Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
14Activity
×
P. 1
Vulnerability on flooded riverlines in the urban Philippines

Vulnerability on flooded riverlines in the urban Philippines

Ratings: (0)|Views: 2,839|Likes:
Paper by Emma PORIO, Chair Sociology Department, Ateneo University, Philippines / JICA

The Environments of the Poor in the Context of Climate Change and the Green Economy
Making Sustainable Development Inclusive (New Delhi, India: 24-26 November 2010)

This conference is a joint event by ADB and various development partners from donor organizations (ILO, JICA, UNDP/UNEP) research networks (ADBI, EEPSEA, NCAER, SANDEE, TEEB, TERI) and funding facilities and other initiatives (CDIA, GMS-EOC, APCF). In addition, AFD, and DFID and GTZ expressed their interest in participating.
Paper by Emma PORIO, Chair Sociology Department, Ateneo University, Philippines / JICA

The Environments of the Poor in the Context of Climate Change and the Green Economy
Making Sustainable Development Inclusive (New Delhi, India: 24-26 November 2010)

This conference is a joint event by ADB and various development partners from donor organizations (ILO, JICA, UNDP/UNEP) research networks (ADBI, EEPSEA, NCAER, SANDEE, TEEB, TERI) and funding facilities and other initiatives (CDIA, GMS-EOC, APCF). In addition, AFD, and DFID and GTZ expressed their interest in participating.

More info:

Published by: ADB Poverty Reduction on Nov 17, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

06/23/2012

pdf

text

 
^\MFLUHEJMJWZ CF NMCCGLG UJ^LUMJFL_ JF \UEHF TAJMJTTJFL_
 
Lkkh Tcujc
8
Glthuwklfw cn _cojcmciz hfg Hfwauctcmciz_oaccm cn _cojhm _ojlfols- Hwlflc gl Khfjmh \fj~lusjwzEho`iuc|fg Thtlu ncu Ocfnlulfol cf wal %Wal Lf~jucfklfws cn wal Tccu‛- 57+5> Fc~ 5484-Fly Glmaj 
J&Jfwucg|owjcf hfg Khjf Klsshils
_w|gjls cf wal ocfslx|lfols cn nmccgs hfg cwalu omjkhwl oahfil ulmhwlg lnnlowscf ~|mfluheml tct|mhwjcfs mj`l wal |uehf tccu hul ~luz jktcuwhfw ncu ojwz tmhffjfi hfggl~lmctklfw& Jf lhumz B|mz 5441- wal Ycumg Ehf` lswjkhwlg wahw wal Tajmjttjfls mcslsT8< ejmmjcf l~luz zlhu wc gjshswlus lkluijfi nuck nmccgs- alh~z kcfsccf uhjfs- hfgwztaccfs& Wajs hkc|fw ultulslfws hec|w 4&9 tluolfw cn wal iucss fhwjcfhm tucg|ow!IFT*& Jf Cowcelu 544:- Wztaccfs Cfgcz hfg Tltlfi oh|slg h wcwhm cn Tat ?&1 ejmmjcfjf ghkhils hfg Tat 57&1 ejmmjcf
 
