Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1934-193

Svoboda-1934-193

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

pdf

text

original

ТРИ ЦЕНТИ.
Р Ш
XUL
Ч і И ю Ч
Д ж ерзгГ С 4тн, Н , Д ж і, субвгИ )I r j серпня,
Ь
Vt5t Aitt - № уѓЛ З-
Jtrtey С ѓѓу, N. J., SaturrJay, Au-u-t1 8 ,Ґ 934.
THREE CENTS.
У Р Я ДП Л Я Н У ЄК О Н Т Р О Л ЮН А Д
В А Ш И Н Г Т О Н . Б ю р о Р іл ь н и ч о ї Г о с п о д а р к и
об чи сли ло,щ о в с я н а д в и ш к а р іл ь н и ч и х п р о д у к т ів
знищ ена останньою посухою. Супроти цього уряд
береться теперд о р а д и к а л ь н о ї р е в із ії р іл ь г ій Ч о ї п о -
л іт и к и .
П рограм ад е п а р т а м е н т у р іл ь н и ц т в а й д е т а к д а --
лско, щ од е п а р т а м е н т м у с и т ь д л я ц ь о г о м а 'г и
1
в ід '-
п о в ід н і н о в і закони. П роект цих законів якраз те-
пер виробляєд е п а р т а м е н т д л я п р е д л о ж е н н я їх н а й -
б л и ж ч ій с е с ії конгресу. П роектоване законодавство
кладе головний натиск на контролю пош ирення у-
прави рільничихп р о д у к т ів . Ц е ї к о н т р о л і п о Ш й -
рення уряд неп о к и н е н а в іт ь у н а й б л и ж ч о м у р о ц і,
к о л и в ін б у д е старатися довести до виповнення
п р и п а с ів р іл ь н и ч и хп о о д у к т їв , в и ч е р п а н и х п б с у х о ю .
Уряд далів и р о б л я є п л я н м а г а з и н у в а н н я р іл ь -
ничих продуктів на фармах та видавання на раху-
нок нихп р и п а с ів п о з и ч о к .
С У Д ПРИЗНАС СПОЖ ИВАЧАМ
ПРАВО Д О
С Т РА Й К У .
Н Ю
П О Р К . Г р у п а п е к а р с ь к и х п ід п р и є м ц ів
з д іл ь н и ц і Б р о н ќ е дом агалася, щ об суд заборонив
консументам пікетуватип е к а р н і. П е к а р і с т о я л и н а
с т а н о в и щ і, ш оп р а в о д оп ік е т у в а н н я м а ю т ь т іл ь к и
р о б іт н и к и , а л е не консументи.
Суд станувн а ін ш ім с т а н о в и щ і і в и д а в р іш е н -
н я, щ о консументит е ж м а ю т ь п р а в о п ік е т у в а т и п ід -
приємства. коли вони почуваються
п о к р и в д ж е н і,
п р и м ір о м , з а н а д т ов и с о к и м и ц ін а м и а б о з л о ю я -
к іс т ю т о в а р у .
ЗА ГРО ЗАГ Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О С Т Р А Й К У В TKAtfbKIM
П Р О М И С Л І.
Н Ю
П О РК . К о н в е н ц ія „Ю н а й т и д Т е к с т и л
Воркерс оф Америка" постановила викликати ро-
б іт н и к ів ц ь о г о промислу на генеральний страйк.
Як прийде до страйку, то буде це один з най-
б іл ь ш и х с т р а й к івв іс т о р ії а м е р и к а н с ь к о г о р о б іт -
ництва. бо цяю н ія с а м а м а є к о л о 300,000 ч л е н ів , а
в о н а м о ж е щ е пот #г р и у т и за собою
к о л е -- -200,000
ін ш и х ,н е з о р г а н із о в а н и х р о б іт н и к ів п р о м и с л у .
Страйк маєп о ч а т и с я д н я 1. в е р е с н я . Р о б іт н и -
ки дом агаю тьсяр о з в я з а н н я к о м п а н ій н о ї ю н ії. А м е -
ри кан ськаФ е д е р а ц ія П р а ц і з а я в и л а , щ о в о н а с т о їт ь
за страйк з усім ис в о їм и ' з а с о б а м и .
В А Ж Н Н ИД О Б У Т О К
С Т А Л Е В О Ї
Ю Т.
П И Т С В У Р Г а .). — К р а Є в а Р о б іт н и ч а Р а д а 'в и -
дала в спорі м іж р о б іт н и к а м и й с т а л е в и м и п їд п р и -
ємця.ми важ нер іш е н н я , в к о т р ім к а ж е , щ о п ід п р и -
емці маю ть мож ем о р а л ь н и й ін т е р е с в о р ґ а н із а ц ії
р о б іт н и к ів ,а л е н е м а ю т ь -п р а в н о г о ін т е р е с у ; т о м у
п ід п р и є м ц і н ем а ю т ь п р а в а д о б и в а т и с я в ід р о б іт н и -
ч о ї ю н іїп о д а т и п ід п р и є м ц я м с п и с ч л е н ів ю н ії.
Б У Н ТВ Я З Ж ВУМ ІС Ь К ІЙ
В Я З Н И Ц І.
Н К ) Й О Р К . П о н а д 1,200 в я з н ів м іс ь к о Ѓ в я з -
пиці наВ е л ф е р А й л е н д ї з б у н т у в а л и с я т а ц іл и м и г о -
динам и зчиняли пекольний галас, поки вязйичний
к о м іс а р н ед о в ід а в с я п р о п р и ч и н и б у н т у т а з а п е в -
нив вязнів,щ о ч у т к и п р о о б к р о є н н я п р а в в я з н ів
н е п р а в д и в і.
С е р е д в я з н ів п іш л и с п л е т н і, щ о їх п о з б а в л е н о
прав до скорочення кари та щ о їх маю ть набудуче
корм и тит іл ь к и „с е н д в и ч а м и ".
У Б Й В Ж ІН К У '.
Б Е Й О Н ю Д ж е р з і). М а р ія Д а н ь к о в о р о -
ж и л а с в о їмг о с т я м з К а р Ѓ , а с к ін ч и в ш и в о р о ж б у ,
х о т іл ав ід в е с т и г о с т е й ќ о м ів . М у ж з а б о р о н и в їй
ви й тиз х а т и . Г о с т і п іш л и с а м і, а л е з а я к и й с ьЧ А С
пані Д а н ь к о в и б іг л а з м е ш к а н н я , а з а н е ю б іг її
м уж ,в и м а х у ю ч и р е в о л ь в е р о м . Ж ін к а
в тек л а
д о
м еш канняс у с ід а Р о м а н а Г о л у б є в с ь к о г о , щ о ж и є
н а т імс а м ім п о в е р с і, а л е ` м у ж її в л о в и с я ' й м е ш -
кан н яз а н е ю . Т у т в ій с т р іл и в їй у Г о л о в у , а к о л и
вонав п а л а б е з ж и т т я ', з в е р н у в р е в о я в в е р с о б і д о
ви скай о д н и м ` в и с т р іл о м у б и в с е б е н а ` м іс ц і'.
С у с ід и к а ж у т ь , щ о Д а н ь к о н е п р а ц ю в а в ` т р и р о -
кн тащ о й о г о ж ін к а у д е р ж у в а л а с е б е , м у ж а й т р о є
д іт е й , викладаючи карти.
П Р О Д А В
Ж ІН К У ?
Г О Б О К Е Н ю Д ж е р з і). П о л іц ій й р е ш т у в а -
іа40-л їт н ь О г о Р й ч а р д а Р о с т а , й о г о 30-л іт н г о ж ін к у
П л ь д е ґ а р д у т а 44-л іт н ь о г о ін ж и н ір а ` П а в л а Г е р м а н а .
П о л іц іяз а к и д у іе їм , щ о н а о с н о в і у с т н о ї у м о в и Р и `-
ч а р д Р о с т П р о д а в с в о ю ж ін к у Г е р м а н о в и з а 700 д о -
л я р ів .
П о л іц ія к а ж е , щ о в о н а м а є в с в о їм п о с ід а н н ю
п о с в ід к у , виѓваЂ леѓѓў Ростам и на` суму, заплачеѓѓў
'ер м ан о м . П о заплачений) куПйої суми. каже полі-
Ц ія,Г е р м а Г п а н і Р о с т о в а ' П о ч а л и ` Ж #ЃЌ р а з о м ', а
Р ост зоббвязався лиШ гГти їх у сгґокою дначе по-
к іл ь к о х днях`.Рост пробував'переконатиѓ свою жін-
ку‚ Щ оби в'бна вернулася до нього, але вона від-
м о ви л ася, пригадую чѓі йому його зобовязання.
Ѓ Т а п о л щ ії Р о с т п е р е ч и т ь , щ о в ін п р о д а в ж ін -
ќ у . К а ж е , щ о ' в ін `ж адав в ід Р е р м а н а т іл ь к и - з в о р о т у
н и х к о ш т ів , я к і в ін ' в и д а в н а д е т е к т и в ів , к о т р і с л ід -
к у в а л й ',з а Г е р м я н Ь м і Ж ін к о ю Р о с т а .
Суддтг встаттовйв на кож дого з ник кадтНдѓю у
в и с о т і 5,000- д о л я р ів ;
У Ч тгС Т Ь Т . С В Я Щ Е Н И -
К ІВ
У
С В Я Т І
„CTMIT-fc03% r.
