Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1934-241

Svoboda-1934-241

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2010

pdf

text

original

П Р Е ЗИ Д Е Н ТЗ А П Е Р Е Ч У ЄЧ У Т К И
П РОІН Ф Л Я Ц ІЮ
ш о . `к .
цм нс е і
дитнД О
Пре
ф едер.
ш :
овкласн
м с.
В А ІІІИ Н Ґ Т О Н . П р е з и д е н т Р у з в е л т у п о в а ж -
ІІ(Бвиших урядників заперечити круж ляю чі чутки,
:, він заявився ні конф еренції з провідни-
у ча потребу урядових заходів допрова-
ф д я ц ії,
іе н т к а ж е , щ о в ц и х к о н ф е р е н ц ія х в ін
іг а д у в а в с п р а в и в а р т о с т и д о л я р а .
ПРЕЗИДБНТ ПРО
В И К О Н У В А Н Н Я
К О Д Е К С ІВ .
ВАШ ИНГТОН. П резидент Рузвелт думає ре-
й г а н їз `'в а т и у р я д в і д б у д о в и к р а ю т а к , щ о п о л и -
ш а(І
начальну контролю над виконуванням кодексів
-з в е : практичні питання торговлі департам ентови
-м ів н и ц тв а и ф е д е р а л ь н ій Т о р г о в е л ь н ій К о м іс ії.
Значить, уряд не буде творити н'ового судово-
тіда для ризѓляду тих справ.
Ф Е Д Е Р А Ц ІЯП Р А Ц І З Б ІЛ Ь Ш У Є С В ІЙ У Р Я Д .
С А Н Ф Р А Н С ІС К О . К о н в е н ц ія А м е р и к а н с ь к о ї
П раці приняла щ е одну постанову, котра
ІШк о н в е н ц ія х Ф е д е р а ц ії в ід д о в г о г о ч а с у ,
(становила збільш ити число виконавчого
Іч -д е р а ц ії П р а ц і.
збільш ено 7членами. Головним аргумен-
і іь ш е н н я б у л а п о т р е б а с к р іп л е н н я к а м п а -
нігування нових ю ній,
ін в е н ц ії п ід н о ш е н о з а к и д и п р о т и С
Ќ лея
у р я д н и к а у р я д у д л я в ід б у д о в и к р а ю , щ о ,
ш л я в . в ін п р и в и к о н у в а н н ю т ю т ю н о в о г о к о д е к с у
:бстоиitн е с л у ш н о к а п іт а л іс т ів .
ЗАР О З С Л ІД Н А ДТ В Е Р Д И М
ВУГЛЯМ .
В И Л К С -Б А Р Е а .). Д ж е й м е Ґ о р м е н , п о с е -
рсдник Роземної Ради для Т вердого В угля та спе-
ІІЕ Л Ь Н И Й агент К раєвої Ради Робітничих В ідносин,
ісгупив пуб.іично за новий повний розгляд цілого
POMHCIVI N
г .т н .
Таким розслід повинен би обняти, каж е Ґормен,
гновн праці,потреби праці, наймання, викидання з
роботи, далі контрактову систему і її вплив на
юбітників, а навіть сезонові роботи в копальнях і
лтакі'
Ні
ніп и т а н н я .
ПРЕЗИДЕНТ ЗНИЖ УЄ РОБУЧИИ ДЕНЬ.
В А Ш И Н Г Т О Н :—П р е з и д е н т Р у з в е л т в и д а в р о з -
юрядок, щ об робітники бавовняного кравецького
іроиислу працю вали набудуче 36 годин на тиж -
;
ен ь а н е п о 40 г о д и н , я к ц ь о г о д о м а г а ю т ь с я п ід -
іірием ц:
З а скорочений час праці робітники маю ть ді-
тавати гаку с а м у з а п л а т у , я к у д іс т а в а л и д о с і.
Розпорядок входить у ж иття з днем 1 грудня.
З АНАПМ АННЯБ ІЛ Ь Ш О Г ОЧ И С Л А
ЛЮ ДЕЙ
Д Л Я
З А Б А В И .
Ш ІК А Ш А іО к л а г о м а ).—С е к р е т а р к а п р а ц і П е р -
Й Н С виступила тут з цікавою промовою , в котрій
ѓявилася за ге, щ о б и н а й м а т и б іл ь ш е ч и с л о л ю -
ld б а в и т и ін ш и х (т а к з в а н и х „е н т е р т е й н е р с ").
В она каже, що цього роду грошевий
вк л ад
повернеться сторицею , бо забава дає лю дині на-
одуЬиробляти характер.
ЗАПЛАТИЛИ ВИКУП.
Л У И С В И Л е н т о к і). — Р о д и н а п а н і Б е р і С т о л ,
котру в и к р а л и б а н д и т и , в ж е з а п л а т и л а в с т а н о в л е -
Ий бандитами викуп, і тепер ж де, щ оби бандити
виконали своє зобовязання.
Родина ж ертвувала була бандитам перли, але
В валяти ж а д а л и г о т ів к и .
Стейтова поліція почала вже ш укати викрада-
а м іс ц е в а п о л іц ія щ е д а л і с т о їт ь о с т о р о н ь , я к
Ц ього
домагались бандити.
П О Л ІЦ ІЯ Р О З Г А Н Я Є А Н Т И Ф А Ш И С Т І В С Ь К І
Д Е М О Н С Т Р А Ц ІЇ.
Н Ю П О Р К . 3 н а г о д и Д н я К о л ю м б а м іс ц е в і
п'
алійські організації влаш тували великі паради під
гатн и кам и в ід к р и в ц я - А м е р и к и . У т и х п а р а д а х
й н у у ч а с т ь іт а л ій с ь к і с т у д е н т и , щ о п р и -
Ш ли с ю д и н а ' в ід в ід и н и а м е р и к а н с ь к и х ш к іл . Ц е
,П О ЌЎ
р іж н и м
р ад и к ал ам
д ем о н стр у в ати
0 т
нф аш изм у.С упротиц ь о г о ,щ о
в
п ар ад ах
тРА ли д ія л ь н у у ч а с т ь т а к о ж м іс ь к і й с т е й т о в і у р я д -
Н И к'и .п о л іц ія с т а р а л а с я з д е р ж а т и ц і д е м о н с т р а ц ії,
а'
`о д иц е н е в д а в а л о с я , с и л о ю їх р о з г а н я л а .
М іський мейор Ля Гвардія, промовляю чи
н а
''Д с т о н е н н ю н о в о г о п а м я т н и к а К о л ю м б а н а д о л и н і
а ќ іи к а в у с іх л ю д е й , в А м е р и ц і д о т е р п и м о -
^с у п р о т и ін ш и х н а р о д ів і в ір . В ін п о к а з у в а в н а
иое як доказ, щ о в А м ериці признається практично
е
Рпимість до інш их народностей.
Т Р А Г ІЧ Н И Й К ІН Е Ц Ь З А Б А В И В П О Л ІЦ А ЇВ
І Р О З Б ІЙ Н И К ІВ .
Ь А І'Ю Н ю Д ж е р з і ). О д и н д ж е р з н с н т с ь к и р й
^ирач тандити знайш ов у покинутій буді в Кері
"Ў Д е, Д ж е р з и С и т і, к у ф е р , а в н ь о м у т іл о 9-л т г н ь о г о
4жана Ф ІН І з Байону. Хлопчина, видно згинув уду-
Щ
Я КІ
тей.
и у р о м . П о л іц ія д у м а л а сперш у, щ о це вчи-
огось бож евільного, але, розпитуючися ді-
котрі останніб а в и л и с я з х л о п ц е м , д о в ід а л а с я ,
^и ем алі Д ІТ И,з а б а в л я л и с я в п о л іц а їв і р о з б ій н и -
Л
звязал и хлопця ш нуром і запхали до куфра.
а м
хлоп ец ь ўД уш ився.
АРЕШ ТУВАЛИ
12 Т У Р И С Т ІВ
П ІД
Б Е Р Л ІН О М .
П о л іц ія а р е ш т у в а л ап ід Б е р -
л іи о м12, ч у ж о з е м н и х т у р и с т ів ,
саме підчас того,я к вонис п о
к ій н о к у п а л и с ьі л е ж а л и с о б і
н а п іс к у , в и г р ів а ю ч и с ь на сон-
ц і.-Б у л им іж н и м и ж ін к ий
м у ж ч и н и .Я к в и яв и л о ся,це бу-
ли закордонні комуністи,щ о
п р и б у л ид о Б е р л ін а , щ о б ив ід -
відати перебуваю чогов тю рмі
комуніста Тельмана,а разом
зі собою
п р и везл и
вел и к у
с к іл ь к іс т ь к о м у н іс т и ч н о ї б іб у -
л и .М іжін ш и м в о н и н іч ю пе
редтим розліпили комуністам
н і в ід о з в ин а д е р е в а ху Л ін е н -
в а л ь д і.
С Т Е Р И Л ІЗ А Ц ІЯ
100 В Я З Н ІВ
У С А К С О Н ІЇ.
Р іл ь н и й р о б іт н и к з п ідП е-
р е м и ш л я , В а с и л ь П у т л іч ,щ о
жиєн а . Ш леську, удався
д о
С а к с о н ії, ш у к а ю ч и п р а ц і.Т ам
д іс т а в с яв р у к и п о л іц ії за не
легальний перехід кордону
ш
в о л о к и т ст в о .
