Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1932-004

Svoboda-1932-004

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2014

pdf

text

original

Г У В Е Р В З И В А Є К О Н Г Р Е СД О П Р И С П І-
Ш Е Н Н ЯД О П О М О Г О В О ЇА К Ц ІЇ
ВАШ ИНГТОН.П резидент Гувер звертається
д о
к о н г р е с уз п р о х а н н я м п р и с п іш и т и в и р іш е н н я
с п о с о б івл ік в ід а ц ії' т е п е р іш н ь о їд е п р е с ії. П р е з и д е н т
каж е, щ одерж ава з н а х о д и т ь с я т е п е ру т а к ім г р із н ім
полож еннюя кп ід ч а с я к о ї в е л и к о ї в ій н иі т р е б ап о -
с т у п а т ияк в ч а с і в ій н и ,с е б т о треба залиш ити пар-
г ій н іс п о р и ,а в зя т и с я ратувати край.
П резидент предложив конгресови ратунковий
п л и н ,в я к ім с т о їт ьн а п е р ш ім м іс ц і с п р а в а о с н о в з н -
н яф ін а н с о в о їк о р п о р а ц іїз к а п іт а л о м $2,000,000,000,
котрий служ итиме для.влекш ення кредиту дляп р о -
м ислу,х л іб о р о б с т в айп р а ц і.
Р еп убли к ан ськ ій дем ок рати чн і л ід е р и зап евн и -
ли президента,щ о конгрес виріш ить предложені
ним справив дуж ес к о р ім ч а с і.
ДЕМ ОКРАТИ ВИСТУПАЮ ТЬЗН О В О Ю Т А -
РИ Ф О Ю .
ВАШ ИНГТОН.
—Демократичні представники
вкон гресістоїдум к и , щ о го д ії мз м ін и т и т е п е -
р іш н ют а р и ф у , к о л и сенат м ає републиканську б іл ь -
ш іс т ь . Зате хочуть вонивж е тепер перевести деякі
зм ін и . О то домагаю ться, щ оби президентови відо-
брати право.‚м е н ш а т ич и п ід н о с и т и ц л ан а п ід с т а в і
зв іт ін г а р и ф о в о їк о м іс ії,а х о ч у т ьц е п р а в о п е р е д а т и
конгресови. Д алі д о м а г а ю т ь с я у с т а н о в л е н н я п о с т ій -
н о їм іж н а р о д н ь о їт а р и ф о в о ї к о м іс іїй „д о р а д н и к а
к о н с у м е н т ів ", котрий заступавб и загал населення
на нарадах тариф ової ради.
О С Т Е Р ІГ А ЄП Е Р Е Д В ІД С Т У Л Л Е Н Н Я МВ ІД ЗО Л О -
-
двЖ Z
TQIС Т О П И ..
,
В А Ш И ІТ Г Т О їЧ .Н ю йорський банкирО тѓо
К ан,з із н а ю ч ип ер ед ф ін а н с о в и м к о м іт е т о м , п о д а в ,
щ он ія к а с и л ан е м о ж е в т е п е р іш н ім п о л о ж е н н юд о -
в е с т и З л 'у ч е н і Д е р ж а в ид ов ід е т у п л е н н я в ідз о л о т о ї
стоп и . М о г л иб и в о н и т іл ь к и с а м іце з р о б и т и , ід у ч и
за приміромін ш и х дерлсав,і думаю чи в той спосіб
о б л е к ш и т и е к о н о м іч н е п о л о ж е н н я к р а ю . К а н к а ж е ,
щ о немаг ір ш о г о нещ астяд л я державин іж д о -
п уск ати доц ь о г о , щ обизп ід праси виходили ш о-
р а з с в іж і г о р и п а п е р о в и хн о т .
Ѓ ІС Т Е Р ІЯП Р И Ч И Н О Ю
ОБНИЖ ЕННЯВ А Р Т О С Т И
Б О Н Д Г В .
ВАШ ИНГТОН.Н азап и т, щ о зап р и ч и н а , щ о'
ч у ж и н е ц ь к іб о н д ив п а л ит а к н и зь к ов ц ін і, в ід п о в ів
б а н к и р О т т о К а н ,щ о т а с а м а ѓ іс т е р ія п у б л и к и ,як а
п ід г а н я л аб о н д иб е з п р и ч и н и т о м у к іл ь к ал іт в г о р у ,
тепер їх ут а к и й с а м и й с п о с іб пхає вдолину.І це
є п р и ч и н о ю ,щ о н а в іт ь в а р т іс т ьд о б р е забезп еч ен и х
б о н д ік З л у ч е н и х Д е р ж а в в п а л а н а15%.
СТИМ СОН ВИМ АГАЄС А Т И С Ф А К Ц ІЇВ ІДЯ П О Н П
З А
П О Б И Т Т ЯК О Н С У Л Я .
ВАШ ИНГТОН.Д епартам ент стейту одерж ав
уж е
в ід американського посла вП ейпінґу точні р і-
дом ости щ одо побиття американського консули
К улвераЧ е м б е р л е й н а я п о н с ь к и м и ж о в н ір а м и .
С екретар стейту С тим сон н е задоволенийв и -
правданням японського генерального
к он суляв
М укдені йд о м а г а є т ь с я с а т и с ф а к ц ії в ідя п о н с ь к о г о
уряду. Дотичне домагання передано.японському
а м б а с а д о р о в иу В а ш и н г т о н і.
РОЗДАВАТИМ УТЬ ПШ ЕНИЦЮ
Б ІЕ З Р О Б ІТ Н И М .
ВАШ ИНГТОН.—Усенаті перейш ла резолю -
;п я ,якокіуповажнено Ф едеральну Ф ермерськуР в -
д у
роздати потребуючим АмериканцямW ,Q Q Q ,Q Q Q
б у ш л ів п ш е н и ц і. М о ж л и в о ,щ опш енки
р оздава-
ги м е Червоний Хрест.Уряд м ає заплатитиза ц ю
п ш е н и ц ю ф е д е р а л ь н ій Р а д і$16,000,000.
С енаторБ о р а був за р о з д а ч у п ш е н и ц і, але за-
яви вси проти того, щ обиї ї братив ід Ф ерм ерської
Р а д и . В ін р а д и в з а к у п и т иП А Т ІЄ Н И Ш Оп р и м о в ід ф а р -
м е р ів ,щ о б и д о п о м о г т и ф а р м е р а мі б е з р о б іт н и м .
ВЖ Е
П ОР Е В О Л Ю Ц ІЇ.
М О Н Т Е В ІД Е О
р у г в а й ). Р е в о л ю ц ія ,я к а
в и б у х л ав А р г е н т и н і, з іс т а л а з л ік в ід о в а н аз ао д и н
д е н ь . В о р о х о б н и к из д о б у л ио д н о м іс т о П а з ,а п о-
з а т и м н а с е л е н н я к р а ю в ід н е с л о с я д он и х р ів н о Д у ш -
Г О Р Я Т Ьсв тч к и .
Г ор н п . с в іч к и ,с и н я в и йд и м
С аувт ияд о ї-kстелю ,
Д ум к ит в о їб іж а т ьза н и .
Уб а т ь к ів с ь к уоселю .
С п іш а т ь ,б од а л е к о ім ,
Д ам ко,б р а т е , дуж е.
П р и б іг л и ...В ож е? Д е н еї
колядка туж ить.
Л иш ек о л я д к ат а сам а,
'Алю ди.Л ю ди дв ?Н е м а ...
Д еД ІЛ И С Я ?
.
.
.Н еа в а ю ...
К олядкач а й к о юд іл і
В ідД уН аюд оД о н у .
Ќ о іг и жприйде годинат а ,
Щ о
верн ем од одом у?
І де той д ім , ден а шх о р о м ,
у.Н ат и с о в імп о м о с т і?
-Ч и те, щ оп р е л к а Мб у л ос н о м ,
ІП рм А де дон а с уг о с т і?
`Ч и
сядем ,б р а т т я ,п ох а т а х ,
'Я к ґаздид о вечері,
)Р Ів ід л е ж и м ож урбу та ж ах,
Н а д іїв т в о р м мд в е р і?
