Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1932-167

Svoboda-1932-167

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2010

pdf

text

original

І ОРГАН
З А Л О М О Г О В О І О Р Г А Н ІЗ А ІШ
У К Р А ЇН С Ь К И Й
Н А Р О Д ІІИ Я
СОЮ З В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖ АВАХ
АМ ЕРИКИ.
ГРИ ЦЕНТИ
Р ІКXLЧ . 167.
Д ж е р з и С и т і,Н .Д ж ^ с е р е д а ,20 л и п н я І 932."
іО НRUTи к и А й ч іА лМ А Т Ю Л М . К З А О С -А Т Ю И .І
і
V C C
XL.
N O .
1 6 7 .
ІО Ѓ Н Н У
CITY, N. J., WECB-ADAY, JULY 20, 1932.
THREE CENTS.
В И Х О Д Я Т Ь
Н
А
Я
В
СТРАШ НІ
ЗНУЩ АННЯ
П
О
Л
ІЦ
ІЇ
М ІН Е О Л А о н ґ А й л е н д ). Д о х о д ж е н н я ,я к і
п ер ево д и тьсяузвязкуз і смертю Гаймена Старка,
виказую ть,т ой о г о р о з п и т у в а л ив „Н а с а в к а в н т і
П о л іс Г е д к в о р т е р с "8годині так його тяжкоп о -
би ли , щ о в інп о м е р н а с л ід к о м п о б и т т я .
ареш товано 4 п о л іс м е н ів , а13з а в іш е н о в уря-
дованню . Заприсяж еніс в ід к и з із н а ю т ь ,щ о а р е ш т о -
ваних завж ди бю ть. П обиття допускаю ться8 д е -
г е к т и в іві д в о хп о л іс м е н ів .
Ц сє т.зв.с л ід с т в о т р е т ь о г о с т у п н я , п о л у ч е н ез
брутальним знущаннямн а дд о п и т у в а н и м .
П ІД П И С А Л И Д О Г О В ІРС В . Л А В Р Е Н Т ІЯ ..
В а іП И Н Г Т О Н .— В ж еп ід п и с а н о д о г о в ір м іж
Злучени м и Держ авамиі К анадоюв справі водної
дороги ,як а зл уч и тьВ е л и к і О з е р аз А т л я н т ій с ь к и м
океаном . Злучені Держави маю ть зложитина по-
ќриття кош тів будовит о г о к а н а л у $258,000,000.
П резидент Бувер заявив,щ о д о г о в ір м а т и м е ве-
.іи ч е з н е т о р г о в е л ь н ез н а ч ін н яд л я ц іл о ї А м е р и к и .
Будова каналу греватиме10р о к ів .
ВЕТЕРАНИ НАДУВАЮ ТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО.
ВАШ ИНГТОН.К аж уть, щ оа р м ія в е т е р а н ів ,
що домагаєтьсяуВашингтоні виплати бонусав
г о т ів ц і, д а л і з б іл ь ш а е т ь с яіт о кош том правитель-
ства.Я к відомо конгресу х в а л и в $125,000н а п о к р и т -
тя кош тів поворотув е т е р а н ів т ,о м ів . В и я в и л о с я ,щ о
ветерани зголош ую тьсяіб е р у т ь з а л із н и ч і б іл е т иі
стравне,а л е висідаю тьз а р а зн а п е р ш ій е т а ц іїз а
В аш ингтономів е р т а ю т ь н а з а дд о с т о л и ц і, з а д е р -
ж авш ип р и собі с т р а в н е ,я к е в и н о с и т ь75 ц е н т івн а
д е н ь п о д о р о ж і.Т е с а м е д іє т ь с яз т и м и , щ о . в е р т а -
ю т ь а в т о м о б іл я м и .Ад е я к і д ій с н о в е р т а ю т ь до сво-
1.
xм іс ц е в о с т е й ,а л е на те, щ о б и а г іт у в а т и м іжв е т е -
ранам и, щ обиїх а л ид о В а ш и н г т о н у .
П А Л А М А Р З Л О Д ІЄ М .
Н Ю
И О РК .В п р ав ді о.Ф ренк Ѓіфорд, парох
церквис в . Томи,запевняв присяж них суддів,щ о йо-
го палам ар, Г е р б е р т Ф о с г е н , ч о л о в ік П о р я д н и й ,м о-
ральни йіч е с н и й , то це с у д д івн е п е р е к о н а л ой в о н и
х ш алип а л а м а р аз а з л о д ія . В и я в и л о с я ,щ о в ін о б -
крадавц е р к о в н у к а с у ,а с л у ж а ч ин а п о ч т і, д о п у с -
к а в с я р іж н и хн а д у ж и т ь , а м іж ін ш и м в и к р а д а вг р о -
ш іі р е д ж іс т р о в а н и х л и с т ів . За те с у д д я Н а ќ сза -
судив йопон а р ікідень тю рми.
С Л ІД Н Л П О П Р А В А .
Ш ИКАГО.З в іт и з сталевих, ґум ових іт ек с-
т и .іь н и х фабрик виказую ть,щ о рух у тих фабриках
іб іл ь ш и в с я , бо е б іл ь ш е з а м о в л е н ь , а тим с а м и м
п р и й м а ю т ь в о н и т е п е р ч и м р а з б іл ь ш е н о в и х р о б іт -
н и к ів .
Ж ІН К А Р У З В Е Л Т А З А Ч И С Л Я Є С Е Б ЕД О С У Х И Х .
ІП ОЙ О Р К . К о л и п р и с т у п и л ид о ж ін к иг о -
нсрнора флренклина Рузвелтаз проханням, щ оби
вонап ід п и с а л а с яп ід с т а н о в и щ е м
свого мужав
сп равіп р о г и б іц ії, в о н а з а я в и л а ,щ о н а л е ж и т ьд о
С У Х И Х .
М ЕНШ Е ПОДРУЖ .
ВАШ И НГТО Н. Ц ензусове Бю ро виказує,щ о
в1931 р . б у л ов З л у ч е н и х Д е р ж а в а х 1,060,095п о -
л р у ж , с е б т он а 68,477 м е н ш е н іж в 1930 р о ц і.
Ш ИКАГО ЗАРОБИЛО
Н А
К О Н В Е Н Ц ІЯ Х .
Ш И К А Г О . Ц іл е м іс т о з а д о в о л е н ез о б и д в о х
к о н в е н ц ій .З а р о б и л ина них д о б р е , г о т е л я р і, ком -
п а н ії, щ о д е р ж а т ь т е к с ів к и , к у п ц і й т .д .їтом у о-
хотноз а п л а т я т ь т е п е р о б и д в о м п а р т ія мп о $150,-
0 0 0 ,я к і о б іц я л и з л о ж и т и , к о л и п а р т и з г о д я т ь с яв ід -
б утис в о ї к о н в е н ц іїв Ш и к а г о .
ЗА Г О В О РИ В
Д
О
В И Б О Р Ц ІВ
П Е Р Ш
И Й
РА ЗЗ А
20
Р О К ІВ .
Д А Л Я С е к с а с ). Д ж О н Г а р н е р - П р е з и д е н т
п а л а т и п о с л ів , о п и н и в с я у жев с в о їм Т е к с а с і. Т ут
й огоп р и й м а л и о в а ц ій н он а ' м з ч о г и х craUinjiі в ін
був змуш ений Говоритид о публ'йќи.В своїй п р 'о -
м ові п ід ч е р к н у вв ін , щ о о т е є с т а є п е р е д в и б о р ц я м и
перш ий раз за останні 20 л іт . 1 додав, щ о не по-
г р е б у в а в а г іт у в а т из а с о б о юз а т и х 20 л іт м а б у т ь
том у,щ о н а р ід м ає дон ь о г о б е з м ір н е д о в ір я , або
м о ж ев ін з а п е р ш и м р а з о мт а к д о б р е о д у р и в с в о їх ,
в и б о р ц ів , щ от і Й о м у щ ей д о с і в ір я т ь .
г о в о р я ч ип р о п о л іт и к у ,ЗА Я В И В ,ш
Т Р Е Б А
ВЖ Е
раз д о п у с т и т и т и Д о п р а в л ін н і Н А Р ІД , с е б т о д е м о к р а -
т и ч н у п а р т ію ,а у с у н у т и Г у в е р а , с е б т о п р е д с т а в н и к а
М о р г а н аі ін ш и х б а н к и р івЗВ ол С т р іт .
Ф Е Д Е Р А Ц ІЯ
П РА Ц І
Б Е З П А Р Т ІЙ Н А .
У .
Н
,
СОЮ ЗА
В А Т Е Р В Л 1Т ,Н .И . ІО К О Л И Ц Я ЇJ O T U K A ,М .Я
ІО К О Л Й Т Д ЯІ
СИРАКЮ З,Н .Р І. іОКОЛИЦЯ;А В Е У Р Н .Н , И -ІО К О Л И Ц Я ;
Р А Ч Е С Т Е Р ,Н .PL І О К О Л И Ц Я .
О т с и м п о в ід о м л я є т ь с я в с іх С о ю з о в ц ів ,щ о
Р Я Д С О Ю З О В № І З Б О Р ІВ
В СПРАВІРЕФОРМ ИІ ЗАВДАНЬ У .Н . СОЮ ЗАЙ А БУДУЧЕ
В ід б у д е т ь с я п іс л я о с ь т а к о і ч е р г и :, .
., , .
