Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1934-015

Svoboda-1934-015

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

Б О Р О Т Ь Б АЗ А М О Н Е Т А Р Н У П О Л ІТ И К У
ВАШ ИНГТОН.—У конгресі почалася бороть-
баз ап р о п о н о в а н и й урядом закон,я к и й надає пре-
зидентови право забратид л я монетарних цілейу се
золото,щ о знаходитьсяв посілости банків Ф еде-
ральної Резервової С истем и.
Н а й ц ік а в іш о ю п о д іє юз цеї б о р о т ь б иє о и о зи -
ц ія д е м о к р а т и ч н и х с е н а т о р ів Ґ л а с ай М е к а д у , к о т р а
т и мв а ж н іш а , щ о ці д в а с е н а т о р и б у л из а д е .м о к р а -
тнчного президента В илсона секретарям и (м іністра-
м и) скарбу.
Н е зн и ж а ю ч ип а ц ю о п о зи ц ію ,у р я д с н о д ів а є п ,-
сяв и й т из боротьби побідно, Goза"президента сто-
їт ь п о в а ж ік іб іл ь ш іс т ь с е н а т уй п а л а т и п о с л ів , а ре-
п убл и к ан ськ а опозиціян е ріш ена, щ о їй робити.
Ук ран ,т и м ч а с о м
розпалюється завзята
%
бо-
р отьба монетарну політику Рузвелта. К атолиць-
к и й п р о п о в ід н и кКбклинт аб а н к и р Вендерлип хва-
лятьш оп о л іт и к у п у б л и ч н о . Е к о н о м іс тп р о ф .К е-
м ер ер остерігаєк р а й перед занадто далекой д у -
чим обезцінсиням доляра: головно потерплятьв ід
ц ь огор о б іт н и к и .
У падокц ін и доляра
нам іж н а р о д н ім
ринку
.д е р ж а н и й .
Р Е Л У Б Л И К А Н С Ь К А ІЮ Б ІД АВС Т Е Й Т І В Е Р М О Н Т .
М ОНПЕЛІЕР.—При виборах двох конгресових
сенаторівт а одного члена палати послів вибрано
подавляю чою
б іл ь ш іс т ю
р е п у б л и к а н ц ів .
Ч а с о п и с ин е в в а ж а ю т ьц и х в и б о р ів м ір о д а т н и -
мид л я популярности політики президента Рузвел-
таа поясняютьї х просто льокальними умовинами.
С Т Р А Х
ПЕРЕД НОВОЮ
Р Е В О Л Ю Ц ІЄ Ю
Н А К У Б І.
ГА В А Н А .П рихильники нового президента,
Е в ії, й опозиція готую ться до г о р о ж а н е ь к о ї в ій н и .
П а ч о л і о п о зн ц ії,я к к а ж у т ь , с т о їт ь Г іт е р а с ,щ о об-
няв хвилевоу р я дп о скиненнюз президентўуй Гра-
на С ан М артш а.
Уб о р о т ь б і в ід о г р а є н а й г о л о в н іш у р о л ю а р м ія ,
котра,я к каж уть, попираєу р я дЕ в ії.
Зі страху перед горож анською війною населен-
н ян е в и х о д и т ьз д о м ів . Х т о м о ж е , в т ік а єз м іс т а гга
С ЄЛ О .
ВАЖ НЕ
Ф ІЗ И Ч Н Е
В ІД К Р И Т Т Я .
БЕ РК Л І а л іф о р н ія ). Ф ізи к иК а .т іф о р н ій -
с ь к о г о у н ів е р с и т е т увинайш ли п р о б и в а ю ч і п р о м ін і
б а г а т о с и л ь н іш і в ід п р о м ін ів.‚Е к с "т а в ід р а д у .
Ц е й н о в и й п р о м ін ь п р е д с т а в л я єр у х 10 м іл іо н ів
певтронівн а секунду. Н ейтрони—ц е найм енш іо с-
н о в н ї к у с о ч к и м а т е р ії,я к і в ід к р и т ов А н г л ії т р и р о -
к и т о м у . Н о в і п р о м ін іє д л я л ю д с ь к о г оо к а н е в и д н і.
Т а проте вони маю ть силу пробивати всяку мате-
рію ,при чом у'не залом лю ю тьсяз і своєї дороги.ї х
іс н у в а н н я в ід к р и в а ю т ьп р и п о м о ч іп а р а ф ін и .
В и н а х ід н и к и ,ч и в ід ќ р и в н і,ц и х п р о м ін ів ,п р о -
ф есориЛ о р е н сі Л ів ін г с т о н , за п о в ід а ю т ь цим про-
м ін я м в е л и к е зн а ч ін н яд л ям е т и ц и н и , б о , к а ж у т ь
п р о м ін і п р о х о д я т ь т іл о л е к ш е н іж п р о м ін і Р е н т г е н а ,
ап р и т о м ун е р о б л я т ь ш к о д и , я к у р о б л я т ь п р о м ін і
Рентгена. Т а чи це справді буде так, покищ о зов-
с імпевно не знати,бо досі роѓблено спроби тількиз
ниж чим ит в а р и н а м и .
Л ІК А Р ІЗ АК О Н Т Р О Л Ю
Ў Р О Д И Н .
В А Ш И Н ГТО Н .—С енатор Гейстінґст а конгресмен
П ір с х о ч у т ь , щ о б и к о н г р е сД О З В О Л И В
пош ирити в ід о -
мости про контролюў р о д и н . В они маю ть заяву5 0 0
в и зн а ч н и х л ік а р ів , к о т р і т а к іін ф о р м а ц ії в в а ж а ю т ь
корисними для здоровля лю дей.
Л ік а р і с т о я т ьн а с т а н о в и щ і,гц о т о г о р о д уін -
ф о р м а ц іїп о в и н н і б у т ип ід д о г л я д о м м е д и к ів , а не
н е о с в іч е и и х л я їк ів , як це є д о с і.
АРЕШ ТУВАНО
Я П О Н Ц ІВЗ А Ф О Т О Г Р А Ф У В А Н Н Я
М ОСТА.
К А Р Н І ю Д ж е р з і). П о л іц ія а р е ш т у в а л а5
Я п о н ц ів , к о т р і зд ій м а л иф о т о г р а ф іїз м о с т а П у-
ласького.
П о л іц ія д о п и т у в а л а а р е ш т о в а н и х б іл ь ш ея к9
г`о д и н ,а п о т імп у с т и л аї х н а т ю л юз аза п о р у к о юя -
понського віцеконсуля,щ овон и станутьи а суд.
з ПРОЦЕСУ ПРОТИ
Л ІК А Р К И
З АВ Б И В С Т В О
Н Е В ІС Т К И .
Ш ІК А ҐО . —Н ап р о ц е с іп р о т ил ік а р к и В а й н -
куп, о о ж а л о в а н о їз а в б и в с т в о с в о є ї н е в іс т к и , Р е т и
В айнкун,н р о к у р а т о р іян е п о к о р и с т о в у є т ь с ясам о-
признаннямо б ж а л о в а н о їп ер ед п о л іц іє ю . О б о р о н а
п а тя к а є, щ о в и в с т в а п р а в д о п о д іб н о д о к о н а в я к и й с ь
к о к а їн іс т , к о т р и й п р и й ш о вд о л ік а р к и д іс т а т ин а р -
к о т и к ів .
О бжалована протестує ш роти виставлювання
п ер ед присяжними усяких річей, звязаяихз убив-
с т в о ж ,-к а ж у ч и , щ о це н а с т р о ю є п р и с я ж н и х п р о т и
н е ї. д н а д ів ч и н а , щ о ж и л а в Д о м і В а й н к у п їв , с в ід -
ч и л а ,ш о о б ж а л о в а н а т р а к т у в а л а с в о ю н е в іс ік уд у -
Ж е добре.
Н А
У К Р А ЇН ІН Е
ЧУТИЙВЖ Е
П І С Е Н Ь ...
Ч е р е з „М а н д ж у р с ь к и й
В іс т -
ник" довідуєм осяп р о передо-
ів и ц ю
вгазеті „Комсомолець
j У к р а їн и "п ідз а г л о в к о м „Л и -
{ц е м
д ок у л ь т у р н о -м а с о в о ї р о -
б о т ив к о л г о с п а х ",у я к ійа в -
Ітор дивується,я к дуж еЗМ ІН Н -
{л о с ьу к р а їн с ь к е
с е л о .К олись
Ід н ям и
й вечорами лунала т а м
'п іс н я ; с ь о г о д н я р ід к о к о л иї ї
Т ч у т и , Замовкла вона при ро-
{`б о т і(с ій б і, м о л о т ь б і й т.і.),
н е п о ч у є т ет е ж х о р ів в е ч о р а м и
ут а б о р а х к о л г о с п н и к ів .
