Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1934-158

Svoboda-1934-158

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2010

pdf

text

original

У Р Я Д О В И ЙО Р Г А Н З А П О М О Г О В О І О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЇ У К Р А ЇН С Ь К И Й Н А Р О Д Н И Й
СОЮ ЗВ ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖ АВАХ АМЕРИКИ.
ТРИ ЦЕНТИ.
Р ІК Х ІД .
Ч .158.
Д Ж Е Р З ИG t e u ,Н . Д Ж ,,г в н е д д л о к ,9 л и п н я ,1 934,
VCU.,XJ J L
NO. 158.
JERSEYC ITY, N. J.,M ONDAY ,JU LY9 , 1934.
T HR E EC E N T S .
Г О
Т У
Ю
Т Ь
С
Я
Д
О
З А
Г А
Л
Ь
Н
О
Г О
С
Т
Р
А
Й
К У
В
К А Л ІФ О Р Н ІЇ
Н Е М А П О Р О З У М ІН Н Я М ІЖ
П О Р Т О В И М И Р О Б ІТ -
НИКАМ И ТА РОБОТОДАВЦЯМ И. УРЯДОВА
П Е Р Е М И Р Н А К О М ІС ІЯ Б Е З С И Л Ь Н А .
САН Ф РАН СІСКО . Увесь порт тепер пильно
о х о р о н я є п о л іц іят а н а ц іо н а л ь н а г в а р д ія . П ік е т ио -
х о р о и из і с к о р о с т р іл а м ин е п р о п у с к а ю т ь н ік о г од о
п орту. Страйкарі тримаються остороньв ід н и х і
не виявляють активности. Н азовні ніби наступило
засп о к о єн н я,ал евантаж ні авта та за л ізн и ц і, т о п е-
ревозять вантаж ізп ор ту до м іс т ай з м іс т а доп ор -
т у , о х о р о н и -: п о л іц іят а с п е ц ія л ь н а о х о р о н а .
Н аз а с ід а н н ю
с а н ф р а н с іс ь к о г о
ц ен тр ал ь н ого
к о м іт е т у п р е д с т а в н и к івв ід 120 ю н ій ,щ о о б є д н у ю т ь
45,000р о б іт н и к іву р іж н и х д іл я н к а х , р іш е н оо г о -
лосити загальний страйку С ан Ф рансіско,а коли
в д а с т ь с я ,'т ой н а всьом у березі Т ихого океану, я к
протесту проти
вживання збройної сили
п р оти
с т р а й к а р івй у б и в с т в ат а поранення. Тепер справу
загального страйку підданоп ід голосування окре-
м и х ю н ій .Д ляпроголош ення страйку треба,щ об
за нього зголосилисят р и ч е т в е р т и н и ч л е н ів ю н ій .
р я д о в а перемирна комісія, призначена прези-
дентомР у з в е л т о мд л я полагодження непорозумінь
м іж п о р т о в и м ир о б іт н и к а м ит а р о б о т о д а в ц я м и ,д о
цього часун іч о г он е м о г л а з р о б и т и . К о м іс іяза -
провонувала обом сторонам зголоситид о н еї свої
умови примирення, але н іх т о не в ід ізв а в с я на цей
закл и кк о м іс ії. Т е п е р к о м іс ія г о т у є т ь с я с а м а п е р е -
вести слідство, щ о б и п о т ім в и д а т и с в о є р іш е н н я .
С У Т И Ч К А С Т Р А Й К А Р ІВЗ П О Л ІЦ ІЄ Ю
В НЮ
ДЖ ЕРЗИ .
БРИ ДЖ ТО Н . Д ж .).С трайкарі н а„С іб р у к
ф арм " старалися недопуститид о праці страйколо-
м ів .В они напалин а страйколом ів,я к і вийш лин а
працю ,йо д н о гос т я г н у л и зтр ак тор а татяж ко п о -
б и .іи .З а$ў зв а н а а д м ін іс т р а ц іє ю ф а р н #, м іс ц е в ап о -
Я іц іяп р и п о м о ч і с л із н и х б о м б р о зіг н а л `а с т р а й к а р ів .
К О Л Ип р и б у л ас т е й т о в а п о л іц ія ,т о б іл я ф а р м н вж е
б у в с п о к ій .
С трайкц е йп о ч а в с я 25 ч е р в н я , к о л и р о б іт н и ц -
твоз а п р о т е с т у в а л о п р о ти
зм ен ш ен н я
за р о б іт н о ї
п л а т н і,щ оз р о б и л а а д м ін іс т р а ц ія ф а р м нб е з п о п е -
редж енняр о б іт н и к івй п о р о з у м ін н я
зн и м и . Н а
страйк вийш ли5 0 0 р о б іт н и к ів .
П ід ч а со с т а н н ь о ї с у т и ч к и м іс ц е в о ї п о л іц іїз і
стр ай к ар ам ип о к а л іч е н о ч о т и р и о с о б и .М іж ін ш и -
ми одногок о н с т а б л ят а с т р а й к а р ат а к т я ж к оп о -
к а л іч е н о ,щ о їх д о с т а в и л и д оШ Ш ІТДЛЮ .
С О В ІТ А М
Н ЕП О В Е Л О С Ь У
В А Ш И Н Г Т О Н І.
ВАШ И Н ГТО Н . С екретар стейту,Г о л , каж е,
ш о З л у ч е н і Д е р ж а в и в ід м о в и л и с я п ід п и с а т изС о-
в іт а м и п а к тп р о н е н а п а д , я к о г о д о м а г а в с я Л іт в ін о в
уВаш ингтоніп р и побаченнюз президентомР у з-
в е л т о м . П ізн іш е Л іт в ін о в з н о в у д о м а г а в с я п р и н я т -
тя Злученими Державами його"пропозиції, наляга-
ю чин а п о с л а Б у л іт ав М о с к в і. Н а р е ш т і Б у л ітв ім е -
ні св о го уряду заявив,щ о Злучені Держ ави не вва-
ж а ю т ь п о т р іб н и мі д о ц іл ь н и м п ід п и с у в а т и т а к и й
п акт, коливж е є договір Келога.
В с в о їй в ід м о в і З л у ч е н і Д е р ж а в и
к ер ув ал и ся
ти м , щ о не с л ід без п о т р е б и ір и т у в а т и Я п о н ію , яка
вж ейт акп ід о зр іл о д и в и т ь с я н ав и зн а н н я с о в іт ів
Злученими Держ авами.
г
П О ЦАРСЬКОМ У С Т Р ІЧ А Л ИС О В ІТ С Ь К О Г О
К О Н С У Л Я .
Н Ю
Й О Р К . С о в іт с ь к и й к о н с у л ь Т о л о к о н -
с ь к и й в ід в ід а в г е н е р а л а Н о л е н ан а о с т р о в і Ґ о в е р -
н ор ,д ем іс т и т ь с я ш т а б д р у г о г о в ій с ь к о в о г о к о р -
п усу.Т о л о к о н с ь к и йб у в у б р а н и йз а о с т а н н ь о ю м о-
д о ю„б у р ж у а з н и х " д и п л ь о м а т ів ,з „ц и л ін д р о м "н а
г о л о в і.
П р и в 'ї'з д і й о г о а в т о м о б і л ян а о с т р о в д а л из
г а р м а т о д и н а ід я т ь с т р іл івн а зн а к п р и в іт у в и с о к о г о
достойника. Вся церем онія повторилася точно так,
якп р и приняттнрт а м генеральних консулівц а р -
ської Росії, якіскладали свою візитун а остро⳥ о -
в ер н ор .
К О М У Н ІС Т И Ч Н АД ІЯ Л Ь Н ІС Т ЬУП ІВ Д Е Н Н ІЙ
А М Е Р И Ц І.
Б У Е Н О С А Й Р Е С р г е н т и н а ). Р о б іт н и ч і за -
в о р у ш е н н я ,я к і п о в с т а ю т ь с к р із ьу П ів д е н н ій А м е-
р и ц іп ід в п л и в о м к о м у н іс т и ч н о ї а г іт а ц ії, н а б р а л и
ш и р о к и х р о з м ір івв А р г е н т и н і. О с т а н н ім и д н я м и -
п о л іц ія з н а й ш л а ц е н т р а л ю - к о м у н іс т и ч н о ї п р о п а ґ а н -
д и , яка готувалася оголосити загальний страйк.
П о л іц ія а р е ш т у в а л а2 3 7 с п е ц ія л ь н и х к о м у н іс -
т и ч н и хт а а н а р х іс т и ч н и х а г іт а т о р ів ,з а я к и м и в о н а
в ж е д а в н о с л ід к у в а л а . Т е п е р п о л іц іяй у р я д с т а р а -
ю т ь с я р іш у ч и м и з а х о д а м и п р и п и н и т иц ю а г іт а ц ію
та робітничі заворуш ення,щ о все пош ирю ю ться.
ВАЖ НЕ
ДЛЯ С О Ю ЗО В Ц № , Щ ОХ О Ч У Т Ь
М АТИ
К А ЇЩ А Р
Н А 1935 РІК
(О С Т Н Н Н Яп р и г а д к а ).
.
