Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1932-232

Svoboda-1932-232

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2010

pdf

text

original

ДАЛШ СЬКИЙ
ДНІШ ГЩ К
уѓЯ Д О вИ Я ОРГАН ЗАПОМОГОВОТ ОРҐАНІЗАЩ У УКРАШ СЬКИИ НАРОДНИЙ
ООЮ З8ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВАХ АМЕРИКИ
Т РИЦ Е Н Т И .
Р ІКК ї.Ч .2Я 2.
Д ж ерзнС м гі,Іі Д ж ., середа,5ж дртадІ Ш
SVOBODA
Й$В А Й ^А М
Щ ік!,
VOL, XL.
No.332. Jeraey CHy,N.J., Wednesday, October5, 1932.
T H R E E
C E N T S .
Ф
А Р М
Е Р И
0П Р Ч Е Н І
О М А ГА
е б р а с к а ). Ф а р м е р и с т е й т у Н еб-
раска ждутьн а промову Гуверав Д еМ оЙ н, щ оби
дізнатисяп р о його програму
р атў н ќ у
ф а р м е р ів .
Н а й б іл ь ш ео г ір ч е н і в о н и
д ія л ь н іс т ю
Ф ерм ерської
Радиі каж уть,щ о коли Гуверн е визнасть публично
п ом и лок Радиі н е виставить радикальної програ-
м н.т о ц іл и й ф а р м е р с ь к и й з а х ід п ід е г о л о с у в а т и н а
Р у звел та.
Н ЕЗГО Д И Л И С ЯН АЗ Н Е С Е Н Н Я
П Р О Г И Б ІЦ Ії.
БО Ф А Л О .Н а р е п у б л И к а н е ь и ій к о н в е н ц ії ню -
и о р сько го стейту перепало внесення, щ оби вдожи-
тив партійну плятформу вимогу знесення проги-
б іц ії
С т а л о с яц евж е в р е з о л ю ц ій н ій к о м іс ії.З а т е
панує згода щ одо назначення полковника Д оневена
кан ди датом
на ґовернора стейту.
ДЕМ ОКРА ТИ
Д Л Я
Б Е З Р О Б ІТ Н И Х .
^
О Л Б А Н І.Н а`д е м о к р а т и ч н ій с т е й т о в ій к о н -
єнов плятформуя к перш ий уступзо -
іа р т ії в и к о р и с т а т и
всімож ливі ж ерела
житиїх н а т е ,щ обиц е ї зими ніхтов
і `д у в а вім ав ущ о в б р а т и с ята де пе-I
з г и н у л о
П Я Т Е Р О
0І Д
а `'б е р е з і Б р е т а и іївМ ов
С енМ іш е л ь ,Ф р а н ц ія , з а м ш у -'
л о ''п я т ьо с іб ,-щ о п р и їх а л и с ю -,
д ин а в ід п о ч и н о к . В о н и ,н е
В `важ аю чин ао с Т о р о г у 'м е ш -
к а н ц ів , в и б р а л и с яв ч о в н і с т р і.
ВЄНЦН ВЛО
б овязан н я
Д -РО .С .Д Е РБА В К А .
Д О н у ф р ій Д е р б а в к ар о -
д и в с я в Е в р о л і, п р и їх а вз р о д и-
нам ид о К анадия к однорічний,
хдоџ ец ь.
С к ін ч и в
п убли чн у.
ш колу і .с е м и н а р ію в С аскаче-
ван іт а якийсьч ас учителю вав:
брав живу участьу просві
нутй приплив води. П рипливj тянськім русі. Бур однимз пер-
бувтакої сили,щ о втягнуву
в и р ій ч о в е нз й о г оп а с а ж и р а .'
іл и . В сі пятеро загинули.
ФРАНЩ Я
А Д О П ТУ Є100,000
Н ІМ Е Ц Ь К И ХД ІТ Е Й !
О динм а р с и л ій с ь к и й ч а с о п и с
оголош ує цікаву статтюж ур-
н а л іс т аН одо,в я к ійвін про-
В А ҐН Е РП Р О Т И
Г У В Е Р А .
О Л Б А Н І.Відкриваю чи демократичну стейт.о-
н} конвенцію , сенатор Роберт В аґнер підкреслив,
т он еможназ а ч а т и відбудови краюз президентом,
к о т р и йп о к а з а в с е б еп ід р іж н и м и о г л я д а м и н е 'д о -
брим Вік гарчить тільки порівнати, говорив Ваґнер,
о б іц я н к и Г у в е р аз т и м , ч о г ов ін д іп н я в , щ о б и п е р е -
конатися, ш о він є невдатником.З рядів ню йор-
ських демократів завж ди виходилив найтяж чихч а-
сахдерж ави с п р а в ж н і л ід е р и . Ітак і є т е п е р , к ін ч и в
Ваґнер.Д о таких зачисливв іні ґовернора Рузвел-
гаК оли в и м о в и в й о г оім я,7,500 д е л е г а т ів з ч и н и л и
велику овацію .
Б А Н К И Р
П РО ТИ
Р У З В Е Л Т А .
Н К )П О РК .П р о м и сл о в ец ь іБ А Н К И Р ^ Е,Ф .
Г ` `м .г о в о р и в ` р а }џ о мн а т е м у н з ^л и ж а ю ч и х с яв и -
б о р інВ інк а з а в , щ о вж еє с л ід н е д е я к е п о л іп ш е н н я ,
'б ивоно продовж алося, треба, щ рбин еб у л о
перервин державній адміністрації. Кодиб и вибра-
ноп р е з и д е н т о м
Р у зв ел та,т о ,к азавГ о т о н ,с т а р а
г р а ц ія л и ш и л а с ь би щ е при в л а д і4 м іс я ц і.
П евж е спинилоб и промисловий розмах,б о к о н -
ссрвативні промисловцій фінансісти ж далиб ид о -
п ерван аобняття влади Рузвелтом і н айого програ-
М У
А якби Рузвелті обняв владу,то треба би пож -
датих о ч п ів року,з а к и вияснилосяб, кудиі якв ін
хочеп о в е с т ик р а й .
Ч ерез те все д е п р е с ія п р о д о в ж и л а с ь би при-
наймнін а одинр ік .Т ом у Готонє противний зміні
а д м ін іс т р а ц ії іе зате, щ о б и Г у в е р П р о д о в ж а вр о -
ботуд а л і.
Щ АДИТИ,А Б О
Б А Н К Р О Т У В А Т И .
Н Ю
Й О РК .Д -р Н иколас Ботлерз а я в и в в ід
імени буджетовоГК О М ІС ІЇ,щ о місто Н ю орќум у-
сить завести
н егай н о
ощ адности
до сум и
яки х
$і00.000,000, або банкротувати.
К Р И Т И К У В А В ,А Л ЕН ЕР О З В Я З У В А В .
Л О С
Е Н Д Ж Е Л Е СС екретар М иле говорив
с в о їй в и б о р ч ій б е с ід іп р о к в а л іф ік а ц ії Р у з в е л т а
ні президента держави. В ін ^аж е,щ о вж е від2 м і-
с и ц ів Р у з в е л т в и г о л о ш у є п р о м о в иі г о в о р и т ьп р о
д е п р е с ію ,а л е н е 'подає ніякої розвязки, ат іл ь к и
критикує те,щ о зробила републиканська
а д м ін і-
г р а ц ія .А з т о г о г о д іБ У Т И м у д р и м .
ПОКЛИКУЮ ТЬ
С Т У Д Е Н Т ІВ 'В О Ю В А Т И .
.
БУ ЕН О С А Й РЕСК О Л Ь О М Б ІЙ С Ь К А
р еп у б л и к а
візвала студентів, котрі студію ю тьВА Р Г Е Н Т И Н С Ь К И Х
ш колах, щ оби вертались Д О М ІВІ С Т А В А Л Иу військові
ряди,б оз а н о с и т ь с я на В ІЙ Н УзР Е Л У Б Л И К О Ю
П Е Р У .
КАЖ Е,Щ
ОП А П А
Н ЕВ З И В А В
Д О
Б У Н Т У .
М ЕКСИ КОС ІТ И .—А Р Х И Е Л И С К О ПЛ Е О П О Л Ь Д О
Р у із
Ф льорес в ід п о в івн аатак уМ Е К С И К А Н С Ь К О Г О
П Р Е З И Д Е Н -
та Р о д р іг е з ан а п а п с ь к уЕ Н Ц И К Л ІК У .А Р Х И Е П И С К О Пк а -
ж е, щ опрезидент зле ЗРО ЗУ М ІВ Е Н Ц И К Л ІК У , боп а п а
нев з и р а в д у х о вен ствайК А Т О Л И Ц Ь К И Х
в ір н и хД О
бунту
протиМ Е К С И К А Н С Ь К О Ї В Л А Д И ,А Т ІЛ Ь К И
Р А Д И В
толерувати ворож іКАТОЛИЦЬКІЙ ЦЕРКВІЗАКОНИ, НОКИ
не будутьв и ч е р п а н ів с іМИРНІЗАСОБИ ПРОТЕСТУ.Х О Ч
м ексиканськав л а д аН ЕП РИ ЗН А Є
ПАПАЯ К Ю РИДИЧНУ
о с о б и с т іс т ь ,т о
ВСЕЖ ТАКИ
Н ЕМ ОЖ Е
ЙОМ У
ЗА К А ЗА Т И
ш оситисязК А Т О Л И К А М И
ВМ Е К С И К У .І П А П И
Н Е
М ОЖ НА
н ази вати
„Ч У Ж И Н Е Ц Ь К О Ю
В Л А Д О Ю
,Б О
САМ Е
Ч Е Р Е З
папуГ О С П О Д Ь
іІс у сХ Р И С Т О С
П Р А В Л Я Т Ь
С В ІТ О М . Т А К Е
оголосив
А Р Х И Е П И С К О П „-П ІД Ч Е Р К У Ю Ч И ,Щ О
П А Ц И Ф ІС -
тичнийС П Р О Т И В
К А Т О Л И 'К ІВН ЕЄ Б У Н Т О М .
