Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1934-134

Svoboda-1934-134

Ratings: (0)|Views: 14 |Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2010

pdf

text

original

Т риЦ Е Н Т И .
Р ІКX X II.
Ч .134.
Д ж е р а нС и т і,Н . Д и ь -,с у б о т а ,9 ч е д в іія ,1934,
VOL,X L I I .
N o.134.
Ciiy, N. J., Saturday, June.9, 1934.
THREEC E N TS.
С Т А Л Е В І П ІД П Р И Є М Ц ІД А Л І
ОПИРА№ ТЬСЯ УРЯДОВИ
ВАШ ИНГТОН.О р ґ а н із а ц ія ф а б р и к а н т івз а -
ліз ай с т а л і,з в а н а „А м е р и к а н с ь к и й З а л із н и йі С та-
левигі Інститут", згодж уєтьсян а пропоновануу р я -
дом конференціюз п р е д с т а в н и к а м и р о б іт н и ч и х ю -
н ій с т а л е в и хф а б р и к т іл ь к ип ід п е в н и м и у м о в а м и .
Ін с т и т у тк а ж е ,щ о с т а л е в і ф а б р и к а н т ин е з г о д и л и с ь
на урядовуп р о п о з и ц ію т іл ь к и т о м у ,б о т а к о їп р о-
п о з и ц іїї мн іх т он е п р е д л о ж и в ; г е н е р а л Д ж а н с о н ,
каж уть вони, г о в о р и в т іл ь к и н е ф о р м а л ь н о .
и м ч а с о м
п р едстав н и к и
стал ев и х
р о б іт н и к ів
старалися дістатиа в д іє н ц іюв п р е з и д е н т а Р у з в е л т а ,
алеїхн е принято. Генерал Дж ансон покликав д о
В аш ингтонуМ а й з е л а Т а й г а , П р е з и д е н т а ю н ії с т а л е -
ви х р о б іт н и к ів , на к о н ф е р е н ц ію в справі страйку.
П ід п р и є м с т в о В ір т о н С т ілК о. п о д а є ,щ о п ід ч а с
недавногог о л о с у в а н н я с е р е д ч л е н ів 'ю ніїс т а л е в и х
р о б іт н и к івц ь о г о п ід п р и є м с т в ав с п р а в і с т р а й к уз а
страйк заявилисяв с ь о г о5 п р о ц е н т ів , п р о т и с т р а й к у
95 п р о ц е н т ів р о б іт н и к ів . О ч е в и д н о , ю н ія з а л е ж н а
п ід п ід п р и є м с т в а(к о м п а н ій н а ).
У Р Я ДЗ А Е М ІГ Р А Ц ІЮФ А Р М Е Р ІВЗН А В ІЩ Е Н И Х
П О С У Х О Ю
О К О Л И Ц Ь .
ВАШ ИНГТОН.Г а р і Г о п к и н с , а д м ін іс т р а т о р
доп ом оги , давдо з р о з у м ін н я , щ офедеральний уряд
поведе своюд о п о м о г уд л я н а в іщ е н и х п о с у х о юо -
колицьу том ун а п р я м і, щ о б и п е р е н е с т и т и с я ч і ф а р -
мерських родинзтаких околиць, я к і л е г к о п ід п а д а -
ю ть таком у елементарному нещ астю ,в околицю ,д е
можна управлятир іл юй х о в а т и х у д о б уб е з т а к о ї
н ебезп еки .
У ряд каж е,щ о,неди в л я ч и ся надощ і в р іж н и х
околи ц ях,п о с у х ан е п е р е р и в а є т ь с я .Щ о б іл ь ш е ,
в іс т иЗ з а х о д у показують,щ о потреба допомоги
обнялаз ао с т а н н іх к іл ь к а д н івіщ е н о в и х 46п о в і-
т ів .
К О Н Г Р Е СЗ А П Е Р Е П И С П Р А Ц І.
ВАШ ИНГТОН.П а л а т а п о с л ів у х в а л и л а21 8
голосами проти145проект закона Л озієра п р о п е -
реписза н я ть .
Реп убли кан ц ів и с т у п а л и п ід ч а с д е б а т и , п р о т и
цього проекту,неди в л я ч и ся на те,щ о при в с я к ій
л о п о м о г о в ій а к ц іїд л я б е з р о б іт н и х в ід ч у в а л а с яп е-
куча потреба такого закона. В они говорили про ви-
датки на переведеннявж иття цього проектуя к роз-
трату скарбових грош ей.
Н О В А П Е Р Е М ІН АВ П О Л ІТ И Ц І „Н А И Р И ".
ВАШ ИНГТОН.У р я д а д м ін іс т р а ц ії в ід б у д о в и
краю
п остан ови вн е в ід к л и ч н о з а к и н у т и
в сіс в о ї'
спробив с т а н о в л я т и ц ін ин а в и р о б и .
Т іл ь к иув и їм к о в и х в и п а д к а х у р я д б у д е в с т а -
новляти ціни,іт о т іл ь к и м ін ім а л ь н і.
С Л ІД С Т В ОВ С П Р А В І Н А Ц ІС Т И Ч Н О ї П Р О П А Ґ А Н -
Д И
ВА М Е Р И Ц І.
ВАШ ИНГТОН.—М іжс в ід к а м ив с п р а в і н а ц іс -
тичноі пропагандивА м е р и ц і в и с т у п а в п е р е д с п е ц і-
яльнимк о м іт е т о м п а л а т и п о с л івдля цеї с п р а в и
Ф ранкМ у ч ін с к і, к о т р и й д о н е д а в н аб у в к о м а н д а н -
томн ім е ц ь к о їо р г а н із а ц ії в о є н н и х в е т е р а н ів , з в іс н о -
то‚‚Ш т а л ь г е л ь м у "(с е б т о „ш о л о м а ")..
Ус в о їх з із н а н н я х М у ч ін с к і п о д а в , щ о - ‚о р ґ а н і-
з а ц ія пересякла націзм ом та щ о вона пропагуєс е -
ред Н імцівід е ю ,щ о л ь о я л ь н іс т ь а м е р и к а н с ь к и х
Н ім ц івН ім е ч ч и н іє в и щ ав ід л ь о я л ь н о с т и с у п р о т и
А м ерики. В інд а л і з із н а в ,щ о о р ґ а н із а ц ія д іс т а л а
своїу н іф о р м из Н ім е ч ч и н ит а п е р е п а ч к у в а л аїх з
корабляп о з а п л е ч і м и т н и х у р я д н и к ів . Н а к ін е ц ьв ін
сказав,щоо р ґ а н із а ц ія р о б и т ь в п р а в и в у н іф о р м а х
тав ж и в а єд о ц ь о г о о р г а н із а ц ії а м е р и к а н с ь к о г о
в ій с ь к а .
В інп о д а в ,щ о „Ш т а л ь г е л ь м " м ає в Ш ік а ґ о250
ч л е н ів ,уД іт р о й т і 100, уФ и л а д е л ф ії 60, уР о ч е с -
тері60, уН ю арку 50.С в ід о к к а ж е , щ о в інз р ік с я
У ряду йч л е н с т в а во р г а н із а ц ії з хвилею , якс т а в а-
иериканським горожанином.
В Б И Л И Щ Е ОДНОГО БАНДИТА З Ш АЙКИ
ДИЛИНДЖ ЕРА.
В О Т Е Р Л У й о в а ). Н а с л ід к о м т я ж к и хп о -
раненьк у л я м ив б ій ц із п о л іц іє ю з г и н у вт у т Т о м і
К арол,о д и нз г о л о в н и х п р и б іч н и к ів б а н д и т а Д и-
тиндж ера. Д івчину, котра булаз бандитом , ареш -
тувалап о л іц ія .
Каж уть,щ о при см ертиц ей бандит сказав,щ о
Дилиндж ер уж е пом ер.
ЗДЕРЖ АНОПОЖ АР Л ІС ІВ
О Л Б А Н І (Н юИ о р к ).С упротиц ь о г о , щ о у -
р я д н и н а м к о н с е р в а ц ії вж е в д а л о с я з д е р ж а т и п о ж а р
л іс івуг о р а х А д и р о н д а к с , у р я д в ід к р и в н а н о в о ц ей
п ар кд л я п у б л и к и . П р и т о м у у р я д о с т е р іг а є т у р и с -
т ів ‚ щ оби були обереж ніз огнем .
Х О Т ІЛ И В И М А Т ИК О М ІС ІЮ
Д Л Я
„П Р О В О Д У
м о л о д а ".
В А Ш И іЧ Г Т О Н . —Н а к о н ф е р е н ц ії в и х о в н и к ів ,
с к л и к а н ій к о м іп іе н е р о м в и х о в а н н я , в е л и к е ч и с л оу -
часників заявилосяз а створення урядової „постій-
н о ї к о м іс іїд л я п р о в о д у м о л о д і". К о м іс ія м а л аб и
п ом агати
м олоді
р озв я зув ати
п и том і
п и тан н я
м олодости,а члени и не м алиб и м ати понад ЗОд ії
в ік у .
П О К О Н Ф ІС К У В А Л Иж и д ів -
с
ь
к
іЧ А С О П И С И .
УВ а р ш а в і с к н о ф іс к о в а н ов сі
ж идівські часописиз а неправ-
д и в і в ід о м о с т ипро те,щ о ж ін -
к и-.х р н с т ія н к и п о т р у їл и ц у к о р -
к а м и ж и д ів с ь к і д іт и .
Ж ИД
П О С Л О М
Д О
Н ІМ Е Ч -
ч и н и .
С о в іт и
п ри зн ачи ли
п ослом
д о Н ім е ч ч и н и Д ж а к к а С у р іц а ,
родом Ж ида.Iє тої думки,щ о
с а м евін е н а й б іл ь ш и мп р и
я т е л е м Н ім е ч ч и н и .