„Н евж е
п ер евел и ся
в есел і
музиканти серед наш их комсо-
м о л ь ц ів ,
сер ед
к о л го сп н ѓо
х л о п ц ів ?Ч им ож е наш і к о л -
го сп н і
к о м с о м о л ь ц і,
граю чи
п е р е д ч а с н о с т а р и к ів , у в а ж а ю т ь )
н е в и г ід н ед л я с е б е б у т иза -
п ів а л о м
у
м о л о д еч о м у
х о р і,
організувати культурне дозвіл-
я м о л о д і?"...
Нахабнід о краю питанняр е -
д а к т о р ів -ч е к іс г ів !
Т ак,н а ч е б і
вонин е знали, чому вонот а к
д іє т ь с я ,
чом у
гр о б о ва
тиш а
ін у є .п о у к р а їн с ь к и х с е л а х .
П О Л ІЦ ІЯ
Н А
Ў С Л У Г А Х
НЕМ ОРАЛЬНОСТИ.
У
М онтреалі викрилося,щ о
д еяк і
(
служ бовці
там ош ньої
п о л іц ії б у л ив п о р о зу м ін н ю
з
ід п р н є м ц я .м и ,
я к іудерж ува-
д о м и
м о р ал ьн и х
п р о сту п -
к и к ів .Рахую ться
з тим,щ о
р еб а
буде декого,звільнити
з і
служ би
в загал і,а 50 п о -
.іе н ів треба буде перенести
іііп ір а й о н и
м іс т а .
Вт ій
справі ведуться доходження.
С И Л А
К О Х А Н Н Я .
ВА бо ін л я н д ія )зн а й ш л и
а
о д н о м у
п о д в ір н і іа м с р З Л О -
ом о л о д о г ое л є г а н Т о г о ч о .т о -
ік .і.В иявилося, щ о цей ю нак
ак о х авсядоб о ж е в іл л я в м о-
о д ій
д ів ч и н і, к о т р а
ж илан
ом у
д о м і.И а с т р іч у
прийш ов
ін
вч асн и м
веч ер о м
іж дач
і`р п е л и в о
н ап о я в у
д ів ч и н и .
В
ож иданню
засн у ві зам ер з.
Л ІС Т А В
4РО К И
І 20Б У К ІВ .
К и п р ія н
М ін т а н ь о н , б у в ш и й
р яд о вец ь
л ік е р н о ї
к о м іс іїу
ІІН Н Іп егу, д іс т а в4 р о к иі20 у -
д а р ів
б у к о м
за
зн аси л у ван н я
16-л іт н ь о їд ів ч и н и .
О екарж е-
Це й те обтяж ало,щ о
л о в іќж онатий
ієб ать -
к о м п я т ь о х д іт е й . О с к а р ж е н и й
д о п у сти вся
зл о ч и н у
н аси л ь-
с т в а ,в п о їв ш и
д ів ч и н у
г о р ів -
кою .
р ік у
А с с и н іб о й н у
25-л іт н ій
Ч арлз
Б іс с о н
і
знайш ов`т а м
с в ій
г р іб .
П еред
к іл ь к о м а
д н ям и
п о -
гнбш ий
одруж ився
з21-л іт -
н ь о ю д ів ч и н о ю , хоч у Д а в ф іп ,
М а й ., ж и л а й о г о ж ін к аз по-
п ер ед н ьо го
подруж а.
С віж а
п о д р у га
о ч еви д н о
н е
зн ал а
п р о іс н у в а н н я п е р ш о ї ж ін к и ,а
Б іс с о нне м ав в ід в а г и про це
ск азати . Ц ей
н еп р и р о д н и й
н йогот а к зломив, щ о він
п о с т а н о в и в п о к ін ч и т из с о б о ю
раз на все. Л ист, який
й о го
ю лода
ж ін к а зн а й ш л а
у ва-
ізц і свого муж а, пояснивї й
т р а г е д ію
нещ асного
подруж а.
Н ам ір
сам о в б и в ств а
б у в`
4
у
с с о н а такий сильний, щ о він
е г м ш а ж и н к :ін е н уу в о д ур а -
т у н ќ о в у л и н в уІ п іш о вп ідВО -
д у .
ЗБЕЩ ЕЩ ЕННЯ
М ОГИЛ.
Н Е
В Д А Л А С Я
Ш ТУКА.
К о м у н іс т и
вБразилії наби-
раю ть
в ід в а г и
івиставляю ть
п у б л и ч н о
больш евицькіп р а -
Iпори. Н едавно
том у
к о м у н іс т
ІЛ и т о в е ц ь , 25-л іт н ій В л а д оБ у -
з е в ік л ь о с ,
стар ав ся
в и в іс и т и
так и й
п р ап о р
н ае л е к т р и ч н ім
в т і
в С а н П авльо, т а ,д іт -
Ікиувшися електричного прово-
д у
40 тисячВ о л ь т , зараз упав
м ер тви й
іп о ч о р н іл и й
на ву
`ѓдень.
С А Р А Н Ч А
В
Б Р А З И Л ІЇ.
В
о к о л и ц ях
П орто
А лєгре
м о л о д а саранча робить страш
н і с п у с т о ш е н н яп о п л я н т а ц ія х
Ік о л ь о н іс т ів .
Н едавно
том у
(х м а р и с а р а н ч і о б с іл и
за л ізн и -
чі дороги
так, щ о
п о п р о сту
‚т а м у ю т ьза л ізн и ч и й
рух. О со-
б о ви й
п о тя гз і С ай та
М а р ія
через знтарасувания
то р ус а -
р ан ч ею
прибувт о П ортоА ле
ѓр ез ч о ти р о ґо д и н гги м
о п і.зн е н
НЯМ .
l a i e a g s a a s i
1 1 0
Д В О Л ІТ Н ІЙ
п о с у а
О Б ІР
В А Л И С Я
ХМ АРИ.
В ід
д в о хл іт п ан у вал ав ц і-
ч ій
п ів д е н н ій
А ф р и ц і
так а
сильна посуха, щ о на випаео
в и х
степах згинули
н а с л ід к о м
б р а к у в о д и м іл іо н и ш т у к х у д о
б и . Та в о с т а н н іх
ч асахп іл `
ц ю„в и с у ш е н у " ч асти н уА ф р н -
ки навістили великі зливи,а і
б агать о х
м іс ц я х
о б ір в а л и с я
хмари, наслідком чого повсті
л и в е л и к і п о в е н і.В Т р а н с в а л ю
п о в ін ь
уш кодила
за л ізн и ч и й
ш лях
н ап р о с т о р і к іл ь к о х к і-
т р ів ,а вН аталю
йК ейп-
иозрнвала багато
м о с т ів ,
и в а .іан л я н т а ц ії, а на сте-
п а х
.‚а т о п н л а т и с я ч і ш т у кх у -
д о б и .
Н а с л ід к о м
п о вен і зги -
т е ж
ч и м ал о
лю дей.
Вселі М окре, пруж анського
п о в іт у ,н ап р а в о с л а в н о м у к .іа -
довищ і розкопано
1м о ги л и й
забрано з них і великі дубові
х р ести ,п р и чому могили р о з-
ін о
так, щ он а в іт ь
б у л о
ви д н о
д о м о ви н и
Ц ейзл о ч и н
сер ед
м е ш к а н ц івс е л аВ И Ќ Л И -
к а в
вел и к ео б у р е н н я .П о п ер е-
веденнкі слідстващ е тогос а -
и о г од н яареш тотовано М ико-
М іщ е н к ай О л.К арпезу, в
яких знайдено деревоз укра-
д ен и х
х р е с т ів . А р е ш т о в а н іо -
п р ан д у вал и
с в ій
зл о ч и нтим ,
щ о
д ер ев о
б у л о
їм
п о т р іб н е
в и к ін ч е н н я
в о за.
Г Р А Б ІЖ Н И Ц Ь К И ЙН А П А ДН А
КСЮ ЯЕРАТИВНОІО
С К А Р Б -
Н И К А .
с е л і И н л а м ч і,н а К о в е л ь ш и -
іа п а .іин а с к а р б н и к а к о о п е -
р ати ви
Р . Ш миковський
і А .
іл о в и чз В а к у л и ч аі , т я ж к о
побивши, забрали йому85 зл .
У сі грабіжники призналисяд о
т `іїмзагрож ує' наглий с у д .
ПОБРАТИМ СТВОГ У С Е Н И Ц Ь .
Н е
в с і гусениці лазять п о
д ер ев ах талистю одинцем. Н е-
раз можна бачити,я к гусени-
мандруютьв одному напря-
начс військо, гусаком ,с е б -
т о
рядочком, одназ а одною
М а н д р у ю т ьтак в о д н ім н а п р я -
За якийсьч а с вертаю ться
назадд о свого гніздав тако
ну сам ом у порядку. Т обто ѓ у -'
сениці йдуть
п ов ій с ь к о в о м у
р яд о ч к о м
і на ж ир і таксам о
вертаю тьсяд о д о м у .