3 .ВЧ Е Т В Е Р ,Ж
21-Г О Л И П Н Я ,В Г О Д И ШЩ шШ І
В ,Г А Л И
Ц Е Р К О В Н ІЙ ,1 0 4 WHJURNA V E . , SYRAC
4 .ВП Я Т Н И ІЏ О , Д Н Я 22-Г О Л И П Н Я , В Г О Д И Н І
ВЦ Е Р К О В Н ІЙ
Г А Л И ,1 3 4 WASHINGTON ST.. AUBURN, N.J.
5 .ВСУБОТУ, ДНН 23-ГО ЛИПНЯ. ВГ О Д И Н І 7-И М И В В Е Ч ІР ,
ВЦ Е РК О В Н ЃА
Г А Л И ,3 0 3 HUDSON AVE., ROCHESTER, N. Y.
е ф е р у в а т и б у д у т ь :М .М ураш ко,г о л . п р ^д с ід а т с л ьі
І. К а ш т а н ю к ,г о л . р с к .сек р етар .
Проситься всіх урядниківі членів всіх повіш их місце-
востей взятия к найчисленніш у участь.
L
;
,Головна Канцелярія у.Н , С ою за..
ТОРГОВЕЛЬНІ НАДУЖ ИТТЯ
В С Р С Р .
В и к р и л и
вел и ч езн і
зл о -
вж и ван н яв то р го в ел ьн ійо р -
залдії К римторг. С твердили
масові випадки трансакційз
приватними спекулянтами,щ о
о в іл ь н о п ід в и щ у ю т ь ц ін и ,
обсаджую ть відповідальніста-
новища чужим клясовое л є -
ментом, переступають бюдже-
тові видатки, дають службов-
цямі їхнім родинам забагато
товарів, якихн е стає на рин-
безпляново марнуютьт о -
варові резерви, масовок р а -
дутьі допускаються ріжних
ІН Ш И Хз л о в ж и в а н ьп и - с к л а д а х
склепах. Трох директорівд а-
ли перед суд а партійну ячей-
іа н е д а г л я д р о з в я з а н о .
ЧОМ УВ О Н О
Т А К ?
Р Е К О Р Д
К О РО В И Ш РТ-
ГО РН .
Як одинз наплучшихр е -
ќ о р д ів
м о л о ч н б сти
к о р о в и
ш ортгорн
вЗ а х ід н ій
К ан ад і
нотуємо-трнлітну корову,як а
за3 65 днів дала9 ,3 87 фунтів
молока з 425 фунтами масля-
ного товщ у. Пересічний тест
товщ у4.2 5 процент.
П О Г И Б Л ИД В А М А Р ІН Е Р И .
М аклери, Джорлж
Б р ав ні
Д ж ан
Д и к с о н , „К о н с о л и д е и -
тед М айнинге н д Смелтинг"
компанії утратили ж иття,к о -
аи спустили більш е-рудин іж
вони обрахували. Коли робіт-
ки дійш ли до них,то вони
б у л и вж е м ер тві.О ба б у л иж о-
п аті.
А Н Т А РК Т И Д А .
З А С ІВ НА ДНІ О З Е Р А .
В арш авський
‚‚П ш е г л ь о н д
Г о сп о д ар ч и "( o p r . Л єв ія таН аЬ І- Н ед ав н ом а в д У іл ьсо нї й
приніс статтю присвяченуг о -.греМ , учасник двох австралій
сп о д ар ськ о м у
положеннюІ ських експедиційд о полуднє
Польщ і.В статті т ій м . і. ска-'вого бігуна,щ о відбулися п ід
зан о , ш о держ ава змучена к р і-п р о в о д о м
ав стр ал ій сь к о гоІ
Сього року знова засіяі
зоюн е може діждатися піль- вченого сера Даглєса М авсо- тисячі акрів пш ениціна
ги . В иноют у т політика, яка Н а,в австралійськім містіС ід - зера Татагва,10 мильн а захі,
к о н о м іч н о ї
п о п р ави .
К різу.ней цікавий відчитп р о приро-jв ід Вей'борн, Сасќачеван.К о-
У К Р А ЇН С Ь К И Й
П Л А С ТИ А
БУ К О В И Н І.
Відбув2 1. травня своюп е р
ш у ватру У країнський П ласн а
Буковині. Голосно лунавт о
ге,
вечера. пластовий
ги м н ,
щ о
сп ів ал и
наші брати
й
сестрив буковинському лісі;
струнков порозі стояли паші
м олоді співробітники. П ром рв-
ляв до них К ош овий.Щ об
та промова увійш лад о
життя! Відбулася присягао д -
нової пластунќи; курінь
„Ясної Зорі" заспівав
св ій
гимн,а новички гимн свого
куріня. Д алі йш ла ватровап р о -
грама. Пластунќи зробилип о -
леву кухню
тап р и г о т о в и л и
смачну вечерю , вкінці співали
одніна других ж артовливіп іс -
було багато сміху! Розій-
ш л и с ь аж по п ів н о ч і. Б у к о в и н -
ськии П ласт, помимо тяж ких
обставин, гарно розвивається.
П ри
К о ш і іс н у є
б іб л іо тек а,
засн о в ан о
к у р с
у к р а їн с ь к о ї
граматики, згуртовуєтьсяу к -
раїнських дітей, сходинамиї х
керують пластунќиз Куріня
„Я сні Зорі"п о черзі. У лаш то-
вано збіркун а таборив К ар-
п атахц . р . Б у к о в и н ськ и й К іш
засилає всім братамі сестрам
на чуж ині грімке СКО Б!
„О Т Ч Е , З Л І З А Й Т Е "
В Люблинській
к атед р іо .
Ж ултовський виголосивп р о -
повідь. Зміст
п р о п о в ід ин е
сподобався пароховітої ка-
тедри канонікові Я иковсьќомуг
томув іл став дзвонити, щ оби
священик злізі з проповідни-
ц і. К олижо . Ж ултовськийн е
зваж авн а дзвоненнчй гово-
рив дальш е, канонік вибігн а
п р о п о в ід н и ц ю
та
ск р и к н у в:
„Д о с и т т о г о ! С к ін ч и т и !" В се
те діялосян а очах вірних.
здавлю є найскромніш і обяви'дуі значіння антарктидис е б -
лекш е булоб перенести, колибіўто
к о н ти н ен ту
нап ів д е н н ім
зл агід н и ти
н ап р у ж ен у
вн у т
ріш ну боротьбу. Лиш е така
атмосфера мож е надати пози-
тивний зміст політиці скрай-
ної дефляції.У Ф ранції зано-
си ть сяназ г о д у . Ч иП ольщ а
в усіх ділянках така забезпе-
чена, щ обин е пійтиїй з а п р и -
м ір о м Ф р а н ц ії.
У К Р А ЇН С Ь К А М У З И К А
В
Ѓ С ІН І.
Ф ранцуське
ф ільм овеп ід -
п р и є м с г р о "Ateliers techniques
prodiiclionS. A. R. 1..'
зробило перш у спробу пере-
д атит о н о в о ю ф іл ь и о ю гру на
б а н д у р і наш ого земляка С ер-
г ія Т а т а р у л и . Спроба вдалась
н езв и ч ай н оіо р ган ізато р и н а -
зиваю ть
б ан д у р у „ін стр у м ен -
том зовсімф о н о г е н іч н и м ".З а-
сл у га у ц ій спробі нашого
зем л я к а, в ід о м о гок ін о в о г ор е-
ж іс е р ат а а в т о р ас ц е н а р іїЕ в-
гена Д еслава.Є надія,щ он е-
б а в о му П а р и ж і п ід г о т о в л я т ь
ц іл у ф іл ь м уз у к р а їн с ь к о юм у
зикою .
У К Р А ЇН С Ь К І С Т У Д Е Н Т И
В ТЮ РМ І
б іг у н і, Е к с п е д и ц ія в ід к р и л ац і-
лийр я д ледяних скель, дурв-
г и хн а 100—160км .Ц і с к е л і
вважали інш і дослідникип о -
іу д н ево го
б ігу н а
ко н ти н ен -
том. Експедиція найш лар ів -
нож одну гору, злож ену тіль-
з(р у д м ід иї д р у гуз руд
срібла. Сама аитартидає та
ким великим континентом,н і
Е в р о п аз А в стр ал ією
р азо м .
М ає вона; найбагатш ін а світі
п о к л ад и
руд, щ оз а с т у п л я т ь
к о л и сь
ви ч ер п ан і
м ін ер ал ьн і
багатства інш их частин світа.
Г Р ІМ
У Б И В
Ф А РМ ЕРА .
В Верміліон, А лта„ д н я 29.
червня убив грім 19-літнього
ф а р м е `р а Н й х о л у Я ц у л у на по-
д в ір ю
вх в и л і, Коли скидав
упрЯ Ж
ізк о н е й .Ій а г і Я ц у -
л а, брат Н иколи,я к и помагав
р о з п р я г а т и , л и ш и в с я ц іл и м .
Ф а р М а Я н .у л и н а х о д и т ь с яч о -
т и р и м Н л ін а п ів н ічв ід Д е р -
вЄнТ, А лта.
Ж И Д ІВ С Ь К А
П Р О В О К А Ц ІЯ .
М іс ь к а р а д а ' м іс т а Ж о в ^в и1
в и б р а л а м іс ь к и м в е т е р и н а р о м )
п. В ол.ЗидлиКа, сина зиаиого
укрвГГНськоѓо гром.Ш йина23}
г о Л О С а й іт п р ^ѓ т й20. С л і д ѓ г ід -зер оє найкращ им д л я л о в ів .! отвертог о т у є т ь с яд о повалення урядуД еВ ал єр и .
