Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1932-019

Svoboda-1932-019

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2013

pdf

text

original

У К Р А ЇН С Ь К И ЙД Н Е В Н И К
г .
У Р Я Д О В И Й
О Р Г А Н
З А П О М О Г О В О І О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЇУ К Р А ЇН С Ь К И Й
Н А Р О Д И Й И
СОЮ ЗВЗ Л У Ч Е Н И ХДЕРЖ АВАХ
АМ ЕРИКИ.
.І
U K R A I N I A N
D A I L Y
OfTICIALO R f c A N OF THEU Q H N M NN A T I O N A LA S S O C I A T I O N ,tMfe'
ТРИЦ Е Н Т И
PTK X L 4; IB .
Д ж ерзИО Ѓ т і,HiДж ,ш ж еД Іл Ь К ,05 січня 1932.
VOL. XJL
N b .
IB.
JerMy С ну,N. J . , Monday, January 26, 1031.
T H R E EC E N T S .
Ф ІН А Н С О В АК О Р П О Р А Ц ІЯВ ІД Б У Д О -
В ИВ Ж Е В В ІЙ Ш Л Авж и т т я
П Р И ЗН А Ч Е Н ОД В А Б ІЛ Ю Н ИД О Л Я Р ІВ Д Л ЯН О -
Л Е К Ш1Л ІК В ІД А Ц ІЇБ Е З Р О Б ІТ Т Я .
ВАШ ИНГТОН.П резидент Гувер підписав за -
киіопроєктв справі покликанняд ож иття мШ ярдо-
н о ї ф ін а н с о в о ї к о р п о р а ц ії. З а м іт н ете,щ о хоч тут
розходилосяп р о корпорацію ,я к а роЗпоряДЖ аТи-
ме великими
г р іш м и , то і п о с л и
ісен атор и
президент незмарнували тепер ніхвилини, а Н ола-
годилив с і формальности прямоз небувалимД ля
урядуі конгресу поспіхом.
Внаступнім тижні конгрес ухвалить, щ оби дер-
ж авна каса субскрибувалад л я фінансової корпора-
ш ї$ 5 00, 000, 000.
Г е н е р а л Д о с , в ід о м и й с в іт о в и й б а н к й р , к о т р и й
Іголовою
к о р п о р а ц ії, з а п о в ід а є ,щ о на п р о т я з і
тижня вдасться зорганізувати
к о р п о р а ц ію
До цеї
м ір и ,щ о в о н а б у д евж е ф у н к ц іо н у в а т и ,с е б т оу д І-
ія т и к р е д и т и .
Д и р е к ц ія б у д е с к л а д а т и с яз 7 д и р е к т о р ів .Т ри
іних будуть дем ократи. Т их заім енуєп р ези д ен т, але
іа п р о п о н у ю т ьї х д е м о к р а т и ч н і п р о в ід н и к и !
П резидент Гувер заявив,щ о фінансовук о р п о -
р а ц ію в ід б у д о в и с т в о р е н он а т е , щ о б и в о н а с п и н и л а
д е ф л я ц іюв х л іб о р о б с т в ій п р о м и с л іт а щ о б и д а л а
безробітним роботу.
Т Р Е Б А ОЩ АДНОСТИ,АНЕ НОВИХ П О Д А Т К ІВ
ВАШ ИНГТОН.—Торговельна П алатаЗ л у ч е н и х
Д ерж ав оголосилаз в іту справі новихп о д а т к ів .В
т ім з в іт і п ід ч е р к и е н о ,щ о д е р ж а в а р а х у є т ь с ят е п е р
ітакими видатками,я к і були влоисенід обудж етув
ч а с і найбільшого добробуту.А таку господарку
н е м о ж л и в о п р о д о в ж у в а т ивчасах т е п е р іш н ь о їв е -
ликої скрути.
З в ітц ей к р и т и к у є т а к о жв и д а т к ин а п у б л и ч н у
розбудову. К аж еться, щ о й ці великанськів и д а т к и
ез е к о н о м іч н о г о б о к у н е д о ц іл ь н і. Бодерж авас т я -
г а є г р о ш і н .5н г у-ц іл ь `д о р о г о юп о д а т ю В (-в е б т ос т я -
г а еїх з таких ж ерел, д еТ ігрош і були б ивж итіз
д а л е к об іл ь ш и м п о ж и т к о м і д а в а л и б д а л е к о б іл ь ш е
за н я т т я
безробітн и м .
Н Е ДАЮ ТЬІН С П Е К Т О Р А МЗБЛИЖ ИТИСЯД О
П У Б Л Й К И .
.Н ЮГ іО Р К . Ц іл и й п е р с о н а л „Г е л т Д е п а р т -
м ентс Бю роо ф Ф уден д Д роґс", який складається
з 75ін с п е к т о р ів іп о м е н ш и х у р я д о в ц ів , р о з м іщ е н о
п о н о в и х м іс ц я х ,б о з а в 'в а ж е н о ,щ о к о л и у р я д о в ц і
д о в ш е о с т а ю т ь с ян а о д н ім м іс ц і, т о д і в о н и не ви-
коную ть добре служ биіє поблаж ливі супроти „су-
с ід ів ".Ц езн ачи ть, щ оза х а б а р і ін с п е к т о р и Н е Д о -
бачую ть того,щ о повинні бачити.
П РО Т ИО Б Н И З У В А Н Н ЯП Л А Т Е Н Ь .
ВАШ ИНГТОН.— Д ем ок р атизН ю йорќу орґа-
нізую тьу палаті посліво п о зи ц ію
проти проекту
зменш ування урядовцям платень. Вони кажуть,щ о
колиб и конгрес заявивсяз а зниження платень,то
це булоб и великимнещ астям ,б о всі приватніп ід -
п р и є м с т в а п іш л иби зак о н г р е с о м .,А ц е м а л об и
ф а т а л ь н і н а с л ід к и ,б ощ е з б іл ь ш и л об и д е п р е с ію .
Противники зменшення платень покликуготьсЯ
на президента Гувера, котрийб у в завжди проти
такого зменш ення,а обстою вавзадер ж ан н яд о т е -
п е р іш н ь о ї ж и т т є в о ї с т о п и . В о н и к а ж у т ь ,щ озм еН -
ш ення домагаю ться тільки демагоги, бо не знаю ть
ін ш о г ов и х о д уз е к о н о м іч н о ї с к р у т и ,а х о т іл иб и
показати; щ ойв о н и щ о с ь р о б л я т ь , щ о б и п о л іп ш и -
ти положення краю .
Щ Е Ніх т о НЕК У ЇТ И ВЗ В ІТ У ВИКЕРШ ЕМ А.
ВАШ ИНГТОН.З в іт к о м іс ії В и к е р Ш е м а о б ій -
м ає2,916 Д р у к о в а н и х с т о р ін . Н а д р у к в и д а н о$2,850,-
320.46.Д а р е м н ор о зд а н о ч л е н а м
к он гр есу1,923
п р и м ір н и к ів . К о ж д и й п р и м ір н и к м а є5 т о м ів .Є ще
300п р и м и р н и к івд о п р о д а ж і,ал е н іх т оїх н е к у п у є .
К А Й ЗЕ Р П РОК А Р У Н А А Л ІЯ Й Т ІЙ .
КОЛОМ ВШ
ізу р і). Б у в ш и й к а й зе р , В іл ь -
гельмГ о г е г іЦ б л є р н , в й с л а В іір о ф е с о р О в й К о х р а н о -
вил и с т аз п о д я к о юз а й о г о к н и ж к у „Д ж е р м е н і Н а т
Г илїі",'а р а 'зо м зт и м н а й й с а в ,Щ О іс т о р ія щекине
б огатон о в о г о с в іт л а , Я к е в и я с н я т ь ,щ о Н ім е ч ч и н а
нес Н р И ч и й и л а с в іт о в о ї в ій н и . О с е , п и ш е к а й зе р{
щ оа Л ія Н т и ,с е б т о А н г л ія , З л у ч е н і Д е р ж а в и , Іт а л іяі
Ф р а Н ц ія ,Т Є П еро п и н и л и с яв т а к ім т я ж к ім п о л о ж е н -
ню , є к а р о ю тізлочини, Я кнЯВ О Н И Д оп усти ли сь
1914 р о ц і, ап о т ім щ 'е в 1918 р . уВ е р с а л к ).