В ІР Н А С О Б А К А .'
О дин
х л о п ец ьз
М едисон
Гет,А л т а .; йш ов дорогою
зі
с в о їм п с о м .У д о р о з і в з я в й о г о
на своє авто якийсь проїзний
ч о л о в ік . П ес, я к и й т о в а р и ш и в
хлопцеви, оставсяп р и дорозі
н ат імм іс ц і, з в ід к и з н и к й о г о
п ан ,і п ер еб у в т а м д в а д н і. О -
статочно віднайш ов йогоц е й
хлопецьі забравз собою .
Р Е Ж ІМ
В
АЛБЕРТШ СЬКИХ
В Я ЗН И Ц Я Х .
П еред
о кр ем о ю
п ар л ям ен -
тар н о ю
к о м іс іє ю
в
А лберті
в ід б у л и с я
п ереслухан и й
к о -
м а н д а н т ів
вязн и ц ь
у Лст-
бриджі Ф орт Саскачеван.Д и-
р ек то р
вязн н ц і
М еклейн
з
Ф орту
п ри зн ав,щ о
вязн ям
заборонено розмовлятив часі
о б ід уі п р о х о д у ,щ о вязн ім у-
с я т ь с п а т ив я р к о о с в іт л е н и х
к е л ія х , щ о за к а р у д е к о л из а -
бороняю ть
о тви р ати
в ік н а .
Р е ж іму Л е т б р и д жє л е к ш н й .
П О Д В ІЙ Н Е
Щ АСТЯ.
Француська преса
п о в ід о м -
ія е , щ о вм іс т і С енБ е н у а ко-
ло Борж,у департаментіЕ р,
в и г р а в я к и й с ь б ід н и й к р а в е ц ь
н а л ь о т е р ії250 т и с я ч ф р а н к ів
т а в и р іш и в п е р е б у д у в а т и с в ій
Істар и йд ім . К оли
р о б іт н и к и
ір о зіб р ал и
п е р ш у с т ін у , з н а й -
Iш л иу п ід в а л и н і н е в е л и к уз а -
л ;з н у
с к р и н к у ,в я к ій
б у л о
п ів т о р а
кіл ьо ґр ам а
зо л о ти х
м о н е тз с ім н а ц я т о г о с т о л іт т я .
О т ж ев к о р о т к о м у ч а с і с т р і-
нуло бідного кравцяд в а рази
з о в с ім н е с п о д ів а н о
щ астя.
П О
Д О К О Н А Н Ш
В Б И В С Т В А
В ІД О Б Р А В
СОБІ Ж ИТТЯ.
В Поничах
ко л о
К а м ін ќ и
п о в . Рава Руська, якийсь24-
л іт н ій
М икола
й о ви ч
н ап ав
ату Василя Банаха,де ви
с т р іл о м
зк р іс а з р а н и в й о г о
важков живіт. Зчерги кинув-
ян а його баька П етра Бана-
хаі п р и кл ад о м
к р іс а р о з б и в
йому черепт а к , щ о в ін з г и -
н у вн а м іс ц і. П іс л я
злочи н у,
я к о г о д о к о н а вз п ім с т и , Й о-
вич піш овд о своєї стодоли
т а м в и с т р іл о м
зк р іс а в п
лову відобрав собі життя.
Б ІЙ К И
ІЗ
СТШ ЕЛЬЦАМ И.
В Ч о р н о ш о в и ч а х л ь в ів с ь к о -
гоп о в іт у п о б и л и „с т ш е л ь ц и '
В о л о д и м и р а Ц и м б а л іс т о т о ,я -
кий ходив збиратин а писан-
к у . К о л и о п іс л я п о б и вх т о с ь
о д н о г о с т ш е л ь ц а , п о л іц іяа р е -
ш т у в а д а т р о х с іл ь с ь к и х х л о п -
п ів .Т а к с а м о в - С у х о р іч а х ,п о в ,
Л ь в ів , „с т ш е л ь ц и " н а п а л ин а
з б и р а ч ів
п и сан к и .В
Д уб и н і
пробили ножемд и т и н у .
Г Р ІМ У Б И В О Р А Ч А
.ЗГ е д ь ш т е д т у р а в н ш в а й ґ )
п о в ід о м л я ю т ь , щ о там г р іму -
д а р н ву х л іб о р о б а , к о л и о р а в
у й о д і. О ба к о н і в б и л о , а о-
рача поразило тяжко. П ере-
везеиийд о ш питалю ,не при-
Й ш о вд о с в ід о м о с т и .
П И С Ь М Е гШ И К И Б Е Р У Т ЬУ -
Ч А С Т ЬУ С Т Р А Й К У .
У -іч :т р а й к у
р о б іт н и к івн а
ќ л а д н о ї ф ір м и М с к о л ів Ню
й о р к к
б ер у ть
у ч аеть
також
п и сьм ен н и ки .Н е о б м еж у ю ться
вонид о заяви сим патій, але бе-
руть активну участьу пікето-
в а ш ію ф ір м и .У с е р е д у а р е ш -
то ван о
к іл ь к о х
п и с ь м е н н и к ів ,
як вони
п ік е т у в а л и . А р е ш т о -
в а н і п о с и д іл и т р о х ив т ю р м і,
а л ес у д в ід к и н у в о б в и н у в а ч е н -
няП О Л ІЦ ІЇ п р о тин и х , б о П О Л І-
Ц ІЯн е мрлга доказати, щ о п і-
к ети
п о во д и ли ся
б езп р авн о ,
себто нарушували
п ублн чн и й
с п о к ій .
З А М ІС Ц ЬТ О Р Б И Н К ИЗ Г Р 1Ш -
М И
В К Р А В
Б ІБ Л ІЮ .
Н евислідж ений злодю гав и -
т н ш у в з п ід п а х и о д н о ї ж ін к и
б іб л іюв тім п е р е к о н а н н ю ,щ о
к р а д е т о р б и н к уз г р іш м и .Ц е
с т а л о с ьу В ін н іп е г у .
СМ ЕРТЬ
Д В О Х
ЛЮ ДЕЙ
В ІД
п и л и .
Н а а л б е р т ій с ь к ій ф а р м і,2
5
м и л ьн а п ів н ічв ід С т . П о л ,
М икола Д рапака, М икола Д ер-
качі Ю рко
Д р ап ак а
р із а л и
моторовою пилою дерево.П и-
ла була округлай мала коло
д в і с т о п ив п р о м ір і,а в п р а в -
вїї в р у х а в т о м о б іл ь н и й м о-
то р . Я к уж е с м е р к в л о , х о т іл и
в о н и п р и с п іш и т и р о б о т уі н а
с т іл п о к л а л ид в а с т о в п ц і.Д ва
п е р ш і р о б іт н и к и т р и м а л ид е -
р е в оз а к ін ц і,а Ю р к о Д р а п а -
к а с т о я в п о б іч
п и ли .
Н араз
пила, натрапилан а сучок-й
урвалася, вдаряю ю чио б рам я
Ю р к а Д р а п а к и ,а о п с іл я ,зр о -
б и в ш и п ів к о л оу в о з д у с і,вд а-
рила М иколу Драпакуй в ід -
т я л а й о м у г о л о в у . П о т імд и в -
ним дивом завернулав сторо-
ну Деркачай перерізалай о -
му голову згори вниз. М икола
Драпакаі М икола Деркач,о -
б а ж о н а т і, з г и н у л ин а м іс ц і,а
Ю р к а Д р а п а к у в ід с т а в л е н од о
питалю .
Н А Ч А Л Ь Н И КС У Д У Д Е Ф Р А 8-
Д А Н Т .
Зборові завісилив урнду-
ванні начальника суду А . Руд-
н іц ь к о г о
П е р е в е д е н е с л ід с т в о
виказало великі зловживання
в касі городського еудуп р и
побираині оплатз а переведен-
ня спадкових справ. М альвер-
зації йдуть
н а грубі тисячі
зл о ти х .
П ІС Л Я
п ер евед ен н я
с л ід с т в а Р у д н іц ь к о г о
п ер ед а-
д у ть
п р о к у р а т у р і.
В Е Л И К ІНАДУЖ ИТТЯ
ВКО -
ПАЛЬНЯХ ЗОЛОТА.
Начальний прокуратор СССР
в М оскві повідом ив пресу,щ о
в алтайских копальнях золо-
та викрито величезні надуж ит-
т я .П о т я г н е н од о в ід п о в ід а л ь -
н о сти
13в и щ и х у р я д н и к ів з
двома начальними директора-
„У Т Р И М У И Т ЕЇХ ,Б О ЯН Е
Г О Д Н А ".
Д о-головної кватнрив ІІо р т
А ртур,О н т ., я к а
зарядж ує
п уб ли чн ою
д о п о м о го ю
.д л я
б е з р о б іт н и х , з а й ш л а о д н а ж ін -
ка, несучип ід обома пахами
д в о є , д іт е й . З а й ш о в ш ид о кан
ц е л я р ії, п о с т а в и л а о б о є д іт и
на` столі управителя допомо
г о в о ї а к ц іїі с к а з а л а : „Т у тв и
останетесь. У трим уйтеїх , б о я
н а г о д н а ". С к а з а в ш ице, спо`
к ій н о
в ід ій ш л а . Д е я к и йч а с
після тоѓю
п р и їх а в а в т о м о б і
лем урядникз діточого захи
стуі з а б р а в д іт и д ос в о г о за
вед ен н я.
П А Л Я Т Ь Х Л ІВ .
