Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1934-209

Svoboda-1934-209

Ratings: (0)|Views: 4 |Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2010

pdf

text

original

ІОРГАН ЗАЛОМ ОГОвОІ ОРГАНІЗАЦН
У К Р А ІН С Ь ІШ П
А ІА Т О Д Н .И Й
СОЮ ЗЬ ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ.
Т Р И
Ц Е Н Т И .
Р ІК Х 1Д І. Ч .209.
Джерзи Сіти,Н .Д ж „пятниця,7вересня,1934.
VOL. XJJL
No. 209.
ЏщфCrty,N. J F r i d e - ,
THREE CENTS.
ЗА Х О Д И ПРЕЗИДЕНТА ПОЛАГОДИТИ
Т Н А Л Ь Н Я Н И ЙС Т Р А Й К .
І Г ІД П А Р К(Н ю й о р к ) . П р е з и д е н т Р у з в е л т
И Б И Нперш ийр іш у ч и й к р о к , я к и йм ає на ц іл ип о -
л а г о д и т и с `т р а й кт к а л ь н я н и х р о б іт н и к ів .В ін ім е н у -
н ан
rpox лю дей, котрі маю ть розслідити
ж алоби
ІІд о м а г а н н яр о б іт н и к ів , п р о б л е м и ,я к і д о т и к а ю т ь
п ід п р и є м ц ів ,т а обговорити способи їхи о л а г о д ж е н -
ня.Злож енезн и хт іл о м ає називатися Рада Р о з-
с .іід у . Ч л е н а м и його йменовані: ДжанҐ .Винент,
говернор с`тейтуН ю Гем пш ер; М аріон С митзА т-
ія н т и , Д ж о р д ж і я ; таРеймонґ Інґерсол зБ р у кл и н а,
Ню йорк.
П резиде`нт установивц ю Радун а основі закона
пров ід б у д о в у краю . Радам ає зложити црезиден-
товиів іт д о 1-го ж о в т н я .
Р о з с л ід ин а дстрайком веденілюдьми, незалеж-
ш ,м ин ів ідс т р а й к а р івн і в ідп ід п р и є м ц ів , п о к а з у -
ю ть, ш о на стр ай кт і-.д л ь н щ іи х р о б іт н и к ів в и й ш л о
п о н а д 300,000р о б іт н и к іва б о п о н а д45 п р о ц е н т ів
р о б іт н и к івіа н я т и ху ц ь о м у п р о м и с л і. Ю н ії к а ж у т ь ,
т он а с т р а й квийш ло 450,000.
у полудневих стейтах прийш лон атл і страйку
до ПОВАЖ НИХ заворуш ень.Ум іс т іТ р іо н і,Д ж о р д ж ія ,
прийш ло ВЖ Ед о п е р ш о ї к р ів а в о ї с у т и ч к им іж м а -
с о в и м и п ік е т а м ийд е п у т а т а м и ш е р и ф а .В б ій ц із а -
гинули страйкар Д ж . В .Б л ей л о кт а засту п н и к ш е-
р и ф аВ . М Г и к с . Б ій к ат р е в а л а к іл ь к а г о д и н .
У ткальнянихц е н т р а х П ів н іч н о ї К а р о л а й н и с т а н
тежнапруж енийі говернор вислав до них стейтові
в ій с ь к а .
З А Л .м и ю н ії довестид о страйку ткальнянихр о -
Б ІП ІН И ВУ1Іетерсоні, Н ю Д ж ерзі,вж е по частив д а -
л и с я .Н а с т р а й куж е вийш ло коло 10,000р о б іт и и -
CEKPETAPВ ІЙ Н И
К Р И Т И К У Є
ВЖ ИВАННЯ
В ІЙ С Ь К АВ С Т Р А Й К А Х .
Р А Р И Т Е Н А Р С Е Н А Л(Н ю Д ж е р з і). Д ж о р д ж
Г . Д е р н ,с е к р е т а р в ій н ив к а б ін е т і Р у з в е л т а , в и с т у -
п и в т у ту . р о іу ір р іясекзйтярљші^тя^атдхоч а с -
тогов ж и в а н н я в ій ськ ав стр ай к ах. В ін к аж е,щ о та-
ка п о л іт и к а у р я д у доводитьд о втрати популярно-
сти арміївШ ироких кругах населення.
П р и їз д ус е к р е т а р я с т е й т у д о ж и д а л а а р т и л е р ія
ф о р т увт а к ім н а п р у ж е н н ю , щ о як до ф о р т у п ід їх а в
увеликім авті якийсь поваж но виглядаю чий цивіль-
ний,а р т и л е р ія в и с т р іл и л а й о м ун а п р и в и т а н н я8
в и с т р іл івзгар м ат, з а к и з а в в а ж а л и с в о ю п о м и л к у .
ПОЛАГОДЖ ЕНО
С Т Р А Й К
А Л Ю М ІН Ю В И Х
Р О Б ІТ Н И К ІВ .
П ІІТ С В У Р Ґ(П а ).Ф р е д о в и К іт л іо в и , п о с е -
редниковиф е д е р а л ь н о г о департаменту праці,в д а-
лосяд о в е с т ид о у г о д им іж підприємством Алумінум
К о.о ф А м ерикат ас т р а й к у ю ч и м и р о б іт н и к а м и 6
ф аб р и кц ь о г оп ід п р и є м с т в а .
Р о б іт н и к им аю ть в е р т а т и с ьд о п р а ц ів п я т н и ц ю
ран о. Страйк тревав місяць. Угода відноситьсядо
8,700р о б іт н и к ів .
П ІК Е Т У Ю Т Ь
П Р О К У Р А Т О Р ІЮ .
НК)П О РК .—П ід урядом прокуратораД одж а
Х О Д Я Т Ьп ік е т и , щ о б ивц ей спосіб запротестувати
протис п о с о б у ,в який прокуратор Д оджв е д еп р и
ПОМ ОЧІ великої лавип р и с я ж н и х с у д д ів с л ід с т в оп р о
неправильностівтак званих титўлових морґедж о-
вих компаніях.
Т Е Ж
П РИ Ч И Н А
САМ ОГУБСТВА.
Г К З Л Е Т(Н ю Д ж е р з і). ІЗ -л іт н я д ів ч и н а М а-
р ія М о н т а и .ія п о с т р і л и л а с яз р е в о л ь в е р а , к о л и в о н а
н е м о г л а д іс т а т и с яд о „г а й с к у л " ч е р е з н е в ід р а д и е
полож енняїї р оди ч ів .
Д ів ч и н а н е д а в н о п е р е х о д и л а о п е р а ц ію , к о т р а
вичерпала зовсім ощ адиости родичів.її стан дуж е
критичний, головно, через те,щ о та операціяїї
ослаби лат а з р о б и л а д р у г у о п е р а ц ію н е м о ж л и в о ю .
В И П А Д О К
Ч Е Р Е З
ЇЗД У
РО ВЕРО М .
И Н Ґ Л И Ш Т А В Н(Н ю Д ж е р з і).16-л іт н ійД а-
нило Волинчук,зН юй о р ќ у , котрийт у т перебував
в а к а ц ія х ,їд у ч и о н о д і в е ч о р о м Н З р о в е р і, п о п а в П ід
пере'їж д ж а ю ч и йа в т о м о б іл ь .Х л о п ц я в ід с т а в л е н оД о
ш питалювЛ онѓБ р е н ч , д е в інн а с т у п н о г о д н я п о -
м ер .
.
-
-
'
ПОЛЮ ВАВН А ГАДЮ КУ30 Л ІТ .
С Т .ТОМ АС
е р д ж ін А й л е н д ). —Н а к о р а б л і
„Н ерис"виїхав звідсид о Америки Рейм ондЛ . Д и т-
м а
р с,к у р а т о р г а д ю ч о г о в ід д іл ув ю й о р с ь к імЗ о -
о л ь о г іч н п і С а д і, в е з у ч из і с о б о ю
один оказн ай -
б іл ь ш е їд о в и т о ї г а д ю к и с в іт а , к о т р о їв ін ш у к а в
У ж еЗ О л іт .
Г а д ю к у н а з и в а ю т ьу п ів д е н н ій А м е р и ц і,д ев о -
н а ж и в е , с у р у к у к у . А м е р и к а н ц і н а з и в а ю т ьїї „б у в -
шастер". Оказ, зловлений Дитмарсом, м ає6 стіп
Д о в ж и н и ,е т е м н о б р у н а т н о ї к р а с к и . Х в іс т г а д ю к и
К ІН Ч И Т Ь С Яг о с т р и мрогом . С в о їмп о в е д е н н я м ця га-
Д к ж а п о д іб н ад о т а р а х к а в ц я .Ж и е в с е п ід з е м л е ю .
З л о в л е н и й о к а зн е х о ^е щ е н іч о г о їс т и ,а л еп е
б агатов о д и . Д и т м а р сн е с у м н ів а є т ь с я ', щ о вінз
часомід о їж ів із ь м е т ь с я .
д в іЛ О Л ІТ И Ч Н І П А Р Т ІЇ
Р О ЗВ Я ЗА Н І.
Львівський воєводаз дрру-
ч ен н я
м ін іс т р а
внтутрш тиіх
справ розвязавд в і нолітичні
нарггії, сам е: У країнське С е-
л я н с ь -к е . О б є д н а н н я(У С О )і
З а га л ь н у
Ж и д ів с ь к у
П а р т ію
Гіраці (О Ж Ш ).З Л ІК В ІД О В А Н О
ц і п а р т іїи а т е р е н і ц іл о г о л ь в ів -
с ь к о г в о є в їд с т в а - П р и п и н е н о
видаванняї.х пресових орга-
н ів ‚'П р а ц ю "
і„У н з е р В еѓ",
п е ,р е в е д е н о р е в із іївїх л ь о к а -
л я хт а а р е ш т о в а н оІ З о с іб .Я к
п р и ч и н у р о з в я а а н н я ід и хп а р -
тігг подадиїх протидержавну
д ія л ь н іс т ь .
П А Н Ц И РН И К И
ІС Т А Л Е В І
ш о л о м и
П ІД У Т Ь
Н А
С К Л А Д .
О д и н в ід е н с ь к и й ін ж и н ірв и -
иайдтов стрідьно,щ о переби-
вае374 центиметрову панцир-
ну гдлнтут а к легко,я к текту-
рове пуделко.