А г е н ц ія „В с х у д "
п о в ід о м
л я є:
„У
В и ш н ів ч и к у ,
п о в іт '
П е р е м и ш л я н и , в ід б у л о с яп о -
свячення хрестан а
п а м ятк у
'п о л я г л и хв - о б о р о н і` П о л ь щ і:
Х рест
п о ста в и в
„З в й о н з е ќ
С т ш е л й ц к і''з В й Ш и ів ч и к а .У
с в я т і й з я л 'о
ч и сл ен н у
у ч а сть
н а с е л е н и йі в ід д іл и „С т ш е л ь -
на". Х рест посвятили два гре-
к р -И а Т о Л и ц в к і с в я щ е н и к и ^
О м е л я н В о р о н аз В и ш н ів ч и к а
тао . М аксим Патериґа з Че
м е р и и е ц ь . О п іс л яо- О . В о р о н а
‚в и г о л о с и в п р и н а г ід н у
п р о п о -
в ід ь ,я к у закінчив окликами
Е
‚ч е с т ь П о л ь щ іі н а й в и щ и хд о -
с т о й н и к ів . П іс л я п о с в я ч е н н я
відбулася деф іляда.Н а внесок
о: Ворони вислано телеграми
п р ези д ен та
ім арш алќа
П іл с у д с ь к о г о . Р и м о -к а т .с в я '
щ еник,к с ґеральд` Радаль-
ськийз Гологір, якого проси
л и к іл ь к о м а н а в о р о т а м и
п о -
св я ти ти
ц ей хрест, відмовив
сяв ід участив святі, каж учи
‚С т ш е л ь ц ан е п р и з н а юі н е п о -
с в я ч у ".
В ід м о в н а
в ід п о в ід ь
польського священика виќли-
кала низку коментаріві про-
т е с т ів ".
Н Е П Р И С У Т Н ІС Т Ь
Н А ` П ЕР-
Ш ОТРАВНЕВОМУ СВЯТІ
П Р И Ч И Н А ` З В ІЛ Ь Н Е Н Н Я
В ІД П Р А Ц І.
Н ім е ц ь к и йс у д в и р іш и в ,щ о
р о б іт н и к , я к и й с в ід о м он е б е `-
ре участив держ авному святі
1. т р а в н я , ш к о д и т ьн е т і л ь -
ки народовиЙ державі,а л е
та к о ж
н ес п о в н я є с в о їх о б о -
в я з К івя к „ч л е н з а л о г и "с в о ^
його заведення. З тнх причин
йоґо неприсутність мож е бути
причиною звільненняв ід п р а -
ц і.
виш ні Щ Е РАЗ
1
з іа д и л и .
Б у в а є ч а с о `мтак, щ о в осе-
н и ц в и т у т ь в и ш н і. Ц ь о г о р о к у
на Поморю появився на виш -
н я х ц в ітз п о ч а т к о м л іт а .
1
А Т З`д о
Н А Ц ІО Н А Лїс т е .
„К іл ь к а м іс я ц ів т о м у Н іж и н -
ківський Педагогічний
Ін сги -
т у т п и ш е р а в д а " з 11.
УВ ІД Н І
4
З А В М И Р А Ю Т Ь
К А Б А Р Е Т И .
УВ іД н і о д н о м уз н а й в е -
І'селІШ йхН О лИ С ьМ іс т , з а в м и р а
Ю т ь `к а б й р е т И в а р іе т е . У ч а с н п -
киц и х веселих лвокалів не м а-
ю т а г 'о с т е йі п р и н е в о л е н іл і
1
ктядуватн' свої підприємства:
В ІЙ о с е н н '3 , 6 0 0 к а б а р е т о в и хі
варієтових артистів лиш атися
б е з х л іб а . З а х о д иї х п р о ф е с ій -
н о го 'товариства досін е дали
у с п іх у . Я к щ о ' п а ш п о р т о в іо б
меження' дозволять, розбре-
ід у т т `с й ' в о н ип о с в іт і, або змі-
нять професію .
Д И Р И Г Е Н Т ,
ІД О
М АВ
Я С Н О В И Д ІН Н Я .
Цими Днями померу Римі
вПзначннй диригент
В іч е н ц о
С а с а р о л і.Н а й о г о
п о х о р о н
п р и й ш о в п о ч т о ю в ін о к з та-
емним надПЙСой:„У будуччи-
н у м о ж `н а в г л я н у т и . О с т а н н ій
п р и й ітд л я С а с а р о л і".Ц е й в і-
н о к п р и с л а л а ж ін к а с л а в н о г о
ф р а н Ц у с ь к о і`о ,вж е п о к ій н о г о ,
а с т р о н о м а Ф л я м а р іо н аНй спо-
м и Н о д н о ї ц ік а в о ї п о д ії,я к у
Ф лям аріон' записавя к доказ
ясиовидю чости. Сасаролі став
зо в сім
м о л о д и м
д и р и ген -
т о му м іс т е ч к у С а н т ія н о ,
мало6,000 меш канців. О дного
д н я п ід ч а с ' п р о б ив о д н ійс а л
В ІН ' н а г л о п е р е р в а в п р о б уі з а '-
явив тремтю чим голосом,щ о
за5 д н ів `ц ей буд ѓи н ок-в го д и -
н іа 11.25" з а в а л и т и с я .В сі з і б р а -
н і м а л и в р а ж ін н я ,щ о в ін з б о -
жеволів. Власник салізакликав
архітектів,я к і оглянули ввесь
б у д и й о кі' н е зн ай ш л ив Н ьом у
н ія к и хрис. Н а п я т и й д е н ьС а-
саролі м ав знову вранці пробу
о р х е с т р и , але в г о д и н і 11-т ій
п е р е р в а в ' її і В и й ш о вз і с а л і,
заявляючи,ш о втікає перед
н ем и н у ч о ю
катастроф ою .З а
н и м
вийш ли
всім у з и к а н т и .
Т о ч Н іс ь к ов год. 11.25'д імз а -
в а л и в ся.
-б у в гніздом контррево-
л ю ц іо н е р ів - н а ц іо н а л іс т ів .
„П р о ф е с о р и
П етровський,
П а в л о в с ь к и й `, Ш т е п а ; Kaparua-
їя , Руткевич; КолбинсЬкийі
ін ш і, д іс т а в ш и с яд о п р о в о д у
інституту, пропагували
вп р о
д о в ж д о в г и хл іт р іж н і н а ц іо
н а ц іс т и ч н і т е о р ії. В ід р и в у к р а
нської культурив ід мовков-
с Ь к о ї, о р іє н т а ц іян а з а х ідЕ в-
ропи, вихвалю вання' гетьман
щ и Н н , н а ц іо н а л іс т и ч н е
п о яс
н ю в а н Н я іс т о р ії У к р а їн и ', о т е є
Теоретичний арсенал націона-
л іс т ів1'.
‚Б о р о т ь б ув ` Н іж и н с в к імІн -
сггнтуті'' гІОЧав- ііцев листО-
паді П остиш ев; одначе— як
це пЬказуеТьсяз „П равди"
чисука відбулѓася1
те п е р
я в и л а ,щ о к о р ін Ьі р е ц е д н в а
н а ц іЬ Н а й із м у ж и в у т ьт у т
т е п е р іш й ійч а с ".
v
П 'е р е д К о м іс іє ю ч и с т к иІІЄ
Ірейш ло
52К о м у н іс т ів ; с п ів
працівниківі студентів інстя
тугу. В перш у чергу зірвано
м а с ќ 'у 'з ґр у г їі- н а ц іо н а л іс т ів ",
заявляв „Правда". „Ќ О сісти
Г г а р а д в1, Б у т к о , Г о н ч а р у к `,Т и
х и й ' д -о в Ш Й й1
ч асб у л н:
п р о сто
а г е н т ам и '
г іа ц іЬ Н а и іс П в :
ІБ у в и іН й
директор' істйтуту,
Т Т арад а, С и стем ати ч н о1 о б м а н ю -
'в а в riatyrfioi с и с т ^ія д іт й ч и о
у
сував'з ' іНЧ^нтуту комуиІсТтвт,
а заступник директора' Тяхий
ѓгріѓ гіатЗдрі` с^Д енТівг змнечіг-І
;Щ УЩ
ій с ІЧ г і-pt п р Ч У т и с о в іТ
с ь к и м и е л е м е н т а м и ''.
В И Б А Г Л И В ІБ Е З Р О Б ІТ Н І.
Ц и м и д н я м и ' в и їх а л аз Брю -
-л ід о А б іс и н іїн а к о л е с а х
більш а група безробітних. Н а-
к о л іс н и к іву Б е л ь г ії б а г а т о:
ц е й с п о с іб к о м у н ік а ц ії там ду-
ж е
п о Ш и р е г ій й .
Б ел в ѓій сьн
б е з р о б іт н і д о їд у т ь
д о
м о р я
безплатно, продаю чи
по до
розі листівкиз і знимК ами,я к
б у д у т ь р о б и т и , ще й с п о д ів а
ю ться заробитин а проїздк о -
р а б л е м `.В А б Т с и Н ії м а ю т ь в о ш і
н а д ію з н а й т и п р а ц юН А ` р іл л і
а б оу П р о м и с л і.В А б іс и г ііїб у
д у т ь в о н ип р и к ін ц і в е р е с н я .
ГИ ЗН И И
Б А ІТ Д Л Я Г В И ѓЃ
ЗА С Т РТ Д Е Н И зТ т.
П о л іц ія з а с т р іл и л а г р із н о г о
бандита Бика,щ о разомз і с в о -
ім т о в а р и ш е м М а ч у г о ю д о п у -
с т и в с я п р о д о в ж о с т а н н іх к іл ь -
к о х м іс я ц ів1 3 г р а б іж ів , б у-
б и в с т в -і б а г а т о ін ш и х з л о ч и -
и ів .За схоплений обох баН -
дитів визначили старости
я -
рославський, ланцуцький,пш е-
в о р ськ и й
ір я ш ів с ь к и й
по 2
тисячі злотих. П оліція засту-
к а л а о б о х б а н д и т ів б іл яI x j
родинного села Розгуже. М а-
чуґа втік.
Ц ІК А В И ЙР ІД О Б Е З П Е Ч Е Н Н Я .