Н ед а р о мп іс н ят и с я ч л іт ,
Ам ож ей б іл ь ш етуж ить,
Д ал ек и й ш лях,в е л и к и йс в іт ,
Н ет р а т ь м ов ір и , друж е!
Г ор я тьс в іч к и ,с и н я в и йди м
С нуєтьсяп о п ідстелю ,
Д ум к ит в о їб іж а т ьза н и м
Уб а т ь к ів с ь к уоселю .
Б огданЛ егш ий.
В А Г О Н ИК О Л Я Д У Ю Т Ь
(Р із д в я н и й
с п о г а д ).
Г о л о сб у вс л а б и й ,х в о р и й і(
н е с м іл и в о
п р о д и р ав сьуп іт ь -
м у
н о ч і.Г о л о сб у вс п а л е н и й
г а р я ч к о ю ..,
Б о г
п р е д в іч н и й . . .—
в іч н и йп ід х о п и в д р у -
г и й
х в о р и йг о л о с і обао б н я -
л и с я ,я к д р у з і.. .
В іт е рз л іс н оз а с к а в у ч а ві з а -
т о р о х к о т ів
п о
(40Manno d e
Х то
с м ієт е м ін ь
п ер еб и в ати ?
А ле
го л о с ,с п а л е н и й
гар яч -
к о ю
го л о с , н ев т и х .З а т е п ід -
н ял о сящ еч о ти р и
івзявш ись
з а
р у к и ,п е р е с к о ч и л ид о дру`
то гов а г о н у :
П рийш овд и е с ь
Ізн е б е с ...
Т а к ,
прийш ов.Втак усам у'
тем н ун іч , я к б у вм о р о з
т е р ,
н ів
о дх о л о д у
Ін ш и мп у т е м
п о в е р н у л и ...
В
д о р о з і...
Т а к !
Ін ш и мп у т е м . В онит а -
к о їп у т ін е н а д ія л и с я . В они н а-
в іт ь незнаю ть, щ о це зап у т ь ,
н а
ЯКУз а т я г н у л а їхс т а р а , в и -
г а с л а 'л ь о к о м о т и в а ,щ одиш е
о с т а н н ім иковткам ип а р и .
В онис п о д ів а л и с я , щ о у яс-
рнш і
в аго н ун и йд ен ьу в ій д у т ь д оВ иф ле-
6
Pferde):)ему іс т а л е в и м и
ш олом ам и
в іт р я н утиш у!в д ар ятьч о л о мП равді-
во н и
V
н а в іт ьн ем р ія л и
н ік о л и ,ш о
Іп у тьб у д е така темна,ч о р н а .
П огану,безбож ну,
Б езв сти д яо м у
Ір о д у
Н е
п о в ід а л и .
Н і!Н ік о л и ! В ониІ р о д о в ин е
п ід д а л и с я .М ож е
п р ав д а вж е
йзаги н у л а,якд іт е й уВ иф леє-
м іб и л и ,а л ево н иІ р о д о в и
-
н ік о л и .С в ід о ц т в ов о н иТ
рийш ов. Ітаксам ок о с т е -1 т а П равда ж ила. ..
Ц е
вж ео д и н а ц я т и й
в аго н
Щ об
с п а с т и
лю дс в ійс п ів а є
Ц е вж ец іл и й
п о їз д ,
Ѓ в е с ь
Ч о р н и й ,тем н и йп о їз д , щ о за-
Т а к ,
щ обис п а с т и . Щ о б и 'н е ! їх а вн аз р у й н о в а н у
стзш ю
б у л от а к и х
х о л о д н и х ,т е м н и х
і'в іт р я н и хн о ч е й ,щ обис т а ц ія
б у л ан е р о з в и т а і нал ь о к о м о -
тИ він ед о га с а л оп о л у м я .
Ір о зсів аєть ся зз а м к н е н и х д в с -
П рийш ов, щ оби263т и ф о з -реи пор е й к а х , до руш
п р и -
н и ки
не зам ерзали ув а г о н а хІп а д а є
н а
д о л ів ц і,вс у д о р о га хг а р я ч -
н о .
`д л е Н І.
КАЖ Е, Щ ОГ У В Е РН Е П О П У Л Я РН И Й .
Ш И К А ґО . — „Д иР а ц ф о р д Р е д ж іс т е р -Р іп о б -
л и к ":
републиканський часопис, який видає Р ут
Г еннаМ ек К орм иќ,заявився проти евентуальноїп о-
новної кандидатури Гуверан а президента. Ч асопис
каж е,щ о требав ж е р а з відступитив ід звичаю ,щ о
т о г аќто є п р е з и д е н т о м , ім е н у є т ь с я , н а н о в о н о в и м
к ан ди датомн а п р ези ден та,а треба, гл ядітиз а ч ол о-
в ік о м ,к о т р и й н а й б іл ь ш е в ід п о в ід а єна те с т а н о в и -
щ е,на яке його ставлять.
,
Рут М ек
К орм иќ заявила, щ оГ у р е р втратив се-ц іс
З Дд л е к ап іс н ю ,з -
р е д н а р о д у п о п у л я р н іс т ьі з т и мф актом , т р е б а р е -
чЙ К,щ а с л `и в и хд н ів ?)
публикаянцям числитися.
-
Б
о
г
п р -л в 'ч н и "
Ч о р н а ,
я к
д о м о в и н а,н іч ,-
В оѓна,х о л о д н аів іт е р .Т а к и р
в іт е р ,щ ом о р о з и т ь усе,щ о
тоненькиН и
го стр и м и
п ал ьц я-
м и
п р о б и р аєтьсяк р ізьодеж у
іб о л яч ев р із у є т ь с явн е р в и ...
Н ід ен ік о г от іл ь к и т е м н а
н іч ,м овнізем лі, нін еб ан е м а ,
т іл ь к ит е м ін ьів іт е р .
С т а ц ія ?
Х ібац еб у л ас т а ц ія ,п іс л я
т о го ,я кв іс ім
р а зів
п е р е х о -
д и л азP
VKдо рук,акож ний
р о б и вс о б із неїб а с т іо н і впо-
п ер ек
ш инн а к л а д а в
т р у п ів ,
щ оби там тойн е п е р е їх а в ?
Ц с
неб у л ас т а ц ія . Уд е н ь
о б б и тіс т ін и ,щ олячно зівали
о тв о р ам ив ік о ніви р ван и хд в е -
р с і),
ан іч ч ю
в іт е р
в и св и сту
в а в
п ож дальнях ік о зак о м п е
р еск ак у в ав
в ік н о .
Д есь
д а л е к о -д а л е к о
х т о с ь .
в и с т р іл и в
ів іт е рп р и н іс
г у к .і
В раз зн о ч і йв іт р у в и -
с к о ч и л о
с в іт л о .Т у с к л е ,с л а -
б ен ьк е— м овб о ял о ся
ч о го .
С в іт л оп о с у н у л о с яд о р у їн и ,
‚б л и ж ч е , ближ че,за с в іт л о м п о -
тяги ул ч сял ь о к о м о т и в аі р е й к и
за а о ги а л к п ідв а г о юк о л іс .
(В ам
ц ік а в о ,ч о м ур е й о кн е
зір в а л и ?Н еб у л о
ч а с у 'Р а з
т і,
р а зт а м т і).
Н ас т а ц ію , соплю чивтом ою ,
за їх а вп о їз д .
Щ -ш іс т а н у в !
(В и
п р и в и к л и дот о г о , щ о
к о н д у к то р и ,вискакую ть,в и -
клиую тьс т а ц ію ,н ап ер о н ір у х ,
х т о с ьк р я ч и т ь : „Д в и г а р Г Т р і-
скаю тьд в е р і.Г о т о в ?г о т о в і).
А
ц ейп о їз дз а їх а в
т и х о -
т и х о , м овб о ял и сян о ч і Й в іт р у ,
істан ув .Д е п р и їх а л и ? Н е зна-
т и .
З в ід к и ?Н е ц ік а в о .Ч о м у
н іх т он ев и с ід а є ?Д обре, а л е ^
х т о
м ає в и с ід а'т и ?Ч о м ун іх т о
н ев и х о д и т ьз і с т а д ії?