П р о в ід н и ц я
гусениць лізеі
ви п у ск аєзсебе павутиннячко.
Ц им
вона вказує дорогут и м
гусеницям,щ о лізуть вслідз а
нею .
С у с ід н я г у с е н и ц я
р о б и ть
Т е
с а 'м е . З н а ч и т ь ,у с і г у с е н и ц і
в и т г у 'с к а ю т ьзсебе павутинки,
ітак з ти х павутинок повстає
ш овковий ш лях,п о якому воця
вертаю тьсян а за д .
Н Е Б ІЖ Ч И К
У
В Е Д Р І.
У
стар и х ,
іщ еп о г а н а
С лавянб у в звичай
спалю вати
с в о їхн е б іж ч и к івн а к о с т и р і
п е р е п а л е н і к іс т к и к л а с т и п о т ім
у
и о п ел ьн и ц іт а п р и си п атиї х
м огилою .О дначе досін е знає-
м о
із с х ід н ь о ї Г а л и ч и н и щ е а н і
о д н о ї
с т а р о с л а в я н с ь к о ї т іл о -
пальної могили, том у цікавить
н е н іс т к ап р о к іл ь к а т а к и хм о
ги л,я к і р о зк о п ал и
н ед авн о ,і
Ч е х іїб іл я П ш іб р а м у . о н иб у
л и п о н а д1 0 м е т р ів ш и р о к і,ал е
дуж ен и з ь к і, а в н и х п ід и а с и
пом було черепя порозпаданих
уж е
п о п ел ьн и ц ь
та
сп ал ен і
лю дськік о с т и
сер ед
в у ѓ л и к ів
і п о п е л у .В о д н ій м о г и л іб у л
к іс т к и
заси п ан і
уд ер евл ян е
д р о , о к у т е за л ізн и м и
о б р у -
ч а м и ,в ін ш ій -зн о в у п о п е л ь н и -
б у .т а присипана землею ,
т іл ь к и п о с т а в л е н ан а в е р х ум о-
и .т и . Ц им п о т в е р д ж у ю т ь с яп о
е р е д н ь о л іт о п и с н і в іс т к и ,щ о
колись такий
зви ч ай
п ан у вап
С . Така попельниця
н а
іуп о в іт р ю
р о зп ал ась,а
насип розполокалип о -
в о .т ідощ іі том у
т а ктяж ко
й ти
стар о сл ав я н ськ у
т іл о -
п а л і.н уМ О Г И Л У
Вн ас.
Т Р И
СМ ЕРТН І
П Р И С У Д И .
Н айвищ ий
'с у д
у
Л о .м ж і
о л ь щ а )засу д и в
н а
к ар у
см ерти
р іл ь н и к івз і с е л аК о-
рите: М рочковського, К артов-
сь к о гот аМ а л ій ў . В о н и в б и л и
р о д и н у
Б а г ін с ь к и х ,4 о с о б и ,
хлопцят а колиш нього
н ай м и -
а
Б а г ін с ь к и х , щ о теж
б р ав
ч астьун а п а д і. С м е р т н і п р и -
судн виконано.
Т Е Ж
С О Б І Ж ІН К А .
С тарнчах,
п о в .Я в о р ів ,
П РИ Й Ш Л О
м іж 59-.іітнім Іваном
К остевомійого жінкою Катеѓ
р и н о юд о с у п е р е ч к и , п ід ч а ся -
ж іт а ат а ксильно копнула
йогов полові органи,щ о К ос-
т г в
п от р о х
д н ях
страш них
м у к п о м е р . З в ір с і.к у ж ін к уа -
реш товано.
Д И Т И Н А
З
ДВО М А
Г О Л О -
ВАМ И.
В
м іс ц е в о с т и , зв а н ій П а с с о с
д е
К вартейронд а П еня р а -
з и .т ія ),во д н ій р о д и н і н а р о д и -
лася дитиназ двома головами:
одна голова була осадж енан а
Ір ам ен ах ,а д р у га
н а
гр у д ях
ІД ивачна дитинап о кількохг о
динах життя
п о м ер л а.
.KP1BABEВ Е С ІЛ Л Я .
В
Л іс н и ц і
к о л о
Б іл т о р о д у І
на весіллюв одного багатого!
го сп о д ар я
прийш ло
д об ій к и (
м іж
п ар у б к ам и
зд в о хс у с ід -
н и хс іл . В и д н о ,щ о с у с ід и зв о
д и л и м іж с о б о юн е б у д ь я к іп о
рахуѓѓќй, коли зваж ити,що у
в и с л ід іб ій к и б у л о7 у б и т и :
3 5 тяжчет а лекш е ранених.
н о в и йН ІМ Е Ц Ь К И ЙК О Д Е К С П Р А Ц І'
Б Е -Р Л ІН .3 днем1 травня обовязуватимен о -
вооголошений кодекс праці. Організованер о іЯ т -
ггицтвоз а границею , довідавш ися про йогот п т с т а -
нови; вваж атим е йѓого реакційним .У Н ім е ч ч и н і м и -
н у л о ї н е д іл і в ж е с п р а в л я л и т о р ж е с т в озп р зч в о д у п о -
яви того кодексу.
`К одекс зветься „Законп р о організаціюн а ц іо -
н а л ь н о ї п р а ц і". В ін у п р а в и л ь н ю є в ід н б с и т г й м іжТ ф а-
ц е д а в ц е мі р о б іт н и к о м . З а к о нєо с н о в н и м іне вхо-
дитьу подробиці. Читаю чи його,видається, т ііо ` з а -
к о ігнищ итьу с і з д о б у т к и , я к и х р с г б іт н и к ид о с ід о -
б и л и с я .В ін з н о с и т ь р о б іт н и ч і ю н Т і,за б о р о н я є
страйки, зносить право колективниху г о д -і г п зй в о
р о б іт н и к ів с е б е о р г а н ізу в а т и .В інзн о 'с и т ь д а л і'-
11
законів, здобутих робітництвом підчаср е в о Л к щ їїв
1918р о ц і.
Л
Х оч
те все правда, закон заповідає, щ о в ін
зд ій с н ю є „с о ц ія л ь н у " ч а с т и н уп р о г р а м ин а ц ів ,а
р а зо мз т и м л ік в ід у є „м а р к с ів с ь к уNPTHPAMY л я с о -
в о їб о р о т ь б и ".В п е р ш у ч е р г у відносини ігтї
ж р о б іт -
н и к о мі п р а ц е д а в ц е м б у д у т ь у н о р м о в а н і „С о ц ія л ь -
н о ю ч е с т ю ". Л ід е р о му б и зн е с і б у д еп р а ц е д а в е ц ь ,а
р о б іт н и к и маю ть його слухати.Н овар ^б г т н и ч а о р -
г а н іза ц ія б у д е о б н я т а„ф а б р и ч н и м ир а д а м и ` ",я к і
п ід л я г а т и м у т ь „д о 'в ір е н и м п р а ц і". П рацедавець на-
значуватиме платні,а л е буде звязанийп е в н іт мм і-
н ім у м о м п л а т н і,а р о б іт н и к м о г т и м е р е к у р с у И а т ив ід
ц ь о г о в и м ір у п л а т н і. П р а ц е д а в е ц ьм ає дбатип р о
д о б р о б у тс в о їх р о б іт н и к ів . Р о б іт н и к иф абрики
т в о -
р я т ь„ф а б р и ч н у р а д у ", я к о ї г о л о в о юе ф а ..у р їг к а н т .
Щ оби належ атид о такоїр а д и , требам а т и н а т їм е н -
ш е25 р о к іві п р а ц ю в а т и р іку р о б іт н і.Р о б іт н и к м а є
мати завжди виглядн а кращу заробітну платню .
„С у с п іл ь н и йс у д ч е с т и " с у д и т и м еп р а ц е д а в ц ів ,к о-
т р і в и зи с к у ю т ь р о б іт н и к ів ,і р о б іт н и к ів ,к о т р і в н о -
сять заколотуф абриці й переш кадж аю тьб и зн Є с о -
ви.Н е мож наф а б р и к а н т о в и масовб звільнятилю -
д е йз р о б о т и , х іб аз а ч о т и р о т и ж н е в и мп о п е р е д н ім
в и п о в ід ж е н н я м , я к е м о ж е б у т и п р о д о в ж е н ед одв ох
м іс я ц ів .З в іл ь н е н и йз р о б о т и р о б іт н и км ож е йпелю -
вати, домагаю чися поверненняд ог зо б с г г а ; а б ов ід -
ш кодуванняв грош ах.