П РЕЗИ ДЕН Т
М ЕКСИКА
З А Я В И В ,
Щ О
Я К
Д У Х О В Е Н С Т В О
будеБ У Н Т У В А Т И С Ь ,
Т ОДЕРЖ АВА
ЗАБЕРЕ ВСІЦ Е Р К В И
І
П Е Р Е М ІН И Т Ь ЇХ Н А Ш К О Л И
іФ А Б Р И К И .
Х О Ч У Т Ь
Д Е П О Р Т У В А Т И
А Р Х И Е П И С К О ІІА .
М ЕКСИКО
С ІТ И . В
П А Л А Т І П О С Л ІВ
П О С Т А В Л Е Н О
ц ію
зК Р А Ю
А Р Х И Е П И С Ќ О П А
Р У ІЗ АФ Л Ь О Р Е О А Я К
„П О Г У Б -
д е п у т а ц ію
ЗП Р О С Ь Б О Ю
З А Р Я Д И Т И
Н Е Г А Й Н У
Д Е П О Р Т А -
н ію
зК Р А Ю
А Р Х И Е П И С Ќ О П А
Р У ІЗ А
Ф Л О Р Е С А
Я К
„П О Г У Б -
ного Ч У Ж И Н Ц Я ", Р Е З О Л Ю Ц ІЮ
лринято,
ш и х ч л е н ів -о с н о в н и к іб У к р а .
їн с ь к о г оІнститутуім .П . М о-
гилив С а с к а т у н і.
З ап и сався
дос а с к а ч е в а н -
ськогоу н ів е р с и т іт ун а м е д и ч -
(н и йк у р ст а в н е д о в з і 'п о к и д а є ,
К анадуй виїздить до А м ерики.
В1922.р . зап и сується на м е-
дичний курс Л ў ісІн с т и т у т у.т а )
(п ос к ін ч е н н ю д іс т а є т и т у л А со-
понуєа д о п т у в а т и100,000 м о - ш іе й то ф А ртс.
лоди хН ім ц ів .Н а й о г о д у м к у ,' К р ім ц ь о г о с т у д ію є х ір о п р а к -
це зм енш ить ненависть до Н ім -.тику, остеопатикуі ф ізіотера-
ц ів , б у д е д о к а з о м д о в ір яЙ с и м -jnijo.
J
Вр.1927. по с к ін ч е н н ю к у р - (`-С и дз п о х о д ж е н н я ),я к и й
с ів п р и р о д н о ї м д и ц и н иіпо в е р н у в с я н е д а в н оз п о їз д к ип о
о д н о р іч н ій п р а к т и ц іу Л ін д л а в р а д я н щ и н і, д и ш е :
с а н а т о р ію мз д а в іс п и т А м е р и -j„А г е н т иП Л У в с ю д и . У п р а в и -
канської Ц ивільної С луж би
т
ь готелю , п ортієр,слуга, всі
одерж ав посаду фізіотерапай ѓД№ '
н ѓ+ау б а р а хд л я ч у ж и н ц ів ,'
Іл и н о й сС е н т р а л л іч н и ц і. Л ітом `'у с і
зай м аю ться
ш п іо н а ж е ќ ).
1929 в и б р а в с яв к л ін іч н у п о д о - П о к о їв к ий т а н е ч н и ц і ф л ір т у -'
р о ж п о А м е р и ц іт а з в и д ів н а й -'ю т ьз ч у ж и н ц я м и ,а л е п о ч и н а -'
в а ж н іш і л іч н и ц іі с а н а т о р ії п о '
ю ть
ром ан лиш е тоді, коди дѓ-І
в с іх в е л и к и х м іс т а хі п із н а в '! с т а ю т ьт а к и йп р и к а з від на-і
Б О Р О Т Ь Б А
зі З Л О В Ж И В А Я -,
НАМ И.
В з в я з к уз і щ о р а з ч и с л е н н і-j
ш нми
зловж иванням и
заго -
стренов М осквіконтролюн ад '
торговлею
д е т а й л іч н и х с о в іт -
ських кооператив.В складах
зорганізовано постійні обсер-
в а ц іЙ в і с т ій к и . К р ім т о г ол е т у -`
чі бригади маю ть переводити
так здані контрольні закупи
зявляю чисяв склепахв х а р а к -;
тері звичайних
п о к у п ц ів .В
х а р ч ів н я хі ч а й н я хн а к а з а н о
впускатит а випускати служ бо
в и к івти х установ через сп е
ц ія л ь н і переходи, при чомуза
борон ен ов и н о с и т из п ід п р и -
ємсг.в якінебудь пакунки.
К Р А ЇН АШ П И Г У Н ІВ .
П ольськийп о е т С л о н ім с ь к и й
п а т ії,а в с л ідза ц и :
француську кров.
і в ід с в іж и т ь і
Б Е З Р О Б ІТ Н И Й К О Р О Л Ь .
Б ерлінська поліція ареш тува-
лан о т о р ій н о г ож ебрака, ш іс т ь -1
д с с я т ь -л іт н ь о г оО ттон а В ітѓе3J
Д іс е л ь д о р ф у ,п р и л о в л е н о г о'
н а`
к и ш е н е в ій к р а д іж і. А р е ш т о в а -'
н и йє в ід о м и йу ц іл о м у Б е р л і-;
з цього,щ о колись бувко-
ролемА л ь б а я ії. Б уло цев 1913
коли О тѓо Вітте завандру-
вавд о столи ц іА л ь б а н ії, Т іра-
ни,я к цирковий кльовн.Н асе-
лення столиці чекало тодіна
м ай бутн ьогок о р о л яГ а л імЕ д-
д ін а , щ ом ав и р и їх а т и .із С т а м -
булу. В ітте, щ о був незвичай-
ноп о д іб н и йд о К н я зя Е д д ін а ,
ріш ив використатиц ю подіб-
н іс г ь :в ін з л а д и в с о б ій с в о й о -
т о в а р и ш е в и „а д ю т а н т о в н "
величаві м ундури,з я в в и с ян е -
с п о д ів а н ов с т о л и ц і,н а п я т ь
д н ів п е р е д з а п о в ід ж е н и мП ри-
їз д о мЕддіна. Н аселення вига-
л о йогоя к свойого короля.
Ш видков ід б у л а с я к о р о н а ц ій-
на церемонія,а П ять днів п і-
зніш е ф альш ивий король А ль-
б а н ії зник разомз готівкоюзр '
держ авної каси. Т еперз нихѓ
грош ей нема йс л ід у і „б е з р о -
б іт н и й к о р о л ь " м у с и т ь п р о м и -
ш ляти жебраниною
так р а д і-
ж ю .
н а й н о в іш і м е д и ч н і у р я д ж е н н я .
За увесьч ас звидів29л іч -
н и ц ьі 12 к л ін ік . М іж ін ш и м
1
довго задерж авсяу В а н д е р б іл т
К л ін іц і,Н ю ролодж ікал Інсти-`
ту тій у с л а в н ій л іч н и ц і М ейо
у Р о ч е с т е рв М ін е с о т і.
Т ом уд в а р о к и д о к ін ч и 'в 4-
т и й р ік х ір о п р а к т н ч н и х , а6-т и й
р ік з а г а л ь н о м е д и ч н и х с т у д ій ,
та одерж ав докторатз відзна-
ченням(CUM LAUOE) .З д а в ісп и ті
М едичноїРади С тейту Ілинойс,
одержав лайсенсі розпочав
практикув Ш нкаго п ри 6341
С авт Г олстед стріт.
ЗАЩ О РУМ УНСЬКІ Ж АН-
Д А РМ И БЮ ТЬ.
В т р а ф ік а н т аБ отуш анського
ІР Л А Н Д ІЯ
Б ІЛ Ь Ш
Е
У С А М
О С Т ІЙ -
Н Г О Є Т Ь С Я
Д Е
В А Л Є Р А
Д О Б И В С Я
В ІД К Л И К А Н Н Я
А Н Ґ Л ІИ -
Ш
С О Г О
Ґ У Ь Е Р Н А Т О Р А
З
IP^Н Д Д .
Л О Н Д О Н
н г л ія ).Ір д я н д ія з р о б и л а щ е о-
дин ріш учий крокн а ш ляхуд о своєї дальш ої неза-
дежностив ідА н ґл іїт а закріплення републикц.П ре-
м іє р -м ін іс т е рД е В а л є р ан а п ід с т а в і р іш е н й я ім .п е р -
ськ о їк о н ф е р е н ц іїз 1930 р о к у д о б и в с я в ід к л и к а н н я
з Ірляндії англійського губернатора. Н ового губер-
ц ато р а не п р и з н а ч е н ой т р е б а с п о д ів а %`й с я щ ой о го
в ж е б іл ь ш ен е б у д ев Ір л я н д ії.
