Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
finitismefinaal

finitismefinaal

Ratings:
(0)
|Views: 11|Likes:
Published by Karim Zahidi

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Karim Zahidi on Nov 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2010

pdf

text

original

 
STRIKT FINITISME EN DE WISKUNDIGE PRAKTIJKKarim Zahidi
1. Inleiding
1
 In deze reactie op Van Bendegems verdediging van het strikt finitisme wil ik mij concentreren op devraag in hoeverre deze filosofische stroming in staat is om de bestaande wiskundige praktijk teinterpreteren. Ik ben er namelijk van overtuigd dat een filosofie van de wiskunde zich niet alleenmoet buigen over de grondslagen ervan, maar eveneens moet in staat zijn om de wiskundigepraktijk op een adequate manier te interpreteren. Van Bendegem is er zich van bewust dat er heelwat weerstand bestaat ten opzichte van het finitisme omdat het schijnbaar de wiskundige praktijk herleidt tot een triviale bezigheid. Zoals hij terecht opmerkt, aan de hand van hetboekhouderssmodel
2
,is deze opvatting zeer misleidend. Een strikt finitistische filosofie van dewiskunde hoeft niet te leiden tot een dergelijke denigrerende kijk op de wiskundige praktijk. Maar,ik denk dat de terughoudendheid van wiskundigen en filosofen ten opzichte van het strikt finitismeop een diepere oorzaak berust. Ik vermoed dat het veeleer gaat om een terechte angst datbelangrijke delen van de wiskunde door het strikt finitisme naar de schroothoop zullen wordenverwezen. Ik zal in wat volgt, aantonen dat deze vrees inderdaad terecht is: het strikt finitismeimpliceert een revisionistische kijk op de wiskunde.
2. Klassieke stellingen in het licht van het strikt finitisme
Zoals hierboven reeds werd aangestipt, is Van Bendegem er zich van bewust dat wiskundigen enfilosofen zeer terughoudend zijn tegenover het strikt finitisme. Om deze terughoudendheid teoverwinnen, probeert hij aan te tonen dat onder het puriteinse uiterlijk van het strikt finitisme eenliberale inborst schuilt. Dit doet hij door een strikt finitistische lezing van de oneindigheidsstellingvoor priemgetallen en het bewijs ervan te geven. Dit is geruststellend voor de wiskundige: alhoewelhet schijnbaar gaat om een resultaat waarin het begrip oneindigheid een centrale rol speelt, is het,mits herinterpretatie, toch perfect aanvaardbaar binnen het raamwerk van het strikt finitisme. Deuitspraak ‘er zijn oneindig veel priemgetallen’ kan vertaald worden als: ‘voor elk getal
n
dat kanworden geconstrueerd, en zodat ook 
n!+1
kan worden geconstrueerd, kan er een priemgetal
 p
worden geconstrueerd dat gelegen is tussen
n
en
n!+1’
. Dit laatste is een perfect legitieme uitspraak binnen het strikt finitisme. De herinterpretatie van de oneindigheidsstelling sluit naadloos aan bij deklassieke interpretatie. De conclusie lijkt dus te zijn dat wiskundigen zich geen zorgen moetenmaken. Het op het eerste zicht revisionistische karakter van het strikt finitisme lijkt veel minderdrastisch te zijn dan we wel zouden denken.De vraag stelt zich echter of alle gangbare wiskundige uitspraken
3
even makkelijk teinterpreteren en te legitimeren zijn binnen het strikt finitisme. Ik denk dat het antwoord hieropnegatief moet zijn. Dat de strikt finitistische herinterpretatie vlekkeloos verloopt voor deoneindigheidsstelling voor priemgetallen heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er in hetklassieke bewijs een bovengrens wordt gegeven voor het vinden van het volgende priemgetal.Maar, vele belangrijke stellingen uit de wiskunde ontberen een dergelijke structuur. Kijkenwe bijvoorbeeld naar een stelling die qua formulering dicht aanleunt bij de oneindigheidsstellingvoor priemgetallen: Dirichlets dichtheidsstelling. De vereenvoudigde versie van deze stelling zegthet volgende: zij
a
en
b
twee natuurlijke getallen die geen priemfactoren gemeenschappelijk hebben
4
, dan bevat de rekenkundige rij
a, a+b, a+2b,a+3b,...
oneindig veel priemgetallen. Dezestelling is een uitbreiding van de klassieke oneindigheidsstelling (stellen we
a=b=1
dan verkrijgenwe het klassieke resultaat) en wordt beschouwd als
n van de grondstellingen van de (analytische)getaltheorie. Deze stelling heeft dezelfde structuur als de klassieke oneindigheidsstelling: beidedoen een uitspraak over het aantal priemgetallen binnen een oneindige verzameling. De verschillen
1
Ik wil graag Gunther Cornelissen, Michiel De Smet en Jan Van Geel bedanken voor huncommentaren op een eerdere versie van dit artikel.
2
Zie
Van Bendegem (2010:16-17)
3 Met ‘gangbare wiskundige uitspraken’ verwijs ik naar wiskundige uitspraken of stellingen die binnen de wiskunde worden beschouwd als fundamenteel en belangrijk voor de discipline.4 D.w.z. dat er geen priemgetal bestaat dat zowel
a
als
b
deelt.
 