П о в с ій К у б а н ін а п о л я хп д -
лягь сухе зілля,як е засм ічува-
л о х л іб , й о г о п о з г о р т а л иб у -
див копиціі тепер палять.Т а
в б іл о г р и в с ь к о м у
р айо н іп а -
л и л иц е з іл л ят а к , щ о в ід в о -
гню занялися стирти збіж а,я-
к іщ е с т о я л ин а п о л і. З о в с ім
зго р іл и36 сти р т. Р іч ясн а,щ о
стал о сяц е зо всімн е ви п ад к о -
в о .С л ід ч і к о м іс ії, в и с л а н іп ар -
т ій н и м к е р ів н и ц т в о м , п ід т в е р -
д и л ице,щ о п ід п а л с п р и ч и н е -
н и й с в ід о м о .
Р У К А М И У К Р А ЇН Ц ІВ ...
Заряд місцевостей вязнення
в С С С Р о т р и м а в н а к а з в и д іл и -
т ин а п р о т я з і к в іт н яц. р. з
чи сла
засудж ених
н а
п овн у
із о л я ц ію
7,000 л ю д е йі н а п р а -
в и т и їх п ід к е р ів н и ц т в оГП У
д л я р о б ітн а
будові .каналу
М о с к в а —Г } о л ѓ а .Н е т р е б ад о -
д а в а т и , я к и й в е л и к и й в ід с о т о к
іж
н и м и - У к р а їн ц ів , у в я з н е -
и хз а н а ц іо н а л із м .
Х А БА РН И К И
О РГА Ж ЗУ -
ю ться.
Н а м о с к о в с ь к о- к у р с ь к ійі
д о н е ц ь к ій
залізниці викрили
к іл ь к а
зо р ган ізо ван и х
б ан д
х а б а р н и к ів ,в б іл ь ш о с т и б о л ь -
ш с в и ц ь к н х д о с т о й н и к ів . О д н е
банда начислю вала8 0 лю дей.
Хабарі брали вонив грош аќ
н а т у р і,в з а м ін уз а д о с т а в ў
:л іє н т а м в а г о н ів п о н а д п р и з -
іа ч е н удля них н о р м у .
ги дк и й ЗЛОЧИН ЧОТИРОХ
Б Р А Т ІВ .
У
Р ао ч и ц ях ,п о в . Р о гати н ,
з н а й д е н о т р у п а 52-л і т н ь о їс е -
л я н к и П а р а н ь к и Г р и н ь к ів .Я к
в и я в и л о с ьу с л ід с т в і, Г р и н ь к о -
в у в б и т ощ е 13. к в іт н я п ід ч а с
п р а ц ів п о л і,а в е ч о р о м т р у п а
принесено додомуй закопано
в н а в о з і к о 'л о с т а й н і. С е к ц ія
т іл а в и я в и л а ,щ о п о к ій н азги -
н у л а н а с л ід к о м
ран уг о л о в і
в ід я к о г о с ь т у п о г о
зн ар яд у .
П ід з а м іт о м у б и в с т в а а р е ш т о -
в а н о ч о т и р о х б р а т а н ц івў б и -
т о ї, б р а т ів Г р и ц я , П е т р а , В а-
силяй М ихайла Гринькових,
щ о
х о т іл и
загар б ати
м айн о
стр ц ян ки .
jУ Ч Е Н И Ќ Й
^Д У Ш О Г У Б А М И ,
П о л іц іяв Б у к а р е ш т і а р е ш .
тув а лан адонос батька одного
у б и в н и к ів , п р о ф . Р а ш к я н у ,
Т роху ч е н и к івз л іц е ю Л а з а р ав
Б у к а р е ш т із Vl-т о ї к л я с и ,я к і
призналисяд о вбиства посла
Е в з е в ія П о п о в и ч а . В о н и не хо`
т іл и в б и т и П о п о в и ч а ,а т іл ь к и
о г р а б и т и . З в и р о д н іл і х л о п ц іе
у в іц і в ід 6д о 18 Л ІТ .О Д И НЗ
н и х , П е т р о - Д ім е с к у ,щ о в б и в
а д в .П о п о в и ч а в и с т р іл о мз р е-
в ол ь в ер а,є си н ом
в и со к о го
судового урядника, другий
Раш кану, син професора,а П е-
т р о Ґ р іґ о р іу , с и н о м
о ф іц н р а
Г а з е т и п и ш у т ь ,, щ о у ч е н и ќ йл Р
цею Лааару Букарешті малиj
з о р г а н із о в а н у б а н д у .
ОБКРАДАЮ ТЬ
Ц Е Р К В И .
В
К оп ач и и ц я х,п о в . Г ор о
денќа, вломилисяд о церкви
з л о д іїі в к р а л и п у ш к уз к в о -
тою100з л . Т о ї сам ої ночід о -
к ои ан о
п о д іб н о г о
влом уд о
церквив сусідньому селі Кунн-
с ів ,д ев к р а л и27 зл .
СМ ЕРТЬ
Ч Е Р Е З З ІВ А Н Н Я .
35-л І т н я м іс с А н т о н ін а Б іс о ,
к е ту М о н т р е а л і а н а д а )п о -
з іх н у л а п р и р о б о т ійн е м о г л а
потім закрити рота: О статочно
л ік а р і з р о б и л иї й о п е р а ц ію ,а
І л е в о н а п ід ч а сн еї в м е р л а .'
-
ЗАБОРОНА ВИСИПУВАТИМ О Г И Л И
ІС Т А В И Т ИХ Р Е С Т И
ЛЬВІВ. М остиський повітовий старостав и -
с л а вд о г р о м а д с ь к и х у р я д ів п и с ь м оз д а т и7 т р а в н я ,
в я к ім п о д а н о , щ о н а с е л е н н я п о в іт у в и с и іт у є м о г и л и ,
н а с и н иі с т а в и т ь х р е с т иб е з д о з в о л у м ін іс т е р с т в а .
Р а з о мз тим н а л о ж е н он а в с іх в ій т ів о б о в я з о кд о -
п и л ь н у в а т и , щ об н іх т он е с т а в и в н ія к и х ф іг у р ,п а-
м и т н и к ів , х р е с т ів , к іп ц іві т . п . н а п р и л ю д н и х м іс-
цях.і зарядж ено, щ об негайно усунути висипані
могилиі поставлені на них хрестив таких грома-
д а х : Я т в я г и , Х л и п л і, Ч и ж о в и ч і, П ід л іс к и , М о к р я н и
В е л и к і, Д и д я т и ч іі М и с т и ц і.
П РО
П Е Р Е Г О В О Р И
СК О Р О П А Д С Ь К О Г О
З
м ос-
КОВСЬКИМ ИМ О Н А Р Х ІС Т А М И .
Ж Е Н Е В А в а й ц а р ія ). У к р а їн с ь к е Б ю р ов
Ж е н е в і п о д а є ,щ о „Д е й л і Г е р а л д "і „І л ю с т р о в а н и
Курєр Цодзєнни" донеслип р о побут Скороцад-
с ь к о г ов Л о н д о н і.А п о л ь с ь к а г а з е т а п о д а л а з м іс т
у г о д и б у в ш о г о г е т ь м а н аз р о с ій с ь к и м и м о н а р х і-
ста м и .Д о ц ь о г о У к р а їн с ь к е Б ю р о д о д а є т а к е :
„Ж а л ю г ід н і п о л іт и ч н і з в я з к и к о л и ш н ь о г о г е т ь -
мана Скоропадськогоз московською
е м іг р а ц іє ю
н а с т іл ь к и в ід о м і у к р а їн с ь к о м у г р о м а д я н с т в у ,щ о в о -
н о м о ж е н а в іт ь п о в ір и т и д о т и ч н и м
д о н есен н я м
польської ґазети. У моваз московськими монар-
х іс т а м и ,я к у п ід п и с а вп . С к о р о п а д с ь к и йу Л о н д о н і,
еп о д у х у в ід н о в л е н н я м к л я т о їй г а н е б н о ї п а м я т и
П е р е я с л а в с ь к о ї у м о в и . Ц ей іс т о р и ч н и й ф а к те так
з н е н а в и д ж е н и й ц іл о ю у к р а їн с ь к о ю н а ц іє ю , щ о д ій с н о
т р е б а п о д и в л я т и с у м н у в ід в а г у к о л и ш н ь о г о г е т ь м а н а
С к о р о п а д с ь к о г о , к о л ив ін н а с м іл ю є т ь с я п о д іб н уу -
м о в у п ід п и с а т и .Д ля х а р а к т е р и с т и к и п о л іт и ч н о г о
розум у колиш нього гетьмана,щ о братаєтьсяз мос-
к о в с ь к и м и м о н а р к іс т и ч н и м и н е д о б и т к а м ин а е м іґ р а -
ц ії, в а р т о н а г а д а т и з а я в у , з р о б л е н ур ік т о м у К е р е н -
с ь к и мі С а б л ін о мі о г о л о ш е н ув „Р е й н о л д с І л ю с -
т р е й т е д Н ю з "з 9 к в іт н я 1933р . В н ій г о в о р и т ь с я :
„К о л и т іл ь к и х т о н е б у д ь в и д в и ч н е п и т а н н я п о д іл у
Р о с іїт а б у д е с т а р а т и с я з о р г а н із у в а т ив тій ц іл и
з б р о й н у ін т е р в е н ц ію ,- б о т іл ь т ш .г т -о й "Т л т о с іб М о ж н а
о с я г н у т и п о д іл , т о д ім и. Р о с ія н и ,я к і в и с т у п а ю т ь
п р о т и б о л ь ш е в и к ів , з а б у д е м о с в о ю в о р о ж н е ч у п р о -
т и р а д я н с ь к о ї в л а д и , п о в е р н е м о с ьд о Р о с іїт а б у -
дем о прохати, щ обин а м було дозволено помагати
їм в ід п о в ід н од о н а ш и хс и л ". О т ж е м о с к о в с ь к а
е м іг р а ц ія в ід м о в л я є т ь с яв ід б о р о т ь б и п р о т и , б о л ь -
ш е в и к ів , к о л и в о н а м о ж е б у т и н е б е з п е ч н о ю д л яц і-
л о с т и Р о с ії. Ч о м у ж С к о р о п а д с ь к и й к о м п р о м іт у є т ь -
ся звязкамиз московською ем іграцією ?Д ля укра-
їнського громадянствап . С коропадськийє приват-
ною особоюі з цього погляду його виступи маю ть
л и ш е г а з е т н и й ін т е р е с ,а л е ч а с т и н а п р и х и л ь н и к ів
С к о р о п а д с ь к о г оє б е з у м о в н и м и с а м о с т ій н и к а м и , т о -
м у т р е б а ч е к а т и , щ о в о н и з а ж а д а ю т ь в ід н ь о г о н е д в о -
значного поставленняд о засади незалеж ностит а
суверенности української держави,а може й ви-
старчального спростування голосів вищ е згаданих
ч а с о п и с ів "..