Бувш ий губернатор Ірляндії, М ек Н е й л і, тепер
перебуваєв Л ондоній більш ед о Д ублінан ев е р -
н е т ь с я . В ін б у ву к о р о л ів с ь `к ій п а л а т ін а ч о т и р о -г о -
д и н н ій н а р а д і, п ід ч а с я к о їйб у л о р іш е н о й о г об іл ь -
шєд о Ірляндіїн е посилатит а приняти йогоди-
м іс ію .Р а з о мз в и в е д е н н я м
а н г л ій с ь к о г о в ій с ь к аз
Ір л я н д іїт ав и д а л е н н я ін ш и х п р е д с т а в н и к ів а н ґЛ ій -
ськ о ї влади майже закінченоф а к т и ч н е усамостій-
н е н н я Ір л я н д ії.
БОЛЬШ ЕВИКИ
Л О С О Б Л Я Т И М У Т Ь Я П О Н ІЇВ
М АН-
Д Ж У Р ІЇ.
М УКДЕН
а н д ж у р ія ).С ю д и п р и їх а взТ о-
к ія н а ч а л ь н и к ш т а б у я п о н с ь к о ї а р м іїв М а н д ж у р ії.
В інурозм ові зк о р есп о н д ен там из а я в и в , щ оР о с ія
з г о д и л а с ян а п о с и л к у Я п о н ц я м и с в о їх в ій с ь кд о
к о р д о н ів С и б ір уд л я б о р о т ь б из п о в с т а н ц я м и . К р ім
то гоб о л ь ш е в и к и о б іц ю ю т ь Я п о н ії,щ о д о н н :зам -
к н у т ь с в о ї к о р д о н ид л я в т ік а ч ів -п о в с т а н ц ів ,атих,
котрі перейдутьн а територію
Р о с ії, вони негайно
о б еззб р о я ть.
Я понці т е п е р з м о ж у т ь п іс л а т и с в о ї к а р н і-з а г о н и
п р о т и 'п о в с т а н ц івд о с а м о ї с т а ц іїМ а н ч у л і, к о т р ащ е
знаходитьсяв руках повстанців.
Л ІП Ш А
СМ ЕРТЬ,Н ІЖ
ЗН О В У
С И Б ІР .
‚Л Ь В І В
(З а х Ід н я У к р а їн а ).-
Б іл я Ф и л и п о в и ч
іл ь с т в а . В о н и о б є д н у ю т ьт а Ч
к и м ч и н о мд в і с в іт л іі б л а г о -І
р о д н і п р о ф е с ії: ш п іо н а ж у
проституцією .
„Н ет р е б а д у м а т и ,щ о ч е к і-'
сти —`це ром античні лю ди під-1
п олля.Вп ід п о л л юв н и х л и ш е
п ечерід л я розстрілів.Зви чай -
но вони перебуваю ть на
г
зовнір а д я н с ь к а 'пбгранична сторожа затримала бувш ого
й часто відзначаю ться виш ўка-, сту д ен та
х а р к ів с ь к о г о
універсетету, Володимира
ними манерами.Я познайомив-) Лещ енка,я к и й хотів перейти
гр ан и ц ю
нап о л ь -
ськийб ік . Т р и роки том у Л ещ ен коб у в ареш това-
н и йу Х а р к о в із а у к р а ш с ь к и й ш о в ін із мт а п р о т и -
к о м у н іс т и ч н у д ія л ь н іс т ь .За це й о г о в и с л а л иб у л и
н а С и б ір .
З великим трудом йому вдалося втекти з си-
б ір с ь к о г о пеклат а дібратисяд о польського кордо-
н у . К олив ін б у в у ж ег о т о в и й у т е к т и ,з Р а д я н щ и н и ,
й о го зловили. Т о д і, Л ещ енко
ки н увсян а о д н о го
пограничника, вихопиву нього руш ницюй багне-
то м
пробив своє серце.
сяз таким чільним представ-
ником Г П У ,щ о завідуєт е а -
тромі м и стец твом .В ди п дьо-
матичних кругах йогон а з и в а -
ють паном бароном, щ о віно -
хотн оп р и й м а є ,б о д ій с н ом ав
цей титулщ е тоді,я к служ ив
у ц а р с ь к ій о х р а н і.
„Ц ейч о л о в ік , щ о с в о їм им а-
нсрам и робить гарней арисго-
Г л іб о ц і у к о в и н а ) в к р а л и 'к р а т и ч н е в р а ж ін н я , м у с и т ьм а
Т Е Ж
П Р О Ф Е С ІЯ .
з л о д ії тю тю н.Ж андарм и, бачу
з л о д ій
обп акован и й
тю тю н ом ,г а д а л и , щ о то
Ш
Л
с о ц ія л іс т аБ отуш анськогов ін
виносить маніфести,й заареш -
тували його.За якийсь часзя -
ви всяв ж а н д а р м е р іїт р а ф ік а н т ,
щ обзголосити свою ш коду,н е
знаю чи,щ о ш кода знайш лася,
jЖ андарм и скували його лан.ца-
В п а р к у Л іц е н з ев Б е р л ін і
м ож на
щ о дняз у с т р ін у т и
43-л іт н ь о г о
Т еодора
Л ю м Л
м и
й
б
и л и
д
0б е зп р и т о м н о с т и
д о б р о д ія , обдарованого не-j вилежу`є Ботуш анський свої
С .ў '
денною ф антазією ,я к и й при- б о л і. П ерш ого дня він говори-
д у м а в с о б і о р и г ін а л ь н у п р о ф е -)Т И
н
е
Mj rв ідн а с л ід к ів п о б и т -
сію :д іт я м ,щ о п р и х о д я т ьд оТ
Я
- _ Н евинну, яккаж уть. "
п а р к уз п іс т у н к а м иаб о р о д и -f
ч а м и , р о з к а з у єв ін р іж н ік а з к и
та історії.Д о розпоряднмости
м ає він два родик а з о к : п іка'
в іш із а70 ф е п и к іві м е н ш ец і-
кавізаЗ Оф е н и к ів . Л а в к а , н а
я й ійв ін с и д и т ь ,є п о с т ій н оо
п р у ж е н а ц ік а в и м и д іт ь м и .Д о-
х ідзаеї о р и г ін а л ь н о ї и р о ф е -
с ії м усить бути незгірш ий,коі
лив з я т и п іду в а г у , щ оП ротя-
го мд н яв м іє в інр о з к а з а т и {
к іл ь к а н а ц я т ьк а з о к .
К О М У Н ІС Т И Ч Н 'А
К О Л Ь О Н ІЯ
В
К А РП А Т А Х .
Узвязкуз арєш туванням ив і
а к а д е м іч н ійк о Л ь О н іїв Р а ф а й -І
л о в ійі З е л е н ій , л о в . Н а д в ір н а ,!
п о в ід о м л я ю т ь ,щ о к о л ь о н іяО у-
ла зорганізована академічним
л іт е р а т у р н о -м и с т е ц ь к и м к р у ж -
комsi Л ьвова.Д о виконного;
к о м іт е т ув х о д и л и : іи ж . К р у м -
гольц ,ін ж .В а й н и а нj с т у д е н т і
А йзенберг.Ж иття кольоніїбу-
л оз о р г а н із о в а н ен а к о м у н і-і
стичний Лад.Учасники ходили
н а г і, п р о ц а и т а л ат е ж в іл ь н а
лю бов.А реш товано13о с іб ,
між нялнит р и студентки. В о-1
етаньом у часі ареш тували теж !
п ід п а л ід ів ч и н у п о б и л ивҐ Л І;
боц і там ош ні ж андарм и,г г ід о ;
з р ів а ю ч иїї в п ід п а л і.К а:
ж уть, щ о побилит а к о ж поверх
60-л іт н ь о г оп е н с іо н іс т а . Ж ан-
д а р м з а с т у п а єв ід к іл ь к а д н ів
уГ л іб о ц і начальника посту,а
вж е побив багато лю дей,і
Л ІВ Т У Н ^Ь К А
ІА Т А С Т Р О Ф А .
Біля Рим у трапилася стра-
на
летун ська
катастроф а.
Ік іл ь н и й літаку часі вправу
п а вз н е в ід о м о ї п р и ч и н изви-1
с о т а 400 м е т р і вн а б у д и н о к ,вІ
я к о м у м іс т и л а с яв а к а ц ій н ак о -'
л ь о н іяд іт е й . О ба л е т у н из г и
пулин а м іс ц і. Н а с л ід к о мт о г о ,
щ о збірник бензини тріс,п о -
встала пож еж а, якої `ж ертвою
вп авл іт а кі ц іл и й б у д и н о кк о -
.т ь о н ії.Вогні з'гинули двоєд і-
тей; кількоро сильно попекли
ся.
Б А В Л Я Т Ь С Я
У'ІІЙ С Ь К О .