Р о зу м ієть с я ,
більш і стрьгьна можутьп р о -
биватн значно грубш і плити.
Тайна цього винаходу лежить
у цьому,щ о зробленез і сталі
с т р ід ь и о
єп о к р и те
то н к о ю
верствою аоіяж у, який самеє
т а й н о ю в и н а х ід н и к а . В и н а х ід
цей закупила англійська адмі-
р а -ш и я .
_
В ІР Н И ЯП Е С
23-л іт н я Ж е р м е и а П а р іп ід -
іа с п р о г у л ь к ив ш п г й ц а р с ь к і
Альпи впалау пропасть.П ес,
який товариш ивїї, вернувся
д оГ О С Т И ІШ Н Ц Іі п р и в івн а м і-
сце випадку лю дей. Т акимч н -
ном вдалося
в ід ш у к а т и
т іл о
с щ .іс л и в о і т у р и с т к ив п р о п а -
тиі привезти йогод о гостин-
и ц і.
Н А С Л ІД У Ю Т Ь
Є Е З Г Л У З -
дш ш в.
Управа державних озеру
Б р а іл і (Р у м у н ія ) б о я ч и с я ,щ о
зера мож уть унаслідок спеки
висохнути, заткала відпливз
о зер . Унаслідок цього
во д а
асмерділась,а риба виздиха-
а. Ш к о д а в и н о с и т ь10 м іл іо -
ів л е в ів .
К О Р О Л ІВ С Ь К И Й
А В Т О Р .
М олодий
р у м у н ськ и йпре-
столонаслідник М ихайло,си н
Карла, написав невеличкуп е -
су . П ро л ітер ату р ѓіў
в а р тість
тієї пєси м овчать критики,ал е
в сетак иїї в и став и л и ,а гл я д а-
чами булис а м король Карло,
ц іл и й р у м у н с ь к и й к а б ін е тід и -
н л ьо м ати ч и и й
корнус. Нема
т о .я к родитися королем!
2 7 ВАГОШ В ЯЄДБ
ВИАШ НЕ-
Н О
В
М О РЕ.
Зѓгоручення еспанськогоу -
ряду викиненов моревн р и -
стам АБ о ў2 7 в а г о н ів с в іж и хя -
е ц ь ,щ оп рн й и д лиз Т у р еч ч и н и .
Це сталося тому,щ о яєць
прибуло більш е, н іжм іж Есяа-
и іе юй Т у р е ч ч и н о ю б у л ау м о -
ВС П Р А В ІоГвЛ оШ Н ІЬІ^ 9 Щ
р
у
с
" ' ^ ^
в
^ ^
с
ш
Г Р А Ф І Ч Л Е Н ІВІШ ДД1Ш В У ,
У ,С оЮ ЗА Д О Ш ЕНДАРЯ
НА РІК 1935.
К алендарУ .Н . С ою за, який
розходитьсяу багатьох тися
ч а х п р и м ір н и к ів ,є н а й л іп ш и м
сер ед н и к о м
дооголош увань
поміж американськими Укра-
їнцями. Х то м ає який бизнес,
а залежить йомун ат ім , а б и
про нього знадоя к иайбіль-
ш е лю дей, повинен дати своє
оголош енняд о календаряУ
Н . С о ю а а . Ц ін иє в е л ь м ип р и
с т у п н і. Ц іл а с т о р о н а ,34 ж в .ц а -
л ів ,к о ш т у є $22.00; п о л о в и н а
$12.00; ч в е р т ь $7.50. П е р ш ай
остання сторонав частио т о
л о ш е н ьп о $28Ю 0.Х ІЮХ О Т ІВ
б ив с о їм о г о л о ш е н н ю н о м і-
сгити такожі фотографію ,ч и
то своюч иС В О Г О бизйесу,м у-
слть прислатизн еї готовуд о
д р у к у к д іш у ; к о л иН І, Т О П О Н О -
с .и т ь к о ш т в и г о т о в л е н н я т а к о ї
:л іш із ф о т о г р а ф іїт озн а-
и ть , щ о його оголош ення бу-
де стільки дорожче кош тува-
с к іл ь к и в и н о с и т ь к о ш тв и -
го то в л ен н яз ф о то гр а ф іїд р у -
к а р с ь к о ї к л іш і.
Т ек ст
оголош ень
м у си ть
зн ах о д и ти ся
вр е д а к ц ії по
день30 вересняб . р . Грош іза
оголош ення належить посила-
ти рівночасно. О голош еннян а
кредит безўслівнон е будуть
д р у к у в ати ся .
Ф отографії БратствіТова-
в ж с т в . В ід д іл иУ .Н . С о ю з а ,а
т а к о ж к р у ж к и с п ів а ц ь к іітеа-
т р а л ь ц і, ш к о л и , б а н д и , які є
п р и в ід д іл а хУ . Н . С ю з а(к о -
л и я к и й к р у ж о к , с п ів а ц ь к е .т о -
в а р и ств оі т.п .не є п р и е ід -
ділі У .Н . С ою за, таких не бу-
деться иоміщ уватиу календа-
р м ),х о т іл и б н , а б и їх ф о т о г р а -
ф ії б у л и п о м іщ е н ів к а л е н д а р і,
н а1935 р ік , зв о л я тьї х п р и сл а-
тин а адресу „Свободи"н ай -
дальш еп о день30 вересняб.
р . Рівночасно проситьсяв р и -
сдатиз ф отограф ієючек або
м о н і-о д е р , в и п и с а н и й
н а ім я
‚С в о б о д и "н а с у м у $8.00.Ц і
грош і ужнетьсян а покриття
кош тів виготовленняз фото^
ѓ р а ф ії д р у к а р с ь к о ї к л іш і. М і-
сцев калєндари безплатно.
Всі ф отограф ії мусять бути
д о б р е о я а к о в а н і.
Всі письма належ ить адре-
су а а ти :
"S VО ВОD А ,"
-8ДG R A N D ST.. .б о P. О .B O X 346,
JERSEY С Ѓ Ѓ У ,M.J.
З ПРОФЕСОРА СТАВ
М АЛПОЮ
Н едавно померу Будапеш ті
проф есор Ш андор, який голо-
с и и йб у ві з ц ь о г о ,щ о к іл ь к а
о с т а н н іхл іт він ц іл к о м п о в о
д и в с я я К а л п а . Х о т ів с к а к а т и
н ад е р е в о , н ік о л и н ек л а в с я
ліж ка,а л е спаву куті к ім н а т и
н а долю дііт.д .П ричиною б у
л от е ,ш оп е р е д8 р о д іа м и
п р о ф , Ш а н д о р з а х о т ів в ід м о -
Л О Д И Т И С Я м етодою
В ор он ова,
щ о,Я К в ід о м о , п о л я г а є Ац ь о -
,.щ о ч о л о в ік о в н п е р е щ іп -
л ю ю т ь ж е л е з н м а л п и .Я к іг іл ь -
к ийом уц юо д е р а ц їюз р о б и -
л и ,Ш а н д о р в ід р а з у з м ін и в с я .
Ф А Т А М О Р Г А Н АВ А Н Г Л ІЇ.
М еш канці англійськогом і
сгочка Бріндлінгтон малигга
ѓоду обсервувати недавнод в а
цікавій знані головно подо-
рож нимн а С агаріявищ а,
т.зв . ф ата моргана.Р аз поба-
чяли вонин а небі місто Галь
так виразно,щ о моглир о з -
ріж нити окремі суднай пред-
м ети
вгал ьськ ій
п р и стан і
Д р у г и йр а з п о б а ч и л и м їс т о ч -
Ф ламборо. М ожна
б у л о
бачити виразно маленькі
м и ,с к а л и , в у л и ч к и .`Ц і я в и щ а
сто я тьу зв я зк уз н еч ў и н н о ю
сп ек о ю
вА н г л ії.
Н О Н
А Р Е Ш Т ИН А У К Р А ЇН І.
Л ь в ів с ь к а
га зе т а
„Н е д іл я '
п о в ід о м л я є : ‚‚Б о л ь ш е в и к и
а
реш тували зновув Харкові2 5
п р о ф е с о р ів в и щ и х ш к іл , я к и х
обвинувачую ть
у
п р и н ал еж -
н о с т ід о у к р а їн с ь к о 'ї н а ц іо н а -
л іс т и ч н о ї о р г а н із а ц ії." к р а
ш т а т ).
М осковське винищування
всьрго українського
по той
б ік З б р у ч ан е м и н у л о т а к о ж
так и х
н е п о л іт и ч н и х
д іл я н о к
культурного життя, яким є о-
пераі театр.Н а приказ П ости-
ш ева „уряд" радянської У кра-
ЇН Н
к а за в
п ер ев ести
ч и стк у
київської опериі викинути
н еїв с е те,щ о н агад у в ал о б ,
щ оц е й театрб у в колисьп р и -
значснийд л я пош иренняу к -
раїнської оперної культури.
Щ об оправдати свій гаггеб-
ний учинок передачі оперив
московсько- жидівські руки,
зробленоз дотеперіш ньогоїї
управителя. Х ристового, укра-
їн с ь к о г о н а ц іо н а л іс т аі к о н т р -
революціонера. ЃЛому закиду-
ю ть,щ ок и їв с ь к и й
а к а д е м іч -
ний театр опериі балету п ід
його управоюн е стоявн а в и -
с о к о м у м и с т е ц ь к о м у р ів н івж е
ід к іл ь к о хл іт . Г о л о в и и мг р Р
ом Христового було нібито
т е , щ о в ін досі опирався руси-
ф ік а ц ії у к р а їн с ь к о ї о п е р и . В ін ,
аж уть, нерадо ангаж увавн е -
'к р а їн ц івд о с к л а д у о п е р и .
Т е п е р іш н ю
у п р ав у
теа тр у
перебралив свої руки
лю ди
і ворожо наставленідо
української музичної
к у л ьту -
У к р а їн с ь к и х у п р а в и т е л іві
артистів розігнано, ан а їхм і-
п о к л н к ан о
„в и с о к о к в а л і-
ф ік о в а н и х " М о с к в и ч іві Ж и д ів
з цілого союзу,я к : Соколов,
Х востові Ж уков.З репертуа-
ру усунено українські опери,а
н аїх м іс ц е б у д у т ь г р а т и м ос-
к о в с ь к і,іто не н о в і р е в о л ю -
Й н і, т іл ь к и с т а р і.