І д у ч и н а з у с т р іч б а ж а н н ю б а г а т ь о х в ід д іл іві ч л е -
н івт а ч л е н и ц ьУ . Н . С о ю з а , к о т р і.: д о м а г а ю т ь с я
д а л ь ш о г о в и д а в а н н я к а л е н д а р івУ . Н .'С о ю з а , як це
б у л о д а в н ім и р о к а м и , п о д а є м од о в ід о м а ,щ о а д м і-
н іс т р а ц ія „С в о б о д и " м о ж е п е р е б р а т т ін а с е б ет о н
о б о в я з о к т іл ь к и т о д і, к о л и н а й д а л ід о к ін ц я л и п н я
ц.р , зголосяться щ е 1,500 осіб, якіѓсхочуть м ати
к а л е н д а рв ц ін і по ЗО ц е н т івз а п р и м ір н и к .Т і
зам овлення, треба негайно зголосит^ секретарям
в ід д іл ів ,а н а й д а л ід о к ін ц я ц ь о г о м к я щ я . Я к з г о л о -
ситься достаточне число членів, календар зачнеться
негайно друкуватиі буде доставдениА секретарям
в ід д іл ів у тій с к іл ь к о с т и ,я к у в о н и з^ц и о в и л и ч Х то
зголоситься пізніш е, той м усітим е зам рвляти кален-
д а рв ід а д м ін іс т р а ц ії „С в о б о д и "і н л а іи т и5 0 ц е н т ів
за п р и м ір н и к , с е б т о п о в н у ц ін у .
- І
А д м ін іс т р а ц ій ' „С в о б о д и ",
О Б ІК Р А Л ИВ Ч И Т Е Л Ь К У
Н АС Е Л І.
Змеш кання вчительки С те
ф а н ії К у б а с ів н о ї, у п р а в и т е л ь
к и ш к о л ив С ір а к ів ц я х ,п о в
Перемишль, вкрали
з л о д іїі
н о ч і р іж н і р іч и в а р т о с т і!8 00
зл .Г З т ік а ю ч из д о б и ч ю , з л о д ії
зу стр іл и
н ад о р о з і
Т ео д о р а
С о л у к у , п о л ь о в о г оз ф іл ь в а р -
к ув П ід м о с т я х ,д о я к о г о д а л и
к іл ь к а с т р іл івз к р іс а . П о л іц ія
ареш тувалап ід зам ітомк р а -
д е ж і Ів а н а Л у ч и ш и и аі Д м и т р а
С аґаназ П ідм остяіч відставила
до судув Нижанковичах.П е-
р е д к іл ь к о м а д н я м ио б а а р е ш -
товані втеклиз і слідчогоа -
р е іп т у , к о л и
пив ед ен о їх н а
п р о х ід . О д н а ч е з г о д о м
п о л і-
рештувала Саганав су-
с ід н о м у с е л і Г р а б ів н и ц і. П ри
о с о б и с т ій р е в із ії з н а й д е н оп р и
н ь о м у6 с р іб н и х л о ж о ч о к ,4
хустинкид о носаі ш овковий
іа л и к ,щ о б у л и в л а с н іс т ю в ч и -
т е л ь к и К у б а с ів н о ї. С а г а н ав ід -
юд о с у д ув П е р е м и ш л і,
а тимчасом Лучишин сам зѓо-
лосивсяд о городського суду
вН и
В С Е С О Ю ЗН АН А Р А Д АН А Д
П О Е ЗІЄ ЮУРАДЯНСЬКОМ У
С О Ю ЗІ.
ЗР а д я н с ь к о ї У к р а їн и в и їх а -
ти
у
М оскву
п р ед став н и к и
п и сьм ен н и ц ьки х
о р г а н із а ц ій
для нарадн а д поезією .У цих
нарадах візьмуть участь р іж -
н і о р г а н із а ц ії
1
Р ад я н ськ о гоС о-
ю зу, щ о б іщ е сильніш еп р и -
м у с и т и в с іх п о е т ів о с п ів у в а т и
р а д іс н у д о б у г о л о д о в о їд н к -
татуриі всі ті щ оденні пред-
м е т и , про які м р ію т ь г р о м а д я -
н и .У к р а їн с ь к и х п о е т ів з а с т у -
паю тьП . Т ичина,М . Риль-
с ь к и й , Ів а н К у л и к ,Л . П е р в о -
м ай ськ и й ,
М .Т ерещ енко, Л,
К в іт к а ,
Ч ер к аськ и й ,
У сенко
Ф ефер, Гофш тайи, Уш аков
щ е л'лька незнаних делегатів.
ЧЕРЕЗ ВОРОЖ БИТА
ЗА П Л А
Т И Л А
К А РУ .
П ані
Ін ґеб ер ґ
Ін геб р етсо н ,
щож ие у Вест Килдонану
В ін н іп е г у , н е д а в н о ч е р е з п о р а -
ду ворожбита`попалау велк-
к и й к л о п іт .. П а н і Ін г е б р е т с о н
п р о п ал о
тр и
ф у н ти
м а-
сла31 ж овтня1 931 року.Н е-
давно ворож бит сказав їй ,
тихт р иф унт и масла вкравв и -
с о к и йт а ч о р н я в и й ч о л о в ік . П і-
дозріння пані Інгебретсонв п а -
лон д одного дуже близького
с у с ід а ,і п р о ц е в о н а й о м ус к а -
зала. Сусід образивсяі виќ
ск ар гуд о су д у , а суд п р и су
д и в , щ оби пані Інгебретсонн е
о ч о р н ю в а л а ; л ю д е йн а п ід с т а д іі
здогадів ворожбитаіщ об
додатку заплатила5 0 долярів
к о ш т іві в ід ш к о д у в а н н я ,
РО ТВ А Р Т З ІЄ1 5Т И С Я Ч
Д О Л Я Р ІВ .
У с у д ів Ш ік я г о п р и с у д ж е н о ,
щ о спілка девгтистівп ід н а -
звою Гейс Дентал Офисес м ає
зап л ати ти
подорож ую чом у
т о р г о в ц е в и О т т о в и М ів с о в и1 5
т и с я ч д о л я р івз а т е , щ о М ів -
с о в ит а к т іс н о у т и с н у л и с ящ о
кип о витягненню4 зубів ден-
тнстом згаданої спілки, щ о він
н ем іг г о в о р и т ий м у с ів їс т и
т іл ь к и р ід е с е н ь к у с т р а в у .
Н Е ЗА БУ В
Л А С К А В О Г О
Х Л ІБ А ,
Д е с ьу М а н іт о б іж ие д у ж е
чесний чоловік. М инулогор о -
к ув ін з а б л у к а в а ж ,д о м іс т е ч -
к аГ ай Р н в е рв А л б е р т і.Б у в
го л о д н и йі не м ав зо всімг р о -
ш ей. його
п о го д у в ав
м іс ц е -
вий допом оговнй урядникі з а
був про нього.Т а н е забувп р о
д о б р е д іл о н а г о д о в а н и й . Н е-
д а в н ов ін в и с л а вз М а н іт о б и
до згаданого допомоговогоу -
р я д о в ц я40 ц е н т івз а о б ід .З
ц ьо го
м ож на
зд о гад у в ати ся ,
ід и й о м у ж н е т ь с я т е п е р л іп ш е
як минулого року.
Н Е В Д А Л И Й
В И С Т У ПС Е К -
ТА П ТШ
УБ О Н А Р ІВ Ц 1.
Л е д в ин а Л е м к ів щ и н іп р и -
тихло дещо варш авськеп р а -
вослави, а вж е сараною лізуть
сю ди
сектанти: ш тундисти
і
„д о с л ід н и к и
сл о ва
Б о ж о г о ".
Сектантство ш иритьсяпо су-
с ід н іх п о л ь с ь к и х с е л а х ів тих
наш их селах,д е населеннязд е -
м о р ал ізо в ан е
варш авським
п р ав о сл ав ям .З
ти х
гром ад
просякає вонот е ж д о с іл , д е
н е м а п р а в о с л а в я .Д о н а й с в ід о
м іш о г о с е л ан а Л е м к ів щ и н і
Б о н а р ів к и т е ж з а й ш л ид о
сл ід н и к и .Н е зн ал и
лю дей
зайш лид о одногоз найсвідо-
м іш н х с е л я н , В а с и л яК.Ц ей
вислухав терпеливо цілогов и
кладу та щ е попросив показв'
тив с і свої книги.А тим часом
до хати збіглися,молоді луго-
в и к и . Г о с п о д а р з а я в и в д о с л ід -
и и к ам , щ о . ч и вавп р о во гн ен н у
пробуз євангелієм, яке не зѓо-
р іл о .Ц ю
пробу переведез
к н и ж к а м и д о с л ід н и к ів .1 з а к и
д о с л ід н и к и з о р іа ш -у в а л и е я , ЇХ :
к н и г и г о р іл ивж ев п е ч і. Т о-
і в о н и , п у с т и л а с я н а в т ік а ч а
з с е л аі. 'б іл ь ш ед о Б о н а р ів к и
не показую ться.
Н Е Ч У В А Н А Ж О Р С Т О К ІС Т Ь
Р О Д И Ч ІВ .
П ро
н еч у в ан у
н е л ю д я н іс т ь
родичів доносять з С т. А нтуап
А ббе, К вебек.Т ам ареш товано
Едварда Гроляі його
ж ін к у
н а в а р а н т , п ід п и с а н и й к о р о н е -
ром, який обвинувачує їх за
душ огубство.
В о н и ,
каж уть,
сп р и ч и н и л и
см ерть
св о єї6-
л іт н ь о ї д о н е ч к и . Д ів ч и н а у м е р т
л а14 к в іт н яі т о д і п о д а н оз а
Т ір и ч и н у с м е р т ите, щ о в о н а
написалася нафтиі від того
вмерла. О днакожп о похороні
іа л и к р у ж л я т и ч у т к и , щ о ро-
ІІ п о м е р ш о ї д у ж е ж о р с т о к о
зн е ю обходилися. Тоді вико-
п а н о т іл оз г р о б уі п о р о б л е н о
д о х о д ж е н н я .Н а т іл і з н а й д е н о
зн ак ия к в ід п о б о їв ,а так о ж
знакн а нозі, витисненнйл ан -
цю хом . С твердж енр також ,щ о
дитинан е була належйто в ід :
влю вана. Детективи
д о сл і
дили,щ о дитина напиласян а
т и т іл ь к и т о м у ,щ о н іч о г о
іш о г о п и т и р о д и ч іїй н е д а -
вал и .