Н ЕД А Л ИС Е Б ЕВ И К И Н У Т ИЗПОМ ЕШ КАНЬ.
Н гОИ О Р К .3дом у п ід ч .2,802 О лйН Й Н Й Є В е -
ню в Бронксі почали власники викидати 17роди н
за неплачення чйНпІу.В домій околиціМ еш -
к а н іт ь о А в в н о к о м у н іс т и .Т а як з а їх а л и М у р и н и ,
щ о б и в и к и д а т и м е б л із К а т д о в ж н й И ів , зіб р а й а .Й
товпа з'яких500 лю дей і почала обкидати каМ ій-
н я м М у р и й ів т а п о л іц ію . Я к и х 4,000 с у с ід івЄ Т аА Йп б
с т о р о н і д о в ж н и к ів , к о т р і д о м а г а л и с я
зм ен ш ен н я
penfy. В к ін ц і в л а с н и к и д о м івзг о д и л и с я зіП е Н ш й їИ
м іс я ч `н о р е н т В ід 2до 4 д о л я р ів .
А р е ш т о в а н о8 о с іб ,з я к и х5 с у д Д й В ід р а зу зв іл ь
н и в в ід в и н и .
jК Р ІЗ А
В У Г Л Е В О Ї
П РО М И -
С Л О В О С Т И
В
П О Л Ь Щ І.
By ѓ л е в а
п р о м и с л о в іс т ь
у
П ольщ і опинилася передп о в -
ію ю
р у їн о ю . С падн а ц ін і ан -
г л ій с ь к о г о фунта Д ав ім о ж Л и -
в іс т ь
А н г л іїв и т и с н у т и
г іо л ь -
ськи йв у г о л ь зм іж н а р о д н ь о ѓ о
рийку.Р о б іт н и ц т в ов п о л ь с ь -
ких
вуглевнх майнах одержує
м із е р н у
п л а т н ю , ц е н т івн а
д е н ь ,а т о 'м у
в о н о
н еп о г о -
дж ується
н а
зм енш ення
ц іє ї
п л атн і щ е на 21%. В л асн и к и
ай н
загрож ую ть
зам к н ен н ям
м ай н
в і д 1.лю того, щ о г р о -
зить повною руїною польській
в у г л е в ій
п р о м и с л о в о с т і!.
К О Н Т Р О Л ЯЎ Р О Д И НІБ ІД Н Е
Н А С Е Л Е Н Н Я .
Н а різних зборах„А м е р їк е н
Бйрт КЬнтрол Л іг"уН Ю
й о р -
к у
ствердж ено,щ о пой р Ь с Л І-
д ж ен и юЮ .о о ов и п а д к ів
м ож -
п а
стВ ерД И тИ , щ о коН троля у-
р о д и н не є с п р а в о ю ,в я к ійз а -
ц ік а в л е н і б о г а т і к л й с н ,б о п о -
р а ді п о м о ч і ш у к а л ив к л ін іц і
г о л о в н о Ж ін к и , к о т р и хМ уЖ ін е
заробляю ть більш ея к $20 т й -
ж нево. М іжн и м и
б у л он а й -
б іл ь Ш еж ін о К -ч у ж и н о к ,у в іц і
м іж
ЗО і ЗВ.С т в е р д ж е н о д а л і,
щ о
к о н тр о л я
урО Д И Н
н е р о з-
Ь яЗ у є
в г ір а в д і
е к о н о м іч н о ї
п р о б л ем и , але Є вт е п е р іш н іх
а с а хд у ж е в а ж ію ю
Д іл я н к о ю
а
п о л іС О Ц ІА Л Ь Н О Ї п р а ц і.
К РА ЃН АБ О Р О Д А Т И ХЖ І-
ќѓж -
Л ік а р с ь к а
А к а д е м ія Ф р а н ц ії
в и сл ал а
н ед ав н о
с п е ц ія л ь н у
к о м іс іюд о т. зв. „к р а їн и б о -
р о д а т й х ж ін о к ", с е б т одо де-
и ар там ен ту
Л ь о -е -Г а р о н ,
на
п ів д е н н и йс х ідв ід Б о р д о .Ko - j
ц ям ала п р о с л ід и т и ,ч о-J
м у
ж ін к и ,щ о м е ш к а ю т ь в цих!
н ц ях , мають великий
за-
р іс т .О с о б л и в ов д в о х м іс т а х ,
ц ьо го
д е п а р т а м е н т 'у
кож на
М олбда
д ів ч и н а
м аєВ уси
й
б о р о д у .
КО М ІЕ ІЯ п р о с л ід и л а ,Ш 0Ж ІН -
іці неналеж ать
д он ія к о ї
с п е ц ія л ь н о ір а с и , т іл ь к иу йо-
в
Д о .іє р а к
зн ах о д я ться
р о З ііу Щ е Н І
М ін е р а л и ,йќі ду-
ж е
д о б р е
в 'п л и в а ю т ь
на за-
р іс т .ІЛИШ ецяйоД а єп р и ч и -
н о ю
си л ьн о го
зар о сту .
Л Т Й В Л ЙМ ІШ К ІВ .
наче вонан е зупиняласят у т .
н а
Н о в ій Г в ін е ї. Р о з в н н у в -
м о г у т н ій
та
п о п л атн и й
п р о м и сл .Р іч н о
в ід с іл я
д о б у -
ваю ть
п ер л и
в ар то сти
5—7
м іл .
з о л .; м а л о в ід о м і о с т р о -
з
П р о л и н у Т о р е с а в ід іб р а -
п ал ьм у
Н ерш енстВ а
ар аб -
ськ и м
б е р е г а м ,я к „к р а їн і п е-
р е л ".
Д осін ез м ін и л а с я т е х -
н ік ап р а ц і.Я к п е р е д60 р б к а
П еред6 0р о к а м и
в и д о б у л и
перш і
п ер л и
б іл я
побереж а
А в с т р а л ії. У тихчасах, сього-
д н і
в и ч а й н ет а в а ж к е
рем е
с л р ,
ловля перел мала п о .
см вк
р О М а я т М У
т а
р о з б ій -
н н ц т и --Н а м о р с ь к о м уд н іб і-
л я
п ів н іч н о г о б е р е г а
А встра-
л ії
б у л о
б а га то
п ер л о н о сн и х
м уш ель.Н іх т он е с т е р іг б е р е -
г ів ,
С у с ід н іо с т р о в и
зам еш ку-
вал и
т у б и л ь ц і,у
в о д ахр о ї-
лиС нр е ю н и ... Ш в и д к о п о ч а -
л гі
ту т круж ляти
ш укачі зо -
л о та
Ч овнаМ Й
п ер еп л и в ал и
н а
островит а ііід грозоюр е -
в о л ь в е р ів
ви б и р ал и
н вй к р я-
ш их
й я й в а к ійзО сеЛ ь,К Н Д алй
ЇХ у м орг та наказували порй-
н ати
Н а д н о .З ід т К я л я
н у р ец ь
в ер тав
з
к іл ь к о м а
м уш лям и,
а б о
н ев е р т а в
уж еН ік о л и ...
1872р .п р ав о т аа в с т р ій с ь к и й
у р я д
добачили, кривду
ту -т
и
с
я
ч
г
я
я
я
а
ч
і ь
б и .т ь щ вз п р о л и в ў
Т о р есат а
м
у
H
v
w
n
u
й
л' о г 1Л г Л і^--11. ,
заб о р о н и л и
в л ю
п ер ел .о д
НОВИЙ РАДЙНСЬКИЙ
Б У Д ж Ь Т .
Ц ентральний
к о м іт е т
к р
м у н іс т и ч н о їп а р т ії у х в а л и вб у -
дж етойі видаткин а 1932 p., у
в и со ті21м іл ія р д ів р у б л ів , а
б о
4,900 м іл іо н ів б іл ь ш е , ц іж
т о р ік .