Одноз більш их игадярЬьких
обезпеченевих товариств'у в е-
ло новийр ід ' обезтіечення: в ід
бл и зн я т.Н а в и п адок ;я ко -
-б е з п е ч е н а митѓі вродить близ-
rtHVa;. т о в а р и с т в о в и п л а ч ў еW
о й н а ч е и у с у м у ,'а ` ќ р о м і ц н о т 'о `
І^е р ен ес в 4й ' и о ш т у д е р ж іг н й я
йЎ виховання одного близнятиJ
д о14^ р о к у х л и т т я . М іѓ г м ,щ о
вж ер а з родила`б л и зн ята ;п л а
тн ттрп о д в ій и у
о іЗ е з а -е ч е н е в у
п р е м ію .
^О Ч Е ВИДОБУТИ ЗАТОПЛЕ-
Н ЕЗ О Л О Т О .
- А л ь ф р е д о Ф а р ія В е л ь о з од і'
с т а вв ід б р а з и л ій с ь к о г о м ін Ѓ
стерства маринарки дозвілн а
ек сп л ь о та ц ію
ладунку кораб-
лй , щ о 200р о к ів т о м у л о т о
иувз транспортом золотан е -
далеко пристані Баія.
Ж И ТТЯ
У
К О Н ІД ^г іТ іР і-
НОМ У
ТА БО РІ
Варш авські часописи прине-
сл н
дальші подробиціп р о
к о н ц е н т р а ц ій н и й т а б о р у Бе-
резі Картуській. Правильник
передбачає строгі карид л я
неслухняних. П ерш ою
к а р о ю
е позбавлення права діставати
х а р ч ев і
п о с и л к и .. Д а л ь ш о ю
к а р о ює зам к н ен н яв к ар ц ер і
і т. д. К ім н а т ид л я ін т е р н о в а -
н и хє п р о с т о р іт а я с н і. Д о л ів -
ка асфальтована.Н а деревля
н и х п р и ч а хє с ін н и к и . С а м іін -
терновані вдержують
л ад
j
м н а т а хт а у б ік а ц ія х , п о м п у
ю ть воду, виконую ть всі по
м іч н і п р а ц і, ін т е р н о в а н ім о-
ж уть діставати харчеві поснл
ки . Н ев іл ь н о їхв ід в ід у в а т и
надсилати часописит а книж
ки . Допомога харчами коиеч
н а, б о з а 28 с о т ., п р и зн ач ен и х
д е н н од л я ін т е р н о в а н и х ,л е д -
ви мож на купити100 г р . мяса
і 50 гр. т о в щ уз а ц іл и йтиж -
д ен ь.
Т еперу Березі К артуськійє
в ж е п о н а д200 ін т е р н о в а н и х ,а
М іж н и м и н а й б іл ь ш е У к р а їн -
ц ів .
Ф А Б Р И К А Ц ІЯ
А Н Т И К ІВ .
Я к відом о, старі речі е б -
і, о б р а з и , к н и ж к и , б р о н з и ) ,
to м а ю т ь д е я к у
м и стец ьк у
вартість, продаю ть дужед о -
р о го . Ч и мстарш а р іч , т и м д о -
р о ж ч а : В н а с л ід о к ц ь о г ов ці-
л о м у
с в іт і п о в с т а л о
б а га то
д о б р е з а к о н с п ір о в а н и х „ф а б -
р н к " т а к и х „а н т и к ів ",з ч о г о
обманці маю ть великі зиски.
П ід р о б л ю в а н н я
ста р и х
`к н и г
д ій ш л од о т а к о ї д о с к о н а л о -
с т и ,щ о т іл ь к и н а й л іп ш и йс п е -
ц ія л іс т м о ж е в ід к р и т и о б м а н .
Б О РО Т Ь Б АЗ А Ф РИ К А Н -
СЬЌИМИ ЗНАХОРАМЙ.
В 'а н г л ій с ь к ій ' к о л ь о н іїу с х ід
й А ф р и ц і, К е н ія , а н г л ій с ь к а
м іс ц е в а в л а д а р іш и л а е н е р г ій -
іг й М и з а с о б а м и п о з б у т и с яз и а -
х о р ів ,я к і п о ш и р и л и с ь там не-
зви ч а й и о
і
використовую ть
б ід г іе н а с е л е н н я .Ц і з н а х о р ізу -
М іЛ н п р и т я г т ид о с е б е и а с е -
л е Н н ят е ж ін ш и х п р о в ін ц ійі
з а д у р м а н 'ю ю т ь
й о го
в ся к и м
б у ц ім т о ц іл ю щ и м з іл л я м . В о н и
зорганізували крадіж худоби;
яку перепродували. Теперв л а
'д а з а р е є с т р у в а л а в с іх з н а х о р ія і
і: виселить їх д о окрем ої дале
к о ї п р о в ін ц ії.
СТРАШ НА СМЕРТЬ ПЯТЬОХ
Х Л О П Ц ІВ .
У Б а р и ш і,п о в . Б у ч а ч ,1 5 -
літній Іван ДепЧннський знай
ш овн а луці гранату. В ін став
н ею
м а н іп у л ю в а т и ,
гр а н а та
вябухлат а розшарпала хлоп
ц ійн а м іс ц і; к р ім т о г о о д и н
пом еру ш питалі в ід р а н .
В Т О П И Л И С Я
ВО П О Р І:
В р іц і О п ір ,б іл я С и н е в ід -
сь н а' В и ж н ь о го ,
в топ и л ося
т р о є л ю д е й . В о н и х о т іл ис к о -
р о `г и т н ' с о б і д о р о г у ,і к о л и - п і-
реправляянся через ріку вбрід,
зг ір - надплНла сильна струя
в о д и , п ір в а л аї хІ п о т о п и л а .
Я П О Н С Ь К АП Р Е С АП Е Р Е С Т Е Р ІГ А Є
Р О С ІЮ
ТОКІО(Я П О Н ІЯ ) . Японська преса розпочала
завзяту кам панію проти Росії й заявляє, щ о через
у с к л а д н е н н я в М а н ч у к у я п о н с ь к а а р м ія м о ж е р о з -
п о ч а т и м іл іт а р н у а к ц ію п р о т и Р о с ії, к о л и її а ґ е н т и
далі будуть старатися робити в М анчуку ворохоб-
ню . Я к в ід о м о , Я п о н ія о б в и н у в а ч у є Р о с ію в о р г а -
н із а ц ії б а н д и т с ь к и х з а в о р у ш е н ь т а с а б о т а ж ів у р а -
й о н і С х ід н ь о -Ќ и т а й с ь к о ї з а л із н и ц і. Р а з о м з т и м а -
р е ш т и р о с ій с ь к и х с л у ж б о в ц ів н а С х ід н ь о - К и т а й -
с ь к ій з а л із н и ц і п р о в а д я т ь с я д а л і.
С и т у а ц ія с т а є щ е б іл ь ш е н а п р у ж е н о ю
ч ер ез
повну перерву переговорів у справі продаж у ро-
с ій с ь к о ї ч а с т и н и С х ід н ь о -К и т а й с ь к о ї з а л із н и ц і у р я -
дови М анчука.Н азагал тут уваж аю ть, щ о роеійсько-
я п о н с ь к е н а п р у ж е н н я ч и м д а л і с т а є в с е б іл ь ш з а -
г р о з л и в е р іж н и м и н е с п о д ів а н к а м и .
Р О С Г Я
Г О Т О В А .
М УКДЕН
а н ч у к о ). У р я д о в а т е л є ґ р а ф іч -
на агенція подає пром ову заступника' президента
С х ід н ь о -К и т а й с ь к о ї з а л із н и ц і, п р е д с т а в н и к а р о с ій -
с ь к о г о у р я д у К у з н є ц о в а . С в о ю п р о м о в у в ін в и г о -
л о с и в п е р е д з б о р а м и р іж н и х с л у ж б о в ц ів Р о с ія н н а
С х ід н ь о -К и т а й с ь к ій з а л із н и ц і.
О собливу увагу звернула на себе та частина
п р о м о в и , в я к ій К у з н є ц о в г о в о р и в , щ о 'р о с ій с ь к и й
у р я д з м о ж е з а х и с т и т и с в о їх с л у ж б о в ц ів н а з а л із н и -
ц і в М а н ч у к у в р а з і я к о г о с ь к о н ф л ік т у . К о н ф л ік т
тепер можливий, бо розмови про продаж залізниці
у р я д о в и М а н ч у к а о с т а т о ч н о п е р е р в а н і.
П р и т ім К у з н є ц о в з а з н а ч и в , щ о п ід г о т о в к а о б о -
р о н и з д о в ж к о р д о н у М а н ч у к а з р о с ій с ь к о ї с т о р о -
н и в ж е з а к ін ч е н а й Р о с ію т е п е р н іх т о н е з м у с и т ь
продати деш ево свою Частину залізниці. Далі Ќуз-
н є ц о в х в а л и в с я , щ о в р а з і в ій н и Р о с і'ѓ з Я п о н іє ю
т р е т я с т о р о н а в и с т у п и т ь п о с т о р о н і Р о с ії,- б о , м о в -
л я в , т е п е р ц іл и й с в іт б о їт ь с я з м іц н е н н я Я п о н ії.
Ф Р А Н Ц У З ІЛ Н Е Б У Д У Т Ь В О Ю В А Т И З А
В Л А Д И В О С Т О К ,
П А РИ Ж
р а н ц ія ). О б г о в о р ю ю ч и
р о с ій -
с ь к о -ф р а н ц у с ь к е п о р о з у м ін н я , п р е с а г о в о р и т ь , щ о
п о р о з у м ін н я щ е н е є с о ю з о м . П р а в а п р е с а о с Т е р і-
г а є у р я д , щ о б в ін д а л е к о н е з а х о д и в у с в о їй д р у ж -
б і з Р о с іє ю , б о ц е ш к о д и т ь в з а є м о в ід н о с и н а м Ф р а н -
Ц ії з її п р и я т е л я м и П о л ь щ е ю , Р у м у н іє ю й ін ш и м и .