диких качок.З весною біль-
ш е,ч и м 100 фармерів були
поспішно заняті ораннямд н а
озера. (Л о двайцять конейі
пять тракторів виконувалир о -
б о ту .Д но о зер ан а п р и ч у д
урож айнеі видає велику скіль-
кістьпаш ід л я худоби.
літо мокре,т о згадане.
В
Н ІМ Е Ч Ч И Н ІЗ А Б О Р О Н Е Н О
В У Л И Ч Н І
Д Е М О Н С Т Р А Ц ІЇ
У С Т А Н О В Л Е ІД Ь СПЕЩ ЯЛЬНІС У Д ИД Л ЯВО РО -
Х О Б Н И К ІВ.БУ Д У Т ЬК А Р А Т ИН АСМ ЕРТЬ
З А
ЗБРОЮ .
Б Е Р Л ІН
ім е ч ч и н а ). К іл ь к іс т ь ж е р т вЃ Д О ;
л іт и ч н и хд е м о н с т р а ц ійз к ін ц е м
м и н ул огот и д^Н Я
з н а ч н о з б іл ь ш у є т ь с я т и м и ,щ о в м и р а ю т ьв ш п и т а -
л я х . К р ім т о г о з н о в у в ід б у л и с я м е н ш і д е о н с т р а -
ц іїз к р ів а в и м и е к с ц е с а м ивж е в п о ч а т к у .р іж у ч о г о
т и ж н я . У р я дм ає в ід о м о с т и ,щ он а к ін е ц `ь ,.ТИЖ НЯ
Г О
-
т у є т ь с я в е л и к і д е м о н с т р а ц іїз і с т о р о н и н а т Ц іо н а л іс т ів
т а к о м у н іс т ів .Щ об п р и п и н и т и
к р ів а в і с у т и ч к и
у р я д з а б о р о н и в у с я к і п о л іт и ч н і д е м о н с т р а ц іїн д в .у -
л и ц я х . П е р е д в и б о р ч і з іб р а н н я м о ж у т ь в ід б у в а т и 'с я
лиш ев замкнених помеш каннях. Д ля тих,щ о бу-
д у т ь б р а т и у ч а с т ьу в у л и ч н и х д е м о н с т р а ц ія х не зва-
ж а ч ин а з а б о р о н у , в п р о в а д ж е н і с п е ц ія д ь н і н а п ів -
воєнні суди.
З а н о ш е н н я з б р о їц і с у д и м о ж у т ь к а р а т и н а в іт ь
смертю. Урядовиф он Папена довелося вернутися
з н о в у до тих з а с о б ів п ід д е р ж а н н я п у б л и ч ц о г ос ц о -
кою ,я к іп р а к т и к у в а в у р я д Б р ін ін ґ а . Єв и ѓ м о г и ,з д е-
якихк о л , гцоб знову було заборонено появу на ву-
л и ц я х г іт л е р ів ц івв їх у н іф о р м а х . Г іт л є р г р о з и т ьк о -
м у н іс т а м к р ів а в о ю р о з п р а в о ют а р о з г р о м о мїх р б -
ґ а н із а ц ії із з аї х н а п а д івн а д е м о н с т р а ц ій н і п о х о д и
н а ц іо н а л іс т ів .
Е К О Н О М ІЧ Н АВ ІЙ Н АМ ІЖА Н Г Л ІЄ Ю
Т А
ІР Л А Н Д ІЄ Ю .
Д У Б Л І Н р л я н д ія ). У в ід п о в ід ьн а в п р о в а -
д ж е н н я А н г л іє ю в и с о к о г о м и т ан а д о в ізз І р л я н д ії,
урядД е В алєри старається скорш е перевести через
парлямент законп р о встановлення високого мита
н а а н г л ій с ь к і ф а б р и к а т и .П ри т е п е р іш н ім
ск л аді
парляментў такий законопроект перейдеб е з особ-
л и в и х т р у д н о щ ів .
Т и м ч а с о .М --с т о р о н н и к иД е В а л є р и и р в а -о л о е и л и
б о й к о тн а а н г л ій с ь к і в и р о б ий с к р із ьп о к р а м н и ц я х
р о з л іп и л и в ід о з в из з а к л и к о мд о н а с е л е н н я б о й к о -
т у в а т и а н г л ій с ь к і ф а б р и к а т и . І р л а н д с ь к і ф е р м е р и
в ж е в ід ч у л и н а с л ід к и а н г л ій с ь к о г о в и с о к о г о м и т а ,
б о п р и п и н и в с я з б у тї х п р о д у к т ів х л іб о р о б с т в а . Ір -
л я н д с ь к і п о р т ивж е о п у с т іл и . К о р а б е л ь н і к о м п а н ії
п р и п и н и л и п л а в б у д е я к и х к о р а б л івм іж А н г л іє ют а
І р л я н д іє ю ,б о н е м ащ о п е р е в о з и т и .
С е р е д ф а р м е р ів р о с т е н е з а д о в о л е н н я у р я д о мД е
В а л є р и . Б а г а т о о р г а н із а ц ій п р о с я т ь й о г о п р и п и н и -
т и с в о ю б о р о т ь б уз А н г л іє ю . Д е я к і ч л е н и п а р л я м е н -
т у р із к о н а п а д а л ина Д е В а л є р уз а т е , щ о в ін с в о є ю
к р а й н о ю п о л іт и к о ю з н о в у с т а р а є т ь с я д о п р о в а д и т и
І р л я н д іюд о б ід и ,я к у в о н а п е р е ж и л ад о ч а с у п р и м и -
р е н н яз А н г л іє ю .Т `а к з в а н а р е п у б л и к а н с ь к а а р м ій
п е р е в о д и т ь п о с п іш н о в о є н н і в п р а в и , з б р о їт ь с я -й
С КО Р А ІІО Ч Т А .
Листи подані о 1-ій годинів
п я т н и ц ю , 24-г о ч е р в н я ,у С а в т -
гемптон, Англії, прийш лид о
Виннипеґу о 9-ій годині рано
в ч е т в е р , 30-г о ч е р в н я ,й б у л е
доручені адресатамо10 -і й г о -
д и н і.
И нш і листи наданів Ш вай
ц а р ії 23-г о ч е р в н я б у л и т а к о ж
ід о р у ч е н і а д р е с а т а м 30-г о ч е р -,
У с л ід ч ій т ю р м іп р и о к р у ж -
йом у судЃА П оЗвлані перебува
ю т ь у г іе т р е т ій А їс я ц ь т а к `іуќ -
р й н с .^І с Т у Д е т г т йт а с т у д е н т к и іт и т иН а П р е в е л Н к е д Н я іб ,щ о!
Л іЛ ІИ
П в ш К е в Н ч , О л е к с а н д р ай П б Л я ю т с О л ї д ф н о г о л `о с о в а -1
Г а р Л ^в И ч , Т е д д о р М е д в їц ь к и й .'л иН а н а ш о г о ќ а й д и д а т а . Ж и д и
А Т Л Е Н Т И К С 1Т И .
Е К З Е К У Т Г Т В Н А
Р А Д В
А м ери-Н е е ^о р Г Н а т и ш а к , С т е п а н
З О -К Њ И О ,
форсували свого. К о-
канськоїФ е д е р а ц ії
П РА Ц І
З А Я В Л Я Є ,
Щ
О
Ф Е Д Е Р А Ц ІЯ
А Х У К , В и С у б т е л ь и и Й т а Ю -;л и ж
іх н .й к а н д и д а т п е р е п а в м и к о в о м у ш п и т а л ів Л у ц і-к у ,
держ атиме себе
П ІД Ч А С
П Р Е З И Д ІЯ Л Ь Н И Х
В И Б О Р ІВ
Б Е З - р ійН икорак. З
п о ч а т к у с и д іл о п у с т и л ип о м іс т і п р о в о к а ц ій н у к у д и й о г о в ід п р а в л е н о в ід р із а -}
п а р т ій н о .І Д О Д А Є ,Щ
ОН ІР Е П У Б Л И К А Н С Ь К А
Н ІДЕМ ОКРА-
вп о з и О и Ѓ ь в ій т ю р м і т р в ц я т ь в іс т к у ,я к а не П окривається з л и н о г уд о к о л ін а .Т ак т р а г іч -
ТИ Ч Н а П А Б Т ІІН Є
М АЮ ТЬ
VС В О ЇХ
П РО ГРА Н И Х
В
Ц-Л О С Т Й
'д в о н а р е ш т о в а н и х .У м ір ^-в ѓ - п р а в д о ю , щ о п. З и д л и к о б іц я ви о с к ін ч и в с я ж а р тз н е п о т р іб
то го ,Ч О ГО
ДОМ АГАЄТЬСЯ
Ф Е Д Е Р А Ц ІЯ ,
'д е н я я с л ід с т в а в и п у с т и л и25 . 'п е р е й т ин а л а т и н с ь к и й о б р я д ,н и м о б р із а м .
П РО Б У В А Л ИЧ И Д О Б Р Е
С Т Р ІЛ Я Є
„О В Р ІЗ -.
Вселі Грузятин трбстенець-
йв о л о с ѓ и , 19-л іт н ій Т а р а с
А р ш у л ік п р 'и й ш о вд о х а т ис у -
с ід а Г н а т а Б у р о г оз „о б р із о м "
руш ниціі стали пробуватич и
д о б р е с т р іл я є . С п о ч а т к у с т р і-
л и в А р ш у л ік ,а п о т ім
у зя в
І о б р із Ѓ у р и йі ж а р т о м , н а ц іл и в -
ся .вн о г и х л о п ц я А р ш у л ік а .
