Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1934-203

Svoboda-1934-203

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2010

pdf

text

original

Т Р И
Ц Е Н Т И .
Р ІКXLULЧ .203.
Д ж ерзи С іти, Н .Д Ж „ четверЗ О серггЯ Н ,1W4.
VOL.X I J L
No.2 0 3 .
Jer-oy City,N.J^Т Ь и н іш г, А ящ ш А ЗО , 1 9 3 4 .
THREE CfiHTS.
К Р А В Е Ц Ь К А Ю Н ІЯК И Д А Є В И З О В
Ф А Б Р И К А Н Т А М
НЮ ЙОРК.Ю н ія р о б іт н и к ів , з а н я т и х у ф аб-
риках бавовняного одіння, заявила,щ о вона гото-
вав и к л и к а т и генеральний страйк, щ оби заставити
п ід п р и є м ц ів
в и к он ув ати
р озп ор я док
п р ези ден та
р у звел та та зм енш итич а с праці йз б іл ь ш и т ир о -
б іт н и ч у з а п л а т у .
О дначею н ія с п о д ів а є т ь с я ,щ о п р е з и д е н тР уз-
велтн еп о п у сти ть ф абр и к ан там , к отр ін е хоч утьв и -
конати його приказў,ал е вж иє своєї сили, щ о б їх
до послухуз а с т а в и т и .
Р
О
Б
І
Т
Н
И
К
ИН ЕН А Д ІЮ Т Ь С Я
ПОЛАГОДЖ ЕННЯ
С Т Р А Й К УВТ К А Л Ь Н Я Х .
ВАШ ИНГТОН.Х оч уряд робить заходи, щ об
не допуститид ос т р а й к у р о б іт н и к ів , к о т р и й м о ж е
об н ятищ о н а й м е н ш е 500,000 р о б іт н и к ів , ю н іян е
м а єв е л и к о ї н а д іїн а у с п іх у р я д о в и х з а х о д ів .
Н а в іт ь якби підприємці згодилисян а пропози-
ц ію у р я д ут а х о т іл иб р а т и у ч а с т ьу к о н ф е р е н ц іїз
п р е д с т а в н и к а м и ю н ій ,т о всетаки, заки ц як о н ф е -
р е н ц іязбереться, страйкуж е пічнеться.
С у п р о т иц ь о г о п р о в ід н и к и ю н іїн е ж д у т ь н ія к и х
к о н ц е с ійз іс т о р о н и ф а б р и к а н т ів ,а л е в и к ін ч у ю т ь
п лян и ,щ оби починати страйк.
У Р Я ДХ О Ч ЕД А Л І С Т А Б ІЛ ІЗ У В А Т И
Д О Л Я Р .
ВАШ ИНГТОН.Секретар скарбу М орґентав
ви го л о си вн а р а д іо п р о м о в уп р о м о н е т а р н у п о л іт и -
KVу р я д у ,вк о т р ій з а я в и в ,щ о у ж и є с в о г о з а р іб к у
з'д е в а л ю а ц ії д о л я р ан а ў с т а б іл із у в а н н я й о г ов а р -
то сти .
Д осі урядз а р о б и вн а з о л о т і2 м іл ія р д и800 м і-
л іо н ів д о л я р ів .Ц і грош і в індерж ить ус в о їм с к а р -
б і,щ обиз а п о б іг т и о б е з ц ін е н н ю
дол я р а.
Н Ю
И О РК УДЕРЖ УЄ Н А Й Б ІЛ Ь Ш УЧ А С Т И Н У
Н А С Е Л Е Н Н Я .
Н Ю Й О Р К . М іс ь к и й у р я д ц ь о г о іс т а у д е р -
ж уе
ш
р
о
х н
и
,
а
б
о
ка л
о
і,6Ч Ю ,000^б г Г ''
Єц е коло23 проценти населення міста. Інш і
м іс т а удержують пропорціонально багато меншу
частину свог н а с е л е н н я : Ш ік а г о 11.8%, П и т с б у р ґ
16
п
„,а С ан Ф р а н с іс к о1 0 % .
С И Н К Л Е РВ И Г Р А В П РИП Р А В И Б О Р А Х .
С А НФ РА Н С ІС К О . А птон С инклер, бувш ий
с о ц ія л іс т ,щ о н и н ік а н д и д у ез д е м о к р а т и ч н о ї п а р т ії
на урядг о в е р н о р а с т е й т ут а о б іц я є п о к л а с т и к ін е ц ь
б ід н о т і ч е р е з забраннян а стейт невж иваних фарм,
добув собіп р и п р а в и б о р а х в е л и ч е з н у б іл ь ш іс т ь .
Зк а н д и д а т ів д е м о к р а т и ч н о ї п а р т ії С и н к л е рд іс -
тав133,000 г о л о с ів ,а й о г о н а й с и л ь н іш и й с у п е р н и к ,
Д ж орджК р іл , к о т р и йб у в г о л о в о ю б ю р а п р о п а г а н -
диу во єн н и х часахз а президентури Вилсона, всьо-
го49,000 г о л о с ів .
3 к а н д и д а т ів р е п у б л и к а н с ь к о ї п а р т ії п е р ш и й
кан д и д ат тежд іс т а в двар а з и с т іл ь к и г о л о с ів , щ о
д руги й.
БУВШ ИЙС У Д Д ЯО Б Е Р В А Ґ Е РК А Н Д И Д У Є .
Н ЮЙ О Р К . „Г о т а м І н д е п е н д е н т Д е м о к р а т и ќ
П а р т і"ім е н у в а л а с в о їм к а н д и д а т о мн а с т а н о в и щ е
конгресмена з 18-г о дистриктув М ангетені бувш о-
го суддю ЧарлзаА . О берваґера, відомого добрем іс-
ц еви м і о к о л и ч н и м У к р а їн ц я м зп р о м о в на р іж н и х
у к р а їн с ь к и хп р о т е с т а ц ій н и х в іч а х .
Н а н о м ін а ц ій н и х з б о р а х з я в и л о с я п о н а д т и с я ч у
о с іб .Д я к у ю ч из а н о м ін а ц ію , б у в ш и й с у д д я О б е р -
вагер проголосив свою плятформу.В ін заявився
зап е р е о р а н н ян а в л а с н іс т ь ф е д е р а л ь н о г о у р я д у у с іх
п ід п р и є м с т в п у б л и ч н о г о в ж и т к у(я к , з а л із н и ц ь ,т е-
л є г р а ф ів ,т е л е ф о н ів ) та за з а в е д е н н я п е н с ії на ста-
рі роки.
В ін заявився проти,недавно зорганізованої Л іґи
С во б о д и , к о т р у н а з в а в д и т и н о ю р е а к ц іо н е р ів , к о т р і
ставл ять права власности понад права лю дини.
ПОШ ИРЕННЯ
с п л я ч к и .
СПРІНҐФ ІЛД (Ілинойс).—Стейговий уряд д і-
ставз ао с т а н н ій т и ж д е н ь37д о н е с е н ь п р он о в ів и -
п ад киз а н е д у ж а н н ян а с п л я ч к у , з в а н ув н а у ц і „е н к е -
ф а л іт іс ".
В ід1 с е р п н я у р я д н а ч и с л и ву с т е й т і6 5 т а к и х
в и п а д к ів .
..
Ж ІН К АП Р Е З И Д Е Н Т О М ЗЛ У Ч Е Н И Х ДЕРЖ АВ?
Ш ІК А Г О . —Н а к о н в е н ц ії К раєвого С ою за А д -
во к ато кв и с т у п и л ам ис Л и л іе нД .Р о к ,,с е к р е т а р к а
С ою за, зі з в іт о м , ук о т р ім м іжін ш и м заповіла, щ о
Злучені Д ерж ави поставлятьж ін к ун а становищ е
п р ези ден так р а ю
п р о т я г о мнайближ чого п о к о л ій -
ня (себто ЗО літ).
С Т Р А Й КУТ Ю Р М І.
Ф И Л А Д Е Л Ф гЯ . '— В я з н і ф іл а д е л ф ій с ь к о ї ф іл ії
стей товоївязниціпокинули роботи вт ю р е м н и х р о -
б іт н я х ,щ о б и п о к а в а т и с в о ю с и м п а т ію д л ял ід е р ів у
г
р
е
й
т
е
р
ф
о
р
д
с
ь
к
і
Йвязниці м инулої суботи.
П О Л ІТ И Я Н И И
ТЕСТАМ ЕНТ
КЕМ АЛЯ
П А Ш І.