В ід с и д ів ш и
чадзу, Путліч одержав нака:
о п у с т и т и н ім е ц ь к і к о р д о н и ,а
і
ц ьо го
зап р о п о н у в ал и
П у т л іч е в и , щ о як п ід д а с т ь с я
с т е р и л із а ц ії,т о м о г т и м е о с т а -
гися надальш ев Німеччині.З
$90 в я з н і в , з а м к н е н и ху Бра
вен д о р ф із а в о л о к и т ст в о ,100
вязнів стерилізували.
ЯК УЧИТЕЛЬКА
ЗKPACHO-
БРОДУ КУПИЛА БРИЛЯНТИ.
Н ав у л . С о н я ш н ійу Л ь в о в і
приступивд о П ері М аргулієс,
у ч и т ел ьк и
з
К р асн о б р о д у ,
п о в .
З а м о с т я , я к и й с ь ч о л о в ік
з а п р о п о н у в а в їй за ц ін у5,000
л .к у п н о „д о р о г о ц ін н и хр о -
д и н н и .х
б р и л я н т ів "
в ар т о ст и
кільканацять тисячзл . П оќли
кався притімн а свого товари-
ш а „ю в іл є р а ". М а р г у л іе с ів н а
зл ак о м и л асян а б р и л ян т и й у-
мовиласяз обома незнайоми-
м у ж ч и н ам и
п о їх а т и
д о
З ам о ст я
п о
г р о ш і,
а
то -
во н и
в ід в езл и
її
н а
го л о вн и й
д в о р ец ь,
злож или
запаковані в її течці брилянти
в багажовій переховальніі да
їй к в іт . О п іс л я в ч и т е л ь к а
вибралаз банкув Зам ості свої
ощ адности
всум і 1,245 зл .,
заб р ал аз д о м ущ е го т івк у135
і, в е р н у в ш и с ьд о Л ь в о в а ,
далат і грош і ош уканцям ,щ о
дож идали
її
на
го л о вн о м у
д в ір ц і. Р е ш т уг
мала дати_всчо-
р о мна вул. Л е г іо н ів б іл я с к л е -
пу Ф інкельш тайна. О дначек о -
ли прийш лав означеній годи-
іе з а с т а л а н і к о г о . Т о д іп о
їх а л ан а г о л о в н и й д в ір е ц ьі
в ід іб р а л аз п е р е х о в а л ь н і т е к у .
А ж тепер ствердила,щ о мала
д іл оз о ш у к а н ц я м и ,б о к у п .т е -
ні брилянти були звичайним
чеським склом. Справою заня-
л а с я п о л іц ія :
Н А
Щ О
ВЖ ЕТ Р Е Б А
Д О ЗВ О -
Л У
С Т А Р О С Т В А .
П о л ь с ь к е м ін іс т е р с т в о в н у т -
р іш н іх с п р а в р іш и л о , щ о ла
уладж ення
го й д ан о ќ ,
п ан о -
р а м , с и л о м ір іві а п а р а т ів з р у ч -
носѓи потрібний дозвілс т а
ргУ ства. Т акож
н ау с т а в л е н н я
лю неті телескопівд о огля-
дання небеснихт іл потрібний
дозвіл староства.
В ІД К Р И Л И
П Е Ч Е Р У
ЗЕ В Е С А .
Італійський археольог проф,
М а р ін а т о с в ід к р и вн а К р е т іг .
з в . печеру Зевеса,д е, за грець-
к и м п е р е к а з о м ,^ п р и в е л аР еи
на світ „найвищ ого бога".F
печері знайдено дотеперв е
лике число дорогоціннихн а -
р а м е н н и к ів
та
щ ирозолотўі
статую якогось бога. Розкопи
в п о в н ім х о д і.
П А Т Р ІО Т И Ч Н И Йд м -
гри-
К А Н Е Ц Ь.'
З П а р и ж а п о в ід о м л я ю т ьп р о
т а к и й ц ік а в и й в и п а д е ќ : П о л і-
ц ія п р и д е р ж а л а о д н о г о А м е р и -
канцяз а надто скору їздуа в -;
томі покарала гривною
100
ф р а н к ів . А м е р и к а н е ц ь в ід м о
вився платитиц ю квоту, тому
щ о Ф р а н ц іян е п л а т и т ь д о в ѓ ів
А м е р и ц і. Т а к с а м о б о р о н и в с я
Американецьі перед судом
вреш ті заявив,щ о1 0 0 ф ран
к ів з а п л а т и т ь т іл ь к и а м е р и к а н
сьќ о м у
секретареві, скарбу,
М оргентавови,
н а
р ах у н о к
французьких довѓів.С уд на це
зго д и в ся . Т еп ерч е к А м ер и к ан
ц яїд е д о А м ер и к и .
КОНТРОЛЯН А ПРИЛЮ ДНИ
М И З Б ІР К А М И .
В П о л ь щ і в в ій ш о в уж иття
р о з п о р я д о к м ін іс т р а в и у т р іш -
н іх с п р а вп р о к о н т р о л ю
н ад
п р о л ю д н и м и з б ір к а м и . З б ір
к и в іл ь н о п е р е в о д и т и т іл ь к и
за дозволом
а д м ін іс т р а ц ій н о ї
влади. Заборонені збіркив
держ авних
іс а м о в р я д н и х у-
рядах,у ш колахі на теренах,
н а л е ж а т ьд о в ій с ь к а . Т іл ь -
у в и їм к о в и х в и п а д к а хд о з -
волені збірки в тих місцях.
У прилю дних збірках не м о
ж у т ь б р а т и у ч а с т и д іт иі м о-
л о д ьд о 18 л іт , т а ш к іл ь н ам о-
л о д ьз а в и їм к о м с т у д е н д івв и -
щ их
ш к іл .Х то
п ер ев о д и т ь
збірку, мусить мати лєгітима-
ц ію ,
ви д ан у
установою ,іц о
організує збірку,і затвердже-
н у п о в іт о в о ю а д м ін іс т р а ц ій н о ю
владою . У станова,щ о органі-
зуе збірку,обовязана вестир е -
естрд л я нормування збіркової
ќ ц ії та її в и с л ід ів . Р е є с т р
р е б а п е р е х о в у в а т и6 м іс я ц ів
в ідд н я з а к ін ч е н н я з б ір к и . П і-
сля закінченням ає бутио г о -
лош енийу пресі звіт про су-
му зібраних жертві передачу
истого доходун а призначені
ц іл и .
НЕПРИЄМ НА
П Р И ГО Д А
Д И П Л ЬО М А Т А .
Бельгійському пословив А
т е н а х , Л е о н о в и Н е м р і, п р и т р а -
пилася немила
п р и го д а.Н а
залізничому двірці малов ід -
б у т и ся
свят о ч н е
п р о щ а н н 'і
гр ец ь к о го
президента, який
мав виїхатиз Атен.Н а свято
п р и б у в т а к о ж Н е м р і. В х ідд о
двірцяб у в обставлений полі
цією ,я к ам а л а в с іх п р о х о ж и .`-
легітимувати. Коли один з по-
л іц ія н т ів з в е р н у в с яд о Н е м р і
з запитом, чи має перепустку,
ц е й в ід п о в ів л а й к о ю . О б у р е
н і п о л іц ія н т ий а г е н т и к и н у
лисян а бельгійського посла
з гумовими палицямий кула
камит а збили йогод о непри
томности. Тоді
зр ев ід у в ал и
й о гой п о к азал о ся , щ о ж ер
в о ю їх н іх п о б о їв у п а в б е л ь
гійський посол. У сі Грекип о -
перелякалися, повстала велика
метуш няй треба буловЛЄ О Н Й
Немрі прохати вибачення.
В М Е РУ П О ГО Н ІЗ А
З Л О Д ІЯ М И .
Я к іс ь н е в ід о м і з л о д ії в л о м и
л и с яв Р а с і Р у с ь к ійдо меш-
кання купця Л ейзера Ш терна.
У х в и л и н і, к о л и з л о д ії в и х о д и
лиз річам и, збудився Ш терн,
а п о б а ч и в ш и ,щ о з л о д ії в т ік а -
ю ть,
п о ч а вз а н и м и б іг т и ,в з и -
в ю ч и п о м о ч і п о л іц ії. П р о б іг -
ш и к іл ь к а с о т м е т р ів , Ш т е р ні з
зворуш ення дістав атак серця
і впавб е з ж иттян а землю .
Л ік а р ,`щ о п р и й ш о вн а р а т у -
нок, ствердив
уж е
т іл ь к и
см ер т ь. З л о д іївн е в д ал о сяс х о -
п и т и .
ДОБИЛИ РАНЕНОГО
ТОВАРИШ А.
З Радехова
п о в ід о м л я ю т ь :
Н іч і$и й с т о р о ж ,щ о п и л ь н у в а з
цегольні, сполошив
к іл ь к о х
зл о д іїв ,щ о н ам агал и сяв л о -
м и т и сьд о ц его л ьн і,й о д н о го
зн и х р а н и в . З л о д ії, в т ік а ю ч а ,
добили раненого,щ о б їх н е
в и д а в п о л іц ії.
НЕЖОНАТІПАРУБКИ ЙДУТЬ
У В ІД С Т А В К У .
З Р и м у п о в ід о м л я ю т ь :М у
с о л ін і в и д а в н е д а в н о р о з п о р к
док,силою якого маєтьсяп р и -
значуватин а визначніш ід е р
жавні посади тільки жонатих
лю дей. У сі неж онаті м аю тьд о
я к о г о с ь т е р м ін у о д р у ж и т и с я .