П оловина
сум и
б у д е
п р и зн ач ен а
н ар о з б у д о в у ве-
л н к о го
п р о м и сл у ,
о со б л и в о
м етал ьн о го .Н а с о в х о зиі к о л
х о зИ
п р и зн ач ен о
4,300 м іліо
і
р о зб у д о в у
з а л із н и ц і,
во д н и х
д о р іг
і
п о в іт р я н о ї
ф льоти
3,330 м іл іо н ів р у б л ів ,
О Р И Г ІН А Л Ь Н А
ДЕМ ОН-
С Т Р А Ц ІЯ
Д уж е
о р и г ін а л ь н о
д ем о н -
с Т р у в а в
о н о д іу
В ід н і
о д и н
б езр о б ітн и й
м у л яр ськ и й
ч е-
іл я д н н к .В я с н и й д е н ь-В ІНЕИ -
л ізн а в е р ш о і; о д н о г о к о с т е л а
над Дуізаємі виголосив до 2
нуж ди
й
б езр о б іття .Ц е
с в о є р ід н ев іч е т р е в а л о
б іл ь ш е
як годину. Ораторський
за п а л
м о л о д о го
м у л яр я
у гаси л а
щ ойно
пож еж на сторож а,щ о
си к ав к ам и
зм у си л а
п р о м о в ц я
зл ізти
зд о си ть
в и со к о їтр и -
буИ и.
С К А Р В
Б ІЛ Я
У Ж Г О Р О Д А .
С толицею
З ак ар п атсь к о ї
У к р а їн и .
У ж городом ,
п р о го -
іи ,так і т е п е р н у р е ц ь м у с и т ь м о н іл а
в іс т к а
п о р и н а т ина дно м о р я , г .ін б о -jп р е с а з р о б и л а с е н з а ц ію .С ам е
К огок іл ь к а н а ц я т ь м е т р ів . Hyp-в ж о в т н і м и н у л о г о р о к у ч е с ь -
ц е М
єм айж езадзж ди .ав стр а
я ій с ь ќ н й т у б и л е ц ь .а б о М аля-
е ц ь .
Л и ш е т о д і, к о л и дно мо-
ря лежить глибш еп ід водами
М оря, одягає нурець пўрќовий
о д яг
З ви ч ай н о
п о р и н ає
н а-
ги й ,
з а т о в щ у є с о б і т іл оо л и -
вою ,
зати к ає
о тв о р и
н о сат а
в у х .
З н ар я д д я м
д ов ід р и в а н н я
м уш ельслуж ить
й о м у
д ер ев -
яний патик; м ає теж кош икз
tpoiniн а з б и р а н н яїх . З б іг о м
л іт в и ч е р п у ю т ь с я щ о р а з б іл ь -
олись багаті перламип о -
бсреж а.
С ьогодні
за
п ер л о -
н осн и м и
м уш лям и
н ур ц іho -
ринаю ть
щ ораз
глибш е,н у р -
к о ви й
одяг стає щораз (И Љ -
ш ого
к о н е ч н іс т ю . Т о р г о в Є л ь -
н и й
промисл ловлі перелп о -
с т а в л е іш йз о в с ім н о в іт н о .Т ри
вел и к і
к о н ц ер н и
п о б о р о л и
слабш их
с у п е р н и к ів ,а
теп ер
борютьсяз а кращі здобутки
Д ва
з
н и х
ч и сто
я п о н с ь к і.
З п ід лоба глядить
на це А в-
БУДЕМ ОМ АТИШ ТУЧНИЙ
ДОЩ .
'с т р а л ія , к о т р а
м ож е
л як ати ся
В
к р у гах
п ар и зьк о їА каде-
6 j r y
_
п е р е лю днених
яп о н -
Н аук
в г ік л и к а в
в ел и ч езн у
с
ь
к
и
х
о с т р гД
ів ?
а
л
е
В
О
І М
б
е
з
.
сен зац ію
в и н я х ідф р й іщ у С Ь К О -
ш
а
с
у
п
р
о
т
и
Т
И
Х
і
щ
о
г
р
а
ѓ о
вченогоД іб о а . т. зв. ш туч-
бі Ж
Н
И
ц ь к о ю
р у к о ю
сягн у л и
н й Й
дощ .М ож наб у д е в и т в о -Г
п 6
с е і)ц
е
М
а
й
д
ж
у
р
і
ї
)
щ
о
б
.
р п ти
й о го
так о ж
Ін а г ір . Й Й
ч
у
ж
и
м
б агац тв ам и
с к р іп и т и
С й Г в р і,т а к ,Щ О Вже П осўХ Й НЄjк
р
а
ї н
у
с
х
о
д
я
ч
о
г
о
с о Л
ця ".
б у д е .
j
В и н а х ід у ч е н о г о
ь ен в в у еть -ВЕЛ И К А ІІО Ж Е Ж АВБУ К О -
fcnн а
зГуЩ ЃН гіЮ
в Ь гк о етгі,
ВЙНСЬкбМ У
С Е Л І,
як а
е ўВ ђздусі.Д іб О Й
Ш -
у
с
е
л
:їз о я н ч у к у Д к о л о Ч е р .
Р Н Т Вт , зЋ .г ір я а іЬ в іс н і к а й а л й , в і м ц і в ) в и б у х в е л и к и й
в о го н ь,
щ о
н и м игО рИ Ч ййвО Здухіт и -
щ
о
з
н
и
щ
и
в
до тла іб
Го с п о -
м е
д о го р и
й fak ф п ^т к -^щ ^^
С
е
р
е
д
сільського насе-
м етБ С М
Нш туЧнйх
Ш р а і.
ФАБРИКА ФАЛЬШИВИХ
Д И П Л Ь О М ІВУ Ч Е Р Н ІВ Ц Я Х .
П ід
так и м
н аго л о в к о мп н -
ш е
ч ер н О в ец в к и й
j..4at",п іо
ч ер н о в ец ьк а
с іг у р и н ц а
арещ :
тув а л а26- л і т н ь о г о
Л еополвда
Г о т ,м т р е г е р а
та
24'л И н ь г н %
В ія ь г е я г ім аМ аркевича, 'я к і з а -
н н и ал и сяф Іб р Н К В Ц ІЄ №
р іж н б -
г о
{зо д уд н и л ь о И ів .І Т ІК
$В І'
доитвь т,з в . а л о ї метўри Ко`
ш тувало
8—1Т и с я ч і
л й іів ,-
авеликої матури6 —1 0тисН Ч
д ер ій . М іж власниками
ф алЬ-
щ ивихК йП лвоМ ІвеО динѓ Ш
стонош ,щ оП о т р е б у в а в м а л ій
м в т ;гр ид л йа в а н с у , А Л е6r j fa
то
й
ін ш и х
руМ упськтйГху р я
іо в р івк О р И С Т Н Л О іп й в н Є ,зт а
к и х
ф а л ь ш п о и х д и п л ь о м ів .
лення повстав переполох,В о-
гонь вибухв домі одногос е -
щ е
х о д и в
п оо б ій -
с т ю
злямпою ,У стодолі впа=
(л а й о м у л я м п аз р у к иі з а п а;
л и л а с о л о м у . В іт е р п е р е к и н у в
о г о н ьн а с у с ід н і а а б у д у в а н н я
в
к о р о т к ім
часі згоріло15J
Х ат,
П ятнацять
р о д и н
о п и н и -
к а п о л іц ія а р е ш т у в а л ав уж -
го р о д ськ и хл іс а х д в о х
М оска-
л ів ,
які п р и їх а л и аж зЯ п о н ії
н а
я к іс ь р о з ш у к и . П о л іц іяї х
придерж ала.
О п іс л я
сп р ав а
затихла,а зараз почалисян о -
в і' розш укит а розкопки в за-
л іс е н и х
в и в о зах
іп р о в ал л ях
б іл я У ж г о р о д а . Т е п е рід е г о -
р яч к о в а
п р ац я
п ер ед
б іл ь ш и -
м и
м о р о зам и , але за
к іл ь к а
д н ів вона мусітнме зупинити-
с я .
У
п е р ш и и х ' м іс я ц я х
в ій н и
сам е тими просмикамн Карпат
вд ер л и ся
р о с ій с ь к і в ій с ь к а ,а
сам е
48-м а
д и в із ія
п іх о т и .В
ін ш и хм іс ц я х н а с т у п
зал о м и в -
с я
ін ім е ц ь к і
та
м ад яр ськ і
п о л к и
н асту п ал и
зу с іх
б о к ів
н а
сам о тн ю
д и в із ію .Ѓ І к о м а н -
д ан т,
в ід о м и й
з
н евд атн о ї
к о н т р р е в о л ю ц ії
1917 p. . г е н .