Н а к р а щ уй у с п іш н іш у р о б о -
т у р у с и ф ік а ц ії у р я д в ід с т у п и в
1,100,000р у б л ів о д н о р а з о в о ї
допомоги, театровѓі. С толична
преса Москви радіє
зт о го
п р и в о д уі и ак и д ається на був-
у п р а в уяк на н а ц іо н а л і'
ти ч н у .
Г Е Р ІН Ґ
З А Б О Р О Н И В
К У Р И -
Т ИВ Л ІС А Х
ПАШ РОСИ.
Тому,щ о в ід якогось часу
тч ал иш иритисяв Н ім еч ч и н і
д ж а р и л іс ів ,я к і п у б л и ч н ао -
ш к ін у .ш а л аз а с `а б о т а ж і, Г е-
ріггг заббропий'дод н я 1. вере-
сня розтаборовуватися літни-
к а мп о л іс а хі к у р и т и п а п ір о -
О РИ П Н А Л Ь Н А
О І№ Р А Ц ІЯ .
М осковському лікареви,п р о .
фесорови Касдікови, вда,гася
о р щ -ін а л ь н а о п е р а ц ія .А с а м е
якійсь жінці" відтягла машина
палець. П роф есор
ск о р ен ьк о
відтяв'ЇЙ один палець ноги,
„п р и с а д и в "д о р у к и , п р и ш и в ,
рана згоїлась
—ітеп ер ця
ін к а м а н іп у л ю єти м п а л ь ц е м
таксамо добре,я кі передтггм.
З Е Р Н Я '.К А П Ш Е Н И ШЗП Е-
Р Е Д5 Т И С Я Ч Л ІТ З А Р О -
д и л и .
П олковник
Д ж ан
К л іб о р н
приславд о ботанічного інсти-
т у т ўв К е м б р ід жід о а н г л ій -
с ь к о г о м ін іс т е р с т в а
р іл ь н и ц -
тва сензацйнин звіт.А саме,
в ін з н а й ш о ву с т а р и х ін д ій -
ських гробівцях зперед5 , 0 0 0
літ зернятка пш ениці. Ча.стину
цих зернятокв ін посіяв,усі
вони принялнсьі видалипо
20—30 к о л о с ів , в и с о т и2У дн е -
т р а . С п е ц іг и іс т и -а г р о н о м иб у -
лн здивувані видомц и х коло-
с ів -в е л и т ів .
Б о т а н ік и
д о с л і-
дж ую ть тепер реш ту
зер н я т,
щ оби ствердити,ч иЙ де
тут
п р оЯ К И Й С Ь н езн ан и йр ід п ш е
ницічи про тайну ггезвнчайної
б іо л ь о г іч н о ї
ен ер гії
зер н я т
зп е р е д5 0 сто л іть .
А
Р О С ІЯ Б О ЇТ Ь С ЯВ ІЙ Н И З Я П О Н ІЄ Ю
М ОСКВА
(С С С Р ).В сяк о м у н іс т и ч н аП Р Е С А
м а л о п и ш еп р о о с т а н н ю я п о н с ь к у в ід п о в ід ь на про-
т е с т Р о с ії з п р и в о д у а р е ш т іву М а н ч у к у р .а д я ііс ь к и х
г о р о ж а нт а с л у ж б о в ц ів С х ід н ь о -К и т а й с ь к о ї
ЗА Л ІА -
н и ц і.Я к в ід о м о , к о м у н іс т и ч н а
Р о с ія
н а й ѓ б іл ь ш е
в с ь о г овС В ІТ І б о їт ь с я в ій н и ,а т о м у в о н а г о т о в а
с т р а т и т и С х ід н ь о -К и т а й с ь к у з а л із н и ц ю , щ об л и ш е
не вою вати через н е ї.
М ожна припустити,щ о больш евикивж е пого-
д и л и с яз г а д к о ю ,щ о Я п о н ія з а х о п и т ь С д н ь о -К и -
т а й с ь к у з а л із н и ц ю в с в о ї р у к и . Т о м у т е іт е руП Р Е С І
ведеться підготовка населенняд о цього,зТИМ ,щ об,
к ол ит а к и й ф ак тс т а н е т ь с я , н асел ен н явж еБ У Л ОД О
н ь огоп ід г о т о в а н ейн е ч е к а л о бв ід с в о г оУ Р Я Д У Р І-
ш у ч и х в и с т у п івд л я з а х и с т у р о с ій с ь к и х ін т е р е с ів .
Т у т з а д о в о л е н із т о г о ,щ о в д а л о с я п ід п и с а т и
ум овузур я д ом М анчукап р о пароплавствоп о Р ІК А Х
С у н ґ а р і.У с у р іт а А м у р і.Х оч це с п р а в а т е х н іч н о г о
х а р а к т е р у , в с е ж Р о с ія о т е є п е р ш и йр а з п ід п и с а л а
д о г о в ір з' М а н ч у к о м ,я кз і с а м о с т ій н о ю д е р ж а в о ю .
П Р И Р ІК А Ю Т ЬЛ Ь О К А И С Ь К У
СЛУЖ БУ
М ОСКВІ
М ОСКВА
(С С С Р ). Н а зїзд іпролетарсььтя
п и с ь м е н н и к ів в и г о л о с и в п р о м о в уп р о у .к р а їн с ь к ул іг
т е р а т у р у ‚‚у к р а їн с ь к и й п и с ь м е н н и з
К ул и к
И Д ).
Н а У к р а їн ів ін з а й м а є с т а н о в и щ е к о м іс а р а в с е с о -
ю з н о г о к о м іс а р ія г у з а к о р д о н н и х с п р а в . З г а н ь б и в -
ш и з а х ід н ь о -у к р а їіч с ь к у л іт е р а т у р у ,в ін н а з в а вВ .
В и н н и ч е н к а т и п о в и м п р е д с т а в н и к о мт о ї л іт е р а т у р и ,
я к и йу с в о їх т в о р а х д а л і в и я в л я є с в о ю с т а р у ід е о -
л ь о г ію з р а д н и ц т в а , п р о д а ж н о с т и , б р е х н і,я к з а с о б ів
у б о р о т ь б із к о м у н іс т а м ий п р о л е т а р іа т о м .О Т А К У
о ц ія к у д а ю т ь к о м у н іс т и -м о с к в о ф іл и у іф а їн с ь к о д в -У ,
к о м у н іс т о в и В и н н и ч е н к о в и .
Г ов ор я ч и
П РОу к р а їн с ь к у п р о л е т а р с ь к у
Л ІТ Е Р А -
т у р у . К у л и к к р и т и к у в а вїїя к х в о р ун а и а ц ін а л іс т и ч -
н и й у х и л , п е т л ю р ів с ь к у , н а ц іо н а л іс т и ч н у й т.П . К У -
л и к п р и р ік а є С т а л ін о в и ,щ о с к о р о у к р а їн с ь к а л іт е -
р зтур аб у д ез а г а л ь н ор о с ій с ь к о ю , к о л иг о д іБ У Д Е
с к а з а т и ,д е к ін ч а є т ь с я у к р а їн с ь к а й де п о ч и н а є т ь с я
р о с ій с ь к а .
НЕСТРИМ НИЙ
РО ЗГРО М
У К Р А ЇН С Ь К О Ї
Ш КОЛИ!
К И ЇВ к р а їн а ). В и с л а н н и к и С т а л ін аТА П О С -
тиш ева далі переводять
р у с и ф ік а ц ію
у к р а їн с ь к о ї
ш к о л и . У к р а їн с ь к и х у ч и т е л ів т е п е р в и г а н я ю т ьз і
ш к іл н а в іт ьз а н а в ч а н н я у к р а їн с ь к о ї' м о в и „ін о р о д -
ц ів "М о с к а л івт а Ж и д ів .Н а м іс ц е у ч и т е л ів У к р а -
їн ц ів п р и з н а ч а ю т ь „ін о р о д ц ів ",я к і п е р е в о д я т ь „в ід -
у к р а їн із у н а н н я " ш к іл .
У К Р А ЇН С Ь К І П О М И Н К И
В
Н ІМ Е Ц Ь К ІМ
Я Б Л О Н Н ІМ .
П Р А Г А е х о с л о в а ч ч и н а ).— 3 ін іц ія т и в иС о-
ю з у У к р а їн с ь к и х П р о в ін ц іо н а л ь н и х О р г а н із а ц ій Ц }Д г
бул и сяп о м и н к ин а м оги л аху к р а їн с ь к и хв о я к ів ,І І І Р
в м е р л и п ід ч а с ін т е р н у в а н н яї ху Н ім е ц ь к ім
Я Б Л О Н -
н ім .
Н ап о м и н к и з їх а л о с я б а г а т о б у в ш и х в о я к ів
п о к л о н и т и с я м о г и л а м с в о їх т о в а р и ш ів ,т аВ З А Г А Л І
у к р а їн с ь к о г о г р о м а д я н с т в а .
п ідА В С Т Р ІЄ Ю , А п ід
ПОЛЬЩ ЕЮ .
Л Ь В ІВ (З а х ід н я У к р а їн а ).П е р е д в ій н о юН А
З а х ід н ій У к р а їн і б у л о1 8 9 2 р іж н и х у к р а їн с ь к и хС ІЧ }О Р -
т о в и х т о в а р и с т в ,'я к і п р о в а д и л и
св ою
Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ь
б іл ь Ш е Л іе и ш е н о р м а л ь н о ,б е з о с о б л и в и х п е р е ш к о д
в л ади .
Тепер на тих самих землях нараховую ть лиш е
1,193 т о в а р и с т вз і з н а ч н о м е н ш и м ч и с л о м ч л е н ів .
Д ія л ь н іс т ьц и х т о в а р и с т в ,я к в ід о м о , с т р іч а є в ел й к д і
переш кодиз боку польської влади,а члениї хз а в ѓ
ж д и н а р а ж е н ін а п е р е с л ід у в а н н я .
У к р а їн с ь к і з е м л іп ід о л ь щ е ю
п о з а с х ід н ь о ю
Г ал и чи н ою
нем аю ть ніодного спортового това-
р и с т в а .. П р и ч и н о ю ц ь о г оєте, щ о П о л я к ин е Д р -
п у с к а ю т ьд о т а к и х о р г а н із а ц ійтам ,а т а к о жн е Д о -
з в о л я ю т ь г а л и ц ь к и м о р г а н із а ц ія м п р о в а д и т и с в о ю
д ія л ь н іс т ь п о з а Г а л и ч и н о ю .
