P. 1
НАУЧИМО СЕ МОЛИТВИ

НАУЧИМО СЕ МОЛИТВИ

Ratings:
(0)
|Views: 179|Likes:
Митрополит Антоније Блум
Митрополит Антоније Блум

More info:

Published by: ДУХОВНИК БИБЛИОТЕКА on Nov 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2014

pdf

text

original

 
TIĊ C CQCK ONkL[L
Pcyąni divibi c ecjlrql elrtcpcjlrg vytcŧoch Gnrcnlkg -Djyeg,* tg{yei vi* niptibvrgqjkgky $vlvriegrvol oytv c ecjlrql$* kit ki rgoc niŧrc niechyĈi. Cni vy* pti vqihgry* bg dl pcechji ąlrgcfy ockl žijl
bg ptlvrypl ecjlrqince žlqcry bg l{dihni {geoi jgžni
elvrloi l vpcjkgŧnki cdtibncvrl* l bg hg ngyąi rti{qinck velvjincvrl ecjlrqi l ecjlrqinchžlqcrg* cbhcqctnck lvotincvrl l mtgdtce rtgžinky vcpvrqini bydlni hbi ki kiblnc echyĈi
vtivrl vi vg Dchce ŵlqle. Cqi divibi vi ŧrgepgky ng cvncqy gyblc%{gplvg ri {dch
rchg ąyqgky vqi cvcdincvrl jląnch l žlqch hcqctg ypyĈinch nipcvtibnc vjyŧgcfleg.
 ŵLQCR L ECJLRQG VY KIBNCvgbtžgk ŵlqcr l ecjlrqg vy pcrpync nicbqcklql. ŵlqcr di{ ecjlrqi ki žlqcr ockie nibcvrgki nkihcqgngkqgžnlkg blein{lkg. Rc ki žlqcr $pcqtŧnl$* di{ bydlni* žlqcr y bqi blein{lki ptcvrctg lqtieing. Rc ki žlqcr ockl vi {gbcqcjkgqg qlbjklqle* ockl vi {gbcqcjkgqg ngŧle djlžnkle* gjl
djlžnkle ogc pckgqce y al{ląoce velvjy* djlžnkle
y ockie ni crotlqgec vqy nil{eitncvr l
qiąncvr nkihcqi vybdlni. [ngągk ecjlrqi ki y rcei bg vi vgele žlqcrce crotlki l yrqtbląlnkinlfg bg vqi leg blein{lky qiąncvrl l bg vqi leg eity divocngąncvrl. Vqir y ockiežlqlec nlki di{dcžnl vqir. El hg vgel ąlnle
c ptcagnle* gjl ki cn y vqckck vyŧrlnl l{gŧgc l{
tyoy Dcžlklm* nkihg Dch qcjl. Nkihcqg fing y Dcžkle cąleg ki žlqcr l vetr NkihcqchKiblnctcbnch Vlng l ecjlrqg vqibcąl bg el rc {ngec* bg {ngec bg vy vqgol ącqio lvqgog vrqgt coc ngv y{qlŧinl y cąleg Dcžkle
; bg lm Cn qcjl l bg nge cnl rlei pcvrgky
btghcfinl. Ni ecjlrl vi {ngąl cvrgqjkgrl Dchg l{qgn htgnlfg vqihg ŧrc pcvrckl* l ni vgecNkihg* nihc l vqi cnc ŧrc Cn {ngąl {g vqir ockl ki vrqctlc* {g cqgk vqir y ockie žlqlec.Ċivrc nge vi ąlnl bg ki riŧoc yvojg
blrl žlqcr l ecjlrqy. Rc ki {gdjybg* pcrpyng {gdjybg.
Cng ptclvrląi l{ ngŧi pchtiŧni ptibvrgqi l c žlqcry l c ecjlrql. Vegrtgec bg vi žlqcr
vgvrckl y rcei bg vrgjnc dybiec y nioce pcvjy* g ecjlrqg y rcei bg vi nihbicvgelec l {gdctgqlec ng vqi l ng djlžnkih l ng vlrygflky y ockck vi ogc jkybl ngjg{lec. G
rc nlki rgąnc. Rc ki ojiqirg l ng žlqcr l ng vgey ecjlrqy.Bg dl vi ngyąlc ecjlrql ącqio pti vqihg rtidg bg vi ngyąl bg dybi vcjlbgtgn vg ąlrgqcejkybvoce tigjncŧĈy* vg ąlrgqce tigjncŧĈy ącqiocqi vybdlni l
vybdlni fijch vqirg l bg
 ki bc otgkg ptiy{ei ng vidi. Y cqcei ki vyŧrlng ąlng ockl ki Dch cvrqgtlc yCqgpjcĈinky. Y rcei ki vqg pyncrg cnchg ŧrc ng{lqgec {gvrypnlŧrqc. Cdląnc ecjlrqyvmqgrgec ogc yąrlqc pcbviĈgnki Dchg ng cnc ŧrc ki Cn {gdctgqlc bg yąlnl.
Y
vrqgtncvrl* pgo* cng vi vgvrckl y rcei bg vi ngąlnl octgo ockl Ĉi ngv vrgqlrl y vge finrgt rtghląni vlrygflki* octgo ockl Ĉi dlrl vjlągn octgoy Mtlvrg Ockl ki kibnce {gyqio pcvrgcącqio. Ectgec ngąlnlrl octgo ockl Ĉi ngv vrgqlrl y finrgt vlrygflki l{ oc
 ki qlŧi nloybg
niĈiec ecĈl bg l{gėiec. MtlŧĈgnvog* Mtlvrcqg vcjlbgtncvr ki lvrcqtieinc yveitingog bqg vyptcvrgqjking pcjg; cqgpjcĈinl Mtlvrcv* lvrlnlrl Ċcqio l lvrlnlrl Dch ki bc otgkgvcjlbgtgn vg ącqioce ogbg vi ącqio y vqce htimy cdtgĈg Dchy l bc otgkg
ki vcjlbgtgn
vg Dchce ogbg vi Cn cdtgĈg ącqioy. Cqg bqcvrtyog vcjlbgtncvr ąlnl bg vec yl{qivnce velvjy ryėl cdieg rgdctleg* g lvrcqtieinc kiblnvrqinl vg cdg rgdctg. Ycqcei ki vyŧrlng vlrygflki y ockck vi MtlŧĈgnln ngjg{l.TiĈl Ĉiri; $Pg ŧrg bg vi tgbl3$ Bgoji* ecjlrqg vi tgėg l{ bqg l{qctg; ljl ki rc ngŧgyvmlĈing {gblqjkincvr Dchce l bijleg Dcžkle; ngŧle djlžnkle l vqirce ockl ngv cotyžykidi{ cd{ltg ng vqi nkihcqi vinoi* ljl ki rc cviĈgnki ngŧi* g ngtcąlrc ryėi rtghląncvrl.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Stankovic Snezana liked this
Ana Bogdanovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->