Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1934-293

Svoboda-1934-293

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2014

pdf

text

original

ІФ Я Д О в И ИО Р Г А Н З А П О М О Г О В О І О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЇ У К Р А ЇН С Ь К И Й ІтА ІЮ Д Н И Я
У
сою зВЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖ АВАХ АЖ РИКИ.
ТРИ ЦЕѓЃЃЙ.
Р І К XLU.Ч .293. `Д ж е р з и С іт и , Н . Д ж „с у б о т а ,1 5 г р у д н я ,1934.
V O L.
XUL
No. 293.
Jeraey City.N. J., Satwday, December15, 1934.
THREEG t K T S .
M
О Р О Т Е С Т У Н ЇЇЬ П Р О Т ИТ Е Р О Р УВС С С Р .
Н Ю
Й О РК. — Заходом
Р о с ій с ь к о г о Г р о м а д -
с ь к о г о К о м іт е т у в Н юй о р ќ у в ід б у д е т ь с я в н е д іл ю ,
16-г о г р у д н я , в Ќ у п е р Ю н і о н , п р о т е с т а ц і й н е м а с о в е
в іч е , н а я к ім р о с ій с ь к і й а м е р и к а н с ь к і б е с ід н и к и
іір о т е с т у в а т и м у т ь п р о т и т е р о р у і м а с о в и х р б з с т р і-
В іч е з а ч н е т ь с я в 2-г ій г о д и н і п о п о л у д н і. К о м і-
тет заповідає,щ о виступлять з протестом з росій-
ського бокум іж інш ими А лександра Львовна Тол-
стой, дочка відомого письменника Льва Толстого,
а з а м е р и к а н с ь к о г о : ж у р н а л іс т і п и с ь м е н н и к І. Д о н
,'Ќ ін і М е т т ю В о л , з а с т у п н и к п р е з и д е н т а А м е р и -
канської Ф едерації П раці.
НЕМ АВ ІД О М О С Т Е Й
ЗС С С Р.
НЮ Й О РК. В ню йорських газетах з пятниці
tп о в н о н о в и н о к з і с в іт а , а т іл ь к и б р а к у є в ід о м о с т е й
и С о в є т ів .
З А П О В ІД А Є Т Ь С ЯБО РО ТЬБАЗ А
С Л ІД С Т В О
ВС П РА В І Ф А Б Р И К А Ц ІЇА М У Н ІЦ ІЇ.
ВАШ ИНГТОН. — Члени сенатського комітету
д іяр о з с л ід у ф а б р и к а ц ії а м у н іц ії в и д и м о о б у р и л и с я
н а заходи уряду предлож ити вже тепер якусь за-
р а д у н а в ід к р и т і с л ід с т в о м н е д о с т а ч і.
Вони вва-
ж аю ть такі заходи за передчасні та за спроби не
допустити до дальш ого ведення слідства.
Ч л е н и к о м іт е т у , в б іл ь ш о с т и р е п у б л и к а н ц і, к а -
жуть, щ о вони виступлять ріш учо проти таких за-
х о д ів у р я д у ,
ЗА Н Я В С ЯК О РА БЕЛ ЬН А М ОРЮ .
ДЖ ЕКСОНВИЛ
л о р и д а ). З а л о г а л о д к и
п р и б е р е ж н о ї с т о р о ж і ‚‚В и д ж е л е н т " д о н е с л а с в о їй
г о л о в н ій к в а т и р і, щ о в о н а д іс т а л а в іс т к у п р о п о ж а р
н ав а н т а ж н ім к о р а б л і „П а н А т л е н т и к " т а щ о в о н а
и ід п л и л а д о к о р а б л я й п е р е к о н а л а с я , ш о к о р а б е л ь
іщ е д а л і г о р и т ь , а л е в ід а й д о п л и в д о п о р т у в Д ж е к -
сонвилі власними силами.
„П а н А т л е н т и к " м а є 7,000 т о н м іс т о т и , н а л е -
ж и т ь д о ‚‚П а н А т л е н т и к Л а й н " т а м о ж е р о б и т и в л а с -
)о `ю
с и л о ю _7.^и т іѓ ч а г о д и н у . Н а к о р а б л і.^. 35 л ю -
дей залоги.
ЗАСУДЖ ЕНИЙ
З АВ Б И В С Т В О
Б А Т Ь К А .
Л Е Н К А С Т Е Р а .). Л а в а п р и с я ж н и х с у д д ів
місцевого стейтового суду признала П ола Спіса,
15-л іт н ь о г о хлопця, винуватим убивства свого багь-
ка.
Х л о п е ц ь , я к д о к а з а н о н а с у д і, п о с в а р и в с я з
б а т ь к о м з а т е , щ о н е х о т ів п р о д а в а т и з н и м п р е ц л ів .
М ати хлопця признала, щ о батько часто лаяв діти,
а с п е ц ія л ь н о П о л а . Х л о п е ц ь з а я в и в н а с у д і, щ о в ін
не хотів убити батька, але як цей почав його душ и-
т и й б и т и , в ін у з я в р у ш н и ц ю й с т р іл и в д о б а т ь к а ,
ш об його настраш ити.
П рисяжні судді признали його винуватим
у-
бивства другого ступня та припоручили підсудного
с у д о в ій л а с ц і.
ВАЖ НИЙТ Е Х Н ІЧ Н И Й
В И Н А Х ІД .
Н Ю
Й О Р К . П е р е д н ю й о р с і-к и м Е л е к т р и ч н и м
Товариством виступав ф ізик Елис М енииг з дем он-
страцією свого цікавого винаходу. Є це елєктрич-
н и й м о т о р , н е б іл ь ш и й в ід п у ш к и в е л и к о г о п а л ь ц я
лю дини, а бере всю свою електричну силу зі світла.
С е к р е т в и н а х о д у л е ж и т ь у д и в н ім в п л и в і ж о в т о -з е -
леного світла на тоненьку верству.плятини, щ о
вкриває тбнкі пластинки м отору.
Приявні на демонстраціях фізики признали ви-
н а х ід о д н и м з ч у д н а у к и , б о ц е в 'п е р ш е р о з в я з а н о
практично завдання, яке ставив собі вж е неодин
в и н а х ід н и к : з а п р я г т и д о м о т о р у с о н я ш н е с в іт л о .
Хоч маш инка дуж е маленька, вона доказує практич-
н о,щ о сонце мож е руш ати для лю дини маш ини.
Підчас демонстрацій мотор М енинґа розвинув
п ід в п л и в о м 50-в о т о в о ї л я м п к и с и л у 100 м ік р о в а т ів ,
а б о о д н у п я т ь д е с я т у ч а с т и н у т о ї е н е р г ії, щ о її т р е -
ба для поруш ування мотору електричного годин-
н и ка.
Ч И С Л ОЖ ІЕ Р Т ВП О Ж А РУГ О Т Е Л Ю
В ЛЕНСИНГУ.
Л Е Н С И Н Г и ш и ґ е н ). ,— П арові ч е р п а к и , щ о'
працю ю тьк о л о розкопуванняр у м о в и щ
сп а л ен о го
го тел ю
К е р н а ,розкриваю ть н о в і т іл алю дей, щ о
з г и н у л ив о г н і. Д о ч е т в е р г ад о б у т о 20т іл . З н и х
р о з п із н а н о 15.Н а о с н о в і з із н а н ьр о д и н п о л іц ія п р и -
п у с к а е , щ о число в с іх ж е р т в виносить ЗО .
В А Ж Н Е В Е Т Е Р И Н А Р ІгИ Н Е В ІД К Р И Т Т Я .
Н Ю
Й О РК . — Д -р Реймонд Дитмарс, куратор
з в ір и н ц яв Б р о н ќ еП а р к у , к а ж е , щ о в ін п о р о б и в
важ ніп о с т у п и на дорозідо викриття сировиці для
щ е п л е н н я п р о т и п а р а л іж у ю ч о ї с к а ж е н и н и . С воє в ід -
к р и т т яп р и п и с у є в інс в о їм д о с в ід а м з кровю вам-
п ір ів , с е б т о л и л и к ів , щ о в и п и в а ю т ь к р о вз в ір я т .
В ід к р и т т я ц е б у д е м а т и в е л и к е з н а ч ін н я д л я
х о вух у д о б и , с е р е д к о т р о ї с м е р т н іс т ь в ід ц іє ї н е -
д у гив и н о с и л а д о с і 20 п р о ц е н т ів . П р и з а щ іп л ю в а н -
нюс и р о в и ц і ц ю с м е р т н іс т ь з р е д у к о в а н о д о 3п р о-
ц е н т ів .
БУВШ ИЙп о с о л ЗАСУДЖ Е-
Н И Р1З А
К Р А Д ІЖ .
Лодзький окружний суд на
виїздній сесіїв Кутні засудив
б у в ш о г о п о с л аз ББ Ч в ій т а
громади Сойки,В л. Конярќа,
н а2 р о к иі 6 м іс я ц ів т ю р м из а
т `е , щ о якв ій т у к р а в зг р о м а д -
ської кЬси4 0 тисячзл . (подат-
к и д е р ж а в н іі с а м о в р я д н і).Ц і
надужиття Коняреќ поробиі
р о к а х ' 1928—З О .І в ц ь о м у ч а с і
вибрано його соймовим
п о
с л о м` з л іс т иБ Б .
С М ІЛ И Й Н А П А Д Б А Н Д И Т ІВ
Н АЗ А Л ІЗ Н И Ч У
С Т А Ц ІЮ .