Р о з у м іє т ь с я , б іл ь ш іс т ь н е ж о -
н ат и х
держ авних
у р я д о в ц іи
чомскорш е подружилися,щ о
б ин е н а р а з и т и с ян а г н ів ‚‚д у
ч е ".
Триб у р м іс т р и м іс т М ом
б ел о ,Г о н к ой В ін ь о л і не по-
слухали розпорядкуі їх — з р ^
вал и .
2 0
М ІЛ ІО Н ІВзл о ти х В Т Р Л
Т И Л ИН А Д О Л Я Р А Х .
С о ю з б а н к іву П о л ь щ іп е р ;-
в ів с т а т и с т и к у в т р а т ,які по-
т е р п іл и н а с л ід к о м д е в а л ю а ц Г
доляраті, щ о льокували свої
к а п іт а л ив д о л я р о в ій в а л ю т і,
П оказується, щ о на сум у72
м іл іо н івзл . в ід п л и в у п р и в а т -
них вкладіву банках поверх
20 м іл іо н ів п р и п а д а єн а р іж -
н и ц ю
к у р с у н а с л ід к о м д е в ?-
л ю а ц ії д о л я р а . О д н а ч е та су-
о б ій м а є
м іл іо н о в и х
к в о т , у т р а ч е н и х н а с л ід к о мд с -
л я р о в и х в к л а д іву Л у б .іи ч н и х
банкахі касах ощ адности.
И Є ^В И Ч А Й Н И И
В И П А Д О К
П О Р А Н Е Н Н Я .
В
Кракові переплетникА .
П ольонн приглядавсяз іѓ
всеЌ)
12-л іт н ь о ю
д о ч к о ю
С о ф іє ю ,
як робітники розбивали моло-
там и
йд о л о т ам и
ц ем ен т о ву
д о р о г у .В о д н ій х в и л и н ід ів -
чина почулав ж ивоті проймд-
и й б іл ь . Б а т ь к о п іш о вз ди-
тиною негайнод о лікаря,а
цей ствердив підчас оглядин,
щ о д ів ч и н ам ає на ж и в о т ім а-
ченьку рану,з якої текла крон.
Д ів ч и н у п е р е с в іт .т е н оітут щ о-
йно виявилося,щ о вонам ає
в животі кусок гострогоз а -
ліза.П о переведенню операції
в и яв и л ася
дуж е
ц ік а в а
р іч .
О т ов х в и л и н і, к о л и д ів ч и н а
ст о ял аз б ат ьк о м
н ав у л и ц і,
о д и нз р о б іт н и к ів в д а р и вт а к
сильно молтому долото,щ о
з нього відломився кусокг о -
строго залізай пробив дівчині
ш к ір ун а ж и в о т і,а т а к о жк и -
к ш и ,т а в б и в с яв к іс т ь у мйд-
н и ц і. С т а н д ів ч и н иє б е з н а д ій
н и й .
К Р ІВ А В Е В Е С ІЛ Л Я .
В селі Сторожиська, повіт
Г о р л и ц і, в ід б у в а л о с я в е с іл л яв
господаря Козина. Коли
сільиі гості м аливж е добрев
‚`г о л о в а х ",п о ч а л им іж с о б о ю
сварку,я к а згодом переміни-
л а с яв к р ів а в у б ій к у . З а к ид а -
л н з н а т ин а п о л іц ію , щ о б и
прийшла присмирити гостеЛ,
б у л овж е ш іс т ь о с іб в а ж к оpa-j
нених, а дві закінчили життя.
Ч о т и р о х
зн б и як
ареш тувала
п о л іц іяй в ід с т а в и л ад о с у д ,-1
в Горлицях.
М О Т И Л ІБ Е З К Р И Л .
М и привикли вже до того,
що кожний метелик мусить
мати крила. Та на островах
К е р г е л іВ ,н а ін д ій с ь к о м у о к е а -
н і, жию ть метеликиб е з крил.
Ііричияою браку крил е те,
щ о ц іл е ж іт г г я п р о в о д я т ь в у-
критих вузьких щ ілинах.
У К Р А ЇН АЗАВЖ ДИБ У Л А
сь коюД Е Р Ж А В О Ю
,Л О Н Д О Н н г л ія ). В м іс я ч н и к у „Н е ш е н д л ",
в ч и с л і з а в е р е с е н ь , п о м іс т и в в ід о м и й а н г л ій с ь к и й
ж у р н а л іс т і е к о н о м іс т , Л а н с е л о т Л о т о н , с т й т т ю ,за -
т и т у л о в а н у „П о б ід а с е л я н с т в а ", в я к ій п р и с в я ч у є
б а г а т о м іс ц я с е л я н с ь к ій с п р а в і н а У к р а їн і,п ер ед
в ій н о ю і п о в ій н ь П р о у к р а їн с ь к о г о с е л я н и н а вд а в -
н ій Р о с ії п и ш е в ін т а к е : „У к р а їн с ь к и й с е л я н и нб у в
б іл ь ш е п ід п р и є м ч и в и й , б іл ь ш е м а в в ір и у в л а с н і
с и л и , й о м у к р а щ е п о в о д и л о с я , н іж с е л я н а м він ш и х
с т о р о н а х ім п е р ії". П е р е й ш о в ш и д о ч а с ів р е в о л ю ц і
й д о н а й н о в іш и х ч а с ів , а в т о р п и ш е т а к е :
„В ід б у в ш и п е р ш и й н а п а д б о л ь ш е в и к ів(н а с е -
л я н с т в о ) в 'л а с і м іж 1917 і 1921 p., У к р а їн а в ід ѓ р а -
вала чинну ролю , і тоді, коли больш евизм
п о в ів
другий, більш е впертий напад на селянство, У кра-
їн а щ е д а л і в ід г р а є її. Н іч о г о д и в н о г о ,щ о в о н а
веде таку боротьбу.
У к р а їн а з а в ж д и б у л а е в р о -
пейською державою в повному значінні того слова.
Вж е сама назва вказує на неї як на „окраїну"(г р а -
ничний край), щ о означає, за старинною
іс т о р и ч -
ною традицією, останню європейську державуц е --
ред А зією . Вона належ ала до Европи через свою
близькість, традицію культуру та баж ання належ ати
д о н е ї.
М о с к о в с ь к и й о р іє н т а л із м
(а з ій с т в о ) б у в
д л я н е ї ч у ж и м . Г о л о в н о й з а в д я к и у к р а їн с ь к ійо б о -
р о н і З а х ід у р а т у в а в с я в ід т а т а р с ь к о ї ін в а з ії".
А втор закінчує статтю описом боротьби укра-
їнського селянства з больш евицькою
к о л є к т и в і-
з а ц іє ю . ќ б ю р о , Л о н д о н ).
М Р ІЇ П О Л Ь С Ь К О Г О К А Н О Н ІК А .
Л Ь В ІВ а л и ч и н а ). В п о л ь с ь к ій к а т о л и ц ь -
к ій г а з е т і „П о л ь с к а З а х о д н я " в и с т у п и в к с . к а н о н ік
Д іо н із ій Б о н ч к о в с ь к и й у р о л і л ік а р я в с іх с о ц іа л ь н и х
недуг, як безробіття і земельних болячок, а навіть
н а ц іо н а л ь н и х б о л я ч о к П о л ь щ і. О д н и м м а х о м ,я к
п и ш е „Д іл о ", в с т а н о в л я є г а р м о н ій н е с п ів ж и т т яза -
х ід н іх п о л ь с ь к и х к о л ь о н іс т ів з у к р а їн с ь к и м л х ^ія и а -
м и -а в т о х т о н а м и
і збільшує польський
З Є М Є Л М ІІД Й
ст а н-п о с ід а н н я . Й о г о п о к л и к м а є з г у ч н и й н а г о л о -
в о к : „П л я н з л ік в ід у в а н н я б е з р о б іт т я о с а д н и ц т в о м
н а с х ід н и х к р е с а х ". П о л ь с ь к и й к а н о н ік б ід к а є т ь с я ,
щ о н а с х о д і П о л ь щ і п а р ц е л ю ю т ь д в ір с ь к і о б ш а р и `,
а з е м л я п е р е х о д и т ь у р у к и „Р у с и н ів " і Б іл о р у с .и д д іВ .
З е м л я т а м д е ш е в а , п и ш е д а л і к а н о н ік , і н е м ач о г о
осадникам зі Ш леська чи М азурам боятися заселяти
у р о ж а й н і з е м л і п о р у ч з „Р у с и н а м и і Б іл о р у с и н а м и ",
б о ж ц е „н а ш а б а т ь к ів щ и н а "! ,
Д Е Д ІВ А Ю Т Ь С Я У К Р А ЇН Ц І В Р У М У Н П ?
Ч Е Р Н ІВ Ц І (Б у к о в и н а ). Е .Я кабф й ус в о їй
с т а т и с т и ч н ій п р а ц і, щ о в т г й ш л а 1$23 р .ў Л у г о ій Ч ,
п о д а є ч и с л о У к р а їн ц ів у Р у м у н ії н а1,032,136.З т іг е .
в к н и ж ц і Е м . Д . В а с іл ів а „С іт у а ц іяд е м о г р а ф ік а 4
Р о м а н є ї" ч и с л о У к р а їн ц ів п о д а н е н а 615,000. Ар ў -
м у н с ь к е н а р о д о ч и с л е н н я з 1930 р .в ж е іїо д а е , txfB
У к р а їн ц ів у Р у м у н ії є в с ь о г о 469,000.
Г Е Н ІЯ Л Ь Н И И
П Р О Е К Т .
