Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2011 Leo Rashifal Hindi Simha Rashi

2011 Leo Rashifal Hindi Simha Rashi

Ratings: (0)|Views: 1,089 |Likes:
Published by AcharyaShashikant
2011 Leo Rashifal in Hindi, Simha 2011 Rashifal based on Indian Vedic Astrology
2011 Leo Rashifal in Hindi, Simha 2011 Rashifal based on Indian Vedic Astrology

More info:

Published by: AcharyaShashikant on Nov 16, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2011

pdf

text

original

 
 ÍxÉÇW UÉÍzÉ MüÉ  ÍxÉÇW UÉÍzÉ MüÉ  ÍxÉÇW UÉÍzÉ MüÉ  ÍxÉÇW UÉÍzÉ MüÉ  ÍxÉÇW UÉÍzÉ MüÉ  UÉÍzÉTüsÉ  UÉÍzÉTüsÉ  UÉÍzÉTüsÉ  UÉÍzÉTüsÉ  UÉÍzÉTüsÉ 
Published by
76/2 1st Floor Garhi Iskon Temple RoadEast of Kailash New Delhi-110065Website : http://astrobix.com
20112011201120112011
 
2
AstroBix 2011 Hindi Rashiphal - Moon Sign Predictions
 uÉæÌSMü UÉÍzÉTüsÉ YrÉÉ Wæû  uÉæÌSMü UÉÍzÉTüsÉ YrÉÉ Wæû  uÉæÌSMü UÉÍzÉTüsÉ YrÉÉ Wæû  uÉæÌSMü UÉÍzÉTüsÉ YrÉÉ Wæû  uÉæÌSMü UÉÍzÉTüsÉ YrÉÉ Wæû 
AÉqÉiÉÉæU mÉU xÉpÉÏ sÉÉåaÉ AmÉlÉÏ UÉÍzÉTüsÉ eÉÉlÉlÉå Måü ÍsÉL EixÉÑMü UWûiÉå WæÇû. sÉåÌMülÉ, oÉWÒûiÉ MüqÉ WûÏ sÉÉåaÉ CxÉ oÉÉiÉ MüÉå xÉqÉfÉiÉå WæÇû ÌMü uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ  UÉÍzÉTüsÉ Wæû YrÉÉ Wæû. CxÉ ÌuÉwÉrÉ MüÉå xÉqÉfÉlÉå Måü ÍsÉL xÉoÉxÉå mÉWûsÉå rÉWû  eÉÉlÉlÉÉ eÉÃUÏ Wæû ÌMü UÉÍzÉTüsÉ ÌMüxÉ mÉëMüÉU ¥ÉÉiÉ ÌMürÉå eÉÉiÉå Wæû. UÉÍzÉTüsÉ  ¥ÉÉiÉ MüUlÉå Måü SÉå iÉUÏMåü WæÇû LMü cÉlSì UÉÍzÉ xÉå AÉæU SÕxÉUÉ xÉÔrÉï UÉÍzÉ Måü AÉkÉÉU mÉU. cÉlSì UÉÍzÉ xÉå UÉÍzÉTüsÉ ¥ÉÉiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL xÉÉrÉlÉ mÉ®ÌiÉ MüÉ mÉërÉÉåaÉ WûÉåiÉÉ  Wæû eÉoÉÌMü, xÉÔrÉï UÉÍzÉ xÉå UÉÍzÉTüsÉ ¥ÉÉiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL ÌlÉUrÉlÉ mÉ®ÌiÉ MüÉ.AÉqÉiÉÉæU mÉU mȨ́ÉMüÉAÉåÇ AÉæU xÉqÉÉcÉÉU mÉ§É qÉåÇ eÉÉå UÉÍzÉTüsÉ SåZÉlÉå MüÉå  ÍqÉsÉiÉÉ Wæû uÉWû xÉÔrÉï UÉÍzÉ mÉU AÉkÉÉËUiÉ WûÉåiÉÉ Wæû. xÉÔrÉï UÉÍzÉ xÉå UÉÍzÉTüsÉ  eÉÉlÉlÉå