Н іч ю б а н д и т и н а п а д ина за
л із н и ч у с т а ц іюи Р е д іу М а р ев
Бесарабії. Бандити увязни.тиу
рядовціві ограбили залізничу
к асут а о со б и ,щ о б у л и на ста
ц ії. К о л и ж п із н іш е и а д їх а во
собовий поїзд, бандити задер
ж а л и й о г ой о г р а б и л и в с іхп о
д о р о ж н и х ,а п о т ім , в ід с т р іл ю
ю ч и с ь ,- у т е к л ид о л іс а . Щ о й н о
л о в т е ч і б а н д и т ів з .іл .з н и ч іу
р я д о в ц і. м о г л и п о в ід о м и т ип о
ііц іюп р о н а п а д .
П О Л ІЦ А Й У Б И В Р ІЗ Н И К А .
П о л іц іяу В и л ь н і р о з п о ч а л а
слідствов справі недозволеггоі
різні худобиі продажі
1
м яса.
В ц іл и п е р е в е д е н н яв ц ій с п р а -
зі ревізіїд в а поліцаї явилися
помеш канні різника Ізраеля
Г іл ін с ь к о г о .П ри р е в із іїҐ ІЛ ІН -
ськийі з сокироюв руці ставив
п о л іц ії о п ір . О д и ні з п о л іц а із
добув револьвер, стріливд о
н ськ о го
іполож ив
й о го
т р у п о мн а м іс ц і.
Б О Ж Е В ІЛ Ь Н И Й
П Р О Б И В
С А Н ІТ А Р Я .
Краківське ратункове
п о го -
тівля мало багато морокиз
ін ж . К орським,щ о дістав атаку
шалу. Коли каритка поготівля
п р и ї'х а л ад опом еш кання ін ж .
Ќ 'О рського, щ обзабрати його
до дому божевільних, Корсь-
кий пробив ш тилєтом одного
зс а н іт а р ів . С у п р о т и т о г ом у-
с іл и в и с л а т и д р у г и йраз ка-
р и т к уп о г о т ів .щ
але цим ра-
з о м
вж е вс у п р о в о д іц іл о г о
в ід д іл у п о ж е ж н о ї
сторож іі
в ід д іл уп о л іц ії,я к а б у л аз а с о б -
Івслізн і б о б м и ісм ер д ю ч -
ІД и х' о с т а н н іх з а с о б івн е
треба було вживати, бо по-
ж е ж н ій с т о р о ж і в д а л о с язр о
б и т и Ќ р с ь к о г оН Є Ш К ІД Л И В Н У
при помочі струї зимної води
з м о т о р о в о ї п о м п и . Б о ж е в іл ь
ному відібрали ш тилєті звяза
ного перевезлид о дому бож е
в іл ь н и х .
СТАНИСЛАВ ЃРАБСЬКИЙ
М О С К О В С Ь К И М К О Н Ф І-
Д Е Н Т О А І!
С а н а ц ій н и й ч а с о п и с „П а н ь -
ство П раци" подає
то в сти м
друком таку цікаву замітку:
П іс л я н о р м а л із а и їг п о л ь с ь к о `
совєтських взаємин доходять
с ю д и щ о р а з ч а с т іш е ц ік а в іі
сдоричні матеріяли,я к і торќа
ю т ь с я о с т а н н іхл іт р о с н їс ь к г `ї
о к у п а ц іїу П о л ь щ і. М іж ін ш и
ми совєтськими видавництвами
н а с п е ц ія .т ь н у у в а г у П о л я к ів ;
з а с л у г у є к н и ж к ап. н. „П о л ь -
сько-російські взаєминив часі
с в іт о в о ї в ій н и " (.‚Ц е н т р о а р х ів '
М о с к в а - е н ін г р а д 1926.).Т
к н и ж к ам ає п е р е д р у к и р іж н и х
угатеріялів, листування
Н а меморіялах фігурує нанча-
с т іш е в и с л ів „с е к р е т н о ".їх а в '
тори видно рахували на ди-
скрецію ,я к а завела....
Дот и х авторів, серед яких
стрічаємо багато назвищт . з в .
‚‚д з я л а ч и
н а р о д о в и х ", н а .д е -
ж и т ьм іж ін ш и м и п р о ф .С та-
н и с .іа в Ѓ р а б с ь к и й .
К о л и р о с ій с ь к і в ій с ь к аз а й -
няли Галичину, названийу р о -
фесор провадив живей дуже
ц ік а в е л и с т у в а н н я
зграф ом
Бобрінським, воєнним генерал-
губернатором Галичини.
В о д н о м уз тих ‚‚д о в ір о ч г г и х
(с е к р е т н и х ) м е м о р ія л ів " п р о ф .
Ѓ р а б с ь к и йд а є ц ін н і ін ф о р -
м ац ії'г р . Б о б р іггськ о м у на те-
п о л іт и ч н и х в ід н о с и н у Га-
и н і,ін ф о р м у ю ч и с л у х н я н о ,
щ о„д о г е р м а н о ф іл ь 'с ь к и хп а р -
належ ать
С О Ц ІА Л ІС Т И :
Дашинський, Гудец, М арек,
Гавзнер, радикальний
д ем о к -
рат Слівінський, ж иди Сетен-
г а в зі Capeт а ц іл к о м в ід д а н і
в ід е н с ь к о м у
у р яд о вѓі
ж идо-
фільські демократи: голова
К ола П ольського Л єо, заст.го -
лови парляменту Германі п о -
сол Ф едорович,а з краківських
к о н сер в ати стів
проф. Явор-
с ь к и й ".
П а з в а н и й ію л :.с ь к и й ч а с о п и с
домагається витягнути супро-
ти проф.С т. Ѓрабськоготі ви
З П О Л Ь Щ І.
Варш аві відбудетьсяп р о
п ес27 п о стер у н к о в и хі го те
ііх п о р т іє р івз а п ід д е р ж
п р о сти ту ц іїв го тел ях
П еред варш авським судомр о з
їл а с я р о з п р а в а п р о т ис у
дового коморника3 . Завад
ького, емеритованого майора,
а с п р о н е в ір е н н я 6,600зл .
іа5 0 0 а д в о к а т іву К р а к о в і
:460 Ж и д іві 40 П о л я к ів .
ЯКУ РАЮ .
сновки,я к і зроблено супроти
Лю двіка Ку.тьчицьќогоз а його
ін ф о р м а ц ії а в с т р ій с ь к о м уу р н -
дови! Ж адає передовсіму с у -
иС т.Ѓ р аб ськ о го зу н ів е р -
ситетської катедри,з якоїн е
викладати царськийк о н -
ф ід е н т .
С П Р И ТВІВ Ч А Р С Ь К И Х С О Б А К
В А н г л іїв К а р д іф і в ід б у в а -
ється щ орічно конкурс вічар
ських собак.У н ім берутьу
дванацять собакз
г ії.3 : `
М о с к о в с ь к а „П р а в д а ''ч
п о д ає,
щ о досвід розведення морель
у К иєві зачався кілька .років
тому. Тепер акліматизований
город Всеукраїнської А кадемії
Н цукн е тількид л я себер о з -
водить морелі, але вж е забез-
печуєн и м продуктом приго-
родні колгоспи.
Щ асливіт і українськіко л -
г о с п н и к и ! Х л іб а в о н и ,
правда,н е маю ть, проте наїда-
ю т ь о я ... м о р е л я м и . Х іб а
кийр а й бачили коли селяни
ч асть
А н г л ії,Ш О Т Л А Н Д ІЇ
ж дж аю ться знавцій лю бителі
с о б а кз у с іх к ін ц ів З л у ч е н о г о
Королівства. Цього рокуп е р -
ш е місце заняли собаки з В а-
л ії. В о н и в и б и р а л из і с т а д а200
овець кілька, визначенихг о -
сподарем, і без пастуха зага
н я л иї'х к іл ь к а к іл ь о м е т р івн ѓ
вггзначене місце, П ри стрічі;
самоходами собаки відводилп
о в ец ьн а б ік д о р о ги . П ри пе-
реході через вузькі м істкис о -
баки ставили овець у ряд і
такї х п ер ев о д и л и .
С ловом ,
вівчарські собаки ліпш е ќом ан-
д у е а л и в ів ц я м ин іж л ю д и .
Б О Л Ь Ш Е В И К И
Р О З С Т Р І-
ЛЮ Ю ТЬ.
С вого
ч асу
у ч ен и к 8 кл
луцької української
г ім н а з ії.
В артоломей Середаз села С ер-
н и к и , -в и їх а вн а с о в є т в ь к уУ
крану.Т а м в ін скінчив якўе:
ін ж и н ір н у ш к о л уй и р а ц ю в а з і
у Полтаві. Раптом батькип с -
рестали одержуватив ід и ь о
го листи. Такожг г а листид е
е н н а в ід п о в іл ин е . б у л о .Аж не
давно нещ асна мати одержала
від сторонньої особи листаз
л е д в и п о м іт н о ю д о п и с к о ю , щ .;
с и н а р о з с т р іл я л и ".
л я кП Е Р Е Д
У К Р А ЇН С Ь К О Ю
м о в о ю .
В ід д е я к о г о
ч асу
б атьк и
р іж н и х о с іб ,я к і в и їх а л идо С о-
вєтів,ч и залиш илися там з
ч а с ів в ій н и , п о ч а л и о д е р ж у в а т и
в ідн и х л и с т и р о с ій с ь к о юм о
вою ,
х о ч а д о с і в о н и п и с а л ::
по українськи.В листахп о п -
сиеігь цього явищ а нема,а л `:
адресати легко домірковую ть
с я , щ о наУ к р а їн і п о ч а л а с ь
страш на нагінкан а українство
й лю ди бояться писати по у-
к р а їн с ь к и .
УХОЛМСЬКИХ ШКОЛАХН :
В Ч А Т Ь
Р Е Л ІГ ІЇ.
