Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1932-020

Svoboda-1932-020

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2010

pdf

text

original

УКРАШ СЬКИД
Д№ ЕВНИК
О
У Р Я Д О В И ЙО РГА Н З А П О М О Г О В О І О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЇ У К Р А ЇН С Ь К И Й Н А Р О Д Я И Я
сою зВЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖ АВАХ АМЕРИКИ.
U K R A I N I A N
D A I L Y
OFFICIAL ORGANOF TUB UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION.Ь ш
Т РИЦ Е Н Т И
Р ІКX LЧ . 20.
Д ж ерзиС и т і,Н Г Д ж .(
в ів т о р о к ,2 6 с іч н я 1932.
No.2 0 .
Jeraey С Н ў ,N .J . , Т и е л ч іа у ,J a n u a r y26, 1932.
T H R E EC E N T S .
В А Ш И Н Г Т О Н Д У Ж Е З А Ц ІК А В Л Е Н И Й
К А Н Д И Д А Т У Р О Р У З В Е Л Т А
Н
АП Р Е З И Д Е Н Т А
ВАШ ИНГТОН.П о л іт и ч н и й с в іт с т о л и ц і об-
числю є вигляди ню йорськрго ґовернора Рузвелта
на побідуп р и виборахн а президента держ ави.В
перш у чергу застановляю ться, чи Рузвелт одерж ить
д е м о к р а т и ч н у н о м ін а ц ію . К а ж у т ь ,, щ о ,я к т е п е р с т о -
ять справи, Рузве.ітови бракуватимен а демокра-
т и ч н ій к о н в е н ц ії в с ь о г о 100 г о л о с ів , щ о б и м а т из а
со б о ю вимагану більш ість двохт р е т и н голосіа
Т аз а к и п р и й д ед о к о н в е н ц ії,я к а в ід б у д е т ь с яв
Ш и к а ґ ов ч е р в н і,щ е б о г а т о д е ч о г о м о ж е з м ін и т и `-
г и с я . 71о т о г о щ е д о с ін е з н а т и ,я к е с т а н о в и щ е з а й -
ме бувш ий ню йорський говернор, Ал Смит.Кажуть
далі, щ о ситуація виясниться допервав березні,ко-
лив стейті Н ю Гемш ир вибиратимуть делегатівн а
д е м о к р а т и ч н у к о н в е н ц ію .В т ім с т е й т і, як ів с т е й т і
П е н с и л в е н ія , С м и т м а є б о г а т о п р и х и л ь н и к ів .І н а д і-
ю ться, щ о обидва стейтиз а я в л я т ь с яз а демократич-
ну номінацію Смитан а кандидатан а президента.
Говернор Рузвелт вж е зголосив свою кандида-
туруі його прихильникивж е розпочали кампанію
вйого користь.
ПРОПОНУЄ НОВУ ВЛАДУд л я НЮ ИОРКУ.
НЮ ИОРК. —-Семю ел С іб у р і, головний дорад-
ник лєпслятурної комісії,я к а розглядає господар-
ку міста, передав нюйорській лєгіслятурі звіт,уя-
к імз а я в л я є т ь с яз а п е р е д а ч у у п р а в и м іс т а у л р а в и т е -
леви.В такий спосіб дум аєС іб у р і усунутиз міста
ІБ Е Р Н А Р Д ШО ОБОРОНЮ Є
РО ЗС ТРІЛЦ А РС Ь К О Ї
РО ДИ Н И .
"
В ід о м и й
а н гл ій с ь к и й
п и сь
м и їн и к Д ж о р д ж Б е р н а р дШ о
п и ш ва м е р и к а н с ь к ім ж у р н а л і
„К о с м о п о л и т е н ",ш обольш е
в и к и
п р ир о з с т р іл і
ц а р с ь к о ї
р о д и н и
п о с Ѓ у п и л и б іл ь еп о
лю дяном у
н іжА н г л ій ц і в 17
століттіаб о Ф ранцузи у 18 сто
літѓіп р и страченні- королів.
В ін
в к а зу є
на те, щ о там
д о в го
м у ч и л и
дож иданням
смерти,а большевики викопа-
л и з а с у дз а м ін у т у .
Ц ебто,н а його думку, ц а р -
ська родина
нет е р п іл а м ук,
але ц е ,щ о царська родина дов-
г онет е р п іл а , щ е не `о ч и щ у є
убивниківв ід закиду звірсько-
с т и .
Н а в іт ьС ербин ер у б а л и п і-
сля смерти свого
к о р о л я
0-
лександраі його жінки Драги
М а ш ін о в о ї так п оз в ір с ь к и , як
р у б а л и
больш евики
с о к и р а м и
ц а р с ь к і д о ч к ин а д р іб н і к у с н і.
С ам і вони казали, щ о на вид
т іє їр із н ій к в о в и б о ж е в о л іл и !
ХЛО П ЕЦ ЬУ Б И ВС В О ЮМ А-
М У,С Е С Т Р У ІС Е Б Е .
в л а д у , яка є п а р т ій н о ю
і
п ід л я г а є Т а м а н і Г о л ,т а р іг н ій
м іс т ів с е зараж ене
ґреф тяр-
я к ає причиною , ш
с т в о м
ік о р у п ц іє ю .
С іб у р і розповідає про те,я к бувш ий м ейорО л-
вані продавав„с в ій політичний вплив"з ад о б р іви-
н а г о р о д иі як п о л іт и ч н і л ід е р и р іж н и хд и с т р и к т ів
даю ть охорону злодіям, бандитам,г е м б л е р а м , в б и в -
н и камі б у тл егер ам .
С іб у р і згадує такожз ат е п е р іш н ь о г о м е й о р а
Вокера, пригадуючи винайм
п о р т о в и х п р и ч а л ів ,
п р и
я к ім
н ео б ій ш л о с я
безг р у б и х
х а б а р ів ,
адалі згадуєй про бизнесового агента мейора, Ро-
с с л аШ е р в у д а , к о т р и й у т ікз Н ю И о р к уі н а в іт ь н е
З н а т и ,д е в ін о б е р т а є т ь с я .
З И М ИН Е С Т А Л И Т Е П Л ІШ И М И .
О Л Б А Н ІД ехто думає, щ о тепер зими не
такі холодні,як бувало. А Ѓустав Ліндґрін, голова
б ю р а п о г о д и ,т в е р д и т ь ,щ о н е м а н ія к и х з м ін .Ц е
т іл ь к и д а в н и м и л іт а м и , к о л им и р а н к о м м и л и с яв о -
доюз замерзлого збанќа,т о почували зимно цілий
день,а тепер ж иємо серед теплай миємося рано
теплою водокУта тепло вбираєм осьі том у нам зда-
ється, щ ози м а стала лекш а. О тж ец ев нас зайш ли
зміни,а в природі осталося всеп о старом у.
ПОМ ЕР БАНКИР,Щ О НЕ СПЕКУЛЮ ВАВ.
НЮ ИОРК. П о м е ру 64 р о ц і ж и т т я П о л М о-
ріц Варбург, ню йорськийб а н к и р великого впливу,
к о т р и й п о х о д и вз і с т а р о ї; н ім е ц ь к о ї р о д и н иб а н к и -
р іві б у в в ід о м и йз т о г о ,щ о н е н а в и д ів б ір ж е в іор-
г ііін ік о л и Н е с п е к у л ю в а в .
`.
Д Е М О К Р А Т ИІ Н О В ІТ ІО Д А Т К И .
ВАШ ИНГТОН.Демократи виробили проект
нових податків, накладаю чиїх н а електрику, газо-
л ін у , т е л е ф о н иі п е р е п р о д а ж у ц ін н и х п а п е р ів .
Н А Ч И С Л И В12 М О К Р И ХС Т Е И Т ІВ .
В А Ш И Н Г Т О Н . —Генри К орея, п р ези д ен т „А с о -
с іе й ш е не ґ е н с т П р о г и б іш е н А м е я д м е н т '^ в и с л а вд о
п о с л іві с е н а т о р ів к о н г р е с у л и с т а ,в я к ім в и м а г а є
в ід п о п е р т я р е з о л ю ц іїв в с п р а в ізн есен н я18 п о -
п р ав к и !
В інк а ж е ,щ о ц ь о г о д о м а г а ю т ь с я р іж н і л є ґ іс л я -
тури та щ о'в тій справі внесенод о конгресу пети-
ц іюз Ю ^О О О'
,
000п ід п и с ів . Т а к е д о м а г а н н я , к а ж е
в ін ,вж е п ід н е с л и1
2стейтів,яких населення стано-
витьо д н у четвертину цілого населення краю .
В С Т О Л И Ц І Д О М А Г А Ю Т Ь С Я З В ІЛ Ь Н Е Н Н Я М У Н Г Я .