Л Ь В ІВ . ,;К у р іє р П о л ь с к і" а іт у є з а Т е , щ о б и
п о в у л и ц я х м іс т а ' і м у р а х к а м е н и ц ь , д е ж и л ик о -
лись визначні П оляки, поприміщ увати
п д о п ам ятн і
таблиці. І так пропонує, щ об на кам енттціт о в а р и -
с т в а „П р о с в іт и ", в р и н к у , п р и м іс т и т и т а б л и ц ю ,і і і о
там жив довш ий час князь Ю зеф ПонятовскІ.Т оді
чуж инець відразу знав би, щ о це за камени'ц я !
Г а л а к т іо н Ч іп к а , щ о м іс т и т ь у„Д іл і" г у м о р й х -
т и ч н і ф е й л е т о н и , п ід д а є д о ц ь о г оі с в о ї, з г ід н і з
іс т о р и ч н о ю
правдою , проекти
п р б п ам ятн и х
та -
блиць: Осьї х зразок:
Н а п о д в ір ю
с в . Ю р а : „Т у т с т о я в н аС атирі
г е т ь м а н Б о г д а н Х м е л ь н и ц ь к и й у 1649р ."
Н а с т а р ім б р о в а р і, щ о в л із у с в я т о ю р с ь к й й ѓ й -
р о д в ід в у л и ц і Г о р о д е ц ь к о ї: „П л о щ уп ід ц е й_6р о -
в а р п р о д а в; Ж и д а м н а в л а с н у р у к у о с о б и с т и й '.к у -
харк а р д и н а л а Л и т в и н о в и ч а і н іч о г о й о м у за те Н е
с т а л о с я ".
Н а м у р і С а к р а к е р о к : „Ц ю п л о щ у д іс т а л ив п р г
д а р у н к у н и н іш н і в л а с н и ц і в ід г а л и ц ь к о ї м и т р о п о л ії
зам и т р о п о л и т а К у їд о в с ь к о г о ".
ч в
Н а к о с т е л іс в . Є л и с а в е т и : „Ц я п л о щ ан а л е д а ^-
л ак о л и с ь д ом а є т к ів с в . Ю ра, іс-р е к а д у к о г іе р е й ш л а
н ав л а с н іс т ь А в с т р ії, в ідА в с т р ії д іс т а л о ї? ш сгб, а
в ід м іс т ар и м -к а т о л и к ин а к о с т е л ".
Н ат . з в . к а с а р н і Ф ердинанда: „Ц юпдрщ уд І
стаК-
ц іс а рн а ім я н и н и в ід к а р д и н а л а С е м б р а т о в й ч а .".
В к ін ц і н е м о ж н аз а б у т и і з ап р о є к т о д а в ц я ,c s t j , -
т о „К у р е р аЛ ь в о в с к о г о ". Н а дн и мт р е б а .р ц .Ђ і^м Ш
пропамятну таблицюз написом: „Т у т п р а ц ю в а в д е -
с я т ь л ітІв а н Ф р а н к о ".
П О М Е р А К А Д Е М ІК О . Н О В И Ц Ь К И Й .
К И ЇВ . Т утп о м ер у 72 р о ц і ж и т т яО л т ?^ Н сг-
вйцькйй,`
акад ем і
к,в и з н а ч н и й д т д с х ід н іѓ ќ іс т о р ії у к -
раї
нськогбм ѓ
истецтва.
і
ї
С В О Б О Д А , П О Н Е Д ІЛ О К ,15-г о Ж О В Т Н Я ,1 934 .
H
IVOBODA" (UB.ERTT1
KHJHOID і а?з
UfciauCaa new-paper published dtlly except Sundayia a 4 воН О а-
at8 1 - 8 3 Grand Street, Jeruy City,H. J.
O-ratHfeyt keUkralalaoH- Uo n el А і-о с Ь О І о а , l a c
MtteHН у Editorial Committee-
tat.r.auS-cond Clan Mail MitteratU . Pott О Я с .of Jeriey Ctty, K.J.
он Much30 , t9it underUta Act of М аѓсаО , 1179.
і о г о а о іііе н н я р е д а к ц іян е в ід п о в ід а є .
і к о ж д у з м ін у а д р е с и п л а т и т ь с я 10 ц е н т ів .
З К а н а д и н а л е ж н п . п о с и л а т и г р о ш і л и ш е на т. в в . Foreign, Money Order.
„С в о б о д и ": BErjen 4-0237.Tea. У . Н
С о ю за : BErfen .4-1016.
, А ќ д р е с а : "SVOBODA",P. О . BOX 340,
CITY,N .J.
З М ІН ИВ З А Г Р А Н И Ч Н ІЙ
П
О
Л ІТ И
Ц
І
П О
Л Ь Щ
І
держ авт в о -
к о м б іи а ц ій
С
П
І Л
Ь
Н
И
М
И
С
И
Л
А
М
И
.
Д опис М ихайла Боднара, секретаря товариства
„Д н іс т е р ",361 в ід д іл уУ .Н . С о ю з а ,п р о ю в и л е й н у
кампанію заслугуєн а спеціяльну увагун ета кт и м ,
щ оц е й в ід д іл в и б и в с яв ю в и л е й н ій к а м п а н іїн ап е р -
ш е м іс ц ем іж у с ім и в ід д іл а м и н а ш о ї о р г а н із а ц ії,а
тим,щ о допис подає докладно основи цього вели-
к о г о у с п іх у .
Чим властиво ріжниться організаційна робота
т о в а р и с т в а „Д н іс т е р "в ід о р г а н із а ц ій н о ї р о б о т иін -
ш и х в ід д іл ів , м е н ш е у с п іш н и х `ўц ій р о б о т і?Уч о -
му властиво леж ить секретї ї успіху?
Н езвичайно цікаві ф акти, поданіг р . М ихайлом
Б о д н а р о мпро те,як ч л е н ий у р я д н и к и ‚ц ь о г ов ід -
д іл у п ід х о д я т ьд о к а н д и д а т ів ,я кї х п е р е к о н у ю т ь ,і
так далі, моглиб и викликати вражіння,щ оо сь у
ц ь о м у л е ж и т ь с е к р е т у с п іх у в ід д іл у .
Б ез с у м н ів у
ч а с т и н а у с п іх у п о х о д и т ь я к р а зз т о г о в м ін н я з а г о -
воритиз чоловікомп р о запомогову організацію ,а
п о т ім у д е р ж а т и й о г о ц ік а в іс т ьд о с п р а в ит а н а к і-
нець „добитизн и м торгу", себто закінчити розмо-
в у о б іц я н к о ю п р и с т у п л е н н яд о о р г а н із а ц ії.Б ез сум -
н ів уц е р о б о т а в а ж н а ,б об ез н еї в л а с т и в о г о у с п іх у
не булоб.
О дначец е тільки дальш а частина роботи.Ц е
вж е друга частина роботи, немовби другад ія ц е ї
драми зеднання чоловікад о організації. Перша д ія
розіграєтьсящ е передтим, заки члени почнутьг л я -
д ат и
з а‚‚п р о с п е к т а м и ", асам е н аз б о р а х в ід -
ділу.Т ут.як каже дописувач, відбувається головна
р о б о т а .Т ут у р я д н и к и в ід д іл ун е з а б у в а ю т ь за за-
клики головного уряду Сою за,н е кидаю ть їх д о
к о ш а ,а л е в и т я г а ю т ьї хн а п о р я д о к н а р а д в ід д іл у .
Читаю ть відозви, промовляю тьд о членів, заклика-
ю т ьїх д о а к т и в н о ї у ч а с т ив к а м п а н ії. Р о з я с н я ю т ь ,
чбму кож дий член повинен організувати новихч л е -
н івд о о р г а н із а ц ії. Р о з я с н я ю т ь , ч о м у н а ш і л ю д ип о -
винні приступатид о Союза,ан е д о чужих орґані-
зацій. Показую ть, як іде можнаб и ш укати буду-
чих кандидатів. О повідаю ть,з якими аргументами
м о ж н `а с т р ін у т и с я ,і я к їх з б и в а т и . С л о в о м , р о з б у -
д ж у ю т ь с е р е д ч л е н ів п е р е д о в с ім с в ід о м іс т ь п о т р е б и
с п іл ь н о ї п р а ц і,а п о т ім п о к а з у ю т ь с п о с о б и п р а ц і.
Колиц я праця зроблена, то з неїпевнов с е щ ось
лиш иться.
Ун ія к о м у д іл ін е м о ж н а ж д а т и100-
п р о ц е н т о в о г о у с п іх у , с е б т о в ід г у к у в с іх ч л е н ів .А ле
я к и й с ь в и с л ідз т а к о ї п о с т ій н о ї п р а ц ів с е б у д е .
Н ія к и й в ід д ілн е м о ж е с к а з а т и ,щ ов ін б е р е т ь с я
соліднод о ю вилейної кампаніїтак довго,поки його
урядн е заведен а своїх зборах постійного поруш у-
вання справи приєднування членів. Коли таким
способом „Д ністер" зробив такі гарні успіхи,то не
н е м а п р и ч и н и , ч о м у п о д іб н а р о б о т ав ін ш и х в ід д і-
лахн е малаб и скінчинтися також гарними вислі-
д ам и .
Ц іл и й
б л ьо к
р и ться
п р о ти
Ф р а н ц ії,я к а х о ч е з а п р я г т иц і`
лу середню
Е вр о п у
д ов о з у
Ф р а н ц ія- С о в іт и .А ле
в д аєть ся .
