Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1934-012

Svoboda-1934-012

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2014

pdf

text

original

Т Р И
Ц Е Н Т И .
Р ІКX L I I .
Ч .12.
Д ж е р з и С и т і, Н . Д ж ., п о н е д іл о к ,1 5 с іч н я , 1034.
V O L .X L I L
NO. L2.
JeraeyC i t y,N . J. ,Monday,January 1 5 ,1934. .... . .THREE. C EJHTS.
З А Г Р О З АН О В И ХУ Г Л Е В И Х К Л О П О Т ІВ
ВАШ ИНГТОН.Г р у п а м іс ц е в и х р о б іт н и ч и х
о р г а н із а ц ій ,щ ог і д о р в а л ис яв ід „Ю в а й т е дМ айн
В оркерс" таз о р г а н із у в а л и с я в„А н т р е с а й т М а й н е р с
Ю н іо н ", п о с т а н о в и л а н е п р и з н а в а т и у г о д и , п ід п и с а -
н о ї ю н іє ю „Ю н а й т е д М а й н В о р к е р с ",т ав и д а т и з а -
к .іи к д о с т р а й к у .
К о м іт е тгорож анз м іста В илкс Б аре,в П енєил`
в е н й , к о т р еє о с е р е д к о м н о в о ї о р г а н із а ц ії, в ід н іс с я
д о К р а е в о ї Р о б іт н и ч о ї Р а д из п р о с ь б о ю ін т е р в е н ію -
вати та не допуститид о страйку. К раєва Робітки-
ч а Рада віднеслася зновуд о А нтраситової Розєм ної
Р а д и , щ о б и в о н а п о р о б и л а в ід п о в ід н і д о с л ід ип р о
полож енняу промислі твердого вугля.
Р ів н о ч а с н оК р а е в а Р о б іт н и ч а Р а д а д а л ад о
з р о з у м ін н я м а й н е р а м ,щ о як н о в а ю н ія в а ж и т ь с я
видати закликд о страйку, то.Рада вваж атиме ц ей
заклик виступом проти Краевої Робітничої Радит а
всеїп о л іт и к и у р я д у к о л о в ід б у д о в и к р а ю .
Другий клопіту вуглевім промислі справляє
у р я д о в и б е з п о щ а д н а к о н к у р е н ц іям іж в е л и к и м и
п р о д у ц е н т а м и м я г к о г о в у г л я .Ц я в ій н а д ій ш л ад о
то го ,щ огенерал Д ж ансон був примуш ений висла-
тид о членів К раевої П ромислової Ради М ягкого
В углят е л е г р а ф іч н и й з а к л и к н а к о н ф е р е н ц ію . Д ж а н -
с о нб о їт ь с я , щ о ця к о к у р е н ц ія п о в а л и т ь у с юр о -
ботуу р я д ув ц ь о м у п р о м и с л і.
П Р Е З И Д Е Н ТП ІД П И С А ВЗА К О Н
П РО
Т Р У Н К И .
ВАШ ИНГТОН.П резидент підписав уп я т н и -
цю ухвалений конгресом закон про трунки,і закон
У В ІЙ Ш О В
зараз в ж иття.
Уряд сподівається дістатив ід цього закона
п р и х о д уд о 627 м іл іо н ів д о л я р івн а р ік .У ц ю с у м у
вход ятьу ж е 160 м іл іо н ів , з іб р а н и хя к п о д а т о кв ід
п и ва.
Ф е д е р а л ь н а А л ь к о г о л ь н а А д м ін іс т р а ц ія з а п о в і-
д ає,щ о уряд буде добре дивитися за тим, щ оби
т о р г о в л я т р у н к івн е н и щ и л а с в о б ід н о ї т о р г о в л іт а
но давала нікомуз торговців неслуш ноїв и тости
над конкурентам и. У ряд сподівається,н ю від нової
п о л іт и к и у р я д уц ін ин а т р у н к и с к о р о в п а д у т ь .
У р я д д о з в о л и в а н г л ій с ь к и м г о р ів ч а н и мф а б р и -
ка.м вислатид о А мерикид в а рази більш е, ніж їм
б у л о д о з в о л е н о д а в н іш е , о д н а кп ід у м о в о ю , щ о ці
н а п и т к и б у д у т ь у ж ев п о р т а х п е р е д 27 с іч н я .
Через нове зарядж ення департаменту скарбу,
яке обмеж ує право корабельних пасажирів щ одо
ввозун а п и т к івд о А м е р и к и , б а г а т о п а с а ж и р івя к і
т е п е рв и с ід а л и н а а м е р и к а н с ь к у з е м л ю , м у с іл и п л а -
тнтив ід везенихн и м и напитків мито. Декотріз
н и х з р ік а л и с я р а д ш е н а п и т к ів .
ЗА С У Д Ж Е Н И Й
З АП Р О П О В ІД У В А Н Н Я
БЕЗБОЖ НОСТИ.
О Л БА Н І ю й о р к ).А п е л я ц ій н и й суд ню -
ііо р с ь к о г ос т е й т у р іш а в а п е л я ц ію Ч а р л з а С м и т а ,
обж алованогойзасудж еного перш им
суд омз а
п р о п о в ід у в а н н я а т е їз м ун а в у л и ц я х Н ю И о р к у . С у д
п ід д е р ж а вр іш е н н я н и ж ч о г о с у д ун а т ій о с н о в і,щ о
С м и тн еп о с т а р а в с я в ід п о л іц ії д о з в о л ун а п р о п о -
и ід у в а н н ян а в у л и ц я х .
С м и т б о р о н и в с я т и м ,щ о в інн е п о т р е б у в а вд о
п р о п о в ід у в а н н я б е з б о ж н о с т и д о з в о л у , я к о г о т р е б а
д л я р е л іг ій н и х з б о р ів . С у д р іш и в , щ оі й о г о з б о р и
в ід н о с я т ь с яд о р е л іг ії. В ін т о д і б о р о н и в с я т и м , щ о.
п о л іц ія н есм іє о б м е ж у в а т и с в о б о д и з б о р іві с л о в а ,
а л е с у др іш и в , щ о п о л іц ія н е о б м е ж у є с в о б о д и с л о -
ва ізб о р ів,к ол и вон а, згід н о з ухваленим законом,
р іш а єпро те, к о т р і в у л и ц ій у я к ім ч а с і м о ж н а
в ж и в а т ид о п р о п о в ід у в а н н я ,а к о т р и хн е м о ж н а .
число Д ІТ Е Й , Щ О Д ІС Т А Ю Т Ь
ДОПОМ ОГУ,
Р О С Т Е .
ВАШ ИНГТОН.Ф едеральна Д опом огова А д-
м ін іс т р а ц іяо б ч и с л я є ,щ о к о л оп ів ш о с т а м іл іо н ад і-
тейд іс т а ю т ь теперд о п о м о г из публичних фондів.
Я ких35 п р о ц е н т івц и х д іт е й з н а х о д я т ь с яв
д о ш к іл ь н о м у в іц і.
Ч исло д іт е й , к о т р і т а к о ї д о п о м о г и п о т р е б у ю т ь ,
ф остае.Р о зр а х у н к и бю рап о к а з у ю т ь ,, щ о р о д и н и ,
якім а ю т ьб а г а т о д іт е й , ч а с т іш е в и д е р ж у ю т ьк р і-
зу , спираю чися на власнісили,Н ІЖ м аліродини.
С У Д
Н А Д Л ІК А Р К О Ю
З А
В Б И В С Т В О .
Ш ІК А Г О . — С у д п р о т и д -р а А д іс и В а й н к у п ,об -
ж алов.а н о їз ав б и в с т в о с в о є ї н е в іс т к и , п а н іР е т и
В айнкуп, п о с т у п и л о н а с т іл ь к и в п е р е д ,щ о в ж ев и -
бр ан о лаву присяжних суддів.Цю лаву зложеноз а
п ів т о р ад н я ,і п р и с я ж н и х з а р а з з а м к н е н о н а н е д іл ь -
нийв ід п о ч и н о к .
О бороназ а п о в ід а є , щ о о б ж а л о в а н а с т а н е с в ід -
к ом
уе в о їй
с п р а в і т а щ оїї с и н , м уж у б и т о ї, б у д е
тежз із н а в а т иво б о р о н ім а т е р и .О борона дум ає за-
п ер еч увати признання обж алованої,зроблене перед
п о л іц іє ю , як вим уш ене з неїп р о т и
їїв о л і.