О б р із н е ч а й н о с т р іл и ві р а н и в
х л о п ц яв н о г у . 'К у л я п р о й ш л а
н а с к р із ь , але на т о м ун е с к ін
чилось. Йога
п оч ал а
гн и ти
(у т в о р и л а с ь ѓ а н г р и н а ),в н а с л і-
Џ ок чого Арш уликовив сой
РУМ УНСЬКИЙК О Р О Л Ь ПН З ГР АВН АВ И Б О Р А Х .
Б Ў К А Р Е Ш Т (Р у м у н ія ). Г І е р ш и йраз на вй-
б о р а хв Р у м у н ії у р я д о в а п а р т іян е в и г р а л а . З в и ч а й -
н ов Р у м у н ії к о р о л ь п р и з н а ч а єн а п р е м іє р а б а ж а н у
д л я н ь о г о о с о б уз п е в н о ї к л ік и , р о з в я з у е п а р л я м е н т
і п р и з н а ч а є н о в і в и б о р и . Т о д і у р я д м а х ін у єн а в и -
б о р а х т а к , щ о в ін з а в ж д и д іс т а є б іл ь ш іс т ь г о л о с ів
п а р л я м е н т і.
Т а на цей раз б іл ь ш іс т ь г о л о с ів д іс т а л и п р о т и в -
н и к и н о в о г о к о р о л ів с ь к о г о у р я д уй п р о т и в н и к ип о -
л іт и к и к о р о л я К а р л а ,а с а м е ч л е н и с е л я н с ь к о їп а р -
т іїн а ч о л із б у в ш и м п р е м іє р о м М а н ю . С п о д ів а ю т ь -
ся ,щ о к о р й л ь , п р о т и с в о є ї в о л і, б у д е з м у ш е н и й
з н о в у п о к л и к а т ин а п р е м іє р с т в о М а н їо , л и ш ен е в і-
домоч и в ін згодиться обнятиц е становищ е, коли
п о л іт и к а к о р о л ів с ь к о ї к л ік ий с а м о г о к о р о л яд о -
в е л а Р у м у н іюд о ж а х л и в о г о в н у т р іш н ь о г ой м іж -
народнього становищ а.
л о м л я т ьГ О Л О В УН А Д Р Е З О Л Ю Ц ІЄ Ю .
Ж Е Н Е В А в а й ц а р ія ). М іж н а р о д н а к о н ф е -
р е н іііяП `О о б е з з б р о є н н ю л о м и т ь Т е п е р г о Л Ь Й у Н ад
Т им ,я к ур е з о л ю ц ію у х в а л и т и з нагоди замкнейнй
з а 'с ід а н ь к о н ф е р е н ц ії на час в а к а ц ій . У ч а с н и к иќ о й -
ф е р е н ц ії х о ч у т ьв р е з о л ю ц ії з а з н а ч и т ит і ,,у с Н і^и "і
я к і з р о б и л а к о н ф е р е н ц ія .
.
П р о %к т т а к о ї р е з о л ю ц ії в и р о б и в ч е с ь к и й м ін іс -
тер закордонних справ Бенеш .Н ад нею теперд е -
б а т у ю т ь г о л о в н е п р е д с т а в н и к и ''А н к л я 'ї, А М е р и к йЙ
Ф р а н ц ії.Т а з а н а д т о в е л и к і р о с х о Д ж е н н йВїх п о ѓ л я -
д а хн а н а с л ід к и п р а ц і к о н ф е р е н ц ії, щ об м о ж н а б у л 'и
с п о д і в а т и с я л е г к о г о в и р о б л е н н я р е З о О Ц ії.
РУМ УНСЬКА
П О Л ІЦ ІЯ
В Б И В А Є
Ж И Д ІВ І
^Ќ А Р Е Ш Т
(Р у м у н ія )..Ж И Д ІВ С Ь К А
тел е;
ф іч г іа а ґ е н ц ія п о в ід о м л я є ,щ о б и т т я н а . с м е р т ь`
д ів р у м у н с ь к о ю п о л іц іє юв Ь їе с а р а ^щ и н ін е, п ^и т їі{-
Н аеться. ГДоліцІя тялчкобєг ` ` ' ` ' ` '
_в с іх Ж и д ів а р е ш т о в а н и х ,
Я К П ІІо зр іЛ И ХВ К О М У Н ІЗМ ^,, , І . , ;-(}І.
V LW T T T.
О с т а н н ім и д н я м ив к іш и ш в с ь ,к іи п о л іц ії ?9И т р
Ж и д а к р а в ц я д а й м а Л е в іт а , я к о г р nd.iiiiifl а р е іііт у -,
`в а л а р а з о мЗ Т н ц іи м Н ў ч а с т и й к а м п е р е Д в и о о г ^б Т
д е м о н с т р а ц ії.
С В О Б О Д А , С Е Р Е Д А , 2G-ro Л И П Н Я1932.
Ч .167.
"SVOBODA^ (UBERTY).
'FO UN DED1 8 9 3
Ukrainian newspaper publishedd a i l ye x c e p tS u n d i y sa n dh o l i d a y -
at81-Є ЗG r a i i dS t r e e t ,J e r s e yC i t y ,N. J.
O wned by `Ц еU k n i n i i nN a t i o n a lA s s o c i a t i o n ,I n c .
Editedb yE d i t o r i a lC o m m i t t e e .
SUBSC RIPTIO NR A T E S :
Threec e n t sacopy
Oney e a r
.
:$ 7.00
ПЕРЕДГШ АТА:
П оодинокеч и с л отр и
Н ар ік
$7.00
Н ап івр о к у
$ 3 .75
ForeignandJ e r s e yC i t yR a t e s :
ney e a r
$10.00j
Н ат р им іс я ц і .
—$2 . 0 0
ВД ж срзнС итііЗ агр ал и ц ею
ІН ар ік
$ІО .
О рІ
Н ап івр о к у
$ 5.0 0
іН атр им іс я ц і
$ 2 .75
З аоголош енняр е д а к ц ія
Д О с т а п Г р м н в й .
Ґ А
Р
ІБ
А
Л
Ь
Д
І
В50-л іт т я с м е р т и (1882—1932).
III.
І в л а с н у р у к 'у ,я к в о ж д в л а с н о ї
Так, українські читачі:Тарі-(арміїт а власної стратегічної
`Ір о т ь б и
А в с т р ії п р о т и Ч т а л ій -1 ц и з в р л е н н я ^іа л ії, так і н е п р и -(п р и с в я т и т и
їйокрем у й об
ь к и х н о в с т а н ц ів ... К а р л о А л ь -1м и р н„' уV в о р о ж і с т ь `д о в с я к и х іЩ и р к у
згад к у,б о `о с ьсам .
HSBNI
R.R„PNRI.
Vпеоем ож ецв'Bl
а в д.
п о с т у п о в и х
реф ормв .^ 0 ,р о ку, 4. VL, в ід с л о н с н .
З а кожду змінуа д р е с и платиться10ц е н т ів .
.зв .F o r e i g nM o n e yO r d e r .
ЗК ан ад иналеж ить
Т ел.„С в о б о д и ":M o n g o m e r y5- Q 49S.Т ел.У .Н .С ою за: M o n t g o m e r
А дреса:" S V O B O D A " ,P. О . в О Х 346,J E R S E YC I T Y , N.
К О Н Г Р Е С
У
В
А
Ж
К
ІЙ
Х
В
И
Л
І
Н емаловажнац е справа,як вивязується конґрес
із своїх завдань у ті важ кі часи,як і тепер переж и-
ваємо, б о в ід його законодавства залеж на надіян а
поліпш ення економічного положення. Дотогор о -
зум його членів скріпляє вірув демократичнуф ор-А встрійцяти ;
б а л ь д іні не з а с ід а вд о ц іл о -
д е іш и х д и с к у с ійп р о т е ,чи мо-
н а р х іяч и р е п у б л и к а п р и с т о й -
на форма
м а й б у т н ь о ї іт а л ій -
ської держ ави, ні не бігавд о
р е п у б л и к а н ц ів
зл ай ко ю
н а
Карла А льберта, ні не впевняв
іт а л ій с ь к и х п а т р іо т ів , щ о ле
дачий династз Піємонтув и
х о п и тьсяз м о ти к о юн а сонц е
а брався скрізь івсю ди до
ви зво л ьн о го
д іл а .
Д іс т а в ш и
в ід п р о в із о р и ч н о ї р е п у б л и к а н -
с ь к о ї в л а д ив М е д іо л я н і— п і-
с л я п е р ш и х у с п іх ів р е в о л ю ц іо -
нерв тутж е' одягут а зброї
д ля
с в о їх
д о б р о в о л ь ц ів , В ІН
п с п іш и вз н и м и р а р а здо зре-
во л ьто ван о ї
Л ь о м б а р д ії,
а
з в ід с и
п ідш вейцарську г р а -
ницю , страш ний,д л я вигідного
к о н ц е п ц ії, і хто з н а є , чи та
б о р о т ь б ан е б у л а б у в ін ч а л а с я
в ж е1848р . п о з и т и в н и м и у с п і-
хами, колиб власне не та об
ставина,-щ о такі спасенніс о -
ю зники Карла А льберта як осі
ґа р іб а л ь д і, м у с іл и р о б и т ив с е
на власну руку,б е з видатної
допомогиз і сторони піємонт-
ського урядут а щ е ''й загро
жувані недовіряМ .і презйрст-
в о м к о р о л я ,і к о р о л ів с ь к о г оо
т о ч е н н я ! Т о д і, к 'о л и ін ш і,с к а
затиб, офіціозні сою зникик о -
р о л я ,в н а й в а ж н іш и х
м ом ен-
т а х т я ж к о ї в ій н иа б о к и р и н и
бер ѓѓ,сперш у
п ерем ож ец в
1
ц іл ім р я д іб о їв , п о ч у в в а ж к у
руку Радецького
в бою
п ід і
С о н т а Л ю ч ія( 6 .V . 1848)т а
К уртатоне(29. V.), а л е став-
ш ип е р е м о ж ц е м .п ід Ґ о іт о ,д о -
був таких
ш анс,ш о14. V l .