(У П )
Н е д а в н о о п у б л ік у в а в )
Ќ ем альП аш а, президентТ у^
р еч ч ян и ,с в ій п о л іт и ч н и йт е с -
там ен т.У ,цілом у краго викли-
гсал о це р іж н і д у м к и ікож ний
п и таєть с я , ва щ об у л о церо-
б и ти , к о л ив ін щ е в с и л і в ік у
іздоровий. П ричини тогок р о -
к уК е м а л я П а ш і н е в ід о м і.З а
ч асд е с я т и л іт т яв ін з у м івп ід -
и естиТ у р е ч ч и н ун а н е б у в а л у
в и со ту тазр о б и ти зн е ї, к р а їн и
н евіл ьн и к ів,
к р а їн у
во л ьн и х
лю дей.Уп е р ш ій ч а с т и н і т е с -
там ен тув інв з и в а є в с іх б е р е г -
титого устрою , якийв ін з а -
вів,і н ев ер тати сь д ос у л т а н а -
ту , б ос у л т а н и всеб у л и , є ібу
д у тьіг р а ш к о юв р у к а х к л ік ,
щ о
сто я тья е п ід ту р ец ьк и м
вп л и во м . В ін є з авдерж ання
св о б о д ио с о б и ,а л е о с т е р іг а є
п ер едр о з б у я л и `м ін д я в ід у а л із -
м о м
тап е р е д м а с о в іс т ю . Щ е
б іл ь ш ео с т е р іг а єв ін с в ійн а -
р ідпере комунізмом,який,я к
в інк а ж е , п р о п о в ід у є рай,а в
киш енін о си ть уж е го то в еп е к -
ло .С в о їм -`н а с т у п н и к а мв ін р а -
д и тьн ік о л ин е з а т я г а т и в е л и -
п о зи ч о к , х о ч б ив я к ій б ід і
н а р ідз н а х о д и в с я ,б о т а к іп о -
зи ч к иєперш им ступнем поне-
во л ен н ян а ц ії к а п іт а л о м . А р-
м ѓяп о в и н н ав с е б у т и а п о л іт и ч -
нат а слухати уряду, а л е н ік о -
лин е повинна видвигати н а
п р есто л президента якогосьге -
н ер ал аз ісвого середовищ а. В
загр ан и ч н ій
п о л іт и ц і р а д и т ь
в інж и т из с у с ід а м иу з г о д і,
к о л ин а п р я м н ії х п о л іт и к и з г .о -
дж ую тьсязн а п р я м н и м и п о л і-
ти к иТ у р е ч ч и н и . В с іх в ір н и х
зак л и к аєв інд е р ж а т и с ь в ір и
ту р ец ьк о гон а р о д у .П ри к ін ц і
тестам ен туп р о с и т ьв ін н а р ід ,
знищ итип о його смерти всі
Й огоо б р а з иі с т а т у їта не ста
ви ти йому лам ятників. Теста
м ен т вказує,щ о Ќ емаль П аш а
єд ій с н о п а т р іо т о м т у р е ц ь к и м
ажд ос а м о в ід р е ч е н н я . Д л я се
б ев інн іч о г о н ебаж ає, а л и ш
д о б р ад л ятурецького народу.
Д О Т Е П Н Ів о я к и .
А н г л ій с ь к ев о є н н еі м о р с ь к е
м ін іс т е р с т в ом ає к л о п іт зісво
їм ивоякам и. Д еякіз них, щ о
лю блятьс л у ж и т иу в ій с ь к у ,
знайш лис п о с іб ,я к м о ж н ав ід
служ би
зв іл ьн и ти сь
л егк и м
сп о со б о м .Д осіб у в важ кий
сп о сіб : в о я к а з в іл ь н я в суд або
ви к у п .Т и м ч а с о мз а о с т а н н ій
часв и к л ю ч и л из в ій с ь к а
к о хв о я к ів за те,щ о в о н из а
н ад тож и в о ц ік а в и л и с ь п о л і
ти ч н о юл іт е р а т у р о ю , к о м у н іс
ти ч и о ю
а б оф а ш и с т ів с ь к о ю .
В ладар іш и л а ,щ о в о я к ів із т а
ки м иід е я м ин е м о ж е т р и м а т и
ус в о їх р я д а х . П іс л я ц ь о г ощ о
р азч а с т іш е т р а п л я ю т ь с яв и -
п ад к и ,щ овояки проявляю ть
д е м о н с т р а ц ій н е
зац ік ав л ен н я
к о м у н із м о ма б оф аш изм ом н а
тет іл ь к и , щ о б иї х в и к л ю ч и л и
за р м ії. В л а д ан е з н а є т е п е р :
як і з нихсправж ні небезпечні
ел ем ен ти , а якіси м у л ян ти .
ПАМ ЯТЬ П РО Ф Е С О РА .
О
д
н
о
м
уп р оф есор ов и ф іл ь о
с
о
ф
і
їуВарш авівирвав злодій
в
у
л
и
ц
ітек уз п ап ер ам и .
П
р
о
ф
е
с
о
рнегайно зголосився
н ап о л іц ії. К о л и к о м іс а р а а п и
та в , чи пош кодоввний не при-
г
а
д
у
ес о б і в и г л я д у з л о д ія , ц ей
в ід л о в ів :
„Р о з у м іє т ь с я ;в ін
б у вц іл к о м п о д іб н и йд о Т е м і
с т о к л я ",ів и й ш о ві з к о м іс а р і-
я т у .У р я д о в е ц ь т іл ь к ир о т в ід -
ч и н и в , бо щ е зіш коли запа-
м я га в ,щ оТ е м іс г о к л ь п о м е р
б
і
л
ь
ш
я и2, 000 л іт том у, і н е
п
р
и
г
а
д
у
в
а
всо б і, я к в ін ви гля-
д а є.
М ОСКОВСЬКІ
БЕЗБОЖ НИКИ
С В Я Т К У Г О Т Ь
ІО -Л ІТ Т Я
С В О Г О
ІС Н У В А Н Н Я .
(541)
М оскалі
в и р іш и л и
ск л и к атин ак в іт е н ь 1935 р .
ю вилейний
к о н гр ес
„С о ю зу
В ою ю чихБ е з б о ж н и к ів "зп р и -
в о д уд е с я т и л іт т я іс н у в а н н я ц і-
єїо р г а н із а ц ії.В Ж е н е в і с т а л о
В ІД О М И М,щ оц е н т р а л ь н и й ко-
М іт е т цього С ою зу випрацю вав
п р о гр ам ук о н г р е с ун а с в о м у
засід ан н і
8.6.1934.З
ц ьо го
п р и во д уп о с т а н о в л е н о -в и д а т и
п р о п ам ятн укнигу С ою зу, звіт
зй о г о д ія л ь н о с т и , с е р іюп р о -
п аган д и вп и хп л а к а т іві л и с т і-
во к
тав и п у с т и т и в ід п о в ід н у
п р о п аґан д и вн уф іл ь м у .Н ак о н -
ґр есі м ає б у т и т а к о ж в и р іш е н а
сп р ав а
б у д о ви
„В с е с в іт н ь о ї
П алатиА т е їз м у ".Н а с л ід у ю -
ч о м уз а с ід а н н і т о г о к о м іт е т у
м ає бути обговорене питання
залож енняін с т и т у т у для дос-
л ід івпитань вою ю чого атеїз-
м у.В се цен е д в о з н а ч н о вка-
зу ена те,щ ом о с к о в с ь к і б о л ь -
ш етгики готовлять нову атаку
нар е л іг ію .
`і`..
1
В і;
цпг` оч
Б О Ж Е В ІЛ Ь Н И Й
Н А Л ІТ А К У .
Н ап о в іт р я н ій л ін ії К и їв -Х а р -
іцритрапилася катастрофа,
я к ій згинули одинацятьо -
сіб ,а лиш одна вратувалася.
К олиа п а р а тб у ву п о в н ім л е т і,
н агл оо д и ні з п о д о р о ж н іхз б о -
ж еволів. Витягнувш и револь-
вер,п о ч а вв ін с т р іл я т и , в н а с -
л ід о к чого згинулит р и паса-
ж ири,ат я ж к о р а н е н и й п іл ь о т
нем іг опанувати маш ини. Л і-
такупавн а зем лю .
Я С Н О В И Д Е Ц Ь .
ВС анРем о перебуває тепер
сл авн и йн ім е ц ь к и й я с н о в и д е ц ь
М аќс М ене. Загальну увагу в ін
зв ер н у в нас е б е з хвилиною ,
й о м у заборонили вступд о
д о м івг р и ,том у, щ о в іну в е с ь
в и гр ав ав .З а к іл ь к а х в и л и н
в и гр авд в ам іл іо н и ф р а н -
к ів ,о ч е в и д н о в н а с л ід о к с в о й о -
годивного дару,щ о дававй о -
м о ж н іс г ь бачити наперед
у сі циф ри,н а котрі м ала впас-
тив и г р а н а .В о д н ій р о з м о в із
ж у р н а л іс т а м ив інз а я в и в , щ о в
ц ім
б іж у ч ім с т о л іт т ін е б у д е
ан іо д н о ї п о в а ж н іш о ї в ій н и .