П Р О Ц Е С
З А
rLAIbV-l
Б О Л Ь -
Ш ЕВИЦЬКИХ
ГРОМ ИЛН А
іУ К Р А ЇН С Ь К У Д Е М О Н -
С Т Р А Ц ІК Х
П еред
су д о м
п о в іт у
В ів е р ,
П е н с и л в е н ія ,
с т а в а л и
д н я 21
гр у д н я
11о с іб ,
обж алованихі
з а
н ап адн ам и р н у
у к р а їн с ь к у
д е м о н с т р а ц ію
п р о тиголодж ен
н я
У к р а їн ц ів М о с к в о ю , к о т р а
в і д б у л а с яв Е м б р і д ж , Ѓ Т а .,дн я
29ж овтня
1933 р о к у .П рися
ні суддіп р и з н а л и
обж алова-
н и х
в и н у в ати м и
зак и н ен и х
їу
з л о ч и н ів .
Засудж ені
н ази в а-
ю ться: Олекса Зипко, Василь
Р и б ак ,
К арпа
ій о го
ж ін к а
Ф ранк
К артичск,
Н ик і А нна
Г ош иляк, О льга Л уцикі Д ж ан
Д анилиќ.З аз а к и н е н і їм з л о
ч и н иг р о з и т ьї'м к а р ад о р о к у
в я з н и ц і.
С уддя
не
в и зн ач и в
іщ ек а р и ,
б о
виж идає
в и р і-
ш енняа п е л я ц ії а д в о к а т іво б о -
р о н и
п р о ти
п р и су д у
н р и 'с я ж -
них. В асиль Є вусяк
п р и зн ав ся
іи н и ,
і.л а в а
присяж них
с у д д ів йогон е судила. О бж а-
л о в а н о гоН ика Ќ р и сан е зл о в -
л ен о .Н а р о зп р ав у
п о к л и к ан о
20с в ід к ів . В о н и д о к а з а л и ,щ о
обж аловані
нет іл ь к и
в и ќ р и -
к у в а л ин а д е м о н с т р а ц ію ,а л е й
о б к и д ал и
ип о м ід о р а м и , ги и -
іи м ня й ц я м иік а м ін н я м . В о н и
х о т іл и
в и д ер ти
д е м о н с тр а н та м
п р ап о р
таз в а л и л и
н азем лю
іл ь к о р о д іт е й . С в ід к и
п о к а за -
ин а З и п к а
йР и б ак а
як на
р о в ід н н к ів
н ап ад у .
У Ч Е Н І
П О
В А С А Л Д Л ІТ Н А М
І Ю
-
Б У Т І
В
П Р А Л ІС А Х
У Р А Т О В А Н І.
Іср сд
в іс ь м о м арокам ип у -
с т и л и с ь а н г л ій с ь к и й
п о л к о в н и к
Ф овсет,й о г о
си н Д ж ан
і ан-
г л ій с ь к и й
д о с л ід н и к
Р ам елв
)б л а с т и М а т о -Ґ р о с ов п р а л іс и
іа
п ів д е н ьв ідр ік и
А м азо н к и
т ай с л ідз ан и м и п р о п а в .В и-
си л ал и
к іл ь к а р а з івз ан и м и р а -
тў и к о в і
е к с п е д и ц ії.
Д арем но.
В ж е йп е р е с т а л и їх ш укати. Т е-
п ер
п о в ід о м и в
б р а з и л ій с ь к и й
а и б а с а д о р
а н г л ій с ь к и й
у р я д ,
ш ов с і т р и д о с л ід н и к и
ж ию ть.
А н г л ій с ь к е
г е о г р а ф іч н е
т о в а -
р и с тв о
з а д у м у .:
в и р я д и ти
за
д о п о м о го ю
у р я д у
е к с п е д и ц ію
д л яї х р атў н ќ у .
1,797
К И Т А Й С Ь К И М
Р Е Д А К -
Т О Р А М
С Т Я Л И
Г О Л О В И .
Н айстарш ий щ оденникс в іт а .
„П е к ін с ь к а
г а з е т а `',
о б х о д и в
н е д а в н о т о м у т и с я ч л ій н ійю ви
л е й с в о г о іс н у в а н н яі з ц іє їн а
го д и
р е д а к ц ія
в и д ал а
в ел и к е
ювилейне число згаданогоч а -
с о л и с у . Ч и с л оц е м іж р іж н и м г
с та ти с ти ч н и м и
д ан и м и
за час
с в о гоіс н у в а н н я
м ає теж руб
р и к у ,я к о ю
н е м ож еп о х в а л и -1
тися мабутьн ія к и йін ш и й часо-
п и с .А с а м е , за час іс н у в а и н я
„П е к ін с ь к о ї г а з е т и " п р и с у д ж е -
н он а к а р у с м е р т и 1,797 р е д а к -
т о р ів
ів с ім
їмс т я т о
го л о в и .
Більш у частину згаданих екзе-
к у ц ій
в и к о н ан о
нао с н о в і о б -
в и н у в ач ен н я
р е д а к т о р ів
у на-
р у ш у в а н н і з а с а д в в іч л и в о с т и ,з
як и м и
Китайці дуже
ч и сл я ть -
с я . Я кб ач и м о , то в К и таю не-
безпечно бути
р ед ак то р о м .
К Р И Т И Ч Н Е
ПОЛОЖ ЕННЯ
БУВШ ОЇЦ А С А Р Е В О ІЗИ Т И Х
Б у в ш а ц іс а р е в а З и т ао п м н и
л а с явдуж ек р и т и ч н ім
й о л о
ж е н н і.А в с т р ій с ь к і м о н а р х іс т и
д а в а л и
щ о р іч н о
б у в ш ій
ц іс а -
р е в ій
20в а г о н ів п ш е н и ц і, я к у
в о н а
п р о д а в а л а ,а з
грош ей
ж ила. Т еперц і доходи
зн а ч н о
м а л іл и ,б оц ін и п ш е н и ц ів п а
л и . М о н а р х іс т и
м аю ть
п ід в и
Іщ и т и З и т і „з б іж е в у р е н т у ".
Д ІВ Ч А Т А
ПИЩ АТЬ
В ІД Д А В А
Т И С Ь ,АВОРОЖ КА З
Т О Г О
Ж ИЄ.
У
К л о к іч ц і у к о в и н а )ж и
ла собі довго ворожка
М а р ія
Т к а ч у к . В о н а в м іл ат а к д о б р е
п о м а га т и
лю дям , як і всіво
рожки. Т а на людську дурноту
н е м а л ік у .А з ж ін к а м и
й П ан
Б іг
не д а с т ь с о б ір а д и . Ц я ^в о -
рожка зналасяз дідькамит а к -
сам о, як ікож ний
з нас. В о -
н а
в м іл а з а р о б л я т и ,
а
ін ш и й
цьогон е 'п о т р а ф и т ь . В онам а-
д а
х а т у
з д ід ь к а м и : 7к о т ів ,
в и п х ан а
в о в ч а г о л о в а , к іл ь к а
л о в іч и хф іг у р о кз в о с к ут а
щ е
п о д іб н е
д р а н тя .Ц іт е м н і
п о м агал и
їй
у
р е м е с л і.
Д ів ч а т а
к азал и , щ он о н а м ає
д ід ь к а .Я к во н ин е м о гл из л а -
п а ти
с о б і ч о л о в ік а ,т о
йш ли
в о р о ж к и , щ обиї х д ід ь -
к о з в івз я к и м с ь ч о л о в ік о м .Т а
н а ш и х ч а с а хі д ід ь к о 'в ж ен е
п о м а г а є.Д івчатап л а т и л и напе-
р е д г р іш м и .А
к о тр ан е м ал а,
т а
крала, особливо
служ ниці
в о іх
п а н ів .1н ан о си л и
їй
у сь о г одобра:к и л и м и , лож ки,
в н д е .т ь ц і, а все зі с р іб л а . П о-
л щ ія д о в ід а л а с яй з а б р а л ав о -
рожкуд о ареш ту. П лакатимуть
в ч а т а ,б о д у р н і.
КНИЖ КА,Н А П И С А Н А
о д н и м
РЕЧЕННЯМ .