В Я З Н Я Т Ь
ЗА „Щ
ЕН ЕВМ ЕРЛА
У К Р А ЇН А ".
Б У Ч А Ч (З а х ід н я У к р а їн а ). —. М іс ц е в и й
С Т А Р О -
ста вкарав двотижневим
АРЕШ ТОМ
х л о п ц ів ^н о й о -
б р а н ц ідЗ с е л а З у б р иЦ Я , М и х а й л аС А В А Р И Н А
Т АІВ А Н А
П иварчуќа, за те,Щ О вонивГ У Р Т І Х Л О П Ц ІВ
С П ІВ А Л И
„Щ ен е в м е р л а У к р а їн а ".
Н ЕМ ОЖ НА
ГО ВО РИ ТИ
П О
У К Р А ЇН С Ь К О М У .
Ч Е Р Н ІВ Ц І у к о в и н а ).РУМ УНСЬКА ВЛАДАй и -
дала наказ, який забороняє вчителямуж иватиj i e
л и ш еВ к о л а х ,а л ей п р и в а т н о я к о їн е б у д ь
ІН Ш О Ї
М О В И , К Р ІМ
р у м у н с ь к о ї. Ц и м
О Ч Е В И Д Н О
ЗА Б О Р О Н Е Н Е ,
у к р а їн с ь к и м у ч и т е л я м у ж и в а т и
С В О Є Ї Р ІД Н О Ї
М ОВИ,
н а в іт ь у ч с е б ев р о д и н і.
З Н А Й Ш Л И Т А Є М Н И ІЖ ) М О Р С Ь К О Ї П О Т В О Р И .
Л О Н Д О Н
(А Н Г Л І Я ).
Н У Р Ц І
А Д М ІР А Л ІЦ ІЇ
О -
Г Л Я Н У Л И
ДН ОО З Е Р А
Л О Х Н Е С А , Д Е ЗА О П О В ІД А Н ІШ ІЙ І.
„О Ч Е В И Д Ц ІВ "Ч А С В ІД часу зявлялося М О Р С Ь К Е
Ч Г У Д ІВ --
ВИЩ Е на вигляд ЛЄҐЕНДАРВОГО
ЗМ ІЯ .
Н У Р Ц І ЗН А Й Ш Л И
на ДН ІО З Е Р А Н ІМ Е Ц Ь К И Й
Ц Е П Е Л ІН , Я К И Й У П А В ,В О З Е Р О
Вч а с і В ІЙ Н И .
П ІД Ч Й С В Е Л И К О Г О
СПАДУв о д иВ ОЗЕРІ ВЕРХ
-И -Я Е -
Л ІН У В И С Т А ЄЗ В О Д И . О Т Е ЄИ П Р И В Е Л Од од є ґе г іД л Цп р о
„М О Р С Ь К О Г О
ЗМ ІЯ ".
С В О Б О Д А , П Я Т Н И Ц Я , 7-г о В Е Р Е С Н Я , 1934.
j
сПг
УОВ
ООАЧ (
L
I
B
E
R
T
Y
)
POUNDED 1893
Ukrainian newspaper published dally except Sundayi and aolidiy
ii 81-63 Qraad Street, Д а ѓ м у City, N. J.
Owned By tha Ukrainian NBttontl Assoclattop, lac
Edited byB
j
5
"
5
jCommittee.
loured u Seeond С ім . MaU Matter at the Post Office of Jersey Oty, H. J.
on М а ѓ сќ З О . 1911 ander the Act ol March 8, 1879.
Acoepted (or milllnc at special rate ot postage provided lor In Section 1103
of the Act oi October 3. 1917, authorized July 31
4
0
1
П О Л О В И Н А Б Е С ІД И .
SUBSCRIPTION RATES.
Т иѓм cots a copy
Ом
year
_—
6
Язm
o
n
t
k
s J
Т е , months
6
П Е Р Е Д П Л А Т А :
П оодиаоке число три
Н А
РИ С
filday'i rssu. (with Ukrainian
We.Uy),
6 2.00
for.lcn aai Jersey Oty Rates:
_ S
2M
Ч и с л о а ж г г м в л і а н г л іН с ь к о ю
В Д ж ер зи С ѓѓі 1
Н а pU
110.00
6 5.00
6 2.75
З а о г о л о ш е н н я р е д а к ц ія н е в ід п о в ід а є .
А ќ д р е с а : "SVCTfiODA", P. О . BOX 346, JERSEY CITY, N. J.
УЗВЯЗКУ ЗО Р ІЄ Н Т А Ц ІЯ М И
Н а м іж н а р о д н ім р и н к у к и п и т ь , я к у к іт л і. О д н а
п о л іт и ч н а к о м б ін а ц ія в и п и х а є д р у г у , і т о н е р а з т а к
скоро, щ о американські заграничні кореспонденти
прямо засипую ться у своїх здогадах, коли беруться
надто сміло витягати консеквенції з певних подій.
1м и , У к р а їн ц і, т е ж с л ід и м о з а т и м и п о д ія м и .J б у -
вае так, щ о теж , часам и по газетах, а більш е по ві-
ч а х , а щ е б іл ь ш е н а н а р а д а х р іж н и х г у р т к ів , в и т я -`
г а є м о т а к і к о н с е к в е н ц ії, я к і м о ж н а п ід т я г н у т и п ід
„о р іє н т а ц ії". Д е с ь , к о л и с ь , х т о с ь з п ід р у к и Г іт л є р а
с к а ж е щ о с ь п р о У к р а їн у і в ж е з т о г о — п о л іт и ч н а
к о м б ін а ц ія . З а к л ю ч а т ь н а ц і д о г о в ір з П о л ь щ е ю
н о в а п о л іт и ч н а к о м б ін а ц ія . У п е р ш о м у в и п а д к у
р о ж е в а н а д ія н а 'п о м іч Н ім е ч ч и н и у в и з в о л е н н ю
України;у другому —розпука. Подібніголоси да-
ю ться тепер відчувати і з приводу францусько-
польського напруження. Вже із того починається
витягати такі консеквенції, гцо виглядаю ть на „орі-
є н т а ц ію " н а Ф р а н ц ію , с е б т о н а її д о п о м о г у у р о з -
в я зу в ан н ю
у к р а їн с ь к о -п о л ь с ь к о г о к о н ф л ік т у , а б о
т о ч н іш е , н а в ід м о в у з б о к у Ф р а н ц ії д а л ь ш о г о п о -
п е р т я П о л ь щ і в її е к с т е р м ін а ц ій н ій
п р о т и у к р а їн -
с ь к ій п о л іт и ц і.
Р іч п р и р о д н а , щ о н е м о ж н а в в а ж а т и з л о ч и н о м ,
чи навіть політичним нерозумом, як хтось витягає
с о б і р іж н і к о н с е к в е н ц ії з п е в н и х п о л іт и ч н и х п о д ій .
1н е є н ія к и м з л о ч и н о м ш у к а т и у с в іт і п р и х и л ь н и -
к ів д л я у к р а їн с ь к о ї с п р а в и , ч и д у м а т и п р о т а к и х , з
я к и м и у к р а їн с ь к и й н а р ід н е м а в і н е м а є т е р и т о р і-
я л ь н и х к о н ф л ік т ів , а я к і м а л и б н а в іт ь с в ій п о л іт и ч -
н и й ч и я к и й ін ш и й ін т е р е с у в ід б у д о в і с а м о с т ій н о ї
У к р а їн и . Т а ц е н е н а л е ж и т ь д о „о р іє н т а ц ій ", а д о
глибокої політичної науки, яка розвязує проблем у,
а н е с у д и т ь в ід п о в ід н о д о п о д ії, я к а с ь о г о д н і с к о ї-
л а сь , а з я к о ї з а р ік і с л ід у м о ж е н е с т а т и . В и х о д я ч и
з того залож ення, оте все, щ о в нас часто являється
„о р іє н т а ц ія м и ", є т іл ь к и б а л а м у т о ю , я к а с п и н ю є
п р и р о д н ій р о з в ій н а р о д н іх с и л , в ід я к и х о д и н о к и х
залеж атиме таке виріш ення української держ авно-
сти інезалеж ности, яке відповідає баж анням іінте-
ресови українського народу.
Н аш е національне полож ення надзвичайно важ -
к е ,прямо трагічне. Та наш природній розвій вка-
зує наглядно, щ о отсей теперіш ній трагізм закін-
читься таки наш ою перемогою . Будучність наш а
б у д е с в іт л а , н а с к іл ь к и д о т о ї б у д у ч н о с т и д ій д е м о
наш им власним ш ляхом , наш ою посвятою , наш им и
ж ертвами інаш ими силами. А це прийде незалеж -
но від того, чи С овіти забезпечать себе договорам и
про ненапад, або чи Н імеччина буде в приязні з
П ольщ ею , а Ф ранція у напруж енню і т. п.
В стариннім Н оримбергу ра-
д и т ь ‚ч е т в е р т и й к о н г р е с н а ц і-
о н а л ь н о -с о ц ія л іс т и ч н о ї п а р т ії,
н а я к и й п р и б у в т е ж і н ім е ц ь -
к и й м е с ія Г іт л є р . Н а р а д и
в ід б у в а ю т ь с я
у
п р е к р а с н ій
іс т о р и ч н ій р а т у ш е в ій с а л і, я -
к о ї с т ін и п о в н і р іж н и х м а л ю н -
к ів ,я к т е ж р іж н и х ф іл ь о с о ф іч -
н и хд у м о к . М ІЖ
ІН Ш И М И В И Д Н ІЄ
на них такий напис:
‚‚Б е с ід а о д н о ї л ю д и н и
т іл ь к и
п о л о в и н а б е с ід и . П о
правді повинні бути вислухані
о б и д в і с т о р о н и ".
М а б у т ь н е м а б л ь ш о ї ір о н іг ,
як цей напис і ці наради, які
в ід б у в а ю т ь с я у т ій с а л і. Б о
т а м н а д іл і є т іл ь к и о д и н г о -
л о с і о д н а б е с ід а . Ц е ж д и к т а -
М іс ц я н а к р и т и к у н е м а .