ІНА Л ІТ А К А Х Є З Л О Д ІЇ.
Зп ів д е н н о ї А ф р и к и п е р е в о
зи л и
держ авним
а н г л ій с ь к и м
л іт а к о м„С и л ь в а н у с " з о л о т од о
Г ел іо п о л іс, щ об звідти пере
д атий о г о д а л ід о А н г л ії.З о `
л о тощ е з л оз л іт а к а . П о л іц ія
за й м а єть с я тепер таким
тан н я м ;а б о золота взагалі н е
навантаж илин ал іт а к ,аб о й о г о
в к р ал иуд о р о з і... Д о п и т у с іх ,
щ оїх а л ив л іт а к у , н е д а в н ія -
к ихв и с л ід ів .
В Л А С Н И К
Л О Н Д О Н У .
В
е
л
и
к
ачастина' Л ондонує
п
р
и
в
а
т
н
о
юв л а с н іс т ю П р и н ц а
В е с т м ін с т е р с ь к о г о .О динз й о -
гоп р е д к ів о д р у ж и в с яз о д н о ю
б
а
г
а
т
о
юд ів ч и н о ю ,якав при-
д
а
н
едістала величезні просто-
р и
п ід м іс ь к и х п іл ь . Х то м іг
с п о д ів а т и с я ,щ о зр озр остом
Л
о
н
д
о
н
ун апустих полях п ов
с
т
а
н
ен о в и й о с е р е д о к м іс т ай
щ ов а р т іс т ь т е р е н ў в р о с т ед о
25м іл іо н ів ф у н т ів с т е р л ін г ів .
З .А Т Р О Є Н ІРИ БИ .
В
е
л
и
к
ас п е к а ,щ о н а в іс т и л а
п
і
в
н
і
ч
н
уФ р а н ц ію ,т а к о г р іл ав
р
і
ц
іС еќ ван і в оду,щ о р и бип о -
з
а
т
р
о
ю
в
а
л
и
с
яіви п ли ли
П оверхню . Б ід н і П а р и ж а н ик и
н
у
л
н
с
я л о в и т и р и б у ,а л е . п о ѓ л і-
ц іяз а б о р о н и л аї ї їс т и , аж по
ЄЩ ЕТ А К І, Щ ОХ И Т ГЯ Т Ь
Б У Т ИШ ЛЯХТОЮ .
УТ о р ін о в и к р и л и о ш у к а н -
ств а одного талановитогом о-
л о д ц я, щ о назвав себе д . А -
х и л ь М а н ц о н і;у в и щ и х с ф е р а х
в ін
виробляв ш ляхотськід и -
п л ьо м и . В ін робив довш ий ч а с
зн ай о м о стиір о з п у с к а в д е л і-.
к атн оч у т к и , щ о м ає в п л и в и .
Д и п л ьо м и ,я к і в інд о с т а в л я в ,
ц е були документи,сф абрико-
ван ін ао к р е м ій , в и н а й д е н ій
нимм а ш и н і,т а к ,щ о в ін н е п о -
тр еб у в авм а т и н ія к и х с п іл ь н и -
к ів .С т е м п л і, п е ч а т к и , п ід п и с и ,
всена цихдокументах вигля-
д ал о автентично. Багато ош у-
к ан н хнеподає м олодця всу д ,
щ обис е б ен е о с м іш и т и .
К Е Л Ь Н Е РДИРИГЕНТОМ .
Ц им и днями виступитья к
д и р и ген т славної англійської
о р х естр и„С е р аД ан ґ о д ф р е я
П авіліон-О рхестра"к е л ь н е рз
л о н д о н ськ о гор е с т о р а н у „М о -
и ік о ",Р іч а р д Д а б с о н . О р х е с -
тр а
в и к о н а єм іж ін ш и мт е ж
й о го перш і твори, йо го бать-
к обувк ап ел ьм ай стр о м у С у-
сек с,а л е н е м іг дати сина д о
м у зи ч н о їа к а д е м ії, бо немап
грош ей.С ин став кельнером,
ал е його музичний талантн е
д ав ав йому спокою . Одині з
л о н д о н ськ и х визначних дири
тен тів ,Ф и л и п Л ў іс , з а о х о т и в
й о год ом у з и ч н и х с т у д ій і
к ел ьн ер добився свого.
ПОДОРОЖ І
П РИ Ч И Н О Ю
ПОДРУЖ .
Д и р е к ц ія
ф р ан ц у ськ и хз а -
л із н и ц ьу с `ім п а р а м ,я к і ї д у т ь
д оА л ь ж и р у в ід б у т и с в о юп о -
ш лю бну
подорож, признала
вел и к і зниж ки. О дначе не чи-
сл и л ася воназ одним явищ ем,
як ет е п е р в и с т у п а єу Ф р а н ц ії
м асо в о : молоді лю ди,щ о де-
ш евимк о ш т о м х о т я т ь в ід б у т и
гар н у
подорож , заклю чаю ть
ф ік т и в н іподруж а,а по пово
р о ті негайно розводяться.Т с
м ая кс о т в о р е н а д оф іл ь м и
Т іл ь к иуф іл ь м і б у л о б ін ш е з а
к ін ч ен и й : п ід ч а с п о д о р о ж іп р и
п ад ає пара собіта к д о вподо
б и , щ о поп о в о р о тівж е не роз
л у ч аєть ся .
Ч О Р Т Х О Ч Е Д О Л Я Р ІВ .
М еш канка
села Боґумілув,
М а р ія н н аП є х о т а , д іс т а л ав ід
св о гос и н аз А м е р и к и100 д о -
л яр ів . їїс у с ід В о л я н к о в и ч п о -
стан о в и вв и д у р и т ив ід н е їг р о -
ш і.
Тому, перебравш исьЗ Е
ч о р та, вночі закрався до до
м уП єхотит а заж адав видачі
100д о л я р ів ,я к і н іб и т о м а л и
п о х о д и тизнечистого дж ере-
П ерестраш ена
б аб ап о
д ал ан ак о ц ю б у г р о ш і „ч о р
т о в и ",я к и й з а р а з п іш о вд о
корш м и.Т ут. п о ч а в о п о в ід а -
типро с в ій „п о д в и г " і в цей
с п о с іб видав себев рукип о
л іц ії,я к а занялася скептич
ним
ош уканцем .
В С Я Е В Р О П А П О С П ІШ Н О Г О Т У Є Т Ь С Я
СТАМ БУЛ
Б Е ЗЧ У Ж И Н Ц ІВ .
10,000 чужинцям Константи-
н о п о л я
загрож ує
голодО ва
см ер ть .
О с т а н н ій
ту р ец ьк и й
зак о нр е з е р в у єв с і п о с а д и
ЧЙ "
м іс ц я праціл я власних горо-
ж ан.Р ів н о ч а с н о м а ю т ь в ід іб -
р ати чуж инцям дозвіл прова-
д и титорговлю . В сеж такиА н-
ѓ л ій ц іс п о д ів а ю т ь с яв о с т а н н ій
х ви л и н і
о сл аб и ти
с т р о г іс т ь
ц ьо гоз а к о н у ,щ о є п е р е д о в с ім
п р о тин и хс п р я м о в а н и й .
Г
Р
І
МУ Б И ВЧ О Т И Р ИО С О Б И .
Вселі Д ўќля,п о в . Кросно,
в л е т івг р ім к о м и н о мд о х а т и
Н А С Т У П Н А В ІЙ Н АБ У Д ЕЗМ Е Х А Н ІЗО В А Н А
й
Р О З Р А Х О В А Н А
Н АВ Е Л И К У
С К О Р ІС Г Ь
М АНЕВРУВАННЯА Р М ІЙ .