Ви.денське „Русское Слоззо'
повідом ляє,щ о варш авськ`-
холмська консисторія дістаєо -
станніми часами багато зажа-
ен ь ,головноз лю блинського
воєвідства,щ о свящ еникамч е
позволяю ть викладати по ш ко-
л а х н а у к у р е л іг ії.
Іт а к н а 50 ш к іл л и ш е в Іі
в и к л а д а ю т ь н а у к у р е л іг ії.Т о-
м у 2,956 д іт е й з о в с імн е в ч а п
ся закону Бож ого.
К р ім т о г о ц ь о г оШ К ІЛ Ь Н О Г О
'р о к у з н а ч н о з м е н ш и л и ч и с л о
Т о д и н н а в ч а н н я р е л іг ії.У б іл ь -
дости ш кіл вим агаю ть від свя-
геників,щ об релігію вик.дадд-
и польською мовою, а н е р ід -
ною мовою учсника.
Ж АХЛИВИЙУ Ч И Н О К
М А Н Я К А .
В К в е б е к у а н а д а ) в ій с ь к о -
в и Й ветеран Росер Білодоу б и .з
у п р и с т у п і б о ж е в іл л я ш іс т ьо -
с іб .П оареш туванню
зізн а в ,
щ ов ін заманив двох сестрітг-
ц ів .х л о п ц іву в іц і18 і 20 л іт ,
д о л іс а , д е їх п о с т р іл я ві п р и к -
р и в р іщ с .м . О п іс л я в е р н у в с яд о
міста-й намовивд в і сестрий
сестріннш о,
щ об
п о їх а л
н и м ш у к а т и х л о п ц ів , бо з
ми сталася якась пригода.Я к
з а в ів їх д о л іс а , п о с т р іл я ву с
т р и , п о ч ім п о їх а вн а п о ч т у
там застрілив дивізійногос у
п е р ін т е н д е н т а ,а д в о х ін ш и ху -
рядників ранив.Я к його арсш -
ту в ал и ,в ін зн о в у
в ід зи ск ав
с в ід о м іс т ьі д о к л а д н ор о з п о в І Е
п р о с в ій ж а х л и в и й у ч и н о к . Б і-
л о д обув на в ій н і з а т р о є н и й
газомі в ід того став нервовий.
Злочин поповнив самев напа-
ді розстрою нервів.
ЗА С У Д И Л И
СВЯЩ ЕНИКА.
В окруж ному судів Тернопо-
л і в ід б у л а с я
а п е л я ц ій н ар о з -
п р а в ав с п р а в і в ід о м и х п о д ій
у Токах. Обвинувачували
Петра П етрицюз Токів, зб а
разькогб повіту,з а
зн ев агу і
стар о сти
ін еп р и сто й н у
п о-
в е д ін К у
п ер ед
п о л іц ій н н м
ф у н к ц іо н а р е му
с л у ж б і.П 6І
розправі апеляційнийс у д засу-
З АО . У . Н .
Бережанах перед судом)
присяглих відбулася розправа
проти Івана Д умнќай О меля-
на Л апунказ П отутор за при-
н ал еж и ість до ОУН. Д у м и к а
засу д и л ин а п я тьл іт в язн и ц і
втрату прав,а Л апунка звіль-
н и ли .
ЗАМКНЕННЯ ЧИТАЛЬНІ
, „П Р О С В ІТ И ".
А д м ін іс т р а ц ій н а в л а д а
п ри
п и н и ла
д ія л ь н іс т ь
ч и тал ьн і
„П р о с в іт а "в С т о я н о в і,п о в .
Радехів, мотивую чиц е й кроќї
л ;ж д е Т н и 7
:
'7к а п іт а л іс т и ч н и х Ід и в
о. П етрицю н а9м іс я ц ів т и м ,-щ о
^
н
к
^ . ' ^ ^
І
І
}$г іі
'безоглядного ареш ту.
ви х о д и л ап о з а р а м ц І т а т у т у ,
П РО Ф ЕС О РГ Р У Ш Е В С Ь К И Й П О М ЕР
`Ў К И С Л О В О Д С Ь К У
Л Ь В ІВ . Л ь в ів с ь к і у к р а їн с ь к і ч а с о п и с ип о д а -
ю ть, щ о донесли за П ольською ТелеграфічноюА -
ґенцією,щ о проф.Груш евський померу М оскві.А
тепер надійш ла совєтська преса, яка приноситьк о -
ротке звідомлення про смерть Груш евського й по-
д а є , щ о в ін п о м е р у К и с л о в о д с ь к у н а К а в к а з і,к у д и
в и с л а н о й о г о п іс л я с м е р т е л ь н о г о з а н е д у ж а н н яв
М о с к в і.
ПОСТАНОВА РНК УСРР ПРО ПОХОРОН
ГРУШ ЕВСЬКОГО.
К И ЇВ . К и їв с ь к і „В іс т і", п о д а л и о с ь я к у п о -
с т а н о в у к и їв с ь к о г о к о м іс а р ія т у :
„З в а ж а ю ч и н а о с о б л и в і н а у к о в і з а с л у г и п е р е д
Р ад ян ськ о ю
С о ц ія л іс т и ч н о ю
У к р а їн о ю
а к а д е м ік а
Г р у ш е в с ь к о г о М . С , Р а д а Н а р о д н іх К о м іс а р івУ С Р Р
постановила поховати акад. Груш евського вс т о л и -
ц і У к р а їн и { К и є в і. Д л я о р г а н із а ц ії п о х о р о н у у т в о -
т и у р я д о в у к о м іс ію в т а к о м у с к л а д і: т т . П о р а й к о
(г о л о в а ), З а т о н с ь к и й , а к а д е м ік и Б о г о м о л е ц ь , П а л -
л а д ін
і К о р ч а к -Ч е п у р к ів с ь к и й . П р и з н а ч и т и с ім 'ї а -
к а д е м ік а Г р у ш е в с ь к о г о М . С
п е р с о н а л ь н у п е н с ію
500 к а р б , н а м іс я ц ь ".
П О М Е Р Л А Л Ю Д И Н А — Н Е П О М Е Р Л А ІД Е Я .
Л Ь В ІВ . П р о м о в у п ід п о в и щ и м
н аго л о вк о м
в и г о л о с и в г о л о в а У Н Д О , д -р Д м и т р о Л е в и ц ь к и й ,
н а ж а л іб н о м у з а с ід а н н і ч л е н ів У Н Д О
у Львові з
приводу смерти М . Груш евського.
„С В . М И К О Л А И " — У К Р А ЇН С Ь К ІЙ Д ІТ В О Р І.
ЛЬВІВ.— П ід вищ е згаданим гасЛомр о з п о ч а в
ч а с о п и с „Н о в и й Ч а с " к а м п а н ію д о п о м о г иу к р а їн -
с ь к ій н а й б ід н іш ій д іт в о р і з н а г о д и ц ь о г о р іч н ь о г о
св . М иколая. Вж е почали напливати ж ертви. П ри-
м ір о м : У к р а їн с ь к а п е к а р н я „З о л о т и й К о л о с "ж ер -
т в у в а л а н а т у 'ц іл ь 500 б у л о к і 500 п р е ц е л ь о к , а к о -
о п е р а т и в н а п е к а р н я „Я к і р " 1,000 л ю к с у с о в и хб у л о к
і 500 м іш а н и х б у л о к .
Х О Ч У Т Ь П Р О Г Н А Т И Ф Р А Н Ц У З ІВ З П О Л Ь Щ І.
В А Р Ш А В А о л ь щ а ). „К у р е р Б и д ґ о с к і".д о -
м агається, щ об у відповідь на прогнання польських
р о б іт н и к ів з Ф р а н ц ії п р о г н а т и з П о л ь щ і в с іх ф р а н -
ц у с ь к и х у р я д н и к ів і п р а ц ів н и к ів , з а н я т и х у п ід п р и -
е м с т в а х , о с н о в а н и х а б о в е д е н и х п р и р іш а ю ч ійу -
части ф ранцуського капіталу. Та як часопис зачав
в и ч и с л и т и л іс т у т а к и х п ід п р и є м с т в , в и я в и л о с я , щ о
н е м а в П о л ь іп і н і о д н о ї д іл я н к и п р о м и с л у ,д е ф р а и -
ц у с ь к и й к а п іт а л н е г р а в б идуж е- в е л и к о ї р о л і.
З Ц А Р С Т В А „П О В ІД Н О Г О П Р О Л Є Т А Р ІЯ Т У ".
В А РШ А В А . — Н аталія С ац, директорка совєт-
с ь к о г о т е а т р у д л я д іт е й у М о с к в і, д а л а у В а р ш а в і
про цей театр виклад, представляю чи йогов е л и -
чезні осяги та його великий розвиток.
Т а в н е д о в з і п о т ім в ід ч и т і н а д ій ш л а с о в є т с ь к а
г а з е т а „Із в є с т ія ", в я к ій п и ш е т ь с я , щ о т о йд и т я ч и й
театр не м ож е розпочати виставу великій театраль-
н ій с а л і д о м у , щ о є в л а с н іс т ю с о в є т с ь к и х п р о ф е с ій -
н и х с о ю з ів , б о в у с іх л ь о ж а х ц ь о г о театру меш -
каю ть льокатори, а їх театр цев с 'и л і викинути.Ц е
поясняється жахливими меш кальними
у м о ви н ам и
М оскви.
В ІЙ Н А В А Ф Р И Ц І.
Р И М . О ф іц ія л ь л о о г о л о ш у ю т ь , щ о в бою
м іж іт а л ій с ь к и м в ій с ь к о м і А б іс и н ц я м и з г и н у л ип о -
н а д 100 А б іс и н ц ів .
П О М Е Р Г Е Н ІЯ Л Ь Н И Й В И Д А В Ќ Ц Ь .