і
Х то
м а є 'в и х о д и т и ?
М аш и-
НІ
СТ40с т у п н ів
гарячки.
Л зсрж ири 40 іб іл ь ш е . Н ал ь о -
к о м о т и в і,вс а м ій
м а ш и н е р ії,
зга сл а а л е н ь к ас и н ял я м п о ч -
к їѓ ї'`С в іт л ол іх т а р н і,щ ол ед в и
ф тм м алап е р е дльоком отивою ,
зга сл о ,м овв ел и теи сь к ео к о
ѓзв и к н у л о ся.
а ш и н іс тв с у н у в с я в кутза .
Ж ичний.
j п іт ь м и ,ц іл и й_6-т и йк у р ін ьЃ в '
іл я д у е .
Ін а
л ьо к о м о ти в у
п н еться
к о л яд к а,п е р е с к а к у єч е р е зн е ї',
Н А П А Д ИН А У К Р А ЇН С Ь К И Х П О С Л ІВ
УС О Й М О В ІЙК О М ІС ІЇ
П О Л Я К ИН А ЗИ В А Л ИУ К Р А ЇН С Ь К УП О С О Л Ќ Ў
М ІЛ Е Н УР У Д Н И Ц Ь К У Н ІМ Е Ц Ь К О Ю
А Г Е Н Т К О ЮЙТ. П .
Л Ь В ІВ(З а х ід н я У к р а їн а ). Щ д ч а с з а с ід а н н я
с о й м о в о ї о с в іт н ь о ї к о м іс іїу В а р ш а в і з н о в у в ід б у в с я
огидний випадок,коли польськіпосли зневаж илий
о б р а ж а д и у к р а їн с ь к и х п о с т ів .Н а з н а к п р о т е с т у
п р о т и т а к о г о п о в е д е н и й п о с л ів ,а т а к о ж т о г о ,щ о
п р е д с ід н и ц я к о м іс ії,п . Я В о р с в к а ,ке ш іік л и к а л а с в о -
ечасн от и х п осл івд о п орядк у, ўќ ф ін сь к і гдослиза -
л и ш и л и о с в іт н ю к о м іс ію .
О бразау к р а ін с б к и х џ о с л ів в ід б у л а с яв ч а с іоб-
г б в о р е н н я в н е с к у о п о з и ц ій н и х п о л ь с ь к и х п о с л іву
сп раві б и т т я к іл ь н и хд іт е й у ч и т е л я м и д е р ж а в н и х
ш к іл . В нескодавці ствердж ую ть,щ о вчителі вж ива-
л и т іл е с н о ї к а р и , щ об п р и м у с и т и у ч н івв м и н у л о м у
р о ц і п о с и л а т ин а о с т р о в М а д е й р у П іл с у д с ь к о м у
карткиз -п оздоровлен н ям
з н а г о д и й о г о ім е н и н .
П осолкаМ . Р у д н и ц ь к а з г о л о с и л а п ід т р и м к у ц ь о г о
в н е с к уз і с т о р о н и у к р а їн с ь к о г о ќ л ю б у ,б оу к р .з їн -
ськ і д іт иь п о л ь с ь к и х ш к о л а х т е р п л я т ьв ід п о б и т т я
їх у ч и т е л я м ищ е б іл ь ш ев ід п о л ь с ь к и х . П о с о л к а
с т в е р д и л а ,щ о з н а к а з у ш к іл ь н о ї в л а д и п о л ь с ь к і
в ч и т е л і п р и м у ш у в а л и у к р а їн с ь к и хд іт е й п и с а т и
карткиП іл с у д с ь к о м у н а М а д е й р у .
К олип о с о л к а М . Р у д н и ц ь к а п о ч а л а п о р ів н ю в а -
т и с т а н ш к іл ь н и ц т в ав П о л ь щ із і ш к іл ь н и ц т в о му
ц а р с ь к ійР о с ії та в Н ім е ч ч и н і,а т а к о ж з г а д а л ап р о
страш ну„п а ц и ф ік а ц ію ",то з л а в п о л ь с ь к и х п о с л ів
у р я д о в о г о б л ь о к у п о ч у л и с я р іж н і о б р а з л и в ів и -
крики,я кн а п р и к л а д : „н ім е ц ь к а а г е н т ќ а ", „н ік ч е м -
н и ц я ",„с п іл к а е н д е ц ь к о -у к р а їн с ь к а " й т.п. П о с о л к а
М . Р у д н и ц ь к ан е с к ін ч и л а с в о є ї з а я в ий в ід м о в и л а -
сяв ід слова.П осол Великанович злож ив формаль-
н и й п р о т е с тв ім е н и у к р а їн с ь к о г о ќ л ю б у 'й у к р а -
їн с ь к іп о с л и з а л и ш и л и о с в іт н ю к о м іс ію .Н а ц іс іі;е
з а с т у п н и к а п р е д с ід н и к а к о м іс ії, я к е п р и з н а ч е н е л я
У к р а їн ц ів , голосами урядового бльоку вибрановр -
линського хруня, посла Б огуславського.
М а ш и н іс тп ід н о с и т ьг о л о в у .
Вл ьо к о м о ти в івж еледви ж ев-
'' j- у т іш и в с я
Р
і 6
-
8
й
о
г
о
ч е р -п .в о г н і.Р Іо м у
Ц е вж е третійв а г о нс п ів а є ,а здається,щ о'в ."в с ле
„в о г и и -
в іт е рк а з и т ь с я ,щ ох т о с ьр у ї-'Щ Є
^я д у е
і віни р и л у ч у е т ь -
н а м
сонп е р е б и в а є ,г у п а в по сях в о р и м ,з а м е р з л и м
го л о -
д а х а х , п ід п и р а є .д у ж іп л е ч і п ід ,
с 0м :
_„e n_.nt
с т ін к и
в а г о н івів п и х а є ^т о н к і
-С лаваБ о г уз а с п ш а й м о !.
п ал ьц іущ іл и н ип о п р ид в е р і.
%g
л гвн амс и л у '
А ле
в ќ ѓо н ин еслухаю ть. В а -м о ж н іс т ь т е р п іт иІ-е р п ш н я м
го н и
починаю тьс п ів а т и :ч с т -jзасл у гу в атн в Н ього на В елн-
вер ти й ,п я т и й , ш естий.С п ів , к у ^д о л ю ).
п е р е с к а к у є ,х в о р и й ,в р и в ан и й ,
с л а б к и й ,зв аго н у дов аго н у
.. .Д ев ий д е т е ?
М и
ід е мвВ иф леєм !
Т а к !
УВ иф леємід е м о . О це
йш ли,а л еш ляхт а к и йд о в г и й ,, ,
важ кий,
н аб и ти й
те р н ям
і
^ ^ i u- r e ^ T O ^
скалкам и
р о зір в а н и х
с т р іл е н .1
? У
Д И
`
, І Є
Т
)С 1Я ,
1г
у
л
и
і
т
у
В ін
п і'д н ім а є т ь с я ,
р о зп р о
с т о в у єр у к и ,м о в б изв ізд утр и
м ав,
ів д а єть с яй о м у , щ о в ін і
х л о п е ц ь :
І
К о л я д у й т е !В ч іт ь с я !Щ е,
щ еі
Р ід е и о ж
к о л яд у в атит у д и
—:0(р ),1
іо с к в а )
Ш ляхп о к р и т и йс н іг о м ,а ,н о г и'
т у д И
з '''. - с
ш п пп-
б о с і,п о п у х л ійнап л еч а ісќ р іс
7 , ^
0
0
Л
Я
Д
У
Є
М
О
т а
к
- ^
п
о
т а ѓ я пѓт и м и
ДИВУЮ ТЬСЯ...
.
л
, ,
Іп о в ?р н е м
С й.
-
Щ е раз, ш е!-
ій о м у
П о в ір н е Г я Т т о -дарм а,щ
оІ^^І^Г `
їа йy d l
н ій .ш о
в іт е р ,щ овсі вг а р я ч ц і,! W
jgtomeM-
Х айУ С І
щ е
ось в тихо д и н а ц я т ив а -Ц ^Ь
Г`Г ^к
м ис ь о г о д н іі.^
З Ж 'я ^п н п т н й мс я п я ия кя н -'Г о н а х ,закиненихн а дно м оряв а л и так, якм и
с ь о г и д н іь
M..^.