Л О Н Д О Н н г л ія ). Е в р о п е й с ь к і в о є н н із н а в -
ц і в в а ж а ю т ь ,щ о м а й б у т н я в ій н а б у д е з м е х а н із о в а -
н а . Н а й б іл ь ш у у в а г у т е п е р з в е р т а ю т ьн а ш в и д к іс т ь
м а н е в р у в а н н я а р м ій ,а т о м ув сі с т а р а ю т ь с я у с т а т к у -
в а т и а р м ії ш в и д к и м и т е н к а м и , л іт а к а м ит аа в т о м о -
б іл я м ид л я п е р е в о з у п іх о т н и х ч а с т и н . Ф р а н ц у с ь к і
воєнніавторитети схиляю тьсяд о того,щ о наступна
в ій н а б у д е м а т и х а р а к т е р п о л е в о ї в ій н и ,в я к ійб и с -
т р о т а п е р е г р у п у в а н н я а р м ій б у д е в ід о г р а в а т иг о -
л о в н у р о л ю . іт а л ій ц і, п іс л я н е д а в н и х м а н е в р ів ,п р и -
ходятьд о висновку,щ о бистрота маневруванняб у -
д е в ід о г р а в а т и в е л и к у р о л ю ,а л е т а к о ж в е л и к у р о л ю
б у д у т ь в ід г р а в а т и ш а н ц іт а ф о р т е ц і. І т а л ій с ь к и й
ш т а б ч и с л и т ь ,щ о с и с т е м а ф о р т и ф ік а ц ійн а н ім е ц ь -
к о м ут а ф р а н ц у с ь к о м уй ін ш и х к о р д о н а х п о в и н н а
д а т и м о ж н іс т ь Іт а л ії час до з м о б іл із у в а н н я а р м ії.
Ц і ф о р т и ф ік а ц ії м а ю т ь с т р и м а т и п е р ш и й н а с т у п
в о р о ж и хси лд о п р и в е д е н н яв п о в н у б о є в у г о т о в іс т ь
ц іл о ї іт а л ій с ь к о ї а р м ії.
-
А н г л ій с ь к і в о є н н і а в т о р и т е т и п о к л а д а ю т ь в е л и -
к і н а д іїн а п о в іт р я н і с и л и ,а т о м у ф а х о в ц і н е у с т а н -
н о п р а ц ю ю т ьн а д у д о с к о н а л е н н я м в о є н н и х л іт а к ів .
Г о л о в н у у в а г у з в е р т а ю т ьн а с к о р іс т ь л іт а к ів . Н а м а-
н е в р а х ,щ о т е п е р п о ч и н а ю т ь с яу Ф р а н ц ії, б у д у т ьп е-
р е в о з и т и ф р а н ц у с ь к і п іх о т н і ч а с т и н ин а л іт а к а хв
н а й б іл ь ш е „з а г р о ж е н і" м іс ц я ф р о н т у , або в М іс ц я ,
д е т р е б а п е р е в е с т и с к о р у к о н ц е н т р а ц ію а р м ії.
М ОСКВАС Е Б ЕП О Т ІШ А Є .
М О С К В А С С Р ). —Т ут уж е не б о я т ь с ят а к
с м е р т е л ь н о ,я к о с т а н н і д е с я т ь р о к ів б о я л и с я , н а п а д у
ч у ж о з е м н и х в ій с ь кн а Р а д я н щ и н у . З п р и в о д у п о д ій
н а Д а л е к о м у С х о д ій ч у т о к , щ о м іж Я п о н іє юйА н-
ҐЛ ІЄ Ю
улож ено певну умову, радянська пресав и -
с л о в л ю є с у м н ів щ о д о т а к о ї м о ж л и в о с т ц ,.
Больш евг^Кй числять, щ о'між Англієют а Я пб-
н іє ю т е п е рн е м о ж л и в е п о р о з у м ін н я х о ч б и т о м у ,
щ о А н г л ія с т а р а є т ь с я п ід т р и м у в а т и п р и я з н і в ід и о -
с и н из і З л у ч е н и м и Д е р ж а в а м и . К р ім т о г о в о н ид у -
м а ю т ь ,щ о н а с е л е н н я Б р и т а н ії,а с п е ц ія л ь н ок о л ь о -
іп й ,п о с т а в и т ь с я н е г а т и в н од о а н г л ій с ь к о -я п о н с ь к о ї
п р и я зн и .
Ф АШ ИСТИ
Ч У Б Л Я Т Ь С Я .
В І Д Е Н Ь в с т р ія ). П о л іц ії д о в е л о с я в з я т и
участьв ўгамуванню заворуш ення серед фаш истів-
с ь к и х у з б р о є н и х д р у ж и н . Б іл я В ід н яв б а р а к а хз н а -
х о д я т ь с я в ід д іл и „Г а й м в е р и ",з я к и х о д н а ч а с т и н а
с т о їт ьз а м ін іс т р а Ф ея,а д р у г аз а й о г о п р о т и в н и к ів .
М іж ц и м и г р у п а м и п р и й ш л од о к р ів а в о ї с у т и ч к и ,.
я к у п р и п и н и л а п о л іц ія .
В н у т р іш н і н е п о р о з у м ін н яв р я д а х ф а ш и с т івн е
о б іц я ю т ь н іч о г о д о б р о г од л я с а м и х ф а ш и с т ів .
З А Б О Р О Н АМ ОЛОДІ П О Л ІТ И К У В А Т И .
М А Д Р И Д (Е с п а н ія ). Е с п а н с ь к и й р е п у б л и к а н -
с ь к и й у р я д з а б о р о н и в м о л о д і д о 16 р о к ів в ік ун а -
л е ж а т ид о я к о їн е б у д ь п о л іт и ч н о ї п а р т ії.У в іц і в ід
16 д о 23 л іт д о з в о л я є т ь с я н а л е ж а т ид о п о л іт и ч н и х-
п а р т ійт а о р г а н із а ц ій л и ш ез а п и с е м н о ю
зго д о ю
б а т ь к ів .
Ц и м е с п а н с ь к и й у р я д х о ч е у с у н у т и н е в ід п о в і-
д а л ь н у м о л о д ьв ід п о л іт и ч н о ї б о р о т ь б и ,я к а ч а с т о
п р и в о д и т ьїї д о в я з н и ц і та до р іж н и хк а рут ім ч а с і,
к о л и м о л о д ьм ає г о т у в а т и с яд л я м а й б у т н ь о ї д ія л ь -
ностия к горожани держави.
З Г И Н У ВП О Л Ь С Ь К И Й
Л Е Т У Н .
ВАРШ АВА
о л ь щ а ). В о є н н и й п о л ь с ь к и й
л іт а к у п а ві р о з б и в с я н е д а л е к о м іс ц я ,д е з н а х о д и в с я
п р е з и д е н т П о л ь щ і М о с ц іц ь к и йт а б а г а т о р іж Н И х
польських достойниківі чужинецьких гостей,щ о
з іб р а л и с ят у т , щ о б и в и р я д и т ивл ет н а в ќ о г о Е в р о п и
л іт а к и : н ім е ц ь к і, іт а л ій с ь к і, ч е х о с л о в а ц ь к іт а ц о л ь -
с ь к і. Т е п е р п о ч а т о к л е т у в ід р о ч е н о до 7 в е р е с н и .
Зпочатку збиралися летітий узятиу ч а с т ьу
змаганнях також француські воєнні летуни,а л ез
о г л я д ун а о х о л о д у в ід н о с и нм іж П о л ь щ е ют аФ рЯ Й -
ц іє юв о н ив ід л е т у в ід т я г у н и л с я .
Ш ТУЧНАВ О В Н А .
Б Е Р Л ІН ім е ч ч и н а ).Щ об о б ій т и с яб е зд о -
в о з уд о Н ім е ч ч и н и ч у ж и н е ц ь к о їв о в н и ., н ім е ц ь к івЧ е-
нізнайш ли спосіб ш тучного вироблення всш ниуЯ ку
в о н и н а з и в а ю т ь „в у л ь с т р а ". К а ж у т ь ,щ о в у л ь с г р а
маєв сі якости звичайної овечоїв о в н и й з н еї т е п е р
б у д у т ь р о б и т и ж ін о ч іт а ч о л о в іч і в б р а н н я .
,к ин е п р о с л ід и т ь п р и ч и н им а- М а р ії З е ґ а р о в и чгй у б и вн а р а з і
Ісового затроветня..
Ічотири особи.
К А Т
З Б О Ж Е В О Л ІВ .
s
В
І
Д
Е
Н
Ь в с т р ія ). — К ат И о г а н Л И н ґ в б о я іе -
в
о
д
і
в п і с л яТ О Г О , Я К п о в і с и вв ід л ю т о г о1 2 г т Л ц іе А Й а л -
С О Ц ІА Л ІС Т ІВт аС О Ц ІА Л ІС Т ІВ .Т еп ер в інз н а х о д и т ь с я в
л
і
к
а
р
н
ід л ядуш евно хорих.
УЄ '№ Н сШ
0
" S V O B O D A "
( L I B E R T Y )
rO UNO BD18 93
UKRAINIAN NEWSPIPER PUBLISHED 'DALLY EXCEPT SUNDAY- AND HOLIDAY
AT 81-83 GRAND STREET, JERSEY OTY,N. J.
OWNEDby THE UKRTLNUN NATIONAL ASSOCUTION,I N C .