Г о в о р я ч и п р о м о ж л и в іс т ь з б р о й н о г о к о и ф л ік -
ту на Далекому Сході, преса пиш е, щ о не знай-
деться ні один Ф ранцуз, який піш ов би битися`за
р о с ій с ь к и й В л а д и в о с т о к , н а в іт ь т о д і, к о л и бН ІМ Е Ч -
‚Ч й н а о г о л о с и л а в ій н у Р о с ії, с т а р а ю ч и с ь п ід т р и м `а т и
Я п о н ію ..
ІТ А Л ІЯ З А Б Р А Л А В ІЙ С Ь К А З А В С Т Р ІИ С К О Г О
К О РД О Н У .
РИ М
т а л ія ). І т а л ій с ь к і в ій с ь к а ,Щ О` б у л и
с к о н ц е н т р о в а н і н а а в с т р ій с ь к о м у к о р д о н і п ід ч а с з а -
в о р у ш е н ь в А в с т р ії, т е п е р в е р т а ю т ь с я д о 'с в о їх и о -
с т їй н и х м іс ц ь с т о я н к и . І т а л ій с ь к и й -у р я д -у в а ж а е ,-.-щ о
вже минула небезпека дальш их повстань та заво-
р у ш е н ь в А в с т р ії' з і с т о р о н и н а ц ів .
На австрійському кордоні лиш аю ться звичайні
з а л о г и іт а л ій с ь к и х в ій с ь к .
Н Е В ІР Я Т Ь З А П О в т Т О В И
Г ІН Д Е Н Б У Р Г А .
Л О Н Д О Н
н г л ія ). А н г л ій с ь к а п р е с а с к е п -
т и ч н о с т а в и т ь с я д о т о г о , щ о о г о л о ш е н и й у Н ім е ч -
ч и н і з а п о в іт Г ін д е н б у р г а є д ій с н о й о г о з а п о в іт о м .
З в е р т а є у в а г у н а с е б е т е , щ о д о в ш и й ч а с г іа ц їо н а -
лістична преса заявляла, щ о такого заповіту н'ем'а.,а
тепер його несподівано оголош ено перед ґолгзсу-
в а н н я м , я к е Г іт л є р з а р я д и в , щ о б у к р іп и т и с я п р и
в л а д і.
К р ім т о г о к а ж у т ь ; щ о о с т а н н я ч а с т и н а ` з а ііо й і-
т у , д е з н а х о д и т ь с я п р и з н а н н я з а с л у г Г іт л е р й ' й 'а й -
к л и к о б е д й у в а н н и б іл я н ь о г о .Н аписана ін ш и м - с и и -
л ем ,н іж п е р ш а ч а с т и н а з а п о в іт у . Т а к о ї` с а м о ї Д у м -
к и п р о с ф а л ь ш у в а н н я ц Ь о г о з а п о в іт у є й б іл ь ш іс т ь
ф ранцуської преси.
П р и п у с к а ю т ь щ е й т а к у м о ж л и в іс т ь - щ о - ц е й
заповіт підписав старий Гінденбурґ, не знаю чи-йо-
г о з м іс т у й т о г о , щ о в ін п ід п и с у в а в в л а с н и й п о л і-
тичний заповіт.Н ікому не є секретом,Щ о ОстаіЗгніми
ч а с а м и ' с п р а в и в ім е н и п р е з и д е н т а в е л а к а м а р и л я
й й ч о л і з с и н о м Г ін д е н б у р г а т а з д е р ж а в н и м с е к р е -
тарем М аѓйснером .
.Щ Щ
З А Б О Р О Н Е Н О П Р А Ґ ІО Р И ІМ П Е Р А Т О Р С Ь К О !
НІМ Е Ч Ч И Н И .
Б Е Р Л І Н ім е ч ч и н а )1
. — В идано'IM#HLTPVШ а-
б о р о н у в и в іш у в а т и п р а п о р и с т а р о ї і^с а ^в к О т л И і-
м е ч ч и н и . Т е п е р о д и н о к и м п р а п о р о м ' і^е ч Ч У Ч Н И
1
#Н -
ш а е т ь с и п р а п о р п а р т іѓ Н Ц Ц іО н а я -С О т іІ ііИ іс т ю а
4
,ій а -
к е н р о й п о м '', с в а с т и к о ю '.
М ін іс т е р с п р а в в н у т р іш н іх , Ф л ік ,ЂШ Ш н М й із ,
щ о б и з н и щ е н о в с і н о р Т р е т и ,ІЮ Т Р Ў А Д ІМ і 1`.Ш т `и х
О С ІБ ,Я К І б р а л и у ч а с т ь у р е в о л г о г г ії 19Г
Г 9' prjky. Т а я ій м
Ч И Н О МГ ІТ Л Є Р „Ч И С Т И Т Ь "Н ім е ч ч Ѓ и н у ' Д ІѓД ' Д ^#а у ів Ч И .'Ж )-
ро, щ о лиш илося вН ІЙ зч а с ів ^P K E E F J T W U F I
;
ІИ в в і'Г Ь
Ц ІС А Р С Ь К О Ї Н ім е ч ч и н и .
С В О Б О Д АС У Б О Т А ;18-г о С № Г їН Я ,1 9 3 4 .
"SVOBODA"- (LIBERTY)
FOUNDED1893
U-тіІШ ал newspiper published dally except Sundaysand holiday
at 81-83 Grind Street, Jersey City,N. JV
Ownedн у the Ukrainian NaUonal Association,tog
Editedby Editorial Committee.
Enteredas Second Clasa Mall Matterat the Post Officeof Jersey Oty,N. J .
on March30, 1911 underthe Act of March8, 1879.
1
SUBSCRIPTION RATES і
Threec.nu a copy
Three months
friday's lssae (wtth Ukr-i-Un
Weekly),
I year
$ ZOO
tax в -ontks.
і 105
foreignana Л е ѓ м уOt yR a t e s :
goy e a r
.,, ,
-510.00
ГШ геДГШ АТА:
П оодинокеч и с л о тря і
Н А Р ІК
І 7.0С
$ 3.75
$ 2.00
ЧИ С Л О а и ггн ж п і І
Д О М А Г А Ю Т Ь С Я ‚‚М В ІД А Ц ІГ
У К Р А ЇН Ц ІВУ П О Л Ь Щ І
р и г ін а л ь н и й д о п и сз Г а л и ч и н и ).
немудрої пубаичиої Д умки, яіїґеітг.
тг ц д їй и іл яз
ѓр о с ія -
Т ех
‚С в о б о д и ": BErgen 4-0237. Т е л . У .
Н
.
С ою за: BErgen 4-1016.
А ќ д р е с а : "SVOBODA",P. О . в О Х 346, JERSEY CITY,N. J.
Д И К Т А Т У Р А САМА ЌАРАБС Е Б Е
К о м іс ія Лігам Н ацій,щ о зарядж ає сарськимб а -
сей н о м ,я к о г о д о л юм ає в и р іш и т и п л е б іс ц и т13
с іч н я1935 р о к у с е р е д м е ш к а н ц ів ц ь о г о б а с е й н у ,н е
в стан і п ід т р и м а т и с п о к ійіл ад у ц ь о м у р а й о н і.Т о-
м ук о м іс ія з в е р т а є т ь с яд о Л іг и Н а ц ій , щ о б и с т в о -
р ен ос п е ц ія л ь н у п о л іц іюз д в о х т и с ч о с ібдля охо-
р он ил а д ув ц ь о м у н е в е л и ч к о м у р а й о н і.Д о о с т а н -
н ь о гоч а с у к о м іс ія п ід т р и м у в а л ат а м п о р я д о кт ау -
р я дув ал ап р и п о м о ч і м іс ц е в о ї п о л іц ії й м іс ц е в и х о р -
г а н івв л а д и .
Д оп р и х о д уд о в л а д ив Н ім е ч ч и н і Г іт л є р авн і-
к о гон ебуло сумніву,щ о населення сарськогор а -
й он ун а плебісциті заявитьсяз а приналеж ністьдо
Н ім е ч ч и н и ,б о е т н о г р а ф іч н о , г е о г р а ф іч н о , е к о н о м іч -
н о йкультурноц ей басейн нерозривно звязаний з
Н ім е ч ч и н о ю , а незФ р а н ц іє ю . А лезп р и х о д о м г іт л є -
р ів с м с о ї диктатурид о влади справав сарськом уб а -
сей н і різко зм інилася.Т ам знайш ли собі притулок
б а га т ос о ц ія л іс т ів , к о м у н іс т ів , р е п у б л и к а н ц іві т.п .,
як і втеклив ід диктаторської розправи Гітлєра.О -
с т а н н ім и часами туди перебралося багатой таких
бувш ихг іт л е р ів с ь к и х ш т у р м о в и к ів ,щ о т ік а л ив ід
г іт л е р ів с ь к о їр о з п р а в из н и м и , п ід ч а с я к о їв ін р о з -
с т р іл я вб а г а т ь о х л ід е р ів -ш т у р м о в и к ів .
Д от о г о т р е б а д о д а т и , щ ой с е р е д п о с т ій н и х
м е ш к а н ц івС а р иє б а г а т о п р о т и в н и к ів д и к т а т у р и
Г іт л є р а . Вони також загрожені тим ,щ о вразіп е-
р ех о д ус а р с ь к о г о б а с е й н уд о г іт л е р ів с ь к о ї Н ім е ч -
ч и н ип о п а д у т ьп ід п е р е с л ід у в а н н я г іт л е р ів с ь к о їди к -
та ту р и й нео д н о м у зн и х грозить вязниця, к о н -
ц е н т р а ц ій н іт а б о р и ,а м о ж ещ ей г ір ш а к а р а .В сі
так і елементи, ратуючи своє життя, свою власну
ш к ір у , готові голосувати проти прилученняс а р -
сь к о гор а й о н уд о Н ім е ч ч и н и .В н а й л іп ш о м у р а з і
в он и будуть голосуватиз а лиш ення цьдго райо-
нуйд а л і п ідз а р я д о м Л іг и Н а ц ій .
