Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kompresory II

Kompresory II

Ratings:
(0)
|Views: 2,972|Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2015

pdf

text

original

 
252
4. CHLADIVOVÉ KOMPRESORY– pokra
č
ovanie
Ing. Marián Blaha, CSc., Dr. Tibor Blaha, Ing. Peter Blaha,Ing. Štefan Borbély, Danfoss Compressors, Zlaté Moravce
4.3.3 KRITÉRIUM HLU
Č
NOSTI KOMPRESOROV
 
Č
asto je kompresor umiestnený v priestoroch s trvalou alebo do
č
asnou prítomnos
ť
ou
ľ
udí/napr. chladni
č
ky a mrazni
č
ky pre domácnos
ť
/. Toto kritérium je dnes jedno z najdôležitejších pre posudzovanie kvality kompresorov.Preto o hlavných zdrojoch hluku, cestách jeho šírenia, spôsoboch merania hlukua znižovania hluku pojednáme v priebehu kapitoly 4.
4.3.4 KRITÉRIUM OPOTREBENIA KOMPRESOROV
č
asti kompresorov musia by
ť
zhotovené z odolného materiálu proti opotrebeniua niektoré sú
č
asti trecích dvojíc sa za tým ú
č
elom tepelne spracovávajú, aby kompresorydosahovali
č
o najvyššiu životnos
ť
.Aj túto problematiku preto rozoberieme v priebehu kapitoly 4, hlavne pri požiadavkách namateriály sú
č
astí kompresorov.
4.4 TLAKY, SILY A MOMENTY NA HNACÍ MECHANIZ-MUS, VYVAŽOVANIEA ZOTRVA
Č
NÍK PIESTOVÉHO KOMPRESORA4.4.1 TLAKY A SILY A MOMENTY
Hnací mechanizmus piestových kompresorov s priamo
č
iarym vratným pohybom piesta je vystavený vysokému namáhaniu. Jeho namáhanie spôsobujú:
 
 
 primárne sily, ktoré sú odvodené z rozdielu tlakov plynného chladiva pôsobiacich na
č
elo piesta
 p
a spodnú stranu piesta
 p
0
- z priestoru k 
ľ
ukovej skrine
 
 
sila od magnetického
ť
ahu statora elektromotora pri polohermetickýcha hermetických kompresoroch /pri otvorených kompresoroch táto sila nevystupuje/
 
 
zotrva
č
né sily jednotlivých
č
lenov hnacieho mechanizmu
 
 
trecie sily.
 
Tlaky a aj sily na piest /primárne sily/ sú závislé na režime práce kompresorav chladiacom zariadení, a závisia na vyparovacích a kondenza
č
ných teplotách, pri ktorýchkompresor pracuje. Kompresory sú dimenzované pre rozsah vyparovacích teplôt HBP,MBP, resp. LBP, teplotu okolia kompresora a taktiež pre teploty ochladzovacej látkykondenzátora.Pri výpo
č
te sa vychádza z najvä
č
šieho rozdielu tlakov (
 p
p
0
 )
na piest kompresora.Vzniklé sily sú zachytené ložiskami k 
ľ
ukového hriade
ľ
a a
sú vyvážené vo vnútri
 
kompresora.
Pri ustálenom prevádzkovom stave proti sile
 p
na piest s priemerom
 D
pôsobí sila
 otá
č
avého momentu
 M 
ľ
ukového hriade
ľ
a na polomere k 
ľ
uky
r.
Sila na piest sa vypo
č
íta pod
ľ
a vz
ť
ahu:
 p
= (p
–p
0
 ). S 
/N/ /108/kde:
 S -
 je plocha piesta,
 
S =
4
2
 D
 
 
/m
2
/
 D – 
 priemer piesta /m/
 
253
Z maximálnej sily na piest
 pMax 
/ pri pracovnom režime pri maximálnom rozdiele tlaku/sa vypo
č
ítajú reakcie v hlavnom
 RAMax 
a ved
ľ
ajšom ložisku
 RBMax 
hriade
ľ
a kompresora.Pomocou nich a pomocou maximálnej sily na piest
 pMax 
sa robí dimenzovenie ložísk hriade
ľ
a a ojni
č
ného ložiska kompresora. Sila, za
ť
ažujúca ojni
č
né ložisko je totiž približnerovnaká ako sila
 pMax 
, pretože uhol vychýlenia ojnice po dobu výtlaku je takmer nulový.Potom tlaky v hlavnom, pomocnom a ojni
č
nom ložisku kompresora vypo
č
ítame zo vz
ť
ahov:
 p
h
=
hh RBMax
 F 
 
(MPa) (109)
 p
v
=
vv RAMax
 F 
 
(MPa) (110)
 p
voj 
=
vojvoj pMax
 F 
(MPa) (111)kde:
h
 , l 
h
– 
 priemer a d
ĺ
žka hlavného ložiska (mm)
v
 ,l 
v
– 
 priemer a d
ĺ
žka pomocného ložiska (mm)
 
voj 
 , l 
voj 
- priemer a d
ĺ
žka ve
ľ
kého ojni
č
ného ložiska (mm)Obvodová rýchlos
ť
v ložiskách:
v =
60..
n
 