дости" вислала
на протязі
к іл ь к о х л іт н іх м іс я ц ів1,500,000
н ім е ц ь к и х р о б іт н и к ів н а в а к а -
ц ій н і п о д о р о ж і, з ч о г о 70,000
р о б іт н и к ів
подорожували по
м о р і. Д р у г а п о д іб н а о р ґ а н із а
ц ія ,
„М а т и і д и т и н а ", в и с л а л а
я к и х 15,000 м а т е р е й н а т р и
ж н е в і в а к а ц ії, а я к и х 350,000
матерей ж или літом на селах
п о 6 т и ж н ів .
Завдяки зимовій допомого
в ій а к ц ії о б д іл е н о м о л о к о м у
1933 і 1934 р о к а х я к и х 18,000,-
000 Н ім ц ів . Д Д іт р іх з г а д у є
д а л і п р о в е л и к і у с п іх и н а ц ів у
сп р ав і
д о п о м о ги
ф арм ерам ,
зазначую чи, щ о їх закупна си-
ла піднесласяН А протязі корот-
к о г о ч а с у в л а д и н а ц івН А 20%.
часи, ч! оголошуються ноти,
яких доказується, щ о Н ім еч-
чина не всилі виконати
с в о їх
ф ін а н с о в и х з о б о в я з а н ь .-
В т ім , щ о к о ж д а д и к т а т у р а
є т іл ь к и „п о л о в и н о ю б е с ід и ",
л е ж и т ь і її з а р о д о к с м е р т и
Вона являється ненормальним
явищ ем. Все, щ о вона робить,
т іл ь к и „п о л о в и н н о ю
р о б о -
тою ".
Ан а р ід , щ об ж итиі роз-
в и в а т и с я , п о т р е б у є „ц іл о ї б е -
с ід и ", с е б т о г о л о с уі п р а ц і т о ї
другої половини, яка ве пого-
джується з диктатурою , чи я-
к у д и к т а т у р а в ід п р а ц і в ід г а -
н я е .
Д и к т а т у р а в Н ім е ч ч и н і, я к
і в ін ш и х к р а я х , е т іл ь к и п е р е
х о д о в и м
явищ ем.І так, а не
інакш е, треба на неї глядіти.
Ж ІН К А-П Р Е З И Д Е Н Т О М
ту р а.
І том у сам е те все, щ о розно-
с и т ь с я п о с в іт і, а п о х о д и т ь в ід
Гітлєра чи його найближчих
с п ів п р а ц ів н и к ів ,
уваж ається
щ о н а й б іл ь ш е п о л о в и н о ю б е с і-
себто половиною
п р ав д и .
В т ім т о й л е ж и т ь с л а б а с т о -
р о н а д и к т а т у р и , щ о н іх т о н е
вірить у те, щ о вона проголо-
ш ує. Бо практика виказує, щ о
ѓівідомости звичайно сфа-
б р и к о в ан і
д л я
с п е ц ія л ь и о ї
п р о п а г а н д и . Т о м у н іх т о
н е
знає, скільки в них правди. Н е-
сумніву, щ о й наці внесли
ІИ Т Т ЯН ім е ч ч и н и б а г а т о д о -
б р о г о , б о п р и н а й м н і п ід н е с л и
ентузіязм підупавшого народ-
нього духа. А ле хто сьогодні
знає напевно, чи те добро, щ о
вони внесли, не є зникаю чим
у п о р ів н а н н ю з т и м л и х о м , я к е
щ о й н о з в а л и т ь с я н а Н ім е ч ч и -
ну, коли наці возьмуться роз-
вязувати практично економіч-
н і ч и я к і ін ш і п р о б л е м и Н ім е ч -
ч и н и ?
Та поминувш и оті застере-
ж ення, варта пізнати, щ о наці
досі зробили, згідно з тим , щ о
вони сам і подаю ть. П ро те го-
в о р и в с а м е д о н ім е ц ь к и х ж у р -
н а л іс т ів д О т т о Д іт р іх , п р е -
с о в и й д и к т а т о р н а ц ів .
Д Д іт р іх п ід к р е с л ю є о т а к і
здобутки наців:
Наці знівелювали
к л я со в у
боротьбу й обєднали робіѓни-
к ів і в с і к л я с и . Р о з в я з а л и 169
старих робітничих організацій
з 7,000,000 ч л е н а м и , а н а їх м і
сц е
п о став и л и
„Р о б іт н и ч и й
Ф р о н т " з 29,000,000 ч л е н а м и .
Усунено теж як непотрібні всі
страйки і локавти. Д ано на
п р о т я з і 19 м іс я ц ів в л а д и н а ц і
р о б о т у 4,500,0О 0 б е з р о б і т н и м ,
а число безробітних зредуко-
в а н о д о 2,420,000. Д о б р о д ій н а
о р г а н із а ц ія „С и л а ш л я х о м р а
З д н е м 1. с іч н я 1933 р . п р о м ѓ
сл о в а
п р о д у к ц ія
Н ім е ч ч и н и
в а р т у в а л а 3,W2,0O0,000 м а р о к ,
а в л и п н і 1934 р . п ід н е с л а с я д о
4,040,000,000 м а р о к . З а о д и н
р ік з р о с л и о щ а д н о с т и з 9,090,-
000,000 д о 11,700,000,000 м а
р о к . П о д а т к и з р о с л и н а 18% у
о р ів н а н н ю з м и н у л и м р о к о м .
П очтовий
і залізничий
р у х
р іс н а 357с а н а р ік а х і к а н а -
лах на 60%.
Впало теж злочинство. В ли-
п н і 193в р . п о п о в н е н о 7,096
г р а б у н к ів , а в 1934 р . в ж е
тільки3 , 9 0 1 . П одружа зросли
1934 н а 24%.
І так можна би вичислити в
б е з к о н е ч н іс т ь ін ш і у с п іх и Н і-
-ч ч и н н н а р іж н и х
д іл я н к а х ,
ягнеиі, на думку Дітріха, за
В Л А Д Ин а ц ів .
У се те передано ж урналістам
з тим,щ оби вони писали прав-
д у . Ц іл к о м т а к , я к ц е р о б и т ь
к о м у н іс т и ч н а в л а д а в М о с к в і,
яка теж подає маси циф р про
зд о б у тк и
в п р о м и с л і, х л іб о -
робстві, яка теж подає про ва-
к а ц ій н і о с е л і, н а Ќ р и м і н а д м о -
рем, призначені для
р о б іт н и -
ків і т. п. Все всю ди добре,
нічого злого!
Бачимо, щ о як одна так
друга диктатура, хоч які вони
с о б і .в о р о г и , с х о ж і щ о д о ц ь о
г о ,
щ о п о д а ю т ь т іл ь к и „п о л о
в и н у б е с ід и ". А щ о н е м а к о м у
в и го л о си ти
д р у го ї
п о л о ви -
ни бесіди, то й та перш а не
з н а х о д и т ь в ір и . І т о
ц іл к о м
природно. Бо якаж має бути
в ір а , к о л и т і, щ о
не можуть
сказати другої половини бес
д и .
д о н о ся тьІН Ш И М
ш ляхом
п р о в и м и р а н н я м іл іо н ів з г о -
л о д у п ід с о в іт а м и , а в Н ім е ч -
чині появляю ться урядові роз
порядки, які приготовую ть на
селення на надзвичайно важ кі
Mice Л и л іє к Д . Р а к , с е к р е -
та р к а
„Н е ш е н е л
А е о с іе й ш е н
о ф В ім е н Л о е р с ", з а я в и л а , щ о
вона надіється дожити
т о го
часу, коли у Ваш ингтоні зася-
д е в Б іл ім Д о м і н а п р е з и д е н т -
с ь к ім к р іс л і ж ін к а .
Ота заява, якщ о булаб ви-
сказана тому яких
ЗО
р о к ів ,
б у л а б х іб а п р е д м е т о м
н а с м і-
ін о к . С ь о г о д н і я в л я є т ь с я в о н а
голосом, який не має в собі
н іч о г о н а д з в и ч а й н о г о . Ж ін о -
чий рух поступив уж е так да
л ек о , щ о й така справа як е
вентуальна кандидатура жінки
на президентќу держ ави, неt
н е п р и р о д н ім , а
т іл ь к і
п о с л ід о в н іс т ю ,
зв я за н о ю
з
змаганням жіноцтва до вибо
р ен н я
ц іл о с т и
п о л іт и ч н и х
п р ав .
ін а к ш е п р е д с т а в л я є т ь с я
с п р а в а , к о л и б р а т и її ч и с т о з
практичного боку.Про це за-
говорила неабияка особа, бс
жінка теперіш нього президен-
т а , м іс с и с Ф р е н к л и н Д . Р у з
велт. Вона заявила, щ о вже
н а в іт ь т е п е р м о ж н а
зн а й ти
ж ін к у , я к а м о г л а б в и к о н у в а т и
ц іл к о м д о б р е у р я д п р е з и д е н
т а д е р ж а в и . К о ж д и й н о в и й р ік
д а є н о в і д о к а з и , щ о ж ін к а м о -
ж е вивязуватися добре з пра-
ці на тих ділянках, які досі бу-
л и
с п е ц ія л ь н іс г ю
ч о л о в ік ів .
Так воно є. А ле загал народу
ще з тим не освоївся. І тому
більш ість гю ставиласяб сього-
дні при виборах всежгаки ще
негативно до жінки, яка кан-
дидувалаб на уряд президента
держави. А щ о ми жиєм.
д е м о к р а т и ч н ій д е р ж а в і, в я к ій
р іш а є г о л о с б іл ь ш о с г и , т о , р і'
ясна, покищ о нема вигляду н
т е ,щ оби
ж ін к а с т а л а
т е п е р
тірезиденткою .
М іс с и с
Рузвелт намагалася
д а л і р о з в ія т и д е я к і с у м н ів и ,
щ о в к о р ін и л и с ь у с у с п іл ь с т в і
в ід н о с н о п р а ц е з д іб н о с т и
к и .В о н а п ід к р е с л и л а , щ о
д и н ч о л о в ік н е п р а ц ю є т я ж ч е
в ід ж ін к и ф а р м е р а . В о н а
за л а ,
щ о
ж ін к и
працю ю ть
в а ж к о в ф а б р и к а х , а н а в іт ь у
м а й и а х , а к р ім т о г о в и к о н у ю т ь
іщ е й д о м а ш н ю р о б о т у . В ж е
те вказує, щ о жінки навіть з
фізичного боку не уступаю ть
п р а ц і в н іч ім ч о л о в ік а м , б о
там, де вони фізично слабш і,
в а ю т ь в о н и ін ш и х з а с о б ів ,
:: с и л ь н о ї в о л і, п и т р е в а л о -
сти
і завзяття. Тільки тим
дасться пояснити працю
ти х
б а г а т ь о х ж ін о к , щ о т о п о н о -
чистять оф іси і вертаю ться
над ранком додому, виправля-
ю т ь д іт е й д о ш к о л и ,
Я КШ Л Я Х Т И ЧВ И Й Ш О ВН А П ІМ С Т І
п о в ід а н н я ).