jf jkklgjhwl mcssls wc hiujo|mw|ul- njsalujls- hfgnculswuz slowcu !Bcjfw Hsslssklfw cn Cfgcz hfg Tltlfi- 544:*& Wal Tajmjttjfls ilws hfh~luhil cn 54 wztaccfs hff|hmmz hfg jf 544:- Klwuc Khfjmh ylhwalulg 84 swucfiwztaccfs eujfijfi hec|w alh~z uhjfnhmm hfg nmccgs wc wal klwuctcmjs !THIH_H 5484*&Wajs thtlu glsoujels wal scojc+locfckjo ocfgjwjcfs hfg ~|mfluhejmjwjls cn nmccg+tucfl ac|slacmgs hmcfi wal khbcu uj~lumjfls cn Klwuc Khfjmh nmccg tmhjfs& Jf thuwjo|mhu- jwnco|sls cf wal scojhm- locfckjo- hfg tcmjwjohm ocfslx|lfols cn nmccg hfg cwalu omjkhwloahfil+ulmhwlg lnnlows cf wal x|hmjwz cn mjnl cn |uehf tccu ac|slacmgs hfg waljockk|fjwjls& Wal thtlu hui|ls wahw wal scojhm ~|mfluhejmjwz cn |uehf tccu ac|slacmgsjfwluhows yjwa wal locmcijohm#lf~jucfklfwhm ~|mfluhejmjwz !l&i&- mcy+mzjfi hulhs hmcfi uj~lu szswlks- syhktmhfgs#ylwmhfgs- s|esjglfol* cn walju ockk|fjwjls- aljiawlfjfi walflihwj~l lnnlows cn nmccgs hfg cwalu gjshswlus cf walju jktc~lujsalg ocfgjwjcfs& Walsllnnlows hul n|uwalu ocktc|fglg ez uhtjg |uehfjrhwjcf- mho` cn sc|fg tmhffjfi hfggl~lmctklfw- hfg tccu jf~lswklfws jf scojhm ac|sjfi hfg jfnuhswu|ow|ul !l&i&- shfjwhwjcfhfg slyluhil szswlks*& Walsl nhowcus n|uwalu aljiawlf wal lnnlows cn omjkhwl oahfil!l&i&- jfwlfsjwz hfg nulx|lfoz cn wztaccfs hfg nmccgs* cf wal ojwz eloh|sl cn glfsjwz hfgsohml cn wal tct|mhwjcf hfg jf~lswklfws jf~cm~lg&Wal sw|gz hmsc sacylg wahw ~|mfluheml ac|slacmgs ah~l ouhnwlg s|u~j~hmswuhwlijls !khjfmz guj~lf ez lf~jucfklfwhm glkhfgs- hnncughejmjwz- hfg ilfglu*- jfom|gjfih yhwlu+ehslg mjnlswzml wahw hmmcy walk wc hghtw walju ac|slacmg#nhkjmz khfhilklfw hfgmj~lmjaccg wc omjkhwl oahfil& Klhfyajml ecwa mcohm hfg fhwjcfhm ic~lufklfws ah~l hmscjktmlklfwlg sckl hghtwhwjcf tuciuhks wc ”omjkhwl+tuccn‛ ~|mfluheml ockk|fjwjls-jfnuhswu|ow|ul- hfg gl~lmctklfw jf~lswklfws s|oa hs yhwlu gj~lusjcf wloafjx|ls hfgocfoulwjfi uchgs- uljfncuojfi jfnuhswu|ow|ul hfg guhjfhil szswlks& E|w walsl hul khjfmzul+howj~l tuciuhks hs omjkhwl oahfil jss|ls hul fcw jfwliuhwlg jfwc walju |uehf tmhffjfihfg gl~lmctklfw tuciuhks&Wal ulslhuoa njfgjfis jf wajs thtlu tcjfw wc wal ncmmcyjfi |uilfw klsshils hfgwhs`s2
8 Gu& Tcujc js Tucnlsscu cn _cojcmciz hfg Glthuwklfw Oahjukhf& Tmlhsl slfg ockklfws wc2ltcujcDhwlflc&lg|
8
Wal ~jlys lqtulsslg jf wajs thtlu#tulslfwhwjcf hul wal ~jlys cn wal h|wacu!s* hfg gc fcw flolsshujmz ulnmlow wal ~jlyscu tcmjojls cn wal Hsjhf Gl~lmctklfw Ehf` !HGE*- cu jws Echug cn Gjulowcus- cu wal ic~lufklfws walz ultulslfw& HGEgcls fcw i|huhfwll wal sc|uol- cujijfhmjwz- hoo|uhoz- ocktmlwlflss cu ulmjhejmjwz cn hfz swhwlklfw- jfncukhwjcf- ghwh-njfgjfi- jfwlutulwhwjcf- hg~jol- ctjfjcf- cu ~jly tulslfwlg- fcu gcls jw kh`l hfz ultulslfwhwjcf ocfolufjfi wal shkl&
 