Х О Т ІЛ ИП О Б А Ч И Т ИА Ф Р И К У
В м іс ц е в о с т і П а н ц ан а Б у к о -
в и н і п р и д е р ж а н о д в о х х л о п ц ів ,
щ о питалися селянп р о дорогу
до Чорного моря. П оказалося,
щ оц е с и н и к о м е н д а н т а п о л іц ії
з Дрогобича, Гўрецького,аб -
со л ьв ен ти
вселю дної
ш коли.
П ід в п л и в о м с е н з а ц ій н о їл є к -
ту р и
во н и
р іш и л и
д іс т а т и с я
ч е р е з Р у м у н іюі Ч о р н е м о р ед о
Африки. М али
п р ис о б і р е
вольверз набоям и, ком пас,о
го р о д н и ч і
н о ж и ц і,
п и л у
с т р іл ь н н й п о р о х . Б у л и п е в н і,
щ о д іб ю т ь с яд о Ч о р н о г о м о р я ,
їй з г о л о с и т и с яд о с л у ж -
к о р аб л іі т и м сп о со б о м
д іс т а т и с ьд о
Африки. Обох
б р а т ів в ід с т а в л е н о
н а за дд о
Д р о го б и ч а.
Щ О
Р О Б И Т Ь М АХИО?
Із ч е с ь к о ї п р е с и д О в ід у є м о -
ся , щ ос л а в н и й за наш ої рево-
л ю ц ії в а т а ж о к о т а м а н М а х н о
ж и єв П а р и ж і п ід " п р и б р а н и м
н а з в и щ е м М іх н е н к о . Ж иєду-
ж е с к р о м н о , м а й ж ев н у ж д і,
в р я д и -г о д и з а н я т и йя к к ім н а т
н и й м а л я рп р и к ін о в и х д е к о -
р а ц ія ху р о б іт н я х н а ш о г ов і-
домого фільмового режисера,
Е . Д есл ав а.
. .
18 М ІС Я Ц ІВ ТЮ РМ ИЗ АК Р А -
Д ІЖ
650 Д О Л Я Р ІВ .
В н л л ія м Б и .т ь б іц ь м е ш к а ву
В ін н іп е г ув тім с а м ім д о м Ч ,щ о
й панна Єлисавета Бирдсонг.
Я к и м с ь с п о с о б о мв ін д о в ід а в -
с я
,
щ опанна Бирдсонг пере-
х о В у єв с в о їм к у ф р і65 0 д о л я -
ріа —все, щ о злож илаз і сво-
їх заробітків. О теє знанняв и
с т а р ч и л од л я В и л л ія м а , щ о б и
грош і, панни
Б и р д со н г
д ееь
п р о п а л и ...Т а н е у в а ж н и мб у в
с о б і В и л л ія м ,б о с к о р о с п о с т е -
реж ено, щ о. грощ ів ньогон е-
н а ч е з а р о д и л и с я ... К о л и й о г о
а р е ш х о в а н о ,в й о г о к р и їв ц іш е
знайдено400 долярів. Суддя
ґрейгем засудив Вилліяман а
18-м іс я ц ів т ю р м и ,д е в ін б у д е
м атич а с к ая ти ся .`
В К РА Л И
К О РО Н И
З ВОГОМАТЕРИ.
Р О ЗС Т И Л Я Л И Г П ІЛ Ь О Т А .
Яіт о в іД о м л я т о т ь з - М ОСКВИ,
п іл ь о т М о р с к о в , к е р м у ю ч ип а `
п я н о м у л іт а к о м , д о в івд о кар
т а с т р о ф и , н а с л ід к о м ч о г от р и
пасаж ири втратили ж иття.С ам
М орсков. урятувався,
ви ск о
чнвш н завчасуз лргкопадом.
С п р а в о ю з а н я л а с я с л ід ч а к о м і-
с ія ,я к а , ствердивш и, щ о в ін
був пяний,в е л іл а його негай
но розстріляти.
В к о с т е л і м о н а с т и р я Д о м ін і-
к а н іву Т а р н о б ж я г у д о к о н а н о
небувалого святотацтва.В но-
чі добулисяд о костела злодії
й вкрали'з чудотврряого обра-
зу Бадоматерид в і дорогоцінні
зо л о ті
к о р о н и ,
прикраш ені
б р и д я н т а м и . П о л іц ія а р е ш т у в а -
ла ДВОХ злодіїв, М ечислава Ц і
.
xoacbKO.roі Я на Б у ч а к а ,щ о
п р и їх а л из Л о д з і д о Т а р и о б ж е
ЃУ ѓ
Н
ІМ
Е
Ц
Ь
К А
Г А
З
Е
Т
А
П
Р
О
Г О
Л
О
Д
Н
А
У
К Р
А
ЇН
І
У к р а їн с ь к а П р е с о в а С л у ж 'б а е р л ін ) п о д а є :
„Г а м б у р ґ е р Ф р е м д е н б л я т " з 18 ч е р в н я , в е ч ір н є
видання, приносить велику передовицюп ід заго-
л о в к ,о м „У к р а їн ав о б л и ч і г о л о д о в о ї к а т а с т р о ф и ".
П одаєм о її в скороченню :
З і в с іх ч а с т е й с в іт а н а д х о д я т ь в іс т к и про над-
звичайно великі ш коди, заподіяні посухою ,та про
недостачу паш ідля худоби. Також частцнап іл ь `у
Н ім е ч ч и н і з н а ч н о п о т е р п іл ав ід п о с у х и . Т р е б ао д -
наче зазначити,щ оз добрих ж нив попередніх років
єщ е запаси хліба, отж е нема чого непокоїтись.Н і-
м ецький уряд подбав теж про те, щ обиз цього при-
в о д ун е в и й ш л и я к іс ь н е н о р м а л ь н о с т и . О д н а ч ев
к р а я х ,д е у р я д и , с п о д ів а ю ч и с ь д о б р и х ж н и в , о б м е -
ж и л и с іл ь с ь к о -г о с п о д а р с ь к у п р о д у к ц ію , м о ж у т ьз
т о г о п р и в о д у з а й т и д о с и т ь п о в а ж н і к о м п л ік а ц ії.
З а в ід о м о с т я м из У к р а їн и , ш п и х л ір я С о в іт ів , т р е б а
припускати,щ о московські плини,щ об заповнити
всі світові ринки своїм збіж ем, мусять бути значно
с п р а в л е н і. Л и х і ж н и в а в и к л и к а л и с е р е д у к р а їн с ь к о -
го населення велике занепокоєння. Тому москов-
ська влада була зм уш ена скликати конф еренцію від-
п о в ід а л ь н и х л ю д е й У к р а їн иі н а н ій о б г о в о р и т ит е -
п е р іш н і ж н и в а . К о м іс а р с іл ь с ь к о г о г о с п о д а р с т в а
України заявив,щ о на протязі4 тижнів впалон а
У к р а їн і л е д в и к іл ь к а м іл ім е т р ів д о щ у .В ід к іл ь к о х
д н ів п а н у єв к р а ю с п е к а п о н а д4 0 с т у п н ів Ц е л ь з ія .
З усіх частин краю доносятьп р о великі пож ари
л іс ів .П отяги вискакуютьзі ш и н ,б о вони через
с п е к уі л и х и й м а т е р ія л в и г и н а ю т ь с я .
П а р т ій н и й
секретар П остиш ев реферувавп р о значне зменш ен-
н я с к іл ь к о с т и с к о т у .В х а р к ів с ь к ій о б л а с т и з м е н ш е н -
н я о с я г н у л о 60%,а в к и їв с ь к ійа ж 80%- С к іл ь к іс т ь
молочних коров зменш илася н а 75%. Постиш ев
звернувсяд о М осквиз просьбою закупити для У к-
раїни трохи заграничної худоби.
Ф РА Н Ц У ЗИ
П РО М О С К О В С Ь К У А Р М ІЮ .
П А Р И Ж П ). Г а з е т а „Ж у р н а л ь ", щ о т е п е ру
Ф р а н ц ії в в а ж а є т ь с яз а н а й б іл ь ш с о л ід н уі н а й к р а -
щ е п о ін ф о р м о в а н уп р о п о л іт и к у у р я д у , п о м іс т и л а
к о р о т к у с т а т т юп р о с о в іт с ь к о -ф р а н ц у с ь к і в а а є м и -
н и .В о н а п ід р а х о в у є ,щ о в а р т а н и н і п а к тз і С о в іт а -
м и , і є тоїдум к и , щ о кождий пакт вк ін ц і к ін ц ів
треба перерахуватин а дивізіїй корпуси. М оскалі
м а ю т ь н и н і 562-т и с я ч н у а р м іюі 40,000 с т а р ш и н . М і-
л іц іям а є 41 п іх о т н и х д и в із ій ,3 к ін н іт а 50,000 т е х -
н іч н и х в ій с ь к . У з б р о є н н я а р м ії д о б р е ,х о ч д о в ід -
п о в ід н о г ої ї в и к о р и с т а н н я б р а к у є С о в іт а м д о б р и х
д о р іг . Л е т у н с т в ов С о в іт а х п е р ш ев с в іт і. В и х о -
д и л о б о т ж е ,щ о т е х н іч н о с о в іт с ь к а а р м ія п е р ш ав
с в іт і.А ле п р и ц ь о м у г р а єщ е в е л и к у р о л ю м о р а л ь .