М О С К В А о с ія ). П о м е р у 85 р о ц іж иття І-
Д. Ситин, славний російський видавецьлш иж ок, ка-
л е н д а р ів , ч а с о п и с ів і т . п . Щ е д о р е в о л ю ц іїз 'а с и п ў ^
в а в в ін ц іл у Р о с ію м іл іо н а м и к н и ж о к . Х о чполож ив
багато заслуг для просвіти народу, сам досм ер ти
не навчився писати без ортографічних
п ом и л ок .
Зате зміст його писання завжди був знаменитий.
Б у в н а д іл е н и й н е б у в а л о ю ;н т у іц іє ю ." В з я в ш ир у к о -
пис у руки,іпобіжно його переглянувш и тап о г л я -
н у в ш и н а а в т о р а , в ід р а з у з а п о в ід а в ,- я к и йП опит ма-
тиме дана книж ка. І не помилявся.Б и зн ес р о зв ів
з м а л и х п о ч а т к ів . „Р у с с к о е С л о в о ", я к ев ін п е р е -
б р а в , я к в о н о с т о я л о 'п е р е д б а н к р о т с т в о мд о в ів д о
т о г о ,щ о, н е з а б а р м м а л о1,20Q,000п е .р е д п л т д И К І8.
Я к п р и й ш л и б о л ь ш е в и к и д о в л а д и ,, в інЦ Є .г .о д е н ^у в
прийти зн и м и до згоди.
І том удож ивав- свого
в ік ув М о с к в і, в ж е н е займ аю чись с в о є ю у л ю б л е н о ю
працею .
Д О БА Ч У Є П ІД Г О Т О В К У Д Оd ^ i m -
,
Б Е Р Л І Н . „Д е р Т а г е б л я т " т в е р д и т ь , ід о .л м е -
р и к а н с ь к и й н а с т у п н а т и х , щ о п о р о б и л и п ід ч а с ,?е в і-
т о в о ї в ій н и м а є т к и н а д о с т а в і з б р о ї ч и п о щ б н и х
д л яа р м ії а р т и к у л ів , о з н а ч а є , щ о А м е р и к а р а х у є т ь с я
з н а б л и ж а ю ч о ю с я в ій н о ю я к д ій с н іс т ю .
Л И Т О В Ц ІС У Д Я Т ЬН В Д іВ .
,
К О В Н О и т в а ). З а ч а в с я с е н з а ц іЙ н и Й п р о -
ц е с , у я к ім с у д и т и м у т ь 126 н а ц іс 'т ів з м іс т а М е м е л ю .
М іж о б в и н у в а ч е н и м и є к іл ь к а г зч ф іц и р ів а в н ь о ї'н і-
м е ц ь к о ї а р м ії. В с іх їх с у д и т и м е в о є н н и й , с у д ''з а
звязок з націстам и в Н ш еччині та за зм агання гф и-
лучитя М емеЛ ь до Н імеччини.
І
С В О БО Д А , .С У В О -ljft, 15-го 1РУ Д Н Я ,1 9 3 4 .
- ІІ
"SVOBODA" (LIBERTY)
FOUNDED1 89 3
м1 1 - 1 3C J r . u .S t r . i t ,J . r i . yC i t y , И . J.
Owe.aky tkeU k r - i a l a aМ а г ів а а іA i i . c l i t l . . . la. .
EditedbyE d i t o r i a lC o m m i t t e e .
З а оголош енняр е д а к ц іян е в ід п о в ід а в .
З акож дузм ін у адресип л а т и т ь с я10 ц е н т ів .
ЗК а н а д ин а л е ж и т ьп о с и л а т игрош і лиш е на т.зв . Foreign MoneyO r d e r .
Т ел .„С в о б о д и ":B E r g e n4 - 0 2 3 7— Т ел .У . Н ,С ою за: B E r g e n4 - 1 0 1 6
А ќдреса:" S V 0 8 0 D A " , P. О . BOX 346,JERSEYC I T Y , N. J.
ЗН О ВС М Е Р Т Е Л Ь Н И ЙБ И З Н Е С
В ід к о л и с е н а т с ь к и й к о м іт е тд л я р о з с л ід у ф а-
брикації ам уніцї почавд н я 4-г о грудня свою другу
с е с ію ,в ін знову відкрив цілу низку незвичайно ц і-
кавихц іч е й , котрі певно знов облетять увесьс в іт .
Н а п е р е д р о з к р и т о ц ік а в і ф а к т и щ о д о п е р ш о ї
с в іт о в о їв ій н и . П е р е д к о м іт е т о м п р о ч и т а н од о к у -
м ен ти ,зк о тр и хв и х о д и т ь , щ оф а б р и к а н т и а м у н іц ії
щ ев 1908-м ім р о ц із а п е в н и л и с я ,щ о н а б л и ж а є т ь с я
в е л и к а в ій н ат а п о ч а л и з б іл ь ш у в а т и ч и с л о с в о їх
п р о д а в ц ів .Д ві а н г л ій с ь к ій о д н а ф р а н ц у с ь к а ф ір м а
з а р а з у в ій ш л ив т іс н у к о о п е р а ц іюд л я з а х о п л е н н я
є в р о п е й с ь к о г о а м у н іц ій н о г ор и н к у . В о н ин е т іл ь -
к ин е п о б о р ю в а л и н ім е ц ь к о ї п р о д у к ц іїа м у н іц ії,ал е
н а в іт ьїїп ід д е р ж у в а л и ,р о з у м ію ч и ,в и д н о , щ о в и д
з б іл ь ш е н н я п р о д у к ц іїв Н ім е ч ч и н і п о п р а в и т ьї хб и з -
н е св А н г л іїїїФ р а н ц ії. П о к а з а л о с яд а л і,щ о т а к о ї
самої політики держалися вониї'
ї vр о к а х 1924-т ім
і1925-т ім .
,
Д а л ь ш і р е в е л я ц іі к о м п р о м іт у в а л и с и л ь н о ам е-
р и к ан ськ и хф а б р и к а н т ів ,б оп о к а з а л и , я к і зах о д и
робили вонид л я знищ ення заходів уряду для об-
м еж енниз б р о е н ь . П редлож енод о к а з и ,щ оп о л іт и -
ка департаменту стейтуз а роззброєнняв с ен а т р а -
плялан а безоглядну опозицію департаментів війни
нф л ьо ти .
А м е р и к а н с ь к і в ій с ь к о в і ін с т р у к т о р и
в ч а т ьу к и т а й с ь к и х а в ія ц ій н и х ш к о л а х н а й н о в іш и х
си стем ,вироблених американськоюа р м іє ю .ЗА м е-
рики продавано найкращ і літакид л я вжиткуя п о н -
с ь к іг іа р м ії. А м е р и к а н с ь к а ф л ь о т ан е п р о т и в и л а с я
п р о д а ж е в і!а м у н іц іїЯ п о н ії, бо,м о в л я в , у цей спо-
с іб в о н а н а д ія л а с я д іс т а т и д е я к і я п о н с ь к і в ій с ь к о в і
сек р ети .
Ц і й тим п о д іб н і р о з к р и т т я н а р е ш т ір о з б у р -
хали ам ериканський народт а к ,щ о серед нього став
п о в а ж н о р о с т и н а с т р ійз а о б м е ж е н н я п р и х о д івз
ф абрикації а м у н іц ії. Н ареш тівж ейп р ези д ен т'Р у з-
велт заговоривп р о потребу знищ ення приходівз
в ій н ид л я п р и в а т н и х ф а б р и к а н т іва м у н іц ії.Ц е все
єп р о я в и , котрих мож на собі побаж ати.Я кп о к а-
зуе сенатськес л ід с т в о , небезпечно доручуватип р и -
ватним фабрикантам вироблятиа м у н іц ію ,б о ц е їх
заставляє вести воєннуп р о п а г а н д у ,т о м ож е легко
д о в естид о в ій н и .
О дначе рівночасно немащ о себед у р и т и ,щ о
п р о п а г а н д а ф а б р и к а н т ів а м у н іц іїз а в о є н н еп р и г о -
туванняєодинокою ,аб о хочби головною причиною
воєнноїа г іт а ц ії, а їх зискив часі війни головною
п р и ч и н о ю в и б у х ув ій н и . В ій н ам ає с в о є к о р ін н я
г л и б ш еі т о м у п е р е б р а н н я в и р о б у а м у н іц іїн ад ер -
жавут а знищ ення зисківз війнин е зачіпляєщ е
о с н о в н о г о п и т а н н я в ій н ий не у с у в а єї їн е б е з п е к и .
М икола Ковалевський.
:.Г і!^jЩ
v. ..
Я КП Р О Г О Л О Ш Е Н ОС А М О С Т ІЙ Н ІС Т ЬУ К Р А ЇН И
в іт л ій п а м я т іМ .СГ р у ш е в с ь к о г о ).
К ін е ц ь б у р х л и в о г о 1917 р о к у
п р и н ісі з с о б о ю
т р ів о ж н іп о -
з н а к ин е т іл ь к и с к р іп л е н н яа -
г іт а ц ії р о с ій с ь к и х б о л ь ш е в и к ів
н а У к р а їн і,а л е т а к о ж ін т е н с и в -
н іш и х р у х ів р о с ій с ь к о ї ч е р в о -
н о ї а р м іїн а п ів н іч н и х к о р д о -
н а х У к р а їн и .
