Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De som förlorade på affären. Småföretagarnas villkor i fem av Stockholms förortscentrum.

De som förlorade på affären. Småföretagarnas villkor i fem av Stockholms förortscentrum.

Ratings: (0)|Views: 109|Likes:
Published by Mattias Ericson
Detta är en rapport med syfte att undersöka hur utförsäljningen av det kommunala företaget Centrumkompaniets fem minsta
förortsgallerior till det privata företaget Boultbee har påverkat småföretagarna som hyr lokalerna.
Undersökningen kan ses som en uppföljning och granskning av konsekvenserna av utförsäljningen.
Detta är en rapport med syfte att undersöka hur utförsäljningen av det kommunala företaget Centrumkompaniets fem minsta
förortsgallerior till det privata företaget Boultbee har påverkat småföretagarna som hyr lokalerna.
Undersökningen kan ses som en uppföljning och granskning av konsekvenserna av utförsäljningen.

More info:

Published by: Mattias Ericson on Nov 16, 2010
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2010

pdf

 
Inledning
Den här rapporten har genomförts på uppdrag av Vänsterpartiet i Stockholms stad. Rapportens syfteär att undersöka hur utförsäljningen av det kommunala företaget Centrumkompaniets fem minstaförortsgallerior till det privata företaget Boultbee har påverkat småföretagarna som hyr lokalerna.Undersökningen kan ses som en uppföljning och granskning av konsekvenserna av utförsäljningen.Tanken med att genomföra den här rapporten uppkom efter att Vänsterpartiet i Stockholm hade talatmed flera av butiksinnehavarna i Rinkeby och Tensta om hur utförsäljningen påverkat dem. För attfå en klarare bild av situationen ville Vänsterpartiet genomföra en systematisk undersökning avgalleriorna. Rapporten bygger på en enkätundersökning som har genomförts bland debutiksinnehavare i Hässelby gård, Rinkeby, Tensta, Högdalen och Bredäng som hyr butikslokalerav Boultbee.Vi hoppas att rapporten kommer att kunna användas av fler aktörer än Vänsterpartiet som underlagtill uppföljning och utvärdering av hur beslutet om utförsäljningen till Boultbee påverkatsmåföretagarna i förorterna.
 
Bakgrund
En ständigt aktuell politisk fråga i Stockholmsområdet är sedan slutet av 90-talet utförsäljningar avkommunalt ägda och drivna verksamheter. Detta är en fråga som förmodligen kommer att prägladebatterna inför valet under hösten. Utförsäljningsdebatten handlar ofta om vilka som effektivast,mest serviceinriktat, demokratiskt och till lägst kostnad kan driva verksamheter - de privata elleroffentliga aktörerna. Under denna mandatperiod har utförsäljningen av galleriorna och centrumenägda och förvaltade av Centrumkompaniet varit i det politiska rampljuset. Den borgerligamajoriteten i staden ville att man skulle sälja galleriorna och år 2007 sålde staden samtliga gallerioroch centrum ägda av Centrumkompaniet till det brittiska företaget Boultbee som tog överförvaltningen 2008.Kristina Alvendal från moderaterna satt vid tiden för utförsäljningen i Centrumkompaniets styrelse.Alvendal menade enligt Sveriges television, SVT, att man valt Boultbee som ny ägare inte bara pågrund av att de lade det högsta budet utan även för att de skulle ta hand om och utveckla galleriorna.Särskilt de förortsgallerior som blivit extra eftersatta, vilket uppgavs vara en del i avtalet medBoultbee enligt Alvendal. Oppositionen menade dock att affären genomförts för snabbt och attingen konsekvensanalys gjorts för att undersöka hur affären skulle komma att påverkasmåföretagarna i centrumen och galleriorna.
1
 Utöver kritik över hur affären skötts riktade oppositionen direkt kritik mot Boultbee som företagareoch förvaltare. Boultbee hade sedan tidigare tagit över som förvaltare av gallerior i Uppsala,Västerås och Luddeköping. De lokala butiksinnehavarna hade efter uppköpen upplevt förvaltningensom problematisk. Småföretagarna uppges antingen ha köpts ut av Boultbee eller blivit tvungna attlägga ner sina verksamheter och flytta efter hyreshöjningar på 50-60 procent. Bo Falk, vice direktörför Boultbee i Sverige, menar att man medvetet har köpt affärslokalerna av småföretagarna för attman önskar få andra större och internationella affärsverksamheter till sina gallerior.
2
 Sedan Boultbee år 2008 tog över ägandet bland de tio gallerior som Centrumkompaniet ägde iStockholm har det inkommit rapporter om att småföretagarna även här påverkats negativt. IRinkeby har ett flertal av butiksägarna anmält Boultbee för säkerhetsbrister i Gallerian. Detta dålarm och låssystem hållit en så låg standard att försäkringsbolagen inte kan försäkrabutiksinnehavarna. Boultbee har enligt butiksinnehavarna vägrat att uppgradera standarden ochsäkerheten trots att ett flertal inbrott och rån drabbat butikerna.
3
Utöver detta har man även iStockholm fått höjda hyror med närmare 70 procent.
4
Enligt Boultbees vice direktör beror detta påatt man tidigare inte följt marknadspriser men fortsättningsvis kommer att göra detta efteromförhandlingar. Han menar att butikerna de senaste åren har sålt mer och borde klara avhöjningarna.
5
 Det är med bakgrund av detta händelseförlopp som den här rapporten undersöker hursmåföretagarna upplever ägarbytet. Den första delen som undersöks i rapporten är hur man uppleverden nuvarande situationen på en rad olika områden. I den andra delen undersöks hur man upplever
1
 
http://svt.se/2.33538/1.823947/centrumkompaniet_saljs_for_10_4_miljarder2010-06-21 kl 13.00
2
 
http://svt.se/2.33538/1.828885/kopcentrum-agare_gallrar_bland_handlare2010-06-21 13.21
 
3
 
http://svt.se/2.33538/1.1985350/usel_sakerhet_i_rinkeby_kopcentrum2010-06-21 13.35
4
 http://svt.se/2.33538/1.1909963/missnoje_med_galleriaagare2010-06-21 14.57
5
 
http://svt.se/2.33538/1.1027438/handlare_besvikna_over_hojda_hyror2010-06-21 14.54
 
 
att olika områden har påverkats av att Boultbee tog över i jämförelse med hur det var närCentrumkompaniet ägde och förvaltade fastigheten. Statistik har även hämtats in över vilkaföretagarna som grupp består av för att få en beskrivning av vilka som berörs av beslutet. Ikommande avsnitt beskrivs hur undersökningen gått till väga, hur urvalet ser ut och hur det går attförhålla sig till resultatens tillförlitlighet och relevans för frågeställningen. Efter detta kommerresultaten att presenteras för att sedan i korthet diskuteras och utvärderas utifrån om utförsäljningenav Boultbee sammantaget kan sägas ha påverkat småföretagarna positivt eller negativt alternativtinte berört dem överlag.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->