8&
Lf~jucfklfwhm gliuhghwjcf cn uj~lumjfl locszswlks ahs jfoulhslg wal ~|mfluhejmjwz cn wal |uehf tccu wc omjkhwl oahfil ahrhugs !nmccgs- swcuk s|uils hfg slh ml~lm ujsl*-hfg jfoulhsjfi walju tc~luwz yajoa n|uwalu ocktuckjsl walju x|hmjwz cn mjnl&
5&
Wal lf~jucfklfwhm hfg scojhm ~|mfluhejmjwjls cn wal |uehf tccu hul n|uwalaljiawlflg ez wal uhtjg |uehfjrhwjcf- ocfilswjcf- hfg mho` cn tuctlu mhfg |sltmhffjfi hfg gl~lmctklfw& Wa|s- |uehf tmhffjfi hfg gl~lmctklfw ah~l wc elsthwjhmmz hfoaculg hfg slfsjwj~l wc locmcijohm+lf~jucfklfwhm glkhfgs cn walsltmhols cu ockk|fjwjls- lstlojhmmz jf~lswklfws jf sm|k |tiuhgjfi#ulslwwmlklfw- scojhmac|sjfi- hfg jfnuhswu|ow|uhm gl~lmctklfw !l&i&- omjkhwl+tuccnjfi jfnuhswu|ow|ul cu iullf jfnuhswu|ow|ul swuhwlijls*&
?&
Yjwa omjkhwl oahfil- walul js h fllg wc ohmjeuhwl#hmjif jf~lswklfws jf ockk|fjwzjfnuhswu|ow|ul- slu~jols- mj~lmjaccg- hfg alhmwa ncu wal tccu yjwa slfsjwj~jwz wc wallocmcijohm+lf~jucfklfwhm ~|mfluhejmjwjls cn hmulhgz gliuhglg uj~lumjfls#ylwmhfgs&7&Jf~lswklfws jf ujs` ulg|owjcf sac|mg el thuw hfg thuolm cn |uehf tmhffjfi hfoaculgcf h sc|fg ockk|fjwz+ehslg#locmcijohmmz+ehslg ujs` khttjfi&
<&
Walul js hf |uilfw fllg ncu h yhwlu slfsjwj~l |uehf glsjif
5
jfom|gjfi walgl~lmctklfw#ulswcuhwjcf cn iullf sthols#jfnuhswu|ow|ul !jfom|gjfi huoajwlow|ul-wloafcmcijls- lwo&* wc ulg|ol nmccg+ulmhwlg ujs`s jf wal nmccg ehsjfs cn Klwuc Khfjmh&
>&
Walul js h oujwjohm fllg ncu hf jfwliuhwlg nmccg ocfwucm tmhf jf Klwuc Khfjmh hfg cwalu jfjwjhwj~ls wc omjkhwl+tuccn wal ojwz yalul e|jmgjfi ocgls#tlukjws k|sw swujowmz jktcslulswujowjcfs jf lf~jucfklfwhmmz ~|mfluheml tmhols&9&Fhwjcfhm |uehf gl~lmctklfw nuhklycu`s k|sw jfwliuhwl omjkhwl oahfilocfsjgluhwjcfs&1&Glolfwuhmjrhwjcf mjkjws wal ulstcfsls cn mcohm ic~lufklfws hs locmcijohm ec|fghujlscn omjkhwl oahfil ic elzcfg tcmjwjohm+hgkjfjswuhwj~l ec|fghujls&
J&
Klwuc Khfjmh hfg wal Lf~jucfklfws cn wal Tccu jf \uehf Ylwmhfg Hulhs
Wal njusw thuw cn wajs slowjcf glsoujels acy wal locmcijohm oahuhowlujswjos hfgthwwluf cn iucywa hfg gl~lmctklfw ah~l khgl Klwuc Khfjmh jfoulhsjfimz ~|mfluheml wcomjkhwl oahfil lnnlows yajml wal slocfg thuw nco|sls cf wal lf~jucfklfwhm hfg scojhm~|mfluhejmjwjls cn wal tccu ockk|fjwjls hmcfi uj~lumjfls#ylwmhfgs& Wal Fhwjcfhm Ohtjwhm Ulijcf !FOU* cu Klwuc Khfjmh ahs h mhfg hulh cn >?>sx|hul `jmcklwlus
-
h slkj+hmm|~jhm tmhjf ncuklg ez wal slgjklfw nmcys nuck walKlzoh|hzhf hfg Khmhecf+W|mmhahf uj~lu ehsjfs jf wal Fcuwa- wal Thsji+Khuj`jfh uj~lu ehsjf jf wal Lhsw !Ehf`cnn 544?*- hfg wal Ylsw Khfihahf uj~lu ehsjf& Wal ojwz js ctlf wcKhfjmh Ehz cf wal Ylsw hfg wc h mhuil mh`l- Mhi|fh gl Ehz- cf wal _c|walhsw& Wa|s-”wal klwuctcmjwhf hulh js h ~hsw guhjfhil ehsjf wahw lqtlujlfols nulx|lfw jf|fghwjcfsnuck c~lunmcyjfi uj~lus hfg swcuk yhwlus wahw ulfglu wal lqjswjfi szswlk cn 
lswlucs
!kcgjnjlg fhw|uhm oahfflms* hfg ohfhms ocfswu|owlg g|ujfi wal _thfjsa hfg Hklujohfocmcfjhm tlujcgs jfhglx|hwl‛ !Mjcfiscf 5444 ojwlg jf Ehf`cnn 544?*& Wal jkthows cn omjkhwl oahfil cf wajs lf~jucfklfwhm ocfwlqw hul ajiamjiawlg ez wal khu`lg slh ml~lmujsl !_MU*- hfg jfoulhsl jf kcfsccf uhjfs- wztaccfs- hfg nmccgs& Kculc~lu- wajslf~jucfklfwhm ocfwlqw jfwluhows jf ocktmlq yhzs yjwa wal thwwlufs cn a|khf howj~jwjls jfwal klwuctcmjs !Tcujc 5484*&
5
Ockkjssjcf ncu Huoajwlow|ul hfg wal E|jmw Lf~jucfklfw- \@
&
5
 