0
!?
U0TIIBH
с а п а в ,
Д Н
1п іт ь м и ,ц іл и й6-т и йк у р ін ьЃ а
С лаваБ о т уз а с п ів а й м о- ' І
П о їа д -п р и м а р а
п р и їх а в
д о '^и ь к о їА р м іТ .-
-
Ц е вж ес е и и й
В іт е р ,щ ош арпавсян е ір в о '
о с ь ч и йв а -'-0 .
б іЛ
Я
в а г о н ів ,
за с л у х а в с я .
с т ^ї-п р и м
і
Г
^ ^
Е
? ^ `
0
%` 3 ^
Р у їн и "^д и в и л и с я .Н іч ^м я г к у
.^е
.....
. ZA-"Ѓ І " І
С м п
и п л и ж і
гіг^п
а іт і-и
к и р ею
зав іси л а
н адп о ц д ..;
Во ст а н н ь о м уін а й х о л о д н і- С ередт е м н о ї н о ч і, с е р е дв іт р у ,к и р е ю
з а в іс и л ан а д п о ц д ...
FATXS^SZ
к а зк и ,
.
д
а
^
і
і
т
а
і
^
п р и -ж
Г
^
- тих д а в .и ох л о -";
зв ізд у
л о са м и )
ж йнап л а ч е н ар у к а в , а п ід в ік -
уш пиг.." v ^ y j g -
,н ох л о п ц іп у с т у н и
к о л ьо р о в у Д о с т іпБ о г аП равди,щ о на
зв ізд уп ід н я л и ід зв ін к а м и го-р о д и в ся в т о й `д е Н ь ...
,
А натоль К .і іс т а .
Е П И С К О ПХОМ ИШ ИН
ҐО .Н А ЗА Р У К
П О Д ІТ И -
КУЮ ТЬ.
Л Ь В ІВ(З а х ід н я У к р а їн а ). П о л ь с ь к а г а з е т а
‚‚В є кН о в и " п о д а є ,щ о с т а н и с л а в ів с ь к и й є п и с к о 'п
Х ом и ш и н р а з о мз і с т а н и с л а в ів с ь к и м н о т а р е мМ ель-
н и к о в и ч е мт а р е д а к т о р о м„З о р і", д -р о м О . Н а з а р у -
к ом ,в е л и п о л іт и ч н і р о з м о в из п о л ь с ь к и м м ін іс т р о м
П ерацькимт аб у в ш и м л ь в ів с ь к и м в о є в о д о ю , в ід о -
м и м
п а ц и ф ік а т о р о м
Г а л и ч и н и , Н а к о н е ч н ік о в о м -
К лю ковським .
Д л яцих розм ов усітри їз д и л ид о В арш ави. П ро
х а р а к т е р р о з м о в н іч о г он е в ід о м о , к р ім т о г о , щ о'
в о н и т о р к а л и с я п о л іт и ч н и х у к р а їн с ь к о -п о л ь с ь к и х
в з а є м о в ід н о с и н .
Я П О Н Ц ІД А Л ІНАСТУПАЮ ТЬ У М А Н Д Ж У Р ІЇ.
М УКДЕН
а н д ж у р ія ). Я п о н с ь к а а р м іяй
в о є н н а ф л ь о т а б е р у т ь с п іл ь н у у ч а с т ьу з в іл ь н е н н ю
п ів д н я М а н д ж у р ії в ідз д е з о р ґа н із о в а н и х к и т а й с ь к и х
в о є н н и х ч а с т и н .Д о Т іє н ц ін ай Ф у ч о в а п іс л а н оя -
п он ськ іп ід к р іп л е н н яд л я т а м о ш н іх я п о н с ь к и хза -
л о г ,б о п р о т и я п о н с ь к а а г іт а ц ія К и т а й ц ів в и к л и к а є
н ебезп ек у дляЯ п о н ц ів , щ о м еш каю ть, ур а й о н а х
т и х к и т а й с ь к и х м іс т .
Я понськийш т а бу М а н д ж у р ії п о с т а в и вп ер ед
в о є н н и йсуд тих ж о в н ір ів ,щ о п о б и л и а м е р и к а н -
ського консулин а вулиці М укдена.У ряді воєнна
в л а д а п р о с я т ь ‚З л у ч е н і Д е р ж а в и в и б а ч е н и й .
Р О С ІЯ Н Ип о в и л и К И Т А Й Ц ІВУ їхМ ІС Т І.
М УКДЕН а н д ж у р ія ). У Х а р б ін і ч е р в о н ій
б іл і Р о с ія н и о б е д н а л и с яд л я б о р о т ь б и п р о т и К и-
т а й ц ів ,я к ізнущ аю ться н а д безборонними росій-
ським иб іж е н ц я м и , к о р и с т у ю ч и с я т и м , щ о н е м а д е р -
ж ави, яказ а с т у п и л а с я б за них. О с т а н н ім и д н я м и
к и тай ськ ап о л іц ія з а к а т у в а л ан а с м е р т ьо д н о г ор о-
с ій с ь к о г о х л о п ч и к аз а т е , щ о в ін г о л о д н и й у к р а в
х л ібу к и т а й с ь к о г о т о р г о в ц я .
Ц е
послужило сигналомд о повстання проти
К и т а й ц івР о с ія н ,я к і п р о ж и в а ю т ьу Х а р б ін ів ч и с л і
100,000о с іб . Б іл ій ч е р в о н і Р о с ія н и о б е д н а л и с яй
н а п а л ин а п р е д с т а в н и к ів к и т а й с ь к о ї в л а д и . Н а ву-
л и ц я х м іс т а з я в и л и с я б а р и к а д и . М а й ж е г о л ір у чм а-
с и п о в с т а н ц ів р о з б р о їл и к и т а й с ь к у п о л іц іюйб ій -
ськ а, щ о були прислані проти них.Г товстан ц і до-
м арвю тьсяу с у н е н н я
к и т а й с ь к о ї-, а д м ін іс т р а ц іїа
"S V Q B O D A "
( U B K R T Y X
j
4
POUNDED1893
Dkrilnltn newspaper published dailyexcep t Sunday- and holidays"
at 81-83G ra n d Street, JerseyC i t y , N.J . - -
r33j
Owned by the Ukrainian National Association, Inc.
Л-S
Editedby Editorial Committee.
Entered as SecondC la ssMall Matter at the PostO ffice of JerseyC i t y , N. J .
onM arch 30, 1911, under the Act ofM arch 8.1 87 9 .
AcceptedI O R mailing at special rate of postage provided for in Section1103
of the Act of October 3, 1917. authorizedJ u l y 31. 1918.
SUBSCRIPTIONR A T E S :
І
П Е Р Е Д П Л А Т А :
Threecents a copy
П оодиноке число три центи.
O ne
year
- $ 7.00 Н а р ік
$ 7.00
Six
months
$ 3.75 Н а п ів р о к у
$ 3.75
Three months
$ 2.00, Н і т р и м іс я ц і
,
$ 2.00
Foreign and JerseyC i t y Rates:
В Дж ерзиС иті іЗаграннцею :
O ne
year
.О О Н ар ік
:
$10.00
Six
months
$5.00іН а п ів р о к $
$ 5.001
Three months
S 2.751Н а
т р и м іс я ц і
$ 2.7о
З а
о г о л о ш е н н я р е д а к ц ія н е в ід п о в ід а є .
З а
к о ж д у з м ін у а д р е с и п л а т и т ь с я 10 ц е н т ів .
Т ел .
„С в о б о д и ":Monromery5-0498. Т е л . У . Н . С ою за: Montgomery5-18 38 .
А дреса:"S V O B Q D A ", P. О . BOX 346,J E R S E YC I T Y , N . J .
ДЕНЬ РАДОСТИ
Д -р
О стап Грицай.
Х Р № їО СР А Ж Д А Б Т Ь С Я !