К О Н Ф ІС К У Ю Т ЬЗ Г А Д К У ЗА СМ ЕРТЬ.
Л Ь В І В . Ч а с о п и с „В іс т і" п о д а є , щ о на п о х о -
роні Івана Запавськогоз М істкович коло С ам бора
б у л о 10,000 г р о м а д я н . П о д а є д а л і,щ о п о к ій н и й
з г и н у в т р а г іч н о ю с м е р т ю , в а р т у ю ч ип р и м о г и л іп о -
л я г л и х .Я к ц е с т а л о с я , г о д і д о в ід а т и с ь , бо все ін ш е
с к о н ф іс к о в а н е п о л ь с ь к о ю ц е н з у р о ю .
СТШ ЕЛЬЦИ
ГУЛЯЮ ТЬ.
Л Ь В І В . 3 р іж н и х г а л и ц ь к и хс іл д о н о с я т ьд о
у к з а їн с ь к и х ч а с о п и с ів , щ о не м о ж н а т е п е р в л а ш -
т у в а т и а м а т о р с ь к и х в и с т а вч и с х о д и н „Р ід н о ї Ш к о -
л и ", бо на у ч а с н и к ів с х о д и н , ао со б л и в о нааранж е-
р ів в и с т а вч и с х о д и н , н а п а д а ю т ь у з б р о е н і п о л ь с ь к і
стш ельциі їх см ертельно побиваю ть. Т аке булов
Т о в щ е в іп р и в и с т а в і „Т а р а с Б у л ь б а ".
К А Р Т А
Г А Л И Ч И Н И .
Л Ь В І В . Д о ц е н т В ч К у б ій о в и ч іМ . К у л и ц ь к и Й
о п р а ц ю в а л иі в и д а л и „А д м ін іс т р а т и в н у к а р т у Г а л и -
ч и н и ".Вк а р т і в и з н а ч е н і г р а н и ц і в о е в ід с т в , п р в ід ів ,
є п а р х ійі д е к а н а т іві з а з н а ч е н і о с ід к и - П о в іт о в и х
К р у ж к ів „Р ід н о ї Ш к о л и ", Ф іл ії „П р о с в іт и " П о ш т о в і
К о о п е р а т и в н і С о ю з и , Р а й о н о в і М о л о ч а р н і, Ф іл ії
„С іл ь с ь к о г о Г о с п о д а р я "й У к р а їн б а н к и .
Н А Ф Т АВ К А Л У Ш І..
'К А Л У Ш
(З а х ід н я У к р а їн а ). В и к р и т о н а ф т о -
ві ж ерелав селі П етранка, калуського п овіту. О дна
закордонна ф ірм а вж е законтрактувалав селян3 00
м о р г івн а е к с л л ь о т а ц ію н а ф т и .
Н АЛ И Т В І Н Е С П О К ІЙ .
Р И Г А а т в ія ). Д о х о д я т ь в іс т и ,ш о б у в ш и й
п р е м іе р Л и т в и , А в г у с т В а л ь д е м а р а с ', н а м а г а в с я з ч и -
н и т и р а з о мз в ій с ь к о в и м и д е р ж а в н и й п е р е в о р о т . З р -
м ах, к аж уть,н е вдався. В алдем араса вваж аю ть н е-
п р и м и р н и м в о р о г о м П о л ь щ і,а с и м п а т и к о м Н ім е ч -
ЧИТШ .
j
СВОБОДА, СУБОТА, 9-г о ЧЕРВНЯ,1934.
Ч . Г 34.`
"SVOBODA" (LIBERTY)
FOUNDED1 8 93
Ukrainian newspaper published daily except Sundaysand holidays
it8 1- 8 3 Grand Street, Jersey City, N. J.
Ownedby the Ukrainian National Association,I n c.
Editedby Editorial Commlttea.
.
toUredasS e c o n d Glass Mall Matteratt he Post Office .olJerseyCMy,H.A
ьп March30,1 9 1 1 underthe Act o( MarchS,' 1 8 7 9 .
Acceptedform a l U n i a t special rate of postage providedl or l a Section1 1 03
olt he A ctofO c t o b e r 3 ,1917, tuthorlied July 31, 191І.
За оголош ення редакціян е виповідав.
ІМ П Е Р ІА Л ІЗ ММ О С К О В С Ь К И Х Е М ІГ Р А Н Т ІВ
ІБ О Л Ь Ш Е В И К ІВ
а д іс л а н а с т а т т я ).
I
N
З а х о ж д у а м ін у а д р е с и п іа т н т ь с яЮ
п с я г ів .
З К а н а д а н а л е ж и т ь п о с и л а т и г р о ш і д и ш ена т.ав Г о г е і-п Money Order.
Т ел . ю б о д ж '': В Е г д е о 4-0237.—Т ел.У . Н С о ю з а : BErgeo 4-1016.
А ќ д р е с а : "SVOBODA",P. О .BOX 3 4в, JERSEY CITY,N.J .
Н О В И ЙН А С Т У П
В ж е з л и с т ів , я к і д о х о д я т ь д о
ам ер и к ан ськ и х
У к р а їн ц ів з Г а л и ч и н и , г о л о в н о в о с т а н н іх ч а с а х з
Р а в щ и н и й У г н ів щ и н и , в и д н о , щ о н а З а х ід н ій У к р а -
їн і П о л ь щ а в з я л а с я з н о в у п е р е в о д и т и н о в у , т и м р а -
з о м т и х у „п а ц и ф ік а ф ію ". Н а в ч е н а д а в н ім д о с в ід о м ,
береться вона тим разом „пацифікувати" наш
н а р ід
тихо,без гомону. Дійш ло до того,щ о ми в А мери-
ц і к р а щ е п о ін ф о р м о в а н і п р о т е , щ о д іє т ь с я п о г а -
л и ц ь к и х с е л а х , н іж т і, щ о ж и ю т ь у Г а л и ч и н і. П о л ь -
с ь к а ц е н з у р а к о н ф іс к у є в с я к і ін ф о р м а ц ії п р о т а к і
п о д ії, я к і м іс т и т ь у к р а їн с ь к а п р е с а . Н а в іт ь н е м о ж -
н а п е р е д а в а т и т о г о , щ о з із н а ю т ь у к р а їн с ь к і с в ід к и
п ід ч а с с у д о в и х р о з п р а в , б о й ц е к о н ф іс к у ю т ь . Т и м
робом ш ирокий загал в краю не є поінформований
я к с л ід п р о н о в і з л о ч и н с т в а п о л ь с ь к о ї в л а д и . М и
знаємо про це краще, бо листи, які доходять до
А мерики і в яких доносять нам про польські звір--
ства, не висилається з краю
зв и ч ай н о ю
дорогою .
К р ім т о г о в ж е н а в іт ь п о с е л а х н а в ч и л и с я н а ш і л ю д и ,
я к п и с а т и і к у д и с л а т и , щ о б и їх л и с т и д о х о д и л и .
П е р е м и с ь к и й п р о ц е с п р о т и м о л о д и х с т у д е н т ів
і с е л я н в и к а з у є , щ о в п р о т и ш к іл ь н ій а к ц ії б р а л и у -
ч а с т ь н а ш і с е л я н и п р я м о т о м у , щ о т е п е р н іх т о з
м о л о д і, я к а к ін ч и т ь п о с е л а х п о л ь с ь к і ш к о л и , н е
в м іє н і ч и т а т и н і п ід п и с а т и с ь п о у к р а їн с ь к и . З а б о -
р о н а р іж н и х м а н іф е с т а ц ій , н а в іт ь р е л іг ій н и х п р о ц с -
с ій , ствердж ує, щ о польська влада намагається зду-
ш и т и в с я к и й у к р а їн с ь к и й д у х . В о н а б о їт ь с я н а в іт ь
р е л іг ій н о їп іс н і, к о л и в н ій є з г а д к а з а У к р а їн у . Б а -
ч и м о д а л і, щ о н а в іт ь н е м о ж л и в о ю є т е п е р к а н о н іч н а
в із и т а ц ія к а т о л и ц ь к о г о у к р а їн с ь к о г о є п и с к о п а , б о
п о л ь с ь к а в л а д а в и с и л а є в с л ід з а н и м п о л ь с ь к и х у л а -
н ів ,ж а н д а р м ів і ш п и г у н ів .
А з В е л и к о ї У к р а їн и д о х о д я т ь н о в і в ід о м о с т и
про голод та обмосковлю вання наш ої землі. Вини-
щ у є її М о с к в а ф із и ч н о й д у х о в о , й д е н а с т у п н а
в с іх д іл я н к а х , а т е п е р л е к ш е й о г о в е с т и , н іж б у в а л о ,
б о у с у н е н о з к о м у н іс т и ч н и х р я д ів н а У к р а їн і в в е с ь
у к р а їн с ь к и й е л е м е н т .