П е р е д у с ім
о стр и м
„н і"
в ід п о в іл а
Н ім е ч ч и н а .
Д альш е
явн о
ворож од о
т и х п д я н ів п о с т а в и л а с ь У г о р -
ш ина. Н ареш ті тойсамийв и
с т у п Іт а л ії п р о т и „А н ш л ю с у "
к и йїї к и н у вв о б ій м и Ф р а н -
іії, в ід к и н у в
в ідФ р а н ц ії
Ю гославію .Ц я останнязо в
с ім
н е хоче, щоби Італія, су-
с ід к аз з а х о д у , с у с ід к а в А ль-
б а н ії,щ е у с а д о в и л а с я бн а п ів -
н о ч і,
в
А в с т р ії,
окрилю ю чи
Ю г о с л а в ію
щ ег ір ш е , як ко-
л и сь
габ сб у р ськ а
м о н а р х ія .
Д ля
Б іл г о р о д у
вж е
кращ е,
щ оби
прийш ов
"Anschluss".
К р ім т о г оі п р о т и Р о с іїд р у -
г о ї п р и я т е л ь к и Ф р а н ц ії, н е п р и -
єднано ворожий
Б іл г о р о д .
1ось е п о зн ак и , ш о до то го
б л ь о к у Н ім е ч ч и н а , У г о р щ и -
на, Ю гославія готовап р и
л у ч и ти ся
й
П ольщ а. П ерш е,
П ольщ а виступилаз проектом
(с к а с у в а н н я о п ік и Л іг и Н а ц ій
н а д н а ц іо н а л ь н и м и
м енш остя-
м и ),я к и й я в н о п ід к о п у є п о в а -
гу Ліги,— на якій
так за-
л е ж и т ь Ф р а н ц ії. Б о м к а ю т ь ,щ о
ц е й с в ій в и с т у п е к а ) П о л ь -
щ а
у п л ян у вал а
нас п іл к у
Б е р л ін о м ...
Д альш е
В арш ава
в ід м о в н -j
лася пристати
д оф р а н к о -с о
в іт с ь к о г о
„с х ід н ь о г о
Л ьокар-
н а ".А в н о т і, яку з ц ь о г оп р и
воду передала
вП ариж у, за-
значила, щ о не хоче ґаранту-
в а т и г р а н и ц ь Ч е х ії,і не д у м а є
н ік о л и в о р о ж о в и с т у п а т ип р о -
т и „д у н а й с ь к и х к р а їн ", с е б т о
ніпроти Угорщ ини, колиб
та заж адала зміни границьн а
с в о ю к о р и с т ь ,н і п р о т и А в с т р ії,
к о л н б
там
прийш ов"AN-
ЗО йД йЗ-о в н йу р я д .
О тж е ти м и
п о су н ен н ям и
П ольщ а
н іб и
ви сл и зн у л ася
з п ід в п л и в у Ф р а н ц іїі в е р с а й -
ського бльоку
ін аб л и зи л ася
д о Н ім е ч ч и н и , У г о р щ и н и іЮ -
г о с л а в ії...
Н ащ о П ольщ а робитьц е?
Н атякаю ть: на те,щ о хочеп о-
вто р и ти
1920-т и й
р ік ;том у,
щ он е в ір и т ь в т р е в а л іс т ь
больш евизм у
і м аєп л я н и на
У к р а їн у .
Нац е останнє вказувалиб и
м іж
ін ш и м
ідеякі посунеиня
п ол ь сь к ої
п о л іт и к и
су п р о ти
галицькихі волинських Укра-
їн и ів .Т в о р я т ь с я л е г іо н и Д аш -
к е в и ч а у г и ), в е д е т ь с яп л я
н о в а к а м п а н ія , щ о б и
зед н ати
собіі ш ирш і круги галицької
ін т е л іг е н ц ії
ю л е т и н
П оль-
с ь к о -у к р а їк с ь к и й , У к р а їн с ь к и й
Н ауковий Інституту Варш аві)
Г а л и ч и н і е м іс а р и
У . Н .Р.
є д н а ю т ь о ф іц ій н у п р е с у у к р а -
їн с ь к у
д л яід е ї „з анаш он
і
ваш он
в о л ь н о с ь ц ь 'С
Як до
того маємо ставитися миі
с т ій м а У іг р а їн а ",а —- „У к р а їн а
с ф е д е р о в аз П о л ь щ е ю "...
Інш ими словами —ця ком-
б ін а ц ія б у л а бн е д о
п р и н яття
н а м и . Н а в іт ь к о л и б
В арш ава
виставила гасло самостійно-
с т и У к р а їн и—то цю „с а м о -
с т ій н іс т ь " р о з у м іл аб ит а к , я к
р о з у м ієїї с о в іт с ь к а Р о с ія .
Я сна
р іч ,к о л и
п ад ати м е
больш евизм, можемо
ш укати
о п о р и
вчужих державах,
ш укала тогосамого Польщ ав
1918р . в А н т а н т і, —але опо
рнв держ авах,я к і н е зазіха-
т н м у т ьн а н ія к и й к л а п о т ьн а-
ш о ї т е р и т о р ії н п р . А н г л ії,
Н ім е ч ч и н и , Я п о н ії.І т іл ь к и
в
таких державах.Ц е повинно
б у т и м ір о д а т и и мд л я н а ш о ї
щ от а к скаж у закордонної
п о л іт и к и .
П е р е д у с ім
н а в іт ь
сто р о н н и -
кам пакту1920p. , серед У кра-
П о д І1
Д озріваю ть.Н е одно
їн ц ів т р е б а п а м я т а т и ,щ о те-ш с п о с у н е н н я д о в е д е т ь с ян ам
пер гаслом П ольщ і в р а - зробити. А ле з П ольщ еюн ам
зі упадку больш евизму—не неп о дорозі,таксамо,як не по
б у л аб и (я к в1 9 2 0 р .) „с а м о - д о р о з ін а мз Р о с іє ю .
ДЕЩ ОП Р О РЕВОЛЮ ЦІ
Й Н И ЙП Р О В ІД
Н ераз приходиться чутич и
ч и тати
такі замітки:
„Ч о м у
п р о в ідО У Н п е р е б у в а є за гра-
ницею ? Ч и це не боягузи,щ о
п о х о вал и сяз а гр ан и ц ю
із в ід -
там хочуть керувати револю -
ц іє ю ?" Щ о на це в ід п о в іс т и ?
П ерш
за все треба знати, щ о
н а к о ж д о м у у к р а їн с ь к о м ут е -
р е н іє м іс ц е в и й п р о в ід н а ц іо -
н а л іс т ів ,
як и й
б езп о сер ед н о
ви ставл ен и й
на
у д ар и
оку-
пантського реж імуі якому н і-
хтон е може закинути
б р ак у
в ід в а г и .А д а л і: т р е б а р о з у м і-
ти , щ очейж е цім іс ц е в і п р о в ід -
н и кин е б у л и
би аж
так и м и
н а їв н и м и ,щ об у з н а в а т ин ад
со б о ю
зверхність того проио-
ду, який„з і страху ховається
з а г р а н и ц е ю ". З н а ч и т ь с я , к о л и
той провід є за границею,т о
п е в н о с к л а л и с яна це я к іс ьін -
ш і п р и ч и н и , а не б р а к в ід в а г и .
Алеє багато таких,я к і т и х
причинн е хочуть розуміти.ї х
о го р тає
р аб ськ а
лють, чоли
ц ен тр ал ьн и й
п р о в ід с в о є їр е -
в о л ю ц ій н о ї о р г а н із а ц іїн е с и -
дитьу перших рядах, в око-
пах,а десь позаду. К оли м о-
ск о в ськ и й га б о
а в с т р ій с ь к и й
г о л о в н и й ш т а б с и д івз а ф р о н -
том , то наш раб м овчав,б о
цеж пани, і так м ає бути.К о-
л и ж
ц е н т р а л ь н и й п р о в ідр ід -
н о ї о р г а н із а ц ії п е р е б у в а єз а
г р а н и ц е ю , то цевж е „б о я г у з и ,
я к і х о в а ю т ь с яв ід ф р о н т у ".
Д ій с н і п р и ч и н и , ч о м у ц е н т -
р ал ьн и й
п р о в ід
н а ц іо н а л іс т ів
перебуваєз а границею ,є
к і:М изн аєм о , щ онині укра-
їв с ь к и й н а р ід р о з ір в а н и йм іж
ч о т и р о х о к у п а н т ів .М и з н а є м о ,
щ оц і чотири займанщ иниж и-
ю т ь с е р е д в ід м ін н и х о б с т а в и н ,
іщ о кождий окупант зокрема
п р и м ін ю єдо них ін ш і м е т о д и
вн н ар о д о вл ен н я.
М и
зн а єм о
також, щ о ці методи витиска
ю т ь с в о є р ід н е к л е й н она на-
том у
н а ц іо н а л ь н о м у
х ар ак те
р і,т а к ,щ одухово одна части
н а н а ш и х з е м е л ь в ід б іг а єв ід
д р у го ї.М и зн аєм о ,я к і гл и б о к і
д у х о ві
р іж н и ц і
зар и су в ал а
к іл ь к а с о т -л іт н я
р о зл у к а
м іж
Г ал и ч ан ам и
й
П р и д н іп р я н ц я -
м и, хоч ум и н у л и х в ік а х оку-
п а н т с ь к а в л а д ані в с о т ійч а -
сти
нем ала ти хб е з п о с е р е д -
в іх в п л и в івн а м а с и ,якім ає
сьо го д н я.