EDITEDB Y EDITORIAL COMMITTEE.
ENTERED А В SECOND CLASS MALL MATTER AT THE POST OFFICE OF JERSEY CITY,N. J.
ON MARCH30,
1911
UNDER THE ACT OF MARCH 8, 1879.
ACCEPTED (OR MAILING AT SPECIAL RATE OF POSTAGE PROVIDED FOR IN SECTION
1103
OF THE ACT О Б OCTOBER 3, 1917,
AUTHORIZED JULY3 1,
1918 .
За оголош ення редакціяІ
За кожду зміну адреси платиться 10 центів.
З К а н а д и н а л е ж и т ь п о с и л а т и г р о ш і л и ш ена т. з в . Foreign Money O rder.
Т є д . С в о б о д и ": BErgen 4-0237.— Тел. У. Н
С ою за: BErgen 4-1016.
А ќ д р е с а : "SVOBODA",P. О . BOX 346, JERSEY CITY, N.J .
З А Н Е П А Д К О М У Н ІС Т И Ч Н О ! П А Р Т ІЇ.
Н А З А Д Н И Ц Т В О О Р Г А Н ІЗ У Є Т Ь С Я
С удячип о газетних, радіовихі бесідничихв ід -
гуках, останніми часами повсталав А мерицін а й -
важ ніш а політична організація. Ледвич и малак о -
лия к а політична організація стільки „поблиситі",
стільки відзивіву газетах, стільки привітів, стільки
похвалт а овацій. Деякі Газети даютьїй щ о н а й -
менше по два стовпці друку кождогод н я , в ід с а -
могод н я інкорпораціїв Д истрикті Колумбія.
О рганізація м ає ш умну назву „А мериканська Л і-
ґ а С в о б о д и ", чи пак ‚‚Л іґа А м е р и к а н с ь к о ї С в о б о д и ".
Н азивається вона далі безпартійною організацією ,
покликаноюд о обороний піддерж ання конституції
Злучених Держ ав. Думає вона піддерж ати амери-
канську свободуй конституцію Злучених Держ аву
цей спосіб,щ о буде доказувати американськомун а -
родови пош ануд л я прав особий власности як ос-
новні правап ід кождою формою правління,а далі
буде вчити,щ о обовязком урядує розбудж увати
приватнуй групову підприємчисістьт а захороняти
для лю дини правод о праці, зарібку, ощ адностейі
власности. Вона стоїть за те, щ оби людина,р аз д о -
бувш и власність, мала правої ї задерж атий уж и-
в ати .
Н азагалц е дуж е гарні засади. Т ількищ о вони
проголош еніт а к загально,щ о ніхтон е мож е знати,
зая к е практичне примінення стоять основниќйц е ї
групи. Коли організація стоїтьз а пош ану право -
соби, то чи буде вона стоятиз а право лю динид о
праці?Ч и буде вона стояти за те, щ оби лю дина
м ала дім і забезп ечене удерж аннян а старі літа? К о-
ли Ліга заявляєтьсяз а права лю динид о своєї
власности, то щ о вона скаж е на те,щ о бірж евісп е-
кулянти лю дину позбавляю ть тяж ко запроцьованої
власности?Щ о скаже Лігап р о грабіж власности
фінансовою спекуляцієюй тим подібними законни-
ми крючками?
З заяв лідерів Ліги видно,щ о Л іґан е думає
боронитиц и х прав. Вона думає боронити якраз
спекулянтів. Вона виступає проти оподаткування
великих маєтків, вона хоче злож итиц і тягарін а
плечі дрібних власників. В она виступає проти „н о -
вого розділу",б о стоїтьз а старий розділ. Словом,
політика Л іги наскрізь консервативна, наскрізьн а -
зад и и ц ьк а.
КО Л И
вона називає себе безпартійною , то це
значить тількит е , щ о в н ій обєдналися пазадники
обох великих партій. О тж е назадницьких републи-
к ан ц іві д ем о к р атів .Іц е, як х то сь там уж е ск азав ,
є саме доброю стороною Ліги:тепер уж е не треба
буде вганятиз а назадникамм. Тепер вони зібра-
лисяв одну групу й хто має порахункиз назадниц-
твом, могтиме обмежити свою боротьбуд о одної
так званої А мериканської Л іги С вободи.
Н а останнім зїзді російської
К ом партіїп а н М ануїлѓьськйй
(землячок-„М алоросЧ )
ви го -
лосив звітп р о працю делєґа-
ц ії В К П (б )
ІК Ю
и к о н . К о-
м ітет
К ом .
Ін тер н ац іо н ал у )
про стан комуністичнихп а р -
тійу св іті.
Н е дуж е рож евот о й стан
представляється. П оказується,
го л о вн о ю
зад ач ею
К ом -
партій було „покласти на обі
л о п а т к и "... с о ц ія л -д е м о к р а т ію .
Коли досі цьогон е зроблено,
коли соціял-демократія щ е ди-
хає, то в цьому бачить М ану-
льський ознаку слабости ком -
партій. Було багато вибухіві
масрвих рухівв Европі,
ж е М анўільський— але кому-
н істи їх не в и к о р и стал и .Н е
ви к о р и стал и ,б о „н е п р о вад и -
ли попередньої чорної робо-
ти збиранняй організаціїр о -
б ітн и ч о ї
к л я с и ".
К о м у н істи
п р о сто
„о р ієн ту в ал и ся
н а
стихійну перемогу револю ції",
щ оби викликатит у стихію,
м ал о над тим п р ац ю в ал и .О -
собливо компартії романських
країн терплятьн а спеціальну
х во р о б у „б азік ан н я"й ще
на другу н а „велику органі-
заційну короткозорість"... Браі.
їм „героїзму буденної невси
п у щ о ї р о б о т и ".П о р о з б и т т ю
компартій головною
зад ач ею
комуністів,н а думку М ануїл
ського, було входитив ряди
фаш истівських сою зівв Італії
ґо м ін д ан ськ и х
у
К и таю ,
щоби провадитит а м розкла-
дову роботуй притягатир о -
бітниківн а свою сторону.А ле
р о б о ти
н ер о б л е н о
ствердж уєз сум ом
М ануїль-
ськ и й .
Ш ванкуєй організаціяк о -
муиістичної молоді. Правда
р о б о та над нею йде,але „ѓли -
боков маси робітничої моло
ді комунізмн е проникнув".Я к
не проник у ці масий соція
лізм.З і злістю стверджуєМ а
н у їл ьськ и й ,щ о м ай ж е вся м о
лодьв Европі охоплена такг
„буржуазними" союзами:ф а
ш нстівським и,
гітл ер ів ськ и м и
і т. п. А йти для п р о п аган д и
со ц іял ізм у в ті б у р ж у азн іч и
католицькі організації каж е
М анў'ільський— для ком уні-
стів таксамо тяж ко,я к „папі
ввійтив сою з безбож никівд л я
п р о п аган д и
к а т о л и ц т в а ".
З а
цей пуризм М анўільськийк а р -
тає комуністів.Бо цей пуризм,
коли власні організації кому-
ністів розгромлені, перешка-
джае комуггізмови
д ій ти
д о
вп л и вун а м аси .
М анўільський
х в ал и ться
й
деякими „досягненнями". А ле
колив ін з а такі „досягнення'
вваж ає напр. факт,'щ о
н і-1
мєцькі комуністи зібрали кіль-
к а м іл іо н ів о л о с ів п р о т иП т-
лера або... стрималися від го
лосування,т о мож на лиш еп о
глузуватиз таких`„досяґН ень"
їх ворог комунізмуН е переля-
кається. Коли дальш ев їй к а
ж е,щ о число членів Компар-
т і їв П о л ь щ і д б с я г л о О О О )
майж е числа Членів П П С ,то й
цеє дуже слаба потіхад л я
больш евиків.У
Ф ранціїб у в
„ц іл и йр я д л іт засто ю
в чи
сельнім зрості партіїй иавіт
певного руху назаду ц ім в ід -
н о ш е н н і".Щ о в р е в о л ю ц ій н ій
Е с п а н ії, де є с в о б о д а к о м у н і-
стичної пропагандий орґані-
зац ії, є а ж ... 30,000 ком уністів,
в А встралії,н а цілім конти-
н ен ті,
аж
п івто р и
ти сяч і
(1,500), то це тежл е д в и м ож -
на представития к „успіх"к о -
м у н ізм у .
Особливо розвівся М унуїль-
ськийп р о „успіхи" комунізму
в Китаю . А ле там над ним чу
го стр и й
ІП И Л ЬН И Й
з ір
країни Сходячого Сонця. Т а ѓ.