Р ІЗ Д В Я Н И Х
к о л яд ахс у ч а с н о с г н , к о л и с в іт о м
зн ов у
У к р а їн и ,
як і
н а л е -{р а зп р о н е с е т ь с я в ід в іч н а п іс н я
с в ято їр а д о с т и
ж иття:
Христос рождаеться!
Х ристосце несмертельнеІ
с п о д ів а н н яі н а д ія , в с е н а н о в о !
гр яд у ч и й
і в и а в о л ю ю ч и й Me-
с ія
страдаю чих ж иттям ^ засм у.
ч ен и хіс н у в а н н я м .
О такп р и й ш о в в ін т о м у
д в і
т и с я ч і р о к ів н а с в іт , щ о б
с о;
тв о р и ти
лю дям
н о в у
р а д іс т ь
каж еться тут між
Ж
И
Т
Т
Я
)
сто п тан у
ім п е р а т о р а м и
подвиж ника
ж ать
д о
п р и к р ас
і
ц ін н о с т е й
с к а р б у 'н а -
ш ої
м и стец ьк о ї
к у л ьту р и
таксам о,
як
і
в сі
ін ш і
п іс н і
у к р а їн с ь к о г о
н а р о д у ,
не зазначуеться ніщ о так осо-
б л и в о , ч іт к о
і послідовно, як
сам е
м ом ент
людської радо-J
с т и з р о ж д е с т в о м Д и т я т к а Icy-,
с а .
— Н ова радість стала, яка
не бувала
П р и й ш л о Р ізд в о .
І м и в ід р и в а є м о с я х о ч н а
х в и л и н у в ід н а ш о ї б у д е н щ и н и , я к а в т е п е р іш н іх ч а -
с а х
є д ій с н о д у ж е с ір о ю , і м р іє м о . К о ж д и й п о с в о -
му, але мріємо. Бо важ ке сьогодні ж и ття для нас
вА м е р и ц і, а щ е в а ж ч е є в о н о д л я н а ш и х р ід н и х у
с т а р ім к р а ю . Т а к е в а ж к е ц еж и ття, щ о н е о д н о м у
п р я м о н е х о ч е т ь с я ж и т и і н а ц е й с в ітг л я д іт и . Б о ,
поминувш и родинні чи особисті клопоти, безро-
б іт т ят а е к о н о м іч н ак р іза о с о б л и в о д а ю т ь с я взн а к и
у к р а їн с ь к о м у
р о б іт н и к о в і! r А м е р и ц і. А
наш их
б р а т іву р ід н ім к р а ю , к р імм а т е р іа л ь н и хн е д о с т а т -
к ів і н у ж д и , д о б и в а є щ е с в а в о л я н а їзд н и к ів , б о
си д ять там і на сьогорічне Різдво ул я ц ь к и х чи
московських тюрмах наш і найкраш і сини, на кот-
рих уж ев и д а н о засуди см ерти, так о т р і в тоіід е н ь ,
к о л ин а р о д и л о с я ж и ття,п р а в д а і р а д іс т ь , г о т у ю т ь -
ся розпрощ атися з ж и ттям том у, щ он а д т о лю били
свійк р а й іцю правду, яку проголосив Той,щ о то-
м у 1931 р о к і в н а р о д и в с я .
Т а
х о ч в е л и к о ю ж у р б о юп о к р и т и й ц іл и й с в іт ;
х о ч
м и , У к р а їн ц і, м о ж е н а й б іл ь ш
прибитітою жур-
б о ю ;
то всежт а к и вд е н ь Х ристового Різдва раду-
єтьсяц іл и й с в іт ір а д у є т ь с я к о ж д а у к р а їн с ь к а х а т а .
Ів тім саме отатаєм н а сила С вята Різдва. Воно
н а ч е б в ід п о в ід а л о
л ю д с ь к ій
п с и х іц і, в іч н о м у б а -
ж`анню лю дської душ і: в ір и т и в відродж ення, в по-
ступ , узв о р о т д о к р а щ о г о , в п о б ід у ід е ї й п р а в д и .
О тсеї с а м е в ір и л ю д с т в о н е х о ч ед а т и с о б ів и р в а т и ,
б о б е з ц ь о г о с п о д ів а н н я в зм ін у н а к р а щ е , в о с т а -
т о ч н у п о б ід у с в іт л а і п р а в д и , б у л о б н е м о ж л и в е й н е
вартувало би жити.
Анародж енняв е л и к о ї Х р и с т о в о ї ід е ї, її п е р е -
с л ід у в а н н я і її о с т а т о ч н а п о б ід а , о к у п л е н а с м е р т ю
Х риста, є сам е тою великою заохотою , якав и к р е -
ш ує
іс к р у н а д іїн а в іт ь у н а й б іл ь ш
п ри би того чи не-
щ асливого.
П опри
Різдвян и йс е н т и м е н тзт р а д и ц ій н и м и
зви чаям и , п іс н я м и ір о д и н н и м и с п о м и н а м и ,зв язу є
отж е лю дину з Різдвом глибш ат а й н а лю дської ду-
ш і:
бажанняв ір и т и , щ ов а р т о добре ічесно жити і
варто за правду й ідею
постояти, бо вониз а в а -
ж у ю т ь і к ін е ц ь -к ін ц е м п о б ід ж а ю т ь . В а ж к о в п р а в д і
п рибитимв е л и к и мгорем і тим . щ о голодую ть та
стогн утьв я р м і о к у п а н т ів ,п о в ір и т и вт а к у п о б ід у ,
а л е с к іл ь к и т отяж че б у л о б ж и т и ,я к б и в н а с н е
б у л он а в іт ь ц е ї Р ізд в я н о ї н а д ії!. Т о м ут р е б а н а д і-
яти ся,т р е б ав ір и т иі т р е б а боротися, щ об наш і на-
д ії
могли спеѓвнитися, щ об суспільнеж и ття поліп-
ш и л о с я т а щ о б н а ш р ід н и йк р а й с т а в в іл ь н и м .
І
ін ш и м
— нова
р а д іс т ь
с в іт уj с т а р и н н о с т и
обявилась, небо
і зем ля
н и н і
м
и
н ем и л о сер д н о ї
д е с п о т ії,
торж ествую ть, повні безмірної
т
а
к
м есія і сьогодні для
н ас
р а д о с т и , в е с е л а н о в и н а п р о н о -Іп р Є с в я т е
сл о в о
в ел и к о го ,
го
с и т ь с н с в іт о м з В и ф л е є м а , Б о гр
С
С
Н
0
н етер п л яч о го
дож идай
п р е д в іч н и й н а р о д и в с я , з і й ш о в -іИ Я
Б о т а р а д іс т ь ж и т т я м , п р о
як у
так
н езаб у тн ьо
с п ів а л и
н ам
наш і коляди, та
р а д іс т ь
ж и ттям
н и н і, в с у ч а с н о г о л ю д -
сгв а,така потоптана і зруйно-
в а н а , я к м о ж е щ е н ік о л и
в ід
ч а с ів
Х риста.
Н а
верш инах!
к у л ьту р и
XX.Щ
м и
су ч асн і
г ір ш
загрож ені в наш ім
іс т н у -
ванню ,
н іж
к о л и сь,
за
ч а с ії
найтсмніш ого варварства. Бо в
ч ас ах темного варварства була
у
с в іт л о н о с н ій
лю дства
сам е
х о н
н а д ія н аМ е с ію , н а
в и зв о
ш и
з небес, ш об побачити лю д
с в ій
м ір н и й
і в т іш и т и с я
н и м ,
,і не треба
лю дям
б іл ь ш
су -
мувати, а скакати
зу т іх и .
І
„І д іт ьу м и рі п о в ід а й т е ,
І
Щ о цс родився Ьожий С нн;
Н е б е с н у р а д іс т ь с п о в іщ а й т е ,
Щ о
cue з о р е ю
з верш ин "
с п ів а є т ь с я т е ж
в о д н ій
у к р а-
іи с ь к ій р ізд в я н ій в ір ш і зX V I I .