Ц ед о б р е з н а є г іт л е р ів с ь к и й у р я дта всі й о г о
п р и хи л ь н и к и ,якістараю ться вж е з г о р и а г іт у в а т и за
п р и л уч ен н яС а р ид о Н ім е ч ч и н и .Д он и х п р и є д н у -
ю тьсят а к і е л е м е н т и ,щ о в ір н іс т ь с в о їй н ім е ц ь к ій
держ авійпатріотизм ставлять вищ е особистих ін -
т е р е с ів . Т о м у м іж у с ім и р іж н и м и е л е м е н т а м и вж е по-
ч ал асяб о р о т ь б а ,я к п ід г о т о в к ад о п л е б іс ц и т у .Ч им
ближ чед одн я ,в и зн ач ен ого дл яп л е б іс ц и т у ,Т И М
. г о с т р іш о ю б у д ец я б о р о т ь б а ,щ о г р о з и т ь к р ів а в и м и
заворуш енням и,ам ож е йзривом сам ого плєбісци-
ту. О сьт о м у к о м іс ія Л іг и Н а ц ій г о т у є т ь с я з а з д а л е --
г ід ьв г а м у в а т и з а в о р у ш е н н я . Г іт л е р ів с ь к и й у р а -н а -
ц іо н а л із мприводитьд о того,щ о замісць збиран-
нян ім е ц ь к и х з е м е л ь д о к у п и ,в ін д іл и т ьїхн а ч а с т и .
В ід ш т о в х н у ву ж е в ідс е б е н ім е ц ь к у А в с т р ію ,а т е -
п ерв ід ш т о в х у є с а р с ь к и й б а с е й н . С л іп и й н а ц іо н а -
л ізмідиктатура караю ть самі себе.
Д н я15. ч ер вн яц . р . в б и в
х т о с ь ,у В а р ш а в і м ін іс т р а П е-
рацького, головного спричин-
н и к а „п а ц и ф ік а ц ії"з 1 93 0р-
М ін іс т е р
с у д ів н и ц т в а ,. М іх а -
ловський, заявивд в а тиж ні п і-
зніше,щ о вбив його якийсь
У к р а їн ец ь, бо в за го р гц і,яку
хтось того самогод н я поли-
ш и вв с ін я х о д н о ї к а м е н и ц і,
знайш ласяв киш ені маласн -
н ь о -ж о в т а
стяжка. Один,з
головних винуватців,на думку
п а н а м ін іс т р а у т ік ч е р е зД ан-
ц іѓд о Н ім е ч ч и н и , к о т р а й о г о
о д н ач е
за р а з
в и д а л а
п о л ь-
с ь к ій в л а д і.Ц е б у л о н а м а ц а л ь -
н и м
д о к а зо м
п р и язн им іж
г іт л е р ів ц я м иі П о л ь щ е ю .З р е -
ш т о ю ц іл а с п р а в ае п о к р и т а
глибокою тайною, тимбільше,
О У Н (р е в о л ю ц ій н а„О р -
г а н із а ц ія У к р а їн с ь к и х
Н а ц іо -
н а л іс г ів ") д о с і о в ч и т ь
ін е
признаєтьсяд о того терори-
стичного акту.
П о
в б и ттю
П ерацького
польська преса,а передовсім
урядова „ґаезта П ольска",за-
з н а ч у є м о р а л ь н у с п ів в ід п о в і-
д а л ь н іс т ь. л е г а л ь н и х у к р а їн -
с ь к и х ч и н н и к івза всі а к т ит е -
р о р у ,я к і д ію т ь с яв П о л ь щ із а
п о ч и н о м н е л е г а л ь н о ї „О р г а н і-
з а ц ії У к р а їн с ь к и х
Н а ц іо н а л і-
с т ів " і.каж е, щ о тіл е г а л ь н і
о р ган ізац ії„в п р а к ти ц і не ро-
б л я т ь н іч о г оа б о р о б л я т ьд у
же мало, щ оби протиставити
с я т е р о р и с т и ч н ій а к ц ії". „Л е
ґальна українська пресао с у
джуе вправдів ід якогосьча
су прояви руїнницької роботи
к о н с п ір а т и в н и х ч и н н и к ів ,а л е
щ е н ік о л и
нер о б и л а
ц ь о го
р іш у ч оі п о с л ід о в н о .Я к о д н о -
год н я н а звещ о ч о р н и м ,т оц е
з а в т р а в и б іл ю є ".
‚‚Г а з е т а п о л ь с к а " з а п о в ід а є ,
щ о „п о л ь с ь к и й у р я дн е п ід е
на дорогу внкуплю ванняк о н -
ц е с ія м и в и я в ів
т е р о р у ",
д у м к ут о ї Г азети , е тіл ьк ид в і
м о ж л и в о с т и у к р а їн с ь к о ї
тики: одна,я к у репрезентує
О У Н , п р и в о д и т ьд о п с и х іч н о -
го розкладуа) українськогон а -
сел ен н я вж ев н ай б л и ж ч імп о -
к о л ін н ют а йд о з а п р о п а щ е н н я
у к р а їн с ь к о ї с п р а в и ,я к о п о л і
т и ч н о -и а ц іо н а л ь н о ї
п р о б л ем и
взагалі,а друга, якої проб іщ е
не бачимо, забратисяд о пози
тивної працін а д устійненням
р о зв и тк о м
у к р а їн ськ о го
на
р о д н ьо го
к у л ь т у р н о -с у с п іл ь -
ного організм ун а Грунті поль-
') Н ес
П іл с у .
ІП О Л :
ю ,і `.
ської держ авностн,я к у треба
п р и зн а тиі п р и н ятиз а о сн о ву
в с іх п о ч и н ів р іш у ч о , н е д в о -
зн а ч н оі з п о в н о ю
в н у т р іш -
н ь о ю щ и р іс т ю ".
П а р т іяУ кр.Н ад. Д ем . О б-
е д н а н н я Н Д О ), а то і п о с л ч
й у п р а в а п а р т ії о г о л о с и л из а я -
ву,я к а виступає ріш учоп р о -
ти револю ційної тактикиО У -
Н -ів ,але це п о л ь с ь к о ї п р е с и
н е у с п о к о їл о ,і в о н а д а л ік р и -
ч и ть,щ оц ь о го ш еза м а л о ,
Чогож вона властиво
х о ч е?
Щ о б У к р а їн ц і м о ж е с а м і б а в н
л и с яв ш п іо н іві с в о їх д іт е йт а
б р а т ів д е н у н ц ію в а л и п о л ь с ь к ій
п о л іц ії?Ащ о т а п р е с аі с а м а
н е д у ж е в ір и т ь , щ об ў к р а їн -
ська суспільністьа жт а к низь-
ко впала,то осьз якимиа л е
т и т а м иїї ч а с т и н а(н п р . „А к ц ія
Н а р о д о в а ") в и с т у п а є :
„Д о м а г а є м о с я п о в н о ї л ік в і-
д а ц іїти х в с іх о с е р е д к ів ,щ о
творять,а б о можуть творити
плятформу пропагандий ак-
ц ії у к р а їн с ь к о ї. З а ч и с л я є м од о
н и х ц іл е у к р а ї'н с ь к е ш к іл ь н и ц -
тво ,
о с о б л и в о с е р е д н є , ц іл у
господарську організаціюУ к-
р а їн ц ів ,в с і с у с п іл ь н і о р г а н із а -
ц ії. Т і всі о с е р е д к и м у с я т ьб у -
ти знищені, наскільки не ба-
жаємо виховуватип ід наш им
б о к о м д а л ь ш и х а т е н т а т ч и к ів ".
А львівська „Газета Порагг-
Г пише:
„А т м о с ф е р у ,щ о р о д и т ьа -
г е н т іві а к ц іюО У Н , т р е б азн и -
щ и т и ,б о ін а к ш ен е б у д ен о р -
м а л із а ц ії у м о в и н . Т а к с а м о ,я к
н е т е р п и т ь с я п р о п а г а н `д и
с п іл ь н о ї
ненависти, таксамо
тр еб а
зо р га н ізу в а ти ,_ х р есн о -
н о ск и й
п о х ід п р о т и в с я к и х ,
ч а сто
досі безкарних
ф орм
„н е г а т и в н о г ч о
н а ц іо н а л із м у ",
ч ит о н а р о д о в о с т е в о ї н е н а и -
сти . Тіф о р м и , деби неб у л и ,
треба придовитит а унеш кід
л и в и т и ".
Ш к о д а л и ш е ,щ о „Г а з е т а
П оранна"
не хоче зясувати,
хто витворюєт у атмосферу,
к о тр аїй т а к н е п о д о б а єть ся .
Зреш тою
буваю ть
іт а к і,
хочі дуж е нечисленні органи
польської' публичної думки
котрі починаю ть тверезіш еди
в и т и с ьн а п о л ь с ь к о -у к р а їн с ь к е
питання. І так пиш е вильнен
с ь к е „С л о в о ":
„Н е з в а ж а ю ч ин а іс т о р и ч н і
т р а д и ц ії, ми не з у м іл и р о з в я -
затин і одногоз наш ихм е н -
ш инних питань:м и не здобу-
лися навітьн і разун а вираз-
н у , р іш у ч у , п о с л ід о в н у п о л іт и -
ку ,щ оне б о я л а с ьб ин і ч а сто
с у п е р е ч н о с т е й "..
Адальш е каже:
4
„У к р а їн ц і— то неУ В О .
(„С л о в о " р о з у м іє
п ід ц и м
О У Н ).'П рош у
гіх р ега а н у та і
у к р а їн с ь к і ч а с о п и с и . Є їх к о л о
80.У к р а їн ц івє в П о л ь щ і б іл я
5 м іл іо н ів . и л ь н о ! Є їх б іл я
6,500,000Р е д ..).Т и х80 ч а -
с о п и с ів н іх т о
неп ід п о м а г а є
г р іш м и . В о н и ж и ю т ь т іл ь к из
м а с о в и х ч и т а ч іву С х ід н ійГ а-
л и ч и н і.