І о д н оє н е з в іс н е , а це н а с т р ій 80% н а с е л е н н я ,з я к о -
го рекрутується армія.Ц е незвісне число нині
трудно підрахувати. Том уй годі сказати,якає дій-
с н а в а р т іс т ь с о в іт с ь к о ї а р м іїв п о р ів н а н н юз ф р а н -
цуською .
К О М ІН Т Е Р Н Р У Х А Є Т Ь С Я .
Л О Н Д О Н . „Т а й м е " п о д а є ,щ о в и к о н а в ч и й
к о м іт е т К о м ін т е р н у в и г о т о в и в о с т а т о ч н о п р о г р а м у
н о в о г о в с е с в іт н ь о г о к о н г р е с у к о м у н іс т и ч н о г о ін т е р -
н а ц іо н а л у ,н а я к ім б у д е в и с в іт л е н а е п о х а „в с е с в іт -,
ньої боротьби проти фаш изму".
П О Б О Ю Ю Т Ь С Я С О Ю З А Ф Р А Н Ц ІЇЗ А Н Г Л ІЄ Ю .
Л О Н Д О Н . Н а с е л е н н я В е л и к о ї Б р и т а н ії е на-
з а г а л п р о т и в н е м іл іт а р н о м у с о ю з о в из Ф р а н ц іє н ),а
французьке населення баж ає собі такого сою вагТа
н а д іл і в е д у т ь с ям іж у р я д а м и о б и д в о х д е р ж а вп е-
реговорив справітакого сою за.
ЧИСТКАВ Ш ТУРМОВИХ ЧАСТИНАХ.
Б Е Р Л ІН . О п ор а Г ітл єр а, ш тур м ов і ч асти н и ,з
я к и х р я д ів в и й ш о в б у н т п р о т и н ь о г о , б у д у т ь п ід д а н і
ц іл к о в и т ій р е о р г а н із а ц ії. З їх р я д ів б у д у т ь и и к и н е н і
в с і н е п а р т ій н і е л є м е іг г и , г о л о в н о к о м у н іс т и ч н і.К о-
м а н д а б у д е п е р е н е с е н аз М ін х е н ад о Б е р л ін ай б у д е
п р а ц ю в а т ип ід б о к о м Г іт л є р а .
В Р А Т У В А В Г ІТ Л Є Р А В ІД С М Е Р Т И .
БЕРЛІН .Кружляю ть поголоски,щ лв хвилі,
к о л и Г іт л є р п е р е в о д и в н е с п о д ів а н у р е в ізію 'в д о м і
к а п іт а н а Р е м а , Е д м у н д Г а й и е с , к о м е н д а н т , п о л іц ії
м іс т а Б р е с л я ві о д и нз п р и я т е л ів Г іт л є р а , в и т я г н у в
р е в о л ь в е рз н а м ір о м с т р іл я т ид о П т л є р а . Т а ,о д и н
з п р и б іч н и к ів Г іт л є р а з о р іє н т у в а в с яв с и т у а ц іїй
револьверовим вистрілом полож ив негайно Гайне-
са трупом .
Н А Р ІД П О Т Р Я С Е Н И Й П О Д ІЯ М И .
БЕРЛ ІН .Щ ойно тепер зачинає німецький на-
р ід за с т а н о в л я т и с я с п о к ій н іш е н а д т и м , щ о с т а л о с я ,
головнон ад екзекуціями, яких жертвою впали т і,
щ о к іл ь к а д н ів т о м у б у л ин а н а й в и щ и х с т я н о в и щ а х .
Всіт і події потрясли нервами населення. Щ о.з ` то-
го вийде,щ е не знати.А ле одно м ож на ствердити:
щ о о с о б а Г іт л є р а м а єщ е в е л и к у н о п у л я р н к г г ь .,`
А Н Т И С Е М ІТ И ЗМ
УТ Р А К ІЇ.
С А Л Ь О Н І К И р е ц ія ). 3 т у р е ц ь к о ї Т р а к ії д о -
носять,щ о там ш ириться м іж населеннями а врдику
скалю антисем ітизм . Н аселення дом агається вигиан-
н я в с іх Ж и д івз Т р а к ії.
С В О Б О Д А ,, П О Н Е Д ІЛ О К ,9-г о Л И П Н Я ,193-Ь ^
,Т ІУ О В О Р А Ч
(Н Ђ Е Ќ П І
FOU NDED1 8 93
Ukrainian n-wspiptr published diUy .xc.pt Sunday-and kolldayi
at81-03 Grind Str.it,J . n . y O ty, M. J .
Own.eby the U -riiuU oМ вН О М Є АAti oc t о а ,I
I41 UeBYLI
LLTORUL COMMLTTII.
iBtindn S#cone CIUB Mill Mitt.t at thi Poit О М св et J.n.y Oty,N . J.
tn MarchЗ #,1 91 1 andorthe A c t o l MarchK,1 S 79.
А ссів іі#`to r miiUniat ipidilr i t .ofp o l t i f . prorUUefar laS . c t l o a и е З
,
„і tkeAct ofO c t o b e r 3.1 91 7, BUTHORLX-4 July 31,1 91 8 .
З а к о ж д у ім ііг у а д р е с и п л а т -г ь о і10 ц е н т ів .
перш ийу
к
р
а
ї
н
с
ь
к
и
й
ж
ін
о
ч
и
й
ко н гр е с
(З А
Л Ь В ІВ С Ь К И М
Ч А С О П И С О М
„Н О В И Й
Ч А С ").
С Т А Н И С Л А В ІВ , 23—24. Ч Е Р В Н Я1 9 3 4Р .
Ін ят .аж . Foreign Money Or ear.
IC JL„С в о б о д ќ ": В І Г І . в 4-6237.T ex У . H. С о ю а а і В І Г І , а 4-1016.
А ќ др еса: "SVOBODA", P. О .BO X3 4 6 , JERSEY CITY. N. J.
"
О
Д
Н
О
Б
ІЧ
Н
А
С
Т
А
Т
И
С
Т
И
К А
Втр ав н ев о м уч и с л і „Л е й б о рР е в ю ",щ о в и д а є
д е р ж а в н ебю роп р а ц і,б а г а т ом іс ц я в ід в е д е н о п ід -
р ах у н камт о г оп о з и т и в н о г о ,щ о зр о б и л а„Н а й р а "
д л яр о б іт н и ц т в аЗ л у ч е н и хД ерж ав. Я к щ об р а т и
ц и ф р итак,якв о н и"є , й не п о р ів н ю в а т и їх з ти м ,
щ о в ідт о г оч а с у ж иття значноп о д о р о ж іл о ,що ще
м іл іо н ир о б іт н и к ів лиш аю тьсяб е з р о б іт н и м и ,щ о на-
за га л -робітництво заробляєн е б а г а т од л я свого
ж и ття,к о л и працю є,то д ій с н о вА м е р и ц ін а с т у п и в
р айдля працю ю чих м ас.
„Л е й б о рРевю "п о д ає,щ о зав іс ім м іс я ц івіс н у -
ван и як о д е к с івн а з а г а лг о д и н ии р а ц і р о б іт н и ц т в ав
р іж н и хін д у с т р ія х з м е н ш и л и с ян а1 5 %,зар о б ітн а
п л атн яп е р е с іч н оз аг о д и н у п ід в и щ и л а с ян а2 6 %,
С Ќ ІЛ Ь К ІС Ѓ Ь
працю ю чихр о б іт н и к ів з б іл ь ш и л а с ян а
13%,азагал ь н ар о б іт н и ч ап л а т н я ін д у с т р ія л ь н и м
р о б іт н и к а мзбільш иласян а27 %, і т . д . Т а,наж аль,
у„Р е в ю "н е м ав ід о м о с т е й ,с к іл ь к иг о д и нп р а ц ін а
тиж деньп р и п а д а є п е р е с іч н он а о д н о г о р о б іт н и к а
він д у с т р ії,я к аб у л ай о г о п е р е с іч н а зар о б ітн ап л а т -
н я тиж нево в тімч а с і.Т о д і можна булобс к л а с т и
с о б і л іп ш у у я в уп р о т е ,н а с к іл ь к и м а т е р ія л ь н и йс т а н
робітництва назаг`алп о л іп ш и в с я .
Д о я с н іш о г оу я в л е н н як а р т и н и „п о л іп ш е н н яд о -
б р о б у ту "працю ю чих м аст р е б ап о р ів н я т из р іс т ц ін ;
т р е б ап ід р а х у в а т и ,с к іл ь к ип е р е с іч н о р о б іт н и кт е п е р
мусить витрачатин ау т р и м а н н яз в и ч а й н о їс в о є ї
р о д и н и , с к іл ь к ив інм ож езто го„в ід к л а с т и "с о б і н а
ч о р н и йд е н ьб е з р о б іт т я , чи на в и п а д о кн е д у г и ,в
я к ійм ір ів інм ож ез а д о в о л ь н и т и с в о їп о т р е б ит а
п о тр еб ир о д и н и ,щ обж итиуб іл ь ш е н шв ід п о в ід -
н и х у м о ви н ах ц и в іл із о в а н о їлю дини.О тсихп о р ів н а н ь
у„Л е й б о рРевю "н ем а,аво н и м ож е п о к азал и б ін ш у
к ар ти н у , н іж т а , я к ум а л ю ю т ь о д н о б іч н ід а н і .‚Р е -
в ю ".
Т аг о в о р я ч и прот и х , щ опрацю ю ть, нем ож на
п о м и н у ти йти х ,к о тр із о в с ім непрацю ю ть, як та-
к о жн ем о ж н ап о м и н у т ит и х ,к о тр и х к о д ек си н ед о -
то р к н у л и сяз о в с імік о тр і щ е п р а ц ю ю т ьз а м із е р н у
плату безконечнод о в г іго д и н и ,нем аю чи й д н я в ід -
П О Ч И Н К У .