 
(m/s) (112)Vhodnos
ť
navrhnutého ložiska sa posudzuje pod
ľ
a hodnoty sú
č
inu tlaku a rýchlosti:
 p.v
(113)
Sila od magnetického
ť
ahu statora
m
závisí od d
ĺ
žky statorového paketu, od priemerurotora, od výslednej maximálnej vôle medzi statorom a rotorom /pri nevystredení statora, resp. jeho posunutí pri malých hermetických kompresoroch/, hádzavosti rotora a od magnetickejindukcie v atmosfére daného chladiva. Pri montáži motora v kompresore sa vyžaduje, abystator a rotor boli sústredné a aby bola rovnomerná medzera medzi nimi po celom obvode.Rovnomernos
ť
medzery by sa nemala naruši
ť
pri preprave kompresorov, pri manipulácii snimi, ani pri montáži kompresorov do chladiaceho zariadenia.V našich úvahách predpokladáme, že máme kompresor s minimálnou
ľ
ouv ložiskách, s rovnomernou
ľ
ou medzi statorom a rotorom a minimálnou hádzavos
ť
ourotora. Preto vplyv magnetického
ť
ahu statora v
ď
alšom neuvažujeme.
Zotrva
č
né sily /sekundárne sily/
 
pôsobia smerom navonok 
a
musia sa zachyti
ť 
základmikompresora.
 
 Zotrva
č 
né sily závisia od hmotnosti
č 
lenov hnacieho mechanizmu, od polomeru
ľ 
uky
r,
uhla pooto
č 
enia k 
ľ 
uky
α
a od po
č 
tu otá
č 
ok 
n
/resp. od uhlovej rýchlos
ť 
ω
 )
.
 Kompresory so štvorpólovým elektromotorom dosahujú otá
č
ky n = 1450 min
-1
,s dvojpólovým elektromotorom 2900 min
-1
pri frekvencii elektrického prúdu 50 Hz, resp. pre60 Hz el. sie
ť
sú na trhu k dispozícii dvojpólové kompresory s otá
č
kami 3520 min
-1
. Priotvorených kompresoroch s reme
ň
ovým pohonom spodná hranica otá
č
ok je 500 min
-1
, kedy jeuž zabezpe
č
ené mazanie kompresora.Zotrva
č
né sily sú:
 
od posuvných hmôt a
 
od rota
č
ných hmôt (nazývajú sa tiež odstredivé zotrva
č
ná sily).
 
254
Jednovalcový kompresor
 Primárne sily
Primárne sily sily z tlakov na piest a zotrva
č
né sily sú znázornené na schéme jednovalcového kompresora, obr. 165.
 
Sila na piest
 p
sa rozkladá v piestnom
č
ape
 
na silu v smere ojnice
oj 
a na tlakovú siluna k 
ĺ
znu plochu valca
n
.Sila v smere osi ojnice
oj 
pôsobí taktiež v
č
ape k 
ľ
ukovéhohriade
ľ
a a pôsobí jednak na ojni
č
né ložisko a taktiež na hlavnéložisko. V
č
ape k 
ľ
uky sa rozkladá na tangenciálnu silu
 
a radiálnu silu
. Tangenciálna sila
je reak 
č
ná sila na otá
č
avúsilu z pohonného krútiaceho momentu
 M 
. Radiálna sila
  pôsobí priamo na hlavné ložisko jednovalcového kompresora.Ak sa vynesie tangenciálna sila po celom obvode k 
ľ
ukovejkružnice, potom dostávame dôležitý diagram tangenciálnych síl.
Obrázok 165
Sily, pôsobiace na hnací mechanizmus jednovalcového piestového kompresora s
 priamo
č 
iarym
 vratným pohybom piestu.
 Legenda k obrázku 165: p=p
– p
0,
rozdiel tlakov nad piestom a pod piestom p
–tlak nad piestom
kondenza
č 
ný tlak * p
0
–tlak pod piestom
vyparovací tlak ** F 
 p
– sila na piest S plocha piesta F 
n
– sila na stenu valca F 
oj
– sila v osi ojnice F 
– tangenciálna sila F 
 – radiálna sila F 
tr 
– trecia sila, odvodená od sily na stenu valca F 
n
l – vzdialenos
ť 
ok ojnicer – polomer k 
ľ 
uky
ω
– uhlová rýchlos
ť 
 
α
– uhol pooto
č 
enia k 
ľ 
uky
 λ
= r/l – ojnicový pomer  Poznámka:* V prípade, že sa zanedbajú tlakové straty vo výtla
č 
nom potrubí ** V prípade, že sa zanedbajú tlakové straty v sacom potrubí 
Trecie sily
Od sily piestu na valec
n
vzniká trecia sila, ktorá spolu s trecou silou v piestnom
č
ape,ojnici a ložiskách hriade
ľ
a vytvára sumárna trecia sila
tr 
.
Trecia sila od posuvných hmôt
sa vypo
č
íta pod
ľ
a vz
ť
ahu /L9/:
trpos
= (0,6 – 0,7)
ic N 
 str 
 
(N) (114)kde:
 N 
tr 
- výkon spotrebovaný trením (W)
i
- po
č
et valcov ( - )
c
 s
- stredná piestová rýchlos
ť
pod
ľ
a vz
ť
ahu (19) (m/s)
 
F=S . p
 p
n
o
 p
βα ω
l          
o

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
stevosss liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->