О тсі нові наступи В арш ави і М оскви, звернені
н а л ік в ід а ц ію
с а м о с т ій н и ц ь к и х з м а г а н ь у к р а їн с ь к о -
г о н а р о д у , є в и с л ід о м м о с к о в с ь к о -п о л ь с ь к о г о з б р а -
тання. А ле вони теж доказую ть, щ о, не зваж аю чи
на всі ті сою зи, обидві держ ави, С овіти і П ольщ а,
т р е м т я т ь п е р е д у к р а їн с ь к и м
п и т а н н я м , б о в ід ч у в а -
ю т ь з а г р о з у н о в о г о п о т р я с е н н я в Е в р о п і.
Б е р у ч и ц е п ід у в а г у , т р е б а у к р а їн с ь к о м у н а р о -
д о в и в т а к ій х в и л і с к у п ч и т и в с і с в о ї с и л иД Л Я с а м о -
о б о р о н и . І г о т о в и т и с ь д о н а з р ів а ю ч и х н о в и х п о д ій .
Л іт в ін о в ,я к з а с т у п н и к С о в і-
т ів , старався на всі боки поза-
клю чувати договори ненападу,
щ о б и л и ш е м а т и в іл ь н і п л е ч іі
б о к ин а в и п а д о к в ій н и з Я по-
и іе ю .
П робували больш евикиі з
нею такий договір заклю чити,
але Я понці поступили собіп о
д ж е н т е л ь м е н с ь к и , і не х о т іл и
к р и в и т и д у ш е ю .Н е х о т іл из а -
клю чувати
так о го
д о го во р у ,
к о л и з н а ю т ь , що в н е д а л е к ій
будучности прийдетьсяїм п о `
м ір я т и с ьз б о л ь ш е в и к а м ќв о
т в е р т о м у п о л і.І н а в іт ьна за-
прош уване больш евикамику п -
н о с х їд н ь о -к и т а й с ь к о ї з а л із н и -
ц і,н а в іт ьхоч би і за д у ж е
н и з ь к у ц ін у ,н е з г о д и л и с я ,зн а-
ю чи,щ о ітак на випадок в ій -
н и ,в о н а п о п а д ев їх н і р у к и .
А
больш евики
дрож атьз і
стр ах у
п ер ед
гр о зо ю
в ій н и .
В ониж
знаю ть, щ о в тім ви-
п а д к уі В е л и к а У к р а їн а ,іД о н -
ська областьі Грузини, іК у-
б а и ь ,і п ів н іч н и й К а в к а з ,і в с і-
іш і, тяж ко ними покрив-
дж ені области спалахнутьв е -
ли чезн и м
та
к р ів а в и м
п о в-
стан н ям .
1тому вони стараю тьсяп е-
р е д о в с ім в с ім и з а с о б а м и о с л а -
б и т и н а ц іо н а л ь н о с в ід о м і с и л и
В е л и к о ї У к р а їн и .
В о н и с т а р а ю ь с я н а в іт ь н е д о -
р о с т к івт а д іт е й
н аВ е л и к ій
У к р а їн і п о р о б и т и с в о їм ид о -
н о щ и к а м иу ф о р м і ю н к о р іві
д и т к о р ів , с е б т о
ко р есп о н д ен -
т івд о б о л ь ш с в и ц ь к и х г а з е т .
А
р ів н о ч а с н о п р о с т оу
с м іш н и й
с п о с іб
стараю ться
н а б л и з и т и у к р а їн с ь к у м о в уд о
м о ско всько їт а б о р ятьсяз н а -
у к о во ю
у к р а їн с ь к о ю
т е р м ін о -
льогіею , установленою
ў к р а їн -
ськи м н
н ау ко ви м и
ін с т н т у т а -
м и .О сь в о з ь .м ім дляп р и к л а д у
статтю
п р о в ід н и к а
„к р е с т я н -
с к о й (с е л я н с ь к о ї) Р о с с іи "С
М аслова
ви асоп и си
„З н а м я
Р о с с и и ". С т а т т я.т а
зв еться
„Н а
опасиейш ем
(и а й б іл ь ш
н е б е з п е ч н ім ) ф р о н т е ". Він на-
р ік а е , щ о на В е л и к ій У к р а їн і
загрож ує
,,го н у д ар ствем н о м у
ед н н ству
Р о с с и и " „с а м о с т и й -
ная" пропаганда, ндущ аНв н у -
тр и
Р о сси и
иср ед и
ю ж но-
Jр у с с к о н е м и г р а ц и и ".— І в інп и ш е д а л ь ш е (п о д а є м ов п е р е -
к л а д і);
„С л ід
п ід к р е с л и т и
н ад -
зви ч ай н о
в е л и к у е н е р г ію
і
п о с л ід о в н іс т ь ,з я к и м иу к -
р а й с ь к і „с а м о с т ій н и к и "н а-
м а г а л и с яя к м о ж н а п о в н іш е
в ід ір в а т и
і якм ож на най
д а л ь ш е в ід в е с т и
у к р а їн с ь к у
м о в ув ід „р у с с к а г о л и т е р а -
т у р н о г о я з и к а ".
Розрахунок Нібув`
В ір н и й
к у л ь т у р н о -я з и к о в е
в ід о к р е м
л е н н я в 'и т в о р ю є б а г а т и й ґ р у н т
....Iт о м у ,, щ о б и
з а п о б іг т и дою ті20—30-л іт н і. л ю д и ' ч и -
т о м уз а н е п а л о в і$, о т ж еі р о з -! т а ю т ь 'ц е ,т а й е Й л ю б у ю т ь с я
к л а д о в и в з и в а є в ін у с іх М о -ут ім .
т ^`Ч
с к а л ів , щ о б и
б е зв с я к и х з а -j Ц етам у'п о с т у ів а ю т ь м о л о д і
стережень станулип ос т о р о н іІ М оскалЃеміг р а н т и ,щ о н а в іт ь
б о л ь ш е в и к ів , я к щ о д о в е д е т ь с я і не памятають добре своєї
ц и м о с т а н н імз к и м н е б у д ьв о -, ‚.Р а с с е ї",б ощ е н е м о в л я т а м и
ю вати.
-
,
І треба
п р и зн ати , щ о для
щ и р о г о ім п е р ія л іс т и ч н о г оп а-
тріота. такий закликє вповні
л ь о ґіч н и й , хоч і д у ж е с м іл и -
в и й , а для п о л іт и к а н а в іт ь
очайдуш ний.
Бож коли больш евики грим-
нуть,т о разомз ними прова-
л и т ь с яз і с в о їм з а к л и к о мі М і-
лю ков,іто разнав се. К олйж
б и
сталося таке
н е с п о д ів а н е
д о ,ібольш евики таки свою
д л я в ід о к р е м л е н н я п о л іт и ч н о - с п р а в у в и г р а л и`б и ,т о М іл ю
Тому завзято
ви гад у вал и
з о в с ім
нові слова; дбайливо
з а м ін я л и с л о в а п о д іб н ід о л і-
т е р а т у р н и х „р у с с к и х "а б о о д -
н ако віз
н и м и
сл о вам и
польськими, латинськимиа б о
н ім е ц ь к и м и . Н а те, щ о б и в и г а -
дувати нові словаі замінити
свої чужими творенос п е -
ц ія л ь н і к о м іс ії;з а к о ж д е н о в е
і пожичене
сл о во
п л ати л о ся
с п е ц іа л ь н у
ви н аго р о д у
(.? і
пощ от а к брехати! — І Н .), а
щобн закріпити словесні ново-
т в о р и в и д а в а н о у к р а їн с ь к и й
сл о вн и к.
О д н о ч а с н од л я п о т р е б ‚‚с а -
м о с т ій н о Р '
п р о п аган д и
п р и -
с т о с о в у в а л и в ід п о в ід н ой іс т о -
р ію
„Ю ж н о й Р о с с и и ", т в о р и -
л и с я н о в і т е о р іїп р о п л е м ін н е
п о х о д ж е н н я У к р а їн ц ів , с т а р а н -
но виш укували
іви ко х у вал и
р іж н и ц ім іж ‚‚о б щ е р у с с к и ми
ю ж норусскнм" мистецтвомі т .
ін ш е".
Ось такої
н іс о п ь к и с п ів а є
„т о в а р іщ " М а с л о в , а чи в о н а
з в у ч и т ь ін а к ш е ,я к к о л и с ьз в у
ч а л и п іс н і м о с к о в с ь к и х с л а в я
н о ф іл ів або наш их, т а к иг а
ли ц ьки х
к а ц а п ів ? „В ід о к р е м
лення політичного" вониб о
яться,і в т ім сх о д ятьсяі зч о р -
н осетон н н и и
Д С Н ІК ІН Ц Я М Н
і з
демократамив роді проф .М і-
лю кова.-
У
с в о їх
п ар и зьки х
‚‚Т Г о -
с л є д н и х Г ІЬ в о "с т я х
,
'в ін в ж е н е -
раз вихвалю вав больш евицьку
заграничну політику за те, щ о
вон и
такт в е р д о
обстою ю ть
свої позиціїн а Д алеком у С хо-
д і. Ц ей старий професор —а
щ ей icTqpiiKд о т о г о , у я в л я є
собі ясно,щ о в часі занепаду
больш евиків розвалитьсяі
Росіян а свої складові части-
к о в п е в н он а т ім н іч о г он е
ек ав
б и .й о г о
больш евики
б езу м о вн он е п усти либ и „н а
р о д ін у ",а к о л и бв ін т а к ит а м
д іс т а в с я—т о в о н и б й о г об е з -
у м о в н о ‚п о с т а в и л ия к к о н т р р е -
в о л ю ц іо н е р а
„п о д
с т е н ќ у ".
А д ж ен аш к и їв с ь к и й п р о ф .Н а-
ум енкоіщ е старш ийбув та
іщ е с и в іш у г о л о в ум ав —а
п р о те
больш евики
й о гоз а -
м о р д у в а л и „п о ,в с е м
п р ави л ам
больш свицькю го
іс к у с т в а ".