Н ині
Ю ТЬСЯ
П О М ,
Н ІЖ
у :
Н А Ц ІО Н А Л Ь Н И Й
т і р іж н и ц і п о г л и б л я
д ал ек о
скорш им
тем
ж
ум и н у л о м у , а наш
х ар ак тер
П І;:
п о л ьськ о ю
д іс н іс т ю
р із ь б и т ь
сяі к р и стал ізу єтьсяв зо в сіі
ін ш ій ф о р м ін іж х а р а к т е рВ е
л и к о ї
У к р а їн и
п ід
больш е
вицьким режімом.Я к знаємо,
В е л и к а У к р а їн а в ід т я т а з о в с ім
в ід з а х ід н ь о ї ц и в іл із а ц ії;
л о д і
п о к о л ін н я
виростаю ть,
не знаючи практично,щ о такт
п т ^т т ^.^Ш с т ь ,
п р и в атн аі
ін іц ія т и в а ^.,а ,;ж и т т я
з о х ід н ь о -
е в р о п е й(Л К Й К - н а р о д ів
в он и
знаю ть тільки
зн а й ч о р н іш о
го бону.
Вобл и ч ўц еї н еб езп ек ип о
т р іб н он амя к о г о с ь т іл а ,я к е
с т о я л об ип о з а с п е ц и ф іч н и м и
впливами поодинокихз а й м а й
щ ин, .я к ео б е д н у в а л о б
усо б і
п р ед став н и к аіу с іх
зай м ан -
щ ин,я к е стоялоб
наґр у н т і
со б о р н о сти
в с іх
у к р а їн с ь к и х
зем ел ьі якевитворю валобо -
д и н
ід е а л н а ш о г о
н а ц іо н а л ь
н о гох а р а к т е р у , с п іл ь н о г о в с ім
нашим займанщинам, та ш ля
х о м ід е й н о ї,п р а п а г а н д и с п р я -
м о в у в ал о б
усі наші займан-
щ ини
до
д н о г о
ід е й н о г о
ц ен тр у .
Ц І т я ж к іі в ід п о в ід а л ь н іо -
бовязки принявн а себеп ро-
О р г а н із а ц ії
У к р а їн с ь к и х
Н а ц іо н а л іс т ів .
Як ужеб у л о
згад ан о ,
кож да
займ анщ ииа
м а є с в ій м іс ц е в и й п р о в ідн а
ц іо н а л іс т ів , я к и йу б іл ь ш ійч и
м е н ш ій м ір і п р о я в л я є я в н од і-
я л ь н іс т ьн а м іс ц і. П о н а д н и м и
п о т р іб н о я к о г о с ь о б є д и а л ь н о -
г о т іл а , бо в п р о т и в н ім в и п а д -
н а ш а н а ц ія б у д е р о з п а д а
т и с ян а ч о т и р и о к р е м і ід е й н і
ч асти н и .Ц е є го л о вн о юп р и
и н о ю
п ер еб у ван н я
п р о во д у
за границею , д е в ін можео б
єд н у в ати
всобі представник
к ів у с іх з а й м а н щ и ні д е в ін є
в іл ь н и й
в ідід е й н и х
в п л и в ів
л ьо к ал ьн о го
х ар ак тер у .
Ч и
в інвивяж еться
якс л ід
зі свойого завдання, —ц ез о в -
с ім ін ш а с п р а в а .Н ад тим
м и
мож емоі повинні застановля-
ти ся.В п р о в о д іє н ед о м аган н я,
іт о якраз такі недомагання,
я к и х н а ш і „з е м л я ч к и " н ія кн е
х о ч у ть
п о б ач и ти .
Б о
к о л н б
во н и
о тв ер то
гл ян у л и
н ед о м аган н я,
то
п о б ач и л и б .
щ о вони повстали якраз через
д е с т р у к т и в н у , ш к ід л и в ук р и
тику наш их землячків, через
їх
ю дину
роботу. Недостачі
п р о во д у
єнаш им и
загал ь н о
н а ц іо н а л ь н и м и
н ед о стач ам и ,
м и
неп о в и н н і т іш и т и с я ни
м и
та їх зн а с о л о д о ю
п ер е-
б о р ш у в а т н ;...м и
п ови н н іп р и
зад у м ати сян ад н и м иі їх н а -
п р а в л я т и .Б о к о л и п р о в ідн а-
ц іо н а л іс т івн е в и к о н а є
св о є'
о б є д н а л ь н о ї, с о б о р н и ц ь к о їр о -
л ія к с л ід ,т о х т о її в и к о н а є ?
Нац е питанням и мусимо нині
с о б і я с н о в ід п о в іс т и ,б о іс т о -
л ін ас з н о в у з а с т у к а т и .' К о л и
з а с т а н ен ас 'з н о в у
н еп р и го то
в а н и м и,;:т е Аі ї `-г о л е с я . з н о вп е
р е к о т я т д ^н :. ч ^р е зн а с ,але тод
л ед ви
чи ми щ е разп ід ій
м е м о с ь ...
Н а с в іт іє д в о я к і ід е ї:з а -
Р. П етрин.
М А Ю
Д В І.
п о в ід а н н я ).
4)_
Не женитися запізно.З а-
пізио думатип р о господиню .
Ж енитися тобіщ е зарано. П с-
ред тобою
щ е т р ир о к и в ій -
-ськ а.
Ч ейж е
ви маєте право
виреклямувати мене.
Н и н ім аю . З а в т р а , п іс л я
завтравж е не буду мати.Я к
нині виреклямую тебе,то зав-
тр а
сяр е к л я м а ц ія
в тр ати ть
в а р т іс т ь . Ж е б р а к
б ез м аєтку
н ем ає п р ава
в и р ек л ям у в ати
си н а.
Невторопаю , С и д ір
сказав, витріщ ивш ин а батька
зд и во ван іо ч и . Г ад ав, щ о то
с т а р іс т ь
к о л о ти л а
б атьк о в и
р о зу м .
Д обре, щ о ти забалакав
прос е , сказав батько,кла-
дучи руку
нак о л ін і с и н а .
В ід к о л ит и п р и їх а в ,я д у м а ю
і дум аю ,я к зачати розмовуз
тобою .Т аябоя в ся зачати.І
тепер бою ся,хочтиз а ч а в . Т а
раз треба
ск а за ти .П ригото-
в и сян астраш ний у д а р .Н е
вт ім у д а р , щ о ти
п ід е шд о
в ій с ь к а ,б оят еб е в и р е к л я м у -
ватин е буду мати права. Удар
і причина втрати сеѓо правав
т ім , щ о я вж енем оюж адно
го маєткуі зійш овн а неспо-
с іб н о г од о п р а ц і ж е б р а к а ,ти .
н а з а р іб н и к а .
С и д ір н е д о в ір ч и в о
п о зи р ав
на батька, далі гадаю чи,щ о
його устами говорить старече
п о м іш а н н яум а. С т а р и й т р о х а
м овчаві п о хвили тягнув далі:
В еликийб у в м ій м аєтокі
ям ав щ астя а ж ...д о см ерти
т в о є ї м а м и .Р ік п із н іш еп о -
м ерла
тв о я
сестр а.
С м ерть
ж ін к иі д о н ь к и з л о м и л и м о г о
духа. Я уже часто їздивд о
м іс т а , д е к о л и аж до Л ь в о в а .
Тамя розтрачував грош іі з а -
довж увався.
К редит
я мав
ск р ізь, б о всі зн ал и ,щ о я бо
ѓ а ч ;щ ез д а в н іх ч а с ів л ю д и
з н а л и ,щ о у м е н е н ік о м у н іщ о
не пропаде. Щ оби, спекатися
п а р ш и в и х д о в ѓ івна всі б о к и ,
я затягнувб у в більшу банко-
ву позичкуі наново став зати-
гати
п а р ш и в і д р іб н і
д о вгн .
Щ о б и з а р о б и т и н а р а з б іл ь ш у
су м уі в ід р азу
о ч и сти ти ся
з
д о в г ів ,я з р о б и в с п іл к уз од-
ннм великим
ген д л яр ем
б ез-
рог.Я взяв дуж е великубан -
к о в у т ь и ч к у ,іггю і.іі дав йо
м у .В ін с к у п о в у в а в с в и н і.Т і
свині впалив дорбзі,й де заки
т р а н с п о р т п р и й ш о вд о В ід н я .
М о ї г р о ш і п р о п 'а л и , д о в г`л и -1 д а с т ь м е н і п р о ж и т и .
ш ився,
заін таб у л ьо в аи и й
м о їм
м аєтку.
К р ім
вел і
б ан к о ви х
д о в г ій
м аю
на
б о к и б е з л іч п а р ш и в и х . Л ю д и
д а в а л и м е н і г р о ш і,б о н ік о м у
н е
сн и л о ся,
ще й
н и н ін е
сииться,щ о я такий задовже-
ний. В сім ої довги грубоп е-
р е в и щ а ю т ь в а р т іс т ь м о г ом а-
е т к у .З а п а р у д н ів п р и й д ел і-
ц и тац ія. М ої гр у н та, м ою х ату
і все те,щ о в х а т і, п р о д а д у т ь .
Банк свої грош і відбере, дещ о
м о ж е л и ш и т ь с я к іл ь к о м о к р е -
н и м в ір и т е л я м . Д е я к и м п р о п а -
д ес е .щ о п о з и ч и л и м е н і.