М о ж н асобі легкоу я в и т и ,я к з р іс тц інн ап р ед -
м етиперш оїп о т р е б и в ід б и в с ян аб езр о б ітн и х , а б о
н ат и х ,щ ол е д в иж и в о т іл и д от о г о --з р ю с т у зас в о ї
зар о б ітк и ,я к ід о теп ер лиш аю тьсям із е р н и м и .К р ім
то гон і„Л е й б о рР е в ю ", н ін іх т оін ш и й н езм ож ед о -
к азати , щ ов с е , щ о п о л іп ш и л о с я зао с т а н н ім іс я ц і,
п о л іп ш и л о с яз а в д я к и„Н а й р і", а неб о р о тьб ір о б іт -
н и ц тваз ас в о їп р а в а т аін т е р е с и .
П ередр о б іт н и ц т в о мс т о їт ь іщ ед о в г и йт ав п ер -
ти нш ляхб о р о т ь б и ,д л я якоїв о н ом у с и т ьб у т ия к -
найш ирш ез о р г а н із о в а н е ,б олиш еБзо р ган ізо в ан ій
б о р о тьб і м ож на зд о б у тис в о єп р а в о .
В ід к р и т т я .
В суботу,2 3. червняц . p., в
г о д .3. 1 5 п о п о л у д н і,в м іс ц е в ій
д о с и т ь п р о с т о р ій , г а р н оп р и -
б р а н ій
зел ен ю
т ак и л и м а м и ,
сал і
У к р а їн с ь к о г о
С окола
(п р ив у л . Т р е т ь о г оМ а я ч . 17)
в ід б у л о с я в ід к р и т т яІ . У к р а їн -
ського Ж іночого Конгресу.
В ід к р и т т я в ід б у л о с яу вро-
ч и сто м у
н а с т р о їп р и щ іл ь н о
заповненій салі65 0 делегатка
м из к р аюта з зак о р д о н у ,300
м іс ц е в и м и
йз а м іс ц е в и м и го -
стями,щ о заняли цілу ґалєрію
В льожасс засіли
д о сто й н и к и
ў ќр ай ськ о ї
церкви, єпископи
Г р и г о р ій Х о м и ш и нт а Ів а н Л я-
р е п р е з е н т а н т ів у к р а їн с ь к и х ж і-
нок Буковини, Закарпаття,В о-
л и н і, П о л іс с я , Х о л м щ и и н ,З л .
Д ерж ав
т аК а н а д и .
З гад ал а
б е с ід н и ц яу с в о їй п р о м о в іт е ж
іп р о н а ш и х с е с т е рі з С х ід н ь о ї
У к р а їн и ,щ о в н а с л ід о к
п о л і-
тичних умовинн е моглип р и -
слатин а Конгрес своїх пред-
став н и ц ь.
В реш ті
побаж ала
б е с ід н и ц я
К о н ір е с о в и
у с п іх ів
у й о г о п р а ц і, к а ж у ч и , щ о б и
Конгресц ей положив тривкі
п ід в а л и н ип ід д а л ь ш и й р о з в ій
у к р а їн с ь к о г о ж ін о ч о г о р у х у .
П резидії Конгресу.
З ч е р г ин а н е с о кп.Е . М а к а -
руш кової
ви б р ан о
Д іл о в у
т и ш е в с ь к н й , с в я щ е н и к и -к р и л о -1 П р е з и д ію К о н г р е с ув т а к и хо -
с т а н и с л а в ів с ь к о ї є п а р х іїІ с о б а х :п . п о с о л ќ ў М іл е н уР у д -
н и ц ьк у
ь в ів ), г о л о в у ;п п
З іи а їд у М ір н у р а г а ), Ір и н у
Н евнцьку
ж г о р о д ), О л е н у
Ш е п а р о в и ч ь в ів ), Ір и н уМ а
к у х -П а в л и к о в с ь к у
ь в ів )т а
А м а л ію
'Р у б л еву
т а н и с л а
),я к заступниці голови т а
:н ів П р е з и д ії, а пп. Л ід ію
С а д о в с ь к у р а г а ), Ір и н уҐ о р -
г у л ів н у ь в ів )т а М а р іюЯ -
н о в н ч ь в ів ),я к с е к р е т а р к и
Н а внесок п.М . Рудницької
в и б р ан о
П очесну
П р е з и д ію
К о н гр есу
з п о м іж
заслуж ених
ж ін о ч и х д ія ч о кт а п р е д с т а в
н и ц ь у к р а їн с ь к и х
ж ін о к ,щ е
ж и ю т ь п о з а м е ж а м и С х ід н ь о ї
Галичини.Д о П очесної П рези
д ії в в ій ш л и :я к г о л о в ап .С о -
ф ія Р у с о в а р а г а ), б у в ш а ч л е -
н и ц я У к р а їн с ь к о ї Ц е н т р а л ь н о '
Ради,п . Тетяна Солодка( Co -
ю з У к р а їн о ку Зл. Д е р ж а в а х ),
п . Н а т а л ія Р о м а н ч и ч
(у к р а їн -
ські ж іночі організаціїв Кана-
д і),и . Н .Б а г р и н ів с ь к а (В о
л и н ь ),п . Е л и с а в е т а С т а н ь к о -
в а (З а к а р п а т с ь к а У к р а їн а ),п
М а р ія
Г ер аси м о ви ч
у к о в и
н а ),п .Г а н н а Ч и к а л е н к о о ю з
У к р а їн о к -е м іґ р а н т о к
у П ол;
щ і),п . Е .В и н о г р а д н и к о ю з
У к р а їн о к -е м іґ р а н т о к
у
Р ум у
н ії),п .Л ід ія Г о р б а ч е в а о
л і с с я ), с е л я н к а А н н а Г р и м а л ю к
(о д н аз о с н о в н и ц ьІ . С іл ь с ь к о -'
го Круж ка С ою за У країноку с
П и ш к ів ц і,п о в . Г о р о д е н к а ; ц ей
К р у ж о к з а с н о в а н о р о к ів т о м у
3 0 ) ,
п п .С идора
Н авроцька-
П а л іе в а , с е н а т о р к а О л е н аК и -
с іл е в с ь к а , О л ь г а
Ц іп а н о в с ь к а
ь в ів ),п . К у ш н ір е в а т а і
с л а в ів ). К р ім т о г о в и б р а н о
та численні представники:у к -
р а їн с ь к и х п о л іт и ч н и х
п а р т ій ,
у к р а їн с ь к о ї п а р л я м е н т а р н о їр е -
п р е з е н т а ц ії, у к р а їн с ь к і
п о сл и
т а с е н а т о р и , б іл о р у с ь к и йп о -
с о л Ф а б ія н Є р е м іч , п р е д с т а в -
н и ки
у к р а їн с ь к и х
к у л ьту р и о -
о с в іт н и хі е к о н о м іч н и х
у ста-
н о в .
'
Н а п р о с т о р ій с ц е н і с а л і,д е
у р я д у є д іл о в а П р е з и д іяК о н -
ґр есу ,д е засіл и(п о о б о хб о -
кахн а авансцені) члени ноче-
і П р е з и д ії, де теж п р и с л у -
х у в ав ся
н ар ад ам
К о н гр есу
представник влади примі
сти л и ся
з а
д о в ги м
сто л о м
п р ед став н и к и
у к р а їн с ь к о ї,
теж польськоїт а закордонної
п р еси .В
х ви л и н і
в ід к р и т т я
К о н гр есу ,п р и ж у р н ал істи ч и о -
му столі були заступлені такі
ч а с о п и с и : „Н о в и йЧ а с ", „Н а -
р о д н я С п р а в а ", „Н а ш П р а п о р ",
„Д іл о ", „В іс т і", „Н о в а З о р я ",
„П р а в д а ", „Ю н а ц т в о ", „Ѓ о т о `
в і",„Н а ш
П р и я т е л ь ",всі В а
с и л ія н с ь к і в и д а н н я ,а з п о л ь -
с ь к и х ч а с о п и с ів „Іл ю с г р о в а н и
К у р єр
Ц о д з є и н и ",
„Г а з е т а
П о р а н н а ", „Е к с п р е с В є ч о р н и ",
„В єк
Н о в и ", „К у р є р
Л ьвов
с к і",„П р а ц а о б и в а т е л ь с к ак о
б є т ", ‚‚Б л ю щ ", „К о б є т а в с п у л -
ч е с и а ",а н ім е ц ь к і „В ін е р
Ж у р н а л ь "і „К а т о в іц е рЦ ай-
т у н г ".
Конгрес відкрила голова Д і-
л о в о го
Комітету Конгресуп .
Е в г е н ія М а к а р у ш к о в а
ь в ів )
к о р о тк о ю
п р о м о в о ю ,в я к ій
в ід ім е н і т о г о ж
Д іл о в о г оК о-
м іт е т у
п о в и тал а
д о с т о й н и к ів
ц е р к в и , у с іх п р е д с т а в н и к івт а
т е х н іч н и й с е к р е т а р ія тв осо-
б а х :п п . ю б а Г о р о щ а к -К р у -
ш ельницька, О лена
З а л із н я к ,
М а р ія
М е л ь н и к ів н а
(в с і з і
Л ь в о в а ).
С т а н и с л а в ів ' в и т а є
К о н гр ес
П іс л я в и б р а н н я о б о х П р е з и -
д ій К о н г р е с ув ід ім е н і с т а н и -
с л а в ів с ь к о ї Ф іл ії „С о ю з аУ к-
р а їн о к "
в и тал а
п р о м о в о ю
К о н г р е с г о л о в а т іє ї Ф іл ії,п
А м а л ія Р у б л е в а .