У напрямкун а Королевець
о с у в а в с я в ід д ілт а к з в а н о г о
ер во н о го
к о зац тв а, на чол:
я к о г о Л е н ін п о с т а в и в д е к о р а -
тивну постать Ю рка Коцю бин-
ського,в Х аркові вибухло пов-
стання, в ід Гомеля посувалися
асти н и
р о с ій с ь к о ї
ч ер во н о ї
а р м іїп ід к о м а н д о ю
р іж н и х
іе р в о н и х к о м а н д и р ів , як М у-
равйовт а А нтонов, який за по-
р а д о ю Л е н ін а д о д а в с о б і щ ей
у к р а їн с ь к е
назвищ е,
О в с іє н
к а.
сам ом у
К иєві
р о с ій с ь к
больш евики ставали щ оразт с
ґр е с и в н іш і, а п ід в п л и в о ма ґ і -
т а ц ії у т в е р д и л а с я н а в іт ь 'гр у -
а сим патиків ґю льш евизм ус е -
р е д у к р а їн с ь к и х с о ц ія л іс т ів .
П р и т а к и х т р ів о ж н н х о б с т а -
винах почалися переговориз
о с е р е д н ім и д е р ж а в а м ив с п р а -
ві
ф о р м ал ьн о го
заклю чення
мируі визнання ними
сам о-
с т ій н о ї У к р а їн и .
О дночасно
в
Ц е н т р а л ь н ій
Р ад іп ід п р о во д о м
їїг о л о в и
М ихайла
Г руш евського
вел о -
ся підготовну працюв напря-
мі формального проголошення
с а м о с т ій н о с т і!.
В ід б у в а л и с я
у кабінеті голови довгі наради
л ід е р ів
у к р а їн с ь к и х
п о л іт и ч
н и х
п а р т ій , п ід ч а с я к и хв и
с л о в л ю в а н о р іж н і, ч а с т о дуж ,
в ід м ін н і п о г л я д ин а ф о р м у ,в
я к ій
м аєв ід б у т и с я
п р о го л о -
ш е н н я д е р ж а в н о ї с а м о с т ій н о
сти. Головною
то ч к о ю
су п е-
речок було питання п ро те, чи
з оглядун а близькі виборид о
У к р а їн с ь к и х
У становчихЗ б о
п ів
проголош ення
держ авно'
с а м о с т ій н о с т и
Ц ентральною
Р ад о ю
буде актом
п ер ед ч ас
н и м .
Д ехто казав,щ о власне п ер
ш н .м а к т о м У с т а н о в ч и х З б о р і і
У к р а їн им ає б у т и п р о г о л о ш е н
н я с а м о с т ій н о с т иі т а к и мч и
ном авторитетне виявленняв о
лі українського народу. Такий
погляд висловлювалим іж
ш н .м
д еяк і
п р ед ставн и к и
ц ія л -д е м о к р в т іїі п о м ір к о в а н і
гр у п ит а к зван и х
с о ц ія л іс т ів
ф е д е р а л іс т ів .
У ч а с іц и х д и с к у с ій М и х а й
і Груш евський звичайнос т а
вав м овчазним ,
-
слухаю чи уваж
п р о м о ви
т аперебираю чи
с в о ю с р іб н у б о р о д у п а л ь ц я м и .
На його обличі можна, було
в ід ч и т а т и х в и л ю в а н н я ,над я-
о д н а ч е в м ів п а н у в а т и ,
а одночасной глибокий неспо-
кійз а б у д у ч ч и ггу
у к р а їн с ь к о ї
держ авности,щ о народж ува-
л а с я с е р е д р е в о л ю ц ій н о ї б у р і.
Х арактеристичною
п р и к м е-
то ю
М ихайла
Г руш евського,
як голови
Центральної Ради,
булот е , г ц о в ін н е давав себе
в тягн у тид од и с к у с ій і сп о р ів
п о м іж п р е д с т а в н и к а м и п а р т ій .
Т іл ь к и
всп р ав ах
в и н ятк о к о
:
в а г и з а б и р а в - в ін с л о в о , г о в о -
р я ч и к о р о т к о ,а л е р іш у ч о .
Так булоі в цьому випадку
Коли майжевсі вж е вислови
л и с в ій п о г л я дн а с п р а в уп р о
голош ення самостійности,М и
х ай л о
Груш евський
гар яч о
с п р о т и в и в с я Н а м ір о в и
в ід к л а -
д атицей акт до ск л и к ан н яУ -
становчнх Зборів, зазначую чи,
щ о Ц е н т р а л ь н а Р а д а п іс л яп е-
реведення територіяльнихв и
б о р ів
р еп р езен ту є
во л ю
в с іх
верств українського народуі
щ о „в с я к о е п р о м е д л е н іе е м е р -
т и п о д о б н о ",б о с е р е д р е в о -
л ю ц ій н о ї з а в е р ю х и
тр еб ар і-
ш учого чину,щ о створивб и
ш ирш і перспективид л я даль-
щ ої визвольної боротьби.
Ц ей
ви сту п
М ихайлаГ р у -
ш евського
в и р іш и в
сп р ав уі
к о н в е н т с е н іо р ів
Ц ентральної
Ради приступив безпосередньо
до вироблення тексту IV. У н і-
в ер сал у.Зт р о х п р о е к т ів н ай -
коротш иМ
б у в проект М ихай-
ла Г руш евського.Н а вступіб у -
лов ньому стверджено, щ о у-
к р а їн с ь к и й н а р ід п іс л я в т р а т и
своєї державности
п р о тяго м
ц іл и х в ік ів в и я в л я в с в о юн е-
зломну `воггюд о національного
визволенняі щ о тепер настав
час нареш ті здійснити великий
ід е а л , я к и мє ц іл к о в и т а н е з а -
л е ж н іс т ь У к р а їн ита її д е р ж а в -
н а с а м о с т ій н іс т ь .Щ оз о г л я д у
нат е Ц ентральна
Р ад а,я к
п р е д с т а в н и `ц т в о в с іх в е р с т ву -
к р а ін с ь ќ б `г о н а р о д у , п р о г о .т о -`
ш у е с а м о с т ій н іс т ь У к р а їн с ь к о ї
Н а р о д н ь о ї' Р е п у б л и к и ,а уря-
дови доручає перевести орга-
н із а ц ію д е р ж а в и , яка м ає б у т и
д ем о к р ати ч н о ю
републикою .
ДваІІ'ІП І проекти запропо-
нували Володимир Винничеико
та М икола С олтан, одиніз л і-
д е р ів у к р а їн с ь к и х
с о ц ія л іс т ів -
р е в о л ю ц іо п е р ів .
С п ів а в т о р о м
1
цього останнього проектуб у в
поќ. М икита Ш аповал. Ц ідва
п р о ек ти
IV.У н ів е р с а л у д у ж е
в ід р іж н я л и с яв ід п р о е к т уМ и
хайла Г руш евського. П оперш е
б у л и в о н и д у ж е д о в г і,
д р у г е к р ім
ак ту
оголош ення
с а м о с т ій н о с т и м а л ив с о б і.ц і-
р я д п о с т у л я т ів с о ц ія л ь н о -
господарського характе-
ік н а п р . с п о с іб р о з в я з а н н я
зем ел ьн о ї
сп р ави ,
м айбутню !
організацію промислун а заса
д е р ж а в л е н н я в а ж н іш и хд і
л я н б к п р о м и с л о в о ї п р о д у к ц ії
Д -
f
О собливо
гар яч о
б о р о н и в
св о го
п р о ек ту
В инниченж о
Врешті прийш ло
д од е я к о г о
компромісу. Текст,щ о його
зап р о п о н у в ав
М ихайлоГ р у -
шевський, доповнено деякими
с т у п а м из Д в о х ін ш и х п р о є к -
ів , 'п р и ч о м ув ч а с і о с т а т о ч н о -
г о р е д а г у в а н н я с 'о ц ія л ь н о -е к о
п о м іч н і п о с т у л я т и н а б р а л ил а
г ід н іш о ї ф о р м и ,н іж ` ц е б у л о
в
п е р в о т в о р і.
П о з а к ін ч е н н і ц іє ї п ід г о т о в -
ної праці скликано ф орм альг
засідання М алої Ради,я к ау ,
п ід с т а в і п р а в и л ь н и к ам іж п о і
н и м и с е с ія м и Ц е н т р а л ь н о їР ;
ди виконувалав с ю законодав
чу владу. Засіданняц е розп
ч а л о с яв д е н ь9 . с іч н я 1918р
ку
(с т а р и й
с т и л ь ).У
н ьо м у
взяли участь
іп р ед ставн и к и
н а ц іо н а л ь н и х м е н ш и н Р о с ія -
н и , П олякит а Ж иди. З них
т іл ь к и п р е д с т а в н и к п о л ь с ь к и х
соціялістів. К орсак, без' заЄте
реж ення висловивсяз а принят
т я У н ів е р с а л у . Н а т о м іс ц ь
ші польські представники,
т а к о ж п р е д с т а в н и к и Р о с ія нт а
Ж и д ів р іш у ч е п р о т н с т а в и л и с ь -І
актовѓі проголошення держав-
н ої
с а м о с т ій н о с т и
У к р а їн и .
М іж ін ш и м о д и нз р о с ій с ь к и х
с о ц ія л іс т ів
(з д а є т ь с я
Рябцов) висловився, щ о про
голош ення
держ авної
сам о
с т ій н о с т иУ к
р
а
ї
н
и
це ударн о
ж е у с п и н у е д н о с т и
п р о л е
г а р ія т у ц іл о ї Р о с ії,а т о м уц е
а к т р е а к ц ії. П р о т и ц іє ї д е м і
г о г іч н о ї з а я в и у к р а їн с ь к а б іл і
ш ість гаряче запротестувала,
М ихайло Грушевський, як го
л о в а -з б о р ів , з р о б и в р о с ій с ь к о
дму промовцеви
гостре заўва
ження, загрожую чи
в ід іб р а т и
йому голос.