MüÐ mÉ®ÌiÉ qÉÔsÉÃmÉ xÉå mÉɶÉÉirÉ SåzÉÉåÇ qÉåÇ mÉërÉÉåaÉ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû. xÉÔrÉï UÉÍzÉ mÉU AÉkÉÉËUiÉ UÉÍzÉTüsÉ MüÉå pÉÉUiÉÏrÉ uÉæÌSMü erÉÉåÌiÉwÉ xÉOûÏMü lÉWûÏÇ  qÉÉlÉiÉÉ Wæû. pÉÉUiÉÏrÉ uÉæÌSMü erÉÉåÌiÉwÉ Måü AlÉÑxÉÉU xÉÔrÉï UÉÍzÉ xÉå TüsÉ ¥ÉÉiÉ  MüUlÉå mÉU mÉËUhÉÉqÉ xÉWûÏ mÉëÉmiÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû ÌMüliÉÑ, mÉËUhÉÉqÉ Måü xÉqÉrÉ qÉåÇ AÇiÉU WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû. CxÉ MüÉUhÉ rÉWû qÉÉlÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû ÌMü xÉÔrÉï sÉaÉpÉaÉ LMü  qÉWûÏlÉå qÉåÇ UÉÍzÉ mÉËUuÉiÉïlÉ MüUiÉÉ Wæû AiÉ: CxÉxÉå xÉÔ¤qÉ TüsÉ MüÐ eÉÉlÉMüÉUÏ  lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ mÉÉiÉÏ Wæû. cÉlSìqÉÉ mÉ×juÉÏ xÉå xÉoÉxÉå ÌlÉMüOû aÉëWû Wæû AÉæU CxÉMüÐ aÉÌiÉ pÉÏ xÉpÉÏ aÉëWûÉåÇ qÉåÇ  iÉåeÉ Wæû. rÉWû LMü UÉÍzÉ xÉå SÕxÉUÏ UÉÍzÉ qÉåÇ 2 1/4 ÌSlÉÉåÇ qÉåÇ cÉsÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû. CxÉÍsÉL cÉlSìUÉÍzÉ xÉå UÉÍzÉTüsÉ ¥ÉÉiÉ MüUlÉå mÉU xÉÔ¤qÉ TüsÉ AjÉÉïiÉ xÉOûÏMü  TüsÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû. uÉæÌSMü erÉÉåÌiÉwÉ Måü AlÉÑxÉÉU eÉÉå UÉÍzÉTüsÉ ¥ÉÉiÉ MüÐ eÉÉiÉÏ Wæû ExÉqÉåÇ  cÉlSìUÉÍzÉ MüÉ WûÏ mÉërÉÉåaÉ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû. cÉlSìUÉÍzÉ xÉå UÉÍzÉTüsÉ ¥ÉÉiÉ MüUlÉå  MüÐ mÉ®ÌiÉ AÉeÉ xÉå sÉaÉpÉaÉ 7000 uÉwÉï mÉÑUÉlÉÏ Wæû. CxÉ mÉ®ÌiÉ xÉå WûÏ  mÉëÉcÉÏlÉ MüÉsÉ qÉåÇ UÉÍzÉTüsÉ ¥ÉÉiÉ ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ jÉÉ.AoÉ xÉå UÉÍzÉTüsÉ SåZÉlÉå xÉå mÉWûsÉå CxÉ oÉÉiÉ MüÐ eÉÉlÉMüÉUÏ mÉëÉmiÉ MüUsÉåÇ ÌMü AÉmÉMüÐ cÉlSì UÉÍzÉ YrÉÉ Wæû. cÉlSì UÉÍzÉ uÉWû UÉÍzÉ WûÉåiÉÏ Wæû ÎeÉxÉqÉåÇ cÉlSìqÉÉ AÉmÉMüÐ MÑühQûsÉÏ qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû. AaÉU AÉmÉ AmÉlÉÏ cÉlSìUÉÍzÉ eÉÉlÉlÉÉ cÉÉWûiÉå  WæÇû iÉÉå 
mÉU eÉÉMüU qÉÑniÉ  CxÉMüÐ eÉÉlÉMüÉUÏ mÉëÉmiÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû.
 