К о р н и л о в,п р и к а з а в
в ід в о р о т ,
який ш видко замінивсяв б е з -
л ад н у
р о з с и п к у . В ід д іл ик и -
д ал и
зб р о ю
таб л у к а л и к а р -
п атськ и м и
л іс а м и . К 'а с о юд и -
в із ії
п ік л у в а л и с я
п ять
стар -
ш ин,
я к ім али Гіп ер ев езти д о
Р о с ії. Одначе вони
заб л у д и л и
л ях у тас п и н и л и с я в ка-
м ян ец ьк о м у
Л ІС Із а
У ж горо-
д о м .
Б у л и п е в н і,щ о п о п а д у т ь -
"'олон, тому
в и р іш и л и
ск ар б
зак о п ати .
П ередтим
п р и сягн у л и , щ ох т о н е б у д ь із
н и х
л и ш и в с яб и ж и в и м , п іс л я {
в ій н им ає п о в е р н у т ин а м іс ц е
д о б у тис к а р б .П іс л я
п о в о р о ту
д о
ш т а б у а р м ії с т а р ш и н ис к а -
заяН ,щ ос т а р ш и н и д и в із іїр %-
З о м
ізс к а р б н и ц е ю
п о п ал и ся
Вп о л о н :І М п о в ір я л и ; н ік т ЬН і
х ви л и н и
нес у м н ів а в с я вїх н і
с 'л о в а .
В ій н и
та
р е в о л ю ц ія
р о з д іЛ И Л И .т и х
Пять старш ин.
Д вап о л я ѓ н ин а ф р о н т і п ід ч а с
і}а е т у п ун аТ е р н о п іл ь , о д н о г о
р о з с т р 'іл я л а
Ч ек авО д е с і, о -
а 1д и й
загн и ў в
б е вв іс т н , о д и н
д и ся серед зимиб е з дахун аді а
я
и
І Ц
И
В
с
я
ж
й
в
И
М
В
у
в
m
м
.
головою .
С Е Н З А Ц ІГ Л Н Й Й
В Л О М
Д О
А Й ВЧ Й С А ТС ЬК О ГОM f e iB -
К А Н Н Я .
ВЬ р о Д а хН е в ііО М Іс п р а в н й -
ѓй
вяоМ йЛ Й С яД б
М Є Ш кония
MicUKiiot-6адвбнШ , ТеойсрАІ
Ж о й й ір ч у к й ,,т аВ к р а л и
ііо м у !
l.OTjOіо л я{З ІЬѓбтій К О Іб і касЬт-
к у
іБ іж у т е р іє ю В п ^т о с т йт е ж
okWioГ .О О Оііб л я р ік
Й яоМ Н Й -
к и
ьгІК Л І:.
д а в н а с т а р іџ я н о іоу ш т а б і „а р -
м іГ '
о там ан а
С ем йоН оВ а, н іо
И іе д еп а р т й з а И с н к у б о р о -ѓ ь В ўа
больш евнкйМ и
н а
д ал ек ь м у !
С х о д і.З в ід т іл я п р и в о л ік с яв ін
н а
З а к а р п а т с 'ь к у У к р а їг іу .Ч е-
с№ тап о л іц ія
ареш тувала
й о
г о ,В ІНп р Ш іШ
Д ой с ь о Ю та
С Ь О Г О Д Н ІШ укаєз й к о п а й й х п ів -
Т О рйМ їл іл г іа й о Л Ь т н х р у б л івy j
пЬрозугиШ Й ю
з
ч есв я о юв л а -
дою .
П О Л Ь С Ь К А П О Л ІЦ ІЯ В Б И Л АТ Р О Х
М А И Н Е Р ІВ
П О Ч А Л И С ЯK P I B A B IД Е М О Н С Т Р А Ц ІЇМ А Й Н Е Р
П Р О Т ИЗМ ЕНШ ЕННЯ З А Р О Б ІТ Н О Ї І1Л А Т Щ .
ВАРШ АВА о л ь щ а ).Н ап ольськом у Г о-
р іш Н ь о м у Ш л е с ь к у ,б іл я Р и б Н й к а , п о л ь с ь к а П о л іц ія
с т р іл я л авр о б іт н и ч ум а й й е р с Ь к у д е м о н с т р а ц ію . Щ о
б у л а ў л а д ж е н аяк протест п р о т и з М е Й ін е Н й йн а 21%
заробітної йлатні М айнерам , як це хочутьз р о б и т и
в л а с н и к и м а й н ів . П ід ч а с с т р іл я н и н ив б и іо т р о хр о -
б іт н и к іві к іл ь к о х т я ж к о п о р а й е н о . Д е м о н с т р а н т и
о б к и д а л иП О Л ІЦ ІЮ к а м ін н я м1 д е к о г оп о р а н и л и .В
д е м о н с т р а ц і ї б р а л о у ч а с т ь п о в е р х 700 м а и Н е р і й .
Д ругак р ів а в а с у т и ч к а р о б іт н и ц т в аз й о л іц іє ю
в ід б у л а с яв м іс т іХ о Й Н іц ин а н ім е ц ь к о м у к о р Д Ь г іі.
Т ам
безробітні захопили ратуші деякі міськібу-
дйНки,домагаю чися праці а 0о дойомоги.Н а допб-
м огуп о л іц ії п іс л а н о в ій с ь к ой л и ш е п р йй о г о п о м о ч і
п о л іц ії в д а л о с яз в іл ь н и т и м іс ь к іб у д и н к и в ід б е З р В -
б іт н и х . П р и т ім т р о х п о л іц а їв п о р а н е н о ,а Т а к о ж Й 0-
р а н е н ой а р е ш т о в а н о к іл ь к о х р о б іт н и к ів .
М ін іс т е р с т в оп р а ц ір о б и т ь з а х о д и , щ об зай й -
г о д й т и к о н ф л ік т М іж М а й н е р а м ит а в л а с н и к а м и М а й -
н ів .В о н о з в е р н у л о с яд о в л а с н и к івзпрО йозйЦ ІЄ Ю
не оголош увати
з в іл ь н е н н язр о б іт р о б іт н й Ц т в й
від1 лю того,а згодитисян а розєм чук о м іс іюд л я
о б о п іл ь н о г о п о р о з у м ін н я .
ПОЛЬЩ АВБ О Р Г А Х ,Я К УШ ОВКАХ.
ВАРШ АВА о л ь щ а ). —У р я д о в аг а з е т а‚‚М о н і-
тор П ольскі" подає,щ о борги польськоїдерж ави
досягаю ть величезної суми.П ольська держ ава вин-
н а А м е р и ц і 302,911,150" д о л я р і ві 1, 680, 000ан ґл ій -
с ь к и х ф у н т ів с т е р л ін г ів ; А н г л ії в и н н а4 , 676, 5 00ан -
г л ій с ь к и х ф у н т ів с т е р л ін г ів ; Ф р а н ц ії2, 296, 904 , 5 00
ф р а н к ів ,aiT aviii 353,b54,450 л ір .
Загальна сумац и х боргівв долярахн абл и ж а-
є т ь с яд о 450 м іл іо н ів д о л я р ів , к о л и р а х у в а т иф унти
с т е р л ін г ів ,ф р а н ц у с ь к і ф р а н к ит а іт а л ій с ь к і л ір ип о
т е п е р іш н ій д у ж е з н и ж е н ій в а р т о с т ипаперових гро-
ш ей.
П Р О В О К А Ц ІЙ Н ЕП О В Е Д Е Н Н Я Я П О Н Ц ІВ .
Ш А Н ГГА Й и т а й ).—К о м а н д у ю ч и й я п о н с ь к о ю
ф л ь о т о г ов Ш а н г г а ю , а д м ір а л Ш іо з а 'в а , дом агаВ Т ь-
с я щ об Китайці припинили сйої протйНпонськіВИ -
с т у п ин е л и ш ен а к и т а й с ь к ій т е р и т о р іїМ іста, аЛ еf l
н а т е р и т о р ія х к о н ц е с ій є в р о п е й с ь к и х д е р Ж й В :В ін
грози ть захопити воєнною силоюв с і к и т а й с ь к і'б р -
г а н із а ц ії,щ о в е д у т ь п р о т и й й о н с ь к уп р о п а г а н д уЙ
працю ,не зваж аю чина те,де такіо р г а н іза ц ії зн і-
ходяться.