ВАШ ИНГТОН- —Вц е р к в і „ф р е н д с Ч о р ч ", д о
я к о ї н а л е ж и т ь т а к о жп р ези д ен т Г у в е р , в ід б у т о ѓ м а -
с о в е в іч е ,н а я к ім г о в о р и л и м іж ін ш и м и с е н а т о р и
Гвилері Н айт а конгресмен Л яГ л р я іяі домагали-
ся негайного звільнення Том и М уніяз тю рмит а
о п у б л іќ о в а н н я т о ї ч а с т и н и з в іт у к о м іс ії В и к е р ш е м а ,
де говориться прот е , щ о М унія аѓасудж ено неспра-
в едл и в о.
„С И Н І. З А К О Н И "Щ Е Д А Л І В С И Л І.
П Л Е Й Н Ф ІЛ Д ю Д ж е р з и ). — П о л іц ія з а м к н у -
ла м инулої н е д іл і 4театри рухомих образів і ареш -
т у в а л а 65 о с іб , а м іж н и м иі т и х ,щ об у л и в т е а т р і.
С талосяц е н а п ід с т а в і т а кз в а н и х „с и н іхз а к о н і в ^з
1789 р о к у , я к і н е д о з в о л я ю т ьвлаш товуватив н е д іл і
т о г оjpoAyв и с т а в и ,
К олоД ром гелер,А .п
16-
іе ц ь , Роберт Толмен,
у б и вс в о ю
м ам у,6-л іт н г ос е с
,а відтак себе самого. Бать-
х л о п ц яз і старш им
с и н о м
їздивд о Ромсей.Коли вернув-
с я
пополудни додому, застав
т а м т іл ь к и Р о б е р т а , я к и й р а н о
р б д ш ш коді.Н а оитацня.де є
м ам аіс е с т р а , вінс к а з а в , щ о
с у с ід а .К о л и ‚с т а р ш и й
б р а т
п іш о в до с у с ід а пом ам у іс е с -
тру, Роберт застрілив себен а
{д в о р івп р и с у т н о с т и
б а т ь к а .
О п іс л я батько знайш ов трупи
с в о є їж ін к иі д о ч к ив п и в н и ц і
д о м у .
П о л іц ія
н е
в с т а н і
зн ай ти '
.п р и ч и н 'і, ч е р е з
як ух л о п е ц ь
^д о п у с т и в с ят а к о г о
в ч и н к у .
ВУЛЬКАН — М ОРСЬКОЮ
Л І
Х ТА РН ЕЮ
В ІД Н О В Л Е Н Н ЯУ К Р А ЇН С Ь К О -
ѓоХ О РУ КОЩ ИЦЯИ С П ІЛ Ь -
НИЙ ВИСТУПЗ НАРОДНІ
М
Б АЛ ЄТО М
АВРАМ ЕНКА.
В
п о н е д іл о к , 18-г о с іч н я1932
p., списанов Н ю И орку умову
м іжпроф . О лександромК ош и-
ц еМ
та артистом Василем А в-
рам енќом , управителем
Ш коли;
У к р а їн с ь к о г о
Н аціональнбгоі
Т а н к у , щ о д о с п іл ь н о ї п р а ц і н а,
мистецькому полів найближ
ч ійб у д у ч ч и н і. Р іш н е о в л а ш т у
в а т ир я д п р и л ю д н и х в и с т у п іі
п ог о л о в н и х м іс т а х А м е р и к иІ
у к р а їн с ь к о юп іс н е ют а ў к р а їн
с ь к и м балетом .П роф . О лексаи
ЗП О ЗА М УРІВ СТАН И СЛ А-
В ІВ С Ь К О Ідух овн оїС Е -
М И Н АРП .
П е р е м и с ь к и й
„У к р а їн с ь к и й
Г о л о с "п о д а є с л ід у ю ч у н о в и н -
к у :
Н а й н о в іш и м
п о тя гн е н н я м
с га н и с л а в ів с ь к о го
в л а д и к и
щ о
т о г о
р о к у
із
щ оденних
М олитовп и т о м ц ів в и к и н у в м о-
л и т в уз а у к р а їн с ь к и й н а р ід ,aj
н аї ї м іс ц е у в ів
м о л и тв у
„у п р а в л я ю ч е
н а ч а л ь с т в о ". Ц еї
'с к а с у в а н н я
в и к л и к а л о
в е л и к е
обурення серед загалу питом-
ц ів ,головноІ і II. року. Л и ш е'
д е я к і о с іб н я к из IV. р о к у ,ч у -
д е р К о ш и ц ь б е р е т ь с я в ід н о в и -'ю ч и б л и з ь к о ж о л о бт а й д у ч и
т и У к р а їн с ь к и й Х о рп ід с в о їмз а с л о в а м ио . в іц е р е к т о р а В а-
п р о в о д о м
ів и с т у п и т и
зн и м 'с и л и к а , щ о„е к с ц е л є н ц ія ма-
вп е р ш у ч ір г ун а в е л и к о м уу-ю ть р а ц ію ", і що „п и т о м ц і
країнському святід л я вшано- привикнуть до цеї молитви"
в а н н я 200-л іт н ь о ї р іч н и ц і н а р о - п ід ч и н и л и с я р а д о н о в о м уу к а
дж ення
Ю р ія !В а ш и н г т о н а ,з з о в и .
п о ч а т к о м
т р а а н я в НюP l o p - .
Вечером перед
1л и с т о п а д а
О п іс л я
п л а н у є т ь с я
ц і- в ід п р а в л я ю т ь с я п ов с іх
у к р а
л и йр я д т а к и хж е с в я тв р іж - їн с ь к и х
ц е р к в а х
п а н а х и д из а
осередках Злучених Д ер- борців,щ о поляглиз а кращ у
ж ав
та ряд свят Українськоїдолю
н а р о д у . Та в стан и сл а-
К ультури. В тихс в я т а х б у д е в ів с ь к ій„Д у х о в н ій С е м и н а р ії"
виступати також
а р т и с т В а с и л ь 'н е в іл ь н о в ід п р а в л я т и п а н а х и -
А врам енкозУ к р а їн с ь к и м Б а -'д и . Ц ь о г о р о к у (1931) д е д є ґ а -
л е г о м .Х о ч д ір іг е н т о м У к р а -'ц ін п и т о м ц ів 1.року звернула-
їн с ь к о г оХ ору стає проф. К о -с я з просьбою
до о.р е к т о р а
ш иць,т о о д н а к т е 'х н іч н у с п р а -J Б о ќ ч ў к а , щ о б и в ід п р а в и в п а -
в у його організації перенявн а нахиду. Т а він слушну прось-
с е б е артист Авраменко,я кy-J6Y питомців
н а зв а в
д и к и м и
п р е те н с ія м и . П ів го д и н ип із -
правитель Ш коли У країнсько
г о Н аціонального Танку.
ВИНАРОДОВЛЕННЯ РОСІЙ-
С Ь К О І
ІаА тІҐР А Ц Н .
-І-
З а довгийч а с свого побуту
вН ім е ч ч и н і р о с ій с ь к а е м іг р а -
с н л ь н о
в и н а р о д о в и л а с я .
Р о с ій с ь к і
га зе т и ,
р е с т о р а н и ,
театри, ш коли,ш о існувалиу
в е л и к ій с к іл ь к о с т ив п е р ш ір о -
к и п о б у т у р о с ій с ь к и х е м іг р а н -
т іву Н ім е ч ч и н і, т е п е р
м айж е
ц іл к о мщ е з л и . Л іт и е м іг р а н т ів
х о д я т ьд о н ім е ц ь к и х ш к іл , г о -!
в о р я тьм іж с о б о ю
п е р е в а ж н о 'т и с я
за
управляю че
н а ч а л ь -
п он ім е ц ь к и . Н а в іт ьу н а й т іс н і- с т в о ,П О Я С Н И В ,
'Щ Ох т о не мо-
ш их
г у р т к а х с а м и х е м іг р а н т - .--г в с я б ,м ає т я ж к и й
г р іх
с ь к и хр о д и н н ім е ц ь к а м о в ав и
т и с к а є
щ ораз
б іл ь ш е
р о с ій
с ь к у .
н іш е
за к л и к а в
о.р е к т о р п и -
т о м ц ів :І б р у с е в и ч а(II. р ік ),
Р и б іц ь к о г о , С алабана, С енько-
вай С к а л е ц ь к о го(в с і з 1р о -
М У ),в ід д а вї м д о к у м е н т ий ка-
зав опустити Семинарію оби
не ширився
„д у х
н е п о с л у х у ".