Т а к р ім М іл ю к о в а з н а й ш о в
іщ е ін ш и й п р о ф е с о р ,і то
і д р у г ім
к ін ц и с в іт а
у
Х а р б ін і. У с т р я л о в , к о т р и й іщ е
д а л ь ш е п іш о в
ус в о їй п р и -
х и л ьн о сти
д о
б о л ь ш е в и к ів .
В інв о д н о м у п у б л и ч н о м ув и -
кладі висказав своє
гл и б о ке
в д о в о л е н н яз п о л іт и к и
б о л в-
ш е в и к ів с у п р о т и У к р а їн иі з їх
п лян ови м
м о р д у ван н ям
м іл іо -
н ів У к р а їн ц ів .З а У с т р я л о в о м
п іш л ий ін ш і ч и с л е н н і м о с к о в -
ські„ін т е л іг е н т н і" ем ігр ан ти ,
але всеж
такив ін б у в перш им ,
щ о я в н оі ц и н іч н о з а х о п и в с я
б о л ь іп е в и ц ь к и м
душ огубством
м іл іо н ів , і це п у б л и ч н о в и с к а -
за в .
ін т е р е с н і в іс т и
про це,як
н а в іт ь
м о ск о вськ а
е м іг р а н т -
ська м олодь переймаєтьсято ю
„у с т р я л о в щ и и о ю ",
п о д ає
Б е р л ін а д о п и с у в а ч л ь в ів с ь к о г о
„Н о в о г о Ч а с у ".
П р и о д н ійз т а м о ш н іх в и с о
к и х ш к ілє є в р а з ій с ь к и й с е м и
н ар , котрий одержуєз дуже
д о б р е п о ін ф о р м о в а н и х
ж ерел
даніп р о розміри голодової
м асакри
во к у п о в а н и х М ос-
кво ю
к р а їн а х . Н а й п и л ь н і-
ш и м и ч и т а ч а м иц и х с т р а х іт л и -
ви х
д ан и х
єк іл ь к а
сту д сн -
т ів -М о с к а л ів .З я к о ю
п асо л о -
заб р ал и їх зс о б о ю звід тамї х
б а т ь к и -в т ік а ч і.
Г а р н е п о к о л ін н я н а р о с т а єн а
чужинід л я будучої поболь-
ш е в и ц ь к о ї Р о с ії!
Щ е
д авн ен ьк о
ід и с а вн аш
сл авн и й
Р у д ан ськн й
во д н ій
с в о їй с п ів о м о в ц іnp b о д н о г о
М оскаля, щ о, вбивш и
стар ц я
(д ід а )і з н а й ш о в ш и при ньо-
м ул и ш о д н у к о п ій к у в и -
ч и сли в,
щ о
щ е
М у с іт и м е
сп р ятати
зіс в іт а
99т а к и х
с т а р ц ів ,
щ оби
м ати
ц іл о г о
р у б л я.
Дивним дивом і теперв с і
М о с к а л і п е р е с іч н о м а ю т ьт а -
кусамў вдачу.
О д н і я в н оц е к а ж у т ьу с в о їх
ви кл ад ах ,я к п р о ф есо р(!) У -
с т р я л о в , ін ш іп о ' т и х о , але всі
он и
од н и м
ш о в ін іс т и ч н и м ,
звіоським салом мазані, а та-
я к М іл ю к о в , хоч іне м а ю т ь
лиця пўоличнов своїм орґані
х вал и ти
виголодж ую чоїт а к -
ти ки
б о л ь ш е в и к ів ,т о
о д н ак
в з и в а ю т ь с в о їх
п р и х и л ь н и к ів
щ о б ин а в и п а д о к в ій н и з а
в с я к у ц ін у б о л ь ш е в и к ів р а т у -
вал и ,а ти м сам и м
д авал иї м
змогуі надальше вимордову-
г а т и г о л о д о мі ін ш и м и с п о с о
б а м и м іл іо н и У к р а їн ц іві ін ш
„м е н ш о с т и ", що є
зреш тою
„д е ф а ќ т о "у с е б е д о м а в е л и
чезними більшостями.
У всякому разіти х звірств,
д о ко п у ван и х
больш евикам и
м а й ж ев а с т р о н о м іч н о м у „м а с
ш т а б і" М іл ю к о вн е п я т н у є ,т о
му стається,я к визначнийр о -
с ій с ь к и й у ч е н и йі ж у р н а л іс т
п р о с т о с п ів в и н у в а т ц е мцих не-
ч у в а н и хв іс т о р ії л ю д с т в азл о
ч и н ів .
Ів а н
Н аконечний.
В е й т е р ! Щ о то з н о в у ?!
Г р е б ін ьу з у п і!
В ейтер:А х,яке щ астя!А то
в т іш и т ь с я к у х а р— в ін д у м а в
уж е,щ ог р е б ін ь п р о п а в й о м у !
В т е а т р і.
Н ер о з у м ію , ч о м уц я п р ім а
д о н н а т а к а с у м н а ?Т аж д іс т а л а
п я т ь в е л и ч е з н и х к и т и ц ь ц в іт ів .
Т ак,одначе заплатилаз а
ш іс т ь !
FAMINEINUKRAINE
M E M O R A N D U M
OFT H E UNITED UKRAINIAN ORGANIZATIONS
OFT HE TJNlfED STATES.
о
(1)
Duringt h e courseof the conversations heldi n Washington,
D.C , last December between o u roUstinguished President a n dCo m -
ті-м уг Maxim Litvinoff—the representativeo f that conglomeration
of heterogeneous alien nationalities commonly knowna s SovietR u s -
sia—a numberof memorandums were receivedby the State Depart-
ment concerning that whichi s consideredoneof the greatest evils
oft h e post-war period, namely,t h e oppressiona n d exploitationof
submerged nationalities,a s classically exemplifiedb y Soviet Russia's
ruthless treatmentof its enslaved subject nationality—Ukraine.
One such memorandum, whichc a n serveas an exampleof t h c
others,w a s dispatchedby the United Ukrainian Organizationsof
GreaterN e w Yorkto the Presidentof the United States accusing
the Soviet Governmentof the following:
(1)O f continuingo n evena greater scalet h e policyof former
Tsarist Russiai n combattingt h e natural movementof the Ukrain-
ian nationto set up its ownfreea n d independent state;
(2)O r destroyinga l l tracesof Ukrainian culturea n d prevent-
ingt h e Ukrainian learned class from pursuingi t s studies and rc-
scarches unmolested;
(3)O fr u i n i n g t h eUkrainian Church;
(4)O f forcibly shifting millionsof the Ukrainian population
fromi t s native habitati n ordert o artificially populatet h e vacated
areas with alien peoples;
(5)O f deliberately starving millionsof its subject Ukrainian
people undert h i pretexto f suppressingt h e Ukrainian aspirations
for freedoma n d t h e Ukrainian oppositionto the Soviet systema n d
policies;
(6)O f hiring throught h e mediumof its Communistic bodies
in Americaof common thugsfor the purposeof breakingu p t h e
IJkrainian anti-Soviet demonstrations stagedt o presentt h e Ukrain-
ian cause beforet h e American public.
' -
Allof the above charges were substantiatedb y factsas re-
portedin the leading pressof the world.
Subsequently, this memorandumwasu se d as a basisof a
pamphlet preparedby the Ukrainian NaUonal Women's Leagueof
America, which, throught h e mediumof the League's branches
throughoutt h e country,w a s broughtt ot he attentiono f prominent
figures
int h e American life.O neo f these recipientsw a s t h eH o n .
HermanP. HermanP. Koplemann, Congressman fromt h e First
Congressional Districtof Connecticut,w h o upon receivingt h ep am- '
phlet immediately mailedt he sameto Mr. Litvinoffi n Moscow.
Shortlya f t e r w a r d s ,M r. K o p l e m a n n receivedt he following answer,
dated January3 ,1 93 4 :
"Ia mIn receiptof your letterof the1 4 t h tost,a n d thanky ou
for drawingmy attentionto the Ukrainian pamphlet. There is any
yneuniof such pamphlets fullof lies circulatedby counter-revolu-
I tionary organizations abroad, whos p e c i a l i z e in thew o r k oft h i s
kind. Therei s nothing leftf o r themto do but to spread falsei n-
formationor to forge documents.
"However,I am instructingMr . Skvirskyi n Washingtont o
supplyy o u with dataon the real situationin the Ukraine.
,
"Yours sincerely,
"M.L I T V I N O F F .
Int h c early partof FebruaryMr . Koplemann receivedt h c
folh-wing letter fromt h e Embassyi n Washington,of thc Unionof
Socialist Soviet Republics, dated February3 r d :
"My dear Representative Koplemann:
"Commissar Litvinoffh a s forwardedto me your inquiryi n
regardto a pamphlet ostensibly publishedby the "Ukrainian
tional Women's Leagueof America."
In effect these anonymous
ladies(I use the word anonymous becausen o namen o r addressi s
givenin the pamphlet) accuset h c Soviet Governmentof deliberate-
ly killingoff t he populationof the Ukraine.
"The ideai s wholly grotesque.
Thepopulation of thcU k r a i n e
is somewhat over ЗО .Г дО О .О О О . Duringt h e periodof the first Five-
Year Plan, concludeda yeara g o ,t h e population increasedat the
rateof 2 per centp e r year.
T hedeath rate was thel o w e s t of
thatofa n y of t he seven constituent Republics composingt h e Soviet
Union,and was about35 per cent lower thant h e pre-war death
rateof Tsarist days.T hedeath ratein the larger Ukrainian cities
ist h e lowest amongt h e citiesof the Soviet Union.
More than
three timesa s many childrena r e i n school todayi n Ukraineі
1913.
TheUkrainian language isu s e d in thes c h o o l s asw e l l as
Russian,and in the literatureand the theatre.
It wasbanned in
the THarist days.
Som u c h for the general charge.
"Fortunatelywe can checkup on one or two specific things
mentionedin the pamphlet.