Н а
це консулі європейських держав заявили
я п о н с ь к о м у а д м ір а л о в и ,щ о в о н иН е д о п у с т я т ьп б -
я в и я п о н с ь к и х в ій с ь ку д іл ь н и ц я хк о н ц е с ій Є в р о п е й -
ських держ аві готовіз і зброєю виступити проти
я п о н с ь к о ї с п р о б и . А д м ір а л а Ш іозавуп о п е р е д ж е н о ,
щ от а к ай о г о п о в е д ін к ав и к л и ч е г о с т р и й к о н ф л ік т ,
вперш ў чергуз Англієюй Америкою . А д м ір а лв ід -
п о в ів , щ о в ін д іл а є з г ід н оз ін с т р у к ц ія м ис в о г оу -
ряду, щ об припинити
п роти яп он ськуа г іт а ц іюв
Ш анггаю .
Д о Ш анггаю прибуваю ть свіж і японські в ій с ь к а
йв о є н н і к о р а б л і. К о л и Я п о н ц і с п р о б у ю т ь
п е р е -
вести погрози адмірала Ш іозави вступитиз і сйош Й
в ій с ь к а м ив є в р о п е й с ь к і д іл ь н и ц і м іс 'т а , то цеб ?9-
перечно викличе гострий конфліктм іжт и м идер -
Ж авамй,щ о маю ть тамк о н ц е с ії,т а Я п о н іє ю .
У Р Я Д М ЕКД О Н Е Л Д АВ Р А Т У В А В С Я .
Л О Н Д О Н н г л ія ). У ряд М ек Д онелда вра-
тован ов ід крізи тим, щ о ухваленощ е небувалийв
іс т о р іїа н г л ій с ь к о г о у р я д уп р е ц е д е н т , щ о н а в іт ь д л я
п р и н ц и п о в и х р іш е н ьу р я д ун е п о т р іб н о зг и н и в с іх
ч л е н іву р я д у .Ц едал о м о ж л и в іс т ь л и ш и т и е яв н а -
б ін е т і м ін іс т р івС н о в д е н о в и , к о т р и йн ебувзг ід н и й
з в п р о в а д ж е н н я м п ід в и щ е н н я м и т н и х п о б о р ів н а ^д о -
в ізд о А н г л ії,а здругої с т о р о н и в р я т у в а л о п р е м іе р а
М екД о н е л д а в ідн е о б х ід н о с т и а б од о б у т изг о д ун а
ц е ц іл о г о у р я д у ,а б о п о д а т и с яд о д и м іс іїз і с в о їм
ур ядом .
С н овденб у д еза д о в о л е н и йз того,щ о й ом у
дозвол ен о представитив палаті послів
особи сту
думкуй боронитиїїп ер ед послами. Ц ього також
щ ен е б у л ов іс т о р ії А н ґ л Й , щ об х т о с ьз м ін іс т р ів
ви ступ авп ер ед п арлям ен том
зіс в о є ю
О крем ою
д у м к о ю ,н е зг ід н о юз б іл ь ш іс т ю у р я д у .
ііУ б л и н к а н с ь к и и
у р я д у с п іш н оБ О Р Е Т Ь -
С ЯЗК О М У Н ІС Т А М И .
М АДРИД с п а н ія ). Е н е р г ій н и м и за х о д а м и
урйДу М айж е скрізь в Катальоніі знову привернено
републиканську владу там,де були проклямовані
„р а д я н с ь к ір е п у б л и к и ".
У р я д с п о д ів а є т ь с я ,щ о
В ійс й р а в и т ь с я з к о м у н іс т и ч н и м р у х о м т аз т и м из а -
воруш еннямй, йкі комуністи викликаютьур іж н и х
ч а с т и н а х Е с п а н ії.
Д оц и х заворуш ень уряд приготовився давно,
а тЄпер робить новіза х о д и ,щ об не допуститид о
к о м у н іс т и ч н и х у с п іх ів .
" S V O B O D A "
(L IB E R T Y )
FOUNDED1 89 3
U krainian newspaper published dailyexcept Sundaysan d holiday-
at 81-83G r i n d Street, JerseyC i t y , N. J.
. Q-raedby the UkrainianH jftMH aj Association, Inc.
E ditedbyEditorial Committee.
tereda
SUBSCRIPTION RATES:
T hreecentsa copy
Oney e ar
$ 7.00
Foreignan d JerseyC i ty Rates:
ne year
$10.00
x months
5.00
areemonths
$ 2.75
П Е Р Е Д П Л А Т А :
П оодиноке число три центи.
Н ар ік
$ 7XJC
ВД ж ерзнС иті 1Заграш щ ею :
Н ар ік
$10.00
Н а п івр о к у ,
$ 5.00
Н атр им іс я ц і
$ 2.75
З ао г о л о ш е н н я р е д а к ц іяі
З а кож ду зміну адреси платиться10 центів.
ЗКанади належ ни
Fo-eign MoneyO r de r .
Tea.„С в о б о д и ":Mongomery5-0498. Т е л . У . Н . С ою за: Montgomery5-1 838.
А дреса: ''SVOBODA".P. О .B O X 346, JERSEY CITY,N.J .
H E Л ІК В ІД У Ю Т Ь , А З Б ІЛ Ь Ш У Ю Т Ь К Р ІЗ У .
Е к о н о м іч н у к о н ф е р е н ц ію ,я к ам алав ід б у т и с я
вЛ ьозаннійзап очаткуватие к о н о м іч н ез а м и р е н н я
Е вропи, відлож ено. Н а як довго, покищ он ез н а т и .
К аж уть, щ о дот р а в н я , бот о д і сподіваю тьсят а к о ї
нуж диізагальн оїк р із и , щ о йам ери кан ськи йу р я д
не будео г л я д а т и с я -нан а д х о д я ч ів и б о р и , а буде
зм уш енийув л а с н імін т е р е с івваж атит а к у к о н ф е -
р е н ц іюр ів н о ж с в о є ю .
Е к о н о м іч н ак о н ф е р е н ц ія б у л аб ит е п е р н е д о -
ц іл ь н а .`З л у ч е н і Д е р ж а в из а я в и л и , щ ов о н и не хо-
чутьм іш а т и с яд оє в р о п е й с ь к и хс п р а в та вваж аю ть,
воєннідовги і р е п а р а ц ії за дві осібні справи, зт и м ,
щ ої хо б х о д я т ьд о в г и , а щ одо них —сп рава вж е
в и р іш е н а .А м е р и к ан е д у м а єїхд а р у в а т и ч из м е н -
ш ати ,н і н е д у м ає продовж увати м о р ато р ію .
П озанеюз а я в о юа м е р и к а н с ь к о г оу р я д у м а-
єм от е жз а я в ун ім е ц ь к о г оу р я д у ,я к и йо п и р а є т ь с я
наз в іт ід о р а д ч о г ик о м іт е т уз Ба.зелю ,в кодрім
ствердж ено, щ о Н ім е ч ч и н а не єв с и л ід а л іп л а т и т и
р е п а р а ц ій .Н ім е ц ь к и йу р я дн ез а д о в о л я є т ь с я н а -
в іт ьпродовж еннямм о р а т о р іїн а р ік ч и д в а , ах о ч е
н о во ї р о з в я з к и -ц іл о їр е п а р а ц ій н о їп р о б л е м и .І сп р а-
вав и г л я д а є так , щ о всін ім е ц ь к іп а р т ії,у р я д іввесь
н ім е ц ь к и йн а р ідзгід н і з тим,щ о вж е б іл ь ш е не
требаН ім е ч ч и н іп л а т и т ин ія к и хр е п а р а ц ій . Г іт л є -
р ів ц ів и р а з н оп ід к р е с л ю ю т ь , щ о на Н ім е ч ч и н ун а-
лож енот я г а р і,я к и хв о н а неб у л а , не є і неб у д е
в с и .іів и к о н а т и .
Кождийб а ч и т ь ,щ о супротит о г о всього годі
т т е п е р іш н іх ч а с а хс к л и к у в а т ие к о н о м іч н ук о н ф е р е н -
ц ію ,к о л ив о н а радш еп о г ір ш и л а б , а не п о л іп ш и л а б
е к о н о м іч н уситуацію .Б околи А м ерикан ег о д и т ь с я
н а в іт ь на продовж енням о р а т о р ії, а не то наз м е н -
ш енняв о є н н и хд о в ѓ ів ,а Н ім е ч ч и н ане м аєв з а г а л і
о х о тис п л а ч у в а т ид а л ір е п а р а ц ії, тоя к а ж тут м о-
ж е бутиз г о д а ? М ож ет іл ь к ив и й т ин о в и йк о н -
ф л ік т іноваф р а н ц у с ь к аін в а з ія . Бок о л иН ім е ч ч и -
н ан е с х о ч е , чи не зм ож еп л а т и т и , то Ф р а н ц ія м ає
п равод о о к у п а ц іїн ім е ц ь к и хзем ель.