Н а с т р іл ь н и ц і в ій с ь к о в о г о
п р и с п о с іб л е н и яу З а м о с т і у ч е -і
н и ц я м іс ц е в о ї г ім н а з ії, К в я т -
ковська, стріляю чиз ф дьобер-
‚т у ,п о ц іл и л арголову у ч н я 5
^1к л я с ит о їж г ім н а з ії, Ш е п с а ,і
пигунський талант, коли
больш евики,у в и с л ід ідрам а-
т и ч н о ї, т р е в а ю ч о ї к іл ь к а м ін у т і
р о з м о в и , в ід іс л а л и й о г оп р о -
сго„з п о д с ѓ е н ќ і"н а в и с о к у
державну служ бу.
Н а д а н с ін г ув „Б о л ь ш о й
М осковской"ябачив незви-
чайноїк р а с и драм атичнуа р:
тисѓ'ку Варгінув товаристві
звертаю чогон а себе увагу
добрев ід ж и в л ю в а н о г о м у ж ч и -
н ив в о є н н ім т я у н д у р і.Б увн е
теж відом ий чекіст,я к каж уть,
великим впливомі зйачїн
н я м ".
;
В И К О Р И С Т О В У В А В
Ж ІН О Ч І
Г Р Г Х И .
О круж ний суду Л ьвовізай -
м авсяп е р е д к іл ь к о м а д н я м и
32-л іт н імш антаж истомС л ів ін -
ським , щ ов п а д а в до м еш кань
самотних жінокі, називаючи
себ еп о л іц їй н й м 'а г е н т о м ,г р о -
зивїм ареш туйаннямз'
анем о-
р а л ь н іс т ь ,Т а`вреш ті внмуш у-
вавв ід них грош еві окупи.Т а-
ким способом вимусив від ба-
гатьб хж ін о кп о к і.т ь к а д е с я г ь
золоти х.З д е м а с к о в а н и йіпо-
ставлеций передс у д .Слівів-
с ь к и й д іс т а в п ів т о р а р о к утяж -
коїв я з н и ц і.
Н О В А
П Р О В О К А Ц ІЯ .
‚Л л ь г е м а й н еІД айтунг"
І25.с е р п н яп . р , ч 8234, ЙОМ І
щ енос т а т т ю
Р о з е к б л я т а п ідІ
заголовком,Д е рfler ц у р ік ",1
у я к ій з г а д а і^Й п а џ о кн а з в а в
у к р а їн с ь к у а р м ію , wo ^ У
л а
"'Л І
ком андуваннямб л .я. С нм она
П етлю рибандою !Згаданий
„р е п о р т е р "о ч е в и д н ом ав о д и -
н о к уц іл ь : п р о в о к а ц ію . А про-
в о к а ц іяне на ч а с і.
Л Я Х И
ЗА С У Д И Л И
42 У К Р А ЇН Ц ІВ .
Р ІВ Н Е о л и н ь ).Ун е д іл ю , 18вер есн я, о к -
ружнийс у д оголосив свій приіудн а селян,якіб у л и
обвинуваченів злочині державної зради. Засудже-
н ов с іх42 о б в и н у в а ч е н и хн а ч а с в ід 1 д о 8 р о к ів
тяж ко; вязниці. П рисудц е й надзвичайно
тяж кий
тав р а з и ву с іх своєю ж орстокістю .
О борона внесла апеляцію .
П ІД Р О Б Л Ю В А Л ИАМ ЕРИКАНСЬКІ
Г ЇА Ш П О Р Т И .
Н Е А П О Л Ь т а л ія ).—- П о л іц ія в и к р и л а ф а б р и -
ку американських паш портів. Знайдено багатон о -
в и х п а ш п о р т о в и х к н и ж о кз п ід р о б л е н и м п ід п и с о м
секретаря стейту С тим сонат а підроблені американ-
ські печатки. Знайденот а к о ж старі наш порти,н а
яких виправлю вано Дати.
У.звязкузцим ареш товано кількао с іб .П о л і-
ц іян е в и я в л я єї х ім е н ,б о с п о д ів а є т ь с я з н а й т иїх
с п іл ь н и к івв А м е р и ц і.
Р У М У Н ^М С О -К О М У № С Т И Ч Ш
П Е Р Е Г О В О Р И
ЗАТРИМ АЛИСЬ.
ч,
БЎКАРЕШ Т
(Р у м у н ія ).— Вп е р е г о в о р а хП РО
приязнь м іж Румунієют а радянщиною прийшлоД О
з а т р и м к и ,б о б о л ь ш е з и ц ь к и й к о м іс а р Л іт в ін о вТ Е -
пер дуж е занятийу Ж еневі, д е в ін репрезентуєр а -
дянську Росіюн а конференціїп о обеззброєнню .
Т ІТ У Л Е С К У
далі виступає проти переговорів' З
Р О С ІЄ Ю .
ІР А К
С Т А В
Ч Л Е Н О М
Л ІГ И
Н А ЇД К И .
Ж ЕН ЕВА
вайцарія).Держ ава Гр`ак,
П О В С Т А Л Ап о В е л и к ійВ ій н і,С Т А Л А т е п е рЧ Л Е Н О М
`Л № І
Н 'а ц ій . Д о н е д а в н аА н г л ія м а л а а н д а тН АГ Р А К ,йЛ е
зл со ки л аЙ О Г О ,боп р и зн ал а, щ оІрак м ож е У Н Р А В Л Я -
Т И С Я 'В Л А С ІІЙ М И
С И Л 'А М И .
ЗНОВУ ЗЕМ ЛЕТРУСУ ГРЕЦП.
А Т Е Н И
(Г Р Е Ц І Я ). Н А С Е Л Е Н Н Я
С А Л Ь О Н ІК
Т А
о-
К О Л И Ц Ь
ЗН О В У
ПЕРЕЖ ИЛО
СТРАХ, ВИКЛИКАНИЙ
Н О В И М
ІЛ О Т Р Я С Е Н Н Я М
З Е М Л І.
Т а
Ц ЕЙ
Р А З
ЗЕМ ЛЕТРУС
Б У В
не-
значноїС И Л И
ЙнеС П Р И Ч И Н И В
Б ІЛ Ь Ш И Х
УШ КОДЖ ЕНЬ.
К А П ІТ А Н
П А Р О П Л А В А ,Щ О
П Р И П Л И В
ЗГО РИ
А Ф О Н А ,
КАЖ Е,Ш
ОТ А М
ЗЕМ ЛЕТРУС
УШ КОДИВ
М АЙЖ Е
В С ІМ ОНАС-
Т И Р І , AJIEН Е Д У Ж Е . Л И Ш Е
О Д Н А
Ц Е Р К В А
З Р У Й Н У В А Н А ,А
ІН Ш І
Ц Е Р К В И
ЛИШ ИЛИСЯ
Ц ІЛ І
ПЕРЕДШ Е
ДУМ АЛИ,Щ
О
А Ф О Н С Ь К А
ГО РА
Ц ІЛ К О М
З Р У Й Н О В А Н А .
С ЬО ЬО Д А ,С Е РЕ Д А , 5-г оЖ ОВТНЯ 1932.
Р Н 232.
S V O B O D A "
(LLHEK'ai
POUNDED І№ '
``'`'`У -^..
oewspipeip u D l is h e ddaily exceptSunday-inO .HOttdaya
.
at 81-83G R A N DStreet,Jersey City,N.J.
O WNE DbytheUkrainian National Association. Inc.
EditedbyEditorialCommittee,
'
asSecondClassMailMatter at thePostOffice ofJerseyCity, N. J
onMarch30, 1SHJ,underthe ActoiMarch 8, 1879.
ACCEPTED TOR mailincat specialrate of posti-eprovidedfor INSection N O
OF the Act ofOctober 3, .917,authoriiedJuly 3.
1. 1918.
SUBSCRIPTION RATfc:
_` _
Threecentsa copy
("в іГ '-е а г
%7
Sixmonths
., ..—._
$3
ForeignandJersey City Rites
O neyear
$10.00j
Sixmonths
$
Threemonths
$
Г Ш Р Е Д Т ІЛ А Т А :,
П оодинокеч и сл от р иц ен т и .
Н ар іж
г
1М
Н а півр о к у_1
Н а трим іс я ц і.
—$-.0
ВД ж ер зиС иті1Заграницею :
Н А три місяці.
р е д а к ц іян е в ід п о в ід а є .
в о б о д и ":'M on-omery5-0498.Т ел. У ^і. С ою за:Mont-о ш е г у6-1838.
: "SVOBODA",P. О . BOX346,JERSEY CITY. N.J.
ОТАМАН СТРУК
і к а с у в а л и с я .
Український загалз н а в ду-.д. А лец і заходип
ять
В еликУ
пропаґацдну
ж е м а л оп р о г о л о в н и х д ія ч ів л и ш едот о г о , щ о б іл ь ш іс т ь
я л ь ш
с т ь
Розвинули повстанці
то го , п о в с т а н с ь к о г о р у х у , щ о 'з м о б їл із о в а н 'и х о п и н я є т ь с явj - W
3
п ,А
ч а с
в и б о р ів ^до
б у я вн а У к р а ї н ів 1920т ॠ921 ' п о в с т а н с ь к и х з а г о н а х ; я к и х
си:,б о л ь Щ е в и ц ь к и хР ад на К и їв -,
роках,і щ ов и д а в героїв, гід-'ла зростаєд о кількох тисяч
Щ
и
"
ь
я
к
с к а
Р
ж иш
і
я
н
а
^
н и х н а с л ід у в а ч ів н а ш о ї с л а в -л ю д у .