Klwuc Khfjmh js wal olfwlu cn tcmjwjohm- locfckjo- hfg scojc+o|mw|uhm howj~jwjls cn wal fhwjcf& Wal swuhwlijo mcohwjcf ez Khfjmh Ehz hfg wal kc|wa cn wal Thsji Uj~lu mlgwal iucywa hfg gl~lmctklfw cn wal ohtjwhm ojwz& Eljfi flhu h uj~lu hfg h iccg ahuecu khgl tcssjeml wal gl~lmctklfw hfg lqthfsjcf cn wal klwuctcmjs& C~lu wjkl- yjwa mhuiljf+kjiuhwjcf hfg uhtjg tct|mhwjcf iucywa- wal ojwz lqthfglg wc wal s|e|ues- s|uuc|fgjfik|fjojthmjwjls- hfg wc hulhs ujs`z ncu ahejwhwjcf !l&i&- syhktz hulhs- flhu cu hec~l
lswlucs
cu yhwlu ohfhms- hmcfi wal uj~lu cu lhuwax|h`l nh|mw mjfls- lwo&*& Jf ulstcfsl wcwajs uhtjg tct|mhwjcf iucywa- |uehf jfnuhswu|ow|uhm gl~lmctklfw ocfwjf|lg wac|ia fcw cn swhfghugs lqtlowlg ncu h e|uilcfjfi tct|mhwjcf& Wajs js sllf jf wal jfoulhslgjf~lswklfws jf ac|sjfi- ehsjo slu~jols !yhwlu- slyluhil- lmlowujojwz*- hfg jfnuhswu|ow|ul!uchgs- eujgils- nmzc~lu- lwo&*& Yajml mhuil t|emjo hfg tuj~hwl jf~lswklfws wuz wc ctluhwlyjwajf lqjswjfi uli|mhwcuz nuhklycu`s- wal hejmjwz cn wal ic~lufklfw uli|mhwcuz hilfojlswc jktcsl wal e|jmgjfi hfg jfnuhswu|ow|ul swhfghugs js x|jwl ylh`& Wal wlfglfoz wc o|wocuflus hfg ocktuckjsl e|jmgjfi swhfghugs ic mhuilmz |fuli|mhwlg& Klhfyajml- waliucywa hfg lqthfsjcf cn sm|k hfg sx|hwwlu slwwmlklfws ah~l fcw hehwlg& Jf KlwucKhfjmh- khfz e|jmgjfis#jfnuhswu|ow|ul hul e|jmw cf ghfiluc|s hfg ujs`z hulhs !l&i&- flhu wal slhsacul cu nmccg rcfl- |fswheml iuc|fg hfg tucfl wc mhfgsmjgls- lwo&*- yjwac|wtlukjws cu yjwa tlukjws mhuilmz s|stlow&Hec|w h wajug !?8 tluolfw* cn Klwuc Khfjmh‚s mhfg hulh js nmccg tucfl !Ehmmlswlucs544:*- thuwjo|mhumz jf wal ojwjls cn Khfjmh- Fh~cwhs- @hmcc`hf- Khuj`jfh- Thsji- Thwlucs-hfg Whi|ji& Walsl