„У к р а їн с ь к е п и т а н н яе о д -
н и мз н а и т р а ґіч н іш и х
наш их
п и т а н ь ".
Ц еє ц іл к о в и т а п р а в д а ,але
щ об
цеп и т а н н я
р о зв я за ти ,
треба ного пізнати.А тимча-
с о м н а в іт ьт і п о л ь с ь к і ін т е л і-
с ь к и х ш к іл ,н е в о з ь м у т ьз ан і-
я к у ц ін у у к р а їн с ь к о г о ч а с о п и -
суч и к н и ж к ид ор ук .Ч итаю -
ч и у к р а їн с ь к у п р е с у ,х о ч д у ж е
гостро цензуровану,в о н ич е й -
п ізн ал и б ,
у
ч ім
су ть
д іл а ; `п о б а ч и л и б ,я к с т р а ш н о
у к р а їн с ь к и й
н а р ід
тер п и ть .
Т о д і з р о з у м іл и бт і в ід р у х и ,я-
мусять появитисятам ,д е
кризджений нарідн е стратив
іщ е п о ч у т т я с в о г о н а ц іо н а л ь -
ного достоїнстват а потреби
са м о зб ер еж ен н я .
АУ к р а їн ц і?Ащ ож
м ож уть,т а к працю ю ть. Т рохи
і сам час працю є для них,але
н а й б іл ь ш е
та к и
гл у п о таї х
п р о т и в н и к ів .
Ю -Г .
Ч .1 9 3 , ` -
Б О Л Ь Ш Е В И К ИП Р О Т И Н ІЖ И Н С Ь К О Ї У Ч И Т Е Л Ь -
С Ь К О Ї С Е М И Н А Р ІЇ
О б в и н у в а ч у ю т ь п р о ф е с о р івв у к р а їн с т в і. С о в іт и б о я т ь с я
н а ц іо н а л із м у .
О д н аз н а й с т а р ш и х ш к ілн а
У к р а їн і'ц е в ч и т е л ь с ь к а с е м и -
н а р іяв м іс т і Н іж и н і, п е р е т в о -
ріеназ ніжинської фільосо-
ф іч н о ї ш к о л и .Ц я в и с о к а ш ко-
іан а п р о в ін ц ії м а л а 'щ ещ а-
стя, щ одовго оставалась без
контролі вищ их совітськихо р -
ґа н іві о р г а н ів к о м у н іс т и ч н о ї
п а р т ії. Щ о й н о т е п е р п е р е в е -
л ив н іж и н с ь к ій ш к о л і „ч и с т -
В ш к о л і,з а с л о в а м и м о-
с к о в с ь к о ї „П р а в д и ", в и к р и л и
си стем а ти ч н у
п р ац ю
у к р а їн -
л
хн а ц іо н а л іс т ів . П р о ф е с о -
ри П етровський, П авловський,
Степ, КоротаЧв, Колбинський,
Р у т к е в и чі ін ш і о б в и н у в а ч е н і,
щ о
вв и к л а д а х
ін а у к о в и х
працях пропагували
найш ир
ш і „н а ц іо н а л іс т и ч н і
т е о р ії"
Далі обвинувачені вони,щ е
працю вали над тим , щ оби„в і-
д ір в а т и
у к р а їн сь к у' к у л ьту р у
в ід р о с ій с ь к о ї",щ о о р іє н т у -
вал н сян а за х ід ,щ о х в а л и л и
гетьманський режім,щ о істо
р ію
У к р а їн и
в и х іс н о в у в а л и
д л я н а ц іо н а л іс т и ч н и х ц іл е йі
T .д .
К О М ІС ІЯ Д Л Я „Ч И С Т К И " Н ІЖ И Н '
ської вчительської ш коли п е-
реслухала пятьдесять двох-к о -
м у н іс т ів , н а у к о в и х
с п ів р о б іт -
н и к ів
іс л у х а ч ів ш к о л и . їм
поставили питання,1
якв о н и
б о р о л и ся
бип р о т и
ў к р а їн -
с ь к о ї н а ц іо н а л іс т и ч н о ї п р о п а -
ганди вищ е згаданих профе-
с о р ів . П ри переслуханні ствер-
д и л и ,щ о к о м у н іс т и П а р а д а
Бутко, Гончарук, Тихийн е
лиш е,щ о довгий час не боро-
лися проти тієї пропаганди,
а навпаки, пом агалиїй :У в и -
тяѓл ид о в ід п о в ід а л ьн о стик о
м у н іс т а
П араду,
д и р ек то р а
ш коли'т а багато
к о м у н іс т ів
п р о ф есо р ів .ї х о б в и н у в а ч у ю ть,
щ он е п е р е ш к о д ж у в а л и н а ц іо -
н а л іс т и ч н ій п р о п а г а н д і. П іс л я
‚ч и с т к и "в
п р о ф есо р сь к о м у
зборі ніж инської вчительської
ш коли перевели великіЗ М ІН И ,
кількох професорів суспенду-
вал ит а за сту п и л иїх н о в и м и
Т о м у ,щ о к о м у н іс т и о с т а н н і-
и часами загалом узялисядо
б о р о тьб и
проти усього,щ е
у к р а їн с ь к е , М о ж н а с п о д іт а т и
г и с я ,щ од о п о д іб н о ї „ч и с т к и '
п р и й д ей по в с іх ін ш и х у к р а
іи с ь к и х ш к о л а х .
М ІТ Ш ҐИ В ІД Д ІЛ ІВ У .Н .С З Ш З А
ред зборами.
Р А Ч Е С Т Е Р ,H. Я . Б р . с в . Р іо с а ф а
т а ,в ід , 217, п о в ід о м л я єС В О ЇХ
м іс ц е
н и хі п о з а м іс ц е в и х ч л е н ів ,ш о м іс я ч -
н и ѓй м іт ін г в ід б у д е т ь с яу в ів т о р о к ,21.
серпня,в годині7:30ввечір точно,в
ѓ а -и "д е з в и ч а й н о :'У р я д в з и в а є в с іх
ч л е н ів п р и й т ин а ц е й м іт ін г , бо е и а ж -
ні справи
дов и р іш е н н і, п рок о т р і
кождий члел повинен знати. Довгую -
ч і ч л е н ипо 3 м іс я ц і, м а ю т ь п р и й т и
в и р ів н а т н с в о ю
за л е гл іс ть
а п ік Н ік у
н ік у ..Ч л е н и , к о т р ін е б у л и
м а ю т ь п р и й т ин а м іт ін г
у х в а л у ,я к а , з а п а л а б іл ь ш іс т ю . П ро-
і^н т к с я № Л'т к р а їн ц ів , к о т р іщ е
ІМ Е 'Еч-'Т е и А м и У .В .С ою за,щ об прнй-
О Іи Чй п н с а л и У я cawiі с в о ї д іт и .Т е
пере добра нагода вступити,бо при
н и м аем об е з о п л ати
в сту п н о го
і о
глядин лікарських.Н е чекайте,а л
б у д е з а п із н о ,б о с л а б іс т ь , к а л іц т в оч і
смертьн е ж артую ть. Члени, котріо
стали щ е на старих грам отах, зволяті
принести старі грамотиі вимінятин ;
н о в і. С у с п е н д о в а н і ч л е н и к о л ин е за
платять своїх вкладок найдальш ед о
25-г оц. м . у т р а т я т ьу с і п р и в е л с їf
братстві іУ .Н . С ою зі. В асильГ ре
,ч у к , п р е д с ; К у з ь м а Г у п і
с л ід ѓ „ч п с т к и " у с у н у л ит ап р и -д р ій
іваІВ і
Сек р .
Д О Б Р И Й П Р О В ІД Н И К .
в о б ід н оз аФ . П а с к е н о м ).
(7)
щ
0С Ь?сп и та в щ олеж ав п ід порогом хати
— Чуєте
З а в а д а .
— Щ ось неначе смалятина.
Іде звідтам, кудин а м завтра
д о р о га .
Завада став собі втягатив о -
здух повними грудьми.Іяч у -
ю .С п р а в д іід е з в ід т а м . З в ід -
там вітерд у є , т а й несе. М ож е
то Татаривж е переймилин а с ,
ін е знаю чи,щ о м и тут, також
ночуютьі розклали вогонь?
— Треба провіриги.Ви ли
ш іт ь с ят у т ,я б у д у п ід к р а д а
ти ся .
Дибович лиш ив руш ницюі
л и шз п іс т о л я м из а п о я с о мі з
Н о ж е мв р у ц і, т и х е н ь к ов с у -
н у в с яв к у щ і. Д о с и т ь д о в г о
Іш о в
обережно. Смалятину
ч у в щ о р а з с и л ь н іш е . В и й ш о в
н а п о л я н к уі я к и х д в іс т ак р о -
к ів п е р е д с о б о ю п о б а ч и вх а т -
ч и н у . Д в е р і б у л и в ід ч и н е н і,в
хаті горів вогонь. Стоячиу к -
ритийз а корчем , дививсяна
ясність,я к а крізь дверідов-
г о ю с м у г о ю іш л ав ід х а т иа ж
До нього.Н е знав,щ о йому
робити: вернутисяз а Завади,
окульбачити назад коніісп а-
са ти ся ,ч и за й ти до сеї х а ти ?
К о л ит а к сто яві д у м а в ,п ес
п
:П І
п ід в ів г о л о в уі з а г а р ч а в .Н а
юрозі появився чоловік з ру
ш ницеюв руціі спитав:
Щ о там , со б а ч к о ?