Ц имзарядж еннямн е перестра-
ш и л и с я ін ш і п и т о м ц ій х о т і-
лй пітин а панахиду'д о кате-
д р н .О дначео . ректорп ів г о -
д и н и
п е р е д
п а н а х и д о ю
к а за в
за м к н у т и
б р а м у С е м и н а р іїн а
клю ч
Ц ік а в о ,щ о
р е к т о р а т ,
приказую чи
п и т о `м ц я м
м о л и -
ПРОПОНУЮ ТЬ
К А Н А Д І
К У -
п и тиЛ Я Б Р А Д О Р .
Н едалеко
п о р ту
У я к у ц іяв
С альвадорі
е р е д у щ а А м е-
рика)є вулькан, який вповні
заступає морську ліхтарню .З
н е зв и ч а й н о ю
т о ч н іс т ю
щ о 7ІУ ряд Н ової Ф у н л я н д ії з а п р о
м ін у твикидаєв ін струї горію - покував
К анаді
о ф іц ія л ь н о ,
л я в и . Т о м ув д е н ь в е л и -(щ о б и
вона відкупила терито
н и м и к л у б а м и д и м у ,а в н о ч ір ію Л я б р а д о р уза с т о м іл іо н ів
ўвогненними стовпами, ляви --'доляр.в. У ряд Канад'ин е в ід
зга д а н и й
в у л ь к а н
в п о в н і з а -'и н н у в
п р о п о з и ц ії, о д н а кв ід
с т у п а єм о р я к а м
морськул іх -повів, щ о не може теперн і
ftapmo.
СТРАШ НІЦ И Ф РИ .
О голош енас о в іт с ь к а о ф іц і
я л ь н а
с т а т и с т и к а
за 1929 р
М аксим Горкий, славнийр о -
ствердж ує,щ о^^Т т
С ІЙ С Ь 1С И Й
„н й и м я Ь іИ иІ г о ѓ я '-
р о к у
иа цш й с о в іт с ь к ій
за -
^
г
SsLuSL U
„n-wuuu59 т и -
Ч
Й
Й
бОЛЬШ ЄВНК, ВЄрнуВСЯН Я
з и 'м уд о с в о є ї р о з к іш н о ї в іл л і
'в С оренто коло Н еаполюв Іта-
" л її і к р а м а р і, п р а ч к и ,т а р іж н і
п о с л у т а ч ір а д ію т ь . О д н а ч ев о -
.`ііз н и ч ійс іт и , д о в ж и н и52 т и -
с я ч
а н гл ій с ь к и х
м и л ь
(а н г л .
миля.— півторак м .) трани.
іл о с яЗ О тисяч залізничих в и
ч о г о я цій справі робити
з
у в а г ин аф ін а н с о в у д е п р е с ію .
Б О Л Ь Ш Е В И 'К Ж И В Е
КРАЩ Е
В ІД
К Н Я З ІВ .
п а д к ів ,вяких згинули
1,000 j,
о с іб `,Џ 2, 000л и ш и л и 'с я .Ш
Д Щ
ЗК , п `р о ц е вони мало
к а м ин а ц іл е ж и т т я . Ч и с л о^ y J F O H O t b . В о н и р а д ію т ь , б оп р и "
л із н н ч и х
к а т а ст р о ф
зр о сл е^ Ц Л К
м о ж н ад о б р е о б л о ?и -
т о г о р о к ун в6 0 В ІД С О Т К ІВ ,Ч И Л ^Ґ
О
Р
К
Я
Й
M
_C K Y M 1 (.
ft
сло вбитих у тих катастрофаќ _я а т и т ь
м
^
т
щ
і
ц
і н
и
н аЗ О О в ід с о т к ів ^ ч и с л о У Ш К О- 1 ^н е б у д ь
Т
А
Н еа п о л ь сь к и м )
д ж е ц и х л Ь о к о м о т и иі в а г о н ів , а а д а -в о м .З тої п р и ч и н ин е л ю б
1,00 в і д с о т к и і,В с а м о м у !
м іс я ц іс е р п н і1929. р о к ут р а-
О И Л О сяС о в іт а д2, 24 0 з а д ів -
ничих квтастроф. уя ів ?г згн -
иудн138 особи,254 осоО яб у -
л и т я ж к о р а л е н і, а 384 л ь о к о -
IJS3Aв а г о н ів ' ў и й
ц іл к о в и т о з н и щ е н і.Щ
о ф і-
ц ія л ь н іс о в іт с ь к і ц и ф р нн а й '
„з а п е р е ч у є
іс т о т у
Х р и с т а ".
ТОРГУЮ ТЬ
П А В У К А М И .
С тарокраева преса подає,щ о
в
сто л и ц і
П ольщ і
н а с е л е н н я
страш енно
т е р п и т ь
в ід б л о -
щ иць.Ч ерезт е варш авський
магістрат виступивд о бороть-
б и з тоюя з в о ю
іс п р о в а д и в з
Г р е ц іїт а к и х п а в у к ів , щ опо-
лю ю тьн а блощ иці і їх вини-
щ ую ть. Н аразі магістратт и х
п а в у к івр о з м н о ж у є ,а к о л иї х
м а т и м е в е л и к у с ќ іл ь к іс ѓ ь , т о д і
б у д е їх деш ево продавати яю -
д я м .Т и м ч а с о мн а о д н імв а р -
ш а в с ь к ім передмістю появився
недавно якийсь панок,щ ооб
j-х о д н вх а т иі п р о д а в а в н іб и т о
вім е г ін м а г іс т р а т у „г р е ц ь к и х "
п а в у к ів .К о ж н и й , к о г о с т іл ь к и
ѓліт вж е їли блощ иці, охогно
п л а т и в г р о ш і,. щ о бл и ш с е б е
врятуватив ід того плю гавства.
А ле куплені павукиан і рушHej
}х о т іл инищ ити блощ иць.Д о-
Г
О
Т
О
В
АО К У П У В А Т И
Ш А Н Г Г А Й
р ад іќ ѓтьн е т о м у `щ о в ін ін е с л и це до м а гіс т р а т у ,щ о
н и
т іл ь к и
й о м у
услугую ть.
креш е
и ю с т р у іо т ь
н амс т а н 'С у п е р н и ц т в о з Ним йеможяи
з а л із н и ц ьу К р а їн і,щ о п о с т а -і Ве . Н е а п о л ь н е р а з г л у з у єз to-
в и л 'ас о б із а ц іл ь
п р о т я г о м .ѓ о ,щ о к о л и ш н ій
р о а 'й с ь к и й ,)
о р о т к о г очасу виконати `нВн 'б о с я кж и е так п о
тея зів сь к и ,
Т еатральні підприєйі заявили, щ о-вони знову‚с у р д а л ін и й п л я нт. зв. п я т и - щ о м іс ц е в і к н я з ін е м о ж у т ьз
в ід ч и н я т ь т е а т р и в н а с т у п н у н е д іл ю .
.
Р ІЧ К И ,
'н и м
р ів н а т и с я .
КИТАЙЦІ ПРИПИНЯЮТЬ БОЙКОТя п о н сь к и х
В И Р О Б ІВТ А П Р О Т И Я П О Н С Ь К У А Г ІТ А Ц ІЮ .
І
НАНгТАЙ
и т а й ). В ш а н г г а й с ь к о м у п о р т і
тепер стоїть1
0японських воєнних кораблів зп ри -
готовленимид о бою гарматамит а залогами. Разом
зтим Японці висадилин аб е р і
г,
1,
700ж о в н ір ів ,з
гарматамит а скорострілами, додатковод о постіЙ -
и оїя п о н с ь к о ї з а л о г ив я п о н с ь к ій к о н ц е с ії.Н а м о р і
стоїть японська літакова база, корабельз воєнними
літаками, готовими кож дої хвилинид о бомбарду-
в а н н я Ш а н ґ г а ю .В н а й б л и ж ч о м у я п о н с ь к о м у nopti
С асебос т о я т ьщ е2
2воєнні кораблі в п о в н ій б о е в іЙ
поготівлі, щ об кож дої хвилини вийтид о китай-
ських берегів.
Я п о н ц ітепер чекаю ть виконання Китаєм їх ка-
теґоричної вимоги негайно припинити протияпоН -
ську пропаганду, спинити бойкот'японської трргов-
лів К и таю ,а так о жр о з в я з а т ив с і п р о ти яп о н ські
організаціїв Ш анґгают а взагалів Китаю . В разі
невиконання цього ультимату Японціг р о з я т ь оку-
пацією Ш анґгаю . В перш ў чергу воли готові захо-
питив свої руки ш анґгайську ф ортецю , арсеналт а
всід е р ж а в н і, м іс ь к ій г р о м а д с ь к і у с т а н о в и .