РОЗВЯЗУЮ ТЬ М АСОНСЬКІ ЛЬОЖ І
Б Е Р Л ІН .П руський премієр Ґерінґ розвязав
три найстарш ій найвпливовіш і м асонські л ь о ж і.В
розпорядку каж еться,щ о масонерія вж ев ід о ѓ р а л а
с в о 'юр о л юі є н е п о т р іб н о ю ін с т и т у ц іє ю .
' `'
НАЦІ ПОБИЛИ
АМ ЕРИКАНСЬКОГО
Ж ИДА.
Б Е Р Л ІН .Американський консуль ш тервеню -
в а в у справі побиття М аќса Ш ухлєра,ам ер и к ан ськ о-
го Ж ида, котрого ггобив умундурованийн а т г іс т ,
Ф р ід е л ь . Ш у с л є р м а єв Б е р л ін і к іл ь к ад с ів , я к і в ід -
н а й м а є . М іж ін ш и м м е ш к а ву й о г о д о м ій Ф р ід е л ь ,
котрийо т я г а в с яз п л а ч е н н я мчинш у.Ч ер езт о й
чиншприйш ло дос в а р н і йп о б и т т я Ш услерв.
Н Е
Х О Ч ЕБ У Т И
КАТОМ .
В ІД Е Н Ь .Й оган Л янґ був катомщ ецч а са х ,
к о л и А в с т р ія б у л а ц іс а р с т в о м . В ід1918р . н е 'сгір а в -
л я в в ід с в о г о у р я д у , б о н е б у л ок о г о в іш а т я . А ж т е -
пер засудж енон а смерть через повіш енняП етра
Ш т р а в с аза те, щ о п ід п а л и в с е л я н с ь к у'с т о д о л у .
Л янг виконавп р и п о р у ч е н н я , але такб у в тимзв о р у -
ш ений.щ о по екзекуціїзаявив, щ о вж е б іл ь ш е т о г о
уряду сповнятин е буде.
ПОМ ЕРЛА ЖШ КА ПАДЕРЕВСЬКОГО.
Ж ЕНЕВА.П ом ерла вШ в а й ц а р іїГ елєна П а-
д е р е в с ь к а , ж ін к а в ід о м о г о п о л ь с ь к о г оп я н їс т а . Б у -
л а в ід о м аз і с в о є ї д о п о м о г о в о ї а к ц ії, `я к у в е л ап ід -
ч а с с в іт о в о ї в ій н ив к о р и с т ь п о л ь с ь к и хім іг р а и т ів .
В она закуповувала великі скількостип о л ь с ь к и х 'л я -
льок, вироблених польськими артистамий їіУ І г р а н -
тамиі розпродувалаї х підчас концертівм уж ат а
при інш их оказіях,а зібрані грош ів и с и л а л а б ід н и м
п о л ь с ь к и м ім іг р а н т а м .
П РА В О С Л А В Н ІЕПИСКОПИВ ПОЛЬЩ ІП Е Р Е Д
С У Д О М .,
ВАРШ АВА.П р о к у р а т о р іяо б ж а л у в а л а ijpa-
вославного архиепископаД и о н ізіяі 5ІН ІИ Н Х
я р а-
в о с л а в н и х є п и с к о п івза те, щ о давали перонні
розводи .За такі розводи иобирано звичай+ю т.акси
всум і я к и х 500 зл о т и х . П р о к у р а т о р іят в е р я и т н О
в ід1931р . в и д а н ов о д н ій т іл в ќ и к а р ш м г л -к ж к о н -
с и с т о р її1,200 р о з в о д ів ,а 1,000 н о в и х п о д а н ьп р о
розвідвж е скоигріскуваласам ап р о к у р а т о р ія .
Т И С Я Ч ІЛЮ ДЕЙ
ЗГ И Н У Л И
Н А С Л ІД К О М
ЗЕМ ЛЕТРУСУ.
К А Л Ь К УТ А
н д ія `). Д в .} л е т у н и
о б л е т іл и
м іс т а , навіщ ені зем летрусом ,і розповідаю ть,що е
п о в н о м іс т , я к і л е ж а т ьу р у їн а х .3 л іт а к ів іг о Д н об у -
л о б а г а т о т р у п ів , я к і л е ж а л и н а в у л и ц я х .
1
Л У П Ь С К УВК О Р О Л ІВ С Ь К ІЙП А Л А Т І.
БУКАРЕШ Т у м у н ія ). Н е б у л О н ія к о г о за -
м ахун аМ а г д у Л у п е с к у , л ю б о в н и іл ѓ о р $г м у п с н к о г о
к о р о л я К а р о л я . Г ї д о б р е с т е р е ж у т ьі в о н а ж и ев т ій
с а м ій п а л а т і, щ ой К а р о л ь .
-
С В О Б О Д А ,Ч Е Т В Е Р , 18-г о . С ІЧ Н Я ,1 9 3 4 .
"SVOBODA"( L I B E R T Y )
. FOUNDED1 8 93
M b
new-piper published daily except Sundaysa nd holidays
M81-83 GrindS t r e e t ,J e r s e yC i ty, N. J.
Ownedby the Ukrainian National A--.ocUt.on.l a c .
Editedb yEditorlil Committee.
SUBSCRIPTIONR A T E S:
Threec e n t -a copy
year
_
lonths.
$
3.75
_ $
2.00
П Е Р Е Д П Л А Т А :
П оодиноке числот р и центи.
Н а
р ік,
Threemonth-
Friday'sIssue (with Ukrainian
Weekiy):
O ne
year
$ 2.0 0
SUmonths
$1.25
ForeignandJ e r s e y C i tyP.ates
O ne
year
$10.00
Six
months
Threemonths
$
7.00
1
$
3.75
І
2.00
Ч исло зп я т н н ц іа н г л ій с ь к о ю
ч а с т ю ):
На рік
$ 2.0
Н ап ів р о к у
$1.2
ВДжерзи Ситіі Заграницею :
Н а
р ік
5
Я О .
О Оі
Н ап івр о к у
,
$
Н а
тр им іс я ц і
$
і о г о л о ш е н н я р е д а к ц іяі
З а
к о а с д у зм ін у а д р е с и п л а т и т ь с я1 0 ц е н т ів .
Ш К ІЛ Ь Н И Ц Т В О 6 Г А Л И Ч И Н І
( З
м а т е р іа л ів н а д іс л а н и хн а Ш е с т н й К о н г р е с „О б є д н а н н я ").
Н ародні ш коли.`
( Якзваж ити,щ о до народніх
Н а
п ід с т а в і у р я д о в и х
д а т ,Ш
К
І Л
т р е б ащ езач и сл и ти1 0 8
поданиху книжці П оляка С е-т- з в- -
j K
Mв п р а в(д е п р аќ ти ,
вер и н а
Л енерта
„Ш к о л ь н іц -
К
У
Т Ь
учительські кандидати)з
т в о
вМ л л о п о л ь с ц е ", б у л о
в 5№
в ч и т е л я м и , м іж -я к и м ии е -
Г ал и ч и и і
в
ш к іл ь н ім
р о ц і
м
а
о д н о го
У к р а їн ц я ,т о
1911—12( з аА в с т р ії) за г а л о м
С Т ІИ І
"-р о д н ь о г о
держ авного
5,580
держ авних
н а р о д н іх --к іл ь р ""-
„,а
arvna.
ш к іл .З т о г оу с х ід н ій Г а л и - в іш и м
ч и н і4 , 0 3 0 ,в за х ід н ій Г а л и ч и -
К оли
зваж им о,я к у велику
ні1 , 5 5 0 .
р о л ю
м а ю т ь м іс т ав р а ц іїу к -
У
с х ід н ій Г а л и ч и н і б у л от о - Р
а їн
с ь к о ї
п о л іт и к и ,'т о
с л ід
д і
у к р а їн с ь к и х
ш кіл
2,420;
п і
д н е с т и ,щ он а2 , 0 5 8 .н а р о д -
п о л ьськ и х
1,590.У
за х ід н ій
н
і
х
держ авних
ш кілу
П о .т ь -
Г ал и ч и н і
б у л о
то д і
ў к р а їн - ті - 6 у к р а їн с ь к и х ш к іл , у я-1
ськ и х
ш к іл76 ; п о л ь с ь к и х
1,-к
и
х
б о д а й 173 в ч и т е л ів—П о -
4 7 0 .
Р азо м
у
ц іл ій
Г ал и ч и н і
л
я к и
-
б у л о
у к р а їн с ь к и х
ш кіл
2,496;І
Щ о д о `-о р г а н іза ц ій н о г о
сту п -
п о л ьськ и х3 , 0 6 0 .
