
ц е
п р а в д а ,
гіс т ь хотів дати пасторовн фо-
т о ґр а ф ію
Г іТ л є р а з й о г о п ід -
писом, але завваж ав, щ о
ф и -
тограф ія Гітлєра була би
б а -
га т о
м е н ш а , н іж
ф отограф ія
М у с о л ін ія а б о к а й з е р а . В ін з а -
брав зі собою
п р и н есен у
ф о-
тоґраф ію , а за якийсь час при-
н іс
велику фотографію,
б а га -
т о б іл ь ш у в ідф отограф ії М у -
с о л ін ія а б о к а й з е р а .
За поступќом
ќ о н с у л я р н о го
у р я д о в ц я
була, видно, думка,
щ о ч и м б іл ь ш и й
чоловік, тим
більш а повинна бути його фо-
`т о ґр а ф ія .
ЗН А Н Н Я
ЗН А Н Н Ю
Н Е
Р ІВ Н Е .
М аргарста
Ґолдсмит, котра
вж е
н а п и с а л а
ц ік а в у
книж ку
про пруського короля
Ф риде-
р и к а ,видала тепер книж ку про
ш ведську
к о р о л е в у
Х ристнну
А вторка підносить, щ о будучу
к о р о л е в у
в ч и л и
р іж н и х
н ау к
М олода
д ів ч и н а
м ала