Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dinlerde cennet ve cehennnem kavramı Cemal_ERGUN_TEZ

dinlerde cennet ve cehennnem kavramı Cemal_ERGUN_TEZ

Ratings: (0)|Views: 836 |Likes:
Published by halil53
dinlerde cennet ve cehennnem kav
dinlerde cennet ve cehennnem kav

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: halil53 on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

 
 I
KAHRAMANMARA
Ş
SOSYAL B
L
MLER ENST
TÜSÜSOSYAL B
L
MLER
ENST
TÜSÜTEMEL
SLAM B
L
MLER
ANAB
L
M DALIÖZETYÜKSEK L
SANS TEZ
 KUR’AN’IN CENNET CEHENNEM ANLAYI
Ş
ININ D
Ğ
ERD
NLERLE KAR
Ş
ILA
Ş
TIRILMASICemal ERGÜNDANI
Ş
MAN: Prof.Dr. M. Kemal AT
KYıl: 2006, Sayfa:105Jüri :
 
Prof.Dr. M. Kemal AT
K
 
: Yrd. Doç.Dr. Zekeriya PAK.: Yrd. Doç.Dr. Hamza KARAO
Ğ
LAN
nsanın kendi özgür iradesiyle yeryüzünde gerçekle
ş
tirdi
ğ
i her türlü eylem,tutum ve davranı
ş
ın ölüm ötesi hayatta bir
ş
ekilde kar
ş
ılı
ğ
ının verilece
ğ
i hususu,ba
ş
ta Kur’an olmak üzere ahiret inancına sahip di
ğ
er dinlerin kutsal metinlerindeve mitolojik anlayı
ş
larda ortak bir unsur olarak yer almaktadır.
nsanın ölümötesinde kar
ş
ıla
ş
aca
ğ
ı bu durumun olumlu boyutu Kur’an’da “cennet”, olumsuzboyutu ise “cehennem” olarak isimlendirilirken, bu olgu di
ğ
er dinler vemitolojilerde de anlam itibariyle benzer lafız itibariyle farklı kelimelerleisimlendirirlmi
ş
tir.
yili
ğ
in ahiretteki kar
ş
ılı
ğ
ı olan cennet, bütün dinlerde ye
ş
il, a
ğ
açlı, gölgeli,insanın zevkine hitap edecek her türlü nimetleri içeren bir mekân olarakkar
ş
ımıza çıkarken, suçun kar
ş
ılı
ğ
ı olan cehennemin ise her tülü i
ş
kence ve azabınoldu
ğ
u, insana sıkıntı, ıstırap, acı ve elem veren bir yer olarak tasvir edildi
ğ
inigörmekteyiz.Kur’an ve di
ğ
er dinlerdeki cennet ve cehennem tasvirleri genelde biribirinebenzemekle birlikte bazı noktalarda ayrılmaktadır. Bu benzerli
ğ
in nedeniüzerinde farklı yorumlar yapılabilirse de, kanaatimizce bu durum, bütün dinlerinözgün yönleri itibariyle ilahî bir kaynaktan beslenmi
ş
olmalarıyla izah edilebilir.Görülen bazı farklılıklar ise, di
ğ
er dinlerdeki tarihî süreç içerisinde meydana gelenmuhtemel tahriflerle izah edilebilece
ğ
i gibi, dinlerin do
ğ
du
ğ
u co
ğ
rafi
ş
artlar ile oco
ğ
rafyada ya
ş
ayan insanların sosyo-kültürel yapılarının farklı olmalarındankaynaklandı
ğ
ı da söylenebilir.Anahtar kelimeler: Kur’an, Tevrat,
ncil, Mitoloji, Cennet, Cehennem
 
 II
DEPARTMENT OF OF ESSENTIAL ISLAMIC SCIENCESINSTITUTE OF SOCIAL SCIENCEUNIVERSITY OF KAHRAMANMARA
Ş
SÜTÇÜ
MAMABSTRACTMA ThesisUNDERSTAND
NG OF THE QUR’AN FOR THE PARAD
SE ANDTHE HELL
N COMPAR
SON W
TH THE OTHER REL
G
ONSCemal ERGÜNSupervisor: Prof.Dr. M. Kemal AT
KYear: 2006, Page:105Jury : Prof.Dr. M. Kemal AT
K: Asist. Prof.Dr. Zekeriya PAK: Asist. Prof.Dr. Hamza KARAO
Ğ
LANThe belief that every free deed, attitude and behaviour of human would be judged accordingly in Hereafter takes place in the Qur`an in common with otherreligious and Mythology texts that have a belief of a judgement day. The gooddimension of the state that human will face in hereafter is named Jannah (HeavenGarden) in the Qur`an, while the negative dimension is called Jahannam (Hell). Inother religions and myths, the same “phenomena” is expressed in words which areclose in meaning but different in expressions.Jannah appears to be a green place with shadowy trees where it includesevery kind of blessing, which addresses human pleasure, whereas Jahannam seemsto be portrayed as a misery, grief and pain giving place, wherein one shall face allkinds of severe punishment and tortureDespite the similarities of how Jannah and Jahannam are portrayed in theQur`an and other religions, they differ on certain points. Such similarities can beexplained by the fact/assumption that they are all fostered by the same divinesource in their original characteristics, yet there is a room for differentinterpretations. The dissimilarities however can be either explained by the possibledeviations and alterations that other religions had gone through in the course of history or by the fact that due to birthplaces of the religions, people have haddifferent socio-cultural backgrounds, depending on the geography they had livedin.Keywords: Qur`an, Torah, Bible, Mythology, Heaven, Hell
 