' нян а р о д н іх
ш к ілн а о б л а с т и
В
році1 9 2 1 2 8 було в Га- українських земельп ід Поль-
л и ч н н із а г а л о м
6,731 д е р ж а в -
щ
е
ю
-т
о
т іл ь к и
т ін е ч и с л е н н і
у к р а їн с ь к і ш к о л и
(6) п о м і-
с та хє7-к л я с о в і. В с і ін ш і 1 —2-
к л я с о в і.Н а п ід с т а в і ш к іл ь н о -
с х ід н ій
г
о
з -
к
- н аз 1932р. д о с е р е д -
Ш коли
ігром адянства, нема
н іч о г о ..
В
у ч и тел ь сь к и х
с е м и н а р ія х
в с іх1,454 у ч и т е л ів .
Д ерж авні
г ім н а зії.
З
р о зп ад о м
А в с т р ії б у л о
в
Галичині4 1 держ авних
п о л ь-
ськ и х
г ім н а зій ,а
8у к р а їн -
ськ и х .
(Н ад іл і
у к р а їн с ь к и х
б у л о л и ш е 6, а 2 „п а р а л е л ь н і'`
з
п о л ьськ и м и ,х о ч п ід о к р е-
м о ю
управою )
В
ш к іл ь н ім р о ц і1 9 3 1 2б у -
в
П о л ь щ і2 7 9 г ім н а зій ;у
Інш огор о д у ш коди.
В
1931—2р .б у л о
щ е : 666
п е р е д ш к іл ,
108 ш кіл
в п р ав
с о б и ,м алодуж е
в р о ч и ст и й
х а р а к т е р .
j
П роте, щ одо Угорщини,т о
ш анси
О ттона,я к
зд а є т ь с я ,
(п р и
в ч и тел ь сь к и х
с е м и н а р і-1 п о к и щ он е д у ж е в е л и к і. Є чее-
я х ),
60 ш кіл
с п е ц іа л ь н и х ,1 3
у ч и тел ь сь к и х
.п ед аго гіч н и х
к у р с ів ,8з а х о р о н я р с ь к и х с е -
м и н а р ій ,3 в ч и т е л ь с ь к і с е м и -
н а р іїй
р е м е с л а ,1 1 7 ш к іл
і
к у р с ів
ф ах о ви х ,6 53 ф ах о в о -
доповняю чих
ш к іл ,3 9 ш к іл
р іл ь н и ч и х
і 13в и с о к и х
ш кіл
( і з
сту п н ем
у н ів е р с и т е т у ).
н іх
н а р о д н іх
С х ід н ій Г а л и ч і
х д н ій
2,042.
У к р а їн с ь к и х
ш кіл
з
т о го
у -
І9,
а вза -
Т а л .
в о б о д и ": Mongomery5 - 0 4 9 8 . Т е л . У .Н . С о ю з а : Montgomery5 - 1 8 3 8 .
А дреса:"SVOBOPA",Р .оГ вЬ х346,JE R SE YCI T Y , N.J . .
У К Р А ЇН С Ь К А СПРАВА ВИСУВАЄТЬСЯ НАПЕРЕД
В м ір ут о г о ,я к н о в ав ій н ан а б и р а є щ ораз б іл ь -
ш е м ож ливости,я к ф орм ую ться сою зи держ ав,щ о
м аю тьс т а н у т ип р о т и себе, починаю тьф о р м у в а т и -
ся щ ораз кращ ес п ір н іп и т а н н я , за які в ій н а буде
вести ся.
М іжп и т а н н я м и ,які б у д у т ьр о зб и р а н іп еред в ій -
н о юй у ч а с ів ій н и , є без с у м н ів уй у к р а їн с ь к а с п р а -
в а .
С в ід ч а т ь п р о т ет е п е рза ін т е р е с у в а н н я п о л іт и к ів
р іж н и хд е р ж а в у к р а їн с ь к о ю с п р а в о ю . С в ід ч а т ьп р о
т еп и с а н н я "л ю д е й ,к о т р і в и зн а ю т ь с яв м іж н а р о д н іх
сп равах.; , .
О с т а н 'н ім ид н я м и ,н а п р и к л а д , м айж ев т ім с а -
мім часі можна занотувати вж дві такі згадки,які
с в ід ч а т ьп р о ж и в у ч іс т ь у к р а їн с ь к о їс п р а в и в ком-
плєксі справ,к о т р і будутьп о р у ш у в а н і, якщ о м іж -
народнісуп еречки дозрію тьд о воєнногок о н ф л ік т у .
С ейм урБ е р к с о ну с в о їйк о р е с п о н д е н ц іїз Р и м у
п р о с т р іч у М у с о л ін іяз Л іт в ін о в о м ,п о м іщ е н ійу
Г е р с т о в и х г а зе т а хм и н у л о ї н е д іл і, к а ж е ,щ о Л іт в і-
н о вп р и їх а вд о Р и м у , щ обиг о в о р и т из М у с о л ін іє м
м іжін ш и мп р о н ім е ц ь к іім п е р ія л іс т и ч н і а м б іц іїн а
р о с ій с ь к ій У к р а їн і.
Р ейм онд Л еслі Б ю ел,п резиден т Т оваристваЗ а-
граничноїП о л іт и к и , ус в о їй с т а т т і в „Н юй о р к
Т а й м с і"зм инулої н е д іл і п о д а єп е р е г л я д с п р а в ,н е
р а к в іс т и ч и и х . В1 9 2 4 5 p.: 917
в и р іш е н и хніверзайським договором, ніЛ іґо ю Н а-
ц ій ,і м іжн и м и в и ч и с л я є с п р а в у с х ід н ь о їГ а л и ч и н и ,
котруп р и л у ч е н од оП о л ь щ і, х о ч 59п р о ц е н т ів н а -
селен н ят о г ок р а юн е П оляки, а У к р а їн ц і.Н апеча-
тан а в.газеті мапка подає десять
„загрозли ви х
м іс ц ь Е в р о п и ",в я к и х м о ж ев и б у х н у т и найближ ча
в ій н а ,і м іжн и м и зн о вф іг у р у єГ а л и ч и н а .
Б ю е л ,я кв и д н о з й о г о с т а н о в и щ а в т а к імв и зн а ч н ім
т о в а р и с т в і,я к„Ф а р е н П о л іс і А с о с іе й ш е н ", лю дина,
добрео зн а й о м л е н а зм іж н а р о д н імп о л о ж е н н я м . В ін
к а ж е ,щ о м іж н а р о д н еполож еннян и н і б а г а т о б іл ь -
ш е напруж ене, н іж булоп оза к ін ч е н н юв ій н и . В ін
п оказує, що в сп равахт е р и т о р ія л ь н и х ,у сп раві
в ід п о в ід а л ь н о с т из а перш у с в іт о в у в ій н у ,в с п р а в і
г а р а н т іїг р а н и ц ьітрактуван н я м енш инр іж н і д е р -
ж а в иза н я л ин е п р и м и р н із с о б о ю с т а н о в и щ а . В інн е
в ір и т ь ,щ обиц і с т а н о в и щ а м о ж н ап о г о д и т и м ир-
ною дорогою.
У к р а їн с ь к о м у ,ч и т а ч е в и с т а є я с н о ,щ о у к р а їн -
с ь к ап о л іт и к а м у с и т ьч и с л и т и с яз м о ж л и в іс т ю н о в о ї
с в іт о в о їв ій н ит а щ о, я к такав ій н а справді вибухне,
Галичині було2 , 4 2 6 ;у захід-
н ій
Г ал и ч и н і
79 —
р азо м
2,505.П о л ь с ь к и х ш к ілус х ід -
н ій Г а л и ч и н і б у л о2 , 247; у за-
х ід н ій Г а л и ч и н і 1,958 р а з о м
4,205.О т ж е за 10 літ у к р а їн -
сь к и х
ш кіл
б у л о9 б іл ь ш е ,а
п о л ьськ и хутому самому часі
1 ,1 4 5
б іл ь ш е .
О дначец ей рахунок
щ е не
в ір н и й . С т а т и с т и к а
з 1922р.
(Ігн ац и
В ай н ф ел ьд ,
Р о ч н ік
П о л ь с к і)п о д а є ,що до у к р а -
їн с ь к и х(їїк іл з а ч и с л е н о428 у -
ѓ р а к в іс т и ч и и х
ш к іл .
В
р о ц і1 9 2 2 3 б у л она ук-
раїнських землях л ід П ольщ ею
2,676ш к ілз у к р а їн с ь к о ю
м о
в о ю
н авч ан н я
і 438ш кіл у-
т р а к в іс т и ч н и х .В
1923—4p . :
2,349'ш кіл з у к р а їн с ь к о ю м о-
в о ю
н авч ан н я
і 312ш кіл ут-
ш кіл
з
у к р а їн с ь к о ю
м овою
навчанняі2,752 ш коли
ў тр ак -
в іс т и ч н і.В
1929—30p.: 79С
ш кіл
з
у к р а їн с ь к о ю
м овою
н авч ан н я
і2,336ш кіл
ў тр ак-
в іс т и ч н и х .