О к у п а ц ія Японцями Ш анґгаю буде дуж етяж -
ким економічним ударом по всьому К итаю .В Ш анґ-
гаю знаходиться3
,
8
0
0
,
0
0
0м е ш к а н ц ів ,а й о г о п о р т
обслугує територію Китаю з,населенням до2
0
0М І-
л іо н ів о с іб . П о б іч т о г о Ш а н г г а йє г о л о в н и мк и т а -
ським містом, черезя к е провадитьсяв с я зовніш ня
торговля `Китаю. Утрата Ш анґгаю Китаєм затро-
ж ує йому страш ними наслідками.
Европейські держ ави, котрі також маю ть свої
концесіїв Ш анґгаю , трим аю ться центральной не
втручаю ться до японської акції так довго, Як довго
вонан е загрож уєї х інтересаму Ш анґгаю . Китай-
ські купці просять китайську владу згодитисян а
в и м о г у Я д іо н іїй п р и п и н и т и д ія л ь н іс т ь п р о т и я П о Н -
ських організаційт а спинити бойкот японських ви-
робів. Китайці вж ер о з в я з а л и деякі протияпонські
організаціїт а закрили антияпонські газети. О тж е
єознаки,щ о Китайці постараються задовольнити
в и м о г и Я п о н ц ів , щ о бн е д а т и п р и т о х ид о о к у п а ц ії
Ш анґгаю .
готовід оМ ІЖ У С О Б Н О Ї В ІЙ Н И .
Т О К ІО п о н ія ). В ш а н ґт у н с ь к ій к и т а й с ь к ій
провінції генераливж е готові розпочати звичайну
в е с н я н у м іж у с о б н у в ій н у . Р іж н і г е н е р а л ит а м іл іт В -
ристи цієї провінції готові ш дтримати сепаратне-
т и ч н и йр у х г у б е р н а т о р а Г е н -Ф у -Ч у , к о т р и йх о я Є
правити своєю провінцієюя к самовладний дикгВ,-
тор, незалежнийв ід центрального уряду Китаю .
.М ОСКВА ПРИЛИЗУЄТЬСЯяп о н ц ям и .
М О С К В А (С С С Р ).Г азета „Ізвєстія", щ оЋ
о г р іц ій н и м
о р ган о м
р ад ян ськ о го
п р а в и т е л ь с т ііі,
виступилаз великою статтеюв справі відмовиЯ -
понією підписатиз Росією гарантійний договір.Щ -
зета признає,т о Я понія теперв М андж уріїє пой-
ним господарем,де вона буде правити при помочи
васального уряду.З цього приводуг а з е т а вваж ає,
щ о Японія лиш иться тепер ізольованою серед сві-
т о в и х д е р ж а в . А л е в о н а м о ж езн а й т и с о б і.п ід д е р ж -
к к л и ш ев р а д я н с ь к іГ г -Р о с ії, к о л и з м ін и т ь с у ч а с н и й
напрям своєї політики супроти Росіїн а прихиЛЬ-
н и й .
М осковськаг а з е т ао с о б л и в о п ід к р е с л ю єт е ,
щ о Японія, стараю чись опанувати також внутріШ -
н юМ о н г о л ію , ф о р м у є т а м а р м іюз р о с ій с ь к и х б іл ід -
г в а р д ій ц івп ід п р о в о д о м о т а м а н а С е м й о н о в а .„І І -
в є с т ія " к а ж у т ь ,щ о Я п о н іїн е с л ід п о к л а д а т и с ян а
б іл о г в а р д ій ц ів ,б о в о н и м о ж у т ьзр а д и т и її в ко-
р и с т ь ін ш о ї д е р ж а в и , к о л и о д е р ж а т ь в и г ід н іш іу џ іі-
ви.Газетар а д и т ь Японцям приняти пропозицію
Г р е ц іяо ш у к а л а П о л я к ів ,
п р о д а в а л а
фальш иві павуки.
Т о д і м а г іс т р а т з а я в и в ,щ о в ін ,
и о и е р ш е , н ік о г ощ е з п а в у к а -
Џ Џ )н а м іс т о н ев и си л а в , а п о -
:д р у г е ,щ о Г р е ц ія п р о д а л ад о -
!6р і п а в у к и .А ж т е п е р з р о з у м і в
.к о ж н и й ,щ о к у п и в с о б і з в й ч а й -
(н о г о п о л ь с ь к о г о п а в у к а , а за-
р л л а т а вз а „г р е ц ь к о г о ".
КЛ ОШТ ЗД У Х О Б О РА М И .
Вдухороборських дистрик
л я т ьй о г о о к о л и ч н і б о г а ч і,
г о л о в н о -в л а с н и ц я
в іл л і,Я К У `
Г оряИ Йвинайм ае.Ц я власниця,
к н я г и н я зіс т а р о г о іЄ л а в н о го і
рбду, заледвя м ож е вимостив
с у с ід н ім д о м и ќ ў к о л о Г о р к о г о ,
б о Г о р к и йт а к в с іх с к л е п а р ів і
т аіїо с л у т а ч ів з іп с у в а в ,щ о в о -іт й ху Б р и т іш К о л ю м б її а н а
Д а) біля ш к И ввртутоть як день
т а кн ічв а р т ів н и к и , щ о б б е р е г -
т и ш к ілп ер ед з н и щ е н н я м .В
о с т а н н іх д н я х в а р т у Щ е с к р іп -
л е н о , бо до -о д н о ї ш к о л и К и-
н е н од в і б о м б и , я к і, о д н а кн е
зрлбили ш коди.
ф о р у м і.
АРЕШ ТИН Е ПОСОБЛЯЮ ТЬ.
БО М БЕЙ
д д ія ). Н е з в а ж а ю ч ина тя:
вязничну кару, яку влада накладає на активних ѓІ
д и с т ів , б о й к о т б р и т ій с ь к о г о к р а м ут а р іж н и х('
б р и к а т ів п р о в а д и т ь с я д а л і. К р а м н и ц із б р и т іЙ с ь і'
к р а м о м п ік е т у ю т ь п е р е в а ж н о , ж ін к и ,я к іза б о р о н і
ю тьк у п у ^г и б р и т ій с ь к и й к р а м Ѓ
П о л іц ія а р е ш т у є п ік е т ч и к ів , а л е н аїх М іс ц е Н е -
гайно зявляю ться нові,щ о стоятьв безконечних
чергах, готові кождО ї хвилини змінити своїхТ О В В -
р и ш ів . П а с и в н а б о р о т ь б аз А ш г л ій ц я м и , я к у з а п о -
в і в Г а н д і , т о ч и т ь с я д а л ій не з м е н ш у є т ь с я ,н е BH_r-
ж аю чина всі стараннят аза х о д и влади.
у
Н Е С П О К ІЙВЕ С П А Н ІЇ Т Р Е В А Є Д А Л Ь
М АДРИД с п а н ія ). Н е з в а ж а ю ч и н а р іш у ч і
заходир е п у б л и к а н с ь к о г о у р я д у н е с п о к ій ,викА Н -
к а и и й к о м у н іс т а м и , С и н д и к а л іс т а м ит а а н а р х іс т а м и ,
`т р е в а е д а л і.В д е я к и х м іс ц я хд о х о д и т ь д о `к р їв а в н х
с у т и ч о км іж п о л іц іє ют а к о м у н іс т и ч н и м и а г іт а т о '-
рами й.розагітованими ними масами.В Барсельоні
в б и т о п о л іц а я п ід ч а с с у т и ч к и п о л іц іїз к о м у н іс т а м и .
Т ак сам ов б и т о п о л іц а я` В К о л б л я н ч і. У р я д п р и г о -`"-
вивсяд о здавлення загального страйку, якийnj
г о л о с и л и к о м у н іс т ив ц іл ій Е с п а н ії
"SVOBODA" (
Ш Е ІГ Г У )
FOliNDFD1893
„'bllshed dally ех сер .__.
at 81-83G ran d Street, JerseyC i t y .N. J .
Ownedby the Ukrainian Natiotial Association, Inc.
Editedb y Editorial Committee.
SUBSCRIPTION RATES:
j
Threec e ntsa copy
Oneyear
$ 7.00
Sixm onth s'
_
$ 3.75
Three months
$ 2.00
ForeignandJ e r s e yC i t y Rates:
Oneyear
$10.00
Sixm onth s
S 5,00
Three months
t
$ 2.75
П Е Р Е Д П Л А Т А :
П оодиноке число три центи.
ВД ж ер знС итіі Загр ани цею :
Н ар ік
$10.00.
Н а п івр о к у
і
5 5.00
Н ат р им іс я ц і
$ Z 75
З а оголошення редакціяі
З а кожду зміну адресиі
. Foreign Money Order.
Т ел.„С в о б о д и ": Mongomery5-0498. Т е л . У . Н . С ою за
ntgomery 5-183Я .