Д е не треба репрезентувати
де потрібна була тільки без-
лична безцеремонність і брак
совісти, там за старосту уря-
дував Бельчарський. Староста
в уряді не робив м айж е нічого.
ІБельчарський не перепрацьо-
вувався, бо в Галичині старо-
ства урядували майж е виклю ч-
н о т іл ь к и т о д і, к о л и н а ж а д а н -
ия якого ш ляхтича або з на-
ц іс н а л ь н о п о л іт и ч н о ї р а ц ії п а -
ную чих, треба було скривдити
хлопа, чи взагалі Українця.
Все те робив дуж е добре Ка-
в ь о
Бельчарський і староста
був йому за те дуж е вдячний.
К о ж д у , в ід у р я д у в а н н я в іл ь -
ну хвилю , а таких хвиль було
пребагато, Казьо
в и к о р и сто -
вував на лю бощ і, на гру в кар-
т ш , на пиянство, на полю вання.
Ув с ім т ім в ін м а в ч и м а л е г ц а -
с т я .
Лиш одно полювання не
дописувало. Н е тому,
щ оби
щ астя
с п р о н е в ір и л о с я
й о м у
т о д і, к о л и п о л ю в а в . П р и ч и н о ю
лихих польовань був брак зві-
р и н и в о д н и х р е в ір а х п о в іт у , і
ч у ж и н ц і, щ о з а а р е н д у в а л и л і-
п ш і р е в ір и .
іл ь к а
р о к ів
с та р о с тв о
не пильнувало того, щ оби па-
ни ш анували обовязую чі по-
станови ловецького закона і в
(2)
б іл ь ш о с г и р е в ір ів в и б и л и з в і-
р и н у м а й ж е д о л а б и . Н а р е ш т і,
н о ви й
ста р о ста
п р и й
приказом намісництва, щ оби в
повіті бодай ловецький закон
мав свою силу. В більш ости
р е в ір ів п о л ю в а н н я ц іл к о м з а -
б о р о н е н о , а б о ц іл к о м о б м е ж е -
н о .Так щ о з того! Чого не
взяла куля мисливого, брала
якась хороба. Одного року та
заго д о ч н а
хороба видушила
майже всі серни.
Д ругою
причиною, через
котру многі ревіри стали для
Казя неприступними, були я-
к іс ь ч у ж и н ц і. Т і ч у ж и н ц і з М І-
ц е в и м и ш л я х т и ч а м и н е п о -
требували рахуватися і вони
м али
сп о со б и
п р и си л у в ати
старосту, щ оби стояв на сго-
р о ж і з а к о н а і їх п р а в а . Д е в
повіті була звірина, там через
тих чуж их панів з чеського
краю Казьови не вільно булЬ
полю вати. Д е мав право, або
де й без того права м ав силу
полювати, там лиш
десь ко-
лись попав на заяця або куро-
п атв у .
Безуспішні полювання дуже
сердили К азя. Таксамо пан ко-
м іс а р б іс и в с я , к о л и н е д о п и -
с а л а к а р т а і в ін п р о г р а в б іл ь -
спитав глум ливо ко-
Самі мочилися?
б и в к о м іс а р .
Та хіба самі! Бо то ма
б у т ь б у л о т а к . Я н е с л а ц іл и й
оберемок конопель. Дві вязан-
ки зсунулися так, щ о я не ба-
чила, і впали до потічка. Ж аи-
дарм випорпав їх і гузя! на
м ене. Щ оби мені так очі ска-
п р а в іл и , я к б р е ш у !
А мож е то хтось чуж ий,
якась друга баба влізла до
твого саду м очити свої коноп-
ш у с у м у .Г о р е х л о п о в и , к о -А л і;м ож е п ід к и н у л ат о б і н а
j
^
^
j
d
S
i
f
l
H
H
I
I
^
l
H
l
H
H
^
B
H
H
l
трий тоді мав якусь орудку в злість? -
старостві або як через який місар.
донос його покликано до ста-
— О, о!Як то розумно пан
р о с т в а в и п р а в д а т и с я . Т о д і, в и - к о м іс а р
кажуть! То
м аб у ть
н е н ч и н і, п р и с у д б у в т я ж к и й , с п р а в д і т а к б у л о . Я м а ю л и х у
З в и ч а й н о д іс т а в а л о с я н е л и ш с у д ід к у . Л и ш ч е р е з п л іт . В ід а й
о б ж а л о в а н и м , а й с в ід к а м .
то вона підкинула мені іна ме-
Якось то комісар Бельчар- не наслала ж андарм а... Д еж
ський судив бабу з К ачорина, би я таке!... Я привела свід-
б о ж а н д а р м д о н іс б у в н а н е ї, к а , Ф е д я З а к о л о т и л у . П р и с я г -
щ о вона в потічку, який плине не, щ о не бачив, щ оби я клала
ч е р е з її с а д , м о ч и л а к о н о п л і, к о н о п л ів в п о т ік .
—Щ оби я так завтріш нього
Т о м о ж е т в ій п о м іч н и к ?
сонічка не встала оглядати! — П ом агав тобі класти коноплі в
п а н е к о м іс а р ю , я к з б р е ш у , з а б о р о н е н ім м іс ц і? Д е в ін .
Скажу вам щ иру правду, як
Б а б а в ід х и л и л а д в е р і н а к о -
воно було. Я конопель в саді ритар і крикнула:
н е м о ч и л а ...
І — Ф едю , сю ди!
— Б або, бреш еш ! — гукнув
У в ій ш о в х л о п і п о к ір н о с т а -
к о м іс а р . П Ж а н д а р м н а п и с а в , н у в п ід д в е р м и . К о м іс а р х о т ів
рапортую чи, щ о в потічку зна- свідка спантеличити так, щ о-
йш ов і своєю ш аблею випор- би засипав бабу і себе. В изві-
пав дві вязанки конопель. Т о- рився на нього і спитав го-
го йому досить було...
с тр о :
Та випорпав дві вязанки.
Н а щ о т и о т с ій б а б і п о -
Н е перечу, бо щ о правда, то магав класти коноплі в потік,
не гріх. Та всетаки я не м очи-'хоч за таке е кара?
j Я , п а н е к о м іс а р ю , н е п о м а -
п ер е- а в , б о ж я к о л и с ь б у в г р о м а д -
К а ч о р и н і,
сь к и м
п о л іц а є м
тож знав, щ о право карає м о-
ч е н н я к о н о п е л ь в с е л і, щ е й
л и ш п а р у к р о к ів в ід х а т и .
„Г р о м а д с ь к и м п о л іц а є м в
К а ч о р и н і"!
Ті слова задудніли луною в
голові комісаря. В його душ і
стала виринати пригода з дав-
н о м и н у л и х л іт . В ін с п и т а в :
Ти давно був тим гро-
`'`д с ь к и м п о л іц а є м в К а ч о р и
_____
Точно не скаж у, коли то
б у л о , в ід п о в ів
с в ід о к .
Всеж таки буде яких двана
ц я т ь л іт , б о я т о д і б у в щ е п а
р у б к о м .
К о м іс а р с т а в с в ід к о в и п р и
зи р а ти ся .
Т о т а к и в ін ! п о г а д а в
с о б і. Т о й , щ о в ід іб р а в в ід
мене рушницю ізаяця.Дам
т о б і!
Голосно комісар сказав:
—Ти, бабо,покищ о,йди до
х а т и ! Т в ій т е р м ін в ід к л а д а ю .
Як тебе покличуть щ е раз, то
приведи собі ліпшого свідка.
С в ід к а , н е с п іл ь н и к а !
Я н е с п іл ь н и к , з а ч а в
с в ід о к .
— Т ихо! — гукнув ком ісар
до нього.— Бабо, з Богом!
Баба відвернулася і втекла
О ч и к о м іс а р я г о р іл и ж а д о -
б о ю п ім с т и . С ій з а с т о л о м , п о -
клав перед собою аркуш папе-
ру, взяв, гусяче перо, затяв на-
ново і спитав:
— Звеш ся?
Ф е д ь З а к о т и л о , в ід п о -
в ів с в ід о к .
— П риступи ближ че!
Ф едь приступив ближче, о-
береж но і зі страхом, як в цер-
кві до причастя.
С к іл ь к и л іт ? с п и т а в
к о м іс а р .
М абуть сорокі . пять.
— Ж онатий?
В д о в е ц ь ...
держ ать порядок у хаті та щ
е
знаходять якусь хвилю, щоби
п ер ед р ім а ти сь .
Та, не зваж аю чи на те все,
к а ж е м іс с и с Р у з в е л т , ж ін к а н е
мала щ е досі змоги пізнати
О С Н О В Н О
П У Б Л И Ч Н Є
Ж ИТТЯ, Не
могла вонаН А Б Р А Т И належно!
практики у веденню
гр о м ад -
ських справ, і тому важко бу-
лоб їй назагал виконувати як
слід такий уряд, як президен-
т а д е р ж а в и . К р ім т о г о , к о л и б
жінка мала дістатися на це
становищ е, то це не повинно
бути якоюсь концесією
д ля
іноцтва. Ж інка повинна сга-
t президеггткою тільки завдн
к и с в о їм к в а л іф ік а ц ія м , с в о м у
з н а н н ю і с в о їй п р а к т и ц і. Д о
виборів повинна стати не як
ж інка, а як особистість, котра
і д а н і б у т и п р о в ід н и ц е ю
т о ї м ір и , щ о м о ж н а б їй в ід д а -
ти керму держави.
Д у м к и ,
п ід н е с е н і
п ан ею
Рузвелтовою, розумні, бо чи-
сляться з дійсністю , як теж бе-
руться розвязувати проблему
засад н и ч о .