Т р еб а
завваж ити,щ о
к р ім
ти х
у к р а їн с ь к и х
держ авних
н а р о д н іх
ш к іл ,я к і п е р е б р а л а
П о л ь щ ап о А в с т р ії, в зя л а
н а
та к о ж
1,500у к р а їн с ь к и х
н а р о д н іх
ш к іл ,які У Н Рс т в о -
ри лаз а к о р о тк и й
час на зем
л я х
д а в н ь о ї Р о с ії.
З
у с іх
ти х
ш кіл
ви к азу є
стати сти к а1 9 2 9 3 0р . в с ь о го
7 9 0
у к р а їн с ь к и х
ш к іл !
У чительствон а р о д н іх
ш к іл .
У
1931—2 р.б у л о вП ольщ
в ч и т е л ів7 0 , 5 4 0 ,у ц ь о м уУ к
ц ь о ііу
вж ем о ж н а , р а х у в а т и 'М іж
ў с ім и т и м и
ш колам ии е -
л и ш е4 у к р а їн с ь к і.
'
'м а ан і о д н о ї у к р а їн с ь к о ї.
В ід п о в ід н о
д о того` числаІ
В ч и т е л іву
держ авнихѓ їм
у к р а їн с ь к о г о
н асел ен н я,
я к е н а зія х є5 , 2 4 6 , ар а з о м з ў ч и -
п о д ае
держ авна
статистика, телям и
п р и
с е м и н а р ія х
п о ви н н о
б у ти
найм енш е
546 , 7 0 0 . З
т о го
У к р а їн ц ів
б іл я
у к р а їн с ь к и х
г ім н а зій .
1400.
РЕСТАВРАЦІЯ ГАБСБУРПВ І ІТ А Л ІЯ
О с т а н н ім и
часам и
вЕвропі проблема австро -н ім е ц ь к о г о
в с е
ч а с т іш е
зга д у єт ь с я
ім яо б є д н а н н я
п о ч ал а
п р ед став л я -
Г а б с б у р г ів .
Д авня
ім п е р ія т и с я
дуж е
р еал ьн о ю
й
ак ту
Г а б с б у р г ів ,А встрія, розпалася альною . М ала А нтанта
п ер ел я
н а к іл ь к а д е р ж а в ,я к і
ньої ш коли
м ож е
п ер ех о д и ти
д и ти н а
т іл ь к и
п о
с к ін ч е н н і
ш естоїк л я с и
народньої ш к о -ім
о
ж
у
т ь
п о го д и ти ся
м іж
с о -б езп о сер ед н ь о
загрож ена
ія к о м у с е л і(а н і в м і-
с т і
п о за
6-м а )н е м а
ш іс т ь -
іія кн е к а л а с я .
Ч ех о сл о вач ч и н а
б у л а
б о
бою ,
і ця незгода відбиваеть- вона м аєв е л и к і т е р и т о р ії з ні
с я
В ід е й н о
н ае к о н о м іч н о м у м е ц ь к и м
н асел ен н ям ,
а
ін ш іі
ж итті
н е
лиш е
ти х держав, держави розуміли дуже добре,
сп ад к о єм н и ц ь
ав стр о- у то р -щ о о б єд н ан н я
в с іх
Н ім ц ів
в
ськ о їім п е р ії, але й ц іл о їЕ в- о д н ій
державі означалоб
н і-
ропи. Великі державив ід р о - мецьке панування
вц іл ій с е -
к ів
нам агаю ться
зн ай ти
я- р е д н ій іс х ід н ій Е в р о п і, б о х то
к и й сь
м о д у с
в ів е н д і, к о т р и йм іг б и
п р о ти став и ти ся
м іл іо -j
м іг
б ин а п р а в и т и
б о д а йу де- н о в ій
н ім е ц ь к ій
д е р ж а в і?!
я к ій
м ір і
о то й
е к о н о м іч н и й
П ерелякалисяй великі держ а-
к л я со в и х
ш к іл . Т о м у
о сн о в-
н о ю
в и м о го ю
х ви л і
м у си ть
бути: добути
о стан к и
с и л `і
п о тво р и ти
в и щ е -с т у п н е в і( 6 -
к л я с о в ї)н а р о д н і ш к о л 'и , 'щ о -
б и
с іл ь с ь к і д іт и
м огли
в сту
п ати
д о
сер ед н ь о го
ш к іл ь
н и ц тва.
Інакш е
гр о зи ть
н ам
ц іл к о в и т а за т р а т а ін т е л іг е н ц ії,
1
розгардіяш,щ о виник унаслі-
в и
,
тасам аІт а л ія ,щ ов в е с ь
йт о ін т е л іг е н ц ії не в зн а ч п
д о к не дуж е вдалого розлоді-ч а с підтримувала
Н ім е ч ч и н у ,
п а н а ,а л е т а к о ї,я к а м а є в и -1 з е м е л ь б у в ш о ї ім п е р ії,а л е
к
о
л
и
Д '
й
ш
л
а
сп р ав а
до „-.
щ ий
у и о ви й
р ів е н ь . З а м іт и -jв
с
с
м ар н о .'
Д ерж ави
М а- ію с у ",ск а за л а , Щ О „н е д о -
т и б , щ о на п ід т а в і ш к іл ь н о г о
1
0
f
А нтанти
Ч е х о с л о в а ч - п у с т и т ь ".І д ій с н о ,з ч а с ів В е-
за к о н аз 1932р . т іл ь к и с е р е д -
ч
и
н
а
Р у м у н ія
і
Ю госла-
л и к о ї
В
і й
н
и
в
о
н
а
п р и д б ал а
ня ш кола управнює вступитиj В ІЯ,
'н е
м аю ть
н ія к о г о
б а -ч асти н у
н ім е ц ь к о г о
Т иролю ,
д о л іц е ю
(к а л е д ж а ), в ч и т е л ь -1 ж а и
ськ о ї
с е м и н а р іїч и
л іп ш о г о 'с в о ї
со р ту
рем есла.
ІПулип о ' мирових трактатахт а
н
и- - ь ќ
альпейських горах,к о
Ів н а с л ід о к п р о т е к ц іїф р а н ц ії,а
л
о
Б р ен ер а.
О тж е
н ім е ц ь к а
У ч и тел ьськ іс е м и н а р ії.
А в с т р іяй о с о б л и в о У г о р щ и н а Р
а с о
в а
Т
Є
0
Р
1 Я
б
У
л а
--г р о зо ю
П ід
к ін е ц ь А в с т р іїн е б у л о 'н е
вваж аю ть
м ож ливим
іт и ,
й
д
л
я
іт а л ій с ь к и х т с р и т о р ія л ь -
у к р а їн с ь к и х с е м и н а р ій , бо ѓа-Н а
iuhdokv у г о д у, поки
з а
.‚н и х , п р и д б а н ь .
я
в ід м о в л я т и с я
в ід т и хн іо
м
а
л
-служ ити
Іт а л іїза -
п р и в іл е їв ,я к і в о н изд о - в е р ш е н н я м
В
п р и р о д н іхг р а -
н а
ш ироку
у го д у ,
п о к и
л и ц ьки й
краєвидѓ закон
з 12.лиш ається
в ід к р и т и м
п и тан н я
н ап р ави
н есп р авед л и во стей
1,05,6,н аП ознан-
у к р а їн с ь к а с п р а в азкон ечн остип р и й д е н ап о р я д о к `р а їн ц ів4, 965 . " зт о г ов о с е р е д
д н я . Ц е в ж е д іл о У к р а їн ц івзр о б и т и в с е м о ж л и в е , щ о
н
би справув и р іш у в а н оп р иу к р а їн с ь к ій участит а
згідн озін т е р е с а м и україн ськогон а р о д у .
ер вн я
1907 р .п о с т а н о в л я в ,
щ ов Г а л и ч и н і м о ж н а о с н о в у -1 з а в д а н и хїм , а г о л о в н о У г о р -
в а т и т іл ь к и
п о л ь с ь к і,а б о у т -j ‚д и н і, м и р о в и м и
тр ак татам и ,
р а к в іс т н ч н і с е м и н а р ії.
j
Т и м ч асо м
н адц іл о ю
сер ед -
П ольщ а
в ід к р и л а
о д н у
у к -н ь о -с х ід н ь о ю
Е в р о п о ю
п о ви с
р а їн с ь к у с е м и н а р ію
уП ерем и- м еч
а в с т р о -н ім е ц ь к о г о
„а н
ц іл ій у к р а їн с ь к і с е м и н а р ій н і ш .т ю с у " є д н а н н я ). Н ім ц ів и
к у р си
уЛ ь в о в і. А ле заледви сунули гасло, щ о всіч л ен и од
1 4 .