hulhs hul mcohwlg jf mcy+mzjfi rcfls yjwa swu|ow|uhmmz jfnlujcu scjms!Ohehfjmmh 8::>27 ojwlg jf Ehmmlswlucs 544:* hfg s|nnlu s|esjglfol hfg sjmwhwjcf& _cklthuws cn Thwlucs hfg Whi|ji- lstlojhmmz wacsl hmcfi wal uj~lu mjfls- ohf ulkhjf yhwlu+mciilg ncu kcfwas !Ehmmlswlucs 544:*& Kculc~lu- wal mho` cn sc|fg hfg ocfsjswlfw mhfg|sl tmhffjfi ahs hmsc mlhg wc ocktmjohwlg- jflnnjojlfw hfg lqtlfsj~l szswlk cn tlukjwshfg mjolfsjfi kh`jfi mhfg ncu ac|sjfi fcw hnncugheml ncu wal khbcujwz cn wal ojwzulsjglfws !Ehmmlswlucs 544:*&_cojc+locfckjo nhowcus mj`l mhfg |sl tuhowjols- jfnuhswu|ow|uhm gl~lmctklfw-e|jmgjfi swhfghugs#ocgls hfg tuhowjols- |uehf gl~lmctklfw tcmjojls hfg tuciuhks ah~liulhwmz sahtlg wal slwwmlklfw hfg e|jmgjfi thwwlufs cn wal ojwz& Ez jwslmn- wal mho` cn lnnlowj~l jfwluhowjcf hkcfi walsl ncuols hmulhgz uls|mw jf h e|jmw lf~jucfklfw wahw tcslajia ujs`s wc ulsjglfws hfg jfnuhswu|ow|ul hmj`l e|w omjkhwl oahfil ahrhugs ah~l mhuilmzocktc|fglg walju ~|mfluhejmjwjls&\uehf hulhs mj`l Klwuc Khfjmh hul ajiamz ~|mfluheml wc wal lnnlows cn omjkhwloahfil eloh|sl cn wal ajia tct|mhwjcf glfsjwz jf gliuhglg lf~jucfklfws hfgocfolfwuhwjcf cn jf~lswklfws jf jfnuhswu|ow|ul- ulsc|uols- hfg locfckjo gl~lmctklfw&\uehf Tajmjttjfls hooc|fw ncu 9< tluolfw cn wal oc|fwuz‚s locfckjo c|wt|w yjwa KlwucKhfjmh hooc|fwjfi ncu ?? tluolfw cn wal oc|fwuz‚s IGT&Wheml 8& Tct|mhwjcf Iucywa hfg Glfsjwz- Tajmjttjfls hfg Klwuc Khfjmh !8:14+5449*&
 Zlhu TajmjttjflsKlwuc KhfjmhWcwhm TctGlfsjwzTct|mhwjcf, _ahul wcWcwhm TctGlfsjwz8:14
71-4:1-7>4878<-:5>-44485:-<><
8:1<
<7->>1-??58>8>-:75-5478?88-54>
8::4
>4-94?-54>8919-:71-?:58?85-1?4?

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->