А др еса:" S V O B O D A " ,P. О .B O X 346,J E R S E YC I T Y , N. J .
Р 03У М 0В А Н Н Н В Е Д Е Д О Р Е Ф О Р М И ІЗ Л У К И
М иє н а р ідч у т л и в и й .К 'о л ит іл ь к и "п р и х о д и т ь -
с я к о м уз насг о в о р и т и дон а р о д у вя к ій с ь с п р а в і,
т ок о м іт е т в іч а , ‚ч ия к о г ос в я т а , вваж аєзавж диз а
в ід п о в ід н еп р и г а д а т иб е с ід н и к о в і!, щ оби щ ось ска-
з а вт а к о г о , щ о б и „н а р ідз р у ш и т и ",б оін а к ш е „н е
п ід е ", с е б т о :з б ір к ан ев д а с т ь с я .
М ож наб иг р а т и н ас е н т и м е н т а хс т а р о г о поко-
л ін н яС о ю з о в ц ів ,і т од о б р ег р а т и , щ о б иї хп е р е к о -
иати, щ от р е б ап е р е в е с т иреф орм у в У .Н .С ою зі
т ат р е б а д он е с т ид озл у к и в ід д іл і'в , щ о б им о л о д е
п о к о л ін н япродовж увалор о б о т ус в о їхб а т ь к іві до-
р о ж и .ю в с ім т и м , о намд о р о г е йс в я т е . Та ми
радим о наш имч л е н а мо с т а в и т ит и мр а з о мч у т т є в и й
б ік с п р а в и , а п ід х о д и т и дос п р а вреф орм и ізлуки
в ід д іл івзх олоднокровноюрозвагою , з о л ів ц е м у
р у к а х , зм а т е м а т и ч н и мо б ч и с л е н н я м , ів той с п о с іб
з іб р а т ип оо д н ійс т о р о н і т я г а р і, я к іе в е н т у а л ь н о с п а -
дутьн а ч л е н ів п р и р е ф о р м і, ап о п р ин и хп о с т а в и т и
користи,якім атим уть у С ою зі по р е ф о р м і. Ак о л и
ком у щ он е я с н е , то нем у с и т ьв ір и т ит о м у , щ о пи-
ш еться у „С в о б о д і" тащ окаж утьг о л о в н іурядники,
але мож на прот еп о с п и т а т из н а в ц іва с е к у р а ц ій н о г о
д іл а .Ц ем ож утьзр о б и т ив ід д іл ия к о їс ь м іс ц е в о с Г и ,
чин а в іт ьп о о д и н о к ічлени.А щ обип р о в ір и т ит а к у
справу,в а р т у єіпонести кош т.
Вперш уч е р г уз в е р т а є м о увагу С ою зовцівн а
те,ш описалося вж ев -н а ш імо р г а н і. Там були вж е
вилож енік о р и с т и ,я к ім атим утьч л е н и з реф орм и і
злукив ід д іл ів .А п р оцеп и с а л о с я в о р г а н із а ц ій н и х
переписќах істаттях на те,щ обич л е н и цеч и т а л и і
щ обив ід д іл о в іу р я д н и к ип е р е в о д и л ин а м іт ін ґ а х з
членам и на цітем ид и с к у с ії.
М и не допустим от е п е рд о н ія к о їреф орм и,якої
с а м іч л е н ин е х о т іл иб им а т и . Д е р ж а в н із а к о н и н а-
разі не зж уш ую ть нас до реф орм и. А ле мисам і
х очем озм у с и т и себеп е р е в е с т иу себе те,щ о є для
н а с л іп ш е .Б о ж н іх т о с о б і не є в о р о г о м .І У .Н .
С ою зн ех о ч еб у т ив о р о г о м с в о їмч л е н а м . К о л и
т е п е р іш н яд е п 'р е с іяд о в о д и т ь доц ь о г о , щ ос о т к и
добрихч л е н івт р а т я т ьч л е н с т в о ,бо нем ож утьв п л а -
чуватив к л а д о к ,а м и не єв с и л іц ь о м уза р а д и т и , то
простийр о з у м к а ж е , щ от р е б аз б ід ив и т я г у т ин а-
укуі п о л іп ш и т и наш уо р г а н із а ц ію , бов о н а зі ста-
рим ир о д а м ио б е зп е ч е н ьн е в ід п о в ід а єв и м о г а мм о-
дерногоч а с уі н еп р и т я г н е д б с е б ем о л о д о г о п о к о -
л ін н я ; а без с в іж о г од о п л и в у не м ож ен ія к а асеку-
р а ц ій н ао р г а н із а ц іян а с в іт і, ат и м с а м и м інаш а, в и -
вязати сязі в с іхс в о ї х з о б о в я з а н ь .
B 4 IM C R ВЩ НИХ
Н а
п о р яд ку
д е н н ім
зноваj при старих домаганнях
1
Ф раи-
ц ії,щ овипливаю ть
з
п аян у
Н онѓа.А леі в ін в ж е ; щ о т а к
скаж у,вдеф ензивѓ. І в ін г о -
д н т ь с явж е на м о р а т о р іюд л я
Н ім е ч ч и н ид о 1933 р о к у . Щ о ж
д о
ін ш и х д е р ж а в і то по б о ц і
Н ім е ч ч и н ис т а є Іт а л іяя , А н г -
л ія .
`
- -'
Я сно, щ об о р о т ь б а іиеб у д е
стал а
с п р ава
Н ім е ч ч и н и ,д е
п ід н о с и т ь г о л о в у Г іт л є р , я к и й
ар азо м
з ним" м айж е в с і
п о л іт и к и
н ім е ц ь к і,н е в и к л ю -
чаю чи
Б р ін ін г а , о с в ід ч у -
ю ться, щ о Н ім е ч ч и н а не м ож е
йн ебуде дальш е зноеити н е-
м о ж л и ви х
п р и п и с ів е к о н о м іч -
н и х
В ерзалю .
У.
Д лячого я це все наводж уj тяж ка. А лез д е ц и д о в а н а - по-
ту т?
Щ о нас
б езп о сер ед н о
о б х о д и т ь с п р о т и в Н ім е ч ч и н и ?
Л А Б ІЖ У Ч І Т Е М И .
О бходить, і то
дуж е,
вчи ть нас,щ о зн ач и ть н а -
в іт ь
п о зб авл ен а
м а т е р ія л ь н и х
з а с о б ів незломна воля н а-
Я П О Н Щ
З А Д А Л Е К О
З А Г А Н Я -
, Ю ТЬСЯ.
О станні в ід о м о с т из Д а л е к о -
г о
С ходу
чп р и н о с ять
в к а з ів к и ,
^щ оя п о н с ь к а ім п е р ія л іл іс т и ч н о -
воєнна група остаточно
п ере-
м о гл а
в
Я п о н ії.
П ар л ям е к т
р о звязан о ,а у р яд о ви
н ап евн о
пощ астить
н аб у ти
в
н о во м у
п а р л я м е н т ід л я с е б е б іл ь ш іс т ь ,
щ ос к л а д а т и м е т ь с яз п р е д с т а в -
с т а в н и к ів ім п е р ія л із м ута з я-
п о н с ь ко го
м іл іт а р и з м у .
Д ія
цього уряд м ає в своїх руках
а д м ін іс т р а т и в н и й а п а р а т ,а та-
к о ж
с у ч а с н а а к т и в н іс т ь
Я пон-
ц ів
уМ а н д ж у р ії та вК итаю
с п р и я є п ід н е с е н н ю
ш о в ін іс т и ч -
н о -в о є в н и ч и х
н астр о їв
сер ед і
н а с е л е `н н я .
Т аєн е б е з п е к а , и ю
Я п о н ія
п е р е ч и с л и т ь с я . .З а н а д т о
вон а
починає дратувати
вел и кіе в -
ропейські держ авий А мерику
н е ї
п р а ц і'...
А
тимчасом жадаємо
р ів н о п р а в н о с т и
се-с в о є ю п о в е д ін к о ю в К итаю . Ц е
ви п ад о к
Н ім е ч ч и н и
показує,р е д народів; щ о ,х о ч повалені зреш тою
м ож е
"п р и в е с т и
д о
щ о
.‚д у р н і", які не спускаю ть наз е м л ю й зруйновані сконо- того, щ о Я понцям
так ис к а
зо к а с в о є ї в е л и к о ї ц іл и в Н і- м іч н о . -
свого права не ви- жуть:Г о д і!А
кол и
вон ин е
м е ч ч и н і з о в с ім
н еб у л и
т а к і р е ч е -м с с я ...
