Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BT Hidrocacbon - HD giai

BT Hidrocacbon - HD giai

Ratings: (0)|Views: 665 |Likes:
Published by bi_hpu2

More info:

Published by: bi_hpu2 on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

 
http://ebook.here.vn Ti min phí eBook, ð thi trc nghim, t lun các môn hc. 
HYDROCACBON
 
II.1 – BÀI TP GIÁO
KHOA
 
I.1.1 BÀI TP V CÔNG THC CU TO – ðNG ðNG
 – 
 
ðNG PHÂN – DANH
PHÁP
 
I.1.1.1 Bài tp vñng ñng
 
 
Phương pháp :
 Có 2 cách xác ñnh dãy ñng ñng ca các hydrocacbon :- Da vào ñnh nghĩa ñng ñng- Da vào electron hóa tr ñ xác ñnh
 Lưu ý :
 C luôn có hóa tr IV tc là có 4e hóa trnC s có 4ne hóa trH luôn có hóa tr I tc là có 1e hóa tr- Parafin chính là ankan, dãy ñng ñng parafin chính là dãy ñng ñng ca CH
4
.- Olefin chính là anken, dãy ñng ñng olefin chính là dãy ñng ñng ca C
2
H
4 
- Ankadien còn ñưc gi là ñivinyl- Aren : dãy ñng ñng ca benzen.- Hydrocacbon : C
x
H
y
: y chn, y
2x + 2 
 
Bài tp ví d :
 
Ví d 1:
Vit CTPT mt vài ñng ñng ca CH
4
. Chng minh công thc chungca dãy ñng ñng ca CH
4
là C
n
H
2n+2
.
GII
:
 Da vào ñnh nghĩa ñng ñng, CTPT các ñng ñng ca CH
4
là C
2
H
6
,C
3
H
8
, C
4
H
10
,…, C
1+k 
H
4+2k 
Chng minh CTTQ dãy ñng ñng metan CH
4
là C
 
n
H
2n+2
: 
21
 
http://ebook.here.vn Ti min phí eBook, ð thi trc nghim, t lun các môn hc. 
Cách 1: Da vào ñnh nghĩa ñng ñng thì dãy ñng ñng ca metan phi là:CH
4
+ kCH
2
= C
1+k 
H
4+2k  
Tìm mi liên h gia s nguyên t C và s nguyên t Hðt
Σ
nC = 1 + k = n
Σ
nH = 4 + 2k = 2(k + 1) + 2 = 2n + 2 Vy dãy ñng ñng farafin là C
n
H
2n+2
(n
1)Cách 2:Da vào selectron hóa tr :- S e hóa tr ca nC là 4n- S e hóa tr ca 1C dùng ñ liên kt vi các C khác là 2
S e hóa tr ca nC dùng ñ liên kt vi các C khác là [2(n-2)+2] = 2n–2 (vì trong phân t ch tn ti liên kt ñơn)(S dĩ “+2” vì 1C ñu mch ch liên kt vi 1C nên dùng 1e hóa tr, 2Cñu mch dùng 2e hóa tr.- S e hóa tr dùng ñ liên kt vi H: 4n–2n-2 = 2n + 2- Vì mi nguyên t H ch có 1 e hóa tr nên s e hóa tr ca (2n+2)nguyên t H trong phân t là 2n + 2.
Công thc chung ca ankan là C
n
H
2n+2
(n
1) Cách 3:Metan có CTPT CH
4
dng C
n
H
2n+2
dãy ñng ñng ca ankan làC
n
H
2n+2 
Ví d 2:
CT ñơn gin nht ca 1 ankan là (C
2
H
5
)
n
. Hãy bin lun ñ tìm CTPT ca cht trên.
GII
:
 CT ñơn gin ca ankan là (C
 
2
H
5
)
 
n
. Bin lun ñtìm CTPT ankan ñó:Cách 1:
 Nhn xét 
: CT ñơn gin trên là 1 gc ankan hóa tr 1 tc có kh năngkt hp thêm vi 1 gc như vy na
n = 2
CTPT ankan C
4
H
10 
Cách 2:Cách 3:CTPT ca ankan trên : (C
2
H
5
)
n
= C
x
H
2x+2 
2n = x và 5n = 2x + 2
5n = 2.2n + 2
n = 2.
CTPT ankan : C
4
H
10 
Ankan trên phi tha ñiu kin s H
2.s C + 2
5n
 
2.2n + 2 
n
 
2n =1 thì s H l
loin= 2
CTPT ankan là C
4
H
10
(nhn)Vy CTPT ankan là C
4
H
10 
22
 
http://ebook.here.vn Ti min phí eBook, ð thi trc nghim, t lun các môn hc.  Ví d 3 :
 Phân bit ñng phân vi ñng ñng. Trong s nhng CTCT thu gn dưi ñây, nhngcht nào là ñng ñng ca nhau? Nhng cht nào là ñng phân ca nhau.?
CH
3
CH
2
CH
3
 CH
3
CH
2
CH
2
Cl CH
3
CH
2
CH
2
CH
3
 (1) (2) (3)CH
3
CHClCH
3
(CH
3
)
2
CHCH
3
CH
3
CH
2
CH=CH
2 
(4)(5)
(
6) CH
3
CH=CH
2
CH
2
CH
2 
(7)CH
2
CH
2 
CH
3 
CH
3 
C=CH
2 
(8)(9)
GII
:
 
Phân bit ñng phân vi ñng ñng : xem I.2.2/12
Nhng cht là ñng ñng ca nhau là : 1 và 5 hoc 1 và 3(ankan); 6 và 7 hoc 6 và 9(anken).
Nhng cht là ñng phân ca nhau : 2 và 4; 3 và 5; 6 và 9 và 8. 
 
Bài tp tương t :
 1) Vit CTPT mt vài ñng ñng ca C
2
H
4
. Chng minh CTTQ ca dãy ñng ñng caetilen là C
n
H
2n
, n
2 nguyên2) Vit CTPT mt vài ñng ñng ca C
2
H
2
. Chng minh CTTQ ca dãy ñng ñng caaxetilen là C
n
H
2n-2
, n
2 nguyên3) Vit CTPT mt vài ñng ñng ca C
6
H
6
. Chng minh CTTQ ca các aren là C
n
H
2n-6
,n
6 nguyên
II.1.1.2 Bài tp vñng phân – danh pháp :
 
 
Phương pháp vit ñng phân :
 
 Bưc 1
: - T CTPT suy ra cht thuc loi hydrocacbon ñã hc nào.- Vit các khung cacbon
 Bưc 2
:- ng vi mi khung cacbon, di chuyn v trí liên kt bi (nu có), di chuyn vtrí các nhóm th (nu có).- Nu có ni ñôi hoc vòng trong CTCT ca cht thì xét xem có ñng phân hìnhhc không.
 Bưc 3
: - ðin Hidro.
 Lưu ý
: làm xong phi kim tra li xem các nguyên t ñã ñúng hóa tr chưa. 
23

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Trương Pham liked this
thoriyp3 liked this
Tam Duong Tran liked this
Tam Duong Tran liked this
chipro_1993 added this note
phan loai va phap giai hoa
Tam Duong Tran liked this
keokudo liked this
khongkhuatphuc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->