in gebruikte bewijstechnieken tussen beide stellingen zijn immens: terwijl de klassiekeoneindigheidsstelling enkel gebruik maakt van elementaire rekenkunde, moet voor Dirichletsdichtheidsstelling een arsenaal aan analytische technieken worden ingezet.
5
Belangrijker is echterdat het bewijs van Dirichlets dichtheidsstelling geen informatie geeft over het spreidingspatroon vande priemgetallen in de rekenkundige rij. In tegenstelling tot het bewijs van de klassiekeoneindigheidsstelling, geeft het bewijs van Dirichlets stelling geen bovengrens die aanduidt hoeverwe moeten gaan om het volgende priemgetal te vinden. Dit betekent dat Dirichlets stelling, integenstelling tot de klassieke oneindigheidsstelling voor priemgetallen, niet kan geformuleerdworden zonder een beroep te doen op de notie oneindigheid. Anders gezegd, Dirichletsdichtheidsstelling kan niet worden genterpreteerd binnen een strikt finitistisch kader.Ik denk dat bovenstaand voorbeeld aantoont niet alle gangbare wiskundige uitsprakenkunnen worden gencorporeerd binnen het strikt finitisme. Dit impliceert op zijn beurt dat het striktfinitisme een radicaal andere wiskunde behelst, waarin de wiskundige wel degelijk een aantal vanzijn geliefkoosde stellingen zal moeten missen. Strikt finitisme leidt tot een radicaal revisionistischevisie op wiskunde.
3. Bewijsmethodes
Dat het strikt finitisme een radicale revisie op de wiskunde als discipline impliceert, kan ook worden gellustreerd door te kijken naar de bewijsmethodes die binnen de wiskunde wordengebruikt. Ook hier is Van Bendegems geruststellende voorbeeld van de priemgetallenstellingmisleidend. Immers, het bewijs van de priemgetallenstelling, maakt enkel gebruik van eenvoudigerekenkundige principes, die makkelijk in het strikt finitistisch kader kunnen worden ingepast. Maar,er zijn verschillende belangrijke resultaten uit de getaltheorie en eindige combinatoriek die enkelbewijsbaar zijn aan de hand van technieken die ver buiten het interpretatiekader van het striktfinitisme vallen. Het
graph minor 
theorema (een belangrijk resultaat binnen de theorie van eindigegrafen) is een voorbeeld van een stelling die enkel handelt over eindige objecten waarvan het bewijsniet binnen de Peano rekenkunde kan worden uitgevoerd (zie Friedman (1987)).
6
Dit betekent datde bewijsmethodes steunen op oneindige wiskundige objecten die de oneindigheid van denatuurlijke getallen ver overstijgen. Hieruit volgt dat deze bewijsmethodes onmogelijk kunneningepast worden in een strikt finitistisch kader. De hoop dat er een werkbare strikt finitistischewiskunde kan worden ontwikkeld, lijkt hiermee de grond te zijn ingeboord. Immers, indien definitistische wiskunde er niet in slaagt om interessante resultaten over eindige objecten teincorporeren, welke hoop kan er dan nog zijn om domeinen zoals de topologie, de studie vandifferentieerbare variteiten, Grothendieck cohomologie, e.d. te ‘vereindigen’?
4. Het gebruik van computers
Laat ik tot slot een ander belangrijk element van de wiskundige praktijk aanhalen: het gebruik vancomputers binnen de wiskunde. Alhoewel Van Bendegem dit element niet expliciet thematiseert, zithet toch verborgen in een voorbeeld dat hij zelf aanhaalt, namelijk de zoektocht naar het grootstepriemgetal. Het grootste, bekende priemgetal is 2
43112609
-1. Volledig uitgeschreven in decimalenotatie telt dit getal 12.978.189 cijfers.
7
Gelet op de enorme omvang van dit getal, zal het niemandverwonderen dat de zoektocht naar steeds grotere priemgetallen niet gebeurt met behulp van pen enpapier, maar wel aan de hand van computers. Maar, waarom zouden we de computeralgoritmes diedergelijke megagetallen uitspuwen, vertrouwen? Tenslotte heeft geen enkele mens ooit de
5 Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat deze analytische technieken kunnen wordengeformaliseerd binnen Peano rekenkunde. Dit is echter niet meer het geval voor veralgemeningenvan Dirichlets dichtheidsstelling.6 Er wordt niet enkel aangetoond dat het huidige bekende bewijs niet binnen het raamwerk van dePeano rekenkunde past, er wordt aangetoond dat elk mogelijk bewijs van deze stelling moet steunenop bewijstechnieken die buiten de Peano rekenkunde vallen.Voor analoge resultaten die aantonendat bewijsprincipes, die handelen over (zeer) oneindige verzamelingen, noodzakelijk zijn om destructuur van eindige wiskundige objecten te analyseren verwijs ik naar Friedman(1998))7
De grootte van het computerbestand waarin de volledige decimale expansie van dit getal isopgeslagen, bedraagt 7,13 megabytes. Het kan opgehaald worden vanophttp://prime.isthe.com/chongo/tech/math/prime/m43112609/prime-c-e.html

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->