^якийсь Каськов
н оїк о з а ц ь к о ї т р а д и ц ії.
JД ня.25 листопада1920 р. "
Б о л ь ш
-
в
и к у ":
Х очу пригадатит у т однуз відбувся зїзд отам анів цихз а -
ц ік а в іш и х п о с т а т е йти х ч а с ів
!
г о н ів .Н а зїзді постановлено Р
Р
а д
У к и їв с ь к о м у п о в г т і.
отамана С трука, про котро-1доручити отаманови С трукови
Р а н і- -
бУ
л а
н ебезп ека з при-
го
складали ся
свого
1 , 0 t t v
^
а г о
"
І О
вибоои мож уті
справж ні легенди.
р а їн Т
П етлю рі слава! С лава бровільно складуть зброю .І
п о в с т а н ц я м й о т а м а н о в и С т р у -'д ій с н о б а г а т оз к о л и ш н іхС П ІВ
ковиі"П іс л я того повстанці працьовників Струка,Я К І вж е
Д авали їм перепустки.
Івтом и ли сяв ідж и ття п оЛ ІС А Х
1
З ате з„к о м іс а р а м и "б у л и в н а п р у ж е н ій б о р о т ь б і йневи
(б е зж а л ю . Д л я л о в івн а к о м і-jѓодах, п ід д а л и с ян а в у д о ч к у
сарів був зорганізований сле-г- м іж ними навіть такі,Я К
ц ія л ь н и й в ід д іл „Ч о р н а м а с к а ",jМ о р д а л е в и ч , О р л и к , П у г а ч ,
щ о маю чи кілька автом обілів^ід,. натиском
больш евикш
„Н а б л и ж а є т ь с як ін е ц ь в и б о;
П Р О „ЗАБУТУ ЛЮДИНУ"
„З а б у т а л ю д и н а ", с е б т о а м е р и к а н с ь к и й
ф арм ер,
Доведений депресією
до цілковитого банкротства,
стала дуже актуальною .
І нед и в о .
Ц ежв и б о р и
п р е з и д е н т а д е р ж а в и ,а‚‚з а б у т а л ю д и н а ",а з г л я д н о
їїг о л о с ,сам е готова зан аж и ти при тих виборахі р і-
ш й т и , х т ом ає з а с іс т ив Б іл ім Д о м ін а д а л ь ш и х ч о -
тири роки.
.
П ро
ту‚з а б у т ул ю д и н у ", чи там їїр а т ў н о ќ ,
с т іл ь к и наговоренов ж е ф раз, іц о можна погодити-
сяз Ал Смитом, щ о вж ек р а й н я пора, щ оби пере-
стати прон е ї говорити.
..З а б у т а л ю д и н а '` не є н ія к и м в и н а х о д о м Р у з -
велта, а в ін п р о н е ї найбільш е говорить, б о в ж е в ід
50 л іт у ж и в а л о с яв А м е р и ц ів р іж н и х ч а с а х т о їс а м о ї
ф рази.І завж ди н а т ійф разік ін ч и л о с ь , ап о л о -
ж е н н яф арм ера ч и м д а л і,ти м б іл ь ш е п о г ір ш у в а л о -
с я . В ід50л іт т о в ч е т ь с я о д н ой т е с а м е ,щ оф арм ер
є фундаментом держ ави,щ о самен а н ім спочиває
в в е с ьт я г а р е к о н о м іч н о ї п ір а м ід ита щ о с а м ев ін є
н а и б ід н іш и мі н а й б іл ь ш в и к о р и с т о в у в а н и м , п о з б а в -
л ен и му с я к о ї к о н т р о л ів д е р ж а в н ім
ж и ттю
ід о в е-
деним через те все д о жебрачої торби.
С ьогодняф арм и соток тисячф а р м е р івє ви-
ставленін а ліцитацію .
Ік о л и в нихдалі сидять
фармери,т о тільки тому,щ о нема комути х ф арм
ію о д а н а т и .Б Ю б ід а з с о л ід а р и з у в а л а Ф а р м е р іві н а -
в а г а л н іх т о ,з ф а р м е р ів н е к у п у є в и с т а в л е н о ї на лі-
ц и т а ц ію
ф арм и.Уб а г а т ь о хв и п а д к а х л іц и т а ц іяє
н а в іт ьпож адана,бо т и м с п о с о б о м м о ж н ан а з а д н а-
б у тиф а р м уз а ц ін у ,я к а п р е д с т а в л я є т р е т и н у з а м о р -
г е д ж о в а н о г о д о в г у , ч е р е зя к и йф арм а п іш л ан а л і-
ц и т а ц ію .
О тсі ненормальні обставини спонукали сенато-
р а Б о р уд о д у ж е р о з у м н о г о п р о е к т у ,в я к імв ін
звертає увагу банкирамт а компаніям, котрі маю ть
моргедж ін а ф а р .м а х , щ оби вони добровільно змен-
ш или тідовги, або їх цілковито скасували. Ч иб а н -
к и р іна це з г о д я т ь с я ,ц е ін ш ас п р а в а .З а т е п е в н е
є те,щ о американське фермерство
невидерж ить
у т е п е р і ш н і х ч а с а х о б д о в ж е н н ян а с у м у $12,000,000,-
000.І м у с и т ь п р и й т ид о ц і л к о в и т о г о б а н к р о т с т в а ,
к о л ин езайдея к а с ь радикальна зміна.
П резидент Гувері републиканська
п а р т іят е
знаю ть.І том у уряд не стягає тепер позичок, даних
ф арм ерам
наз а с ів и
здержавного фонду.
Г у в ер
х о ч ес т а н у т ия кк а н д и д а т н а п р е з и д е н т а п е р е д „з 'а -
б у то юлю диною "в Д е М ойн хочаз тою полекш ею .
Т а якГ у в е р о в и так іРузвелтови треба знати, щ о
як доля ф арм еран е поправиться, ніякий президент
не вратує А мерикив ід катастрофи.
п ід р а д я н с ь к и м
п рап ором
відзнаками, захоплю вавб о л ь -
ш евицьких діячів, привозивїх
д о С трукаЙ ` тут,після допиту,!
розстрілю вано
їх! Т ак
р о з-
(с т р іл я н ог о л о в у Чека Сидо-
рен ка,к о м іс а р и п о д іл ь с ь к о г о
р а й о н у У н іг о в с ь к о ѓ от а ін ш и х .
Б іл я с е л а Р у д н я н а д Д н іп р о м
часу керувати- повстанським
рухом
В 0ДУ
f o r o-^
0
вибори м ож уть)
н а ц іл ій К и їв щ и н і.
`
Б
У
И
з і
Р
в а н і
3
0 Г
Л
Я
Д
У
Н А
-
Б А Н
'
Вперш е отаман Струкз я -в лю тому 1921 року знову
д и т
?
з м
'
я к и
д
й
щ
е
в
п о в ,
-
вн всян ач о л іс в о їхп а р т и з а - в ід б у в с я з їз д о т а м а н ів ,'в ќ о т -
г і
`
1
п е в н и й
0 Ш
Ркуркульства,
н івщ е за г е т ь м а н щ и н и , н а п а -'р о м у в з я л и у ч а с т ьт а к і с л а в н і
я к е
. "
а
л
о
П
Р
0Т И
в
и
б
о
р
ш
даю чи
на гетьманськік а р н і проводирі тодіш нього
р у х `у ,
гаЛ 1
'
Н
а
ш
и
м
и
старими „соція-
в ід д іл и ,п о т ім
зад и р е к т о р ії як М аруся С околовська, Д об -
л іс т а м и
'
я
к
в о н и
с е б е
, М^ НУ "
б и в с я п р о т и б о л ь ш е в и к ів , а л ер ий В е ч ір , Х м а р а , П а л ій , Ч о р т ,
ю
т
ь
"С трўќом тап о л к . К л и -
вц ій б о р о т ь б із б о л ь ш е в и к а - Б о г а т и р е н к о ,Л ихо,т а ін ш і.