3
AstroBix 2011 Hindi Rashiphal - Moon Sign Predictions
 ÍxÉÇWû UÉÍzÉ MüÐ xuÉpÉÉuÉaÉiÉ  ÍxÉÇWû UÉÍzÉ MüÐ xuÉpÉÉuÉaÉiÉ  ÍxÉÇWû UÉÍzÉ MüÐ xuÉpÉÉuÉaÉiÉ  ÍxÉÇWû UÉÍzÉ MüÐ xuÉpÉÉuÉaÉiÉ  ÍxÉÇWû UÉÍzÉ MüÐ xuÉpÉÉuÉaÉiÉ  ÌuÉzÉåwÉiÉÉLÇ  ÌuÉzÉåwÉiÉÉLÇ  ÌuÉzÉåwÉiÉÉLÇ  ÌuÉzÉåwÉiÉÉLÇ  ÌuÉzÉåwÉiÉÉLÇ 
AÉmÉ xuÉpÉÉuÉ xÉå EixÉÉWûÏ Wæû. ESÉU mÉëM×ü?ÌiÉ Wæû. AÉmÉ qÉåÇ aÉeÉoÉ MüÐ AÍpÉlÉrÉ MÑüzÉsÉiÉÉ  Wæû. mÉUliÉÑ xÉqÉrÉ-xÉqÉrÉ mÉU AÉmÉMüÉå AmÉlÉå aÉÑhÉÉåÇ MüÐ mÉëzÉÇxÉÉ MüÐ ÌuÉzÉåwÉ cÉÉWû WûÉåiÉÏ Wæû.AÉmÉMüÐ rÉÉåarÉiÉÉLÇ mÉëÉåixÉÉÌWûiÉ WûÉålÉå Måü oÉÉS WûÏ ÌuÉMüÍxÉiÉ WûÉå mÉÉiÉÏ Wæû. AÉmÉqÉåÇ lÉåiÉ×?iuÉ  MüÐ ASpÉÑiÉ ¤ÉqÉiÉÉ Wæû. AÉmÉMüÉå AmÉlÉå ¢üÉåkÉ MüÉå SÕU MüUlÉå MüÉ mÉërÉÉxÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL.AÉmÉ xuÉpÉÉuÉ xÉå SìèRû ÌlɶÉrÉÏ Wæû. AÉmÉ qÉåÇ UcÉlÉÉiqÉMüiÉÉ MüÉ pÉÉuÉ Wæû. AÉmÉ mÉÔUå eÉÉåzÉ  Måü xÉÉjÉ MüÉrÉï MüUiÉå Wæû. ÍxÉ®ÉliÉÉå uÉ AlÉÑzÉÉÍxÉiÉ RÇûaÉ xÉå MüÉrÉï MüUlÉÉ AÉmÉMüÐ mÉëuÉ×ÌiÉ  Wæû.AÉmÉMåü ÌlÉhÉïrÉÉåÇ qÉåÇ ÎxjÉUiÉÉ MüÉ pÉÉuÉ UWûiÉÉ Wæû. mÉëåUhÉÉ Måü ÌoÉlÉÉ AÉmÉMåü AÉiqÉÌuɵÉÉxÉ  qÉåÇ MüqÉÏ UWûiÉÏ Wæû. AÉmÉ xuÉpÉÉuÉ xÉå MÑüNû MüPûÉåU Wæû. ÎeÉxÉqÉåÇ MüqÉÏ MüÉ AÉmÉMüÉå mÉërÉÉxÉ  MüUlÉÉ cÉÉÌWûL. AmÉlÉå sɤrÉÉåÇ xÉå AÉmÉMüÉ krÉÉlÉ ÌuÉcÉÍsÉiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ Wæû. ÌuÉcÉÉU MüUlÉå  Måü oÉÉS WûÏ AÉmÉ MüÉåD MüSqÉ EPûÉiÉå Wæû. AÉmÉMüÉå AmÉlÉå xÉqqÉÉlÉ MüÐ ÍcÉliÉÉÇ UWûiÉÏ Wæû. CxÉÍsÉrÉå AÉmÉ mÉÔUÏ ÌlÉ¸É xÉå MüÉrÉï MüUiÉå Wæû.
