Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
7251645-tamilebook7

7251645-tamilebook7

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by kumaravelkkv

More info:

Published by: kumaravelkkv on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2010

pdf

text

original

 
மல
 
கவ
 
 
மக
 
ண
1
மல
 
கவ
 
மரம
 
கத
-
ன
 
எ
-
மகன 
 
டணரத 
 maakimo@gmail.com 
©
 
கம
 
மக
 
ண
, 2006.
இத
 
படப
 
ஆய
 
அம
 
அசகவ
 
ரகவ
 
சடப
 
தட
 
சயபள
 
©
 
Mohan
 
Krishnamurthy,
 
2006.
 
Printing
 
and
 
Publishing
 
without
 
author’s
 
explicit
 
permission
 
is
 
prohibited
 
by
 
law.
 
 
மல
 
கவ
 
 
மக
 
ண
2
மல
 
கவ
 1
 
ரக
.
35

 
40

 
ந
.
வகரமன
 
யப
.
இர
 
நபகட
 
ச
 
ப
 
பஜ
 
ஒ
 
பய
 
5
நசர
 
ஓட
.
 
பய
 

 
நபகட
 
வய
 
வத
 

 
இளஞக
 
ஒவ
.
பல
 
கனகட
 
வய
 
வத
 
வர
 
ந
 
சட
 
டஙக
 
சதய
 
தடக
 
வகமக
 
வளரவய
 
ஆசக
 
சதன
.
 
சட
 
நடற
 
வரறக
 
வத
 
வம
 
வ
 
மய
 
வய
 
த
 
எ
 
உணதவக
 
அன
 
ஓடக
 
வய
 
ஓ
 
15
வடஙக
 
சவ
 
உய
 
ச
 
அடதன
.
 
அ
 
வ
 
மனம
 
மற
.
ற
 
க
.
இ
 
5
நசர
 
ஓட
.
ரக
.
ரக
 
ச
 
வக
.
வந
 
பயணஙக
.
ஆடபர
 
பஙகள
.
க
.
ன
 
ஒ
 
உட
.
ன
 
ஒ
 
ற
 
ழ
 
பச
 
ழ
.
நதக
 
ப
.
 
ப
 
த
 
நர
 
உண
 
உ
 
நர
 
த
 
வ
 
உயத
 
ரக
 
ப
.
த
 
மர
 
சத
.
 
ல
 
உயத
 
கல
 
ரயகமக
 
ஹவனத
 
வரவழக
 
பட
.
ம
 
அ
 
பழக
 
இல
.
பப
 
எ
 
அவ
 
லவகமக
 
க
 
வ
 
க
 
க
 

 
ப
 
க
 
கதவக
 
ட
 
க
 
க
 
தடஙவக
.
 
 
மல
 
கவ
 
 
மக
 
ண
3
இவட
 
ஒ
 
பழக
.
நபககக
 
எத
 
சவ
.
இ
 
மண
 
ஆகல
.
அத
 
அவய
 
எ
 
அவ
 
னக
 
இல
.
அப
 
அம
 
இதக
 
எபத
 
ஒர
 
ச
 
அவ
 
பட
 
ஒ
 
ழத
 
றபத
 
ஒ
 
ஆ
 
ப
 
தவ
 
எ
 
அவ
 
பத
.
 
பபவ
 
இத
 
அவ
 
ட
 
ப
 
நபக
 
இ
 
த
 
பனக
.
வ
 
என
 
கவல
 
இக
 

 
இவன
.
 
ஆன
 
இவட
 
க
 
பத
 
த
 
இன
 
கட
 
பழக
 
உ
.
அ
 
இத
 

 
நபகட
 
இ
 
ஒ
 
ப
 
ண
.
 
அத
 
ண
 
எஙக
 
இவன
 
க
 
பகற
 
எ
 
ஙகள
 
பல
.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->