с т .,
зл о ж е н ій
як и м о сь
б у р са-
к о м
з наш ої славної тоді К и-
ш ської А к а д е м ії, і ц е т іл ь к и о -
д н н
із с и м в о л ів т іє ї р ізд в я н о ї л е н н я , н а п о с т у п , н а
к у л ьту р у
радости людини, коли наш
н а -,
р ід п о п р а д ід ќ о м ў зв и ч а ю
св о -
є ї
Рідної Землі заставляє
н а
С в я т З З е ч ірс в я т о ч н о
п р и б р ан і
с т о л и щ о н а й к р а щ е П ід іб р а н и -
м н
стравами. Х ристове Різдво,
В нф леєм ська
зо р я.
П речиста,
схилена над Бож им
Д итятком ,
у б о ги й
вертеп, розмолені
п а-
стирі, звірята, щ о
надихую ть
небесне немовлятко своїм теп-
л и м
в ід д и х о м !... О , х т о з н а с ,
х т о
з лю дей
у
х р и с т ія н с ь
с в іт і взагалі, всилі
п р и заб у ти
коли ті блаж енно
вщ асливлю
ю чі
х в и л і, х в и л і
н а й ч и с т іш о
радости, щ о
зв язал и ся
в
н а(
н а в ік и
з Різдвом, святом
М и-
р а й Л ю б о в и ? О ц е о с ь н а в іт і
бурхливий хаос модерного ве
л и к о го
м іс т а
з його
м іл іо н а -
м н
душ . з ного
всепоглочую -
щ нм
п о с п іх о м
та
н ев м о л и м о
ж орстокою
б о р о ть б о ю
за іст-
нування, навіть цей грізний ве-
л и к о м іс ь к и й
х а о с , кажу, стає
п р и в іт л и в іш и й
д л я
лю дського
держ ави
с в іт у , н а й б іл ь ш
за -
к р іп л е н і с о ц ія л ь н і л а д и
й
у -!
станови, і прориваються
у сіj
загати всякої традиційної мо-
р а д ѓ Т ак н ач еб і справді п р и -
зн ач ен о
б у л о
звалю ватись
у
п о р о х
р у їн
ти с яч ел іттям
д о -
теперіш нього, а наступати
H.ij
нас тнсячеліттям
н о в о го
м ай -
б у тн ьо го .
.А ле якого?
С п р а в д і:
Я кий цеМ е с ія , який це Х ри
с то с рож даеться? П еремога я
к о го
Д уха
зв ел и ть
р ад о сЗ і
ж иття
о б яв и ти ся
зр у й н о в ан о -
м у
світові знову?
Т а к
з глибин
болю чого
д о
жиданця на станицях
б о р о т ь -І
б и
за
Іс т н у в а н н я
д о в о д и ться
п и тати сьу с ім
народам, а зок-
р е м а н а м , У к р а їн ц я м , н и н і.
А дж е
м іж
ў г ім н
к у л ьту р н и
м и
н а р о д а м и с в іт у м и т і, я к и м
1
у б и в ч е
т р ій л о
ч о ти р о к р ат-
н о ї
чужинецької неволі омерт-
в л ю є с ь о г о д н і г ір ш , н іж
к о л и ,
пречисте дж ерело ж иттєвої ра
й
п а т в о р ч е , й о д у ш е в л е н і т і-
є ю
н а д іє ю
с в іт л о н о с н і
п ар о
д ів
м али
си л у
тр у д и ти ся,
страж дати
й геройсько
гн н
за в и зв о л ь н и й
ід е а л . А л е і
годні ми
вж е
д в і
ти сяч і
п іс л я
то го ,
як
прийш ов
с в іт бож еськийМ е с ія , як П(
л о сь
ви зво л ен н я
п о н ево л ен и х
в о
ім я в е л и к о ї р ів н о с т и , і я і
п о сту п і культура ітворче до
сягн у л и
в людства
найвищ их
верш иџ, а проте трагедія лю д-
с ь к о го
Іс ѓ н у в а н н я
щ е
н ік о л р
не давалась
в ід ч у в а т и
так
у-
сеси л ьн о ,
безпощ адно
й
за-
гально, як тепер. Розвал, руїнѓ
іб ан к р о т
це
в
н а й р іж н іш и х
в ід м ін а х
страш не
зн ам я
ш ого
часу. М и почуваєм о, як
д в о т и с я ч л іт н я
б у д ів л я
в се
лю дської
к у л ьту р и
су ч асн о ѓѓ
х и тас ть с ч
у
с в о їх
о сн о в ах
р о зп ад аєть ся
п ід н а ш и м и
н о
га м и , але проти
того, як
н е
с п о к ій н и й
в у л ьк ан
усе наново
і
загрож ую чого нас розвалу, мн
к о л и
й о г о б у р у н и р о з к о -j д е д а л і
щ ораз
б іл ь ш е
б езп о
чую ться
в
ч а р ів н о м у
с в іт л і и іч н і, н е л и ш
як о д и н и ц і,а л і
р ізд вян и х
в и став .І так
с л у х -Jіяк цілі гром адянства і наро-
н я н о -л о к ір н о ,
н іб и
повиную - ди. П роти
го сп о д ар сь к о го
її
ч и сь
во л і
р о зк р и ти х
небес, політичного
р о зв ал у
таксам о
сти х ає
щ е завж ди
і той
р о з - я к м о р а л ь н о г о н ч и с 'т о д у ш е в -
гу к ан и й
в е л и к о м іс ь к и й
хаос ного. Хитаються наймогутніщі
ля оборонниці не тільки вла-
сн о го
краю , а
п
к ул ь тур н и х
д о б у т к ів л ю д с ь к о г о д у х а . Р о -
з у м ію т ь
ц е
щ ац"
д о б р е
п е-
р ед о в ін а р о д и з а х ід н о ї
Е в р о -
п и ,
о с ь я к Н ім е ч ч и н а т а А н ґ -
л ія ,
п р и с в я ч у ю д у у к р а їн с ь к о м у
п и т а н н ю т у п и л ь н у у в а г у ,' з а в -
д я к и я к ій в о н о 'с ь о г о д н і.о д н о
н а й а к т и в н іш и х
п о л іт и ч н и х
п и т а н ь с в іт у .І в о н о п е в н е , щ о ;
т е в а ж л и в е іс т о р и ч н е з а в д а н н я
н а
важ ко
з а г р о ж е н ім
С ході
Е в р о п и
д о в ед ет ь ся
сп о в н я ти
У к р а їн ін а в іт ьі т о д і, к о л и М о -
ск в а
і П ольщ а,зн и щ и в ш и
в
с е б е
зо д н о ї ст о р о н и
ги д р у і
б о л ь ш е в и з м у , а з другої п іл -
судщ ину, м али вступити в ря-
ди культурнихн а р о д ів Е в р о п и
та причинитисьз іс в о е ї сторо
н и
д о
п ер ем о ги
славянства в
м ай б у тн ьо м у . Ц е т а к . П о г ід н а ,!
ж н т т е т в о р ч а р а д іс т ь іс т к у в а н -
н я м ,
така потоптана і зруйно-
в ан ан и н і п ід н а п о р о м щ е з а в -
ж д и І щ о р а з г р із н іш е р о з х в и -
Л ьованогоп іс л я в о є н н о г о
х а о -
д остн .I к ол и б і справді м ало
с у , в о н а в ід р о д и т ь с я , о б я в и т ь -
с п о в н и т и с я к о л и ш н єв іщ у в а н - с в іт о в і н о в и м
Р ож деством ,
к я
в ел и к ого
ф р ан ц у с ь к о го
н ов и м
п р и х о д о м
М е с іїт іл ь к и
в ч ен ого
Ернесга Ренана, під '
`
к р іп л е н е н и н і з р е ш т о ю
н ім е ц ь -
к и м
у ч ен и м
Ш п е н г л є р о м , в і-
щ уваннн
п о
д у м ц і, щ о
м ай -
бутнє лю дство належ атиме
го -
л о в н и м
ч и н о м д о н а р о д ів с л а -
вянських, то може
к у л ьту р н о -
тв о р ч е
зав д ан н я
У к р а їн и
в
ід у ч ій
іс т о р ії н а р о д ів н е т іл ь -
к и
у
в л а с н ім
в и зв о л ен н ю
з
ярм а
ч о ти р о к р атн о ї
н е в о л і.