В сете м ож ед о в е с т и д он о в о г оп о т р я с е н и йЕ В -
р о п и . Т о д і З л у ч е н і ‚Д е р ж а в ине то,щ о не д іс т а н у т ь
зворотув о є н н и хп о з и ч о к ,а л ег о т о в ів т р а т и т и і т і
м іл ія р д ид о л я р ів ,я к і п о з и ч е н оН ім е ч ч и н іп о в ій н і.
Втімх а о с і єо д н ан а д ія : щ ох о л о д н и йр о з у м
таки `в к ін ц іп о б ід и т ьі д о е к о н о м іч н о їк о н ф е р е н ц ії
такип р и й д е , т іл ь к итрохи пізніш е. Інакш ет р е б а
б ич и с л и т и с я з іщ е б іл ь ш и м х а о с о м , р у їн о ю , а то
йзн о в о ю в ій н о ю .
П О Л Ь Щ А , Л ІГ А Н А Ц ІЙ І У К Р А ЇН С Ь К А С П Р А В А
Закищ е П ольщ а одерж ала
С х ід н у Галичину, вона подба-
лау варш авському сойміп р о
у х в а л ус л а в н и х „з а к о н ів ",я к і
н ік о л и
н ев в ій ш л и
в
ж и ття.
Б у л иц еза к о н и п р о а в т о н о м ію
уС х ід н ій Галичиніт а про ство-
рення українського університе-
т уд о д в о х р о к ів (р а х у ю ч и в ід
1922).Ц і п е р ф і д н і з а к о н ип р и -
чинилисям іж інш имд о того,
щ о Головні держ ави
А нтанти
п е р е д а л и
Г а л и ч и н ув ц іл о с т и
П о л ь щ і,поробивш ив дотич-
ному договорі деякі застере-
ження. Колиж Польщаїх п ід -
п и с а л 'ат о т н м с а м и м
п е р е б р а -
лан а себе між народні зобовя-
за н н я .
В икористовую чи
ц ю
іобставину,щ о У країнціяк не-
Iдержавна націян е маю ть всту-
ц е
зборищ е
держ ав,
могли П олякив Ж еневі вдава-
т и
благородних, згідливих
і
т о л е р а н т н и х
д е р ж а в н и к ів . Ч а-
с о мд е с ь т а м щ о с ь в ід о з а а .іа с і-
у ж е з а д о в о л ь н е н і.Х іѓ іа п р а в - л ю д н и х ш к іл , к о л и ; п ер едв ій -к и ,щ о я к за г р а н и ц е юд е п р о -
д а , бо п. м ін іс т е ран ін е з а г и к -н о ю б у л ої хз а л е д в и4, 01 0" .
jчитаќўть,т о готові сказати:н у,
н у в ся ,"к о л и
цег о в о р и в . Ц е
Н
е
зН аеМ
о , в ід к и м ін іс т е ру - у к р а їн с ь к у с п р а в у м о ж е м о с м і-
сталося очевиднон е задурно,^
x a Kjц и ф р и ,ал е зн а єм ол о в ід л о ж и т и ; адж ев и ч и т а -
а л ез а„с у т т є в у л ь о я л ь н іс т ь ".
0 Д
Н
0 (
щ
о
н
а
п ід с т а в ід о т е п е -л и , т о в а р и ш у м ін іс т р е , щ о го-
Ащ оп о г л я д п о л ь с ь к о г оу р я - р іш н і'х'п о л ь сь к и х
урядових ворив
п о л ь сь к и й
м ін іс т е р
у
дун а поняттяЛ Ь О Я Л Ь Н ІС Т Ьін - дж ерелв о н и ф а л ь ш и в і. П е- с о й м і! А він г о в о р и в , щ о „у -
ш ий,якп о г л я д У к р а їн ц ів н а
р
е
д
в ій н о ю и М А Л Ив А в с т р ії!р я д ,б у д е с т а р а т и с я з а с п о к о їт и
ту'справу,т о важко сказати,
В С Ьо г о
2, 4 96у к р а їн с ь к и х‚в с е -І п о д а н н я в ід п о в ід н о
о б р а зо в а -
д о м а га н н я
У к р а їн ц івуж елю дних
ш к іл .' З тим д о р іб -
с п о в н е н і, чи щ е т іл ь к и б у д у т ь
К
О
м м и прийш ли п ід П ольщ у.
м о ж у т ь .Н е т р е б аз а р а з д у м а -
ти,щ о П оляки бояться, щ оби
їмн е в ід іб р а л и . С х ід н о ї Г а л и -
ч и н и . А ле в с е жт о т р о х ин е-
приємно, кодив с і зачинаю ть
ѓузяти.І ч и м ближ чед ос е с ії,
я к ам ає в ід б у т и с я2 3 . с іч н яц .
p.,т о П оляки стаю ть більш е
н е р в о в і.
. Д н я 20. гр у д н я1931 р . с к л и -
кав львівський воєвода
н а р а -
д у ,н а я к уп р и б у л и 28з а п р о -
ш ених громадян,щ ое виділо-
в и м и
в
р іж н и х
т о в а р и с т в а х
с у с п іл ь н о г ох а р а к т е р у . Н атій
нараді сказав воєвода, щ е. п р и ,^^
ц
і л
к
о
в
и
т
и
м
Єк о -
веденні біж учих справє бога-,н о м іч ш ш
Jп а д к о мп р и п о м о ч і
к о о п е р а ц ії.Н ібин а д у м к у м і-
ністра заслуга уряду полягаєв
том у,щ о урядн е знищ ивзо в -
с ім
ти ху к р а їн с ь к и х
к о о п е р а -
тив,х о ч вони, каже, мають
п о л іт и ч н і ц іл и , а не е к о н о м іч -
зрячип р о кооперацію ,
к а ж е м ін іс т е р ,щ о „р о з в и т о к
с п о в н е н і.
А ле
щ ось уж ев том у м у-
с и т ь б у т и . К а ж е м ін іс т е р ,щ о
в 1930 р .м а л и У к р а їн ц і 5,147
кооператив, колив 1921 р . б у -
л ої х т іл ь к и
578. Ц ен іб и т о
заслуга П ольщ і і її уряду,щ о
У к р а їн ц ізостаннього ратують-
то буденних, льокальнихп и -
тань,я к і можна лиш е тодіз
у с п іх о мр о з в я з а т и ,к о л им еш -
к а н ц ів о е в ід с т в а б у д у т ь т р а к -
т о в а н ія к й о г о с п ів г о с п о д а р і.
В правді просить, щ обин ев и -
тя гатио б о п іл ь н и х(! ) м и н у л и х ',
к р и в д ,
ал е
в с е т а к и
о б іц ю є
простудію ватив с і справи,
Н ім е ч ч и н а та йс т іл ь к и . I3H O B J руш ені на н а р а д і,п р о с т у д і-,
у с е
затихало,б о П ольщ а зі!ю вати,так , якби на це не м ала
с в о їм и
„д о б р и м и "
с у с ід а м и П о л ь щ ав ж е 13 р о к ів ч а с у ,
вміла дати заступникам інш их
П ольська
Т е л е г р а ф іч н аА -
держ ав
нап р и т и к и , щ о тог е н ц ія с п о в іщ а є с в іт п ід д а т о ю
Н ім ц іт іл ь к и т а к і л ю т і за те, 18., с іч н яц . p., щ о н а в іт ьу
щ о
їм
в ід іб р а л и
П оморя, польському
с о й м і
за г о в о р и в
Ш леск ч и щ е т а м щ о і, щ о їм п р оу к р а їн с ь к у с п р а в у м ін іс т е р
р о з ір в а л и їх н ій м а т ір н и й к р а й в н у т р іш н іх
с п р а в ,
п о л к о в н и к
с л а в н и м‚‚к о р и д о р о м.