ВП арижі появилася
д р у к о м
книж ка,
найкоротш а
м абуть
с в о їм
з м іс т о м
в іду с іх
д о т е -
п е р іш н і.х с в о їх и о с е с т р . Н аоб-
гортці є ім я й назвищ е
а в т о -
Р ам о н
Ж ідо"т а наголо-
в о к
к н и ж к и :„Ч и ж ін к а
м ож е
м ати
к о х а н ц я ?'' В ід п о в ід ьн а
п и тан н я викладає авторн а
ш іс т ь о х
с т о р ін к а х ,
ал е
в о н а
злож ена
зо д н о го
т іл ь к и
ре
„Ц е з а л е ж и т ь
виклю ч
н о
в ідж ін к и ". К о ж н е
с л о в о
ц ь о го
р еч ен н я
є
в и д р у к у в ан е
н а о к р е м ій с т о р ін ц і.Н а о с т а і
н ій , ш е с т ій , с т о р ін ц ієтеж о
н о с л о в о : „К ін е ц ь ". А в т о р о в і,
йш ло
м абуть
п ров и к л и к а н н я
сензації згаданою
книж кою
або просто намагався
зв ер н у -
ти
на себе увагу. Бути
м ож е
щ от о йе к с ц е н т р и ч н и й пом исі
подобається деяким
б г б л іо ф і-
л ам
і вони куплять цього „б і-
.т о г о к р у к а ".
Н Е
Б У Д Ь Т Е
Щ УРАМ И!
З Б О Ж Е В О Л ІВ ,Б О
Н Е
В И Г Р А В
5М ІЛ Г О М ІВ
Ф Р А Н К ІВ .
П ід ч а с о с т а н н ь о г о
тя гн е н н я
уф р а н ц у с ь к ійд е р ж а в н ійл ь о
т е р ії г о л о в н а
в и гр ан а
в п ал а
н а д ь о с я к о г о с ь б ід н о г оф ри-
з іе р а
Б о н у р ,
з
м іс т е ч к аТ а-
раскои. Бонур,
хоч ів и г р а вІ
5
м іл іо н іа
ф р а н к ів ,
си д и ть )
дальш е
ус в о й о м у
м іс т е ч к уі
голить бороди своїм знайомим
як робивц е продовж
30 р о к ів .
Але головна виграна
п о тя гн у -
з ас о б о ю
і ж ертви. А ,сам е,
д о п о л іц ія н т ав П а р и ж і п р и с т у -
нив якийсь чоловягаі просив
з, щ обиц ейв ід в ів й о г о д о
д о м у , б о він в и г р а в5 м іл іо н ів
ф р а н к івіб о їт ь с я ,щ оби
й о го
по дорозін е ограбили.Я к зго-
д о м
в и я в и л о ся ,
ч о л о в ікц ей
з б о ж е в о л ів на т о м у т л і, щ онг
в и гр а в
го л о в н о ї
в и г р а н о ї.
БЕЗМ ЕЖ Н А
Б А Т Ь К ІВ С Ь К А
ЛЮ БОВ.
П регарнийп р и к л а д
б а т ь к ів -
с ь к о і л ю б о в ид о д іт е й
в и ч и ту -
емов сербських білгородських
ч а с о п и с а х .
Г е р о єм
я в л я в т ь с я
сел ян и нз н е д а л е к о гов ід сер б -
с ь к о їс т о л и ц і с е л а Б іг а к . Ц ей
с е л я н и н п р а ц ю в а в с а м ев п о л і.
А ж
тут н а д б іг й о г о с у с ід і ска-
в
й о м у ,щ о й о го
х а т аго -
рить. С елянин кинув роботуі
п у с т и в с я б іг ц е м д о д о м у , й о г о
х а т аг о р и т ьз у с іх б о к ів , й о г о
д іт е й н е м а . В о н ив х а т і, щ опа-
вп о л у м ін і.С елянинн е н а -
д у м у єт ь с я
ніх в и л и н к и
й ки-
д а є т ь с я ,в ч ім б у в , ув о г о н ь .
Із захопленої вогнем хатнв и
}інс в о їх г р о е д іт е й . В о н и
.А ле їхр а т ў н о ќ
в ід п л а -
т и т ь б а т ь к о м а б у т ь с в о їм ж и т-
Б а т ь к а в ід в е з л и
вм айж е
безвиглядному станід о міської
л ік а р н і.
Н іч о г о
н ем а
в
с в іт і
п о н адл ю б о в б а т ь к ад о с в о їх
д іт е й ,д о с в о є ї р ід н і. Ц ейп р и к -
лад трапився
вС е р б ії, к о т р о ї
н асел ен н я
такз а в з я т о
б и л о ся
з ас в ійр ід н и йк р а й .
О дин
сл ав н и й
п р о п о в ід н и к
ск а за в
раз на п р о п о в ід и
т а к і
сл о в а : „В и , п а р о х ія н и ,щ еб іл і
ш е н е р о з у м н і,я к щ у р і!" А ко
лив церкві далися чути ш епо
ти
н еза д о в о л ен н я ,
свящ еник
за к л и к а в :„Н е о б р а ж а й т е с я ,б о
якажу правду! Щ урам кидає
м о т р ій л о , в о н и з ід а ю т ь
н у ть .А лев он и немаю ть розу
м у, бо це з в ір я т а . Ав и .лю ди
з розумом,а л е також ласоб е
р е т е о т р у ю . Б а щ о б іл ь ш е ! Щ у
рін е платятьз а отрую ,а виІ
щ ей платитез а н е ї! Ц я отруя
т о г о р ів к а ".
Л ю ди
зр о зу м іл и
і не г н ів а -
л и ся
н а свящ еника
за
й о г о
правдиві слова.
В И Б О РИД ОР У М У Н С Ь К О Г ОП А Р Л Я -
М Е Н Т УН ЕД О П И С А Л И Д Л Я
в о в к и ПОЖ ЕРЛИ
С Ш Н А Ц Я -'
Т Ь О Х
Ц И Г А Н ІВ .
В
б о сн я ц ь к и х
л іс а х с т а л о с я :
траш нен е щ а с т я . 17-ч л е н н ац и -
ан сь к а
р о д и н а
доверш ила
в '
л і Д о б о й
к іл ь к а к р а д іж о к
іІ
в т е к л ав ід п е р е с л ід у в а н н я ж а н -
д а р м іву л іс и .З ан и м ируш ив
в ід д іл
ізш іс т ь о х
ж а н д а р м ів .
Н а К с р н е в ійП л а н іќ )н а д и б а л и
ж андарм и
реш ткизт іє їц и г а н -
с ь к о їр о д и н и . П ознаки
в к азу -
ю ть на те,щ о м іжЦ и г а н а м и й
в а т а го ю
в о в к ів
в ід б у л а с я
страш на
б о р о ть б а .
В овкиj
н о б ід и л ийр о з ір в а л и
н ак у с н і'
ц іл ур о д и н у . В с ю д иб у л ип о -
розкидувані ш мати
зу б р ан н я
й лю дські кости.Н а деяких м і-
с ц я хб у л о к р о в ип о к о л ін а .Н а
в с і
б о к и
в ел и
к р о в а в і с л ід и .
В овки,н а їв ш и с я ,
п о р о зн о си л и
к а в а л к и м я с ап о в с іх к р и їв к а х .
Здається,щ о вся циганськар о -
д и н а
В пала
ж ертвою
в о в к ів .
Було семеро дорослих
Ц и г а н ів
д е с я т е р оц и г а н я тв ід ш іс т ь о х
м іс я ц івд о д в а н а ц я т ь о х
р о к ів .
Ц я в іс т к а в и к л и к а л ав о к о л и ц і
переполох серед населення.
К А ЇН ІВ
ЗЛ О Ч И Н .
ВБ а т о р ів ц і к о л о Л ь в о в а т р а -
пився випадок,щ о брат нама-
га в ся вбити брата. В ід довш о-
г о
вж еч а с уж или
у
н е з г о д і!
б р а ѓ т иВ л а д н с л а ві С т а н и с л а в
В о н с о в н ч і.посваривш исяп р и
п о д іл і сиадщ ини.Н а цьом утл і
п р и х о д и л ом іж н и м и дуж еч а
с т о
д ос у п е р е ч о к
і в н е д іл юj
п ід ч а с ч е р г о в о ї с у п е р е ч к и С т а -
н и к л ая .В о н с о в и ч с т р іл и в т р и ч і
до братаз револьверат а п о -
ранив його смертельнов ж и-
в іт
так,щ ой б г о в
б е з н а д ій
н о м у с т а н і в ід в е з л ид о ш п и т а -
лю .В е д е т ь с я с л ід с т в о .