К о л ия о б р ах у в ав ся,то п о -
к азал о ся , щ о м ій м аєто кз а -
м а л и й , і щ о не всім ої в ір и т е л і
д іс т а н у т ь с в о є . Т о д ія п о д б а в ,
щ оби бодай
н а й б ід н іш и м
не
пропалиїх ощ адности,Я
кож подбав, щ оби було щ ось
на перш ід и и меніі тобі,я к
нас обох викинуть з сеї хати.
Я в и п р о д а в х у д о б уі п о в ід д а -
в ав
н а й б ід н іш и м
в ір и т е л я м .
Н евеличку реш ту яд а в доб ан -
кун а книж очки. О бі книж оч-
к и
нао к а з у в а ч ів . О д н у д ам
т о б і, д р у г у с о б і л и ш у . Н е на-
довго того буде.Т а я гадаю ,
щ о заки зїмос е й запас, то ти
в ж е з н а й д е ш с о б і я к и й с ь х л іб .
Твоє щ астя,щ ояд а в тебед о
школи. М оже
д іс т а н е ш
х л ібв я ќ к ім д в о р і,я к в и й д е ш
С т а р и й з а м о в к . С и д ір ,
всет е вислухав мовчки, далі
м о в ч а в . С и д ів н е н а ч е з а г о л о м
шений ударом
д о вб н і по ѓо
л о в і.
А ж
по
Д О В Г ІЙ,д о в г ій
хвилі спитав:
В се тес п р а в д і є так без-
н а д ій н о , як ви
каж ете?
Н е
ж артуєте, тату?
С тарий
не
в ід п о в ів ,л и ш
п о й о г о л и ц і, п о к о т и л и с я с л ь о -
зи .П о б а ч и в ш ис е , С и д ірс х о -
пивсяі весело промовив:
Н еж у р іт с ь я , т а т у , най
курка ж уриться!В и дали мені
маєток,б о посилали менед о
ш коли. Я к не тепер, то в че-
т в е р з н а й д у х л іб т а к и й ,щ ови -
стан ед л я м ен е і дляв а с . Д о-
роблю ся. М ож ей ож еню сяз
як о ю
х атч и н о ю
Б о гп о б л аго сл о ви вб и те-
б езат е , щ о ти не в п а в ^д у х о м
такяк я; щ о мене потіш аєш
Я старий, мені вж е небагато
т р е б а .Т и м ю л о д я й , м о ж е б ід у
п е р е б ід у є ш
д о р о б и ш с я ...
Х одиз а м ною .
О б а п іш л ид о х а т и . С т а р и й
в ід ч и н и в с к р и н ю в и й м н вд в і
б ан к о ві
книж очки. П одаю чи
о д н у с и н о в и ,с к а з а в :
С е т о б і. С х о в а й д о б р е ;
к о
істали відтирати. Н е по-
м огло. ЃТого ж иттян е верну-
Д от о їпори мож ет и вж е знай-
д еш
я к и й х л ібд л я с е б еі з а -
х и с тд л я м е н е .Я к н і,т о д о п у с т л о с я .
б о ж и й . П ід у ж е б р а ч и м и с т е ж --;
В іс т ь
п ро смерть старого
кам и.
Завалича рознеслася дуж еск о
С и д ір
в зя в
книж очку,
н еро.дД о щ е н ем и н у л о п ів г о -
знаю чи,щ о робить,щ о взагалі дини, як п ро се вж е всів селі
зн и м діється. В сунув книж оч-'знали,н е ди віТ а д о вечер.-;
кув киш еню
істояв безрад- Ж иди
вмісті знали, щ о
н и й .
довж никв С олодині нагло' т
П о т іш а т и
б атьк а,ч и
м о-
М еР -
С
к
)В ІС Т ь
з а в ізд о м іс т ао -
ж е п р о в ір ю в а т и й о г о р а х у н к и ,'Д
и
н
со л о д и н ськ и й
го сп о д ар ,
бо батько може забагато на-j
щ
оп а
РУ хвилинп о смертиЗ а -
рахувавти х довѓів?Ч и мож е валяча їхав попри' його хату
пром иш ляти,як би то,щ о щ е
А
О
м іс т а , щ о б и
в ід о б р а т из і
д асться,з б ать к ів сь к о го
и а -!
ш
к о л и
сян а.
етку скритиі спастидля се-
С амев хвили, коли
(с то л я р
б е.
'
'б р а в м ір ун а д о м о в и н у ', п р и и
Єщ е троха непродаиогоІш
о
в
м іс ц е в и й к о р ш м а рі п о к а
полотна, сказав батько.
Х о д ид о к о м о р и , п о к а ж у т о б і.
Запряж еш
к о н іі п о їд е ш
до
м іс т а
продати. П родаю чи
з
в іл ь н о ї р у к и д іс т а н е м о б іл ь ш е ,
я кн а л іц и т а ц ії.І п а р у п о д у -
ш ок возьмеш .
Старий пустивсяд о дверей.
На порозі зупинився.
Щ о м е н і? —..с к а з а в ,спи-
р а ю ч и с яо б о д в ір о ківи й м а
ю чи з уст лю льку.Д айв о -
дн Г Ж иво!
С и д ір п р и с к о ч и вд ов е д р а з
водою . Вхопив стоячун ал а в -
щ оби,я к прийдуть лщ итувати
н ас,н евх о п и л и т о їр е ш т и н а -!и і к в а р т у ,
начер' води,
Ід о
ш ого майна.Н а книжочціе на'батька. Саме, коли
п о д ав ав
(недовгийч а с .Н а перш ід н і в (й о м у в о д у , к о л ін а с т а р о г оз іг -
в ій с ь к а .А
можен е возь-jв книжочціє пару паперових 'унулися, і в ін впав
назем лю ,
м у т ь ? М о ж ея к о л о т е б еп р и - г у л ь д е н ів . Д р у г у к н и ж о ч к уб е - С и д ір х л ю с н у вн а л и ц е іл у
м іщ у с я на тих п а р у м іс я ц ів , !р у с о б і. П о їд уд о с и н а
м оєї кварту води,н а груди другу,
м о ж е л и ш е т и ж н ів ,я к іБогщ е с е с т р и . За сі г р о ш і, г а д а ю ,п е- Н а р о б и в к р и к у . З б іг л а с яч е -
^е д е р ж а т ь м е н е я к и й с ь
час.'лядь.С тарого поклалин а л іж -
за в
С идорови
тр и
довж ні
с к р и п т й н е б іж ч и к а .Н е в е л и к і
то були довги,т а всеж таки
т а к о ї г о т ів к ив х а т ін е б у л о .
С и д ір п іш о вд о с к р и н іі в з я в
банкову книж очку,я к у батько
Задерж ав був для себе.Н а
к н и ж о ч ц і,б у л о
с ім
г у л ь д е н ів
б іл ь ш е ,я к д о в г уу к о р ш м а р я .
С и д ір в и й м и ві с х о в а в до ки-
ш ені ти х пару гульденів банк-
н о там и ,я к і б у л ив кн и ж о ч ц іі
книж очкуд а в Ж идови. Ж ид
зд а вр е ш т ус ім г у л ь д е н ів ,- в ід -
д а в довжні грамоти, подяку-
в авіп іш о в .
а л ь ш е б у д е ).
садничс добріІ засадничо,
К оли
на чолі доброїіД еі
стоять розумніЙХ А Р А К Т Е Р Н І
провідники,Т О вони доведуть
Д Оу с п іш н о г о к ін ц и .К О Л ИЖ
ідеяє засадничо помилковою
то тодін еП О М О Ж У Т ЬН І розуц'
н і х а р а к т е р п р о в ід н и м и ,,В о !
н ад о У С П ІШ Н О Г О ю н ц д н ік о л и
не допровадить
З авд ан н ям
к р и т и к ів ,я к і к
ім я д о б р аС В О ГО н а р о д і,Ґ ,,.
р у тьсяК Р И Т И К У В А Т И дану
U t K j
єв п е р ш ій
м ір і р о з р іж н и т и
ч и в о н аЄ з а с а д н и ч о д .,г ,:„,К і'
чи засадничоЛ И Х О Ќ ЇК о л аЦ .і-
наЄ засадничо доброю
думку крити К ІН
ц н ;,,.
в ід
Р О Б И ТЬ
п о м и л ки
11ТО Д,
її т р е б ат а к к р и т и к у в а т и , щ об
її
не
ЗНИЩ ИТИ
З О В С ІМ
іДМ О І
н ап р ав и тиТ Е ,Щ О н едобред .
-„
д ан у
ід е ю
найкращ е
wJ A H ; i
н ап р ави тиВ С Е Т А К И
то п
к,,,
критикН Е тільки говорить, }.
ле закотить рукавиі станепо.
руч працю ватиз тими, Я КІц ю
ід е ю
п ер ев о д ятьу Ж И Т Т І-БО
щ ойноЗ Б Л И З Ь К А
в інп о б а ч и п
ті труднощ і,я к і стоять даній
ід е ї НАП Е Р Е Ш К О Д І, І ..Т Н И ;
я к с л ідЇ Ї н е д о с т а ч і
К о л и жЯ К А С Ь ід е я іа с а л н н ч с
н езд ал а.