І
Л лє
„в и р в а л о с я "
П о л ь щ і,
Щ о вона дала себе спровоку-
в а т н
і за
с п а л е н н я
д е я к и х
Істирт збіжа,щ о належалид о говорить
п р оя к и х с ь а м не-
П ерацький. Х то привикд о т о -
го ,щ о вП о л ь щ і н е м а н ія к и х
У к р а їн ц ів(п оп о л ь с ь к и м у р я `
довнм дж ерелам), того тепер
з д и в у є , п о щ о м ін іс т е р
н а р а з
П о л я к ів ,п о ч а л а „у с п о к о ю в а -
ти" ввесь український
н а р ід .
У к р а їн ц із а с л а л и
ж алобуд о
Л ігиН а ц ій .Р о з г л я н е н н я
ц іє ї
жалоби звернуло увагу підпи-
с а н н х держ ав, щ о там С х ід -
н ійГ а л и ч и н і щ о с ь д ій с н оне в
порядку. В ж едва рази відсу-
нули розглядц и х справн а р а -
д іЛ іги
Н а ц ій ,а л ео б іц я л и ,
ш о'р о з г л я н у т ьїї в с іч н іц . р .
Ц ещ е нез н а ч и т ь , щ о так д ій -
с н обуде,а л е П ольщ у цевж е
т а к и
добре настрашило.О сь
тому вислалав о н а свогов и -
с .іа н н и к ад о А н г л ії, в я к ійд е -
икі нетерпеливі посли
з а є д н о
Запитую ть
у
п а р л я м е н т і
у -
р я д , к о л ито вж е раз с в ітд і-
знається,щ о сталосяв П ольщ і
в 1930 p . ; висилає П ілсудсько-
г одо Р у м у н ів -п о р а д и т и с я і з
п р о х а н н я м „с п р я г т и с я ";вн -
силае делегацію
с в о їх л є г іо -
н е р івд о Іт а л ії,д е в о н и п о б а -
л а к а л из к о р о л е м
ін а в іт ь із
'с а м и мМ у с о л ін іє 'м ;с л о в о м :за -
Jпопадаю ть ласки,в кого лиш е
чую чихУ к р а їн ц і
Переглядаючи зміст промо-
в и о т о г о п о л ь с ь к о г о м ін іс т р а
про Українців, стаєн ам ясно
ч о м ув П о л ь щ і м ін іс т р а м и п о л
к о в н и к и . Л е д в и ,ч и „ц н в іл ь "
м а вб и в ід в а г у
п о д іб і
говорити. П рН 'цьому міністер
н е з а б у вн е т іл ь к 'и б а л а м у т и т и
за гр а н и ч н у
и у б л и ч н у
о п ін ію ,
але також
„п оз м о з і" (д о б р а
воляв нього була) внестиз а -
к о л о т ,а б о д а й т ін ь н е д о в ір я
вкрути самих таки У країнців.
М ін іс т е рП е р а ц ь к и й п ід ч е р -
к н у ву с в о їй п р о м о в і,щ о„р ів -
ність праві обовязків
п о л ь -
ськогой м енш остевого
(н о в а
нація— а в т .) населення була
причиною , задля якої уряду -
важ ааз а вказане
за д о в о л ь н и -
тив міру спромож ности дома-
гання меншостейп ід умовою ,
щ о
в о н и
заховаю ть
с у т т є в у
льояльність супроти польської
д е р ж а в и ".
Бачите: домагання
„м е н ш о -
с т е й "( у ц ь о м уй У к р а їн ц ів ),
вт ійд іл я н ц і ін т е р е с ів г о р о -
ж ан
якП о л я к ів так іЎ к р а їн
ц ів(т а к таки сказано:Ў к р а їн -
ц ів )н е б у вн ік о л и вм и н у л о м у
утрудню ваний, ані не будев
б у д у ч ч и н і".Д ивно
б у л об и ,
якби міністерн е знав про ш и-
кани супроти українськоїк о
о п е р а ц ії, або про те, щ о на
В о л и н із о в с імн е д о п у с к а є т ь с я
до творення
у к р а їн с ь к и х ,к о -
о п е р а т и п .
Т уту ж е м ін іс т е р п р и ж м у р ю ѓ
о к о
і безс о р о м у
го в о р и т ь
щ о кооперація мусить зревіду-
вати своє становищ ед о д е р -
ж ави,а„д е р ж а в а , у д іл ю ю ч н
ф ін а н с о в о ї допомоги організа-
ц ія м , мусить мати змогук о н
т р о л ю в а т н ,ч и в ід п о в ід н оз у
ж итковано
п о зи ч е н і
с у м и `'
Ц ей
уступ промови
м ін іс т р а
певно вложенийдля тих таки
наш их,я к іс к о р іш е
ч о р т о в і
п о в ір я т ь ,я к с в о м у .М ожеб у -
ти,б а навіть певне,щ о поль-
ська кооперація
к о р и с т у є т ь с я
н е т іл ь к и
п о зи ч к а м и , але й
допомогамиз публичних фон-
д ів О д н а ч е у к р а їн с ь к а к о о п е -
р а ц ія —не м ає ані с о т ќ ќ ан і
п о зи ч к и
н ід о , о м о г и
з дер
ж а в н и х ф о н д ів !
Щ о
п р о м о в а
м ін іс т р аП є
рацького булад л я заграннці,
п р оп е с в ід ч и т ьу с т у п , я к и й
в ін
п р и с в я т и в
с п р а в і ш к іл і
н и ц т в а
вП о л ь щ і. О сьй о г о
с л о в а :
В
д іл я н ц і к у л ь т у р и
т р е б а
п ід к р е с л и т и ф а к т ін іс т е ру
с еп ід к р е с л ю є ), щ о в р . 1930
б у л о
4,821у к р а їн с ь к и х п р и
К р імц ь о г о п ів н іч н о -з а х ід н іу -!
країнські зем лі о л и н ь , Х олм -
щ нна, П о л іс с я , П ід л я ш е )п р и -
н е с л и
з
с о б о ю
д о
П ольщ і
1,500 в с е л ю д н и х
у к р а їн с ь к и х
ш к іл ,я к іїмс т в о р и л аЎ К р а їн -
с ь к а
Н ародня` Република
за
короткийч а с свого ісѓнування.
О тж е разом було українських
ш кіл3 , 9 9 6 ,а л е йт о а жп о в ій н і.
А
я к стоїть справа сього-
д н я ?
Д ня
10.ж о в т н я 1930 р . с к а -
з а в
н а ч а л ь н и к
н а ц іо н а л ь н о го
в ід д іл у
п р ип о л іт и ч н о м у д е -
п а р т а м е н т ів м ін іс т е р с т в ій н у -
т р іш н іх с п р а в (о т ж е л ід ч и н е -
н и й м ін іс т р а П є р а ц ь к о г о )з а -
гр а н и ч н и м
к о р е с п о н д е н т а м ,
щ ов1929730 р о ц і б у л ов ц іл ій
П ольщ іу к р а їн с ь к и х ш к іл71 6 1
І
ц я цифра перебільшена, а
в ж е м ін іс т р о в а ,т о з о в с ім ф а л ь -
ш ива!
Ік о л и жт о с а м ет а к зр о с л и
українські вселюдні ш коли
в
П о л ь щ і?З н а є м о ,щ о з п р и в о -
д у
п о в о є н н о го ч Ч Г ір и р о с т уд і-
д е й
уш к іл ь н о м у
в іц і п и с а в
„Ілю строваниі К урєр
Ц одзєн-
н и "в1 9 3 0 р.т а к е :
Ц о б и сяк-так ратуватип о -
л о ж е н н я , у р я д о б іц я в с о й м о в і,
щ о'від вересня1931р . призна-
чнть3, 5 00 нових учителів.Т а
н а д іл ін е т іл ь к ине давтих
о б іц я н и х3, 5 00 н о в и х у ч и т е л ів ,
але усунувз і служ би яких10, -
000
у ч и т е л ів ,
за к р и в
2,000
ш к іл ,а вреш ті ш кіл постя-
гали клясит а поперемінюва-
л и 7-к л я с о в і ш к о л ин а 4-к л я -
с о в і, а4-к л я с о в і на3-к л я с о в і
1т. д ."