50 л іт м и н у л ов ід т о г о ч а с у —
к а з а л а б е с ід н и ц я —як із С та-
н и сл ав о в а
вийш ов
гу р тж і
н о к , щ о б и в к а з а т и у к р а їн с ь к ій
ж ін ц і ш л я хд о н о в о г о ж и т т я .
Р я д и ж ін о к , щ о п ід п р о в о д о м
ц и х п е р ш и х п р о в ід н и ц ь іш л і
ц и м ш л я х о м , п о с т ій н о б іл ь ш а
л ий к р іп ш а л и .А
н и н іш н ій
К о н гр ес ц е д о к а з, щ о ж ін
ки зрозуміли вагу хвилі й то
мут а к численно зійш лисьт у т
щ о б и с п іл ь н о р а д и т ин а д в а -
ж н и м и ж ін о ч и м и
сп р ав ам и .
Д а л ь ш е б е с ід н и ц я ,я к г о л о -
в а с т н а и с л а в ів с ь к о ї Ф іл ії С У .,
п о в и тал а
в с іх
п р и с у т н іх ,
прибулин а К онгрес,ч и лиш е
г о в ід к р и т т я , б а ж а ю ч и ,
щ оби ночували себея к своїу
Т р іс т а н Б е р н а р .
Д
Е
Щ
О
П
Р
О
Л
ІК
У
В
А
Н
Н
Я
У
С
П
Е
Ц
ІА
Л
ІС
Т
ІВ
Ж а р т .н ік о л и
н езлож итьі
.іб р о ї п е р е д
м е д и ц и н о ю ...А
в с е }ќ -'н ік о л и ,ц е м о ж е м оо т -
вертр, сказати, лікарін е були
т а к ? %б в а ж и іт а т а к і т а л а н о в и -
т і,я кс ь о г о д н і.
Л иш е
лю ди
н еп р и д е р -
ж ую ться
їх
в к а з ів о к .
В они
в в а ж а ю т ь л ік а р ів с в о їм ис п а -
си тел ям и ,т а к о л и
н ев и д у -
ж а ю т ьд о в іс ь м о х
д н ів ,п е-
рестаю ть слухатиї х вказівок.
Тоді каж уть: той і той мені
н іч о г он е п о м іг .
Це тому, ш о ви йогон е
слухали. Колибв и його були
с л у х а л и ,, був би в и л іч и вв а с .
Т р еб а
б у л о
придерж уватися
й о го
в к а з ів о к
ч о т и р и , в іс ім
м іс я ц ів , с к іл ь к и п о т р іб н о .
В и з н а є т е Ш ім у н а .Ц е тон
т о в с т е л е з н и й , `б о р о д а т и йч о -
л о в іч и с в к о ,щ о н о с и т ь р е д е н -
г о т '. Ш ім у н з н а й ш о в м е н е т о м у
чотири роки. В ін знав,щ о я
в се, вдержував звязки
з най-
с л а в н іш и м и
п р ед став н и к ам и
м е д и ч н о ї н а у к и . Ш ім у н в а ж и в
т о д і д в іс т а с ім д е с я т ь ф у н т ів .
Х о т ів п о х у д іт и . Я дав й о м у
ад р есу
д о к то р а
Б ел яр ту р аз
в у л и ц і Л я ф а є т а ... П іш о вд о
н ь о г о ... Б е л я р т у р о г л я н у вй о -
г о .:.т ап ід д а в й о г о л ік у в а н -
ню ,я к е в ж е д а в н іш е д а л о д у -
ж е д о б р і в и с л ід и : к а з а в й о м у
б а г а т о х о д и т и п іш к и .З а ш іс т ь
т и ж н ів Ш ім у н у т р а т и в д в а ц я т ь
т и ж н ів Ш ім у ну
п я т і ф у н т ів .
Та показалося,щ о ногий о -
го заслабін а такий тягарй о -
го тіла. Н е м іг у ж е ходити.
Ноги йому попухли. В ін п р и -
йш овд о М ене.Я справив його
д о 'д о к т о р а
Ш іц м е р а , л ік а р я
а в с т р ій с ь к о г о
п о .х о д ж е н я .
лікував такі недуги
к у п ан н ям
н ігу б о л о т і, с е б т ов н а м у л і.
М ій Ш ім у н в и д е р ж а вц е л ік у -
в а н н ят р и м іс я ц і,а п іс л я т р о х
м іс я ц ів н о г и
його булиз о в -
с ім
в и л іч е н і.„А х ! с к а з а вв ін
м е н і, я к и йя в д я ч н и й т о б і!Я к
мені тепер легко, щ о нечую
в ж ети х б о л ів
уч л е н а х ! Я
б у вб и з о в с ім щ а с л и в и й ,к о -
либ не м ав того болю
в го р -
л і!"
Бо требав а м знати, щ о в ін ,
держ ачит а к довго ногив бо-
л о т і, д іс т а в б о л ів г о р л і.В о
но йому спричиню вало великі
т е р п ін н я .Т а н іщ от ч е С у л о
л е к ш е ,я к в и л ік у в а т и
це. Я
з а р а з с п р а в и в й о г од о л ік а -
ря Ш олям еля. Ш олям ель твер-
д и в ,щ ор іж н і н е д у г и
п о х о -
д я т ьв ід л и х о ї ц и р к у л я ц іїк р о -
вив го р тан ц і. В ін п р и в ер тає
цьому організмові його ж н т-
тєву силу
п р и помочі елек-
трики. Взявсяз а таке
л ік у -
ванняі справа була готоваз а
к іл ь к а м іс я ц ів . Н е д у г а
го р л а
м и н у л а
з о в с ім .
Н а н е щ а с т я , Ш ім у не з ро-
д и н и
н ер во ви х .В ін тер п и ть
н а н е р в о в іс т ь ,а е л е к т р и ч н іс т ь
іщ е п о г ір ш и л аїї. Щ о д н я м а в
т р и -ч о т и р и н е р в о в і н а п а д и ...Я
й о м у с к а з а в : „М ій л ю б и й ,т а ї
н е м о ж е б у т и . П ід ид о д о к т о
ра Лянглєвана
тар о з п о в ід ж
йомув с е . Скажи йому,щ о
прислав тебе. В ін тебе скоро
в и л ік у є .
Л янглєван
зап и сав
йтЬму бром. Бром
н а й л іп
л ік п р о т и б о л ів н е р в ів , к о л и
його брати
п ол ік а р е в ій р е
ц еп ті.Н і за б а га то ,н і зам ал о .
Ш імун
держався точно
л ік а
ревих вказівок. I за дужек о -
р о т к и йч а с , ш іс т ь м іс я ц ів ,н ер -
вові напади устали. М ій прия-
тел ь
став
зн о ву
ж итип р а -
вильним життям.
Т аз Ш ім у н о ин е б у л о Д об-
р е, як і ву с ім , щ онездуж а-
ю тьн а ж олудок.Б о бромн е
для жолудка.В ін псує,н и
щить, спричиню є погане трав
лення. Коли
ч о л о в ік
н езд у -
ж аєн а ж олудок,н е треба в ід -
кладати. Треба йому негайно
зв ер н у ти сяд о п р о ф есо р аБ і-
р ід о в а , а цей в и л ік у є й о г оз а
о д и н ! с е з о н .Я п о р у ч и в Ш ім у н а
професорови. В ін оглянув його
т а п р и п и с а в й о м у с п е ц ія л ь н е
л ік у в а н н я . Д у ж е
м ало
м яса,
м ало вина, води, горохове,б а-
р аб о л ян е
п ір е . Ш ім у н
ви д у -
ж авз а короткийч а с .
ђ ў в д у ж е щ а с л и в и й .Я с т р і-
нув йогон а моїх сходах.П ри-
х о д и в п о д я к у в а т и м е н і. П о ч у -
вався недобре,бо був занадто
потовстів.Т ай не дивота! Їсти
с а м і м у ч н і с т р а в и !... Т е п е рв а -
ж и в р ів н о322 ф у н т и ... Т о бу-
я о з а б а г а т о ... „Т р е б ац е л ік у -
ватит а переш кодити
том у
ск азавя й о м у .Т а к о л и я зн о
ву
сд ан у
х у д іт и , с к а ж ем е
ні ходити
п іш к и , н о г изн о
ву спухнуть меніі т а к далі
„Н е
м у си ш
х о д и ти
п іш к и ,
с к а з а вя й о м у .Є й ін ш і с п о с о
б и ,я кп о х у д іт и . П ід у
б о ю
д оін ш о г о о г о ' п р и я т е
л я ,д од о к т о р а Л е р а н ш е р і,
Л єранш ері
П оручив
йом у
їх а т ин а к о н і, о д н а ч еі
с о б і.Н е д о с и т ь
у зя ти
ко н я
п е р е їх а т и с я л іс о м . Л я р а н ш е р і
н ап и сав
в к а з ів к и
н а
д в ац я
т ь о х с т о р ін к а х .Т ам б у л ос к а
з а н о , в яку п о р у т р е б а в и їх а
тН, скільки
часу требап р о
в е с т и , с к іл ь к и їх а т и т р у х ц е м ,
с к іл ь к и
ч в а л о м ... Ш ім у нв и -j
брав гарного кояят а почав
в п р ав и .
П очав томут р и д н і, а в ж е
в п а вн а с ім д е с я т ьд в а ф у н т и .
Ц е г а р н и й а й с л ід .
Т р е б а .в а м
с к а з а т и ,' щ о за
п е р ш и м в и їз д о м
у п авз к о н я
і й о м у м у с іл и ' в ід т н т и л ів ун о -
гу,я к а важила точно
с ім д е -
ся тьд в а ф у н т ќ
О с ьв е н ч о л о в ік , я к и йу с е
точно слухав лікаревих вќазі
во кі як и йв ід м ед и ц и н ид і-
став усе те,ч чого жадавв ід
н е ї,
У ченик.