ком унізмн е вдерж иться.З Ки
таюн е стане випадова брама
к о м ў я іС Т й Ч к о ї ІР о с іТу в іт ,:Л н-
ш е"випадова брама протис о -
вітськрї Росії и наазавзяті-
ш ого,
найневблаганіш ого
й
най^міливішого ворога.
Так представляється справа
комуністичними „секціями"
3-го Інтернаціоналу, згідноз і
звітом товариш а М анўільсько-
Ч .2 0 3. `
Загальний висновок такий
при заснуванню
3-г оІ н т е р н а -
ціоналу комунізм, перемігш ив
Р о с ії
й
п ід б и в ш и
У країну,
й ш о вн а п ід б ій Е в р о п ий А зії,
притягаю чид о себе селянство,
пролєтаріяті велику частину
дрібної буржуазії. Тепер кому-
нізм боретьсяз величезними
труднощ ам ив Росії,є
ствердж ую ть самі больш евики
— сильно підмінованийна У
країні, зломанийу Н імеччині,
А в стр ії та в Італ ії, а ті п о м іч -
ні групи, дрібна буржуазіяй
селянство,н а Заході відверта-
ютьсяв ід нього, входячи явно
орбіту впливів фашистдв-
ськ и х
іспоріднених фашиз-
мови напрямків.
Недурно Сталін ратує,щ о
може; недурно стає пацифі
стом; недурнод о Ліги Націй
проситься; недурно плазуєн а
животі перед Японією; недур-
тго запобігає ласки П ольщ іу
Р у м у н ії...
К о м у н ізм
ск р ізьу д еф ен
зИві. Н езадбвго
ц яд е ф е н з и
ва допровадитьд о відвороту,
може навіть панічного.
Р О З Г Р О Мм о с к о в с ь к о їФ Л Ь О Т И .
п о г а д и в іц е а д м ір а л аК . Х а с е г а в и ).
В
н іп о н ськ и х
га зе та хн а -
друковаио надзвичайно цікаві
сп о гад и
в іц еад м ір ал а
н іп о н -
ської військової фльоти,К .
Х асегави.
П одаємо нижче винятки
з
н и х .
У вересні190 4. року я за-
кінчив морську академіюу чи-
ні молодш ого ляйтнанта фльо-
ти , коли мені було всього2 3
р о к и , а 27 тр авн я190 5. р о к у
від б у л ась
істо р и ч н а
б атал ія ,
коли мені випало долеюб у -
ти
н а
си ґн ал о во м у
к о р аб л і
„М ікасо",д е перебуваві 'к о -
мандуючий фльотою
ад м ір ал
Т о го .
Заява адмірала Тога.
Адмірал Того всім
о ф іц и -
рам фльоти заявив переді -
сто р и ч н и м
б о єм ,
о д н о ч асн о
кажучий усім морякам:
„Н е майте надії, щ о наш во-
рог слабш ийн іж м и , а майте
надію тількин а своюв л а с н у
п ід го то в л ен істьд о б о ю ".
Иусі м и д ій сн од о о стан -
нього моряка ж илив тих днях
якимись напруженимид е
о стан н ьо го
п о ч у ван н ям и ,
ніякн е могли діж датисяп р и
ходу ворога. В сі гармати були
вичищ еніт а приготовлені.М о
ряки були приготовленік р а
щ е вмерти,н іж стратитиг а р
м ати .
У всій фльоті було велике
напруження, котре запирало
н ав іть
в ід д и х .
Б ал тій ськ а
фльота наближалася.Д н я 25
травня вона вийшлаз Ш анг-
гаю .
А дм ірал
Рож дествен-
ський, щ о вів ворож у москов-
ську фльоту, взяв напрямок
на північ,щ об мати можли
вість пройти мимо Корейської
затоки впівдень27 травня.
К ож ного
д н я
к о м ан д аггти
Х ІБ А КУЛЬКА В ЛОБ.
Н а лож у болізни буду
ч и
іб л и зьк и й
н евм о л и м о ї
смерти, котрут о ГосподьБ о г
на мене гріш ного зіш ле мож е
за днину, можез а годину,
мож е й за чверть години,аб о
йщ е скорш е, пиш у я до тебе,
любий сину брата мого,а -
стан н ій раз у
с ім
д о ч асн ім
ж и т т ю , к о т р еє а д о м -ч и с т и л и
щ емі недолею ,в надії,щ е
б у д еш
послуш ний
го л о со ви
мойомуз могили, котрийк л и
ч е,щ обит и отямивсяі поки
нув дотеперіш ній твій спосіб
життя. Передовсім покиньд о
сто чортів того лайдака,т у
каналію ,щ о м еш каєп ід т о -
бою .П окинь
т о го
со л ітер а
щ о малю є лиш е голі жінкиі
тебе водить Поганими доро-
г а м и ...
То я!То я!— к р и к н у в
радісно худий маляр.
‚‚П о т о м у р а д ж у т о б іп р а -
п ю вати
і не завертати собі
головит о ю акторкою , котра,
якя калькулю ю , хто зна, чи
не кош тує тебе місячно яких
десять гульденів,н а яких тебе
не стати, а я не дам ,бо тако-
му ледащуі вітрогоновия к
дається нічого,щ о -.)
г шинках
тр ати л и
б и
тр и ч і д ен н оїл и о б іда б о
більш е. Тому то все те,щ о
м аю ,записав я на бож еі о
безпечив тебе, щ обиз а тебе
м о л и л и ся,хоч сс й так нітро
х ан е п о м о ж е, бо з так о го
підлого насіння нічого добро
го виростин е може, хібал и ш
м а л я р ..."
А -а -а ! с к а з а в х у д и й
маляр, вислухавш и.
ХвилќЗо б а мовчали. Лице
Буйного скривилосят а к , наче
б ив у стах
м ав щось дуже
квасне. Худий
став
к л іп ати
бессло очима і аж захлиснув-
ся, бо з великої радости напа
ла його наглд щ икавка. Н аре
ш ті сказав:
и Т о була дуж е добра ка
м ян и ц я!
А ск о н ав б и т и !— від л о -
вів йому зло'манийі згиобле-
н и й Ю ір к о .
А ти гад ав , щ о її д іста-
неш ?
Ян е гад ав ,я п евн и йб у в !
Я 'не сумнівався,щ о дістану...
Т еп ер
я
зр у й н о ван и й . М аю
д о вги .
Н е забудь, щ о ти
м ен і
винен тринацять крайцарівз а
тю тю н!Н е заб у деш ?
Я зруйнований!Я лише
на смерть сгрийка рахуваві
тужно вижидав...
Н е прийш лас я радісна
хўвати на мою смерть. Запи
ш у тобі всі м ої активи. Н а м е-
не можеш покладатися...П о
мені дістанешм ою собаку.
— Скрути вязи!...І щ о $
тепер пічну? Звідси менев и
кинуть завтра, позавтра.Г о
сподар вж е дістав потрібнен а
се письмоз суду. Тети не м аі
щ о ...М алю ватин е годен,б о
на моделі не м аю грош ей
М аю добру гадку! Нама-
лю й свого стрийчикав домо-
вині.За се грош ейв ід тебен е
заж адає.
М аляр, щ о без ніякої кори-
сти втратив стрийка, став знов
ш аліти. Бігавп о хатіі сіпав
ч у п р и н у .
— Застрілю ся! крикнув.
— Застрілю ся!
Н е забудь одного, д о -
к и н у в
п р и ятел ь. — Як по
смерти зійдеш сяЗТИ МС В И Н -
тухом..щ о так нечесно осиро-
тив тебе,т о обернисяд оН Ь О -
го задом!
— Кости
й о м у
п о л о м л ю ,
щ обине м ав чим встатиі зай-
тин а страш нийс у д !
Н араз Ю рко замовк, станув
перед приятелем, поклав руку
на його рамяі сказав:
— С лухай!Я к меніБ о г м и -
лий,н е ж артую .Я сп равдіб е з
ви х о д у .Я ж
Ерні обіцявз а -
платити кравчиху. Сторож еви
дав слово чести,щ о віддам
й о м уд в а гу л ь д ен и ...
Т к ?Т о з л е ! Д у ж ез л е !
Легкодуш но даєш
сл о в о
ч ести !
Я мусів. Слово чести,щ о
мусів. Сторож
дуж е
п ри п ер
був мене. І то бідний бідачи-
щ е:..
— Н ехай,щ о так... Т а та-
ким нерозважними приречен-
ггям и п су єш д и к а р я ...С е не-
добре! Дуже недобре!
То щож тепер буде?В
лоб стрілю
со б іі б у д ек і-
н е ц ь ... П ощ о м ені,д о чорта,
сушити собі голову!
— О чевидно! сказавп р и -
ятель. Н інащ он е п ридасть-
ся суш ення голови,в якійв о -
да через верх переливається.