Ч Е Р Н ІВ Ц І у к о в и н а ). У н о в ім р у м у н с ь к ім
парляменті м атим е У країнськаН а ц іо .и а д .ь н а П а р т ія
(У Н П )
о д н о г о -о д н іс е н ь к о г о з а с т у п н и к а . Б уде ним
д -р В о л о д и м и р З а л о з е ц ь к и й , п р е з и д е н т .У Н П ..Щ я
будев парляменті одиноким незалеж ниму к р а їя -
С ЬК И М ЛОСЮ М.
. . . .;"
У к р а їн с ь к и й н а р іду Р у м у н іїз а с т у п а т и м у т ь ,дье
У к р а їн ц і, ч л е н и р у м у н с ь к о ї н а ц іо н а л ь н о-л іб е р а л ь -
ао їп а р т ії: п о с о ло . Т е о д о р С т у с я к ,к о о п е р а т о рв
О рш івцях,і сенатор А лександер М егаскж ,учитель.
О бидва вибранів чернодзецькім повіті..
..,
Я кбин е м а х ін а ц ія р а д и к а л ь н о -с е л я н с ь к о їо а р -
т її,з якою злучилася п р ив и б о р а хУ к р а їн с ь к а Н а -
ц іо н а л ь н а П а р т ія , б у л и б У к р а їн ц і м а л иб іл ь ш е с а о -
їхп р е д с т а в н и к ів ."
..
Ч е р н о в е ц ь к и й „Ч а с " п и ш е з п р и в о д ув и б о р ів
м іж
ін ш и м т а к е : „О с т а н н і в и б о р ид ор ум ун ськ ого
п а р л а м е н т ун е б у д у т ь ц в іт к о юу в ін к услави бу-
кови н ськи хУ к р а їн ц іві на п о х в а л уза це в о н а .н е
заслугую ть,а н і ті, щ о так славно т ач у д н ос о д о с у -
вали, ані ті, щ о безділлям до такого стану д о г ^с т и -
ли. Я к про нас думаю ть ворогице нам байдуж у-
Щ ов о н и У к р а їн ц івн е л ю б и т и м у т ь , ц е жя с н о . А л е
треба довести до того, щ обі ворогик а с п о в а ж а л и .
Н ехай ненавидять,а л е хайу серці ш а н у ю т ь ".
Р У М У Н ІЗ А Т О Р С Ь К И И
П О Х ІДН АУ К РА пЧ С Ь К У
Ш КОЛУ.
Ч Е Р Н ІВ Ц І. — Я к і в ід н о с и н и п а н у ю т ьи а у к р а їн -
с ь к ій .Б у к о в и н іп ід Р у м у н іє ю , в и д н оз іс т а т т і,.,я к у
п о м іщ е н ов н ім е ц ь к ій г а з е т і ‚‚З іб е н б їр г е н а Й .ч е с
Т агеб л ят" з 2 л и с т о п а д а1 9 3 3 p., вя к ій
nHjrji^TbCH
п р о у к р а їн с ь к е ш к іл ь н и ц т в он а Б у к о в и н іт а к е ;.„В
з о в с імс к у п ч е н ій о б л а с т и п о с е л е н н я м е ш к а ю т ьк р у -
гл о2 50 , 0 0 0У к р а їн ц ів . В ц ій б е з п е р е р и в н ійс к л а с т и
нем а для цих2 50 , 0 0 0 душ .ані одш сц..ь к с ^л ж р л из
у к р а їн с ь к о ю в и к л а д о в о ю м о в о ю ".
....
В правдієнакази вчити по к іл ь к аг о д и н ТЯЖ НЄ-
в ов тихш к о л а х у к р а їн с ь к о ї м о в и ,т ау п р а в и т е л і
ш к ілі п їд ч и н е н і в ч и т е л і в ід м о в л я ю т ь с яв ч и т и .
К И М
І Я КУДЕРЖ УЮ ТЬСЯ
УКРАШ СЬЮ
Ч А С О П И С И .
Ч Е Р Н ІВ Ц І. Д н я 31 г р у д н я 1933р . с к ін ч и в с я
ш е с т и й р ік п е р ш о г ой о д и н о к о г о п іс л яв ій н и у к р а -
iitcbKoroд е н н и к а н а Б у к о в и н і, я к и м є ч е р н о в е ц ь к и й
„Ч а с ".О сновником
й о гоб у в ап ти карТ е о д о с ій
Глинський,котрий влож ив у ту ґазетук р у г л о.70Q,-
000л е в ів . В ін н е з м іг й о г о д а л ь ш е , видавати, OJ
o
вичерпавсяз останнього лева заощ адж еного грощ а
1не м іг у ж е н а в іт ь д іс т а т и к р е д и т у . Т о д ік и н у вт е
д іл ой .передав громадянству. Лю ди доброї волі
р а т у в а л ий д а л і р а т у ю т ь с в ій ч а с о п и с ,н а я к ім и -
ж и т ьіщ е д о в гн а с у м у2 80 , 0 0 0 л е в ів . Ж ертаудодь
о тід о б р і л ю д и д а л ій ч а сі г р о ш і,азагалз а л я г а є
за тівсі роки зп е р е д п л а т о ю насум у2^С ід 7,
С Шд е -
в ів !
ВСЮ ДИ
К Л Я С О В ІВО РО ГИ .
М ОСКВА(Р о с ія ).— „П р а в д а " д а л іо п и с у є р іж -
н і п а р т ій н і ч и с т к и . О п и с у є , щ о не ф у н к ц іо н у ю т ь
м а ш и н иі є з а с т ійу п р о д у к ц ії, як ув у г іл ь н ій ^ м е -
т а л ю р п ч н ій . Н а р ік а є т е жн а к о л х о з и . В сю дид о б а -
ч у єв о н а т іл ь к и к л я с о в и х в о р о г ів ,я к ісаботую ть.А
н а й б іл ь ш е д о б а ч у єїхт а к и у с а м ійк о м у н іс т и ч н ій
п а р т ії.1 т о м уїї в іч н о п е р е ч и щ у ю т ь .
Ф Р А Н Ц У С Ь К И И
П Р Е М ІЄ РД А Т У В А В С Я .
П А РИ Ж . С кандалз ош уствам и С т а в ін е ь к о г о
вз а с т а в н ім д о м ів Б а й о н і д о в івд о дуж е гострої
д и с к у с іївп а р л я м е н т і. П о с л изакидали урядовд4 ід о
в ін с к р и в а єф актит а т в е р д и л и ,щ оС т а в -н с ь к м йн е
поповнив сам огубства,бо й о г о в б и л асам а п о л іц ія ,
я к а б о я л а с я с к а н д а л ів , б о б у л а н и мп ід к у п л е н аі з а -
м овчувала його ош уства.
Т ап р е м іе р Щ о т а м д а в а в д о к а з и , щ о уряд рев-
с л ід ж у єц іл уаф еру с о в іс н о ,ал е н ех о ч еїї р о зд у в а т ѓ и
д о т а к о ї м ір и , щ о б и щ е з а х и т а л о д о в г р я мд о .н ь о г о
і й о г о п о в а г о ю . П р е м іє р о д е р ж а в , п р и - г о л о с у в а іі-
н ю 360 г о л о с івп р о т и 229і т и м в и р а т у в а в с е б ет а
с в ійк а б ін е т .
Я КЗ АЦ ІС А Р С Ь К И ХЧ А С ІВ ,
Б Е Р Л Ц Л . П р у с ь к о м у п г д е м іе р о а и , $Ь д т т ііь о -
м у
г е н е р а л о в и Г е р м а и о в и Г е р ін г о в и , м ін іс г р о в и
в н у т р іш н іхс п р а в ,г о л о в і з в и ч а й н о ї й - т а й н о ї;`'Д іір -
ж авноїп о л іц ії, г о л о в і д е р ж а в н о ї а й ія ц іїй п р е з и -
д е н т о в и п а р л я л я м е н т у , с п р а в н л нв Б е р л ін ѓ в е л н к у
о в а ц іюз п р и в о д ус в я т а й о г о н а р о д и ц .. В ін,е . д р у -
ги м
зчерги иаймолодщ им членом,міш стерськохо
к а б ін е т ум а ц ів , а л е й о г о и а л и в .иЄ І в е л и ч е а н і, Н а й -
б іл ь ш е й о г о ц ін я т ь з а т е , щ о з а л із н о ю р у к о юв д е р -
ж увавм іжн а ц ім и д и с ц и п л ін у т азн и щ и в„м а р к -
е іс т ів ".П оц іл ім м іс т і в ід б у в а л и с я з д т и в о д у й о г о
ў р о д и нр іж н і п о х о д и , г р а л и в ій с ь к о в і б а н д и
щ л-
к омт а к , я к `у т и хч а с а х , к о л и с в я т к о в а н о н а р о д н и й
Ік ай зер а.