зваж ивсь
п р о го л о си ти
.с е б е
королем обеднаноїГ о р іш н ь о ї
І т а л ії (—п о с к іл ь к и зтяж кою
бідою обєдналась тоді з Cap-
д и н іє юЛ ь о м б а р д іяі В е н е ц ія ).
Т а п іе л я т о г о ,я к п а п с ь к аа р
м ія ,я к а с п е р ш у ,в с и л і Ю .
О О О І
ч о л о в ік а , в и р у ш и л а
б ул ая к '
сою зникн а поле б о ю ,п о нака-
зу
П ія . IX., зрадила короля,
здавш исьу твердиніВ іч е н ц а
н а л а с к уj н е л а с к у А в с т р ій ц іі
ай н іб и у с о ю з н е н а
н е а п о л і-
ган ська
а р м ія п о ч а л а
в ід в о
ч и `.:
M Vп р а в л ін н я .
. '
Наради72 сесії конгресу відроченод о грудня.
Д о того часу вж е буде слід якогось вислідуз т и х
нарад. М ожнаб и отже надіятися тепер поліпш ен-
н я, згляднох о ч частинної ліквідації крізи.І треба
вірити,ш о так буде,та щ о принайм ні безробіттян е
збільшиться,б о самен а таке заноситься. Призна-
ч е н ін а р о з б у д о в у $1,500,000,000, к р і з и в п р а в д ін е
..л ік в ід у ю т ь , але вж е б у д е ' п о с т у п о м , к о л и з д е р -
ж и т ь с яї ї з р і с т .І $300.000,000, п р и з н а ч е н и хн а п о -
зички стейтамд л я піддержання ратункової акції
допомоги безробітним будет е ж значною пільгою,
хоч,самих вимог дійсної допомогит а сума задово-
литин е м ож е.
Та як би не глядіти на ту допомогову акцію ,
таки вонає кроком вперед, коли зваж ити, якийб у в
великий спротивз боку адміністраціїй многихч л е-
нів конгресу щ одо ф едеральної допом оги безробіт-
н и м .
Іц е треба матин а увазі, щ о 72 сесія конгресу
розпочала наради, коли державна каса предложила
величезний дефіцит,щ о дійш овд о двох біліонів
долярів. Зрівноважити такий буджетр іч нелегка.
Бо треба поробити великі ощ адности,а разомз
тим треба налож ити нові податки. А це останнєн е
дуж е приємне,як для посліві сенаторів,так і для
адміністрації,б о ж ц е є р ік виборів. Н акладатив
т а к ім ч а с і н о в і п о д а т к ин а с у м у $1,100,000,000 на і
без того збідніле населення, справа ризиковна!
Конгрес згодивсят е жн а ` введенняв ж иттян о -
вої установи, Реконтрукційної Ф інансової К орпора-
ції,яка м ає занятися мобілізацією кредиту іна яку
покладаю ть найбільш і надії, коли ходитьп р о лікві-
дацію теперіш ньої крізи. К онґрес ухвалив теж за-
конив справі позичкових полеќшд л я фармеріві
б ан к ів.
С удячи обєктивно, треба ствердити, щ о кон-
ґрес м ав дійсне баж ання зарадити ќрізі.А беручиj
під увагу,щ о сенат був у руках републиканців,а
палата послів мала більш ість демократичну, та щ о
ті більш ости завжди були захитані, конгрес зробив
ч и м ал о .
К о л и ж
мати тільки саму крізу перед
очима,то замало.І т е останнє прийдеться йомун а-
долуж итив грудневій сесії.
царський козак військо Н апо-
л є о н а1812 p., а .с а м е н е с п о -
д ів а н и м и н а с т у п а м и . М іс ц е в о -
Б ер гам о ,
Комо, Арона,
Л ю ін о ,
В ід ж ія ,
С ан
М асео.
М ураццоне— це тоді боеви-
ща його пропамятних
н асту`
п івн а а в с т р ій с ь к і а р м ії, де Ґа
р іб а л ь д і
розгром лю вав
л ив н е в ід п о в ід а л ь н и й с п о с іб ,'р о т , п о л о ж е н н я К а р л а А л ь б е р -
а б о п р о с т о з р а д ж у в а л и й о г о .!та с т а л о д у ж е т я ж к е . Д н я 27.
1
А лев е л и к о д у ш н іс т ь п а т р іо -V H . Р а д е ц ь к и й
р о зб и в
й о го
ти зм у
Ґ а р іб а л ь д і п р о я в л я е т ь -j а р й іюу п р о п а м я т н імб о ю п ід
ся ще й у тому,щ о справа Кустоццою
таќ `катастроф аль-
якакв рідного Краю
с т о їт ьв н ь о г оно, щ о К а р л о А л ь б е р т у с ів
у ст р о ю
ц ер ко вн о ї
держ ави,
з н е н а в и д ів й о г о н а р ідв Р и м і
т а к ,щ іб ' п а п а м у с ів у т ік а т и'з
Р и м у , с а м е .в с и л ь н о у к р іп -
лену Гасѓу, близько Н еаполю ,
отж евт о д іш н є
н е а п о л іт а н -
ськ ек о р о л ів с т в о .А в Р и м іза -
хоп и л из а ' т о й зч а с
р еп убл и -
кан ц !в с ю владўу свої рукиі
п ід п р о в о д о м
М а ц ц ін і п р о г о -
л о си л и
п ап ськи й 'Рим —ре
гѓубл и к ою
(9. XII.1848) , А л е
п іс л я н е в д а чК а 'р л а А л ь б е р т а
та
о к б н е ч н о ѓ і`З а м и р е н н я
з
А встрією , П ій ' ЇХ ,т е ж
за б а -
ж а в ,' щ обуР и м іб у л о все по
д а в н ь о м уі 'в и п р о х а ву п р е д .
с т а в н и к ів к а т о л и ц ь 'к и х д е р ж а в ,
А в с т р ії, Ф р а н ц ії, Е с п `а н ії і Н е-
аполю, щ об ті держави допо-
м о г л и й о м у В ід іб р а т и
р еп уб
л и кан ц ям Рим.А з цих дер-
ж а в п о с п іш и л а с ь з р о б и т иц е
вищ е всього особистого.
Іпрохати перемиря, заключено-
С п р ава.я к а зго д о м
стал а,'Ѓ О
зР ад ец ьки й у В ід ж е в а н о
на жаль, знову така безнадій-
на, якою булаі з початкув ій -
н и . Бо хочК арло
А льберт
з м ігп ід с в о їм и п р а п о р а м ио б -
єднати спершу побічс в о -
й о г о , с а р д и н с ь к о г о в ій с ь к а
д о в о л і в и д а т н і п о м іч н і п о л к и ,
Ф р а н ц ія , в ій с ь к оІ
9.VII).1848. А л е щ е йт о д і
м о ж н а б у л а в р а т у в а т и с и т у а ц і-
ю
з деякими здобутками д л я
Іт а л ії', к о л и б к о р о л ьбув ви-
ко р н ставч а с п ер ем и р я на зре-
о р г а н із у в а н н я а р м іїп р и б л и ж -
ч и :
с п ів у ч а с т и
Ґ а р іб а л ь д ія .
р о зган яв,
аб о
п р и н а й м е н ш е 'щ о н а с п іл ид о н ь о г оз Т о с к а - А ле щ о наш
герой тодід л я
см ер тел ьн о
тривож ив
ти сяч ін и , П ар м и
й
М одени
та з,ко р о л я і його штабу просто
в о р о г ів "с о т к а м и ,а б о т іл ь к и Л ь о м б а р д ії.' то ті `й о г о " с и л ин е іс Ѓ н у в а в ѓт о
!
ц ьом у
кращ е
десяткам и
с в о їх .П ід Л ь о ін о ^б у л и н а п р о т и ѓ Ц іл о ї в 'ій н ив с е - б у л о в ід д а т и а р м іюп ід п р о в ід
як перш а
якоїп ід п р о во д о м
ген . У д ін о
б л ягал о
Р и м `, починаю чи в ід
к в іт н я ,а ж д о3. VII.1849, т а
п ри м уси ло
в к ін ц і й о г оо б о -
р о н ц івд о в т е ч і. О д н а ч е ,х о ч
і м у с іл и х о р о б р і о б о р о н ц і.Р и -в РИ М Ії ї в ел и ч ав и йп а м я т н и к
н ав е р х ів л і Д ж а н ік о л ь о .
АҐарібальді після'ї ї смерти
знову подавсь вигнанцему чу-
ж инун а довгу
скитальщ ину.
поки роки185 9—1861не за
візвали йогод от р е т ь о г о й о-
станнього, поновною
п ерем о-
г о юу в ін ч а н о г об о юз а ч е с т і.
Іа о л н ; у к о х а н о ї к р а їн и .