They ahow thatt h e authors weren o t
particularly scrupulous about facts.
" 1 .
The pamphlet states that in the N. Y.T i m e s ofA u g u s t
24,1 93 3 , Duranty stated that threet o four million personsi n t h e
Ukraine diedt h e same year. Duranty, wriHng from Moscowo n that
date, actually stated that from informationhe had receivedh e
estimated that owingto the poor harvestof1 9 3 2 possibly three
million persons died during1 93 2 ,not in Ukraine alone but in Uk-
raine. North Caucasusa n d lower Volga region together,a n area
roughly triplet h e size of the Ukraine.T he pamphlet does not add
thatin the Times, September1 3 , writing fromR ost ov - on-Doni n
the courseof a personal inspection trip through these sections.
Duranty stated thath i s estimateof July2 4 , beforehe had made
his personal inspection,w e s exaggerated.
He said that thep o o r
harvestof1 93 2 h a dmadef o r difficult conditionsi n certain sections,
but thereh a d beenn o famine.
Writing from Kharkov, capitolof
Ukraine, Septд о ,1 93 3 , on the conditionso f that year,h e said:
"The writerh a s just completeda 200 mile trip throught h e
heartof the Ukraineand can say positively thatt h e harvesti s
splendida n d al l talko f faminen o wis
ridiculous.'
The A. P.c o r -
respondent madea similar first handr e por t ."
The letter then proceedst o disqualifyt he reportof FredericT .
Birchall appearingin the New York Times ofAu gu st 25,1 93 3 , in
which thatc o r r e s p o n d e n t states that threeor four million people
starvedt od e a t hi nUkraine—by saying thatMr. Birchall waa not
inU k r a i n ebu t u s e da s a basisf o rhi s article information received
The letter then concludesa s
" 3 .
T hepamphlet quotes" T he Ukrainian Daily Dilo" published
in Lcmberg" i n t h e western partof the Ukraine"?a s authorityf o r
the statement thats i x million Ukrainiansh a d starvedt o death.
Here apparentlyw e havea newspaper publishedin the Ukrainei t -
self apparently admitting this horrible fact. Unfortunately, however,
the pamphleti s- alittleb i t misleading. Lemberg,a sy o u c a n readily
see froma n y standard atlas,is notin Ukrainea ta U, b u t i n Poland.
The "Dilo"is nota Ukrainian publication., It is an organ issuedb y
an emigre groupi n Polandb y former feudal landlordsof the Uk-
raine,n o wliving abroad.T he questioni s whethero n e should credit
this emigre sourceo r creditt h e t woAmerican newspaperm e n ,re-
presenting
respectively
thc N. Y.T i m e s andt h e . Associated Press,
who madea personal inspectionof the territoryi n question.
"Sincerely yours,
"B .
SKVIRSKY,
Counsellorof the Embassy."
The lettersof Mr. Litvinoffa n d Mr . Skvirsky must necessarily
be considereda s official documentsof the Soviet Government.
They
summarilya n d i n some detail denyt h e existenceof any hungeri n
Ukraine, branda s liesa l l news concerningit, anddesignatea l l such
memorandumsa n dpamphletsa s those mentioned abovea s anti-re-
volutionary propaganda.
Noattempt ism a d e toa n s w e r theo t h e r
chargesof the indictmenta s madein the United Ukrainian Organ-
izations' memorandum, althoughin the very openingof his letter
Mr. Skvirsky glorifiest h e cultural worko ft h e , Soviet authorities
' amongt h e Ukrainian population.
It wouldb e needlesst o emphasize here that neithert h e anti-
Soviet pamphletsnor any explanationson the partof the Soviet
Governmentas tot h e existing conditionsi n Ukraine wouldb e neces-
saryIf there werea n y meansa t handof verifyingt h e manyr e -
ports which emanate from Ukraine.
And one of thep r i n c i p l e
reasons
fort h einabilityt og e t at r u e , clear pictureof the situation
in Ukrainei s thatt h e Soviet Governmentn o t only doesn o t allow
any independenta n dimpartial groupo f people enteri t s bordersf o r
the purposeo f investigatingt het r u t h of these charges,b u t t h eS c-
viet Government also refusest o permit even journalistso fE u r ope a n
and American paperst o enter Ukraine. Hence there ariset h e neces-
sityo f seeking some other reliable meansof verifyingt h e truthof
the horrible newsoft he terrible conditions i n Ukraine under t heS o-
victs which somehow managest ofi l t e r throught he rigid Soviet
censorship.
The tenoro f the twol e t t e r s of Messrs Litvinoff andS kvi r sky
as quoted above leadone to suppose that Ukraine under Soviet
Russiai sap a r a d i s ef o r t he Ukrainian people,a n d that only some
bourgeois anU-revoluUonary elements have nothing else to do but
tos t i r up troublea n d combatt he Soviets with allt hen e fa r i ou s
meansa t their disposal, especiallyby dissemenating "lies" aboutt he
apparently innocenta n d benevolent Soviet Government
Letu sse e if such is the case.A r et he Ukrainians really treat-
ed exceptionally well,or are they oppresseda n d exploitedin the
most cruel manner possible,end if so, for what
HTote
НАБ И ТЕМ И ,
ЧОМ Ул
ю
д
иВОЮ Ю ТЬ?
П арагвайський
п редставн и к
у В аш ингтоні каж е,щ о параѓ-
в а й с ь к е п о с о л ь с т в о д іс т а л оп
0
н ад6, 000 п р о сьбв ід А м ерц
канців, готових узяти участьу
боротьбі П арагваю
п ротиЬ
0.
д ів іїв Ч а к о .
П редставник
Болівії каже,
щ о автори просьбн е домага'
ю т ь с я ф ін а н с о в о г о
ви и агоро-
дженняд а вою вання. Видно
їмпро це не йде. Т я ж к от е ж
п р и п у сти ти , щ об А м срнканщ
х о т іл и
й ти туди воювати да
ід е ю , б о ув ій н і м іж Б о л ів іє ю it
П арагваєм ледви чи йде вираз-
н оп р о я к и й с ь п р и н ц 'и пЗ
д а
є т ь с я , с л у ш н іс т ьм ає П арагваю
ськ и й
п о со л ,щ о А м ериканці
х о ч у ть
у зяти
у ч а с т ьу в ій н і
простоз лю бовид о пригод.
Ц ік а в о
б у л о б
д о с л ід и т и :
щ о ш товхає лю динуд о любо,
ви пригодт а к далеко,щ о вона
г о т о в а п іт ц аж на в ій н у ?
В Е Л И К А ,Ч ИМ АЛА
РО Д И Н А ?
На зборах
А м ери кан ського
П е н х ія т р и ч н о г о
С ою за,щ
0
відбулисящ о відбулися окоді
вН ю й о р к у , д и с к у т о в а н о ц іќ ,,,
ве питання: який впливна м-
рактер лю дини
м аев е л и ч и н .,
р о д и н и .
На основі розсліду коло20,-
000 в і д с т а л и х д і т е йі їх р о д и н
ў г іє н і п р и й ш л и
д ов и с н о в к у
що величина родини м ає вс-
л и к и й в п л и вн а х а р а к т е р д іт е й .
Р о з с л ід и
збили часто повні
рю ваний
за к и д ,ш о, м овляв,
вел и ка
род и н а
в ід б и в а є т ь с я
відємнон а розвою дитини, а .и :
п о твер д и л и ,щ о дітив м енш их
р о д и н а х з в и ч а й н о ін т е л іг е н т н і-
ш і,я к д іт и в е л и к и х р о д и н
Щ одо
п ри зн ак
характеру,
то діти вихованіу великихро-
дииах, звичайно вчатьсяк р ..-
щ с рахунків, слухаю ть краще
й б іл ь ш е т о в а р и с ь к і,а л е зате
в о н и ч а с т о п р о я в л я ю т ь п а х и .!
до брехні, впертостиіі сварлн-
в о с т ий л е г к о п ід д а ю т ь с яс у -
г е с т ії.
Зате діти, вихованів малих
родинах,' виказую ть нахилд о
крадежі, вони часто відлюдки,
л ю б л я т ь с а м о в е л н ч а іш я н за-
надто пропадаю тьз а любовю.
Л ІК А РІ С Е К Р Е Т .
Ж немо
в часах, коли по-
діяв одному краю частови -
б и в а ю т ь с я п о `в с ь о м у с в іт і.За-
судн а тюрму американськоѓ)
л ік а р я , к о т р и й
лікував відо-
м ого
б ан д и та
Д и ли н дж ера,
з н а й ш о в в і д г у к аж у Л о н д '`-
н і.Н а й б іл ь ш а
а н г л ій с ь к ат -
карська газета Н ЕLANCET"„-
судж уєц ей присуд. КолиД и-
линдж ср
п р и й ш о вд о л ік а р я
по. медичну пораду, кажег а -
зета,т о л ік арб у в зобовяза-
н и й з а д е р ж а т и й о г о в ід в ід и н и
в с е к р е т і. Л ік а р , к о т р и йп р о
д о н о с и т ь п о л іц ії, з р а д ж у є
в ір яд о й о г о п р о ф е с ії.
Проти медичної газети
ступає гостро"LIBERALМ `
н а д у м к у к о т р о ї' ц ь о г ор `
з а с а д а г р о з и т ь с у с п Іл ь н о м }і
р яд ко віїй б сзп еч си ству .
К У Л А К
У
П О Л ІТ И Ц І.