м
е н к о м
бУ
л и
кинуті-на перед-було затоплено два пароплави
м иуваж ав м о ж л и в и міт и р а -.С т р у к д а л і л и ш и в с я з а г а л ь н о
в и б в
Р
ч
У
к а м п а н ію
всі як.ў р а з о м
зн ачальн и ком
уп рав-
зо м
з Д е н ік ін ц я м и Йнавіть керувати ними, а к р ім
т о г о
н и хб у л и , с и л и Й з а с о б и . Т а к , д ін н я д н іп р о в с ь к о г о в о д я н о г о
вони посилали свої банди ок- транспорту,
з к о м іс а р о м
"
У к р а їн и "Йр іш е н о , п о д іл и т н .Р
ем им
"
м
а л и
м
и
ГР У
п а м и
п
о
3
Ч о р н о б и л я , та з к о м іс а р о м
б іл ь ш із а г о н ин а м е н ш і; щ о б и
т
а п
о 5
о с і6
н
а
с е л а
й
Ш
К
Л
Н
`гомельської колегич е к а Ю де-
зробитиїх рухливіш им и,в о кали паніку, взагалі и вм аі^и -.ж чМ
й ін ш и м и к о м у н іс т а м и
больш евики постягали проти
с
я
н а л я к а т и
н а с е л е н н я
(ч и т а йП іс л я ц ь о г о п а р о п л а в с т в он а
б о л ь ш е в и з у ю ч и х ), т о м у в Д н іп р і з о в с ім п р и п и н и л о с я ,а
ки давкам ей ем
наУ к р а їн ц ів ,
щ он е знаходили спільноїмо-
в из Д е н ік ін о м : — „М и , У к р а -
їн ц і,проголош увавв ін ,чесно
бороли сяп р о т и к о м у н іс т ів
ви бори ли собі право на наі-
н а ц іо н а л ь н е ім яЙна к у л ь т у р н е
с а м о о з н а ч е н н я ..."В ін д у м а в ,
щ о Д снікін мусить визнатиц е
п р а в о "...Т А М о с к а л і д у ж е
с к о р о п о к а 'з а л и ,.я к в о н и р о з у -
п о в с т а н ц ів в е л и к е в ій с ь к о ,г о -^
г о р о д я н с ь к у
В О Ло с т ь н а д е -в К и їв і п о ч а л и о п а и ц и р о в у в а -
ловн оз с и б ір с ь к и х , о р іе н б у р -я к и й
ч
а
ст р е б а
б у л о
в и в е с т и т И
і
узброю вати пароплави для
ськихт а уральських козаків.^
ю
в
и
б
м
_ц
е н
е Д
( уб о р о т ь б и
3
,п арти зан ам и ,я к і
С тановищ е ускладню валося щ е
п
о
и
о
м
о
С
т р у к о в и
т
а
його розложилнсян а берегах Дні-
Йтим , щ оз а т р а т и в с я був уся-к о м
п а н П
_
Х
о д і. в о н н
в и р;.Пра,маю чи прапоризн ап и са-
кий звязокз українським уря-ц
ш
л
и
в з я т и
з
ап ід с т а в у
д р у г и- .
м
и
: „З а п о р о ж ц іб іл я с в о є ї р іч -
дом
таа р м іє ю . Б о л ь ш е в и к іс п о с іб ,
б іл ь ш
благородн и йк и п овсталиЙ госп одарям и
м іл ит е „с а м о о з н а ч е н н я "
ч и у к р а їн с ь к ікниж кит а nop-І р о з п о в с ю д н ю в а л и ч у т к и , н іб и -.
J
,,.
-
-
,
(п и ш е в с е т о йж е К а с ь к о ) —с т а л и .
К р ім
того повстанці
т р е т и Ш е в ч е н к аи в и с м ів а ю ч ит о а р м ію
булов и с л а н одо `
'
ѓ
Lll-^п
о
о
1
-
L
Т_
.
ц ес п о с іб а г іт а ц ії тапропа- Струка висадили вп о в іт р я д в а
х 'к р а ін с ь к у
М ОВУ,
Я К
„с о б а ч е р а н ц ії н а р о б о т и , а П е т л ю р а
Г
.
vf
К іш. 3___ .
-
к
. „-
і
н а п ц
F
к
ганди; вони розклею вали май- залізничі мостиб іл я Ірпеняй
н а р е ч іє.
‚С т р у кзн и кз о б р ію ..К оли
б о л ь ш е в и к и в и к и н у л и Д е н ік і-
з К и їв а ,й у к р а їн с ь к ів ій -
с ь к а в ід ій ш л и д а л е к он а з а х ід ,
а д с н ік ін с ь к і — д а л е к о на пів
день,н а Київщ ині знову зявля
ю ться загони С трука,я к и йт е -
перуж е не вагається підно-
і в и с о к о п р а п о р У к р а їн -
ської Н езалеж ної Републикиз
отаманом Петлюроюн ач о л і
Загониц і завдаю ть больш еви-
кам багато клопоту,к а п а д а -
ю тьі винищ ую ть м енш ів ід -
д іл ич е р в о н о а р м е н ц ів , в и р із у -
к `т ь к о м іс а р івп о с е л а хі м іс -
течќах, спиняють залізничиѓ
рухм іж К и їв о мі К о з я т и н о м
ганди; вони розклею вали май-
у р я д а р е ш т о в а н і.
Ж
ЕС К Р ІЗ Ь
С В О Ї
В ІД О З В И,вяких Тетерева, отж е залізничий рух
С трук тодів и д а в відозву до
п и с а л и,
щ от р е б а
показати по`Ковельськійл ін ії був зон
н а с е л е н н я : „С е л я н и К и їв -в с ь о м
у
С ВІ Т ОВ И,а г о л о в н о д о - с ім п р и п и н и в с я ,
ш и н и !В ід ім е н и в ір н и х с и н ів
в е с т и'д
о
в ід о м аЛ іги Н а ц ій ,!
в
'т а є м н о м у
радян ськом у
У к р а їн и ,в ідім е н и в а ш о г о , я -щ
о
у
к р аі н ц і
Є (
„н а р о д н а ц іо -'з в іт і п о в с т а н с ь к о г о р у х уз а
мви вибрали мене керувати
н а л ь и и й
я
к
и
-y Mj e
постояти січень-березень 1921р . т а к ха-
вам и, сердечно дякую вам , щ оз
а
с еб с"
j0M Y пропонується рактсризується отамана С тру-
доп ом огли мені показати зор-г о л о с у в а т и
з
а
р е в о л ю ц іо н е р івк а :
ганізувану силун е тількиза -сам 0стійників"т а„р е п у б л и -j „О таман Струкбувш ий
ляти м
ворогам
наш им
ко- кащ Ц в'^б о тільки вони сто- полковник, народився на Ки
М уністам ,а л е Й ц іл о м у с в іт о в и
я
т
ь з
а
у к р аі Нр
Ь К И Й
н а р о д ,а їв щ и н і. С к л а д з а г о н у 1.000
щ от о .є у к р а їн с ь к и й м у ж и к ,
ш
п и г у н ів
(зр а дН И к і в ) Ж и д ів -о с іб п іх о т и , с к о р о с т р іл и Й .4
ічого він хоче...
^б о л ь ш е в и к ів , к о м у н іс т ів ж е - г а р м а т и П ід ч а с в и с т у п ів с к іл ь -
д р у г ійв ід о з в і,п ід п и с а н ій ,'Ц ІТ Ьз і с в о г о к р а ю , т о д іб у д е`К ІС Т Ь п о в с т а н ц ів
с а г а є 4,000.
о к р ім С т р у к а , М о р д а л е в и ч е мп р а в д аН А з е м л і". В ід о з в аза - П ід т р и м у є т ь с я с е л я н а м и п о в і-
ііи м и ,н а к а зу в а л о с я
Н А - к ін ч у є т ь їя . так: — „С л а в ат
г
в
Васильківського, частини
селен н юК и їв щ и н и о р г а н із у в а - BK p a u , j_ П е т л ю р і с л а в а !"
(к а н ів с ь к о г ойБ іл о ї Ц е р к в и
вати сяв ій с ь к р в р . н а д а в н ій к о -j
Н
е
т р е б а
д у м
а т и
н
а
п ід с т а - Д 120.е ід ). В ій с ь к о в і о п е р а ц ії:
зацький зразок, щ оби кожне
в і ц
и
хс к а р г
К асьйав „Б о л ь -з а н я т т я м іста В асилькова (дві-
ф орм увалося
вс о т н ю ,`р ,е в и к у ",н іб и С тр у к і к и їв с ь к і ч і ) ,з а н я т т я о к о л и ц ь К и їв а й
ў р ін ь ,А
п о в с т а н цібули спеціяльно про-тимчасового мостуБ іл о ї Ц ер-
}т иЖ идівя к таких. В ониб у л и ќви, С кйири, К анева,Б р а ц д а -
з м етою протити х Ж идів котріп о
больш Є - р о б и л и с я в с іл я к и м и к о м іс а р а -м а с о в іт с ь к и м и
д и в із ія м из і
У к р а їн ір а м и ,а л е м и р н и х Ж и д ів п о в - с к л а д у XIIй XIV а р м ій . Р о з -
„К о м іт е т
С пасення
Украпѓи"станці не чіпали.Так,захопив-пущ ення змобілізованих поха-
не
зявляю ться.Т оді
карні(почав штемплювати совітські)ш и
п ароп лави
наД ніпрі,тах. Голова повстанськопо р у
б о л ь ш е в и ц ь к і в ід д іл и п о ч и н а - г р о ш і. Н а с г о р у б л ів к а х в и с т а в - ^С трук, п о в и б и р а в ш и к о м іс а р ів х ун а К и їв щ и н і..." о л я ,1921
ю т ь с и л о ю л о в и т и „д е з е р т и -л ю в а н о в а р т іс т ь о д н о ї г р и в н и ,'та
чекістів, збирав інш их Ж и- лю тий,ч. 8).
р ів ", а р е ш т у ю т ь
б а т ь к ів
та наб а н к н о т а х в 250р у б л ів !д ів
докупий виголош увавд о
Н емаючи сили перемогти
р о д и ч ів , г р а б у ю т ь м а й н ой т.5 г р и в е н ь ;500 р у б л ів 10.н и х п р о м о в у , щ о б и в о н и , ж и - п о в с т а н ц ів з б р о є ю , б о л ь ш е в и -
Д Н Я
15С Е Р П Н Я
1920 Р .Б О Л Ь
Ш ЕВИКИ
ПРОГОЛОШ УЮ ТЬН А
К И
ЇВ Щ И Н І М О Б ІЛ ІЗ А Ц ІЮ
Д О
В ІЙ С Ь К А
Н А
П Я Т Ь Р О К ІВ . А Л Е С Е Л Я Н И ,
П ІД Л Я Г А Ю Т Ь
М О Б ІЛ ІЗ А Ц ІЇ,
ЗБОРНІ ПУНКТИВ ПРИЗНАЧЕНІ
с е л о
Ч О Т И Р И
села —в ь
волостьУп о Л к ...