С В О Б О Д А . П О Н Е Д ІЛ О К
15-г а Х Г Ч Н Я ,1 3 . 3 4 .
Ч .1 2 .
t
"SVOBODA"( L I B E R T Y ).
POBNDED1 893
nUn newspaper published daily except Sunday!and holidiyj
at81 - 83G randSt reet ,J e r s e y Ci t y, N. J .
Ownedbyt h e Ukrainian Nittonal Association,inc.
EditedbyEditorialCommi t t ee.
:iassMnl
onMatch 30, 1911
,rliedJul y3 1 ,1 91 8.
SUBSCRIPTIONR AT E S:
Threec ent s ' a copy
П оодиноке числот р и центи.
S7 . 0 0'Н ар іп
?J-OOl
S 3.
7
- З
2.C
ГО Л О Д Н А У К Р А ЇН І
о л о ж е н н я
п іс л я
Ж Н И В ).
Н ат р им іс я ц і
Ч и с л оз п я т н и ц і( з а н ѓ д ій с ь к о ю
Friday's Issue (with Ukriinl-n
Weekly):
Oneyear
$2 .00
Sixmonths
$1.25J Н ап івр о к у
ForeignandJ e r s e yCity Rites:
І
В Д ж ер зи С и ті іЗаграницею :
Oneyear
SiaoojН ар ік .
Tex„С в о б о д и ": Mongomery5 - 04 9 8 .Т ел .У . Н . С о ю з а : Montgomery5 - 1 83 8.
А др еса"SV OBODA ', P. О .BOX 3 4 6 ,JE R SE YC I T Y , N. J.
З АДУШ У У К Р А ЇН С Ь К О Ї Д И Т И Н И
В ж е тао б с т а в и н а ,щ о є на р ід н ійз е м л і ін с т и т у -
ц ія ,я к а ,працю ю чивн адзви чай н о в а ж к и х п о л іт и ч -
нихі господарських ум овинах, серед яких ж иєу к -
р а їн с ь к и йн а р ідп ід П ольщ ею , н ет іл ь к и щ о н ез а н е -
п а д а є ,а р о з в и в а є т ь с я ,є т а к а в ід р а д н а п о я в а ,щ о
іін ем о ж н ап о м и н у т и м о в ч а н к о ю .
Азгадати треба прон еї щ ей тому,щ о самат а
ін с т и т у ц іяп р и з н а є , щ о не м о г л аб и в е с т и с в о є ї
д ія л ь н о с т ит а в и д е р ж а т ик р із иі н е в п а с т и ,я к б ин е
б у л о п о м о ч ів ід у к р а їн с ь к о ї ім іг р а ц іїв А м е р и ц і.
Т о ю
ін с т и т у ц іє ю , ч о г о л е г к о д о г а д а т и с я ,є
„Р ід н а Ш к о л а "в к р а ю . С а м е н е д а в н о в ід б у в с яїї
З агальн и йЗ 'їз д ,я к и й в и с л о в и в а м е р и к а н с ь к и мУ к-
р а їн ц я мщ ируп о д я к уз а їх н ю п о м іч ,аб е р у ч и п ід
у в а г у ,щ о у к р а їн с ь к е р о б іт н и ц т в ов А м е р и ц і с а м о
т е п е р б ід у є ,р іш и в п о в е с т ив к р а ю с п е ц ія л ь н уп р о -
пагандуз а збільшення допомоги.
Д елегатир о з-
їх а л е и с яз г а с л о м : „Т и ‚н еє с в ід о м и м У к р а їн ц е м ,я к -
щ он епричиняєш ся х о чнайм енш им д а т к о мн а „Р ід -
н у Ш к о л у ".
З ан о то ву єм оте з тим ви ясн ен н ям ,щ о в А м е-
риці б ід а ,а л ев к р а ющ е б іл ь ш а н у ж д а . Т о м у г а с л о
р ату вати„Р ід н у Ш к о л у " в ід н о с и т ь с яу р ів н ій м ір і
ід он а с , У к р а їн ц івв А м е р и ц і.
Бо в а р т о п ід д е р -
жатит ун а р о д н ю установу,я к а ратує душ уу к р а -
їн с ь к о їд и т и н иі яка в и к а з у є ,щ о н а в іт ьп ід п о л ь -
ським обухом вм іє вивязуватисяз і свого завдання.
Авоно дуже важке,к о л и зважити,щ о польська
влада видалан о в и йш к іл ь н и й закон,я к и м вимагає
ів ід у ч и т е л ь с т в а „Р ід н о ї Ш к о л и "п р е д к л а д а н н яс в і-
доцтва льояльности. О тсей законд а є владі спро-
м о г у у с у в а т и н а в іт ь у ч и т е л ів „Р ід н о ї Ш к о л и " з пе-
д а г о ґіч н и х о г л я д ів .А хто т іл ь к и т р о х инад тим
з а с т а н о в и т ь с я ,т о й з р о з у м іє ,-я кц е в а ж к о в д е р ж у-
вати тепер навітьз а свої власні грош і своїп ри ватн і
у к р а їн с ь к іш колиі як в а ж к о в е с т иїхт а к ,щ оби б у
Т а
н ес а м о л и ш е ч и с л о .г о - м о в л я в , г о л о д у н аУ ќрані в ін
л о д о м
зм о р ен и х
лю дей
с т а л он е б а ч и в ,а т и м с а м и м
й о го
х ар ак тер и сти ч н о ю
п р и зн ак о ю
тамн е м а ! Ц ейс в і'д о к
к а та с тр о ф и .
Тут не
м е н ш е б у в ш и й п р е м іє р Ф р а н ц ії,п р о -
страшні як і знаменні супро- відник
н а й б іл ь ш о ї
п ар л ям ен -
н ід н і з я в и щ а
в е л и к о го
горя, тарної групиі посадник міста
Б у д у ч и й
іс т о р и к
п ев н о
н еЛ іо н у — п .Е д у а р д Е р іо . о -
мине симптому,я к поява го-го
к атего р и ч н е
зап ер еч ен н я
лоду м іж народами радянсько- голоду
н аУ к р а їн і
п ід с и т и л о
г о
С о ю за
о б н и зи л а
р ів н о ч а -( н а н о в о
в е р с ію , н е м о в т о
всі
сн о
р ів е н ь
їхц и в іл із а ц ій н и х с в ід о ц т в а
і а п е в н е н н я
й о го
д о с я г н е н ь , к и д а ю ч иїх в о б ій - іс н у в а н н я ,ц е н іч о г о , ін ш о г о ,
м и
о ги д н о го
в а р в 'а р с т в а .О д -як в и д у м к ат а б р е х н і в о р о ж о ї
н а ќі це я в и щ ец е т іл ь к и п о -‚С о в іт а м ,п р о п а г а н д и .
О д и н и ц і,'
С Ь І
с л ід о в н и й
р о зв и то к
деяких а то й ш ирш і круги
с у с п іл ь -
обставин. Й ого завваж ен о вж е ности,
я к и х
с п р а в а
го л о д у
в
часі перш ого
голодового займала лиш ез гуманітарного
к а т а к л ізм у
в
1922 р . серед боку, стали
н е д о в ір ч и в і.
