Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5462, 17.11.2010]

Dnevni avaz [broj 5462, 17.11.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 612|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2011

pdf

text

original

 
Nade su nam za boljim `ivotom u miru i slozi, a muke su nam siroma{tvo i neizvjesnost
Oko 48 postona{ih ro|aka, prijatelja i kom{ija na rubu su siroma{tva
Sve~ano ju~er bilo u cijeloj BiH
La`na obe}anja
o donacijama
^lanice Udru`enja „@ene za `enu“: Poni`enja za deset ameri~kih dolara
C
entralna sve~anost po-vodom Kurban-bajra-ma odr`ana je ju~er uGazi Husrev-begovojd`amiji u Sarajevu. Bajram-na-maz je imamio i hutbu odr`aoreisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Ce-ri}. Sino} je odr`an i tradicio-nalni bajramski prijem na Fa-kultetu islamskih nauka.Reis Ceri} je u svom govorupozvao mladu generaciju da vje-ruje u Boga i da se pouzda u se-be, svoj vrijedni rad i svoje pro-vjereno znanje, dodav{i da jesve ve}i jaz izme|u sve manjegbroja imu}nih i sve ve}eg brojasiroma{nih.
Strane 2, 3 i 4.
BAJRAM
Reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri}
2164'$01,'&+0568174#<.++6156+0#'&1/18+0'
Sarajevo: Veliki broj vjernika bajram-namaz klanjao je u Gazi Husrev-begovoj d`amiji 
(Foto: Jasmin Brutus)
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 17. 11. 2010.
Sarajevo
Godina XVI
Broj 5462
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Prevare:@ene iz Male{i}a kod Gra~anice
SAFET SU[I]
Tra`it }emosankcije zaBegovi}a
   6   5 .  s   t  r .
Glumci:Alma Terzi} nakon snimanja filma
AN\ELINA \OLI JEODLI^NA REDITELJKA
Neodgovornost:Novo odlaganje sjednice
BORCI OSTALI BEZNAKNADA ZBOGMUJEZINOVI]A
 24. str.
   9 .  s   t  r  a  n  a
Tenderi:Manipulacije Direkcije za autoceste
DR@AVNABANKA NE MO@E
UPRAVLJATI NOVCEM ZA AUTOPUT
27
10. strana
   6 .  s   t  r  a  n  a
 