М иж
з н а є м о з Іс т о р ії м и н у л о -
г о
гаразд, щ о упродовж
д о в -
г и х -д о в г и х с т о л іт ь н е
М осква
іне П ольщ а були
о б о р о н н и м
в ал о м
Е в р о п и
І х р и с т ія н с т в а
на європейському
С х о д і,аУ -
к р а їн а . І я к щ о н и н і, в ч а с за
г а л ь н о -с в іт о в о г ох а о с у , щ о к и
пить на розмеж у між
т е п е р іш
н іс т ю
і
м а й б у т н ім ,
б о л ь ш е -j
в и ц ь к ій
М оскві
п р и зн ач ен а)
щ е
раз роля
д и к и х
М о н г о л ів
я к н о с іїв н а й с т р а ш н іш о г о в а р -
в ар ств а,
загрож ую чого
в с ій
культурі лю дства,
д ан н я
У к р а їн и
в
том у,
щ об
д в и гн у ти сь
о б о р о н н и м
в ал о м
проти м осковського М онгола і
сп астив ід б о л ь ш е в и ц ь к и х
о р д
н е т іл ь к и
власну землю , але й
за х ід н у
Европу. І якщ о
н и н і
нуж денна
П ольщ а — заборо-
л о
н а й с т р а ш н іш о ї
к у л ьту р н о ї
тем р яв и ,
кровож адної
д есп о -
т ії
на найстарш ий
лад та
м о-
рального банкроту, з яким м о-
ж е т ь с я р ів н а -`их іб а т іл ь к и с т а -
р еч а
гн и л ь
б о л ь ш е в и ц ь к о '`
ц а р с ь к о - к а п іт а л іс т и ч н о - к р і-
нацької культури, то й
п р `о т е
л я ш н і р о л я У к р а їн и ц е р о -
М айбутне виявить. Але ми,
У к р а їн ц і, ми будем о вц ій б о -
ротьбі хрестоносцями
к ул ь ту-
І р н
х р и с т ія н с т в а , н е т іл ь к и
як
оборонці європейського
С хо-
ду, алеІ як громадяни
р ід н о ї
м
у к р а їн с ь к о ї н а ц ії.
Б о
н е
з д ій с н и в ш и
вщ ерть
Х ристового
з а п о в іт у‚п о в н о ю
здруж ення
і збратаний
лю дей
воколі власного,гром адянства,
м и ,
Д о р о гі Зем л я к и ,не змож е-
м о н ік о л и д о в е р ш и т и
у с п іш н о
в с е ц іл о
наш ої
б о р о тьб и
з
больш евицьким и
о р д ам и
та
л я ц ь к и м и
л ю д о їд а м и .
П опри
в с і
н а ш і п о л іт и ч н і групи, пар-
т ії
і напрями муситьв насб у -
т и
о д и н
с п іл ь н и й
ш лях,
на
я к о м у в с і п а р т ії м а л н бо б є д н у -
в а ти ся
в с е ц іл о
1 без
реш ти
а саме ш лях, ш ов е д е
д о
визволення -зп ід
к ор м и ги
ч у -
ж и н е ц ь к н х н а їз д н и к ів .З б р о й -
н о го визволення всилу несхит-
н о ї, н іч и мн і н ік и м н е п о р у ш н о ї
боевої волі народу. Т а к — п ід
п р ап о р о м
Н е з а л е ж н о ї,
С ам о-
с т ій н о ї С о б о р н о ї У к р а їн с ь к о ї
Д ерж ави
м усим о
о к о н еч н о
здруж итись
і збрататись
у с і,
якщ о та
наш а
в о л ьн а
держ а-
ва має вреш ті стати
в ел и к о ю
д ій с н іс т ю . І поки те
зб р атан н я
видерж ить
в о гн ев у
п р о б у
зб р о й н о го
бою ,
н ам агай м о ся
в и п р о б у в а т и й о г о т р ів к іс т ь н а
фронтах громадянськоїр о б о -
ти
в допомогу
наш ій
у к р а їн -
с ь к ій іс у л ь т у р і:
Ж ертвам ин а Р ід н у
Ш колу
н а
П р о с в іт у , н а У к р а їн с ь к и х
І н в а л ід ів т а н а
в сік у л ь т у р н і
потреби народу.А кожна жер-
с ь о г о д н і в ідд а л ь -1^
к
о
ж
н
а
ч
3 1
"
3
перемога на
т о д і, к о д и
д у м к а " в с е х р и с т ія н -
ськ о ї к у л ь т у р и с в іт у б у д е зд ій -
сн ен а
н ар о д ам и
п о
за м и с л а м
Ід еал ьн о го
здруж ення
1зб р а -j
тання вщ ерть. Бо тільки
п о вн е
сх р и стіян ізу в ан н я
лю дських
гр о м ад ян ств ,
зн ач и ть
с п ів п о -
ж иття
п о
засаді взаїмної по-
ш апи
н а ц ії д о
н а ц ії, в за їм н о '
д о п о м о ги
та
о б о р о н и , в за їм -
н о го
р о зу м ін н я
та
с п ів ч у в а й
ня,взаїмної творчости та куль
ту р н о го
змагання, тільки
так е
сх р и стіян ізу в ан н я
с в іт у
вси л і
ш ого розвалу, руїни і банкро-
ту .
, {
Ітому боротьба
п р о ти
в ся-
к о г о р о д у б о л ь т ііе в н зм у , а н т и -
х р п стіян ськ о го ,
в ар в ар ськ о го ,
н ар о д и
поневолю ю чого
б о л ь-
ш евизм у
ц е ' 'н и н і
р о зп у ч л и зе
зусилля всього світу
таксам о,
як наш а боротьба
п р о ти
к р о -
в о ж а д и и .х
н а їзд н и к ів
в
р о д і
сам ез а в -їЛ я х ів . В
ц ій
боротьбі є
щ е
одно вікопомне змагання Х ри-
аз Антихристом. Хто пере
том у
гр о м ад ян сь к о м у
ф р о н ті
`ц е с в і т л и й
п р о о б р аз
о к о -
нечної перемоги
н а
ф р о н тау
б о ев и х .
Д орогіЗ е м л я к и !
Н е
с п ів а й м о л и ш
п р о
н о ву
радість, колядую чи з Різдвом
не покладайм о всієї наш ої на-
д ії
н а -п р и й д е ш н о г о
М е с ію ,І
т в о р ім
со б ін о в у р а д іс т ь ж и т -
тя, нове різдво народу
п о д в и
га м и , д ій с н и м и ,
п о зн тн в-
Н И М Н ,в и д и м и м и
ДОСЯГНЄННЯМ 1
м ож е?Л ю б о в і М и р , р а д іс т ь
в и зв о л ьн и х -З м а га н ь
і напере-
ж и ттям
і творче,
ч и
в б и в ч а 'к ір
чуж инецьким
н аїзд н и к ам
тем рява
больш евицької
тю р-Т о д і о б н о в и м о с я ,т о д і в с е т в о р -
м и
і п ід п л и в а ю ч о ї к р о в ю
п о -ч а
р а д іс т ь
ж иттям
сп ов н и ті
м о р д о в а н и х т р у п а р н і?
Інаш і душ і вщ ерть.
С ветозар
Ч о р о в и ч .
Р ІЗ Д В Я Н АК ІС Т О Ч К А
Н а
в е л и к ім
п о д о в г а с 'т ім
по- Л ице
п о м ал о
с тал о
п р и б и р а-
л у м и ск у
п о ж о в т іл е , н а ч е в іс к , т и
ц и тр и н о в у
к р аск у .
В ін
красується святочне печене по- увесь
задеревів, наче
в тр ати в
р о ся.В ід
н ьо го
в го р у
п ід н і- с в ід о м іс т :-. Д и в н о
г л я д ів
н а
мається легка, майж е прозора всю
с в о ю
р о д и н у ,
пара та розливається в повітрі
—А щ о там? —перш а спи-
спокусливий запах.