надволж анських
Н ім ц ів .Л ю -. Н а щ а с т я , с в ід о ц т в о Е р іо т а
д о їд с т в о ,м о р д д іт е йітим по-в
и
д
а
л
о
с
ь
І
с
а
м
і й
ф р а н к с ь к ій
д іб н і з л о ч и н и
належ али
там
п
р
е
с
і
м
а
л
о
ім о вір н и м ,
а то й
т а к с а м од о д у м н о ї с у п р о в ід н о ї
п
р
о
с
т
о
т е н д е н ц ій н и м ;
п о си п а-
появи голоду,я к теперн аУ -
л
и
с
я
р із К
і
від
П Ов ід и , ЇД К І,п о в-
к р а їн і.I то, не з в а ж а ю ч и
н а
H j
с
а
р
к
а
з
м
у
го л о си ,а
н а в іт ь
р о з м ір н о
вищ ий
к у л ьту р н и й
0 С
О
О
И
С
Т
І
„а к л е п н
йо б в іш у в а -
р ів е н ь ,
я к и й
надволж анські
Н ім ц і м а л ивж ед о в ій н и с е р е д
н а р о д ів б ѓ у в ш о ї Р о с ії. П ро те,
як виглядає життя лю дейго -
л о д о м
обнятих полос,п ро ВІ-
д р а зо ю
іс т р а х о м
пройм аю чі
його прояви, говорять числен-
ні автентичні документи. Б а-
г а т ої х з іб р а в н ім е ц ь к и й
ко-
м іт е т
д о п о м о ги ,
„Б р ід е р
ін
Н о т ".Щ е б іл ь ш е з н а х о д и т ь с я
уп р и в атн и х
руках. Сю дин а-
леж ать
о п у б л ік о в а н іу
ф р а :і-
ц у с ь к ій п р е с і о п и с и
п ан іС те-
б а л о , у к р а їн с ь к о
-а м е р и к а ..-
сь к о їгорож анќи,
яка в
ц іл и
в ід в ід и н
р ід н і п е р е б у в а л ал і-
т о мн а К и їв щ и н іі на П о д іл л ю .
П р оц е с в ід ч а т ь т а к о ж з в іт из
д о р о ги
п оУ к р а `їн і ж и д і в с ь к о -
г о
'ж у р н а л іс т а
і
р ед ак то р а
с о ц ія л іс т и ч н о г о
щ оденника
„Ф о р в е р т с "у Ню И о р к у .
З д а в а л о с я б , ш о всі ті
листи, наочні звітит а іі
к у м ен ти ,д о
п р и зн ан ь
с о в іт
сь к и ху р я д о в ц ів в к л ю ч н о ,п о
винні вистарчити
якн е х и б н и й
доказ на те,яке велике неща
с т я
н а в іс т и л о р а д я н с ь к и йС о-
ю з,
згл я д н о
й о го
п о л у д н ев і
;сто р о н и
У к р а їн у
іК убань
чення. Й ому
зд а в н а
ворож а
А к с іо н
Ф рансез"
о п о в іс т и л а
іч. з 20 вересня замітку,д е
д о с л ів н ог о в о р и т ь с я т а к е : „Р іч
загально знана,щ о великі ін -
д у с т р іїз о к о л и ц ь Р о н и , з о к р е -
м а
ті в районі Ліону, заанга-
ж увалися
в
Р о с ії
в ел и к и м и
к р ед и там и ,які там теп ерз а -
м е р з л и .Т і ін д у с т р ії б у л и бо -
ч е в и д н о р а д і, к о л и б м о г л ио -
тр и м ати
св о ї грош і назад.В о-
т іо п и с
ін ш іД і
л а з а х о в а н ан а ц іо н а л ь н а г ід н іс т ь . Т о м уц ев е л и к и йjЗдавалосяб, заперечення
го л о -
у с п іх ,к о л ивтаких обставинах вдалося вдержати
33к о н ц е с іо н о в а н ін а р о д н і ш коли,10ч и н н и х г ім н а -
з ійі 3 в ч и т е л ь с ь к і с е м и н а р ії;к о л и в е д е н о „з б ір н і
л е к ц ії"в 14 п о в іт а х ;к о л и б у л о 255 д іт о ч и х с а д к іву
37п о в іт а х ;к о л и П ош ирено д ія л ь н іс т ь „Р ід н о ї Ш ко-
л и "н а Л е м к ів щ и н у ;к о л и в д е р ж а н о ф а х о в о -д о п о в -
н я ю ч іш колиу Л ь в о в і, Т е р н о п о л і, С т а н и с л а в о в ій
П ерем иш лі та торговельну школу уЛ ь в о в і;к о л и
ведено фаховік у р с ив У герськуі В оскресіннях, і т.
д . В с ь о г о т о г о т у тв и ч и с л и т и н е м о ж л и в о . Ц е т іл ь -
наче, якра
к и н а м іч у є м она те,щ оби м изн а л и , щ о хоч яке
в а ж к е м а т е р ія л ь н е п о л о ж е н н я „Р ід н о ї Ш к о л и "і
хочя к і ставитьїйпереш коди влада, вона своєзав -
дан н яр а т у в а н н я наш ої м олоді сповняє, і за це за-
слугуєн ащ иреп о п е р т я .
д у на тих зе м л я х
р ічп р о с т о
неможлива, зокрема
в
краю ,
д е
вж е в липні писав
ф ран-
ц у ськ н й
п и сьм ен н и к
Б ер л я ну
„Л є
Т е м ", щ он ія к и й
с о в іт -
ськ и й
у р я д о в ец ь
не
п о е м і-
литься перечити
ф акту
го л о -
ду, якщ о
в ін м а єп е р е д с о -
б о ю
чуж инця
зо ч и м а . А од
т о ї
к р а їн ив и й -
ш о в г о л о в н и й с в ід о к С о в іт а м ,
як и йзу п е р т іс т ю , г ід н о ю л іп -
ш ої
сп р ав и ,
к и н у в
на
в агу
с в о є ім я іс в ід ч и в за
о ф іц і-
я л ьн у
т е в у
М оскви,
щ о,
У
,
л о дн а т ій з е м л і,а н і с в іт о в и к у д и
м о ж е н а в іт ь с а м о з р о з у -
о п о в іщ а т и , щ о всете,щ оп р о б іл е іп о х в а л ь н е . Але щ о нас
голод говоритьсяі пиш етьсяу
н ь о м у
враж ає — це той
ворож а
п р о п а га н д а
і н а -І „п л я н о в и й ", п р и м у с о в и й ч а с
клеп. Е р іо , виступаючи, нехай будови.Щ
о н а ст а кдуж е б о -
в
ч и с т ім
захоплелнню ,
а л е 'л и т ь ц е р о з п о д іл
ікош ти
п р о т и л іп ш о г о п е р е к о н а н н я ,
1
вн еп р и р о д н о го
т в о р у .
В в е с ь
р о л і г о л о в н о г о с в ід к а у р я д о -, к р у г о в о р о т
ж иття
в ел и к и х
в и х
к ол М оскви, висказавсям іс т ,
п р о м и сл о в и х
ц е н т р ів ,
р ів н о ч а с н о
п р о ти
ч и с т о д о б -! в ій с ь к а ,
у р я д о в ц ів , „п л я н ів ",
р о д ій н о г о ` д іл ап ід м о г и
г о л о-;„п и т и л іт о к "в сец ест а ет ь ся
дую чим ,
I ти м вінобтяж ив і р о с т е к о ш т о м о д н о г о х л іб о -
с в о ю
с о в іс т ь в е л и к о ю
в ід п о в і-р о б с ь к о г о с т а н у с е л я н с т в а ,
д а л ь н іс т ю .
.'І В о н о п о н 'о с и т ьн а й б іл ь ш і, б о
З а га л ь н е
полож ення
на У -к р о в н і ж е р т в и . М ож на с м іл оі
к р а н і п іс л я ж н и в д о с и т ь в л у ч -б е з п е р е б іл ь ш е н н я
т в е р д и т и :н а
н о
с х а р а к т е р и зу в а в
м о с к о в - й о г о к іс т к а х з д в и г а ю т ь с ян о в і
Ісь к и й
к о р есп о н д ен т
„К у р іє р аф а б р и ч н і г іг а н т и , й о г о
к р о в ю
В а р ш а в с к о г о ",
я к и й
м іж 1н-б у д у єт ь с я
н о в и й
б у д у ч и й
ш им
пиш е:
„В ж е
те п е р ,
на лад. А ле зж ерТ в
наґгбільш і
п о р о зі
зи м и ,
тр е б а
сказати, гекатом би
н е с е
х л іб о р о б с ь к а
щ о о п т и м із м у р я д у щ о д ом и- У к р а їн а . Б о г о м
щ едро
н а д іл е -
и у л и х н и в
б у вз а в ч а с н и й , н а, с ія ю ч а с к а р б а м и
зем літ а
К о л е к т и в із а ц ія
го с п о д а р с т в
іпиш на
с в о їм н а р о д о м ,
к р о в а -
г о л о дн а У к р а їн і з д а є т ь с ям а- в и т ь с яне для с е б е , д а р е м н о .I
тимутьд л я Совітів далеког ір - в т ім її смутна доля,її траге-
ш і н а с л ід к и , н іж їм п р е д с к а з у - д ія .