А х, Іи ќ о д а , щ оЛ ю двик
XIV. ие був' р и м с ь к и м
к о р о -
лем !
А ) т 'о 'ч о м у ?
Б о я такн а п и с а в ум о їй
о с т а н н ій ш к іл ь н ій{ з а д а ч і 1
П ром овап .М іл е н н Р у д н н ц ь
к о ї.,
По привитальному
сл о в і
Рублевої виголосила
о д н о го
динну, програмову промову
п о с о л к а М Іл е н а Р у д н и ц ь к а .
о к л а д н іш и й з м іс т п р о м о -
иП О С .М . Рудницької подамо
ІК Р Е М О ).
П р и в іт и .
П о промовіп . посолќиР у д -
н и ц ьк о ї
П реосвящ енні
К и р
Г р и г о р ійі К и р Ів а н в ід їх а л и ,
в льож і лиш ивсяо . крилош а
н и н Г ір н я к .
За промовою п.М . Рудниць
к о ї с л ід у в а л и п р и в іт ив пер
ш ій м ір ів ід у к р а їн с ь к и х о р ґ а
н із а ц ін з п о з ам еж П о л ь щ і.
П ерш а
п р и ви тал а
К о н гр ес
п. Софія Русова,я к представ
н и ц я ж ін о к С х ід н ь о ї Ў к р а ї
н и , яким довелось тепер ж ити
н а е м іг р а ц ії. С т а р е н ь к уп. С
Русову Конгрес витав бурхли
вими оплесками,а наш а сені
орка дріж учим голосом вќазу-
вал а на той в ел и к и й м ур, щ о
йогон е могла переступити
к р а їн с ь к а ж ін к аз С х ід н ь о ї
к р а їн и , щ о б и в з я т и
у ч асть
К о н г р е с і. Д а л ь ш еб . ч л е н и ц я
У к р а їн с ь к о ї Ц е н т р а л ь н о їР а д :
зм алю вала
яр к и м и
краскам и
ж ахливе
полож ення
ў к р а їн
с ь ќо го
н ар о д у
по тім
б о ц і
З б р у ч а ,а в т ім
іу к р а їн с ь к і
ж інки.Та цей Конгрес, казал;
б е с ід н и ц я , с к р іп л ю є в нас ус
в ір у , щ о це л и х о л іт т я в н е д о в з
с к ін ч и т ь с я ,
щ о
засм іється
знову Дніпро,та щ о тодізм о
ж у т ь у к р а їн с ь к і ж ін к и з їх а т и
с ян а В с е у к р а їн с ь к и й Ж ін о ч и й
Конгрес уж еу власній хаті
В ід у к р а їн с ь к и х ж ін о к Б ў ќ о `
в и н и в и т а л а К о н г р е сп . М а р ія
Герасим ович. Буковинські
к и —к а з а л а в о н ам іж ІН Ш І
простягаю ть до вас руки,
б из в а м и к у в а т ит а -д о б у в а т і
к р а ^ц у д о л ю у к р а їн с ь к о м ун а
р о д о в и .
П . Ір и н а
Н евнцька
в и тал а
К о н г р е св ід у к р а їн с ь к и х ж ін о -
ч и х о р г а н із а ц ій З а к а р п д т с ь к о
:
У к р а їн и . У к р а їн с ь к а ж ін к аЗ а
карпаття Пробудилася вж е
з а я в и л а б е с ід н и ц я .Ц е с в ід ч и т ь
л и ш еп р о в е л и к у ж и в у ч іс т ьу -
к р а їи с ь к о ї н а ц іо н а л ь н о ї
ід е ї,
я к а д о в е д е У к р а їн с ь к у Н а ц ію
до воскресення.
П .Тетяна С олодка,щ о гово
р и л ав ід у к р а їн с ь к и х ж ін о ч и х
о р г а н із а ц ій З л у ч е н и х Д е р ж а в ,
в п е в н я л а К о н г р е с ,щ о ў к р а їн -
с ь к а ж ін к ав З л у ч . Д е р ж а в а х
не заснмілю валася,та щ о вона
живо відчуває змаганняр ід -
н о г о к р а ю , р а д іє й о г о у с п іх а -
мит а болієз його невдач,
В аш
у с п іх— це н а ш ар а -
д їс т ь з а я в л я л ап . Н а т а л ія
Романчич,щ о витала Конгрес
в ід у к р а їн с ь к о г о ж ін о ц т в аК а-
нади. Бесідниця згадувалам
щ ов К анадіє багатот а -
ж ін о к , які щ е не б а ч и л и
р ід н о г о к р а ю ,б о р о д и л и с ьн а
е м іг р а ц ії, так як
б е с ід н и ц я ;
п р о т ев с і в о н и н а й ж и в іш ец і-
к ав л я ть ся
д о л ею
р ід н о г о
краю .
Г ЬН . Б а іів л к а
в и тал а
К о н гр есв ід у к р аїн сь к о го ж і-
н о ц тваВ о л и н і. Х оч В о л и н ян к а
ч у л и ми — п із н о п р о к и н у -
л асьд о у к р аїн сь к о го
гром а-
дянського ж иття, проте хоче
в о н ап ід с п іл ь н и м
ід е о л ь о г іч -
н и м
п р о в о д о м
б о р о ти ся
з а
к р а щ у д о л ю У к р а їн с ь к о г о Н а-
р о д у .
П . Л ід ія Г о р б а ч е в а з а я в л я -
л а ,щ о у к р а їн с ь к і ж ін к и П о л іс -
ся хочуть ратувати наш ум ай-
б у т н іс т ьти м , щ о в и х о в у ю т ь
с в о їх д іт е йн а п р а в д и в и ху к -
р а їн с ь к и х г р о м а д я н .
О клики
„С л а в а "
п ер ед ав
Конгрес Полісянкам, щ о так
гарной правильно розуміють
зав д ан н я
у к р а їн с ь к о ї
ж ін к и -
м атер и .
В ід Х о л м щ и н и в и т а л а К о н ґ-
респ . М аланю кова,щ о вќазу-
в а л ан а с в іт л у м и н у в ш и н у т іє ї
ч а с т и н и у к р а їн с ь к о ї з е м л і,к о -
ли там щ е княж ивн аш король
Д ан и л о .
У к р а їн с ь к і
ж ін к и
Х о л м щ и н ин е заб у в ал и про цю
славну минувш инуй працю ва-
тим уть н адти м , щ оби цю пре
гарну традицію засвідчитид і-
л ам и .
З Б е с а р а б ії їх а л ан а К о н г р е с
Ч орню хова. А ле_ рум унські
в л а с т и з а д е р ж а л ин в Ч е р н ів -
ц ях та не п у сти л ин а К о н гр ес
Т о м ув ід у к р а їн с ь к о г о ж ін о ц
тва Бесарабії витала, оплеску-
вана Конгресом, донькаЧ о р -
н ю х о в о ї,п . Ч о р н ю х ів н а ,щ о
п е р е б у в а єу С х ід н ій Г а л и ч и н і
н а с т у д ія х .
Просто ентузіястично
в и тав
Конгрес представницю
М іж и а -
роднього Ж іночого Союзу,п .
Ш іп ш ін ґс , яка —як к а з а л ап .
М . Р у д н и ц ь к а в ід д а л а в е л и -
кі прислуги взагалід л я укра-
їн с ь к о г о н а р о д ув й о г он а й -
тяж чих хвилинах,яка є щ ирою
п р и ятел ьк о ю
У к р а їн ц ів . П а н і
Ш іп ш ін ґс
в и тал а
н ім е ц ь к о ю
м о в о ю К о н г р е св ід М іж н а р о д -
нього Ж іночого Союзу (С у ф -
р а ж ),баж аю чи, щ оби
як н ай -
с к о р ш е н а с п івч а с , к о л и у к р а -
їн с ь к а ж ін к а м о г т и м е т іш и т и с я
п о вн о ю
свободою .
' З ч е р г и ' л ід у 'в 'а л и
п р и в іт и
в ід
у к р а їн с ь к и х
п о л іт и ч н о -
к у л ь т у р н о -о с в іт н и х
т ае к о н о -
м іч н и х о р г а н із а ц ій .В ід У Н -
Д О -н ят а У к р а їн с ь к о ї П а р л я -
ментарної Репрезентації витав
К о н гр ес пос.В ол. З агай к ев и ч .
В ід „П р о с в іт и "д -р С т . Б р и к .
В ід „Р ід н о ї' Ш к о л и " п р о ф ,
Ів а н Г а л у щ н и с ь к н Й .В ід Р е в .
С ою за
У к р а їн с ь к и х
К о о п ер а-
тивін ж - Ю . П авликовський.
В ід „С іл ь с ь к о г о Г о с п о д а р я "
А . П а л ій .
В ід б іл о р у с ь к о г о н а р о д ув и -
тав Конгрес білоруськийп о -
с о л Ф а б ія н Я р е м іч .
С п іл ь н а д о л я к а з а вм .ін .
п о с о л Я р е м іч с у д и л а с ьі вам
і н ам . А ле йу васів нас є ота
незломна, збірна воля до єд-
ности, щоби
так и м
ш ляхом
д ій т ид о в о л і. В а ш а п е р е м о г а
є нашою
п ер ем о го ю .І то м у
Конгресови бажаю
найкращ их
у с п іх іву й о г о ' п р а ц і. Х ай ж и є
у к р а їн с ь к а ж ін к а , у к р а їн с ь к и й
н а р іді У к р а їн а !