У тебе була би се дуж е тяж ка
р о б о та.
М аляр не чув останньої без- Т а, як
л ю б л і.
личности приятеля. Посумнів, Часу нем аю .
голову похнюпив.
Зітхаю чи,j О бійдеться
підійш ов повільною ходою до, _ О чевидно.З а те^іа похо-
роні буду. Б ез сумніву буду.
І се не конче потрібне!
мав дуже мягкеі добрес е р -
ц е.В інс к а з а в :
— Ш кода мені тебе, Ю рчи
ку, уваж аєш .Б ез тебе буде
мені досить сумно. Чоловіко-
вив с е веселіш е, ко лим ає зн а-
к о м о го пса. Щ е в есел іш е,к о
л иє й п р и ятел ь. А деж ти
зр о б и шс е ? Х іб а не тут,бо за-
раз збігласьб и всяка голота
— О чевидно, щ о не тут.
Щ е й собаку твій стріл
стрівож ивб и . М ій пудельд у
ж е нервовий.А з твоїми річа
м ищ о зр о б и ти ?
Т и м о ж ешї х за б р а тис о
б іі в д ав и ти ся!
— Бачиш , Ю рчику,я піш ов
биз тобою , щ оби бутитам ,
коли би ти довго мучився
теб е,г о д і..
хвиля. Годі!Тепер можеш pa-j — Чому зле?
стола,з шуфляди виймивя
кийсь дуж е сгаринний револь-
вері став йому призиратися.
П риятель спитав байдуж но
А нам ащ ений?
Буйний мовчав.
А у що гадаєш всадити
кулю :вс е р ц е , чи вг о л о в у ?
І в сер ц еі в го л о ву !Я ке
тобі ділод о того?
Б о як в голову,т о дуж е
довго будеш шукатиї ї . Тому
моя рада, стріляйв серце!
— Болван!
П риятель Буйного був та-
к а
д о б р а
душ а,
щ о
так е
тверде слово
н е
р о зсер д и л о
й о го . Хоч був дуже худий,
, О тж ем и більш ен е поба-
чимося. Годі!Н е буду плака-
ти , бо що мені там... Коли
х о ч еш
стр іл яти ,т о
стр іл яй .
С его тобі ніхто не м ає права
заб о р о н и ти . Н у, дай то б іБ о-
ж е щ астяі легку смерть.
Худий маляр сильно стисі
потряс руку
Буйного, жалі-
сннм поглядом обіймивк ім -
нату, сумно похитав головоюі
піш ов...З з а дверей крикнув:
Г ей , Б у й н и й !
А щ о там щ е?
'
(Дальш е буде).
наш ої фльоти провадили свої
наради.М и дуж е добре догля-
далиу Цусімській протоці,а
головні наш і сили були зосе-
редж енів районі Чинкайвану,
дей очікували ворога.
Так пройш лан іч з 26 н а 27
тр ав н я .
Ранок почався спокійнот а
л агід н о , а в 4 г . 45 х . п о всіх
кораблях пробігло сповіщен-
і,щ о в о р о г н а б л и ж а є т ь с я .В
6.г . ранку отримано розпо-
рядженняд ід адмірала Тога,
щ о фльота м ає йти до Окіно-
шіми.40 військових кораблів,
захмарюючи небо димом
ш ли слідомз а „М ікасом",
ючи тверде рішення добути
п о б ід у в бою з м о ск о вськ о ю
ф л ьо то ю .
Цей похід еќскадри зали-
ш иву мойому життю надзвн-
чайно сильний спогад. М и бу
ли вирішили,щ о головніс и -
ли зустрінутьсяз ворогомб і
л я О к ін о ш ім и ,а б іл я .п ів д н я
московська фльота вж е набли
зиласяд о цього пункту.
В1.39 г . д н я з п івд ен н о -за
хідньої сторони серед легкого
туманун а бвиді зявилисяк о
П ерш ий іш ов
„К н язь
С у в о р о в ",а в 1.55 г . д н я н а
‚М ікасі" піднято сигнал: „Роз-
цвіта б о занепад наш ої імпе-
залеж итьв ід ц ьогобою .
Всі виконають свій обовязок
д о к ін ц я ".
Ц е була битва,у котрійМ И ,
повинні були отримати пере-
м о гу .
Історична битва.
А дмірал Тогос а м в ів ќоман
дування фльотою,а другою
еск ад р о ю
командував віцеад
мірал Камімура.
Кораблі наближ алися.
, Коли віддаль була вж е бі
ля8 , 000 м етрів, ми.,різко зм і-
нили напрямок походу. Такий
маневр принято тому, щ о б м а-
ти ініциятицуу себе.Ц е бул`о
дуже сміле рішення. М оскалі
п о д у м ал и ,ш о ми тік аєм о .
П о тім „М ігеасо", а за ним
в с я ф л ь о т а :"і ѓ ѓ ш л ид о н а б л и
ж енняз ворогом, маю чиб а
ж ання вдаритив голову воро-
ж ої фльоти,й історичнаб и т
на почалася.
Н аш а фльота почала вогоні
В ід д а л ь с к о р о т и л а с ьд о ' 6,400
м етр ів .
Канонада була надзвичайна.
У являлося,щ о ввесь світт р я -
сеться. Густийд и м покривав
усе небо.Н а ворож их кораб
лях почалися пожежі,а наш і
стрільна ломалит а нищ илин а
м о ск о вськ и х
к о р аб л ях
В алилися
щогли, ломалися
п о м о сти .
Ворожі кораблі гинули
динз а одним ,а ш видкоз а
тим боєвий порядок москов
ської ф льоти зломано. Части
наї х зробила спробу проби
тисяд о В ладивостоку, але во-
на була даремна.
К ін ец ьбою .
С о н ц е
зах о д и л о .
А дм іра.
Того повів першут а другу
ескадруд о У цруйото,щ об за
городити відхід М оскалів,І
третя, четвертат а пята ескад
ра почали ліквідувати
реш т-
Н а
слідую чий
д ен ь,2 8 .
тр ав н я, в 1.37 г . д н я , н а к о р а-
бель „М ікаса" прибув адмі
рал Н ебогатовт а заявивп р о
здачун а ласку Н іпонців реш т
ки балтійскьої фльоти. О дер
жана нами побіда далан а м
повну перемогун а Тихім океа-
і.
V J J I K H Mв и с н о в к о м
зак ін ч у є
свої спогади адмірал Хасегава
Цейб ій дійсно вибивн а -
завждиз Тихого океану М о-
сковщинут а закріпив поло-
ж ення Н іпона, даю чи
й о м у
зм о гу
п о ч ати
св о ю
вел и к у
п р ац ю
н адк о н с о л ід а ц іє ю
а-
зійськихсил. — („М андж ур-
ський Вістник").
Н А Б ІЖ У Ч ІТ Е М И ,
зиск
ІС У С П ІЛ Ь Н И Й
П О Р Я Д О К .
Щ оби запевнити населення
щ о урядн е збирається робити
ніякого перевороту, урядники
часв ід часу заявляю ть,що у
ряд зовсімне м ає на меті3Mj.
няти суспільного порядку,ко-
трий видимо спирається на ба-
ж ання зиску.
Тимчасом минулої неділі ш і-
каґовський проповідник Вилі-
ємБ . Спофорд виголосив9
одній церквів Н ю Й орќуп р о .
повідь,у котрій доказував,щ о
система зиску вирішилап и -
тан н я
п р о д у к ц ії
п о тріб н о го
д л я ж и т т я д о б р а ,але не в и р і-
шила питання розподілут а
зв ал и л а
н а робітничу кінчу
страш ні труднощ і.
Система приватних зисків,
говорив Спофорд, довелад о
то го ,-що в В ір д ж ін ії вуглеві
барони мож уть дістати робіт-
н и к ів за 34 д о л я р ин а м ісяц ь,
при чому вони собі задержу-
ю тьн а м ісяц ьщ е 20 долярів
титулом оплати лікарів, похо.
ронних кош тіві видатківн а
направў начиння.
Цікавий поглядн а справѓ.
Ц ікавотеж , щ о церква почи-
нае розглядатиз релігійного
боку такі справи.
Ж ЕРТВЕННІ КОЗЛИ.
,
С к азавт е ж С п о ф о р д у пер
к в і, щ о зам ісць виріш увати пи
тання спокійною думкою,в А-
мериціе багато людей, котрі
ш у каю ть у ц ій сп раві ж ертвен
них козлів. К олись Ж иди свої
гріхи складалин а козлів,ко-
трих виганялин а погибі.тьнад
М ертве м оре. Такими ж ертвен
н и м и
к о зл ам и
зробив уряд
Гітлєра німецьких Ж идів:м ов
л яв, вони винуватіз а німецькі
нещ астя. Тепер буцімто в А-
мериціє багато людей, котрі
йдуть слідом
Г ітл єр ат аи
всякі суспільні нещ астя вину
ють Ж идів.