в ал и
їх н і
н а й б іл ь ш і
в о р о ги .
(Н ад іс л а в
д л я
„С в о б о д и "
Р о зк л а д
го с п о д а р с т в
н а п ів -
с т а и іс л а в с ь к и йзВ ід н я )
дні прибирає
такі грізні ф ор-
^ш ^т ^ш ^ш ш ^Ш Ш ЯЏ щ
ЯШ ЛШ Ш Ш ЯШ вяшшвтшяияшт
м и ,щ о н а в іт ь н а й л іп ш і ж ни-
Т
в ^я Т
п ^^Т
у М
Б О Л Ь ІІІЕ В И Ч Е Н Н Я Т А М О С К О В -
нид о М оскви, надихані стра-
ІД Е Н Н Н Ш Е В Ч Е Н К А .
х о м
п ер ед
н о в о ю
к а т а с т р о -
;
ф о іо . В и с т а р ч и т ь з г а д а т и ,щ о
„Ізв є с т ія " з 4. гр у д н я
м . р.
до1-г о жовтня засіяно,на У - подали великий фейлетоня к о
к р а ѓ н і в с ь о г о5 м іл іо н ів г е к т а - ѓ о с ьА . С т а р ч а к о в а
п ідт и т у
р ів
з е м л і,
с е б т о
в и к о н ан о
л о м
„Ф аш изм
іШ е в ч е н к о ",
п л янт іл ь к ин а п о л о в и н у . П ро А в т о р г а н ь б и т ь С к р и п н и к а ,я -
з а с ів
д р у го ї
половини, розу-к и й писавс в о г о часу, щ о ід е о -
м іє т ь с я , немож е бути йм о в и , л ь о г ія
Ш евченка
„м о ж е
б у 'т и
нит о , каж уть, звернулися
д о Uк
о
л
и
в
3 я
т
и
с
о
в
і т
с
ь
стати.
н
а
ц
ш
м
П
р
а п о ро м ",і пиш ед а
п . Е р .о т а , щ о б ивш ,як п о с а д -
1
с
т
и
к
у
т
р
о
х
и
т
о
л і: „Ф а ш и с т ів с ь к а а г е н т у р а ,щ о
є Г п о м'о ч и
1'" 6 8 1^ 3 3 3 8
Ш
С
В
0' і В
И
Й
Д
Є
,
Щ о
й
т
и
х 5м іл іо н ів о т о ч у в а л а С к р и п н и к а с в о є ю
ц и ф р ав ідп р а в д и д а л е к а ... З а - вагою , охоче солідаризувалася
С т іл ь к иц я к о р о т к а ,а л е в и - с ів л и ш е
п о л о в и н и
предви-3 його гаслом". П ро Інститут
мовна замітка.А ле спробик и - дж еного
п л ян у
к и д ає
я р к е ім е н и Ш е в ч е н к ав Х а р к о в іп и
н у ти
п ід о з `р ін н я
н а'визначну світло н а ф акт, які ш к о 'д и за -ш еться
л ю д и н у , та щ едо т о г оїї д а в - п о д ія л а
У к р а їн і
н ім
іза в зя т и м
п р о ти в н и к о м ,П '
я
-3т о г о
в и с л ід
о д и н :
ве с е р ів ,
п е т л ю р ів с ь к и х
х о р у н
м ож е
найлекш е
в ід п о в ід н а ,1 9 3 4 р о ц і л ю т у в а т и м е
на У - Ж И Х ... Був а г іт п р о п о м
ў к р а їн
щ оби
за х и т а т и
д о в ір я м .Х то к р а їн іщ е б іл ь ш и й
г о л о д ,я к с ь к и х н а ц іо н а л іс т ів ,щ о н а м а
трохи ближче знає Еріота,ц ей дотепер.В ін ` може
с т а т и
н ег а л и с я
в и к о р и с то в у в а ти
л іт е
н е д о п у с т и т ь н ія к о г о
с у м н ів у" і д с и л уп
З а в в а ги
„Т р и
м іс я ц і т о м уІ н
к о л є к т и в і з а - с т и т у т Ш е в ч е н к абув у р у к а
р ату р н у
спадщ ину
п о е тад л я
с в о їх
п о л іт и ч н и х
ц іл е й ,н а
ам
зМ о с к в и "..
щ одо
ч есн о сти
й о г о х а р а к т е -`
.з а в в а г и
ітвердж ення „Ќ у
р у . К р ім т о г ов інз н а н и й я к е є - р іє р а
В а р ш а в с к о г о ''
поќри- скрізь ворож их диктатуріп р о
л и к и й
іпростодуш ний
єнѓу- ваю тьсяз поглядами
йо ц ій - л є т а р ія т у ...
Ф аш истські
ід е ї
зія с т .А .однак, якраз
т о м у ,к о ю с у ч а с н и х в ід н о с и н
на у.п р о тя гал и вІн с ти ту т, док о м ен -
знаю чи
о т уй о г о с т о р ін к у х а - к р а їн і ін ш и х ж е р е л , м іжн и м и'а р ів
„К о б з а р я. Ф а л ь ш у в а л и
рактеру,т а зваж и вш и
обста- визначного канадійського
щ о-"саму мову. К олись
Н екрасов
виний о г о
„в о я ж у " ч е р е з
У -Д енника,
„Д иТ о р о н т о
Д е й л і п и с а вп р о в с е н а р о д н іс т ь т в о р -
к р а їи у , м у с и м оп р и й т и до пе-
С таР ". зглядно його сиеціяль-
ч
о
с
т
"
Ш евченка
тай о г о д о -
ного кореспондента, П ерав а н ступиість
д л яз р о з у м ін н я не
П ассена.Р іж н и ц я л е ж и т ь
м о-
л
и
ш
у к р а їн с ь к о г о ,а й
р о с ій -
с ь к о го читача.А тексти поета,
реконання, щ о він упав жерт-
в о ю
св о го -н а с к р із ь
ч е с н о го
зах о п л ен н я для див,якіЙОМ У
ж
е
в
Щ о
і н
ш
і
з в
-т из в у
`ч а т ьщ е б іл ь ш е п е с и м іс т и ч н о , о б р о б л е н і у к р а їн с ь к и м и
нащ о-
т а м
показано; впав
ж ертвою
ч а т ь'ц ео іл ь ш е п е с и м іс т и ч н о
учнями Ш амоаяД о
н е з в и ч а й н о ї,
б о
пом а й с т е р - Н е б р а к у є н а в іт ь г о л о с ів , якіи а л іс г а м и , у ч н я м и Ш а м р а я , Д о
-
-
Г .п я т ь г я
М ІГ Ў.т и п-,пП іи з т , п
рош ксвича,є
ф альш уванням и
с ь к н з іг р а н о ї,Т ІЛ Ь К Итам м о ж - г о я т ь с я ,щ о н о в а л я в ін а г о л о -^
.
^
л и в о ї, д ій с н о
р о с ій с ь к о ї„п о -Д У
м
о
ж
с
'п о ш и р и т и с я
таз а х о -
т е м к ін ія д и ". П о д о р о ж
Е р іо т ап и т и
ін а д в о л ж а н с ь к і з е м л і,
ч ер ез
У к р а їн у ,
яка
тр е в а л а
Ф
а
к
т
х в и л е в о ї п о л е к ш і,я .
л ед в и
к іл ь к а
д н ів
тарадш е ки й став замітний безпосерсд-
р ів н а л а с ь т р и ю м ф а л ь н о м у
п о
щ е н іч о г ои е
фаш истської агентури.
„М о в н і е л е м е н т и ,я к і с п р и я л и
зближенню українського та ро-
с ій с ь к о г о читача, пильно вики-
д ал и
зтексту. Т екст збогачу-
в а л о с ящ едро
н ар а х у н о к га-
л и ц ь к о ї( ! ? ! )та п о л ь сь к о їм о-
І.В .В о л ь н о ґо р сь к и й .