О Д Н О Ч А С Н О
З
ти м ,
ЗН И Щ Е Н Н Я
В А Р Т О С Т И
Н А 'В И Ц Ь К И Х
ГРОШ ЕЙ
М ордалевичн ап и савл и с т а
С трука:
‚Д о в о д ж уд ов ід о м а ,Щ О я
вже перейш овн а б ік радям
ськоїв л а д и . За все м и н у л е
прощ ено.Вн овом уО Т О Ч Е Н Н Ќ І
п очуваю
'себ е
надзвичайне,
гарн о" і т.д.
А ле й це не пом агало.Т О Л І
большевики призначилиГРО -
ш еву нагороду заг о л о в уС Т Р У
К А . О сьзн о в ут а к и як В О Н И
п и с а л ид о о д н о г оз ц о м іч н и
ків, С трука, отамана Ш епеля
„ЗпглядуН А те, щ о ВиМ А-
Є Т Еб е з п о с е р е д н ійЗ в я зо кЗВ І-
домим бандитомП О Л Ќ О В И Н
К О М
С трўќом , безчеснимК А Т О М
р о б іт н и к ів' с е л я ніЛ Ь О К А Є М
г е н е р а л а Д е н ік ін а ,ПЕТЛЮ РИІ
‚ясновельм ож ного"П А Н А П ІЛ -
суд ського(Я Кзв и ч а й н о ,Б О Л Ь -
ш евики
наколочую ть
Г О Р О Х
з к а п у с т о ю ), я к щ оВ и Д ІЙ С Н О
щ иро
баж аєте
С П О К У Т У В А Т И
свою
провину, то В иП О В И В
ні прикластив с і зусилляД О
то го , Щ ОБу в іл ь н и т иНАРЕШ ТІ
б ід н и хс е л я нв ідХИЖ АЦЬКИХІ
к р ів а в и хр у к ц ь о г оГ Р А Б ІЖ Н И -
К А ,пійм атиЙ О Г ОЙД О С Т А В И Т И
ж ивимЧ И м ертвимД ОЧ О Р Н О -
б и льськогоп о в іт о в о г оК О М ІС А -
ріяту,Ч И М ви яви теС П Р А В ІРО -
Б ІТ Н Н К ІВІ С е Л Я НИ Є О Ц ІН Є Н У П
слугут аодерж итеВ ІД ім ени
со вітсько гоу р я д уВ Е Л И К УП о
Ід я к у .„"
П ІД
натиском
Б О Л Ь Ш Е В И К ІВ
бувш ийЙ О Г Отовариш , О Т А М А Н
О рлик,в и с т у п и вЗ ІЗ Б Р О Є Ю
проти Струка,АЛЕ ТОЙН Е С П О -
діванон ап авн аЙ О Г О В ІД Д ІЛ И й
ц іл к о в и т о- п о н и щ и в ,Т А К щ о
С А М
О рлик ледвиВ Р А Т У В А В С Я ...
АпротеП РИ
К ІН Ц ІЛ И П Н Я1 9 2 1
року
С трукт а к и
П О П А ВУ
больш евицькі буки,Б О
М А-
буть
хтось
Й О Г О
З Р А Д И В .
Ш ТУЧНИЙ
М УЖ .
а р о д н як а з к а ).
(7)
Ранком того дня, колид ів -
чиніз а ч и н а в с я девятн ац яти й
р ік ж и т т я ,Ї Ї в у й к о п р и й ш о в
д онеїз ж еланиям и. С казавш і-
пару слів ж елания, нахилива
д о неїітріпаю чи руками, сто.
явт а к довш у хвилю .І вона
хви лю мовчала, неначе ждучи
щ ен а щ ось. Н ареш ті пром о.
вилаз докором :
"—Л и ш е т іл ь к и ? Л и ш е к іл ь -
коиа сухими словами висказу-
е т еу т іх у , щ о в ж е в іс ім н а ц я т ь
ГРА Ф .
— НЕХАЙ
П Р И Й Д Е !С К А ЗА Л А
П А Н Н А .ХОЧ НА МЕНІ Щ ОДЕН-
Н И Й
О Д Я Г ,Н Е
П О Т Р Е Б У Ю
Й О Г О
С О Р О М И Т И С Я ,
Й О Г О
Ж ІН К А
Т А -
КОГО Й НА СВЯТО НЕБ У Д Е МАТИ
. БУРГРАФ
В ІД ІЙ Ш О В
ІП ОХ В И .
Л І,
З
Г Л И Б О К И М
П О К Л О Н О М
А Ж
Д О
З Е М Л І, У В ІЙ Ш О В
Ш ЛЯХ.
Т И Ч .
Р О З П О Ч А В
Д ОТ альш ки
ПРОМ ОВУ
П РО
К Р А С У
ГАЛЬШ КН,
" ОЧЕЙ; ПРО
П РИ -
КМ ЕТИ
їїС Е Р Ц Я , П РО Б О Г А
ЛЮ -
О сь, щ о значить правдиве
іт іл о ! Я краз попсується,то вж е
Інідочого не пригож е. В уйкоН І
о б ій м и т и ,н ін а х и л и т и с я д о
п о ц іл у н к у не годен,бо правди.
Е О Г О
т іл авж е нен а п р а в и т ь
ж адеу Ќ агукало.Щ от об у л оj про вогоньз
і б и , як би в у й к ом ав ж ін к у ?,ќ м е т иїї с е р и
Р озвел ась би.Як би вуйко був
б
ови , про лю бовну стрілу, яка,
ш т у ч н и й , с к а ж ім ,з ' д е р е в а , т о 'в и п у щ е н аз л у к а а н г е л и к а л ю .
.тіруки м іг бин а п р а в и т и . Я к бови, прош ибла його серце,
в о н и ц іл к о м с п о р о х н іл и , то їх Т а к іЙ ін ш і н іс е н іт н и ц і п л ів
в и к и н у в б и , с п а л и в б иі д а в б и 'Д О в ш е
н іж
чверть
години,
л ітзам ною ? Л иш е т а кб а й - н о в і. В у й к о м іг б и з н о во б ій -j З а к ін ч и в ш и ,
ж дав
на від
дуж но висказуєте надію , щ о мати.Н е дівкив ід коров,б о повідь панни. П анніс я промо-
_ Ж ених нес у м н ів а в с я ,
дальш і м ої літа будуть плисти ие не лицю є. Т о неж ін к ав у й
в а
лУ
ж е
п о д о б а л а с я .З а х о п л е -Jп а н н а б а л а к а єв с в іж ім н а п а д і
щ асливоілю бо? Я к би ваш ік о в а , нінаречена.І не ш ляхтян-1н а
с т о я л а ж д а л ав н а д ії, щ о б о ж е в іл л я . Г а д а ю ч р ,щ о в о п а
почуванняб у л и щ иріі сердеч. ка. О сь нині вуйкоб у л иб и о -,він щ е щ ось скаж е.К оли па-j м ож е не цілком добре затям и-
Н і,т о в и їх в и я в и л и б ин і л и ш б ій м и л и м е н еі п о ц іл у в а л и ,я к ,н и ч . ж д у ч ин а в ід п о в ід ь м о в -Л
а
йО Г о п р о м о в у , в інс к а з а в -
словам и , а йж в а в іш и м п о в е - бибулиш т у ч н і; якбиб у л и з .
ч а в
, вона сказала:
j
я
я с н а
п а н н о,п овторю
денним
Г одилосьб и , щ оби дерева абаз заліза.
І —Т аваш ап р о п о в ід ьб у л а н е н а к р у ч у в а н и й .
при такій наѓодіЛ вуйкос е . `Потік слів Гальшки перебивт а к аг а р н а , що я її хочу вчутиj Панич знов розпочавп р о
стрінќу обняв, пригорнувд о бурграф,щ о прибіг задиха-щ е раз. Також томуя хотіла
к р а с у
Гальш ки,т а вж е не так.
себеі п о ц іл у в а в б о д а й уч о л о . н и й . В ін к р и к н у в д о Г а л ь ш к и : б иЩ е раз uвчути , б ощ о б и Г а л ь ш к и ;в ін не адурив. В онр
Ях о т ів і щ ех о ч у — —Н а д ів а й т е ,я с н а п а н н о 'д а т и в а м в ід п о в ід ь , м у ш у зва-
в у й к о в іп о в ів— т а
я не
в а ш
і
н а й к р а щ і ш о в к иі н а м и -;ж и т иЙ о б м ір к у в а т и к о л щ ев а .
годенЯ к жяоймаю рукит о
бо И адїхав м олодець, я-‚ш ес л о в о . П рош у, повторіть!
дин раз накрутилиі ви вж е
говори ля. Д айте мені клю чі м оїх очах,т а всетаки вона бу.