б ер езн я
1923 р .п е р е д а л а н о їр а с и , ч ин а ц ії (я к щ о д и
Р а д а А м б а с а д о р ів С х ід н ю
Г а-ви ти ся на н а ц ію л и ш е зт о ч к и
ли чи н у
П о л ь щ і, а вж е д е ќ р е - п о г л я д у
к р о в и ), п о в и н н і б у т и
то м з 20. б ер езн я
1923 р . за -зєд н ан і во д н ій
д е р ж а в і,я к а
б о р о н и л и
п р и й м ати
х л о п ц ів м а л аб и б у т и
п е р с о н іф ік а ц іє ю ,
на вчительські курси
уЛ ь в о - у о с іб л е н н я м
т о ї н а ц ії. Т о м у й
в і,ав с т у п д о 1.к л я с и д л я д і в - Н ім ц і
А в с т р ії, Ч е х о с л і
ч а т о б м е ж е н он а 40. Т е п е р на ни та ін ш и х
держ ав
м усять
о сн о ві
ш к іл ь н о г о
зак о н а
ззм агати
д о
т е р и т о р ія л ь н о г о
1 9 3 2
р. ц і ш к о л и зо в с ім л іќ в і- є д н а н н я в о д н ій н ім е ц ь к ій д е р
ш и н і-П о м о р ю
52, н аШ л е с ь к у 'д у ю т ь с я , а н а ї хм іс ц е , н е з в а - ж а в і. ід е я
ц язнайш ла
дуж е
2 .
jж аю чи
на всіз а х о д и
Р ід н о ї в е л и к и й
в ід г у к
в
А в с т р ії,
Володимир Безуш ко.
Б О Г Д А НЛ Е П К И Й
и т т я
1т в о р и ^).
(З ,
Н изку поезій наш ого
п о ета
п ід л о ж е н оп ід н о т и ,я к п р и м .:
"Finale",
Ч ерем ош е,
б р ате
м ій ", „М и н е т ь с ян іч ", „Ж у р а в -
л і"
й .ін ш і,з я к и х д е к о т р іза -
гал ьи о
зн а н і
У к р а їн ц я м ,д е б )
вонин е ж или.Ц е доказд о -
гармонізування душ і поетад о
д у ш і н а р о д у ,в я к ійв ін с п р а в -
д іс т а є в с е н а р о д н ім
п о ето м .
Д оробок
п о етав п р о зі н е-
авичайно багатий.В прозі в ін
кращ ий за Ш евченка і Ф ран-
к аіс та є г ід н овр яд и
С теф а-
ника, Коцю бинського, Куліш ѓ
т аМ и р н о г о .В о п о в ід а н н я хд а є
Л епкий образ галицького села
н аг р а н і в ік ів . У них ви зн ай -
д е т ен ет іл ь к и
зо в н іш н іхв о -
р о т івс е л и , 'я к п о с іп а к а
(„Н а д
с т а в о м "),Ж и д -п я в к а '(„Д о б и в
його незавидне
ж иття,
його недолю
ін ево л ю
Іц е пониження рабське,
З яких мужик додолу гн е
т в а "
поет уваж аєз лю дського мович
т а ко ц ін ю є
творчість гутній
образ винищування
у -
становищ а
зао п р а в д а н е . Д оп о е т а за 25л ітй о г о д ія л ь н о - к р а їн с ь к о ї к у л ь т у р и
М осквою ,
найкращ их оповідань зачислю -с т и : „Д вацять пятьл іт праці Д альш ід в а томи
п. з. „П ід )
ю
о п о в ід а н н я : „Д о б и в т о р г у " Б о г д а н а Л е п к о г о п о л и ш и л ип о П о л т а в о ю " в ід зн а ч а ю т ь с яп о
і „М ій т о в а р и ш ". П е р ш е з в я з а - с о б і н е с т е р т и й
с л ідв іс т о р ії в іл ь н іс т ю т е м п а , але і м іс т я т ь і
н ез к о н к р е т н и м р о зу м ін н я м с е - у к р а їн с ь к о ї к у л ь т у р и ".— Та н е о д н у ц ін н у д у м к уд л я У к р а
лянина,а друге вказує на зна-з
б іл ь ш и м
п р аво м
м о ж е м о їн ц ів . П е р е д
н ам и
п ер есу ва
м еи и ти й
ти пін т е л іг е н т а
с в я -п о вто р и ти
ціслова тепер, ко-ю ться ж иві лю ди —а ценай
щеника, якого
п р и р о д а
в и д і- ли він в о д н ій д іл я н ц і л іт е р а - в а ж н іш ев іс т о р и ч н ій
п о в іс т и ,)
чилаз химер культури
іяк и йт у р и , віс т о р и ч н ій п о в іс т и , о - х о чм о ж е б іл ь ш е
м из а д о в о -
С війк а р кн а с в о їм в л а с н ім ц іл о ю
душ ею
припав до при-1 сягнув найкращу
вартість,за - леніз і зображ ення
ц ар я П ет-
(п о л юр о д и ісела, несучи з нимр а -Іл и ш у ю ч и
п о за с о б о ю
„Ч о р н ур а , М е н ш ік о в аі К о ч у б е я , н іж
В
чуж е
ярм о.
дістьі горе. Клич
знаменний Раду" Куліша, яку до ньогоз образу М азепиі Карла.Г ід .-
jб р ал иО т т о н а с в о їм
п о ч есн и м
Т ем нота
сел а
д о в о д и т ь 'д о А н г л ій ц я м ,
повторю ваний
не-за таку вваж али. М аю на дум -ноп р е д с т а в л е н і с п ів р о б іт н и к и , г р о м а д я н и н о м
і,
н ап р и к л ад ,
то го , що"село видає зовиіш-р а з Бернадом
Ш о іВ елсом-.іЦ і ш істьтом овий
(д о с і)
т в ір М а зе п и , а вж е о б о р о н а Б а т у -іп р и
к ін ц і в е р е с н я в ід б у л а с яв
н ій с и л а мс в о їх н а й л іп ш и хд о - н е в ід б іг а й т е за н а д т ов ід п р и-Jn.з . „М а зе п а ". Т в ірє т а к и й м о -р и н а не м ає н іч о г о р ів н о г о с о -Г е й н і( в Н и ж н ій А в с т р ії)в р о -
б р о д іїв ,уваж аю чи
це зас в ійр о д изнайш овс в о єоф орм - ѓўчий, щ о мож е наш ому наро- бівц іл ій н а ш ій л іт е р а т у р і.
'ч и с т а ц е р е м о н ія п е р е д а ч ів л а -
о б о в я зо к .З а б о б о н н іс т ь , п е р е - л е н н яв о п о в ід а н н ю
п о етаі д о д о в и
о с в ід о м и т и
ц ю
вел и к у
Д ва том и
„М о т р і" п е р е л о - с т я м ц ь о г о м іс т о ч к а л и с т аа р -
су д и
р о б л ять
сел ян и н а
біль- нього повинні у нас заглянути небезпеку,я к а й д ен а н а с із жено вж е на мову чеську; ц ей хикнязя О ттоназ подяк-,юз а
ш и м н е в іл ь н и к о м
н іжп о л іт ц ч - т в о р ц і к у л ь т у р и . Н ао с о б л и в у п ів н о ч і, в ід М оскалів. П оет,за- твір
перекладаю ть
та к о ж
н ави явл ен у
д о
н ь о го
лю бов
на неволя. С правді дубомс т а є згадку заслугую ть іщ е такі о-Ідивлений
ус е р е д н є в іч н и й
о б -п о л ь с ь к е . „М о т р я " і„Б а т у р и н " в ід д а н іс т ь . В
цьому листі в ін
во л о ссяв ідц іє ї с іл ь с ь к о ї м о - п о в ід а н и й , я к„Д ід у с ь ", „Д з в о -{р а з н а ш о г о
м и с т ц яу в а в е л ь - ін с ц е н ізо в а н і
Л уж ѓѓицьким
іза я в л я єт ь с я
п р о ти
н а ц іо н а л -j
р о к и . Ч и т а й т е т а к і п о е т о в іо - н и ", „М и ш к а "і „Т у т п р о д а ^с ь к ій
к а п и л ц і о в ап р о Х р и - Л іс е в и ч е м ,а л е ,н а ж а л ь , л и ш ес о ц іа л іс т и ч н о ї
п р о п аган д и
й
Т ом у почалася боротьбаз а
у тр и м ан н я
незалеж ности
А в
с т р ії. І тутс а м а Іт а л ія
п о ч а
л а
в и су в ати
ід е ю
р е с т а в р а ц ії
Г а б с б у р г ів чи то наа в с т р ій
сьќом уп р е с т о л і, чи то на пре
сто л і
а в с т р с -у г о р с ь к о м у .