У
спам ятаю ться,т о за ц и м м о -
д у р н і.О тн л ік с в іж и х в ід о м о -)
О сь тап о л іт и к а , якуп р о - ж у т ь п іт и т а к і п о д ії на Д але-
стей :
„Д е п е ш
д е
Т улю з", радила
Н ім е ч ч и н а
в ід
са-ком уС х о д і, щ о з них м ож е
вп л и вова
ф ранцуська
полуд- м ого
вимушеного трактату
вр о з д м у х а т и с я с в іт о в а п о ж е ж а ,
нева газета, приносить
сенза- В ерзалю аж до нині і яка по- Н ебон а томуС ходін е прояс-
ц ій н и й а р т и к у л у
я к ім
дом а- волі
зач и н ає
п ри н оси ти
на-ню ється, а всеб іл ь ш е з а х м а -
гаєть ся
н еб іл ь ш е
н ім е н ш е , с л ід к и : к в е с т ія р е в із ії В е р з а л ю
рю ється.
ат о г о , щ о б и Ф р а н ц ія з р о б и - с т а єн а п о р я д к у д е н н ім
евр о -
Зта „гарний
ж е с т "і з р е к л а с я и е й с ь к о ї п о л іт и к и
і зн ь ого
Е В Р О П А В У Л Ь К А Н .
в с іх
д о в ѓ ів
Н ім е ч ч и н и ! Ч е к а - вж е не з ій д е , п о к ин е б у д еп о -
л о ся, щ о сей виступ викличе лагоджено
це все нак о р и с т ь
си л ьн и й
сп р о ти в
ц іл о ї ф р а н - Н ім е ч ч и н и
ц у с ь к о ї
п реси
Т и м ч ас о м
JВ ч ім с я в ід ц е ї н а ц ії.Ц е з р і-
п р о п о з и ц ію
„Д епеш і"п ід т р и - к а й м о с я
н іч о г о !
П ам ятайм о
м а л аз з а х о п л е н н я м л ів а ф р а н - про все! Н а г а д у й м оп р о с е б е !
ц уська преса радикальна.Ц і
лао т а преса гарячо
п ід т р и м а
л а ід е ю„Д еп еш і", в ір я ч и ,щ е
става
Н ім е ч ч и н и ,
вел и ки й
з р іс т
н а ц іо н а л іс т и ч н о г о
р у х у
іт л є р и з м у ),з я к и м
п ертрак-
т у ю т ьвж е і Г ін д е н б у р ґіБ р і-
н ін ґ , п о к а з у ю т ь , я к о г оз в о -
р о т ув г р о м а д с ь к ій д у м ц ім о-
ц ії. Б о у нас в краю множать- ж ед о к о н а т и
у п ер тей
ви тре-
с я
голоси,я к ір а д я т ь забути вале
обстою вання
п р ис в о їх
п р о
вс е ,сх и л и ти
го л о ву
н а наруш ених
п рави х .Ц е д о к а
п л е ч і,ілаю ть
„д у р н ів ",щ о зує,щ ов а р т аб е з н а с т а н н о
п ід ій м а л и с яз м о т и к о юн а с о н - п о в т о р я т и , щ оз іс н у ю ч и мл а-
ц е. замісць братисяд о „реаль-'дом м и не погодж уємося;щ о
О с т а н н ім и
д н ям и
евр о п ей -
ськіп о д ії н а б р а л и т а к о г ох а-
рактеру, щ о вж ене м ож наго -
ворити,щ о Е вропан а вулька-
н і,атреба сказати, щ овон а
Н е
вд авай м о с я
в
п е с и м із м !
т
а
К
И
`в у л ь к а н і, або щ е кра-
щ е:с а м ає в у л ь к а н о м .Н ім ц і
в ід м о в и л и с я п л а т и т и р е п а р а ц ії,
р іж н і держави банкротують,в
П ерем ож еною є лиш е та на-Е
с
п
а
н
і ї
п оч и н аєть ся те,щ о бу-
ц ія ,я к асебе сама з ат а к у в и -л
о
в
Р
о
с
і ї
п
е
р
е
д
П О Вал е н н ям
з н а л а-
К е р е н щ и н и ,а в Н ім е ч ч и н іф а-
'
"
``"
"
" "
и сти
заним аю ть
п о з и ц ії
ЩО ЇЛИС П О РТ О В ЩТОМ У
.-,000 Л ІТ ."
С портовець
д б ає
Н е лиш е
м а л и б .к а т а с т р о ф у ,я к а м о ж е ' п р о п р а в и л ь н і в п р а в и т іл а ,н е
п о ч а т инО ву п е р е б у д о в у ц іл о ї л и ш е к о н т р о л ю є т о ч н от е ,Щ О
Е в р о п и .
3.
-` .'А '3т о р к а є т ь с я й о г о т іл а , атакож ,
У к р а їн ц іо с о б л и в о т е п е р п о -'к о л и т р е н у є п о в а ж н о ,то м у-
винні при'слухуватисяй
п р й -.Іс и т ь
в ід п о в ід н од о т о г о В ІД -
живлятися.Ц е не'лише вимо-
г а н а ш и х д н ів , б о у' с т а р и н н и х
ч а с а х уж ед у м ал и над„с п о р -
т о в о ю
д іє т о ю ". Ц ік а в оє п із-
н ати
„с п о р т б в и й с п и с с т р а в ".
Зпочатку спортовцяму ста-
ри н н и х
ч ас ах
ви стар ч ал и
к р імх л іб ат а с и р а щ ес у х і ф і-
ҐИ, отже чисто
в е г е т а р ія н с ь к а
с т р а в а . П із н іш е —п іс л я
500-г о
року передХ р и с т о м . стали
їс т ийм ясо. їл и ж и т н и й х л іб і
м ясо звола^ бика, к із іс е р н .
Н ебаромт е жв и р и н у л о
п и тан -
н я,ч и с п о р то ве ц ь м ає Їс4иб а-
гаточ и м ало. Згадувалио п о -
в ід а н н яп р о г е р о їв Г е р а к л я .т а
М іл ь о н а ,п р ояк о го
го во р и л и ,
щ о зїв молодого бика сам за
о д и н д е н ь ,а п р и н іс й о г он а
п л е ч а хд о с т а д іо н у . Так при-
нялася думка,щ о добрез `ід т н ,
значить мати велику силу.Т о-
м у
ч и м р а з б іл ь ш е п р и п и с у в а -
л и , щ оатл ет мусить бути тов-
сти й . О дначе скороц ю думЌу
закинули, бо з давніших атлє-
тичних постатей сталися нефо-
ремні мясні кольоси. Т ом ут е ж
р іш и л и с я в е р н у т и с ь
д оп р о с -
ти х
х а р ч ів с в о їх п р е д к ів .Щ о
т о р к а є т ь с я н а п и т к ів ,т о р а д и -
ли спортовцям пити якнаймен-
ш е,ап е р е с т е р іг а л и
п ер ед о в-
с ім
п ер ед
ал ь ко го л ь н и м и
н а-
п и ткам и .
Х то
Ц е потраф ить,
той до-
ко н ає
всь о го .
цей гарний
ж ест, якби
Ф ран-
ц ія
п а
н ь ого
р іш и л а с я ,
певно причинивсяби
д ос к о н -
с о л ід о в а н н я Н ім е ч ч и н и , в р а т у -
вавб и перед перемогою
вн ій
е к р а н н и х н а ц іо н а л іс т и ч н и хт е -
ч ій
іп о м іг би Европі стати
е к о н о м іч н о
та
п о л іт и ч н о
н а
н оги .
Щ енепролунали голоси цеї'міш анійдоповню є
п реси ,я к знову виступив зн а-1дбан н я ч ин е д о г л я д и
во с в іт -
ш ;й
ф р а н ц у з ь к и й п а т р іо т Ѓ е р -j н ій р о б о т і. С к іл ь к и ж
б іл ь -
вев своїй„В ік т у а р " і не ли-ш е значінняд л я бездерж авно-
ч
а
л
я
в
а
в
и
л
и
є
т
ь
с
я
в
певному чуж их земляхі використовува-
ш е жадає скасованняв с іх ре-Jго українського
н ар о д у
м аєи
а
п
р
я
м
к
у
,-, потече, змітаю чи т и ї х т а чуже населення д л я
и а р а ц ій н и х д о в ѓ ів , але і з м ін и„Р ід н а
Ш кола"
в
с тар о м у
в
с
е
Т
Є
(
щ о с т р ін е н а с в о м у ш л и:
х у . Ч и цебуде вибух величез-
ного вулькануй страшнеп о -
трясення,ч и лиш е випливл я -
Н ія к и йк у л ь т у р н и й н а р ідн е о с т а н н ь о г о
бою .Н е с п о к ій
у
м ож ео б ій т и с яб е з ш к іл ь н о г о Р у м у н ії,в П о л ь щ і,вЮ госла-
Т о в а р и с т в а , яке в н а ц іо н а л ь -в ії; з б іл ь ш у є т ь с я б е з р о б іт т ян
н ійд е р ж а в і с т а є к л іт и н о ю д е р - н е с п о к ійу Ф р а н ц ії й т.д.