покаж іть,Д Еу вас та дірка до. .Т А би між нами пропастю .Вам
ваш ої м ови. Яв а с накручу.
треба знати, щ о як у менен а
Н евторопаю !сказазч а с н е 'б у д у т ь д іт и , і то хлопці
панич, б о він щ ен е знав,щ о блИ зню к`й, то се буде причи-
в хорій уяві панни буваю ть ною розводу. Якв и хочетео-
ш тучні птахи
зприкметами женитися
зім ною , то ваш
живихі штучні Л ю ди, щов и -майстер нехай подбає, щ оби
коиую ть чинности хтивих лю . раз коло разуб у л и близню ки,
дей .
-
хлопці. Ажя к майстер пере-
К оли ви не годні знати, робить ідоробить вас, ви знов
чогол ю д и в ід в а с ж а д а ю т ь , т о п р и й д іт ь д о м е н е . Т оді з р о б й -
ба лихий м айстер робив вас. м о контракті м ій капелянз а .
К олив а сс п а р т а ч и в , т оп о в и -'р а з з в ін ч а є н а с .
нен був додатив а м помічни-
а, котрий розумівб и чого
ю дивід вас хочуть. Р озум и
ю чи, він вас накручував би.
М олодого
ш ляхтича
таке
ж адання незд и в у в а л о , бо він
знав, як то є в голові панни.
Т а він вж е забув, щ от а к е ска.
воА изаболитьі опадаю ть! Я к
к и
" хоче здобути ваш е серце
хочу нахилитися, щоби кого
1
ваш у руку,
п о ц іл у в а т и , то нег о д е н , бо —Л иш е руку іс е р ц е ?!
спина заболить...Я вжев ч е р а Гальш ка гукнула сердито.j
р о б и в .п р о б у .Ях о т ів о б ій м и - Аг о л о в у , н і? Х іб а в ін ... ч о р т
т иі п о ц іл у в а т и д ів к ув ід к о . з н а ,хто він т а к и й ... х іб а ж .с о б і, щ о б ип о з м о з і п о в т о р и -^ч и т ь д р у г ій .В ас з р о б и вя .
ров... Л іпш енек а з а т и , як во- він гадає, щ о мій розум йому.ти таксамо.К оли паннів и д а - кийсь партач. Ідітьд о ліпш о-
я о с к ін ч и л о с я . Д ів к а щ е т е п е р н е п о т р іб н и й ?
крикнула:
. — В их іб а д у м а є т е ,-щ о я
б езодної клепки,я к гадаєте,
щ о я не д о г л я н у р іж н и ц і м іж
тим , щ ов и сперш у сказали,і
щ от е п е р -к а ж е т е ?! Л и ш ев д е -
ч імсходятьсяо б і ваш і, Ь ^р о-1
Став щ ойно нагадувати мови.В більш ости одна пере.
К оли панич стояв безрадно,
не знаю чи, щ о тепер сказати,
промовив бурграф :
Ясна паниоіТ ой панич
н е ш т у ч н и й . Т о `п р а в д ч в и й ж и -
вий ш ляхтич, ійогон е треба
аж накручувати, щ обиз н ь о г о
Т
и
- к о л и їх а в п а с о в и с к о м ,
був добрий муж.
(побачив мене Iвзяв з собою
В и справді ж ивийіп рав-
Д
о
зам кУ
н
а
заступника чури.
дивий
панич? спитала'О ба Д окладно обговорили,
панна.
jino і як їм р о б и т и . Ќ а г у к а л о
Т а ж н ез д е р е в а , п із nop-
м
а
в
п о к л а д и и й г р іш , хоч би
ц е л я н и ! — п а н и ч в ід п о в ів у ж е в ід к л а в ш и
се, щ оза м к о в и й
троха сердито.
Івуй код а в а в й ом у'
зав ід м о л о .
Я кужябуду м атик о -'^У
1 0 4
'к р о п л і, п о р о ш к иі м а.
рисѓьз правдивого чоловіка.'
с т и
;.З а `гроші наймив двох
якв ін , ож енивш исяз і м н о ю
п а
Р У
б к ів
-О дного, щ обип а-
зробиться таким , яким тепер є,РУ
OTiB
?
а
п а с о в и с к у п и л ь -j
и у н а в д в ір с ь к ух у д о б у , д р у г о -
го . щ оби заступав
гром ад.
в ай У м а н я .У с п іш н і б о їЗ т р о -.Б о л ь ш е в и к и п із н іш еП Б В ІД О М -
ляли , щ о„й о г ов и д а л а їм са
лал ю д н іс т ь К и їв щ и н и , в т о м л с -
н а й о г о г р а б у н к а м и ".
Так загинув десьуЧ Р Е З В Н
чайці славний повстанець
герой якого називали„Н А Р О Д -
н імО т а м а н о м К и їв щ и н и ".ІЦ І-
каво відзначити, щ о дуж еС К О
ро після смерти С трука,К О Л И
в ід о м о с т из У к р а їн и , ` В Н А С Л І-
д о к т о д іш н іх к о м у н ік а ц ій ,я к
дум али ,н е м о г л и щ е д ій т иД О
В ід н я , почав виходитиУВ ІД -
н і ф р а н ц у с ь к о юй у к р а їн с ь к о ю
м овою.ч а с о п и с‚‚У к р а їн а " Ц ІЛ -
к о в и т о п р о в о к а ц ій н о г оЗМ ІСТУ,
щ о, очевидячки, малоВ Н Е С Т И
з а к о л о ту р я д и у к р а їн с ь к о їС -
м іг р а ц ії.Н ачолі т о г оЧ А С О П И -
су м ав нібито стояти сам еО Т А
ман С трук,я к и й3 рокиП ІЗН І
ш ез я в и в с я зновун а С Т О Р ІН К А `
м осковського„Д н я ", щ оВ И Х О -
д и ву Б е р л ін і,я к з а їл и йВ О Р О Г
у к р а їн с ь к о ї н е з а л е ж н о с т і!..
М ип е в н і, щ о о с т а н н ій„О Т А
м ай
С трук!' не має
Н ІЧ О Г О
с п іл ь н о г оз іс п р а в ж н ім
С Т Р У
кой,я к и й зм агався самеЗА У К -
р а їн с ь к у „с а м о с т ій н іс т ь "Ія-
когож иттят а подвиги ВЖ Еу -
е ій ш л ивобсяг народньоїГ Е -
р о їч н о їл е г е н д и ,і зб а г а т и л и
р а д и ц ії н а ш о ї в и з в о л ь н о їБ О -
ротьби .
п равда, вонає хибою лиш ев поки воно горяче!
Ќ агукалор о з к а з а в ,щ о в
замку сталося.- 'Б -
Г адаю , щ о справді треба
бий ти , —сказав С теф ан .
Я п ід уз т о б о ю н а к р у ч у -
ватит е б е .
Якн акручувати ?
А так, якп а н н ах о т іл а
н акручувати
т о г о м о л о 'д о г о
яхтича. В озьм у якогоц в я -
ха, встромлю йогов якуд ір уІ
паициряібудув е р т іт и , б у д ь ,
тоби
накручую чи
яку пру.
ж и н ув т в о їм ш т у ч н імт іл і,
Вона тебез н а і#. Готова
теб е спитати, якимс п о с о б о м )
тис т а вМ О ЇМ чурою .
С каж еш , аб оя скаж у, щ о
т в ій ч у р ав д о р о з ів п а вз у т о -
м ійвуйко? Н е хочутакого!Як
н е д іс т а н у ш т у ч н о г о , т оо б ій .
дуся без ж адного!
П анна відвернуласяі щ езла
в а д в е р м и с в о є ї с в іт л и ц і.
В се те,щ о б у р г р а ф в и д ів ін я , п р и в ів й о г о д о ш о п и Й6-
.к у л ь б а ч и в . С тефан сівн а коня
м іється зѓ м ене. Т ой Ќ агукало
Х т о п р ов а с д у м а є ,я с н а "- п о в т о р е н н я п р о м о в и , в о н а ^и в . Т а к о ж д о б р е п р и д и в іт а с я .ір о з к а з а в ч е л я д и .В ід ч е л я д иі п о їх а в . Ќ а г у к а л о в и п е р е д и в
‚(п р и ч и н ут о їмовчанки жени-іЧи ще не маєте якої хиби.Як.почув с еЌ а г у к а л о . В інз а р а з й о г о
П рибігд о зам куіив І
лося,щ о вона вж е задовго ж деІ г р м айстра, щ оби вас переро- чув, вів пов іА їзд іп а н и ч а
_ПО ПППТППЙНиП ЛППиППи .AU9
T.„ n.„ '
л п п„.і., лп nntun^ n
..л
-..Іі -
...
М ІТ ІН Г ИВ ІД Д ІЛ ІВУ .Н .С О Ю З А
. БЕТЛЕГБМ . ПА. Бр. св .Л и м и т р .
в ід .288,п о в ід о м л я є в с іх с в о їхм іс ій `
ви хіпозамісцевих, ш о спеиіяльнміі
м іт ін г в ід б у д е т ь с я 6.ж овтня,в Г О Л І!
пібп о п о л у д н н , вг а л и п р и 3-т ійі
К арбону л ., ву к р .г а л и . П роснтьсх
у с іхч л е н івп р и б у т и на цейм іт ін г , бо
важ ні справи