Так каж е Спофорд. Д о пев-
ного ступняв ін м а є слуш ність
Тан е зовсім . Ж идів виную ть
з а а м е р и к а н с ь к і н е щ а с т я х іб а
вти х гром адах,д е вони снль-
н і.Вінш их місцевостях жерт-
веиним козлом виступає „ф о -
ринер" (чуж иИ ець).
С Л О В АР І Д ІЛ А .
В інш ій церквів Ню Иорку
говорив проповідник Фреде-
рик Норвудп р о біжучі полі-
тичні теми міжнародньої полі-
тики,я к диктатуру, війну.Г о-
воривв ін п р о велику небезпе-
ку деспотизм ут а запевнявпро
небезпеку війни. М овляв,де-
сп б ти зм`ід е н естр и м н и мк р о -
Ком. Н абижається війна. В сі
зн'ають страхіття деспотизму
Й наслідки війни.
А лен іх т о
нині'не м ає сили протестувати
проти війни. Н іхтоне м ає в
собі сили виступити протиД Є С -
п о тів.Л ю дит а к збайдуж ніли,
щ он е м аю тьС И Л И виступити
проти того,щ р вони вважа-
ють загладою людства.
„М и перестали бути хрнсті-
ян ам и " го во р и в
Н орвуд
„М и перестали вірити, ш о Ьог
є с п а с и т е л е м л ю д с т в а ".
Вірув христіянство можім
доказати тільки ділом.
Адреса О беднання:
O B Y E D N A N Y E ,
Р . О . BOX1 2 2 ,
HADEON Т Е В -Ш Ь В .1
NEW YORK,N .
J.
М ІЇІН Г ИИ Д Д ІЛ ІВУ .Н .С З Н 13А
С К Р Е Н Т О Н ,
ПА. -
Т о вар и ств
'м . Воѓдяна Хмельницькоќ).
'.
У.Н . Союза повідомляє.Ш О
4
іід б у д е т ь с я в 12Г О Л И Н І вП О
,в неділю ,д н я 16 вересня.
. 430 Н оні
ож лою
Ч Л Е Н А
Г
о б о в я з к о в а . е я в и в ш и й с яЧ Ќ ИІ ' -
плаліть кару50 и..а урядник1Л '`
1
- С теф ан Ш имановський. секретар-
Д ІТ Р О Й Т , М ІШ . -
Т овЗ а п о р о -
ськ аС іч . в ід . 75. п о від о м ляєC B W
членів, місцевихі позамісиевих.ш
мітінг відбудетьсяв неділю,ХМ '
вересня,в годині1 п о ш тлиті-" І
си ть ся
членів конечно
п ри й ти
^
‚ѓгіиг, бо е багато спрп
Л
полагодж ення.
Т ак сам о
п р о с т у
довгую чих
ч л е н ів , н іо б іїі
вирівнатн свої залеглі довги
їй далі будуть
н и м и
ІР А Л И С Я
від м о вл яти сьт о
Іпісля статутѓ.
щоби пот'імн е нарікали,
М нхаялюк, предс;I
W
касіер;В . Тарас, секретар.
Е И Ь И Г ІІ,
Ч . 203.
С В О Б О Д :., Ч Е Т В Е Р .З О-Г О С Е Р Г Г Н Я .1 9 34 .
Г О Л О С Ш А Ч ІІ
В И С Т Ь
М УСИТЬ
М АТИ
3
С В О Ї Г Р А Н И Ц І.
абачив неразу своїмж ит-
іавидних лю дей. Бачивїх
Т
..‚--ім к р а ю , б а ч и ві вА м е
Н І-І
В ІТБ О Ж
їй .
К
о
к да
С О Б ІН Ь ІС Ь
ҐЛВ О Н А
О І.І
Е
М О Ж Л ІН Е .
Ю ДИНА
Л І
юдн приходятьн а
всякими хиба-
ВО НА
І.
Д І
КЗР С
1
--‚М А С .
лю дина
м ає
іедостачі. С лабо-
: лікувати, коли
О дначен е м ож е
п к у в ати ся,
к о л и
іш илан а світн е врод-
) к алік о юбез рук,без
іаб об е з н о са. Н а це
Ін ем а, щ о б и
н о ги ,
иа б о н іс ви р о сл и .
ЗАВИ С Н А людина нехайн е
вона здорова.Н і
Ї Ї слабість страш
К А
Иш кідлива,н етак для су-
С П І
Л Ь Н О ТІ
,як для неїс а м о ї.
З зви аь
від б и р ає
лю дям
‚есть: достоїнство лю диниВ
С У С П ІЛ Ь Н О С Т І!,М ІЖ ЛЮ ДЬМ И.
ЧИІЯ КИ Йл ікН А т ух о р о б у ?
ЄКН И Ж КИ , е часописи,є церк-
В ИШ КОЛИ,ІЯдум аю , щ о всьо-
Г0Т О Г О вистарчає, щ обит у
М С К Л Д Н У
Х О Р О Б Ув и л ік у в а т и
М О Ж Н А
в и з д о р о в іт и
ц іл к о м ,
ВИ П РАВИ ТИС В І
Йх ар ак терт а к ,
Щ ОБИС М І
ЛОмож на булозн и м
ІТ И
ИІ
Ж
ЛЮ ДЕЙ.
З в ід к иІзЧ О ГО б е р е т ь с яВ
ЛЮ ДИНИ
ТО ТАХ О Р О Б А ?Зн ед о -
Г Т А Ч І ІА С О Б ІВД О життя, з бра-
KVЗ А Р І
ЃЖ У,Д О Х О Д І
Взґа зд ів -
СТВАЧ И
Б И З Н Е С Ў .
Така лю дина
З Н Е В ІР Ю Є Т Ь С Я ,ім п а д а є в з а м о -
РОКУ, ЗНАЧИТЬ
ТР А ТИ ТЬк о н т р о -
Л Ю
н адС В О Ї
МЗД О РО ВИ Мр о з у -
И О М .їй З Д А Є Т Ь С Я , щ о коли во-
Н АС В О ЇМ
С У С ІД А М
АБО
й
с в о їм
К Р Е В Н И М
З А В И Д У В А Т И ,
то
їй
бу-
ДЕ ЛЕКШ Е,А Б О
й мило.
О ДИ Н
З А В И Д У Є :
чо м у
ін -
Ш ИЙм аєЦ Е А БОт е , а в ін
ТО ГОН ЕМ О Ж ЕМ А Т И ?Яне бага-
ГИ Й
Р О Б І
ТН И К,амені один
и вн д у вавТ О ГО ,т о м ен іс у -
Д И Л О С ЬБ У Т И батьком двохс и -
А
Й О М УБ Е Т И батьком двох
О К.ІК А Л Е
Д О м е н е : „Т а к и
Н Е
Л ІП Ш Е
Б У Л О
би, - щ оби
У Р О Д И В С Я
був один син, а
О Д Н АД О Ч К А ,Імені таксамо?
ТИМ ЧАСО МВ ИМ А Є Т Еа
ж
д
в
ас и -
Н Я .ІЯД В ІД О Ч КИІ"Я п о д у м а в
с о б і:Я КИ Й
Г И
чоловіче неро-
ІУ И Н Н Й !АЧ И ЖТ О м и
самі у-
яр ав Я Є М О
С ВО Є Юдолею ?Ч и
И О Ж Е М О
Н Е Ю повертати, куди
н
а
йХО ЧЕТЬС Я ?
ЯЗАС ТАН О ВИ ВС Я
н адй о г о
сло вам иІД УМ АЮ
дон и н і:
Чому направдуЙ О М У вроди-
І
И С ЬД В ІД О Ч КИ ,Ам ен і два си-
ЯИ?К'о л и бМ Е Н Ібула вродила-
сяД О Ч К А ,Т ОЯ їїт а к с а м о лю -
ОИВ БИЯ Кс и н а , бо й д о ч к а
М О Я
Д И ТИ Н А.У Р ІК Убув бия
н
еН І
Сї
хТО П И ТИ .
По23. літахя вгадав, чому
ЯБА ТЌЌО М
синів,ав ін д о ч о к .
Я .М У Ж Ч И Н Ам а л о їіі н е с и л ь н о ї
будови,Д О тяжкої працін е
НАДАЮ СЯ.В інд о я к о ї п р а ц ін е
"ІШ О В
БИ,
буде
робити, бо
С И Л Ь Н И Й
Ісамо собою
р о зу