Б о
б у л а д у м к а ,щ о А в с т р іяй У-
горщина моглиб и погодитися
в
питанні персональної
у н ії,
п ри
я к ій к о ж н а к р а їн а
затр и -
м алаб ис в о ю
п о л іт и ч н уй на-
ц іо н а л ь и у
незалеж ність,
а л е
п е р е в о д и л аб и с п іл ь н у е к о н о -
м іч н у
п о л іт и к у .
К ан д и д ато м
н аа в с т р ій с ь к и й
п р есто л
б у ва р х и к н я з ь
О т то.
си н
бувш ого
ц іс а р я
К арла
і
бувш оїц іс а р е в о ї З и т и , щ о ви-
Я В Л Я Л а
н еаб и як у
а к т и в іі`'с т ь ,
р о зїж д ж а ю ч и
п оц іл іЃ : Е в р о п і
т а
здобуваю чид л я свого сина
в с е
н о ви х
п р и ятел із.
Б у в ал а
Зита неразі в Риміт а взагалі
в
Іт а л ії. В ід д а в н а
пош нрю ва-
лися чутки,щ о архикннзь О т-
т о
м ає одруж итися
з
іт а л ій -
сь к о ю
княж ною
М а р іє ю
і д і-
стати
так и м
ч и н о м
п о с т ій н у
п ід т р и м к у
іт а л ій с ь к о г о
д п о р а.
йш ла
в ід п о в ід н а
п р о п аґан
іі в А в с т р іїт а У г о р щ и н і.З і
с в іж іш и хф а к т ів о с т а н н іх д н ів
д о с и т ь п р и г а д а т и ,щ о к іл ь к а
н ац я ть
м іс т о ч о к
А в с т р іїв и
п о в ід а н и яя к „Н а с т я ",„В г л у -ю т ь т р у м н а ". — В ід о п о в ід а й -'с т а ,щ о м о л и т ь с я
вО л и в н ім „Б а т у р и н " д а єп р и б л и зн о
х ім
к у т і", „К а р а ",„З а щ о ?",н я „Д ід у с ь "в іє н а д зв и ч а й н и м о р о д і,д е п о с т а т ь Б о г а Д у х а н я т т я
п р ос в ій
п е р в о т в ір .
-
„р ід п и с й в с я
я
с „С к а ж и ", „Д о н ь - с п о к о є м ; „Д зв о н и " т в ірч а - зо в с ім
п о д іб н а
д о
Х р и с т а ), Слід завваж ити,щ о цикльп о - незалеж ности.
П о д іб н і
л и сті
к аі м а т и "й ін ш і,а п о б а ч и т е ,с ів в ій н и ; „М и ш к а ": с л ідго - т в о р и т ь
п о д іб н ев с в о їмт в о - в іс т е йу ш с т ь о х т о м а х , це пер- б у л и п о ш и р е н іі в ін ш и х м іс
т о р г у "),екзекуторі ж андарм
(щ о таке село. П оет д а во п о -л о д у п ом іс т а х вч а с а х в ій н и , р і, в
я к ім
п о с т а т ь
М а з е -ш а т о г о р о д у п о я в ав ў к р а їн -ц я х А в с т р ії.З д р у г о г о ж
б о к у
(я к и х село вваж аєз а безпосе- відання
зж и т т я с іл ь с ь к о ї ін - „Т у т п р о д а ю т ь с я т р у м н а " в р а -п и і h' —1
п о -
о б іц я є в ж и в а т ив с іхс в о їхс и л
п ер во твір . д л я заб езп еч ен н я
а в с т р ій с ь к о ї
л и сти
р е д н іх с п р и ч и н к ів з л а ),алещ е
г ір ш и х ,б о в н у т р іш н іх , як тем -
нота селаі забобонність,я к а{
т а м
ж иє віди е п а м я т н и х
ч а-
с ів .
Письменник справді дока-
з а в
во п о в ід а н н я х , щ о не ди-
в и ть сян ас е л о
Ч ерез якесь рож еве скло
^........
Ізн а є
н і в ід о м о с т и ,щ о у г о р с ь к ам о
л о д ь .е
взагалі проти
р ес'г а в -
р а ц ії. Т ажч а с т и н а ,щ о х о т іл а
би матис в о ю
габ сб у р сь к ум о
н а р х ію ,
в и с у в а є
к ан д и д ату р ,
ар х и к н язя
А льбрехта.
Т ак и м
ч и н о м ,
я к
б ач и м о ,
в
с а м ій
габ сб у р сь к ійр о д и н і н ем ап о в
н о ї однодуш ности
щ одоп р о
п р о б л ем
б у д у ч о г о .Т и м ч а с о м
архикнязь О тто нараз с а м п ід
різўе п ід собою галузку, н а ;`-
зд а в а л о с я ,д о с и т ь
м іц н о
с и д ів :вл и с т а х ,щ о п о ш іііч о
в а л и с яв й о г о ім е н ив А в с т р ії,
за я в л я в с я
д о си ть
р і ік і
п р о т и н а ц іо н а л -с о ц ія л ізм у ,ік :
б у л о
ЗрО ЗуМ ІЛ О ,б о П Є рЄ М .Г '
н а ц іо н а л -с о ц ія л ізм у
о зн ач ал а
б и
смерть ідеї всякої рестан-
р а ц ії.А ле,не за д о в о л я ю ч и с і.
ти м ,в ін т а й о го
п р и х и л ь н и к :-
виступилий узагалі проти ф а-
ш изм у,а заявилисяз а повер-
н ен н яд од а в н іх
Д ем ократнч-
н о -п а р л я м е н т а р н н х
ф орм .Н а-
с л ід к о м
ц и х
а н т и ф а ш и с т .-
сь к и х виступів О ттона зявгма-
с я
в„П о п о л ь о д 'Іт а л ія ", о р г а -
ні М усолінія, стаття,я к у перс-
друкувалав с я італійська преса
о буває завж диз і статтями
М у с о л ін ія )
п ід
заго л о в к о м
„П р о м о в ад о О т т о н а ".
В она
о зн ач ає
п о вн и й
р о з-
р и в іт а л ій с ь к о г о у р я д у
з ко-
л и ш н ім с в о їм к а н д и д а т о м . Н а-
водж у
д ея к і
у р и вк и :
„П о л -
к о в н и к В о л ь фдає нам зр о зу
м іт и ,щ оп ан и ч О т т оє п р о т и
ф аш изм у.
Ц е нам
ц іл к о в и т о
байдуж е. Н е б у в б и в ін О тто-
н о м ,н е б у в б и в ік Г аб сб у р -
ѓ о м ,
н е б у в б и в іно с т а н н ім н у -
щ адком
т о ї раси, колиб в ін
б у в
зд атн и й не то щ о зах о п и -
тп сь ,ал е б о д а й зр о зу м іт и ф а-
ш изм . Ф аш изм
єта к о ю
д о к т-
риною ,
т а к о ю
силою , такою
новиною ,
так и м
будую чим ,
щ ов ін н ія кн е м о ж е в в ій т ид о
м о зк у
о ти х
п е р е ж и т к ів
м и н у-
л о го . Ву с я к о м у р а зі, яка не.
б у л аб
а н т и п а т ія
О ттона
д о
ф аш изм у,н е йом у
затр и м ати
пош ирення
ф а ш и зм у
в
А вст-
р ії.П анич
О тто
п о ви н ен
б и
в с е жз н а т и , щ о без з г о д иІ т а -
л ії,
сп ад к о єм н и ц і
а в с т р ій с ь к о ї
ім п е р ії,
ви н о гр ад
(р е с т а в р а -
ц ія )
н ік о л ид л я н ь о г оне до-
зр іє .
„Т о й с а м и й п о л к о в н и к В о л ь ф
п о в ід о м л я є
нас, щ о
коли Ѓ )
О тто
Г аб сб у р ськ и й
одруж ив-
с я
зМ а р іє ю
С авойською ,Іта-
т ія п о в е р н у л а б А в с т р ії п р о в іи -
ц ію
Б о л ь ц а н о .М и н іч о г іс ь к о
не знаємо про ці ш лю бні мож -
ти во сти , але ву с я к о м у
р азі
м у с и м о в ід р а зу в ід п о в іс т и ,ш о
й о го
гіп о те зи
е
п р ям о
аб -
с у р д н і.Ч и б у д ет о й ш л ю б ,ч и
н е
буде, Альто
А диж е (Т и -
р о л ь ),іт а л ій с ь к а
п р о в ін ц ія
з
то ч к и
п о гл яд у
іс т о р и ч н о г о
й
гео гр аф іч н о го ,
зн ах о д и ться
вм еж ах,якісам Б ог визначив
Іт а л ії,б о А дижа впадає поки-
щ ов А д р ій с ь к е , а не в Ч о р н е
м о р е ".