Д и б о в и ч з а р а з п о м ір к у в а в
с о б і,щ о ч о л о в ікв х а т і, то не
с т е п о в и й о п р и ш о к ,іщ о н іч о -
го
п ер ед
нимк р и т и с я . З за
корча крикнув:
— П ритримайтет а м соба-
ку! П одорож ний,щ о збивсяз
дороги, хоче поступитид о
вас.
М о ж е т е с м іл о п р и й т и . П о-
кия коло собаки,ін е прика-
їй б р а т ив а с , в о н а васне ру-
ш ить.
Дибович вийшовз з а корча
і пустивсяд о хати. Господар
зійш овз порогаі привитався
з гостем.
— Зайдітьу хату! сказав,
Зараз буде тепла вечера.
Я к дасте готову вечеру,
тоя з подякою прийму.Т ая
нед л я вечери сю ди прийш ов.
Яне сам тут. М аЮтовариш аі
п ів т р е т я
к о н я.М и б р а л и ся
розкладати вогонь, щ обиз в а -
рити вечеру,та носом зачули,
щ о недалеков ід н а с такожг о -
р и ть .щ оза нами татарська
погоня, .требан а м було дові-
д а ти ся ,х то та к и й той нашс у -
с ід .О с ь т а кяп о п а в п ідваш у
хату. Богу дякувати, щ о то
н ет і,щ о сту п а л и
по наш их
п ята х .
—-Я кс е б у л о ?
— Вперед муш уд о мого
товариш а, щ оби1
н евм ерз і
страху,як забарю сяув ас.
—- П р и й д іт ьо б а .I к о н іп р и -
ведіть. М оже справді Татари
-Коні можна лиш ити
на ш е надику звірину, нап та х и
дворі,х а й пасуться.К оло м оєї
хати трава така буйна,щ о хоч
н е б у д у т ь с п у т а н і,н е в ід ій д у т ь ,
— сказав Х ойнич.
А як в ночи закрадуться
Татари? замітив Завада.
Ам оя со б а к ан а щ о?С о-
бака заздалегідь перестереже
н ас. Заки Татари
п ід с у н у т ь с я
н а д ій д у т ь ...С е б у л о
бинеІп ід хату, наш і руш ницівж е бу-
'дуть готові привитатиїх .
К оні лиш илися коло хати,го -
с п о д а рз г іс т ь м и п іш л ид ох а -
ти
вечеряти. Коли
п о п о їл и ,
Д и б о в и ч м у с ів Х о й н и ч е в ир о з
к а за ти ,я кт о ' б у л оз ти м иТ а
т а р а м и . К о л и с к ін ч и в о п о в ід а -
ти , Х ойнич сказав:
Т о д и в н е.Я в сих сто р о н ах
ж и ювж е т р е т и йр ік ,т а н ік о л и
не чув,щ об Татари иапастува-
л ю д е й .З п а с о в и с ь к ‚а л е
пильновані коні пропадаю ть,
щ о правда.Т а щ оби такимя в -
н и м г р а б у н к о м ,, н ік о л и !
А Ложет о якась ватагазіи -
ш и х с т о р ін ? с к а з а в Д и б о -
ви ч .
І ята к гадаю .
З а в а д авс ій р о зм о в іне ска-
завн іслова. Коли скінчилася
балачкап р о Татар, Хойнич
став розказувати дещоп р о
себ е.Вй о г о х л о п я ч ім в іц ід о -
бре йому було і в ін ж ив без-
ж урно,б о батькоб у в багач-
Синок байдикував.Я к робив
скорш е, як аж завтра досвіта.
Б у д ем о
с п іл ь н о б о р о н и т и с я .
Ід іт ь , яд о д а м до горш ка щ е
д в і п о р ц ії м я с а !
Д и б о в и ч
в ід ій ш о в
і
хвили вернувсяз Завадою
к ін ь м и .
В знайденій Дибовичем хаті
ж ив самотно Василь Х ойничі
полю вавн а бобри,як і D С ІЙ Д О
линіщ е досить численно ж или
Б о б р и с в о їм и б у д ів л я м и п о з а -
г а ч у в а л и р ік ув р іж н и х м іс ц я х
так,щ о вона, виливаючи свої
в о д и , п о т в о р и л ап о ц іл ій д о л и -
ці багато рамен. Бобри далі
за б у д о в у в а л ит ї п р о то к и ,роз-
т о к иі п о т о к иі п е р е м ін и л ид о -
л и и у н е н а ч ев о з е р о ,н а я к ім
густо засіялися островиі о -
с т р ів ц і. Д и б о в и ч н а д ій ш о віза -
га д а вб у в н о ч у в а титам ,дер і-
ка щ ойно доходилад о доли-
ниіщ е булан е порозколю ва-
ласян а свої розтоки. Також
хата.Х ойнича стоялащ е перед
п е р ш и м и в и л а м и р ік и .
Д и б о в и ч н а д ій ш о вз З а в а -
д о юі з к ін ь м и .
р и б и . В о л ів л о в и т и т а к и м и
с п о с о б а м и ,я к п о л ю в а т и , с т р і-
ляю чи. М а ву т ім велику впра-
ву.Щ о замолоду булоун ьо -
г о з а б а в к о ю , се в п із н іш імв і-
ц і,
коли батьки, втративш и
маєток, повмирали, дало йому
х л іб .
Р а з ц іл к о м в и п а д к о в о , з б л у -
д и в ш ив л іс іін а б е з б а ч м а н д -
р у ю ч и д а л і, п о п а ву д о л и н у5
річкоюі з численними розто-
ками.Долина була, неначе м і-
сто бобрів. Зараз взявсяп о -
лю ватин ан и х . Коли назбирав
запас ш кірок, споруДив собі
сплаві пустився долі рікою.
Куди його ріка занесе,с а мн е
зн а в . С як чи так,буде плисти
попри якусь лю дську оселю ,
п о г а д а в -с о б і. С п р а в д іп о д в о х
днях попавн а лю дей,при по-
м о ч іти х л ю д е йд о к у п ц ів ,к о -
трі купили його бобри, пита-
ю ч и ,ч ине м ає їх ^б іл ь ш е .Н е
к а ж у ч и н ік о м у ,д е ж и ю т ьт і
бобри, вернувся назаді далі
полю вав.В трох роках так пе-
р етер еб и вт і б о б р и ,щ о вж е не
виплатилося полю вати.Я
п іш о в г о р і п р о т о к о ют о ї р ік и
і прийш ов сю ди,д осеї додн-
Тут сиджу
і полю ю вж е
третийр ік . Л и ш коли назби-
раеться запас, відходж у, -о д о -
б и р о з д о б у т и к о н і. П р и х о д ж у ,
с ю д из к ін ь м и -Ам ою д о б и ч у
щ
0' ТЯ , х#ѓ ї
л
и
ш
к а п к а н и ,п а - в езуд о м істан а п р о д а ж .Га
с ік и , т е н е т а , с и л ь ц я , с іт ий ін -ід а ю ,щ о б у д у м а т ит у т р о б о -'.
тущ еякі два р о к и .
Яѓц е н ік о л ин е б а ч и вк о -
л ь о н ії б о б р ів ,с к а з а в Д и б о -
ви ч .
Я к х о ч ете,т о за в тр ах о -
д іт ьз і м н о ю .Т о.не д а л е к о
звідси. П окаж увам .За ввесь
той час,як я ж ию тут,ви пер-
ш и йм ій г іс т ь .С е м іс ц е д а л е к о
в ід л ю д с ь к и х о с е л ь іне при
ш ляху,т о ж ніхтон е заганя-
ється сю ди.
Н е скучнов а мт у т ж ити
та кб е з то в а р и ств а ?
Ям аю то в а р и ств о . М оя
собака дуже добрий товариш .
Всез і мною . Щ обин е забути
говорити, балакаюз собакою .
То мудрийп е с .З того,щ од о
нього- говорю, розуміє дуже
багато. Рябќо!
П ес,щ олеж ав
к о л о
х а ти
п ід п о р о г о м , п р и б ігд о х а т и
видививсян а свого пана.
—' П о д и в и с я ,,ч и к о н іє !
П ес в и б ігз х а т иіпо хви
лині вернувся. М ахаю чи ж иво
хвостом, дивився Х ойничевив
о ч иі т и х е н ь к о с к ім л ів . Х о й н и ч
кинув йому кістьі сказав:
-— П ід ж е н и к о н іп ід х а т ў і
П ес вибігз хатиі загавкав.
П о х в и л и ч у т и б у л о т у п ітк о -
п и тп ід ік н о м х а т и . П ес з н о в
прибіг,б е з кости, котрул и -
ш ивп ід порогом . Знов утіш е-
ний махав хвостом.
а л ь ш е б у д е ).
Н А В І}Ш ІТ Е М И ,
Щ Е один голос осто-
РО ГИ .
Унаш ій економічній систе-
міє якась основна хиба,і 1)а м
треба справитиїї т а к ,щоби
в о н а с п о в н я л а п о т р е б и б іж у ,
ч о год н я ".
Так говорив цими днями
відкриваю чи зїзд молодів Нќі
И о р к у , н іх т оІН Ш И Й , як ме-
Й о р м іс т аН ю И о р к у .
Л ІП Ш Е
П ІЗН О ,
як
Н ІК О Л И .
Він сказав далі,щ о великій
ч а сти н і
н и н іш н ь о ї
нуж ди
можнаб и було запобігти,як-
би суспільність була взялася
в своїм часіз а обезпечеиня
проти безробіттята за зако-
п р о т и д и т я ч о ї п р а ц і.
А л ея к м о г л а с у с п іл ь н іс т ь
у зя ти сяз ац е , к о л ищ ен е бу-
л о 'н у ж д и ? К о л ин е б у л онуж -
д и , суспільність заслухувала-
сяв голос бостонськогок а р -
динала, котрий остерігав їїп е-
ред законом
проти дитячої
п р а ц і.