Ю Р ІЙФ Е Д Ь К О В И Ч
н а г о д и 100-л іт н іх р о к о в и н н а р о д ж е н н я п о е т а ).
'е д ь к о в и ч ів б а т ь к о
п о ста
рався про те, щ оби віддати
с и н а д о в ій с ь к а , і щ о б в ін т а м
почав свою
карієру. Так то
г о ж т а к и , 1852 р о к у , Ф е д ь к о
в и ч в с т у п и в д о в ій с ь к а . В р ік
п іс л я в с т у п л е н н я в ін з д а в к а
д е т с ь к и й іс п и т , т о б т о іс п и т н а
ііц и р а і в 1853 р о ц і п о д а в с я
с в о їм п о л к о м д о С е м и г о р о
д у .
Одначе військове життя не
зломило чутливої душ і поета;
він не став таким вояком , як
того бажала австрійська вла
д а . Щ о б іл ь ш е , в ін , х о ч к а -
дет, найрадш е приставав з ря
д о в и м и ж о в н ір а м и , в ч и в їх п і-
сень і співав разом з ними,
або розказував їм гарні ре
чі про бувальщ ину наш ого на
р о д у , а б о ін ш і ц ік а в і й в а р т і
сні думки. Ц им приставанням
з мужвою
в ін в ід д а л я в с е б е
в ід о ф іц и р с ь к о г о т о в а р и с т в а
але з другої сторони здобував
собі таку гарячу лю бов серед
вояцтва, щ о воно його майже
на руках носило.
В м іж ч а с і в ін б а г а т о ч и т а в
п е р е в а ж н о н ім е ц ь к у л іт е р а
ту р у ,
найрадш е
м и стец ь к е
письм енство, а зі всіх німець-
к и х п о е т ів Ш іл є р а л ю б и в н а й
б іл ь ш е .
В р о ц і 1859 Ф е д ь к о в и ч а п ід -
несено до ранги ляйтнанта. В
т о й ч а с Ф р а н ц ія в е л а в ій н у з
Італією , в яку вміш алась А в-
с т р ія . П о л к
Ф едьковича
д а в с я д о В ід н я , а з в ід т а м д о
Т р іє с т у , д а л ь ш е д о В е н е ц ії
Л ь о м б а р д ії.
З т о ї іт а л ій с ь к о ї в ій н и в ін
н а п и с а в ц и к л ь п р е к р а с н и х в ір
ш ів,
у яких оспівував воєн
не життя, головно українських
ж о в н ір ів , щ о в о ю в а л и й у м и -
рали за чужі інтереси.
П одивиж ти ся, мати,
Н а ж овнярські ќабати:
Вся кабатина
Кров і калина;
Ти мя годна пізнати?
О й пізнаю , пізнаю :
Ино одного тя маю ,
Одного енна,
М олод як калина;
О й там калина в гаю .
О й та, ненько, калина,
Н е для мене зацвила;
Ой цвила, ѓѓвила,
Висока могила,
Твому сину дружина.
О й дружина то ненько,
Завтра рано, раненько,
В шовкові трави,
Зелені мурави,
Поклонюся низенько.
П оклоню ся до свого
Гетьмана молодого:
Гей пане, пане,
В ін ч а йж е т им е н е ,
І
(-1
Б у д у , б у д у в ін ч а т и ,
Там, де дзвонять гармати:
О й буду, сину —
Г и н у , п а н е , г и н у ...
Вже не плач моя мати.
Т а к с а м о ін ш і т в о р и п о е т а з
жорнірського життя вислов-
люють велику антипатію до
віііськовости й описую ть тер-
піння українського вояцтва, я-
ке мусіло служити Австрії Й
т е р п іт и в ід Н ім ц ів п о г о р д у Й
знущ ання.
С ин
у к р а їн с ь к о ї
з е м л і —, з Г а л и ч и н и в ін ч и з
Буковини — загнаний у чужу
землю , думав не про службу-
військо, але про свою землю,
край, свою
р о д и н у й м р ія в ,
коли його неволя скінчитьсяH
він свобідний повернеться на-
зад додому:Р Е К Р У Т .
С т о я в ж е в ін н а ш е л ь в з х у
В ц іс а р с ь к ім
д в о р і,
В м и в а в с я в ін , в т и р а в с я в ін
Я к г у с ь п о в о д і;
У м и в с я в ін д а с л ь о з а м и ,
Ніхто го не чув,
С т у л и в с я в ін н а б а г н е т і,
На хвильку заснув.
Ой спить же він на багнеті
В
ц іс а р с ь к ім
Д {ю р і,
Тай сЯиться му, щ о ходить десь
П о с и н ій г о р і,
Т ай
кучері зачќує,
Т а й к у ч е р і в е ...
Чом ненька ми не пнсуе.
it-?...
О й р а д а б н м , м ій с и н о н ь к у ,
Л исток
н а п и са ть ,
Н асипали
м о ги л о н ьк у ,
Не можу я встать;
Не можу я, соколоньку,
Г л и б о к о н а д н і,
Насипали на рученьки
Сирої землі.
І б у в б и в ін в ц а р с ь к ім д в с
Богато щ е. снив,
Г у к н у в б о д з в ін н а С т е ф а н і,
А в ін с я з б у д и в ;
У тер собі і личенько,
У т е р с и і г в е р ...
К р о в т о ч и т ь с я п о м у н д у р і,
А жовияр умер.
П О Д Я К И
Я , нижче підписана члени-
ц я в ід . 260 У . Н . С о ю з а , с к л а -
Даю щ ирў подяку головним у-
рядникам наш ої організації за
ўділення мені допомоги з фон-
д у з а п о м о г о в о г о в с у м і $- '.
котрі стали мені великою по-
м іч ю у м о їй н е д у з і. Б а ж а ю У -
Н. Союзови якнайкращих у-
спіхів.Також дякую місцевим
у р я д н и к а м з а їх т р у д .
Анна П ацула,
К л ів л е н д , О .
П ісля повороту з тю рми.
Ќринўда вернувся до дому
т ю р м и , д е в ід с и д ів 4-л іт н ю
к а р у . Б а ч и т ь , щ о й о г о ж ін к а
кормить немовля. Здивований
п и т а єт ь с я :
А то чия дитина?
М о я , в ід п о в ід а є ж ін к а .
— Та колиб ти був порядним
ч-ловікои, то дитина моглаб
Ф ТН
TBOHJ
„ч и н '"-1
- -
Ч .JOft
С В О Б О Д А , П Я Т лЧ И Ц Я , ".г о
В Е Р Е С Н Я , 1954. ^
Боберськнй 1
О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЯ
ід ч и т , в и с л а н и йн а Д р у г и й З їз д „Т о в а р и с т в а У к р а їн с ь к и х
П р о ф е с іо н а л іс т ів " у Ш ік а ґ о в с е р п н і 1934.)
( 6 )
19.Н іч о г о н е д а м .
О ДИН
гурт людей
о го л о си в
Я К У С Ь
з б ір к у .
Д р у ги й
гу р т
кричить по часописах,
в іт ь п о в іч а х : „Н е д а й т е їм
н іч о г о , д а й т е н а м ". В е р е с к о м
дуже легко застраш ити
ко го -
Н ЕБУДЬ. Такими криками
го д і
розви н ути
ж е р т в е н н іс т ь . Р а д -
щ е н а л е ж а л о б и с к а з а т и : „В и
ДАЛИ
там ти м
на
плуг, а ми
збираємо на коні до
п л у га.
ДАЙГЕ Ін а м . Т а м т о 'д іл о б у л о
Д О Б Р Е , н а ш е т а к о ж ".
М иЙ так не лю бимо дати
грош а на наш і власні грома-
дянські ціли. Часом дещ о да-
м о,щ о б и з б у т и с я . Д а ю т ь с в і-
д о м і о д и н и ц і. З а г а л в с е щ е н е
М ЕРТВЕННИЙ. Не любимо
п л а-
тити вкладок до
то в ар и ств а,
ХО ЧА
вкл ад ки
дуж е
м ал ен ь-
К ІКО Л И
скарбник прийш ов до
одного визначного
ч лен а
п о
вкладку, цей крикнув на ньо-
го :..З а б и р а й т е с я ! Н іч о г о
н е
д а м !" В к л а д к и н е з а п л а т и в , щ е
О БРАЗИВ
с к а р б н и к а . Б е з в ід п о -
в ід н оВ Е Л И КИ Х
вкладок не мо-
жуть товариства
р о зв и в ати -
ся. П огляньте, які великі член-
ськіВ КЛ А Д КИ
в ін ш и х н а р о д ів .
УКРАЇ
Н Ц Іне
м ож уть
м ати
ЗН АЧІ
ННЯ
в державних
п а р т ія х
АмерикиЙ Канади, де перш ою
умовнќою членських прав
є
заплачена членська вкладка.
С КАЖ ЕТЕ
У к р а їн ц і
б ід а к и ".
ТАК"
'П р о ш у о б ч и с л и т и , с к іл ь -
ки грош аП І
ДЕ
н а н е п о т р іб н и й
ТЮ ТЮ Н
Іна непотрібний
ал ь-
КО ГО.
ть.М іл іо н и
п л атять
р а-
зом. Колиж ми уваж аємо
за
в ід п о в ід н е в и д а в а т и г р о ш і н а
н е п о т р іб н і,А н а в іт ь ш к ід л и в і
РІ
ЧИ , повинні ми постановити
с о б і, щ о м у с и м о д а т и т а к о ж
НАДУЖ Е
п о т р іб н і в и д а т к и . Щ о -
иайиеншеЬ ''.- цілого наш ого
РІ
ЧНО ГО
з а р іб к у п о в и н н і м и в и -
дати
НА
вкл ад ки ,
ч асо п и си ,
книж ки, датки.О рганізація м у-
сить бути сильна духом, але
ВОНА
мусить бути сильна май-
НОМ.Ч и м б іл ь ш е с в ід о м о с т и і
дучности, тим більш е дає на-
р ідНА с в о ї ц іл и . В и д іс т а т и с я
НА верх кош тує. Н е забуваймо,
що маємо організацією
і бо-
ротьбою дати докази, щ о ми
Tвласниками ігосподарями у-
к р а їн с ь к о і е м л і, н е н а їз н и к и .
20.Д и к і р о ж і.