Ч иж би
вт о м уч а с і, к о л и
у р я д
за к р и в а в
ш коли
ja
звільняв учителів направду
п о в с т а в а л и
у к р а їн с ь к і
ш коли
а жу т а к о м у ч и с л і,я к п о д а є
м ін іс т е р ? К о л и х о д и т ь про Га-
л и ч и н у ,т о т а к о ї
с к іл ь к о с т и
вселю дних ш кіл м и на разін а-
в іт ьн
е
в и м а г а є м о . Н а 724 м іс т
євсього лиш е6 українських
вселю дних
ш к іл . В ід к іл я ж
у
такому разі набралосят а к б а -
га т о їх ?їх і с ь о г о д н я
н е м а .
А лем ін іс т р о в і т р е б а б у л о 'х о ч .
б ив и б а ч а й т езб р е х а т и .
Б а г а т ощ е в с я ч и н и
н а го в о -
н о ї у к р а їн с ь к о ї ін т е л іг е н ц іїв
п у б л и ч н ій
с л у ж б і".
Ш кода,
щ о уряд щ ойно
б у д ес т а р а -
тися дати працю
у к р а їн с ь к и м
ін т е л іг е н т а м ,а н е д а в ЇЇ в ж е .
А ле
за гр а н и ч н іу я
товариш ам
т а к а заява може вистарчитн.
К одио д н от а к гарнос к л а -
л о с яд л я У к р а їн ц іву П о л ь -
щ і, ад р у ге щ ек о л и сьн а с т а н е ,
‚т о д іп о б ід и т ь іс т о р и ч н и йін -
с т и н к т(щ о ц е ?!)і п о л іт и ч н и й
розсудокі розпічнеться довга
е р а п о л ь с ь к о -у к р а їн с ь к о їс п ів -
п р а ц і, однаково корисноїд л я
о б о хн а р о д ів '", к ін ч и т ь м ін і-
стер Перацький свою
п р о м о -
в у .Д ій с н о
ід и л л я .С ам і
в а р е -
ники будуть лізти в рот! Ро-
зу м іє т ь с я , щ о, г о в о р я ч ип р о
,д о в г уе р у " с п ів п р а ц і, м а в м і-
ністерн а думці теоріюА йн-
ш тайнапро т. зв. зглядність.
О чевидно,щ ов с я к и й , хто бо-
дай здебільш а знає відносини
м іж
У к р а їн ц я м ий П о л я к а м и ,
н е м о ж е б р а т и п о в а ж н о ц іл о ї
т іє ї с а л а м а х и м ін іс т р а . А л ек о -
л нп р е д с т а в н и к а м
ін ш и хд е р -
ж ав буде задля якихсьп р н -
чин потрібно вдавати „переко-
н а н и х ",т о б у д у т ь м а т ип р е -
т е к с т
д о
ц ь о г о .
П ерацький
сказав свою промовун е заліз-
н о
й незаскоро:с е с ії Л іги
Н а ц ій
щ ен е м а , ак о л и п іч -
н е т ь с я ,т о в с імщ е б у д е в тям -
ц і його промова.Н а всякий
випадок Польщ а сподівається
го р я ч о їс е с ії, к о л ити м р а зо м
ім е н у в а л а16 у р я д о в и х
п р е д -
ставниківд о Ж еневи.
X .
Н ія к и йк у л ь т у р н и й н а р ідн е
м ож ео б ій т и с яб е з ш к іл ь н о г о
Т о в а р и с т в а , яке в
н а ц іо н а л ь -
н ій держ аві стає клітиною дер-
жавно-освітноѓо апарату,ав
м іш а н ій доповню є їїз а п е -
д б а н н яч и н е д о гл я д и
во с в іт -
н ійр о б о т і. С к іл ь к и ж б іл ь -
ш е значінняд л я бездерж авно-
г о
у к р а їн с ь к о г о
н а р о д ум ає
„Р ід н а
Ш кола"
в
с т а р о м у
краю !П ам ятай м он а ц е ї
Н а ц іо н а л ь н и мІ д е а ;ю м у к р а їн с ь к о -
го народу перейметься дитинав С га-
р о м уК раю т іл ь к ив І н ійШ к о л і"
р и в м ін іс т е р П е р а ц ь к и й , с т іл ь-'ІТ д р Г о Л -^і"" " ^
М ихайлоЗощ енко.
Ж ІН К АЗ Ц В ІТ А М И .
О сь, знаєте,д о чого дійш ло, потерпітьц и м разом, а там у-
- напишеш
на поважну тему ж едальш е можна буде поста-
нет а к е занадто смішнео п о
в ід а н н я , а вже п у б л и к ао б и
дж ається.
—. М и, к а ж у т ь , х о т іл из е -
селеньке почитати, а тутчо-
м у с ь т о
наукове, иашкрабано.
Т ак
годі! А второве
назвищ е
п о в и н н о в ід п о в ід а т и
сам оз а
с е б е .
Іта кприходиться тепер у с я
кийр а з виправдуватися, коли
щ онебудь не так і коли,с к а -
ж ім о ,т е м о ч к а
в зя тан ет а к а
вже надто сміхотворна.
Ін ш и м
р а з о м
бувають такі
‚м а л о с м іш н і
т е м ќ и ,
в зя ті
а
ж и т т я .Т ак я к а н е б у д ь
б а й к а ,
мордобиття, погане
в б и в с т в о
або маєток свиснули.
Т у т , справді, богатон е п о -
см ієш ся та нер о а с м іш и шп о -
важ ної публики.І рад би, так
скр.зати, обслужити
ч и та
того боку, так. обставинин е
позволяю ть.-
А бо,н а п р и м ір ,о ц ео п о в і
д а н н я . Ріш уно сумне.П рот е ,
я ко д н аін т е л іг е н т н а ж ін к ап о -
т о н у л а .
І
Т акс к а з а т и ,с м іх уз т іє їп о -
д ії н е б о г а ц ь к о м о ж н а - з іб р а -
;
-тН -Т акщ оп о к ір Н .?н ь к а п р о с ь б а
простити авторовіз а йогон а-
^х ч з б с т в от а за те, щ о в ін 6e-,J
ет ь сяз а т а к і вж е н а д т о ж а-
.л іб н і н а -п ів н а у к о в і о п и с и .
Н у, як би там і неб у л о ,;
ратися знову дурника строїти.
Х оч, треба сказати,щ о й
.С ам і п о б а ч и т е .
с а м о с о б о ю ,п о т о н у л а ,
С ам особою ,я нес т а в биз а -; с п р а в а не в том ;
нимати ниніш нього читачат а -
кимн е надто хвацьким опові-
даиним, та вж е вельми, знаєте,
в ід п о в ід а л ь н а
с у ч а с н а
тем ќа.
П ро
м а т е р ія д ізм .
С ловом ,ц е о п о в ід а н н я п р о
те, як раз наслідком нешасли
й о г о в и п а д к у в к ін ц і в и я с н и л о
всяка містика, вс`яка
ід е а л іс т и к а , 'р іж н а
н е зе м с ь к а
лю бові т а к даліі тому подіб-
н ец е ф о р м а л ь н а
б р е х н ят а
теревені.Т а щ о в ж и ттіє л и -
ш е
с п р а в ж н ій
м а т е р ія л ь н и й
п ід х іді н іч о г о , на ж а л ь , б іл ь -;
и і'іс м іх ,якх о т іл о с я б и .
Іусвому минулому. О дним сло- а б огрядка незабудьків.
Т и м ліпш е, повторяємо; вом , йому подобалося минуле
О с ь ^, з н а ч и т ь ,т а к ет о б у л і
кий уже тамс м іх , коли якась буржуазне життя
з ' р іж н и м и І п о д р у ж ж аз іс 'в о їм к о х а і
ін к а п о т о н у л а . В она п о т о н у л а , п о д у ш е ч к а м и , К о н с о м еі так
П ро неїгоді сказати, щ оби
далі.А в теперішньому біжу- вона його надто любил'а й о-
ч о м уж и т т ів ін н іч о г о , к р ім
'
гр у б о го , неб а ч и в іс в о ю
с о б ув ід усього відвертав.
Інаскільки вона, дружина,н е
зр ад и тьй о г о ,в ін р о з п о в ід а в
їйреакційні думкит а погля-
вр іц і.Х о т іл ай ти к у п а т и с я .І
п іш л ап ок о л о д а х . ‚Т а м н а р і-
ц ік о л о
б е р е г а
б у л и
го н к и .
Т акі плоти.І вона лю билах о -
дити по тих колодах подаль-
ш е
в ідб е р е г а д л яп р о с т о р у
данні буде дещ о
т
а
к р а с и
т а (-
т
а
м
к у
п
а т й
с