Історія останньої визвольної
б о р о тьб и
Іт а л ії т а к а
б агата
важ л и ви м и
п о д ія м и ,ш о і ій
требаби посвятити далекоо б -
ш и р н іш у п р а ц ю ,н іж о ц е йм ій
н а р и св ц іл о є т и ..Т а кя з а л і,:
ч ут у т н а й г о л о 'в н іш іМ ОМ ЕНТИ
л и ште, щ о у с п і ш н и йї ї в и с ід
був уможливлений
п е р е д у с ім
дипльоматичною роботоюз ѓ а
д ан о го
вж еп о л іт и к а
Йд ер
ж а в н и к а К а в у р а , я к и й з у м івз а -
ц ік а в и т и с п р а в о ю
ви зволення
Іт а л ії д е щ о б л и ж ч е А н г л іюТ А
Ф р а н ц ію ,
в
н а с л ід о к
н п р .б у л о А в с т р ій ц ів1.200,а
в Ґ а р іб а л ь д і400 х л о п ц ів ,а л е
в о н и п е р е м а г а ю т ь .П ід В ід ж і-
ею
узн ан о го
а в с т р ій с ь к о г о
ген ер ал а
А с п р е5 , 000 ч о л о в і-
ка,а в наш ого ватаж ка100,
тав ін ў С е таки змігз тієюс о т -
нею
боротись хоробро понад
чотири години.Н а Ляго М а-
д ж іо р ев ін з а х о п л ю є а в с т р ій -
с ь к і н а р ів н із в ід в а г о ю ,я к а
ч у д у єщ е б іл ь ш е , н іж й о г о вж е
згадані подвигив А мериці,б о
т у т ж е п р о т и н ь о г о я к -н е -я кт а -
ка знаменито виш колена й ди-
с ц и п л ін о в а н а
а р м ія ,
як ав-
с т р ій с ь к а ,а Ґ а р іб а л ь д і, с к а з а -
тиб, сам оуку стратегії і ко-
мандує дотого самими самоу-
кам и .А ле. б ач и те,те, ч о гой о -
му бракує, рекрутський ниш -
`к ілі с т р а т е г іч н у г р а м а т и к у ,т с
заступаєв нього відвага,р о з-
п о р и в ,а п р и т ім п о г ід н и й ,
т іл ь к и
йому питомий
с ц о к ій .
Ґар іб ал ьд іб е з во єнно ї
о с в іт и , то в н ь о г о
ін т у іц іят а ін с т и и к
го вожда, який дозволюєй о -
м уу в с іх
ф азах
ви зво л ьн о ї
Іб о р о т ь б и Іт а л ії в е с т и в ій н ун а
...з а слабі проти
такого ляцького
ген ер ал а
Х ш а н о в -І
п р о ти вн и ка,я к А встрій ц іп ід сьК огО
тай
згад ан о го
вж е
го л о вн о ю
ко м ан д о ю
згадано- Ф ранцуза Раморіно,я к і кінець
все такі
ґе н ія л ь
говж е ф ельдм арш ала
граф аІ
Р ад ец ьк о го .Ц ей, то д і в ж е 82-
л іт н ій
с т а р и к , д о б у в .с а м ев
в ій н ір Іт а л іє ю
сл ави
о д н о го
з н а й с п о с іб н іш и х
п о л к о в о д ц ів
ц іс а р с ь к о ї А в с т р ії, в т іш а ю ч и с ь
д о т о г още й в е л и к о ю 'п о п у -
л я р н іс т ю
м іж
ж о в н ір а м и
як
з а в д я к и с в о їй п о г ід н ій д о б р о -
душ ности, т а к іл а с к а в о м у в ід -
нош енню
д о простої мужви
(.‚Б а т ь к о
Р а д е ц ь к и й `'). Ж а л ь
тільки,щ о така гарна лю дина,
якв ін , м ў с іл а стоятин а служ -
бі безсердечних
а в с т р ій с ь к и х
д е с п о т іві як н а ч а л ь н и й в о ж д
то п и ти
в потоках ќрови б о
р о тьб у
п о н ево л ен о го
народ у
П р а в д а ` н ід е Р а д е ц ь к и йя
с п л я м и в с в о й о г о ім с н ит а ќ й м і
страш ними звірствами, як нщ
а в с т р ій с ь к и й
ген ер ал
Г ай нав
п р о зван и й
о п іс л я
„ѓ Іє н о ю
зд ієм .
Б р е ш Г Г ".А ле о к о н е ч н е п е р е -
Ц ео д и н
м ож ення
Іт а л ії в р.
в я ж е т ь с я я к -н е -я к т а к из йо- т о г оо с
Є Н Є !
к ін щ
йд о вел и
сп р авуід о
п о в н о ї р у їн и . К о л и ім е н н оп і
сл я
ви зн ач ен о го
п ер ем и р ям
часу Карло Альбертв март'
1849 п о ч а в в і й н у з н о в у , то не-
д о теп а
Р а м о р ін о
д о п усти вся
так и х
п р о м ах ів,щ о воєнни і
суд засудив йогон а смерть,І
Л я х Х ш а н о в с ь к и й , п о д іл и в ш и
с а р д и н с ь к у а р м іюна три час-
тини,т а к прекрасно уможли-
вив Раденькому перемогун а д
нею ,щ о старий фельдмарі
Ф р а н ц ія р іш и л а с ь д а т и Іт а л ії
збройну допомогу.І це голов-
нод в і боротьби, перш ап ід
М адж ентою
(4. VI.), ад р у г а
п ід С о л ь ф е р ін о( 24.V I .185 9) ,
‚'д е
іт а л ій с ь к о -ф р а н ц у с ь к аа р -
оконечно Покинути
м іс т о ,'м ія
д
о
б
у
л
а
таК 0іі перемогин а д
Xд в о х м іс я ч и й й в ід п ір п р о -1А встрі й ц я м и ,щ о
вона стала
ти Ф ранцузівц е щ ось такен е -о
с н
о
в
о
ю
д
0
п о вн о го
ви зво-
ч у в а н е 'с в о їм
гер о й ство м ,Ш О.л е н н я
іт а л ії. І якр а н іш е обо-
та
о б о р о н а
Р и м у
л е г іо н а м и;р о н а
р
И Му (
т
а
к
т е п е р п о х ідн а
Ґ а р іб а л ь д ія , с т а л а п р е д м е т о м
С
н
ц
и
л
ію
т
а
лви зво л ен н яз ла-
величавих поетичних творівв
б е_ж
о р с х 0К
и х
Б у р б б н ів
цс
у 'с ім с в іт і. А ле в и м о в и іш е ,н іж
П
р
0п а м
я т н ий
і н а й б іл ь ш и й п о-
х як а
поезія, переконує
и а с ід в и г
ґа р іба л ь д іяу третійв ій -
т у т с а м а іс т о р іян п р .. т а к о юIH J
р
і д н о г о
К раюз а волюЗ а -
подробицею , щ о хоч
У д ін о
ж
б
о
л
ю
ч
и
м
спомином явля-
м а в а р м ію ш іс т ь р а з ів б іл ь ш у ,!е т ь с я
з г а д К
а
п
р
0
д руги йп о -
н іж в а т а г а Ґ а р іб а л ь д ія , то на-х
і д
ґ а р і б а л ь д і
н
а
р
и
м
щ
о
й о.
с т у п ц іє ї о с т а н н ь о їб у в з р а з у .;г 0
унем 0ж ливив
сам
іт а л ій -
т а к и й м о г у т н ій ,щ о У д ін от а -с ь к и й
к о р О
Л
Ь
В ік т о р
Е -
к из с а м о г о п о ч а т к у х о т ів в і д - 'м анусль
ц .,н а с т у `п и в ш и н а
ступ и ти
в ід
о б л о ги .
І не
ґ а р; б а л ь д і я
п
і д
А сп ром он
Ф ранцузи
п ер ем о гл и тут на-т
е
С
о є м
в
я к ім
Й О ГО
ш ого ватажкат а його героїв,
1
в
а ж
к
о
з р а^ и л и
в
н о г у.
А
д
е
н іі1
ат е крайнє ф ізичне виснаж ен-цього королевін е паиятав.
н я, яке, яку ч и т ь насіс т о р ій `п р о т и
д
й
б о р о в ся
п е р е м а г а є в к ін ц і к о ж н у , і най-
л є Г І0Н
а м
и
в
р.
1 8 6 5,
-о р о б р іш е ` б о р о н е н у
твер д и -
о н.
П
р у с а к і в
о д н а ч с
.
ш естикратною
х
ш
т
'
в
і
ш
Н ім е ч ч и н и
бблож ену
р о з б и в Іт а л ій ц івн а п р а х п ідІ п е р е в а г о ю
д о б р е у з б р о є н о г о ,^ G ^ ^ J F с т а н у в 'т а к и п о -с т о -
М с р т а р о ю ,В ід ж е в а н оі Н о в а -1 о д іт о г ой г 0.їо в а н о г о в о р о г а .
p o H J
ц
е ї
о с т а н н ь о ї
jт
а
к
Й 0І
р о ю(24. Н І. 1849), щ о йр іш и - ‚З о к р е м а ж а с л у г у єт у т на по-ж
и
^ яѓ е й ' а ж
д осм ерти
-
-
чесну згадку молода ж інкаг е -д #
%
Щ
Ш
2н ао с т р о в іК ап-
р о я
Р и м у,А н іт а ґ а р іб а л ь д і,р
с р
, _
ц
с
о д н а. о д и н о к а
ч у д 0.
я к ув ін п із н а вв А м е р и ц і, а яка
в
о
_
й с ь к а
,
,д о в о
згинулая к жертва простраж-
а
в н з в о, 1 ь н і й
ІД С 1`
д а н и х р а з о мз ч о л о в ік о м
гр о з
р и м с ь к о ї о б л о г и н е д о в г о п іс л я
С л а в а в е л и к о м у Г е р о є в і!