„Н ІЧ О Г О "
к в е с т іо н у в а т и
п р ав д и
про ѓо-И Н іи К Н
зернових продуктів,я -
'. ,
jвсі селянинови остануться після
(
=
1
іBBSSіза п л а т и
п о д а т к у -д а н и н и
ізв о -
jxy зачепивз а клямкуй роздер чина
а л е ж
бо топ о р я д н о
р
о
т
у
д
а
в
н
і х
позичок, дадуть,
Ісо б і киш еню
плащ а.
Ір о зп ан ах ал о ся .Т а н іч о го ,м и
и о м
У
зм о гу
с я к -т а к
п ер еб у ти
І
Н ічого, пане,
п о т іш а вт о с к о р о н а п р а в и м о .
‚з и м у
іп ер сд н о в о к .
Ц итовані
н огок р а в е ц ь-
за п івг о д и н и
Н іч о г о , н іч о г о !заре- вищ е
к о р есп о н д ен ти
п о л ь -
,
п л ащ
буде знову наче новий, в ів Кириленко. —Д ов с іх ч о п -г ,и и ї,і и л ..л „;.;,-.
-
Ів а н а
П етровича
К и р и л е н к а 'т о ч н о
напочаток забави, тому
С п із н и в с ят а к б іл ь ш ен іж н а т ів ќ їй с о б із
!
"
с
ь
к
и
н
1
^н -Д п іс ь к и и ,
лиш аю ть
п ер ен есл и
д ос у д у
вС осно- не мігт р а т и т и
ч а с у . К о л и ж Д Н Я у . В к і н ц ісів у сан
в і.
й о го
п р и ятел і
в
столиці став
п е р е о д я га ти с я ,
сказав пустивсяв дорогу,
р о з п о в ід а л и
й о м у
ж а х л и в і с в о їй
г о с п о д и н і,
щ оби
й о м у
R
п о р ів н а н н із й о г о
н етер -
іс г о р іїп р о т егніздо середб е з - випрасувала
о стан н ю
с о р о ч к у , п е л и в іс т ю
к о н і їх а л и
за н а д т о
м е ж н и х с т е п ів .Н а о с н о в і т о г о
Н ебаром
п о ч у в
го стр и й
за -
п о м-'Т о .В сякіп р о к л о н и
б у л и
вж е
ч и сти й
к о в и ір е ц ь
був о-пах і в поганому прочутѓі ки-Д -Р е м н і.
зн а к о ю
н іг іл із м у , а хто ч и т а в н у в с я
д о
к у х н і.Т ам с т о я л о
Н ічого, пане, доїдемо,
Н іч о г о ,
газети,б у в попросту держав- залізкон а його переді(в ід с о - відповів спокійно
в із н и к .
н ь о п іс л я ж ни
х о д о в ин іж с в о б ід н ій п о їз д ц і, Д о к а з у є , п р и н а й м е н ш ет а к д о в
щ е довго не дає йому права
r o
- ^ Довготне знати, чи за-
‚‚Ц я робота була
п е р с те н е м
єдиного політичного пляну,ви -
н о ш е н о г о у к р а їн с ь к и м и
и а ц іо `
налістам и. Інтервенція, зєдпап-
н я р а д я н с ь к о ї У к р а їн из Г а л и -
ч и н о ю
та усталеш ш
нац іл ій
т е р и т о р ії „С о б о р н о ї
У к р а їн н `
доК арпат іп о за
К арпата-
ии
пануванняф а ш и с т ів с ь ќ о ї
Іф і.
, ю
_б
-`'
д с
е п е р", .ін ш е о с т а и -
д
и
к
т
а
т
у
р
И
)
о
т
п
р
о
щ
о
м р ія -
Н ійЗН И Х
„к о л и
с тя га н н я
л
и
м
и
р
,п
к о м е н та то р иі те к с го -
О Ч ІД обре,п а - н а т у р а л ій
(з б іж е в о г оп о д а т к у )_
Ь
О
Г
И
3
і,І с т и т у Т у
ш свчснко
—та з
в
п о в н ім х о д і, п о к а з у є т ь с я ,щ о
`д е к р е т С т а л ін а , я к и м
за б е зп е -
т а
д а в -
г
„„,
вдаю сяч у в а л о с ь
сел ян и н о в и
70%
IIII
'д у ж е м а л у н а д ію ,
зн а в с т в а
„Н а р к о м п р о с
У к р а їн и
го т у є
д о д р у к у п о в н е а к а д е м іч н ев и -
н е, а ви іие к р и ч и те
плачем хотіла втекти.
Став вговорю ватиі
и п о р я д н е„н а ч а й " в д а л о с я ч у в а л о с ь
сел і
н и м
з р а д н и к о м .' Н а 'к у п а л ь н ю
р о ч к и )т а п ід с т у п н о
випалю -
В к ін ц і
К и р и л ен к о
вихопив ш ойно
й о м у
н ам о в и ти
д ів ч и -з б о р у ,н а д іл і л и ш а є
й о м ув "д
а
н
м
я
Ш е в ч е н к а . Р е д а к ц ій н о ю
д и в и л и ся
як
на
ч о р т ів с ь к у в а л о
в
н ьо м у
в ел и к у
д ір у , в із н и к о в и б а т іг зр у к и та самК У . и то О и з а ш и л а д ір у .
н а й л іп ш ім
в и п ад к у
20%,ч а-р о б о то ю
к е р у є к о л е г ія
з тѓ
ш туку. Зате
кож ний
м ігс в о -С к р и к н у в .
П р и б іг л а
г о с п о д и -с т а в п ід г а н я т и
к о н і. К о н іс п о - ќ и щ іп р и п и н е н и й
г іс т ьу - cri me
ті Л ЬКи
Ю %, 5 % . а б о й^а -п , ,г ^ .п г п
Y
o
u
- ,іл ...^-
б ід н от а з а д у р н о
п о д о щ і т а -н я .
'д о ш и л и с я , с т а л и с т а в а т и д у б а ,
В
І
"
Іи о
в
Я Ос в іт л и ц і.І о с п о д а р
J M
Залеж нов ід т о -^
а
т
о
, , с
^
о
г
о
'
Х
в
и
л
і
1
К
У
л
и
к а
л я п а т и с яв б о л о т ін а в у л и ц і.В, — Н іч о г о , п а н е , с к а з а л а с к о ч и л и
н а б ік .сани зачепили ввічливо т а ласкаво привитав
"ч о г о , ^з а л е ж н ов ід т о
Керування щ оденною
р о б о то ю
д о в гіз и м о в і в е ч о р іо ч і в о в к ів с п о к ій н о
-в и п ер у
в а мін ш у з ап е н ь п ідс н іг о м . К и р и л е н к о Й О Г О Ѓ
0
-
згори назначений
за с ів -
в
с п р а в і п ід г о т у в а н н я
в и д ан н і
тв о р и л и
ч у д о в у
іл ю м ін а ц ію , с о р о ч к ут а й з а п ів г о д и н иб у -т а в із н и к
у п ал и
вс н іг . П ри
`
П р и х о д и т е п із н о ,т а в с е жн и йп л я н в и к о н а н о
в п о в н і,д о р у ч е н о
м о л о д о м у
в ч ен о м у .
Родинат и х , яких розшарпали
де всевп о р я д к у .
'
н ь о м у
о д и н
п о л о з
з л о м и в с я , п р и х о д и т е . с к а з а в ж а р т о м ,н і. К о м у н іс т и ч н і у р я д о в ц іж а- Ш а б л о в с ь к о м уЦ е б у д е neDuie
ІЌ т а%.Ш Ц Я Лб у п
р а д а , щ о не, Х о ч -н е -х о ч м у с ів п о к о р и т и -К и р и л е ^н к о
зр о зп у к и
в о л о с с я^^ ^ ^ ^ ^J ^ ^ J ^
даю ть
і над іл і б е р у т ь п о д а - в и д а н н я Ш е в ч е г
`
'
даю ть. „аа.'., " с н у ^ п и л --видання Ш евченка повнеі в и
Ь ^`а ш т Ь їїГ ^З ^Т Я ^^
т
а
н
с
0
а
ч
и
л
и
н е с п о д ів а н к и
т
о
к
.д
а
н
и
, ^
м
с
в ід т о г о с к іл ь к и ч е р п у ю ч е , п ід г о т о в а н е М а р к с і-
м алап о х о р о н н и х в и д а т к ів .
Іс язлю щ ій
п о л і
'
р о' б и
в
т
о
г
о
В
і
з
.яку я$
^
л
^ ? % ^
вродилось,а від того, скільки, стам и, знавцям и
п и с ь м е н с т в а "