Ц е
засід ан н я
М алої
Р ад и
т я ѓ л о с яд о 11. с іч н яі к о л оп ів -
н о ч і з 11. н а 12. с іч н я (в с ю д и
старий стиль) засідання пере-
несенод о великої салі,
л о
в ід б у т и с я
сам о
п р о ґо л о -
шепни самостійности.
З в істк ап р о ц е зе.тєк тр и зу в а-
л а К и їв . К о л о б у д и н к уЦ ет
ральної Ради
н аВ о л о д и м и р
с ь к ій в у л и ц і з іб р а в с я в е л и к и й
натовгл. Л ю д и
баж али
б у ти
с в ід к а м и іс т о р и ч н о г о м о м е н т у .
Коли члени Ц ентральної Р а-
ди заняли свої місця, серед чи-
сленної публики,щ о розмісти-
ласян а ґалерії, помітний буза
с и л ь н и й п ід й о м .
За хвилину вийшов голова
Ц ентральної
Р ад и
М ихайло
Г р у ш е в с ь к и йі з а н я в с в о є м іс ц е
п о б іч т р и б у н и .
Члени Центральної Ради,а
також публика привиталиѓ г о -
го оплесками.М . Груш евський
в ід к р и в з а с ід а н н я , в и г о л о ш у -
ю чй промовуп р о причини,я к і
зм у си л и
у к р а їн с ь к и й
п ар л я-
мент прискорити
оголош ення
с а м о с т ій н о с т и У к р а їн и ,н е ч е -
каючин а скликання конститу-
ан ти .
Голос його зпочатку
ін о д і
т р е м т івв ід х в и л ю в а н н я . З ці
л о ї й о г о п о с т а т і в ія л о с в ід о
м іс т ю в е л и к о їй в ід п о в ід а л ь н о ї
хвилини. Чим далі в ін говорив,
т и м б іл і.ш с г о л о с й о г о б р е н ів
т о н а м и р іц г у ч о с т иі п е в н о с т и .
П іс л я
п р о м о ви
М .Груш ев
ський відчитав голосно текст
IV. У н ів е р с а л у .
С п е р ш уу в е л и к ій с а л і з а п а -
ч у вал а
н ад зви ч ай н а
тиш ина.
Всів великому напруж енні,сто-
я ч и , с л у х а л и с л о в а у н ів е р с а л у
А колиМ . Грушевськийп ід
несеним голосом прочИ тав зна-
м ен н и й
у сту п
у н ів е р с а л у
‚о д н и н і У к р а їн а с т а є с а м о с ій
н а ".... г р ім о п л е с к івів
иѓ
ў
Сиві важкі хмари обляглив с е
н еб о ,івоно наче
н агн у л о ся,
н ал и те
водою , навислохм у-
р о ю
покриш кою
н ад
сам ою
г о л о в о ю . П о в іт р я б у л о п о в н е
в о гк о сти , ідощ мов зб и р ав ся
щ о хвилини. Сумно
в и гл яд ав
залитий водою
ш лях,і густі
л іс и п о н у р о с т о я л и
н авк р у ги
т и х і, н е р у х о м і, м о в ч к и с к и д а -
ю чи листокз а листком на м о-
к р у л я с т и н у н а с т іл к у . П т а ш
ки розлетілись, поховались,
г у ч н и й в їд л и в и й к р и к м о к р о г о
к р у к а
п ан у вавс а м
н авк о л о ,
наче глузую чиз сумної агонії
літнього життя,з його мину
лої красий сили.
Сумний краєвид очевидячки
в п л и в а ві на д в о х ‚л ю д е й ,щ е
в е р х и їх а л и т іє ю м о к р о ю ,р о з
т о п т а и о ю д о р о г о ю : в о н и їх а л и
м овчки, понуро, вапнивш и в ід -
логин а голови. Бурказ к р а -
щ о ,г о , к р а м н о г о с у к н ана пе-
редньому давала знати, щ о то
неб у в селянин,я к його това-
р и шу п р о с т ій , с іл ь с ь к ій с в и т і,
а якийсьп ан .
Так проїхали вогш мовчкиз
в е р с т в у п о п ід л іс о м .
Т у т л іс
к ін ч и в с я , д о р о г а
р о зб и в ал ася
на двоє,і н а роздоріжю стер-
чала, похиливш ись низькон а
м а л у ч о л о в ікн а д о р о г у ,з аHH.
V
ж ін к аз д и т и н о ю . О б о єп р и
слухалися пильно:н е чутиб у
л овж е н іч о г о -
Н ем а
ск азав
М ихайло Грушевський.
Н ЕРО БО Ч И ЙГ Р И Ц Ь К ОК Р И В И Й '
В о л и н с ь к и й о б р а з о ќз п о ч а т к у в іс ім н а ц я т о г ов ік у .
(1)
I.
j
6
i
K,с т а р а
к о р ш а . Ш л я х т и ч
Був хмурий
д ен ьв о с е н и
ЗЛ ІЗ
1
П
І Ш
0 В
т у д и
'
а
л
е
33х в и"
І.д и н к у в е р н у в с я .
Н ем а,н е б у л о ,н е б ач и в,
пром овивв ін , глянувш ин а
'д о р о г о ю ,щ о в и л а с я м е ж и р іл я -
м и,пропадаю чив м л і.
Д е с ь п о в е р н у л ин а б ік ,
с к а з а в на те ч о л о в ік , п о р а ю -
ч и с ь к о л о с ід л а . — Де й о г о
тепер знайдеш, аджеж
том у
б іл ь шя к д е н ь , як їх б а ч и .
Ш ляхтич не'сказав нічогой
узявш исьз а боки, м овчкид и -
вився, наче хотів випитатив
дороги, чого йому було треба,
а д а л із н е х іт ю с т а в з н о в ув и -
л ази тин а к о н я.
М ож е Ж ид збрехав,щ об
о д у р и ти ,а м о ж е й не о д у р и в:
х іб а
м а л и й с в іт ; а д ж е ж
н е
в п е р ш е т ік а є ,н е п ід е п р о с т о
дорогою ,щ об його
зл о ви л и ,
метикував тимчасом
ч о л б -
в ік .
Ш л я х т и ч в ід їх а вв ід к о р ш м и
на дорогуі знов став, не зна-
І-
очи, щ о йому робити.
Тю ,б о д айї м всяч и н а!—
п р о м о в и вв ін н а р е ш т і, п о в е р -
нув коняй вдаривш и, пустився
н а з а д м е ж и л іс о м т іе ю жд о -
р о г о ю ,ш о п р и їх а в . Ш в и д к о
з н и к л иоба в т у м а н і.,
З а к іл ь к а х в и л и н , як не ч у т -
но сталой коней, м іж дерева-
м и л іс у В и г л я н у л а я к а с ь ф іг у -
ра,і озираю чись, вийш овп о -
л о в іќ ,
п о с т о я в ш и к іл ь к и ч а с у ,і в е с е
л и й у с м іх р о з л и в а в с ян а й о г о
л и ц ю . —Н е д у м а вя , щ о б .з а -
л ізв ін т а к д а л е к о .Т а т е п е р ,
хвалити Бога,н е вернеться,
д о д авв ін весел ой
п ер ех р е-
сти в ся.
Н ев е р н е т ь с я ,
х вал и ти
Б о га,
-о б із в а л а с я ж ін к а , п о -
м а .л у
перекладаю чи
н а
р у ц і
д и ти н у .
О т як би неп о ч у л и , та не
сх о в ал и сь!
Л едвиж
в сти гл и
звернутиз дороги! Д обре,щ о
дитина спала, а то булобнам !
р а д ів ч о л о в ікі п р о с т я г н у в
руку попестити дитину.
Н ер у ш , с п и т ь ! Т а 'х о д ім ,
б о з м е р з л а , н о г и о д у б .л и , в во-
ді сидячи.
Ч о л о в ік
п ер ек и н у в
зн о ву
кл у н о к, щ о н іс н а п л еч ах ,
ш о в д а л і д о р о г о ю ; ж ін к а
ч и м ч и к у в а л аза н и м . в о д н ій
руці м ала
д и ти н у ,в
д р у г ій
то р б и н у .В
о т ій т о р б и н і
клунку булов с е добро їх .Ц е
були селяни
Іван Кривий,
чи Іван Гричук,я к в ін звався
в о с т а н н ь о м у с е л і,з
ж ін к о ю
Ганною ,щ о втекли
в ід
п ан а
ш укати,д е кращ е; четвертий
день вонивж е йш литаќ, зде-
б іл ь ш о г ов в е ч е р і, а б о 'р а н о ,
та в ночи, а б о переховую чись
л іс а м и . С ь о г о д н я б у л и п іш л и
в ж е с м іл и в іш е п р о с т о ш ля-
х о м ,н е с п о д ів а ю ч и с ь п о г о н і,
та завчасу
п о ч у л и
т у п о т ін н я .)
с х о в а л и с яв р ів т а й п е р е с и д іл и
там .
Вони пройш ли мрвчкив е р -
с т в у , п о т ім д р у г у . Т я ж к о б у л о
й ти
п огрязю ці в
х о л о д н ій
м л і, несучи клунки. Сумнад о
р о га
н езаб ар о м
п р о гн ал а
із
веселощ і,і вони тяѓлися ѓю ну
рой тяж ко. Н ареш тіта похила
к о р ш м ан а р о з п у т т і'в с т а л ап е-
редНИМ И.
П р и стан ем о ,ч и
п ід е м о
д а л і? с п и т а в ч о л о в ік .
П ід е м овж едо с е л а , вж е
мабуть недалеко, кращ ен іж
т у ту Ж и д ів ,
- в ід к а з а л а ж ін -
к а.
В о н и п о р ів н а л и с я
з
корш -
м ою .Чоловік позирнув разом,
сп и н и всяй п о вер н у вд о н е ї.