ж а в н о -о с в г т н о г о
ап ар ату ,аВ
gj
г
л
н
б
й
н
а
х
євр о п е й с ь ко го
зане- вулькану щ ось варитьсяй в ін
а б о
ви бух н е
с к о р о
страш ни;
д и вл яти сяд о т о ѓ о
гщ о робить-
сяд о в к о л аї х з е м е л ьт а н а їх
зем лях, щ оби бути ттриготова-
н ан и м Н
д ов ід п о в ід н о ї х в и л і.
НЕМ А
П ІК Н ІК УБ Е З
С Е Н Д В ІЧ лЗ.
В ел и ки й
ам е р и кан с ь ки йс у -
часний гуморист В ид Роджерс
пиш ез Л ондону, щ о в ін„в ід -
к р и в с е іс р е т ", ч о м у д ь о з а н с ь к у і
к о н ф е р е н ц ію
н'еправі репара-
ц ійіб о р г ів в ід л е ж е н о н а п із -
ніш е,ам ож е йназавж ди. Ро-
джерс каже, щ о цев л а ст и в о ї
м а в б у т и п ік н ік
євр о п ей сь ки х
держав,н а який А
м е
р н к а
м
а
"
ла принести
кіш ізс е н д в іч а -
м и та з ін ш и м їд л о м іп и т в о м .
А м ерикав ід м о в и л а с я , п р и н с -
стнт о й К іш . О тж ен е м ож е
б у т ий п ік н ік уб е з н ь о г о ,б о
я к и йж е то п ік н ік , к о л и
н ем а
ч о гон а ньому випитий заку-
си ти ?
НЕ ЛИШ Е
С Е Н Д В ІЧ І,А Л Е
ИП И РО ГИ .
Р оздаю чи
с во ї
„с е н д в іч і"
для Европи, Америка
щ едро
о{ѓд арувал а
н и м и
й
П ольщ у
О сьт е п е р д о в ід у є м о с яз н о в и
н ок,
щ о
А м е р и ка
п ози чи л а
П ольщ і
м айж е
310м іл іо н ів і
д о л я р ів . Ц едля П о л ь щ і не ли-
ш е
д о б р і с е н д в іч і, але й Ш І-
р о ги .М ож ен а в іт ь с а м е ж и т т я
йіс ѓ н у в а н н я П о л ь щ і з а л е ж и т ь
в ід ц іє ї п о з и ч к и ,я к у П о л ь щ а
п о з и ч и л а м а б у т ьн а „в іч н е в ід
давання",я к вона взагалір о
б и ть
р іж н і о б іц я н к и
й
ви д ає
в е к с л і, щ об їх не
ви п л ати ти
н ік о л и .
Н а в іт ь
о п ік у н к а
П о л ь щ і,
Ф р а н ц ія , невтелю щ ила так ба-
гато своїх грош ейвт у держа-
в у , щ о зш ита на велике „мо-
царство"з земель інш их нарс-
д ів . А хтобуде платити Аме-
р и ц і,
як не
стан е
„В е л и к о ї
П о л ь щ і"? Б овона позички ро-
п отрясен н ям ,а б о й о го
к и п у -(`б и л ана те, щ о б п а н у в а т ин а
д о в ѓ ів , але і зм ін и„Р ід н а
постанов Верзальського трак- краю! Памятаймон а ц е !
Іт а т у , о с о б л и в о н е д о г ід н и хН і-
0
‚м е ч ч и н і., . .
І Н а ц іо н а л ь н и м ід е а л о м у к р а їн с ь к о -
П евно
ш о л г ітіііііін я
ivvk-q
г о
народу перейметься дитинав С та-
п е вн о
щ о .о ф іц ій н а д у м к а ^
K p a w
в
в
и
н
е
з н
а т
И
)
а
л
е
щ
о
с
ь
м
а
є
ф ранцуська
не є за те все.т о м у `п ід д е р ж ім з а в з я т о пзм а г а н н яс т а т и с я в Е в р о п і. З д а є т ь с я , щ о
jП евно,щ о Л яваль упирається
в
п
д р у г о м у п ів -с т о л П т іі
в ж ен е м а т ім с и л ,котрі стри-
с в о іх ,в л а с т и в о
п о л ь сь ки хв е
л и к о д е р ж а в н и х ін т е р е с ів .
П о ч ім мама пізнала, щ о
тин е м и л ас я?
Язабула замочити мило.
Д айм о
зм огу„Р ід н ій
Ш ко-
л
:
''вС тарому К раю
н ал ад н ати
ш и р о к у п о с т ій н у м е р е ж ус т а -
н:щ ь
р ід н о г о
н а ц іо н а л ь н о г о
ви х ован н ян а у кр аїн сь ки хзєм -
л ях .Кождий сотим, кождий жатої
Н аш ій„Р ід н ій Ш колГ в дар
Ц е майбутнього завдаток.
Ц ен е .в о р о г а у д а р -
Р ід н а Ш к о л инаш а з б р о я .
Р ід н аШ кола ц е н а ш ѓ а к т ,
В Р ід н ійШ колі .н іш , г е р о я .
Щ о неволю повалить.
Х оч бурі йдутьі громи б ю ть
Ivгорю серце тоне
Т а ж ене вбенас враж а лю ть,
Н ер о з їд я т ь к о р д о н и .
Б оя с н е с о н ц евж еа ім л и
З ій ш л он а н а ш ім п о л і.
Ю нацтва тисячі зросли
У
н а ш ій ід н ійШ колГ.
++ +
В .Я ргорин.
%В ІД В О Й О В А Н ЕМІ
С
Т
О
+
+
+
(Іс т о р и ч н е о п о в ід а н н я ).
%.
а.+4ЬФ 4 н^ 4 # 4
Н #- # + 4 -#О #О # 4
+
+
+
+
+
+
(1)
д ір а , щ о б ин е
н е ю
м ігс в о б ід н о :д о с о н ц я іп іш л и в и к у р ю в а т и !п и л ь н у в а т и , щ о б и н е погас о-Іха. Н е зробив сего
В тягнув у видв
м , як би вс е р е-J л и с а зйого гнізда взем л и . П огонь. Запорож ці в сих с т о р о - к о л и б у б іл ь ш у к о л о д у , п о к л а в
м ож у
п окл ал и
о г о н ь . Щ обин а д в о х .г о д и н а х
п л атќ и
Н а
н е з е л и к ій
п ол ян ц іп р и с у х ім .М ір к у ю
с о б і,щ об у д е
п о т о ц і, щ оп р о с т у в а в до прн-н а й л іп ш е , якзараз возьмемос.
то ки
С ам ари
К іл ь ч и к а , з у п и -д о р о б о т и , щ о б и б у л оде пе
нилося товариство
зч о т и р о х р е д дощем захиститися
і м а-
вер х о ви х .З а п о р о ж ц ів . К о ж д и й
зних м авщ е П оодному вю ча
к о в иі по о д н ій с о б а ц і.В ий
ш овш изл іс а н ап о л я н к у , п о -
зіс каку вал и
з
кон ей ,
щ оби
розкласти огонь, приш кварити
реш ту мяса, яке щ е мализ со
бою ,
п о п о їс тиі розгл ян ути ся
за слідами звірини.Т о булиз а
п о р о з ь к і м и с л и в і,щ о п ір н у л и
вл іс и , щ о б ин а з и м у п р и с т а р а -
ти для` c.J6e запас мяса та на
п р о д а ж т .р о х а к о ж у х ів .
С у м н ів а ю с я ,чи м и щ е ни-
н і змож еїіо роззиратисяз а елі-
д ам и ,промовив найстарш ий
зт о в а р и с т в а , т р и ц я т ь л іт н ійЗ а
іс у х и й , т е п л и й н іч л іг .
В о л о вец ь кн й
іЯ вчеико
с к азал и
н іч о г о . З н а ч и т ь ,в с
б ул ит о їж
д у м ки , щ о оба
т о в а р и ш і.
Т о вар и с тво
зар аз
взялосяд о роботи, щ обип о -
стави ти
ко л и б у
щ ез а к и пу-
сти.сь сяд о щ . ІД а З а п о р о ж ун і-
х т о
н еп у с к а в с я д ол іс а аб о
через л іс б е з со ки р и .Н аш іЗ а-
порож ціз а р а з
м етн ул и сяд е
р о б о ти .Д ва р у б ал и ,д в а л уп и -
л из і см ерекі з ял и ц ь
кору.