Добре буде,я к амернкан-
ська суспільність возьметься
за справу навіть тепер,хоч
якц е пізно. А дже вонащ е
може поступити,я к Т О Й ГО -
сподар,щ о нагадав собіз а
стріху,я к йому стало дзюр-
чати крізь діру. В ін тодіс к а -
'з а в : „Тепер чейже напраная-
тин е м ож на, б о д о щ ". А по
дощ і сказав: „Т еперн е тече,
т ой н а п р а в л я т ин е т р е б а ".
х т о
КРАЩ ИЙ?
Смію ться читачі американ-
ських часописівз червонош кі-
рих Індіян, котрі збираю ться
завести гадючий танок, щоби
в и к л и к а тидощ .
П о с м іх а ю т ь с я
з
П О Ч У Т Т Я М
вищ ости. М овляв, такі дурні
дикуни: невжеж вонин ез н а -
ю ть,щ оніякий танок, хочби
й гадю чий, д ощ ун е спрова-
д и ть ?
Та чи в танку справа?Чи
мож е взагалів тому, ш о пев-
н и м и 'ц е р е м о н ія м и м о ж н ат а -
ки впливатин а погоду?
НЕМ А ТО ,Я КС В О БО Д А
В
Р О С П .
З б и р а єть ся
вМ о с к в і зїзд
р о с ій с ь к и х п и с ь м е н н и к ів
муністичний орган„Із ;
витає його офіціяльно таки-
м и
м асн и м и
к о м п л ім е н т а м и ,
щ о ввесь світ регочеться. К а-
ж уть .„Ізвєстія",ш о тількив
о д н ій о с ії,п ід п а н у в а н н я м
больш евиків, письменник м ає
с в о б о д у п и с а т и п р а в д у ...
А головою конгресуєМ ак-
син Горкий, котрийне так ш е
давно писав
п рор о с ій с ь к и х
п и сьм ен н и к ів як про лю дей,
к о тр и мне йдепро п равд у.І
про хвалення себе взаїмно.
М овляв, хвалить зазуля когу-
тика, щоби
когутик хвалив
зазулю .
С В О Б О Д А
В Р О С ІЇ, ІС В О Б О -
Д А
В
Б У Р Ж У А З ІЇ.
П и ш уть „Ізвєстія",ш о пись-
менникив буржуазних краях
н е
м ож уть
п и са ти
п овн ої
правди,б о їм н е даю ть.
Н евж еж
тіп и с ь м е н н и к и в
а р х и б у р ж у а з н ій А м е р и ц і.Ќ О Т -
рі отверто признаю ться д о ко-
м унізм у,т е ж бреш уть, бо їй
бурж уазіяне дає правдип н -
с а ти ?
П О П У Л Я Р Н А
Л ІТ Е Р А Т У Р А ?
В иходило б и зі статті „Гзвє-
с т ій ",щ о т іл ь к ив о д н ій Р о с і1
л іт е р а т у р а
єп о п у л я р н а , бо
п и ш е п р а в д у , к о т р о ї н а р ідб а -
ж ає.
Н е знати,чи засохло чорни-
лон а статті М аксим а Ґорко-
го , голови конгресу больше-
в н ц ь к и х п и с ь м е н н и к ів ,вKO T-
р ійв ін к а з а в ,щ о н и н івР о-
с ії п у б л и к а л ю б и т ь к н и ж к и ,
в котрих нема тракторів,себ -
то урядової пропаганди за у-
р я д о в і к а м п а н іїв р о д і „п я т и -
л іт ќ и ".
У ряду Росії хочев ід літе-
р а т у р и „т р а к т о р ів ", о т ж ев ю
крнвлення образу життян а
користь урядової пропаганди,
а нарід хоче літературиб е з
н ія к и х т р а к т о р ів , о т ж ен е л і-
те р а ту р и , яка дає тр акто р ам
таке місце,я к е вони зайна-
ю тьу ж иттю .І одній другі
н е х о ч у т ь п р а в д и ,а т іл ь к и
в ід б и т т я с в о їх б а ж а н ь .
„Ізв єстія"
го л о с и Ч И Т А Ч ІВ
ДЕЩ О
П РО
У К Р А ЇН С Ь К У
Ш КОЛУ
В
АМ ЕРИЩ .
‚У к р а їн с ь к аш колав А м ери
ціщ ей д о сін ем ає ц ен тр ал ь,
„ого авторитетного тіла,яке
надавалоЃ) учителям
н ап р ям
v веденню науки. П ідписаний
ітоїд у м к и , щ от а к и й н а п т іч д м
в еден н я
н ау ки
в
у к р а їн -
сЬ К Их ш колахє конче потріб-
ни й
тапокищ о
п о д аєв ін
свої спостереження, опираю чи
j -н а практичному навчанню.
С іо в одо п. д я к о у ч н т е л ів .
Коли обставини українсько
гг р о м а д я н с т в а
вА м ер и ц і
т ах
складаю ться,щ о важ н е
завдання навчанняй виховай-
ня української молоді грома-
дян ство
п о в ір я є
д як о у ч и те-
лнм .н а м тр еб ац и м го р д и ти
ся, аленез а б у в а т и на наш
н едом аган н я
в
у ч и т е л ь с ь к ій
п р о ф е с ії. С а м і т и т у л и
„у ч и `
-е л ь "...п р о ф е с о р " нам не по
можуть, коли ми не будемо
працюватин ад собою , щ оби
стати гідними носити титулу -
ч и т е л я . К 'о л и
до цихн е д о -
стам
д о д ати
б а й д у ж н іс т ь
в
ш к іл ь н ій с п р а в і у к р а ї н с ь к о г о
громадянства, ріжні переш ко-
ди, яківиникаю ть на тлім ало-
с в ід о м о с т и д е я к и х о д и н и ц ь ,т а
б а й д у ж н іс т ь
д іт е й
д о р ід -
ноі м ови,т о станен ам ясно,
як важ кимє завданняу ч и т е -
ля повести наукуз баж аним
у с п іх о м . Т о м ув ім е н и д о б р а
р ід н о ї ш к о л и
хай буде мені
в іл ь н о с к а з а т и д е щ оп р о у к р а -
ін с ь к у ш к о л уй в е д е н н яв н ій
н ауки .
П ередусімн а мн е вільн оз а -
Єувати,п ю Рідна Ш колі,ч и
тот у тв А м е р и ц і, чи у Р ід н ім
Краю,Е основою майбутнього
життя наш их дітейі всьогоу -
кого народу.
Д а л ь ш е у ч и т е л ь п е р е в о д и т 'ь
вп р авизтр и , ч о ти р ий п ять
складовими словами.
С к ін ч и в ш иц е, п о ч и н а є т ь с я
в п р а в и с л ів ,я к і м а ю т ьусв о -
їх с к л а д а х м я г к і с а м о з в у к и ,а
як и хє п я ть : я , є , і, Й о, ю . П о-
т ім п р и с т у п а є т ь с яд о т я ж ч и х
с л ів ,я к ім аю ть вс к л а д а х т р и
б у к в и в у к и ),ап р и к ін ц ід о
л ів , вяк и х ємягкий знак (ь ).
т а к и м и в п р а в а м и д іт и в ч а т ь с я
си стем ати ч н ой П р ави л ьн опи-
сати, вимовляти
йр о з у м іт и
:л о в а ,б е з ч о г о в е д е н н я н а у к и
!безуспіш не.
П ід п и с а н и йм ає б а г а т оп о -
д р іб и о г о м а т е р ія л у , я к и м м ож -
наб и п о сл у гу в ати сяп р ии а в -
чанню ,а щ о годі поміш увати
в в есь
уч а с о п и с і, т о м у , по
п р о в ір е и н ю
ш к іл ь н о ю
к о м іс і-
є юп р и „О б є д н а н н ю ", в и д а с т ь
о с іб н и м з ш и т к о м .
Д авня старокраева метода.
к р аї
З ап и с.
К л и д и т и н і м и н а є
сем и й
р ік . р о д и ч і п о в и н н і о б о в я з к о -
во записатиїїд о української
ш коли,а л е дитина
п о ви н н а
розп оч аті,
н ауку
о д и н
р ік
скорш е абоп із н іш е Я к в а-
м е р и к а н с ь к ій ш к о л і т о м у ,щ о
в однійІв другій ш коліди -
гинувж ен а початках науки
зап ізн аю тьв п и с ь м і п о д 'б н и -
ин знаками мови,з котрихд е-
р іж
н еї
ди ти н а
в
п о ч атк ах
на`, кинеможе зрозуміти. П ри
записі, який
в ід б у в а є т ь с я
в
приявности батькаа б о мате-
р і, учитель м іж іншим довіду-
етьсяп р о д о ш к іл ь н е п о в е д е н -
ня дитини.
Коли виявиться,щ о дитина
неслухняна, учитель
в в іч л и в о
к іл ь к о м а с л о в а м и
н ап о м и н ає
дитинут а ж адаєв ід н е їп р и -
речеиня
п о п р ави .
П ерш і
слова
у ч и тел я
остаю ться
луже довгов памяти дитини,
Япослух родичамє підставою
П О С Л У Х У
у ч и т е л е в і,
б ез
чого
наука остається немож ливою .
П очатќи науки.
К іл ь к а д н ів
п оз а п и с і д і-
тсй учитель переводить час у
Ш колін а у п о р я д к у в а н н ю ,п ри
м л е г е н ь к и м и д и т я ч и м ио п о
в ід а н н я і
ляед іт .
'
і п іс е н ь к а м и з а б а в -
ей .Т о м у ,щ о д іт ид у
і.т я т ь к а з о ч к ий п іс е н ь
нн
нап о ч а т к а х
по
і. ш к о л уй у ч и т е л я ,н г
садню ється пильністьу
П от
б у т из о д н о г о с п ів з в у к а(д и ь
л ест івќи)й одного твердого
сам о зв у к а о л о с ів к и , я к и хе
ш іс т ь :а, е, і, и , о , у ). Зд о
д о д ан н ям„а " д окож дої ш е -