втечіз Риму. С воєю
к р а с о іо . ІМ Н И А Н И Ш И М А М Н М М М И М В Ш
с в о їм г е р о й с т в о мі в ід в а г о юв
Д а й м о з м о г у „Р ід н ій Ш ко-
ло оконечну судьбу тієїв ія -
н и , значить повну невдачуп о -
риву Карла А льберта.
Ллє одним малащ е просла-
витисй вона,а самео б о р о н о ю
Риму, кермованою
Ґ а р іб а л Ь -
н а й б іл ь ш и хп о -
1848749 д в и г і в н а ш о г о в а т а ж к а . П і с л я ' н а й т я ж ч и х
б о ях
іс и т у а ц ія х , л -"' в Старому К раю наладнати
к п а п а П ій IX. в и я -'А н іт а Ґ а р іб й л ь д іц
е
т а к ап р е - ш и р о к у п о с т ій н у м е р е ж ус т а -
,
-
ннц ь
р ід н о г о
н а ц іо н а л ь н о г о
м е н е .м
по- виву п р о д о в ж
в ій н ия к с в о ю
гарна постатьп р и боці вели- вихованнян а українських зем -
к р и в а є т ь с яі в е с ь с п о с іб б о -п о в н у б а й д у ж н іс т ьд о с п р И в и к о г о ч о л о в ік а ,щ о г о д и л о с я б
л я х.
О .І . Бочковський.
Н
А
Р
ІД
С О Б І
(ІІД л я х а м и н а ц іо н а л ь н о ї с а м о д о п о м о г и с е р е д р іж н и х н а р о д ів ).
(1)
ш и й г р о ш е в и й у с п іх п р и п а д а в
`звичайно не на часи матсріяль-
Iн о го
д о б р о б уту
чи
гр о м ад -
'ського спокою
уж и ття ц и х
народів,а л е здебільш ого вла-v
1
на добу критичних потря-
I.
(т у р н у а к ц іют а п о с т а в и т иїї н а " н ь ,
с т и х ій н и х
катастроф ,
„Н а р ід с о б і"нег а с л о , як власну фінансову базу. М ов- -`я ж к о г о
п о л іт и ч н о г о
ути ску,
п р о в ід н у
д е в із у ,
п о к л а л ол я в , у `к р а їн с ь к и й н а р ід б ід н и й ; г о с п о д а р с ь к и х
з л и д н ів ,
як і
„Т о в а р и с т в о П р и х и л ь н и к івУ-маси мало щ ес в ід о м і та ди-стим улю вали
п ри сп ану
н а ц іо -
к р а їн с ь к о ї А к а д е м ії"во с н о в у с ц и п л ін о в а н і, аго л о вн ен е'п а л ь н у
е н е р г ію
п оневолени хі
своєї діяльностиз метою збе-jвихованід о жертвенности
иан а р о д ів ,
розпалю вали
їх н ю
с к іл ь к и
тво р ч о го
захоплення (
II.
та
г е р о їч н о ї в ід д а н о с т и
д л я .З а с а д а„Н а р ід с о б і" ш
р ід н о ї с п р а в иу ц ь о м у в и я в и -1 п о т р е б у є я к о г о с ь т е о р е т и ч н о
лосд
р егти
наб у д у ч е У к р а їн с ь к ў н а ц іо н а л ь н і п о т р е б и . П р а в д а
Г о сп о д ар ську
А к а д е м ію
—‚ о д н о ч а с н о
б агато
го во р и ть-
ц ю п е р ш у у к р а їн с ь к у п о л іт е х -с я
й
пиш еться
п р о
заса-
н ік у . Т о в а р и с т в ом ає на м е т ід у
„в л а с н и м и
с и л а м и ";н а
утрим увати її в ід нині власни- ж аль, здебільш огоц е робить-
м и
кош там и
с а м о г о ў к р а їн -'с яу п о р я д к у п а т р іо т и ч н о їд е к -
ськ о го
г р о м а д я н с т в а , б е р у ч и 'л я м а ц ії та з н а г о д и т о г оч и
н а у в а г у з а г а л ь н о -н а ц іо н а л ь н е
з н а ч ін н ят а п о т р е б уп ід ц е й
ч а с с а м о с т ій н о їт а в іл ь н о їу -
к р а їн с ь к о ї
ви со ко ї
т е х н іч н о ї
ш коли.
А л е у к р а їн с ь к и й н а р ід ,а
р е д о в с іи 'й о г о ін т е л іг е н ц ія
ще мало
п ри зви ч аєнід о
сновної засади
а и г л ь о -с а к с о н -
с ь к о ї с у с п іл ь н о ї п р а к т и к и ^.—
себ то
громадської самодопо-
м сги
(self-help). .З о к р е м аШ
в ір и т ь н а ш а
ін т е л іг е н ц ія ,щ о
цим
ш ляхом
н а р ід п о н е в о л е -
н и й м о ж е б у д у в а т и п ід в а л и н и
сво го
к у л ь т у р н о г от а rocno-j
дарського життя, перебуваю-
ч и н а в іт ьв я р м і ч у ж о ї та во-
рожої державностн, щ о про-
грамово гальмує його громад,
ський розвитокт а поступ.Щ е
б іл ь ш е з н е в ір яі м а й ж егам -
л еггівсько го
скеп ти ц и зм уд о -
водиться чути, коли йде м о-
в ап р о я к у с ь у к р а їн с ь к у с п р о .
б у р о з п о ч а т иту чи ін ш у к у л ь -
в о л юд о с а м о с т іи н о с т и , к и д а -
л и їх на ш л я х г е р о їч н о ї с а м о ,
посвятит а ж ертвенности.
"""З о к р е м ав іс т о р ії' ч е с ь к о г о
н а ц іо н а л ь н о г о
в ід р о д ж е н н я
можна знайти
чудові зразки
т а п р и к л а д и т а к о ї н а ц іо н а л ь -
н о ї к о о п е р а ц ії. Ч е х и
так о ж
н а й к р а щ е в и с л о в и л и п р о в ід н у
з а с а д у н а ц іо н а л ь н о ї с а и о д о п о .
м о г и .З їх н ь о ї іс т о р ії з а п о з и -
чена
якд е в із а
„Т о в а р и с т в а
ін ш о г о
н а ц іо н а л ь н о г о
свята.
Зреш тою ,
неп охи тно
в ір я т ь
т іл ь к иА д е р ж а в н и й п р о т е к т о -
р а т , с у б в е н ц ії, к р е д и т и ,с т и -
п е н д ії т о щ о . Д о п о м о г а
зо вн і
Івважається неминучою
ф ін а н -'п р и х и л ь н и к ів „У Г А ", так і за-
го л о во к
ц іє ї
с т а т т і. М а й ж е
всі поневолені народи
п ослу-
ѓ у в а л и с яу с в о їм н а ц іо н а л ь н ім
б у д ів н и ц т в і ц іє ю ч у д о в о юд е -
в із о ю
„Н а р ід с о б і".Ч ехи
т а Ф ін и , К а т а л о н ц іт а Б р е т о н -
ц і,ІС Л А Н Д Ц ІтаЕ с т о н ц і, Ф ля-
маидціт а Л уж ане, Ж идиі т.
д . — всів о н и у. б іл ь ш ій чи
м е н ш ій м ір і, з а л е ж н ов ід с в о -
гоа
загал ьн о го
полож еннят а
гр о м ад ськ о ї
с в ід о м о с Т й ,
б уд увал и
сво ю
н а ц іо н а л ь н у
культуру, клали
ф ундам енти
під своє господарськес а н о -
о з н а ч е н н я с в о їм ив л а с н и м ик о -
ш т а м и , з д ій с н ю ю ч ит а к и мч и -
н омн а ц іо н а л ь н о к он стр ук ти в -
не гасло
„Н а р ідс о б і".
с о в о ю ' п е р е д у .м о в и н о ю
та за-
п о р уко ю
у с п іх у б у д ь я к о їн а .
ц іо н а л ь н о -п р о с в іт н ь о ї або го
с п о д а р с ь к о ї а к ц ії.
П роте,
д о с в ід
іс т о р ії
та
п р акти ка
и а ц іо н а л ь н о -в и
з в р л ь н и х р у х ів ін ш и х н а р о д ів ;
непохитно доводять, щ о най-
кращ і культурніт а господар-
ські досягнення поневоленін а -
роди здобули ш ляхом власної
Н а ц іо н а л ь н о ї д о п о м о г и ,м ов-
л яв ,
с в о є р ід н о ї
н а ц іо н а л ь н о ї
д о п о м о г и , м о в л я в , с в о є р ід н о ї
н а ц іо н а л ь н о ї
ф ін а н с о в о їк о -
о п е р а ц ії.І щ оє щ е б іл ь шц і.
кавет а повчаю че(я к ц е буде
з іл ю с т р о в а н о д а л ін а к іл ь к о х
яскравих прикладах) почин
го
о б гр ун то ван и й .
Б о ж
властивої одна
(за к с іо м гр о
мадського ж иття взагалі, а иа-
ц іт о н а л ь н о г о
з о к р е м а . Ц ік а в а
лише практика
ко р и стуван н я
нею .Ч е р е зц е д о ц іл ь н и м б у д е
зілюструватиц е гасло факта-
м из іс т о р ії к у л ь т у р н и хта ви-
звольних змагань деякихн а -
р о д ів . З г а д а ют у т ц ік а в и йе п і-
з о дз іс т о р ії о д н о г оз н а й м е н -
н а р о д ів ,а с а м е іс л я н д -
ськ о го .
Н а м е ж і XVIIIт а XIX с т . с т .