тал а
го сп о д и н я
п ер ел як ан и м ,
Г о сп о д ар
Д м итро
Г л у х а ч ,т о н е н ь к и м
го л о со м ,
о п я н іл и й
ти м
запахом, схопив
— П о г а н о ! в ід п о в ів в ін і
в ел и к и й
ніж, вбив його в по- показав
к іс т к у , н а я к ій
в и д н і-
р о ся
к о л о
п ер ед н ьо ї
правої ла червона
п л ям а,
н о ги
та
зр у ч н о
в ід р іза в
ц іл у
— Д иви, ось
ту т
м ари
ш иночку.П о т ім
н агн у в ся
над каже
в ін
— це
х то сь
ум ре,
п о л у м и ск о м
і став обрізувати
Бачиш , які
в е л и к і, ч о р н і
1
м ясо.
П ід ч а с
т іє ї
р о б о ти
не себто я помру.
1
,
І
в с и л і б у в п о б о р о т и с п о к у с и а
-—М овчи, Б о г
з тобою
д в іч і-т р и ч і
п о к л ав
у
р о т
по сказала
ж ін к а
і
х р ести ть ся,
ш м аточку
мяса. П ообрізуване всеж
д о л іш н я
гу б а
їй
о п ал а
м ясозл о ж и в
на полум иску, а та задріж ала, як це все бувало,
в
руці лиш илася
й о м у
лиш е коли
вона збиралася
п л ак ати ,
сам ак іс т к а ;
і
—Я к
м ож у
м о в ч ати ,
к о л и
Н е
думайте, щ о
він захотів так виразно бачу м ою
см ерть!
зісти цю
к іс т к у . Б о ж е б о р о н и ! К о л и ж
приходить смерть, годі
В ін
лиш е
х о т ів , я к
у с і п о - м о в ч а т и ... Т и г а д а є ш , щ о в м е р -
бож ні лю ди, щ ов ір я т ь у дав- ти так легко, як зїсти
ш м аток
н і,
патріархальні звичаї та
о - п е ч е н і?
б и ч аї — побачити, щ о
йому)А Д митрові також
задріж али
---
гу б и ,
а
в у си
"-
си ти
— так
щ о
замісць зви- огарець
і
с тав
засв іч о в ати
ч а й н о г о в е с е л о г о с п ів у : „Р о ж - с в іч к и . Т р е б а б у л о т е п е р
с п і-
д еств о
^тв о є,
Х ристе
Б о- вати
і він
стар ав ся
в и к о н а т ик а т у в ід ч и н и л и с я . В д в е р я х п с
ж е
н а ш !" у к ім н а т і ч у т и
б у л о ц е , т а з г р у д е й й о м у в и х о д и в к а з а в с я ж и в о т и щ е П е т р а Д р о - ' і и ' с я
ч н ^и
лиш е високі та низькі голоси, приглуш ений,
т о
в и в о д и л и :
„а -а -а "
й „о-
З а
к іл ь к а
х в и л и н
н а
ґан к ул и с и
д іт и , с у м н і я к
справж ні
п о ч у л и ся
к р о к и , д в е р і в к ім - с и р о -и .
4
П етро та М икола
збентеж и-
д р іж у ч и й ,т о н е -.Н і,а заН И М н е б а р о м
у г л о в а т а 'н е т о , щ о б и с л о в о 'в и м о в а Ѓ '
й
та
сл аб и й
голос, щ о голова
М иколи
Б у х ея.
_
Щ
о
,
ц
е
3
в
а
м
н
?
S S f e o -
тнхався як полумя свічки.
,
-
Х ристос родився! -
о зв а-г а ?... -
перш ий спитав
М ико-
о -
лися оба в один
го л о с.
л а п іс л я д о в ш о ї м о в ч а н к и .
н ач еб
Т аж
н ам
та к о ж
су д и л о ся,
запримітив М икола.
О , ваш а
см ерть
н е
так а,
я к м о я !.. В и щ е в с п іе т е б а г а -
т о
р ізд в ян и х
поросят зїсти, а
я ,
н е щ а с н и й , н е б у д у в ж е їс т и
н іо д н о г о .
Ц е
м ен і
К іс т о ч к а
с к азал а.
К іс т о ч к а ?
Іприятелі більш е не допиту-
скаж ер ізд в я н а к іс т о ч к а , б о ц я
кісточка .з різдвяного
п еч ен о го
п о р о с я т и в м іє ц ік а в о в и п р о р о -
ќувати: який
буде новий
р ік ,
к а б у д е п о г о д а , т а ч и б у д е ш
з д о р о в и й ...
В ін
п о став и в
к іс т к у
п р о ти
со н ц я, прижмурив очі та ставІ
п р и гл яд ати ся
їй
н аск р ізь.
Т а
ч и м
б іл ь ш е г л я д ів , т и м ів ід п л а ч у .
б іл ь ш е й , б іл ь ш е м ін я в с я н а л и -
ц і.
Румянець, щ о
зв и ч ай н ої
прикраш ував,його лице та у'
затанцю вали.
Б іл ь ш е
н е
х о т ів
в ін
г л я д іт и
н і
на полумисок ні на печеню ,
х о ч
і дуж е лю бив горячу
в е-
п р о ви н у
із
ап ети то м ,
м и л о
п р и ц м о к ѓ у ю ч и , ї в її, — т а к щ о
в у си по три дні бували
п о т ім
п о вн і
за с ти гл о го
товщ у.
Т а
т е п е р
в ін
н е
м іг
здерж атися
К олиж
го сп о д ар
в и п у сти в
с л ь о з у ,'т о в с і д іт ий ж ін к а , я к
гл ян у л и
на нього, також
у зя-
м олодж ував,
ст а в
зникати,л и с я плакати, охкати та голо-
Т а
н еб а р о м
Д м итро
п р н й -
О п іс л я ўѓі поздоровили
Ш ОВ
Д О
себ е.
В и те р
С Л Ь О ЗИ ГО 3Р ІЗ Д В О МХ р И С Т О В И М .ДМ И Т-
Н ІХ Т ОЇМН ІЧ О Г О Н ЄВ ІД П О В ІВ .І
Д м И Т р О
ЗД рІГ Н уВ С Я ,
р у к ав о м
со р о ч к и
та
го л о сн ор о
п о ц іл у в а в с я
з
м олодш им
В они
п ід ій ш л и
ближ че, по- почув приказ архангела, звер-
с к а за в :
с и н к о м ,а п о т ім
сумно похи- р о зн ім а л и
р о ти
ізз ч у д о в а н н я (н у в
го л о в у
д о
го с тей .
К оли
Д осить!
Н ем а
х іс н а
зл и в
го л о в у .
т ат у п о г л я д іл ио д и н н а о д н о
п л ач у !
І
— Це
в остан н є
— сказавѓ о .
І ,
н а ч е н а к о м а н д у , в с іп е- в ін . Б іл ь `ш е н ік о л и н е с т р і-
В
к у ті
н а
о т о м а н і
леж ав
р естаяи
п л ак ати .В ід с у н у л и с я ч а ти м ем о
р аЗ р м
Різдва. Д оля Д митрот а вдумчиво глядівн і-
в ід п о л у м и с к а з печенею та,як судила
мені вибратися
вд а - б и т о вя к у с ь д ір к у вс т е л і, н а -
велів звичай, поставили
с е р е д л е к у д о р о г у , в ід к іл яд о в а с н і- ч е б ж д а в ,щ о в ід т іл я
п о яв и ть-
х ати
о б ід о в и й
с т іл , п о
с е р е - к о л 'и в ж е н е в е р н у с я .
ся архангел М ихайло з м ечем j
ідині його поклали
п о л у м и со к !
В сі тяж ко
зітхнули. Д м итро в одній таз вагою т другійp y - J T p o , якийп ід ч а с розмови пчн-j
П ч х !... щ о в д іє ш , б р а т іќ ў
зпоросятем , а на ньом у уста- пояснив
п р и 'с у т н ім ,
щ о
т і, ц і, я к ц е й о г о з о б р а ж а ю т ь н а х а в р а з -р а з ...
'
.
'— д о д а в
П етро
— всім и ...
вили горнятко з застромленою
к о тр и м
іщ е
су д и л о ся
ж ити, образах.
ДмиТро глибоко
з іт х н у в .
п ч х ! з зе м л і та взем л ю
о б ер -
у