К оли
м а т е р ія л
вж е леж ав на
к у п і,в п у с т и л ив з е м л ю два ко-
л и ,з а к ін ч е 'н і в и л к а м и . К о л и б у -
л и в и с о к іт р и л ік т іі в ід д а л е н і
с ем а т ис у х е д е р е в о , два т
р іш іів и к ін ч у в а л и
кол и б у,д в а
р у б ал и
колоди дерев, повале-
н и х
в іт р а м и ,і п о л ін а
коси л и
д околиби. К оні попутали і пу-
сти л иї х с ам о п ас . О д н о м ук о -
неви завісилин а ш ию
д з в ін о к .
С ена те,щ оби недовго ш ука-
ти,як би коні залізли де вгу-
щ у,н еполиш аю чи п особі тро-
п и .
Л едви
м и сл и вська
п ал атка
бул аг о т о в а і в її с е р е д и н ін а
земли запалахкотів вогонь,п у -
стився дбщ .Н е такийб у в гріз-
н и й ,я к зап о від авс я,т а вс е ж
таки
мисливі були
в д о в о л е н і, j
r
0я к к іс т ь м я с а .
б ул ис у х і,я к т р іс к и .
Т еп ерт о в а р и с т в о м а л о т іл ь -
кит е тверде вялене мясоі п а -
л я н и ц і, т а к о ж т в е р д і. В о н ив о -
з и л из с о б о ю м ід я н и й г о р щ о к .
В
с ім горш ку принесли з п о -
тока води,д о води
вки н ул и
лену оленинуі поставилин а
гн и . Х очмясо було
тверд е,
не довго варили,б о треба було
с ко р о лягати, щ оби встатищ е
з а к и с т а н е с ір іт и . З їл ип о к у -,
ко ви
н ед о вар ен о го
м яса
п ок у с н и к о в і! п а л я н и ц і.С оба
к и д іс т а л ип о ќ у с и н ќ о в и не ва-
реного,л и ш вяленого, твердо-
п о р о ж е ц ь Т о м а З у б л о в и ч , п о -р ід с е б е ч о т и р и л ік т і. Н авил
з и р а ю ч и ^н а н е б о . Б о д а й я .к а хв ід о д н о г од о д р у г о г ок о `
такд о смертип и в одну воду,'л а
п о к л а д е н о п о п е р е ч н у ж е р д -І
я к н а й д а л іза п ів г о д и н им и н е .к у . В ід ж е р д к и , о п е р т ін а н ій
б у д е м о мати зливи
і як ста-
нуть битиг р О м и . Д овгос е н е
б у д е . Т ак щ о з того, коли за-
т р е в с я к и й с л ід .
Іядум аю , щ обуде злива',
додав Зазуляк. М и, прав-
да,не з соли, щ обин а дощ и
розплистися, та все ліпш ес и -
с у х и мі в ночи спати наі
п оїїо б о х б о к а х , іш л и с к іс н о в {
од и ні в д р у ги йб ік д о зем л і
т о н ш і д р у ч к и п а т и к и . Н а ті
п ати ки
п он акл ад ан о
ко р у ,
зл уп л ен уз і см ерекі ги л л яз і
смерек. Т ак станула дуж ес к о -
ро
б у д а,ч и кол и б а,в
я к ій
м ож напереж датин ас у х о х о ч
з5нй хмаролом. Вгоріб у л а і
щ о н адсвоїми головами мають
'д а х . Стали ладити
вечеру.ї х
запасн е великий був. Вчера
н и н ін е п р и й ш о в їм п ід ц ів к и
руш ниЦ ьж а д е н т а к и й з в ір ,
к о г о я с о м о ж н аб и їс т и .Щ е
п о завч ер а
п оп ал и
н ал а н ю
вбили її Т о була мабуть якась
дуж ес т а р е н ь к а п р а -п р а б а б у н я ,
б о
хоч тіч о ти р и
Запорож ці
мали здорові зуби,т о вонил е -
дви гризлиї ї мясо.З великим
зап ас о м такого твердого мяса
вонин е ' мали охоти тягатися,
р т ж ез л а н і в з я л и ш к ір уі т іл ь -
ки одну чвертку мяса.О т,щ о-
б и лиш булон а випадок,як б и
н е в п о л ю в а л и н іч о г о л іп ш о г о .
Щ озїли зараз,те й зїли. Реш -
т и .н е м о ж н а б у л о .б р а т и т а к ,я к
в и л у п и л и і ш к ір и .Д ні б у л и
дуж е горячіі мясо було би за-
с м е р д іл о с я щ е до в е ч е р ап е р -
ш ої днини. Запасн а завтраі
п іс л яз а в т р а
п о р із а л и
на то-
ненькі платќи, порозвіш ували.
Д ощ
у с т а в . К о л и ін ш і П а к а '
л ь к иі с м е р е ч и н у о б ч ім -
х ў в а л и ,щ обиз чатиння зроби-
іи-с о б ім л і'ќ є л е г о в и щ е .В о л о -
вец ьки й
п іш о вд о
н ед ал екої,
вже перегнилої колоди. О бер-
н у в її і став порпати. Випорпу-
вав черваки завгрубш ки
п ал ь-
ц яі д о в г ін а п а р у ц а л ів .Н а-
збирав їх до хустиниі піш ов
н а д р іч к у .З к и ш е н і д о б у вгач -
кин а м о т у зк ах .Н а гач к ип о -
наснлю вав
ч е р в а к ів ,
м отузќ ц і
п о п р и вязу вав
д о гиляк. Вліз
вр іч к уі г и л л я п о в б и в а вт а к ,
щ ог а ч к из ч е р в а к а м ин е д о с я -
гали дна. Таких нічниць наста-
вив десятьі вернувсяд о коли-
й и .
В
колибід в а товариш івж е
лежали закутанів свої` коци.
П риогни сидів Зазуляк, б о в ін
з о б о в я з а в с я .д о п е р ш о ї в а р т и ,
Й ого
о б о вязк о м
б у л о не так
с т о р о ж и т и , щ о б ия к а б ід ан е
лясав ж е ін а х З а п о р о ж а б у л и т е п е рб е з
п е ч н і,б о в ій н и н ебуло, Тата
ри сю дин е заганялися. Л и ш е
с т у д е н і н о ч і б у в а л и п р и к р і,о т-
ж евколибі треба було докла-
д ати
д о
о гн ю
ц іл у
н іч ,
З ви ч ай
бувт а к и й , щ о кож -
д и й
з
то вар и ства
вар ту вав
вер тьн о ч і. Г о д и н н и к а не м ав
ж аден. їх годинником було н е
б о ,вказівкам и
м іс я ц ь
із о р і.
О чевидно,я к небо,не було з а -
х м арен е. Годин вонин е раху-
в а л из і с т р о г о ю т о ч н іс т ю ,бо й
н а т а к ім г о д и н н и к у г о д і б у л о
точно вичитати годину. Також
кож дом у
б у л о
байдуж е,я к
д о в гов ін кун яєп р и воѓн и .Я кі
в а р т ів н и к а с о н вж е г н у вд о зе
м л і,т о в ін н еп и т а в , ч ий о г о
ч а свж евийш ов. Розбудж ував
(-д р у г о г оі сам л я г а в -
З азу л як
с к о р о
с тав
сон н о
к л іп а т и о ч и м а і раз к о л о р а з у
б о р о д о ю стукатиу свої груди.
н а г р а н ьі л я ѓ н а с в ій к о ц .Л е
ж ав,та н ес п а в . Ч ас д оч а с у
с ід а в ,п ід г о р т а в
гр ан ь
ізн ов)
л я г а в . Х о ч б у л ощ е ц іл к о м т е м `
н о ,зу с іхс т о р ін с т а л и д о л іт а -
ти
р іж н і г о л о с и
н а й р іж н іш о :
п т а ш н і.Д еякіз них булиз н а -
ками,щ о незабаром стане' сви-
татн. П авло став гукати:
Г е й ,х л о п и і! В с т а в а й т е ,
спю хи! В ж еп о е ім т о д и цс п и -
те,н і р аз н е обернувш ися.Н у!
В ставати, к а ж у , бо вж е п із н о ...
Т овариш істали позіхати,вй -
тягатися, розгортати
коц и ,в
яких були закутані. Щ ев полу
сн іп о п р и с у в а л и с яд о в о г н ют а
с т а л и к р із ь д ір у , к о т р о ю в и х о -
див дим,позиратин а небо, щ о-
б ив и м ір к у в а т и п о р уі ч и б у д е
п о го д а.
д ва,т ам тр ети йі ч етвер ти й
м о ж у т ь с п о к ій н о с п а т и . Ів а ні
П авло вж еподбаю ть, щ оби о-
гоньн е погас,т а щ оби
зар аз
рано булон а ч ім зварити с н і-
д ан н я.
Вн очі яд в іч і п р о б у д и в -
с япромовив Том а Зублович.