На конвенції американсм
с о ц іа л іс т и ч н о ї п а р т ії,щ ов іа-
б у л а с я м и н у л о г о 'т и ж н я в 'о
ройті, ліве крило партії дома-
галося, щ оби партія заявила-
с яз а н а с и л ь н е з а х о п л е н н `іш
д и , коли цього покаж етьсяї ї `-
тр еб а. П ри голосуван н юв и с -
сен н я
в ід к и н е н о ,
але і
лосування виказало великус и -
л у л ів и ц і. З н а ч и т ь ,щ о й серед
соціялістів сильно пош ирилася
д у м к а ,щ ов п о л іт и ч н ій б о р о т ь -
бі за-владу требав разі потре-
б и п о с л у г у в а т и с я н а с и л ь с т в о :'
Ц е замітний факт, бо щ е не-
д а в н о т а к е в н е с е н н ян е т іл ь к и
н е з н а й ш л об и б у л он а с о ц ій -
лістичиім конгресі багатоири-
хильників,а л е навіть внески-
д ав ц я.
Н ем енш е
х ар актер иіс т и ч ііс
т е,щ оп р о т и в н ац ій н а с и л ь н ій
п о л іт и ц і правиця вживала п е-
р е д у с ім
ар гу м ен ту , щ о у`в а '
л е `н н яд о з в о л ун а в ж и в а н н ян а-
си л ь ств ая кз а с о б у п о л іт и ч н о ї
б о р о т ь б и
б у л о
б исм ертель-
н и м у д а р о 'мд л яп а р т ії. О тж е
не засадад е м о к р а т ії,а п о т р е б а
п о л іт и к и :-
З ГОЛОВНОЇ КАНЦЕЛЯРІЇУ . Н . СОЮ ЗА
О с т а н н ім и
часам и
приХ о-
ди ться
г о л о в н ій
к а н ц е л я р ії
‚вертати дуже часто відділам
до
п оп равки
п р о сьб и
п р о
и рн н яття
н ови х
п о в н о л іт н іх
члені
в,а т а к о ж а п л ік а ц ії п р о
п р и в іл е їв М о л о д е ч о м у Д е п а р -
г а м е н т і.На це
складаю ться
р іж н і п р и ч и н и ,я к н а п р и к л а д :
І Н еправильнеп о д а н н як л я-
сн обезпечення.Я к відомо,У .
Н.Сою з м ає тепер чотирир о -
ди
об езп еч ен н я,д о
ко тр и х
можна нринимати новихп о в -
н о л іт н іх ч л е н ів ,а с а м е : к л я с у
W, к л я с уО , к л я с уР і к л я с уE .
Отже нового дорослогок а и -
дидатан а члена мож на вписа-
тид о к о т р о їн е б у д ь з тих чо-
горох кляс.
Н е зваж аю чи на ц е,е щ е та-
к і в ід д іл и ,я к і в п р о с ь б а хп р о
п ри н яття
в
член и
подаю ть
старийр ід о б езп еч ен н я,а б о
клясуТ , а неразн е подаю ть
взагалі ніякої кляси
о б езп е
чення. О тж е щ оби заощ ади ти
часів и д а т к и з іс т о р о н и г о -
л о в н о ї к а н ц е л я р ії,а т а к с а м оз і
сторон и
в ід д іл ів , о т с и м
звер -
гае`
моу в а г ущ е р а з ,щ о з г ід н о
іу х в а л о ю к о н в е н ц ії У .Н . С о-
ю иіітравн я1933 р о к у до ста-
рогор о д у обезпечення більш е
члені
вне припинається. Т утн е
м ож еб у т и
н ія к и х
в и н я т к ів
щ одоцього правила. Таксамо
вик.почепимєп р и н и м а н н я н о -
вого апліканта
нач л е н а д о
клясиТ . Ќ ли саТ t п р и зн ач ен а
.їй .н ед л ягихч л е н ів , якізм і-
няють свої грамотиз і старо-
і `'до нового роду обезпечен-
j Б р а к у є п ід п и с ів в ід д іл о -
вих урядників
та
в ід д іл о в о ї
печатки. Кожна просьбап р о
приняттяв члени повиннаб у -
іиіа в ж д и п ід п и с а н ан а п е р ш ій
ідругій стороні аплікації пред-
с ід н и к о м
ісек р етар ем
в ід д і-
.ІУ .імусить бути потверджена
в ід д іл о в о ю
печаткою . П ро це
неїв ід д іл о в і у р я д н и к и
п евн о
знають,а проте головнак а н -
целяріи отримує багато аплі-
кацпї неразб е з ніякогоп ід -
пису, частиІ іпдиисами тіль-
кин а о д н ій с т о р о н і а п л ік а ц ії,
аб о
(Н О В У
п
ід
п
и
с
о
м
л и ш
о д -
иого урядника. Такі помилки
м о ж н а легко оминути. Треба
лише звертати пильніш ў увагу
ири виповнюванню аплікацій.
ІСправа спадкоємців.Н а
кого
можна записувати
п о -
смертну іапомогу, про цего-
говна канцелярія подалад о -
к .т а д н е н и я с н с н н я
у„С в о б о -
ді ч П і, з 18. тр авн я1934.
Та,н е зваж аю чи
на те вия-
сиення, таки кілька днів по по-
в ід о м л с н н ю
го ло вн а
кан ц ел я-
рія отримала аплікаціїп р о
приняттяв ч л ен и ,в як и хп о -
сн ертн е
не
б у л о
зап и сан е
іг ід н оз і с т а т у т о м
о р г а н із а ц ії,
.п р а в а п р а в и л ь н о г о
о зн ач ен -
ии спадкоємцівє дуж е важ ною
для членаі д л я сам ої орґаніза-
дпа томут у т треба держа-
тися стисло
вимог статутаі
ти х ін ф о р м а ц ій ,я к і б у л ип о -
Д аніу „С в о б о д і" з 18. т р а в н я .
ІА п л ік а ц іїп р о п р и в іл е їв
М олодечом у
Д е п а р т а м е н т і.
М инулого місяця треба
б у л о
'вериўги відділамд о поправки
майже половину ти х діточока -
и л ік а ц ій ,я к і н а п р о т я з і м іс я ц я
вплинулид о головної канцеля
Pit.Т ут р о б и т ь с яв с е о д н іі ті
сам і п о м и л к и . П о м и л к и п о л я
гаєв т о м у ,щ о с е к р е т а р ів и
яовиню ть аплікаціїв т о й с ію
с іб , псначеб дитина сама себе
У б е зп е чув а л аіс а м а п ід п и с у -
м ла
сво ю
а п л ік а ц ію .
О тж е
звертаєм о
у вагу ,щ о д и ти н а
не мож е підписуватисьна ап`
"к а ц ії,а т а к с а м о д и т и н ан е
м ож е сама себе обзпечувати.
може сама себе обезпечувати.
л и ш ет а п о в н о л іт н я о с о б а ,я -
я в л я є т ь с я с п а д к о є м ц е мд о
Запомогин а випадок смерти
титнни,а як о ю
м ож е
б у ти
батько, м атір, вітчим , м ачуха,
о п ік у н ,а б о в з а г а л і т а к ао с о -
оа,я к а удержує дитину.Т а
с
ама особа, котра
о б езп еч у е;
-итину, підписує'своє власне
'
М я
і назвищ е н аа п л ік а ц ії,
11
іколи ім я і назвищ е дитини.
П Ідвиш ка сум и обезпечення.
П ід в и ш к у
сум и' обезлечен-
ня можна було робити лиш е
в с т а р ім р о д і о б е з п е ч е н н я .
В нових родах обезпечення
т а к а п ід в и ш к а `н е іс н у є . В л а с н е
т о м у о с т а н н я к о н в е н ц іяУ .Н .
С ою за
перевела ухвалу,щ о-
б и в и к р е с л и т и з о в с імз і с т а -і
тута параграф23 7, який саме
в ід н о с и в с яд о п ід в и ш к и с у м и
обезпечення. Тимсамим голов-
н а к а н ц е л я р іян е м о ж е п р и н ц
м ати
йодобрю вати
п р о сьб
про підвиш ку суми обезпечен-
н я,я к іч а с т о
в ід д іл и
н адси -
лаю ть.
Коли якийсь член баж аєо ,-
безпечити себен а вищ у суму,
н іжв ін д о с іє о б е з п е ч е н и й ,т о
в ін
п ови н ен
ви п о вн и ти
п р о сьб у
п р оп ід в и ш к у
сум и
о б езп еч ен н я,а л е зви ч айн уа
п л ік а ц ію
проп р и н я т т я в чле
Т акўсам ў,я к у
ви п о вн яє
кож дий
н ови й
кан д и д атн а
ч л е н а .Н а п ід с т а в іт о ї а п л ік а -
ц іїп р о п р и н я т т яв ч л е н и ,я к -
щ о дотичний член буде узна-
н и й л ік а р е м
заз д о р о в о г о т а
б у д ев т а к о м у в іц і, я к и йв ід -
п о в ід а є
ви м о гам
п ар агр аф у
268 с т а т у т аУ . Н . С о ю з а ,г о
л о в н а к а н ц е л я р ія п р и й м е й о г о
лениі видасть йому зовсім
окрему грамотун а таку суму
ів такій клясі обезпечення,я -
к а б у д е п о д а н ав а п л ік а ц іїд о -
д и ч н о г о ч л е н а , і яка в ід п о в і-
д ати м е
ви м о гам
стату та.Ц е
б у д е з о в с ім
о к р ем а
грам ота,
я к ан е м а т и м е н іч о г о с п іл ь н о -
то ю
гр ам о то ю
і зт о г о
роду обезпеченням,як е дотич-
ний член уж е попередньо м ав.
Є х іб ат а с п іл ь н іс т ь , щ о на ту
д р у гу
грам оту
член
не пла-
тить вкладок на так звані ‚.ін -
о н д и ", бо ті ф о н д ив ін
о п л а ч у єп р и п е р ш ім
о б езп с-
ченню .
Зниж ка суми обезпечення.
Т а к с а м о г о л о в н а к а н ц е л я р ія
!
може узглядняти
п р о сьб
про зниж ку суми обезпечення,
я к і ч а с т о н а д с и л а ю т ь ''в їд д їл и .