Ў р о їл о с я н а м , щ о ч а с о п и с и
ростуть, неначе дикі рож і. Ро-
стуть дикі рож і немудрі, мир-
Ш АВІ
,але з великими
колю ч-
к а м и . К о ж д и й м о ж е їх р в а т и ,
але не мож е з них рвати чер-
воні ягоди ісмажити. Тому не
хочемо слати передплати, хоч
д іс т а є м о ч а с о п и с . К о л и ж
ч а-
еопис не приходить, не
п е-
р е д п л а ч у є м о й о г о . „Н е х а й м е -
ні посилають
д а р о м ".
П о-
гляньте на наш і часописи. В и-
глядають як свербивус. О дин
редактор усе робить і щ е ж у-
риться,звідки покрити видат
КИн а п а п ір ,
чорнило, друк,
карки. Щ о редактор на ста-
рість не забезпечений, ніхто з
нас про це не ж уриться.
К ри чи м о
н а
Р у м у н ів , щ е
нам відбираю ть ш коли. Серди
иось на С ловаків, щ о запису
ю гь п р и с т а т и с т и ц і У к р а їн ц ів
д о С л о в а к ів . Л ю т у є м о н а П о -
л я к ів , щ о б ю т ь н а с б у к а м и н а
смерть. Ненавидимо М оскалів,
бо заморюють
го л о д о м
м і-
'о н н
У к р а їн ц ів , о д н е ќ
ан і
Румун, ані
Словак, ані П о-
ляк, ані М оскаль не заступає
нам в А мериці і в К анаді до-
Роги на почту, щ оби
м и п і-
стали передплату на часопис.
Кождий дорослий, щ о сам за-
робляе на себе, кож дий муж -
ч и
н а,
кож да
ж ін к а
пови н н і
п ер ед п л ач у вати
часопис, чи
тати його, дописувати, щ обѓ
скріпити редакцію
і зробити
часопис такимсамим, як вигля-
дають чужі часописи: баГа-
тий зміст,' статті, писані ф а-
х
овцями і знавцями,
в ід о м о -
ѓти,поданітелеграфом і раді-
о м.образці з найновіш их по-
Д 'й - К о ж д и й
н а р ід
о р ґан ізу -
єть ся
б езу м о вн о
п р и
п о м о ч і
ч а с о п и с ів . Ч а с о п и с д б а є , щ о
б и о с в іт а р о з х о д и л а с я н а р ід ,
як
серце дбає, щ оби
к р о в
кружляла в жилах.Чую питан
н я :„К о т р и х
ч асо п и с
п ер ед -
п л а ч у в а т и ?" Д е к о т р і л ю д и
передплачую ть
у Канаді
всі
канадійські часописи, в Аме-
ри ц і
г
належ ать
У к р а їн ц і
д о
сою зів обезпечення і дістаю ть
о б о в я з к о в о ч а с о п и с із С о ю з а ,
котрого вони є членами. Хто
переддплачує часопис, перед-
плачує видно такий
ч асо п и с,
який йому по нутру. Н алеж ить
п ід п е р т и
п ер ед п л ато ю
п ер е-
д о в с ім т а к и й ч а с о п и с , щ о щ и -
р о і с м іл о д о м а г а ю т ь с я
сво -
б о д и
і н е з а л е ж н о с г и у к р а їн -
ських земель в Европі та ор-
г а н із у є У к р а їн ц ів в н о в ім к р а -
ю е к о н о м іч н о й п о л іт и ч н о , щ о -
б и
д о б у л и
собі тут
яки ай -
б іл ь ш е м а й н а і п о л іт и ч н е з н а -
ч ін н я , щ о б и п о с ід а л ис и л у т а
завзяття помогти
в боротьбі
з а д е р ж а в н іс т ь У к р а їн и .
В н о в ім
краю , в А мериці і
К а н а д і, м а ю т ь У к р а їн ц і п о в н у
сво б о д у
р у х ів , і т о м у
м о-
жуть щ иро попрацювати
н ад
п ер евед ен н ям
беоглядної бо-
р о т ь б и п р о т и н а їз н и к ів У к р а ї-
н и . Треба грабіжника прине-
волити, щоби
в ід д а 'в
загр а-
б л е н е д о б р о . Д о б р о в іл ь н о в ін
його не зверне.
21.Д р ім о т а к о л о п л о т а .
Товариства повторяють по-
с т ій н о
н а й п р о с т іш і
н ед б ал ь-
ства; секретар не пише про-
токолів, сакрбник не записує
в и д а т к ів і н е п е р е х о в у є к в іт ів ,
го л о ва
не скликує
засід ан н я
старш ини, члени старш ини не
п р и х о д ять
на засідання, або
спізн ю ю ться
п ів т о р и
го д и -
н и ,члени не приходять не див-
лячися на запросини, на збори
і нема правної повноти, щ оби
зб о р и
відбулися, члени стар-
ш и н и н е в и г о т о в л ю ю т ь з в іт ів
зі своєї роботи, старш ина не
подає звіту ані в часописах,
а н і о с іб н и м и
д р ў ќ а м и , н іх т о
із с т а р ш и н и н е м а є п е р е г л я -
ду на видатки і на роботу то-
в а р и с т в а , н іх т о н е в ід п о в ід а є
н а л и с т и , н іх т о н е с т я г а є г р о -
ш а , я к і р іж н і л ю д и в и н н і т о в а
р и с т в у . Н е м а р у х л и в и х і п ід -
приємчивих людей серед чле-
н ів .Д р ім о т а .
22.Н е б о с к л ін .
Коли йде про це, щ оби го
во р и ти
з п р а в л ін н я м
А м ери
к и , або К анади, думає неодно
товариство, щ о воно може по-
с п іш и т и
чим скорш е
н ап ер ед
і наговоритися там до схочу.
П ід ч а с в и б о р ів в и б а ю т ь с я н а -
п е р е д д о р іж н и х п а р т ій н е л и -
ш е відпоручники товариств, а-
л е
так о ж
п о о д и н о кі
ч лен и ,
щ оби
став и ти
у м о ви н и
і -з а -
п о в ід а т и с в о ю п о м іч , а б о к и -
риню .
П о д іб н о
д іє т ь с я , к о л и
Й де
п р о
ви сту п
п р о ти
в о р о г ів
в Е в р о п і: т о в а р и с т в а н е м о -
ж у т ь р іш и т и с я н а с п іл ь н и й в и -
ступ. Вириваються
п о о д и н о -
к о , як поодинокі сотні до бо-
ю . З а м іс ц ь , щ о б и р у ш и л а ц і-
л а б о є в а л ін ія . Ц е о с л а б л ю є
удар, який
б и
п о ви н ен
ви й -
т и я к н а й с и л ь н іш е .
К оли
п р и їд е
якийсь Укра-
їн е ц ь з Е в р о п и , а р т и с т , а б о
в ід ч и т н и к , а б о о р г а н із а т о р п о -
л іт и ч н о ї, ч и г р о ш е в о ї п о м о ч і,
дістається нагло
у вир вих-
р ів ,я к і б ю т ь н а н ь о г о з р іж -
н и х б о к ів . К о ж д е т о в а р и с т в о
хоче, щ оби лиш е` з ним дер-
ж а т и , в й о г о ім е н и
ви сгу п а-
ти ,а д о ін ш и х н е з а х о д и т и .
К о л и п р и їз ж и й з а й д е д о о д -
н и х ,' б о в ід к о г о с ь м у с и т ь з а -
ч а т и , ін ш і з а р а з
ц е 'п р о в ід а -
ю т ь і г о в о р я т ь д о н ь о г о : ‚‚А ,
т о в и в ж ез т а м т и м и , м и н іч о -
г о й е -м о ж е м о в а м п о р а д и т и ".
Не знати, хто господар, хто у-
держуе порядокі хто має пра-
во говорити вім е н и а м е р и к а н -
с ь к и х ,ч и к а н а д ій с ь к и х Ў к р а їн
ц ів . Кожде товариство ш тов-
х н е г о с т я п ід б ікі б а г а т о ч а -
су мине, заки
на чолах ро
з ій д у т ь с я х м а р и , н е б о с к л ін в и -
я с н и т ь с я і у к р а їн с ь к і т о в а р и -
с т в а р іш а т ь с я
п о м о гти
п ри -
їз ік о м у , н е д и в л я ч и с я н а т е ,
щ о
в ін
„з а й ш о в д о
ін ш и х ".
3.т а к и х п р и г о д я с н о д л я к о ж -
дого, щ о
п р и д авсяб
о р г а іг і-
з а ц ій н и й
і
р еп р езен тац ій н и й
верх, який закінчував би будо
в у в с іх т о в а р и с т в о д н о ю
ко
пўлою .
У к р а їн с ь к і
то вар и
с т в а в А м е р и ц і і К а н а д і в ід
чуваю вь до нині замало, щ -
належать безсумнівно до
ви -
щ о ї о р г а н із а ц ії, я к о ю є у к р а -
їн с ь к и й
н а р ід . Т о м у
н ови н -
н і б и в ід п о в ід н о д о ц іє ї о б с т а -
ви н и
п о во д и ти ся.
П о т р іб н а
у к р а їн с ь к а о с е р е д н я в А м е р и
ц і, а також
у к р а їн с ь к а
о се-
редня в Канаді. На гаку цент-
ралю малоб кожде товариство
вплив, бо голова, скарбник і
сек р етар
кож дого
то в ар и ств а
в зяв
б и
у ч асть
у
ви б о р а
с т а р ш и н и ц е н т р а л і. С т а р ш и н а
складалася би з яких десять
лю дей. Тепер приходить заміт-
ка, болю ча для
кож дого
У -
к р а їн ц я , щ о х о ч е м а т и в с е „з а -
д а р м о ":
К ож де
то в ар и ств о
м у с іл о б и з а п л а т и т и д о г о л о в -
ної централі вкладку,
щ оби
централя була в стані удерж а
т и х о ч о д н у к ім н а т у н а б ю р о
й о д н о г о ч о л о в ік а , я к и й п р о -
вадив би листування і робив
о б їз д к и , т а в и к о н у в а в
зар я -
д ж ен н я
вер х о вн о ї
старш ини.
А м е р и к а з р о б и л а в ц ім
н ап -
рямі дуж е багато, К анада ста-
вить щ ойно перш і кроки. К о-
ли приходило би говорити З
п а р т ія м и , з п р а в л ін н я м , з а н я -
т и с я в ід п о р у ч н н к о м з Е в р о п и ,
зар яд и ти
д атк и
на
поваж -