2011 qÉåÇ ÍxÉÇWû UÉÍzÉ Måü ÍsÉL AÉÍjÉïMü qÉÉqÉsÉå 2011 qÉåÇ ÍxÉÇWû UÉÍzÉ Måü ÍsÉL AÉÍjÉïMü qÉÉqÉsÉå 2011 qÉåÇ ÍxÉÇWû UÉÍzÉ Måü ÍsÉL AÉÍjÉïMü qÉÉqÉsÉå 2011 qÉåÇ ÍxÉÇWû UÉÍzÉ Måü ÍsÉL AÉÍjÉïMü qÉÉqÉsÉå 2011 qÉåÇ ÍxÉÇWû UÉÍzÉ Måü ÍsÉL AÉÍjÉïMü qÉÉqÉsÉå 
 ÍxÉÇWû UÉÍzÉ MüÉ AÉÍjÉïMü pÉÌuÉwrÉTüsÉ - eÉlÉuÉUÏ 2011 xÉå qÉÉcÉï 20112011 Måü zÉÑ qÉåÇ AÉÍjÉïMü MüÉrÉÉåï qÉåÇ uÉÉS- ÌuÉuÉÉS MüÐ ÎxjÉÌiÉ oÉlÉiÉå MüÉqÉ ÌoÉaÉÉQû  xÉMüiÉÏ Wæû. mÉëÌiÉrÉÉåÌaÉrÉÉåÇ MüÐ ÌlÉÌiÉrÉÉåÇ MüÉå mÉUÉxiÉ MüUlÉå Måü E®åzrÉ xÉå AÉmÉ CxÉ AuÉÍkÉ  qÉåÇ mÉëzÉÉxÉÌlÉMü MüÉrÉÉåï qÉåÇ urÉxiÉ UWû  xÉMüiÉå Wæû. xÉÇcÉrÉ qÉåÇ uÉ×?ή CxÉ xÉqÉrÉ qÉåÇ  qÉlS aÉÌiÉ xÉå WûÉåaÉÏ. ÌiÉqÉÉWûÏ qÉkrÉ pÉÉaÉ qÉåÇ AÉmÉMüÉå urÉuÉxÉÉÌrÉMü ¤Éå§É qÉåÇ cÉÉåUÏ, kÉÉåZÉå AÉæU xÉWûrÉÉåÌaÉrÉÉåÇ xÉå qÉiÉpÉåSÉåÇ MüÉ xÉÉqÉlÉÉ  MüUlÉÉ mÉQû xÉMüiÉÉ Wæû. mÉÑÂwÉÉjÉï qÉåÇ uÉ×ή MüUlÉå xÉå AÉÍjÉïMü ¤Éå§É  mÉëoÉsÉ WûÉåaÉÉ. urÉuÉxÉÉÌrÉMü rÉɧÉÉAÉåÇ Måü  MüÉrÉï¢üqÉ oÉlÉMüU xjÉÌaÉiÉ WûÉåiÉå UWåûaÉåÇ. ÌiÉqÉÉWûÏ AliÉ qÉåÇ SæÌlÉMü MüÉrÉÉåï Måü urÉrÉ  oÉRû eÉÉrÉåaÉåÇ. sÉqoÉÏ AuÉÍkÉ ÌMü rÉɧÉÉAÉåÇ  xÉå sÉÉpÉ mÉëÉÎmiÉ Måü rÉÉåaÉ oÉlÉå WÒûL Wæû.AÉÍjÉïMü ÌlÉÌiÉrÉÉåÇ MüÐ MüÍqÉrÉÉÇ AÉmÉMåü kÉlÉ  WûÉÌlÉ MüÐ xÉÇpÉÉuÉlÉÉLÇ oÉlÉÉ xÉMüiÉÏ Wæû.
2011
vkid¢dSfj;j d¢fy;sdS lk gS\
 tkfu;s

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Kumar Kc liked this
Kumar Kc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->