К удити , Г р и ц ьќ ў ?
Та зараз.
Б у д е ш г о р ів ќ ў п и т и ?Т ак
рано? П окинь,щ е Ж ид' якне-
будь перекаж е.
Н е п е р е к а ж е , —-в
ч о л о в ік .
Н е х о д и , Г р и ц ь ќ ў ! Ж ін к а
в з я л а й о г оз а 'п о л у .
- Е ! —- с е р д и т о к р и к н у в ч о
л о в іќ ,.в и р в а р ш и д о л у , п о к и н у в
к л у н о к Г г ііш о в д о ' к о р ш м и .П о
тих переж итих
р ан оі
стр ах а
нерви просили поживи,і годі
б у л ої х п е р е б о р о т и . .Ж ін к ап о
ч ал а
заб ав л я ти
р `о з б у д ж е н у
д и ти н у ,
пром овляю чид о н е ї,
х о ч д и т и н а ѓЦ ен е р о з у м іл ан і-
ч о гр ,бо не м ала йп ів р о к у
Г р и ц ько
вийш ов
ти м ч асо м
бадьорой узяв клунка знову:
г о р ів к а в е р н у л а й о м у в е с е л о -`
щ іі розвязала язика.
Ц ея певне знаю , бала-
в ін , -- щ о скДзав панови j
той рудий Ж иду Грицьќў
с ь к ій к о р ш м і; н е х а й т е п е рп ан
йому подякує, .щ о проїздився
без ньогон е заїхаЛ ибз а мною
так далеко. Х валити Бога,
н е б у л оз ним п с ів ,о т о б у л о б
п о г а н о . Я як т ік а в
зЛ итви
то менез хортами ш укали,і
собаки мене пізнали,бо я був
за парубкав панай годував
їх ч а с т о ;а в м е н еб у в і д у х у
н ав :як бип ій м а л и , то й душ у
ви б и л и бз м ен е, так и й пан був
л и х и й !
Ж ін к ан е в ід к а з а л а н іч о г о .
Д ай м ені хлопця, нехай і
йогош е трохи понесу,в тебе
м аб у ть
іруки заклякли!
сказав Іван
іпомалу узявш и
одною рукою
сина, почавй о -
мун а губах виробляти
в сяк і
ш туки.
С к іл ь к иМ и п р о й ш л и :б у -
дез десять миль? спитала-
с я ж ін к а .
Буде, буде вж е! Ц еж м и
вже Дубно проминули десь.
Х оч б и ,п р и стати
д ен е-
будь, а то йдемо, йдемо,і н е
знати куДи.
Я к би деп о т р а п и т и
добре село! М ені сам ом ух і-
б ан е д о к у ч и л о ?'
Т ак балакаю чи, вийш лив о -
ін ад ш ироку долину,щ е
п р о р и л а я к а с ь р іч к а . Д о р о г а
вилася понад нею . Туманк у -
т а в р іч к уй о ч е р е т и , л е д в из н а -
тц . П очав накрапати дощ , щ о
далі,т о дужче. Ганна заверну-
ла полу свитиний вкрила собі
го л о вуй д и ти н у .
О ті с е л `о м а н я ч и т ь , т р е б а
п р и стати ,д о щ п ер еч ек ати .
а л і б у д е ),j
‚с л а в а ", з д а в а Н о с іч , р о з н е -
с у т ь м у р и б у д и н к у ^ О в а ц іїпс
-
р 'е т в о р и л и с ян а б у р х л и в ум а-
н іф е с т а ц ію
н а ц іо н а л ь н и х
по-
ч у в а н ь у к р а ін с ь к о їѓ с т г у л н ц і
І в р е ш т і, к о л и М и х а й л оГ р у
ш евський вимовивО с
т
а
н
н
істо .
в а У н ів е р с а л у , щ о ,з
а
к
л
ик
а
л
и
в с іх г р о м а д я н с а м Ь с т іііи ..іу
к р а їн с ь к о ї Р е п у б л и іин
е
п
о
х
и
д
но стояти нас
т
о
р
о
жіз
д
о
б
у
т
о
ї
волі та правів
с
і
ма
''С И Л А М И
ронити свою волю
іідУ СІ
` і
рогів, члени Центральної Ради
п `о ч а л и
с п ів а т и
ня
ці
фа
л
ь
ниі
і
г и м н , я к и й п ід х о п и і'иВСІП А Н
с у т н і.
Б у л ац е н езаб у тн ії н .,
с т а х в и л и н а , к о л и іа ш о н а л ь н
змаганнят а патріотизм нації
ск о н ц ен тр у вал и ся
о
Ьн
о
мі
дкті збірної волі- рутис а м
глиною ,н і в ід кого незалсж
пою держ авою .
:
ХТ
О
б у вС В ІД К О М
J U T I
П Р Д
тому навіки залиш иться в па-
мяті ш ляхотна постать Голо-
ви Ц ентральної РадН
ц ьо-
го новочасногоа п о іт о.Т Ав и -
зво л ен н я
Б а т ь к ів ш іП іи ,
Я К И Й
віддавв с е своє багатоїр.,ІШ`
т а л а н о в и т е ж и т т я Ў к р а їн :.
К оли
з а к ін ч и л о с я.Н Еіс і
р и ч н е" засід ан н я
у к р а їн с ь к о ї
парляменту, була глибокаш
мован іч . Н а д Киевоі розки
тіўло своє ш атро зоряне кебі
Б у вМ О Р О ЗІр
и
ПІ
В СНІ
ПІ
І
І
Ді
'
гами. Д есь далеко на дів м
березі Д ніпра чутно бўую стрі
л я н и н у ,я к а и а п о в н ю в іл а
в о г о ю н іч н у т и ш у .
З в ід т и ,з п ів н о ч і,ді
дуж е, дуж е далеко, насувалася
гр ізн а
ворожа сила
й оское
сь к о гоім п е р іа л із м у .
' („Д і
л о -).
Н ІМ Е Ц Ь К О -П О Л Ь С Ь К И ЙПАР
АДОКС
Хто кого одурить? Так о
ц ін ю ю т ьу с в іт о в ій п р е с іП О Л Ь -
с ь к о -н ім е ц ь к у
п р и язн ь,
щ е
зя в и л ася
п іс л я п р и х о д уГ іт
л єр ад о вл ад и
вН ім е ч ч и н і
К о ж н о `п у
ясн о ,щ о
Г іт л є р
п іш о вн а з г о д уз П о л ь щ е юн е
з а д л я „п р е к р а с н и х о ч е й " П і.
с у д с ь к о г о . Т а к о ж ' П іл с у д с ь к и й
з м ін и в
п о л ьськ у
загр ан и ч н у
політику виключнод л я осяг-
н ен н я
п евн о їі
м ети ,щ о ле-
ж и т ьв ін т е р е с і п о л ь с ь к о їд ер -
рж ави.-
Я к би ми не о ц ін ю в а л из а -
г р а н и ч н уП о л іт и к у Н ім е ч ч и н и
єр іч б езу м о в н а,щ о
в и р іш а л ь -
ною проблемою
в н ійб у л и , є
і д о в г и йч а с б у д у т ь в ід н о с и
ниа Ф ранцією .І то незалеж но
в ід р е ж ім ів , ш о є в цих д в о х
к р а їн а х .Б у в н е д а в н очас, ко-
л и ч іл ь н и й п р е д с т а в н и к д е м о $
к р а т н ч н о ї Ф р а н ц ії, К л є м а н с о ,
г о в о р и в ,щ о Н ім ц івє Н а с в іт і
з а б а г а т оіщ о б у л о б ив ін т е р е -
с і Ф р а н ц ії, щ о бї х с т а л о м е н ш е
я 'к и х2 0 м іл іо н ів . Ц е за-
являв Клємансон а адресуд е -
м о к р а т и ч н о ї н ім е ц ь к о ї р е п у б -
іи к и !
Новий, диктаторський
р е
ом ,щоз а п а н у в а в у Н ім еч
ині в ід 1933 року, сильноз а
н е п о к о їв
Ф р а н ц ію .
Н ім е ц ь ќ
ви м о ги
щ одо
р ів н о и р а в н о с т и
зброєння, виступленийН .
іи н из С о ю з у Н а ц ій , р о з б у д о -
ва воєнного промислут а армі
в с ец е в ід ч у л а Ф р а н ц іяя к
б езп о сер ед н ю
за гр о зуд
л
я
се-
б е. Ф р а н ц ія в ір и л ав т р а д и ц ій -
н у в ір н іс т ь с в о є ї „п р и я т е л ь к и `
П о л ь щ і.А ле П о л ь щ а
п іш л а
св о єю
дорогою ,
незалеж но
в ід Ф р а н ц ії.
Н а'
щ о
ч и сл и ть
П іл с у д -
ський? Я кійо
г
о
дальш і пляни
у в ід н о с и н а хд
о
Н ім е ч ч и н и ?
Булив пресі здогади,щ о,
м о в л яв ,
П ольщ а
в ід с т у п и т ь
Н ім е ч ч и н і Д а н ц іґ с ь к и й
к о р и
д о р ,а сама візьме собі'за т е
н о в и й „к о р и д о р " ч е р е з Ў к р а ї-
ну,д о Чорного моряв Одесі
Але хто хоч трохи знаєн а-
Ст
р
о
ї ВСІ
Х П О ЛЯКІ
В,Т
ОЙ;Му
-
сить признати, щ о цей ш лях
б у в
б и
ч и сто ю
ф ан тазією .