ТОТ О Д І
очевидно
тр еб аїїТ А К кр и ти ку вати щ об
з о в с ім
ЗНИЩ ИТИ
Івирвати
к о р ін е м . К р и т и к и
ў к р а їн -
ськ о го
револю ційноѓѓї
,V
Я К І Л Р И М ІН Ю Ю Т ЬД О
Н ЬО ГО.1:
С Т Р У К Т И В Н У
К Р И Т И К У .П О ВИ Н Н ІІ
П Е Р Ш ІЙм ір і в ід в а ж ів .і ви раз-
н о . в ід п о в іс т и ,Ч И ід е ю%к р з -
їнської національної револю-
ц ії в о н иВВАЖ АЮ ТЬ
іа с а д н н ч о
злою ,ч иЗ А С А Д Н И Ч О
доброю ,
Т ІЛ Ь К И , наЇХд у м к у , зп о м к д -
кам иП Р О В О Д У .К'О Л Ив о н ид .
М аю ть, щ о
цяІД Е Я
сІ
АС АДН И
ч о
злою ,т о
мусять ўкраїн-
с ь к ій
С У С П ІЛ Ь Н О С Т І!
вирази-
сказати, яким
сам е
ш ляхом
м и
м ож ем о
в ід з и с к а т и свою
Д Е Р Ж А В Н ІС Т Ь ,
ко л и
в ід к и н е н а
ш лях
Р Е В О Л Ю Ц ІЇ
М ож ливо,
щ о вониДУМ АЮ ТЬ,щ о ігодом
наші окупанти навќўчатьCOFI
I
п а н у в а т ин ад н а м иі в ід д а д у п
нам наші земліб е з боротьби,
м и рн и м
С П О С О Б О М
М ож ливо,
щ о вониДУМ АЮ ТЬ,щ о якийо
чужий нарід, ‚щоб заощадити
н а ш у в л а с н уК Р О В , п ішв ся
ЇХ синів проливати їхню крої
з а н а ш у с а м о с т ій н іс т ь
У
по
ж е в о н иДУМ АЮ ТЬ,ш о н ам ѓа-
м о с т ій н о їДЕРЖ АВИ
з о в с імн е-
потрібноі ми можемо зовси
д о б р ебез неї О Б ІЙ Т И С Я і'Н ан і
п и т а н н я т р е б а д а в а т и к р и т і-
к а м в и р а з н у в ід п о в ід ь
А
як
во н и
ПРИЗНАЮ ТЬ,о і
о
ід е я н а ц іо н а л ь н о ї р е в о л ю ц іїІ
завад н и ч о
доброю ,
то то.::
м у с я т ь в ід п о в іс т и ,ЧО М У НОНЌ
їїКРИТИКУЮ ТЬТ А К , щ о б
П
301-
с ім п о в а л и т и . Ч о м у в о н иі М -
с о л о д о юРОЗДУВАЮ ТЬїї пом ил-
киІ стараю тьсяВ С ІМ А силам!
З Д И С КР Е Д И Т У В А Т Иїїв о ч а х в ій -
р о к о го
загал у ?
ЧО М Ув о И
вкінцін е вступаю ть самів
д и н а ш и х р е в о л ю ц іо н е р іві ж
стараю ться власними трудом
вл асн и м иР У К А М И
ціп о м и л и
н а п р а в л я т и ? Ч о м у н а й б іл ь ш і'
верещ атьіОБКИДАЮ ТЬ ВАВ:Р Е
в о л ю ц ій н и йР У Х я к р а зѓі, які
н ік о л и н іч и м
неп р и ч и н и л и с ь
Д О Р Е В О Л Ю Ц І Й Н О Г Ор у х у ,а В .ІЯ -
П А К И ,Щ Е ІН Ш И Х
в ід п о м о ч ів ід -
тя гал и ?
Н аЦ Іп и тан н я
rtt
Т Р Е Б АД А Т И В ІД П О В ІД Ь
Д о
пьо-
г о п о в и н е н з м у с и т и к р и т и к ів
НАШ ЗАГАЛ.Б о ХОЧу с у с п іл ь н о -
ЃТ ІГ О Л О В Н Ур о л ю
гра-
ю ть
завж ди
п р о в ід н и к и
в доборіП Р О В ІД Н И К ІВ
всеі`
л о вн у
р о л ю
граю ть
ш ирокі
маси. Коли
НАША ШИРОКАс у -
с п іл ь н іс т ьЗАЖ АДАЄ
ясн оїв ія -
п о в ід н
н аВИЩ Ен а в е д е н і пи-
тання,т оБ У Д Е одна певна
р и с т ьаЦ Ь О ГО : з а ч н е ін и к а т н
з наш ого ж иття демагогія
Е вѓен
Л я х о в іе і,
Л ондон.
А дреса О бєднання:
OBYEDNANYE,
ІР .О .Box 122, Hucbon Т н с ю ѓ п а ї
М ^е н г іт ,N. Т
С к о р а к а р іє р а
В ашс и н , здається,ду
з д іб н и й . Я чув,ш ос к о р о р
б и т ь к а р іє о у .
Отак !Щ е то м уд в аІ`"
в ін н о с и вм ою о д е ж у ,А
Т Е
В
я нош у його знош ет одеж)
М ати:Ч и тетін е було то і
р у к у , щ о ти н и н і в ід в ід а ві
С и н о к :Н і. Т е т а н а в іт ьс к і
іЗ а л а:„Щ ет е б ен ам б р а к у ќ
С В О Б О Д А , П О Н Е Д ІЛ О К ,' ІД -р рЖ СШ ТНЯ,1934.
НАБ ІЖ У Ч ІТ Е М И .
ц д Ч ІН Н Я
Д И К Т А Т У Р И .
Чамахн а сербського короля
-к с а н д р а п е в н о в и т я г н ен а
т
,Н о в старе питання п р о
п ч Г,
р іж н и х п о л іт и ч н и хс и
м
ка : а іі,а пров а р т іс т ь
)н ар х п
йд и к тату р и
сп ец і
Один американський психо
с т а в и т ьц е п и т а н н ят а к
П рипустивш и,щ о Італія п ід
П о л ін іє мєч и с т іш о ю , б іл ь -
.ц ц о р яд ко ван о ю
йб іл ь ш е
павію к` країною ,н іж давні
,'г а
.... лю ди назагал єщ а
Іі'В Іщійз д о р о в іл і, чи і
0џ у
іс ж и т ь з н а ч ін я д и к т а -
Недавно таке питаия, могло
Іди н н и м
Н ині
х,к іж д о м у я с н о ,щ о в о н о
В С Імн а м іс ц і.
В ІР АЛ
П Р А В Л ІН Н Я .
v,-a недавно томув А нглії
-в и л а с я
книж ка
Д ж ош уї
VKeca,п о м а л ан а ц іл ив и -
ів д а т на н гл ій с ь к о го к о р о л я
іе р ш о г о , к о т р о м ус т я -
:
‚.
і ву якф.ід н и к о в и А н г-
го к р и т и к из с у м н ів о мп о -
гу-вали г о л о в а м и , к о л ич и -
;,.вкн и ж ц і
р о зу м у ві
: :`ге .який вплив
п р а в л ін н я
к о р о л я
іан о го т р а г іч н уд о -
leр
д с у в а в с в о їм
ч и та-
іДУМ КУ
Щ О р е л іг іяз доб-
;м не ходять добре
ір і.
{t питання м ож е дістатид е -
ій п р и ч и н о к ш р и в о д у с м е р -
ссрбського короля. Адже
іль бувд оп е в н о ї м ір и го -
....
сербської православної
іж а в н о іН еѓ'ќ в и , як цар був
іись головою церкви росій-
іХорвати,т котрих вий-
В
‚ѓ'в и н и кк о р о л я ,Ц ЄрН М О -
ЯК ТРЕБА БО РО Н И ТИ ГО РО -
ЖАНСЬКУ СВОБОДУ.
‚Америкен Сивик
Л и б е р т іс
т о й " іч е п и л а с яз а р о г изо р -
ііл а и іе к ) ..А м е р и к а
Ф о р с т ".
м срика
Ф о р с т ''
ви сту п и л а
іа в н оп р о т и п о л іт и к иР у з-
г к о н о м іч н о ї
в ід б у д о в и
ІІ-
м о вл яв, за ту про-
їм `,в ід б у д о в ис т о я т ь л ю д и ,
грі противляться наш ійд е -
к р а т и ч н ій с и с т е м і у р я д у ,б о
чи н а л е ж а т ьд о „Ю н ії А м е-
ш ських
Г р о м ад ян ськ и х
.с в о їй в ід п о в ід і на цей за-
`.к а ж е ..А м е р и к е н
С ивик
Г н гртіс Ю н ю н ".щ о о р г а н і-
ця м асна ш ли б о р о н и тиT V
і)ім е р и к а н с ь к у
к о и сти ту -
нгр уіо и р а е т ь с я
б о р о -
ги
о р г а н із а ц ія
„А м е р и к а
ірст
ту саму свободуп р е -
т
`:а м у свободу слова, т у
in свободу зборів.Т ІЛ Ь К И ,
1
Америкен Сивик Либер-
Ю нюн" буде боронитиц ю
)б о д уб е з о г л я д уна те, хто
тратитьч и р ад и к алчи ре-
: ; :
онер комуністч и націсг.
хочіѓи хтосьз „Америка
'ін т
М ате ..А м е р и к а Ф о р с т "
ронить горожаиські свобо-
то випливаютьз амери
чськ'іі конституції,
т іл ь к и
-і. колиї х мають тратити
` ію д и ,я к ч л е н и н а з а д н и ц ь -
ір г а и із а ц іі
„А м е р и к а
Д О Ю ВИЛЕЙНОЇ К А М П А Н ІЇ
У . Н .Ш Д З А .
У 232-г ім ч и с л і „С в о б о д и '
з4-г о ж о в т н я , п о д а