та чогод о -ІС Л Я Н Д Ц І
переж ивали
дуж е
т я ж к у д о б у с в о є ї іс т о р ії. САМ Е
е н е р г іїт а м о ж л и -б у л и
з л ік в ід о в а н і `р е ш т к ип о -
л іт и ч и о ї іс л я н д с ь к о ї а в т о н о м ії.
Одночасноц е була доба ГО -
Врешті, завданням цієї стат-Ісподарського закріпачення Ц і-1
ті
є
п е р е к о н а т и. н е в і-е ї к р а їн и Д а н іє ю , щ о, з в и ч а й
р у ю ч и х х о м ів3; т а б о р у у к р а -Н О , м а л о в ід е м н и й в п л и вт а -
їн с ь к о ї ін т е л іг е н ц ії,щ оН Е М А ІК О Ж
н а
кул ьтур н и й
.С ТА Н
можна булоб написа-
л и к у к н и г у ,б е з с у м н ів у
о д н уз н а й ц ік а в іш и хдля ха-
рактеристики новочасногон а -
ціонального ренесансу.
З авд ан н я
ц іє ї
н евел и ко ї
статті
б іл ь ш
скр о м н е
і
лиш е, так би мовити, демон-
страційне,а саме показатин а
ни зц і
зо кр ем а
м ар кан тн и х
п р и к л а д івз іс т о р ії' р іж н и хп о -
н е в о л е н и х н а р о д ів ,я к в о н ик о -
р и стувал и ся
ц и м
гасл о м
г— „Н а р ід с о б і'
сягли. П оказати отж е, скільки
п р и х о вано ї
в о с т е й з а х о в а н ов л о н і к о ж -j
ного поневоленого народу.
І д о т а к и х а к ц ійт а їх , н а й б іл ь -1
Прот е , як цер о б и л о с я ,
н ія к и х
п ід с т а в
д л я
з н е в ір я
щ о д о у к р а їн с ь к о г о н а р о д у .У -
м іл ет а д о ц іл ь н е , з а с т о с у в а н н я
з а с а д и „Н а р ід , с о б і"—. т а к о ж
серед нього,б ез сумніву, знай-
д е ж и в и йт а в д я ч н и й р у н т :
р о зб уд и ть
, і
розворуш ить
приспану його,енергіюта на
т 'о н а л ь н у с в ід о м іс т ь ; в н к л и ч е і
З б іл ь ш е н у
сам о п о святу
ж е р т в е н н іс т ь ,
витворю ю чи
сп р и ятли ви й
гр ун тд л я п ер е,
в е д е н н я ц іл о ї н и з к и
к у л ь т у р -,
н о -г о с п о д а р с ь к и х а к ц ій ,щ оу
сво ю
чергу наблизять україн-
с ь к и й н а р ідл о з д о б у т т ян и м
сво го
п о вн о го
н а ц іо н а л ь н о -
го самоозначення,я к немину-
ч о ї .п е р е д у м а й й о г о с а м о с т ій З
п ости .
іс л я и д с ь к о г о
н ар о д у.
П роте,
власне у цій добі загального
зан еп ад у
п о ч и н ається
сер ед
ісляндської молоді,я к а с`ѓуді-
ю валау копенсазькім
у н ів е р -
с и т е т і, н о в о іс л я н д с ь к и йрух З
м етою
„р о з в о р у ш и т и
ж и ття
сер ед
(в л а с н о г о )
н ар о д у
й
втримати його бадьорістьт а
п ід н е с т и Й о г о о с в іт у '
З ах о д о м
ц и х
е н т у з ія с т ів ,)
що незабаром
зд о б ул ип р и -
зн ан н яв д ан ськ ій
н а у ц і,я к
ч у д о в і з н а в ц ін е л и ш е р ід н о ї,
але скандинавської старовиниJ
в загал і, — в1824—25 р. р. в
К о п е н г а з і б у л о з а к л а д е н е„К о -j
р о д ів с ь к е Т о в а р и с т в о С к а н д и -
и а в с ь к о г о П и с ь м е н с т в а ".С в о -j
ю д ія л ь н іс т ьц я у с т а н о в ар о з -
п о ч ала
ви д авн и ц тво м
стар о -
іс л я и д с ь к й х
„с а г ".
П ерш ою
Jп у б л ік у в а л а с я
с е р ія
"Foern
mannaaoegur",д е б у л о б а г а т о
саг,
щ о
в ід н о с и л и с я
д о
п е р в іс н о ї
іс т о р ії
Іс л я н д у ,
ко л и
ц я
к р а їн а
б ул а
щ е
с а м о с т ій н о ю
тае н е р г ій н о б о -
р о л а с я п р о т и -н о р в е з ь к о г о
й
д ан ськ о го
н а їз д н и к ів .В
ц ій
(с е р ії м а л о в и й т и12 т о м івп а -
мяток`староісляндського пись-
менства. Було оголошено.п е -
р ед п л ату на це ви д ан н ян е л и -
ш ев Д а н ії, але й на Іс л я н д і.
Н а сьогодняш ні В алю тові в ід -
носнниц я передплата виноси-
л а о к о л о .15 д о л я р ів . Іс л я н Д
у той час м ав в сьо го5 0, 000
д уш
н а с е л е н н я . О т ж е ц ік а в и м
ієф а к т , щ о я к р а їн а „л ь о д у
вогню " дуже
ж иво
в ід .;
тўк н ул ася
на
заклик видав-
Ц ів
:,С т а р о іс л я н д с ь к и х
С а г ".
'З г о л о с и л о с яі з а п л а т и л оп о в -
ну
п ер ед п л ату
1000іс л я н д -
ськи х
а б о н е н т ів . С е р е дн и х
понад половину були селяне,
незамож ні хуторяне, служ ниці
т а п р о с т і п а р у б к у .,
Б агато
н а ц іо н а л ь н и х
р у х ів
п о ч и н а л о с яв ід а р х е о л ь о г іч н о і
р о м ан ти ки . В цім ви п адкуц е
археольогічне видавництвов і-
д о гр ал о
д ій с н о
р е в о л ю ц ій н е
р о л ю
вн о в о ч а с н ій іс т о р ії Іс -
лянду. Воно
б ул о
в и х ід н о ю
то ч к о ю
н о в о іс л я н д с ь к о г о
н а.
ц іо н а л ь н о г о
ренесансу. Воно
в ід н о в и л о
сер ед
ІС Л А Н Д С Ь К І!У
м ас знання клясичної староїк -
ляндської мови, дуж е попсо-
в а н о ї с т б л іт н о ю
неволею ;а
г о л о в н о р о з б у д и л о їх н юп р и -
сл ан у
гр о м ад ськ у
с в ід о м іс т ь
яск р ави м и
в із ія м и
колиш ньої
воліт а сл ави .
а л ь ш е б у д е ).
А
Л
Ь
Б
О
М
У К Р А ЇН С Ь К И Х
В И Ш И В О К
Щ О О Б Н ІМ А Є12 К О Л Ь О Р О В И Х
Т А Б Л И Ц Ь
П О ВЕРХ
120Н А Я В И Б А Г Л И В ІШ И Х
У З О Р ІВЗВ Е Л И ЌЛ
У К Р А ЇН И , Г А Л И Ч И Н ИИ Б У К О В И Н И .
В и д а н н я к о о п е р а т и в и „У к р а їн с ь к е Н а р о д н е М и с т е ц т в о "
у Л ь в о в і,в м и с т е ц ь к ій о б г о р т ц і а р т и с т аМ . Б у т о в и ч а .
81-83
З ам ов л я ти :
" S V О В 6 Ь А ."
GRANDS T ,
(P. О .В О Ж 34В ) '
CITY.N.J.
К Н И Ж К И Д ІЯЖ ІН О К ,
н ов лК У Х
Я
Н
І
З =
Т
Ь
У
Ч
И
Т
И
С
Я
В
А
Р
И
Т
И
1
"
Е
Ч
И
-
'5 75
1.00
1.00
ДОМ АШ НЯК У Х Н Я ,абоа х в а р и т и I newі
І
У К Р А ІН С Ь К О -А Н Г Л ІИ С Ь К И ИК У Х А Р
Г
Л ""
У К Р А ІН О Ь К О -А Н Ґ Л ІИ С Ь К А
К У Х А Р К А , п р а х т іг п г і'п "о ^"и "І"п "о "я "с -
и е н іяВ у к р а їн с ь к ій м о в і,а х в а р и т и1 п е ч ин а а н г л ій с ь к и й с п о с іб
75
Замовлення разома належ итістю слатин а адресу:
"S V O B O D A , "
81-83 GRANDS T ..
(P. О .BOX 346)
JERSEYCI TY,N .J .
З Ж И Т Т Я У К Р А ЇН С Ь К И Х С Т У Д Е Н Т ІВ В Н ІМ Е Ч Ч И Н И
С к іт ь к и у к р а їн с ь к и х с т у д е н -
п ереб уваєт е п е рв Н ім е ч -
г і)і1,
а
jок р ем а в Б е р л ін іг о -
ц „з н а ч и т и .
ц( )
обр ахун к ам
(д о с т у п -
м )
„с р е б у в а е т е п е рвБ ер -
-
с то л и н і
Н ім е ч ч и н и22
т у д с н т ів ,ш ото зт р у д н и х
це
м ож уть
к ін ч и т и
С
П
Д Н І
в
т
ќмаю ть взагалі м ож н остип о -,
‚е р т а т и
в('іл т ь к ѓ в щ и н у ,із з а
ю л іт и ч и и хп р и ч и н .
ВБ е р л ін ііс н у ю т ь три сту-
іс н с ь к іо р г а н із а ц ії.Д в із<