Конгрес подякувавп о с .Я ре-
м іч е в и за те б у р х л и в и м ио п -
Л Є С К ІІМ И .`
П о 20-х в и л е в і й п е р е р в ів ід -
ч и ту в ан о
п и сем н і
п р и в іт и ,
щ о н а с п іл ив ід п о о д и н о к и ху -
к р а їн с ь к и х ‚ж ін о к в и з н а ч н и х
д ія ч о к ,в ід у к р а їн с ь к и х ж ін о -
ч и х о р г а н із а ц ійз к р а ю
та з
р іж н и х д е р ж а в , в р е ш т ів ід у к -
р а їн с ь к н х у с т а н о в , п р е с ит а ін -
ш и х о р г а н із а ц ій .
Н а ж аль, впорядчики свята
н е
п о д б ал и
п р о
м егаф он и
у ч н о м о в н и к и ),
том уп р о -
м б в і. п р и в іт ів м о г л и в и с л у х а т и
добре лише
ті, щ ос т о я л и
близько трибунид л я промов-
П ринявш и
п р ави л ьн и к
рад, Конгрес вибравіщ е д в і
К о м іс ії: р е з о л ю ц ій н ут а о р ґ а -
н із а ц ій н у .
Д о
Р е з у л ю ц ій н о ї
К о м іс ії в в ій ш л и :п п .д -р Х а р и -
та Кононенко
ж г о р о д ),я к
голова,я к члени: Єлисавета
С танькова
ж г о р о д ), М а р ія
С т р у -и н с ь к а , Џ аг. Д о р о ш е н к о ,
Л .Б урачинська, А нтони наК о н -
р ад о в а, Ір . Г у р ґу л івн а,Ев.М а-
каруш кова,
О л.З а л із н я к о в а
(в с і . з і Л ь в р в а ).
О р г а н із а ц ій н а К о м іс ія с к л а -
д а е т ь с яз т а к и х ч л е н ів : г о л о в а
п . О я. З а л із н я к ь в ів ); ч л е н и !
В .З а в а д с ь к а а р ш а в а ),н .
Р о м а н ч и ч а н а д а ),М . Г е р а с и -
м о в и ч у к о в и н а ),1р . Н е в и ц ь -
к а (З а к а р п а т т я ),О л. П ід г ір -
с ь к а о л и н ь ),Т . С о л о д к а (А -
м е р и к а ),Н . В и н о г р а д н и к(Б у -
к а р е ш т ), О л е н а Ф е д а к -Ш е п а -
р и в и ч ь в ів ).
Н а тому скінчилися наради
перш огод н я К онгресу.Р е ф --
р а т івн е ч и т а н о н ія к и х .
В суботу вечером
в ід б у в с я
в салі м ісцевого театру вели-
ч ави й
к о н ц ер т
зп р и во д у5 0.
л іт н ь о г о
ю вилею
засн у ван н я
п е р ш о г о у к р а їн с ь к о г о ж ін о ч о -
го товариства. Концерт звелн-
чали своєю присутністю пред.
став н и ќй
у к р а їн с ь к о г о
д у х .),
венствап ід проводом Преосвя-
щ енного Івана Л яттШ евського,
у с і п р е д с т а в н и к и ,щ о п р и їх а -
лин а відкриття Конгресут а
дуже численно делегатки. С а-
л я т е а т р у б у л а п о в н іс ь к аго -
сгей .
День української селянки.
Так називався другий день
І. У к р а їн с ь к о г о Ж ін о ч о г оК о н -
гресув - Станиславові. Тисячі
українських селяноку прегар-
н и х н а ц іо н а л ь н и х с т р о я х ,н о -
л о д и хі с т а р ш и х ,щ о з іб р а л и с я
в н е д іл ю
п ер ед п о л у д н ем
на
с т а н и с л а в ів с ь к ій
п л о щ і К аси
О щ адносги, вказувалина те,
щ о д е н ьц е йб у в г іа п р а в д уп р н -
с в я ч е н и й у к р а їн с ь к ій с е л я н ц і.
П очавсяц ей день Конгресу
тю левою С луж бою Бож ою ,щ о
їїв ід п р а в и в н а згаданій площі
П р е о с в я щ е н н и йд -р , Ів а н Л и т и -
ш евськийв асисті ректорас т а -
н и с л а в ів с ь к о ї
Б о г о с л о в ії,о
д -р а А в к с е н т ія Б о й ч у к а , та ка-
тедрального станиславівського
пароха,о . к а н . Романа Лобо-
д и ч а ,й п ід д ія к о н ів .
Служ ба Бож а почалася в го-
д и н і9. П ід к о в о ю
у стави л и ся
к о л о к а п л и ц і с іл ь с ь к і д ів ч а т а
щ о опісля станулид о вправ,а
з а н и м и с т а р ш і с е л я н к и (о д н і
й д р у г із р іж н и хсіл і п о в іт ів )
в трійкахт а кольонаху зраз-
н о в о м у
п о р я д к у .Н а три бун і
у м іс т и л и с ь п р о в ід н и ц і ў к р а їн -
с ь ќо го
ж іночого руху, деле-
ґатк и ,
запрош ені
го стіт а
п р ед став н и к и
р іж н и х
ў к р а їн -
с ь к и х у с т а н о в ,щ б п р и їх а л ин а
К о н гр ес.
У к р а їн с ь к і п р а п о р и , ш о ма-
я л ин а д т р и б у н о юта на п л о щ і,
с в ід ч и л ип р о в е л и к е с в я т оу к
р а їн с ь к о г о
С тан и сл ав о в а.П о
площ і
р о зси п ал и ся
со р о к аті
к р аск и
с т р о їв у к р а їн с ь к о їс е -
лянки,щ о не лиш е м анилиѓл я-
дача, але й звеличували свято.
О ц я к р а с а н а ц іо н а л ь н о ї н о ш і
н е о д н о м ут а н е о д н ій п ід с у н у л а
думку: який великий просту-
поќ роблятьт і, щ о ц ю ношу
заміню ю ть міською тандитою !
І з о л о т е с о н ц е в с м іх н у л о с я
т іє ї д н и н ид о у к р а їн с ь к о їс е -
Л И Н К И . Була прегарна погода.
П ідчас С луж би Б ож ої співа-
ли злучені станиславівськіXO-
р и
„Б о я н "т а
„Д у м к а "п ід
проводомп . Я рослава Бариича
П р о п о в ід ь .
П о С луж бі Б ож ій П реосвя-
щ е н н и й Ів а н Л я т и ш е в с ь к и йв и -
г о л о с и в п р о п о р .і-ь .
В и таю
в а с к а з а в м . ін
П реосвящ енний —у цей вели-
к и й д е н ь . Т іџ .у с я ,щ о п о ч а л и
ви йогоз Богомт а к ,я кІ вч с-
р а ш н ій . Тим ви
з а с в ід ч и л и ,
щ о у к р а їн с ь к а ж ін к а х о ч еп і-
ти шляхом
х р и с т ія н с ь к н х38 -
с а д . Х р и с т ія н с т в о п е р ш ел а ю
ж ін ц і р ів н о п р а в н іс т ь , п ід н е с л о
стану упокоренняі лаз
0
їй н а л е ж н е м іс ц ев с ім ѓ. Т е,ш о
ж інка нині займає таке поваж-
н е с т а н о в и щ еу с в іт і,є в и п л и -
в о м
д ія л ь н о с т и
к ато л и ц ьк о ї
церкви, христіянства. П ереж н-
ваємо тяж кі часи. Н ам треба
лю дейз ш ироким серцем ,лю -
д е й , о в ія н и х ід е а л із м о м . А іч
м о ж е д а т ин ам л и ш е х р и с т ія н -
ська м атір,щ о м ає глибоку в і-
рув Бога. Вправді держава
кладе рукун а вихованняД ІТ Е Й .
А ле вистарчить того часу,ко -
ли дитина перебуває лиш е п ід
о п ік о ю
матери, щ обиця на-
тір защ іпила дитиніт і скарби,
щ о лиш атьсяп р и дитинін а
цілеї ї ж и ття;той час внстар-
ч и т ь , щ о б и м а т Г р в ш іп н л ав
дитину почуття чеснсти та по-
LOFT.
чутгя потреби
прислуж итися
свояў народови.
Нам треба лю дей,щ о стави-
ТИМ УТЬ
м о р а л ь н і д іл а
п о н ад
„а т е р ія л ь н і к о р и с т и . Т а к ів л а -
с ж
п о к о л ін н я т р е б ан а м в и х о -
вати,б о лиш е вони зможуть
в и б о 'р о т ин а м к р а щ у д о л ю .
ув а ш великий день Конг
,ч ч У
баж аювам , щ обив с і в и
І ,',з а б у л и , щ о м и є п ід з а р я
д ,,м
Божого Провидіння,
в а е. 40
обовязкн супротиБ о
г а
и
щ обиті, щ о о п р ац ьо в у `
й т и м у т ь р е з о л ю ц ії,н е б у л и
ви д уж н и м и
су п р о ти
р е л іг ії
І^л и п р а ц ю с в о ю
о п р етен а
засад ах
к ато л и ц ьк о ї
м о р ал ;
то виросте поколінняз криш
тальним характером, таке,
С В О Б О Д А , П О Н Е Д ІЛ О К ,9-г о Л И П Н Я ,1 934.
д р ен а м в ір ив к р а щ е з а в т р а '
П о п о л у д н і т о г о жд н я в ід б у -
У к р а їн с ь к о ї Н а ц ії.
J.iacb А к а д е м іяу д в о х с т а н и `
Д альш е
п о д ал а
б е с ід н и ц я с л а в ів с ь к и х с а л я х „С о к о л а "і
н а п р я м н і,п о я к и хм ає йти у -'„М о н ю ш к а ",а р ів н о ч а с н он а