 III
ÖNSÖZ
Kur’an ve ahiret inancına sahip di
ğ
er din ve mitolojiler incelendi
ğ
inde, insanındünya hayatındaki tutum ve davranı
ş
larından sorumlu oldu
ğ
u, bunların mutlakade
ğ
erlendirilece
ğ
i ve ölüm ötesinde kar
ş
ılı
ğ
ının verilece
ğ
i
ş
üncesinin var oldu
ğ
ugörülecektir. Durum böyle olunca, ölüm ötesi hayatın, bütün din ve mitolojilerde,iyiyli
ğ
in ve kötülü
ğ
ün kar
ş
ılı
ğ
ı olarak dualist bir yapıda olması kaçınılmazdır.Bu ba
ğ
lamda Kur’an, ahiret hayatını “cennet” ve “cehennem” kar
ş
ıtlı
ğ
ı ile sunar;iyilerin ebedî yurdu olarak cenneti bütün güzellikleri ile tasvir ederken, cehennemi dedayanılmaz bır ıstırap mekânı olarak tanıtır. Aynı durum, farklı isimlendirme vekavramlarla da olsa, di
ğ
er dinlerde ve mitolojilerde de görülür.
ş
te bu çalı
ş
manınamacı, bu durumu temel kaynaklardan ve ilgili çalı
ş
malardan yola çıkarak dahayakından tespit etmek ve ba
ş
ta Kur’an olmak üzere dinler ve mitolojilerin konuyayakla
ş
ımı arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya çıkarmaktır.Asıl amaç, Kur’an ile di
ğ
er din ve mitolojiler arasında bir kar
ş
ıla
ş
tırma olmaklabirlikte, burada tarihte ve günümüzde ya
ş
amı
ş
ve ya
ş
ayan tüm dinleri böyle birara
ş
tırma çerçevesinde ele almanın da mümkün olmadı
ğ
ını belirtmek isteriz. Bunedenle, öncelikli olarak günümüzde ya
ş
ayan büyük dinler ile tarihteki din vemitolojilere örnek te
ş
kil edebilecek bazılarıyla konuyu sınırlandırma yoluna gittik.Kar
ş
ıla
ş
tırma açısından daha uygun olaca
ğ
ı
ş
üncesiyle, önce di
ğ
er din vemitolojilerdeki cennet ve cehennem anlayı
ş
ını genel hatlarıyla ortaya koyduk. Sonra da,Kur’an’ın meseleyi nasıl takdim etti
ğ
ini ele aldık. Kur’an’ın cennet ve cehennemanlayı
ş
ını, di
ğ
erlerine kıyasla biraz daha geni
ş
çe ve iki bölüm
ş
eklinde incelediktensonra, her bir bölümün sonunda Kur’an ile di
ğ
er din ve mitolojiler arasındakar
ş
ıla
ş
tırma yaptık.Sonuç bölümünde ise, ara
ş
tırmamız sonocunda ortaya çıkan bulguları, bilimselölçüt çerçevesinde ve genel hatlarıyla sunduk.Ara
ş
tırmamız esnasında ayetleri meal olarak verdik. Zaman zaman kendiinisiyatifimizi de kullanmakla birlikte bu konuda kaynakçada belirtilen meallerdenyararlandık.Böyle bir çalı
ş
ma ile bu konuya ilgi duyanlara ve bu sahada bundan sonraara
ş
tırma yapacak olanlara da daha derli toplu bilgiler sunmak suretiyle katkı sa
ğ
lmayıhedefledik. Hiç
ş
üphesiz eksiklerimiz ve kusurlarımız vardır. Bu eksik ve kusurlarımızıyapılacak bilimsel ele
ş
tiri ve önerilerle en aza indirmenin gayreti içinde olaca
ğ
ız.Bu çalı
ş
mayı yaparken konunun tespitinde, kaynakların temininde ve ara
ş
tırmaa
ş
amasında çok samimi destek ve te
ş
viklerini gördü
ğ
üm, ele
ş
tiri, tavsiye veyönlendirmelerinden yararlandı
ğ
ım hocam Prof.Dr. M. Kemal AT
K’e, çalı
ş
mamesnasında ele
ş
tiri ve önerileriyle fikirlerimin olgunla
ş
masına katkıda bulunan, samimidesteklerini gördü
ğ
üm, Yrd.Doç.Dr. Zekeriya PAK’a kütüphanesinden ve dinler tarihialanındaki birikimlerinden yararlandı
ğ
ım Yrd.Doç.Dr. Hamza KARAO
Ğ
LAN’a ve dersa
ş
amasında kendilerinden ders aldı
ğ
ım tüm hocalarıma te
ş
ekkür ederim.Cemal ERGÜNKahramanmara
ş
-
Ş
ubat 2006

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aalfaa Beta liked this
Akça Mehmet liked this
hHALL53 liked this
Ersan Elmas liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->