К ож дий
п о л ьськ и й
у р яд ,
в ід в а ж и в с я б
лиш ити
Н ім ц я м
заселене П оляками
Б а л т ій с ь к е
побереже, втратив
б и
ґр у н т
п ід с о б о ю . О ч е в и д н о П о л ь щ а
н е в ід м о в и т ь с яв ід н о в о г ок о -
ридоруд о О деси,алетак, щ о-
б ип р и н ір л и ш и в с ьі Б а л т ій -
ськ и й
к о р и д о р ,
днями, колив
сі зроблено спробу
т }іП олякам , щ о їх
н а С х о д і, а не над Ба
м о р е м , ц іл а п о л ь с ь к а
голіз о р ган ам иII
го
п ід н я л а
гучн и й
п р о ти
н ім е ц ь к и х
С
І
ИМ
,:Д Ю І-
Супроти польськихЗ А Я В
„н е д а м и з є м і, с к о н дн аш( И:
Н ім ц іт е ж п р о г о л о ш у ю т ь ,ш о
н он и
н ік о л и
н еп е р е б о л іќ л і,
т о ї р а н и ,щ о в ід р із а л аВ ІД Н і-
м е ч ч и н и С х ід н ю
П р у с ііо .
І в с ю д иц і „д ід и ч н іВ О Р О Г И `
в ед у ть
як у сь
с п іл ь н у
загр а-
н и ч н у п о л іт и к у . Н е м аС У М Н ІМ ..
щ о Г іт л є рб у взм уш ений п р и -
с т а т ин а п о л ь с ь к і п р о п о з и ц ії,
б о в ід ч у в а в ,щ о Н ім е ч ч и н аі-
зо л ьо в ан а
вЕ в р о п і.
П р о д о п о м о г у П іл с у д с ь к о г о
Н ім е ч ч и н і. Г іт л є р г о в о р и вй ў -
б л и ч н о
з
в е л и к ѓ ім
п ри зн ай -
зя м ,і в д я ч н істю . А ле П ілсуд-
ьк и й
м о в ч и ть.
П іл с у д с ь к и й
зн ає,щ о сл о в а
П О Л О В А .
С воєю
п о л іт и к о ю
зближ сн-
я
зН ім е ч ч и н о ю
П іл с у д с ь к и й
оче виграти
ч а с . В інп е в е н ,
щ оч а с п р а ц ю єд л я П о л ь ш і,
а Н Єд л я Н ім е ч ч и н и . Н ім е ч ч и н а
-
к р ай
п р ом и сл ов и й ;П оль-
щ а
переваж но
сел ян ська
к р а їн а . Ч и с л о н а р о д ж е н і,УН І-
меччиніш о року вменш ається,
а л е п р и р іс т П о л я к ів д у ж ев и -
со к и й . П іл с у д с ь к и йВ ІР И Т Ь ,ш о
ч е р е з10 р о к івЛ Ю Д Н ІС Т ЬП О Л І.-
щ і буде складатин е половин,
н асел ен н я
Н ім е ч ч и н и ,як ге-
п ер , а вж е двіт р е т и н и .
Д л я с в о є ї м е т и П іл с у д с ь к и й
в и б р ав
зр у ч н и й
м ом ентН і-
меччинй,в своїх загранично
п о л іт и ч н и хтруднощ ах, на і
як и й
ч асг о т о в а
іа б )ІИ
к о р и д о р ",аби лиш м атиг р о -
хи вільну руку щ одо Ф ранні
А щ о,як Ф ранція знайдес и
с іб п о м и р и т и с яз П т л е р о м
п о р а д и т ь Н ім е ч ч и н і з а д о ю:
н и ти
с в о ї'
ап ети ти
кош том
П о л ь щ і?
Безперечно, Поляки прядут
д у ж е т о н к у н и т к у с в о є ї п о л і-
ти к и . А ле де то н к о , там і
р в е т ь с я ... Т и м ч а с о м
Н ІМ Е Ц Ь К А
п о л ьськ и й
парадокс иритяг-
.т о г о с в іт а
В . Р.
С В О Б О Д А ,С УБ О 'Ѓ А ,45-г р ІР У Д Н К'Ю .-4.
КАРД И Н АЛІП А Р О Х
е р и к а н с ь к ій пресінабра.-(ли дальш а терпеливість пере-
рокого розголосу супе- стає бути чеснотою ,а стаєви -
м іж к а р д и н а л о м , В и л іе -' к р у г о м б о я г у з а .
)-
К о н е .т о м
р и м о -к а т о -.
їма р х и е п и с к о п о м
Б о-j
П и т а н н я ю р и с д и к ц ії.
. р н м о -к а т о л и ц ь к и м
„П е р е д о в с ім ш а н о в н и йк а р -
д н н а л ", г о в о р и в
о.К о к л и н ,
„с т а в и т ь п р а в и л о ,щ о с в я щ е -
ник м ає говорити тількид о
с в о їх п а р о х ія н ,а е п и с к о пм ає
обм еж атисяд о своєї діецезі:
К олит а к , каж ео . К оклйн,т о
к ар д и н ал
п о ви н ен
п ам я тати ,
щ ов іл н е м а є ю р и с д н ц іїн а до .
Коклином,а тільки владун а д
своєю дієцезією ,ітаку владу,
яку йому поручить
п ап ськ и й
делегат.І пригадує даліо. К о-
к л и н к а р д и н а л о в ѓ і О о н е л о в и ,
щ о кардинал не м ає праваг о -
воритиз а католицьку церквув
А м е р и ц і,
ні.н а к и д а т и
св о єї
думки лю дям поза своєюд іє -
цезією .
„Н а с т а ві
Д іт р о й т і,
О МЕ .Коклином. Супе-
к ік ам ає ш ирш е значінняп е-
едрвсім тому,щ о вона зачі-
важне питання церковної
Д И С Ш ІП Л ІЙ К,як
ви дн о
вж е
з
:о .ш оЗодного боку стає
,;а '.у . с е б т о о д и нз н а й н и ж -
н х ін к івУ р и м о -к а т о л и ц ь к ій
іе р к в і,а з д р у г о г о б о к ук а р -
ќнад,себто одинз найвищ их
ч и н івУЦ ІЙ ц е р к в і . П о д р у т е `
м іж к а р д и н а л о мі с в и щ е
нпуом зачіпаєп о суті важ не
н і ін н я ц е р к о в н о ї п о л і т и к и
л е п и т а н н я ,я к м ає ц е р к в а
ґавитисяд о найваж ніш оїн:
ю р іт ь б иВ с в іт і,д о б о р о т ь б и
.-. б а г а ч а м ий н е з а м о ж н и м и
Д ля У к р а їн ц ів с п р а в и , п о р у
ан ;.ў п е р е ч к о ю , в а ж н і ще й
національного боку,б о вони
ќдаю ть луж е повчаю чеС`в іт л о
.: р іж н і с у п е р е ч к им іж в и щ и -
,:I IН И Ж Ч И М И
Ц Є Р К О В Н Н М И
Д І-
‚.с .ііізар іж н і п и т а н н я ц е р -
вн: д и с ц и п л ін иТ А с у с п іл ь -
.. д р .ш е д л и в о с т и .
Становище кардинала.
С уперечка,я к каж ео . К о-
іи н , іс н у в -іл зв ж е н е в ід н и н і.
Ч а .`.и К о к л и нц е в ід о м и й
іРО П іл н и к Н Ар а д іо . Р а д іо м
а в ід у єв ін п о т р е б у
зав е-
-Ч И Я
Н Ас в іт і КРАЩ ОЇ
с у с п іл ь -
сп р авед л и во стий си р ав ед -
ів іш о іГ О С П О Д А Р К И .
Я ка
не
І
.
І
би
ВНУТРІШ НЯ
в а р т іс т ь
Г О суспільної програми,н е
їсться заперечити,
.ц о в ін
ивав людям
П Е В Н У
с в ід о -
іс т ь ,Т О
вС В ІТ І н е все так, як
ів и н н оБ У Т И ,
Т Ащо в
с в іт і
‚.е б а багато поправити.К ар-
:н а л В и л іє м О о н е л в и с т у -
в проти проповідейО .К о-
ннавж е двар а з и , але О . К о-
И .ІН Аце неп р о т е с т у в а в . Т а
К о кли нЗ М ІН И В св о ю
н о ве-
ОКУ, КОЛИ
К А Р Д И Н А Л
з прива-
с в о їх
Н Е Д А В Н І Х ,
Ш ИРОКО
н ткован и х
Ў Р О Д И Н ,
у
с в о їЃ :
о ю в іЗ газетя р ам ин а зап и т,
.В ІНд у м а єп р о п р о п о в ід и
Коклина, виступив проти
О ГО втретє словами:
..Явсе щ е с т о юн а с в о ї мд а в -
Истановищ і,А сам е, щ о це
же небезпечно
дляк а т о -
цького свящ еникаа б одля
огонебуь церковного діяча
ш ати сяВ ек о н о м іч н у або по-
гичну боротьбу. Очевидно,
Ісвящ еник мусить цікавити-
добробутом убогих, а л е в ін
В И Н Е Н
мати глибокийІ доб-
ірівноваженнй змисл спра-
т И В О С Т Н , щ об 'д е р ж а т и с в о ї
К Ин а б ікВ ІД в а г и . М іс ц ес в я -
еника
в
Ц Е Р К В І ,д е
в ін
м ає
ю иовідувати слово Бога.
„Н аМ О Ю д у м к у , с в я щ е н и к
ви н ен
держ атися
ви со к и х
ад голови церквит а вели-
х докторів' церкви. Треба
иятати,щ о можна квестіо-
вати
п о ясн ен н я
к о тр и м н е-
л і. поодиноким священиком
ц и к л іќ п а п и
Л ь в а XIII-г о ,
О
к о ж д и й х р и с т ія н и нм ає
)а в о к в е с т іо н у в а т итак і єн-
ік л ік и ,Ан е т іл ь к и п р и й м