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Ministar Vidovi} ispunio svega~etiri zadatka za devet mjeseci
 Jesu li ispunili uzimanje narodnih pa-ra: 100 posto! Malo rade, ali me zanima koim nare|uje, kontrolira ih i kome su odgovorni. Ni u jednom gla-silu nisu se udostojili ni parlament, ni vlada, ni ministri da po-dnesu izvje{taje o svom radu. To narodu treba polo`iti: on ih jebirao ne da uzimaju novac, ve} da rade.
(Savatije Savovic)
PORTAL - komentar dana
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,17. novembar/studeni 2010.
2
Had`ije obavljaju iposljednje obrede
U ponedjeljak i tokom no}i sponedjeljka na utorak had`ije izBiH zajedno sa ostalim muslima-nima koji su do{li iz svih krajevasvijeta boravili su na Arefatu, {to jeglavni temelj had`a.- Boravili smo i na Muzdelifi iMini, a nakon simboli~nog bacanjakamen~i}a ili kamenovanja {ejtana,izvr{en je jo{ jedan obred had`a,skra}ivanje kose. Na taj na~in je oba-vljen prvi dio had`ijskih obreda.Had`ije iz BiH su danas (ju~er)imale sastanak i konstatirali smo daje ovogodi{nji had` bio najuspje{ni-ji, bez nekih te`ih problema - rekaonam je Nazif Garib, vo|a had`ija izBiH koji putuju kopnom.Kako nam je rekao, jedan odhad`ija iz na{e zemlje je do`ivioinfarkt, nakon ~ega je smje{ten ubolnicu u Medini, a potom je pre-ba~en u Meku u organizaciji Mini-starstva had`a Saudijske Arabije.Stanje ovog had`ije je stabilno iobrede }e mo}i izvr{iti do kraja.- Had`ije }e tokom no}i s uto-rka na srijedu i prijepodneva u sr-ijedu (danas) obaviti posljednji te-melj had`a, a to je glavni tavaf had`a, obilazak oko Kabe, ~ime }ei definitivno had`ijski obredi bitizavr{eni - ka`e Garib.Prvi konvoj had`ija koji putu-je kopnom, a krenuo je iz Tuzle, usubotu bi trebao krenuti nazad zaBiH, dok }e u nedjelju ujutro kre-nuti drugi konvoj koji je prema Sa-udijskoj Arabiji oti{ao iz Sarajeva.Had`ije koje putuju avionom uBiH krenut }e 22. novembra, a svibi trebali sti}i najkasnije 25. nove-mbra.
 E. G.
OBI^AJI
Tradicija klanja kurbana prenosi se generacijama
@rtva se prinosi za nafaku
Moji stari su to radili i nau~ili mene, sada ja isto u~im svoju djecu, ka`e MuhidinKaraka{
Obi~aji u porodici Duvad`ija ne mijenjaju se ve} 400 godina
Kako to nala`u vjerski obi~aji,sarajevske avlije i ovog Kurban-ba-jrama bile su pune bo{nja~kih po-rodica ~iji ~lanovi tradicionalno ko-lju kurbane i kurbansko meso di-jele kom{ijama, rodbini, siroma{ni-ma.Iza kapija i ju~er se ~uo `amorposebno u starom dijelu Sarajeva,naselju Vratnik, gdje su vesela dje-ca tr~ala kroz mahalu raduju}i sebajram-banci i slatki{ima, dok sunjihovi o~evi pripremali kurba-nsko meso.
Porodice na okupu
Sli~no je bilo i u porodici Mu-hidina Karaka{a. Dok su `ene uku}i do~ekivale goste, Karaka{ iMuhamed Had`ihasanov}, kojive} odavno poma`e ovoj porodiciu pripremi kurbana, ispred su oba-vljali ovaj, za muslimane, jedan odnajva`nijih obreda.- Svake godine prinosimo `rtvu,da nam idu}a godina bude beri}etnai nafakali, da nam ~eljad u ku}i bu-du `iva i zdrava. Pripremanje kur-banskog mesa u dvori{tu je tradici-ja, moji stari su to radili i nau~ili me-ne, sada ja isto u~im svoju djecu. Ka-snije }e k}erke Halima i Kerima po-dijeliti kurbane. Imaju i brata Me-hmeda, ali on je jo{ mali da ide s nji-ma - pri~a nam Karaka{.Nekoliko stotina metara daljeokupila se i porodica Duvad`ija.Mu{karci su ove godine klali tri ku-rbana, dok su `ene u staroj ku}iu`urbano vr{ile posljednje pripre-me za bajramski ru~ak, namijenjenrodbini i kom{ijama.- Od kako znam za sebe, na Ku-rban-bajram se u avliji okupi cije-la familija, tetke, dede, nane... Dokse kurbansko meso ohladi, u staruku}u kod tetke idemo na tradicio-nalni bajramski ru~ak, a poslije to-ga djeca dijele kurbane - ka`e Ve-sim Duvad`ija.
Obaveze `ena
Njegova rodica Suada Sultano-vi} obja{njava nam obi~aje u star-im bo{nja~kim porodicama. Ve}400 godina u ovoj porodici gotovoni{ta se ne mijenja.- Ujutro `ene klanjaju sabah,u~e Kur’an dok mu{ki dio porodi-ce ne do|e iz d`amije. Po~aste se sviuz bajramsku kafu, a onda mu{ka-rci iza|u u ba{tu da kolju kurbandok `ene klanjaju kurban-namaz.^esto se i koja suza pusti, ~ovjek nemo`e da ne bude emotivan u ovimlijepim danima - govori Sultanovi}.
 E. GORINJAC
 Minareti u Arefatu
(Foto: AP)
U avliji porodice Karaka{: Jedan od najva`nijih obreda
(Foto: M. Kadri})
Na Gazi Hurev-begovom imanjuu sarajevskom naselju Jar~edoli i ovegodine je organizirana akcija klanjakurbana. Gra|ani koji nemaju gdjeili ne mogu sami klati, mogli suuplatiti po 350 KM te dobiti tre}inukurbana, dok }e ostatak biti podije-ljen ustanovama i centrima sa soci-jalno ugro`enim ~lanovima.Kako nam je kazao Alija Mu-li}, predsjednik Komisije za naba-vku i klanje kurbana, to je tradi-cija koju prakticiraju ve} petudeceniju i za ovaj Bajram bit }e za-klano oko 800 ovnova.- Kao i svake godine u akciju jeuklju~eno osoblje i u~enici Gazi Hu-rev-begove medrese, kao i studentiFakulteta islamskih nauka. Svi ku-rbani zaklani su po {erijatskim i zdr-avstevnim propisima. Uplata je bi-lo iz cijele BiH, ali i iz Amerike tecijele Evrope - ka`e Muli}.
 N. G.
Na Gazi Hurev-begovomimanju 800 kurbana
Tradicija duga ve} petu deceniju
   (   F   o   t   o   :   N .    G   r   a   b   o   v   i   c   a   )
Hodo~asnici iz BiH uspje{no obilaze sveta mjesta
 Reis Ceri} i kardinal Pulji}: Posebna zahvalnost
(Foto: J. Brutus)
Bajramski prijem na FIN-u
Kurban je poziv da se~ovjek pribli`i ~ovjeku
Kona~no donijeti zakon o restituciji, da se ispravigre{ka nacionalizacije, poru~io reis
Tradicionalnom bajramskomprijemu na Fakultetu islamskihnauka (FIN) u Sarajevu sino} je pr-isustvovao veliki broj zvanica iz vje-rskog, kulturnog, politi~kog i aka-demskog `ivota na{e zemlje, privr-ednici, te predstavnici diploma-tskog kora u na{oj zemlji.
Vjerske zajednice
Kao i svake godine na bajramskiprijem su do{li kardinal Vinko Pu-lji}, vrhbosanski nadbiskup, BorisKo`emjanski, ispred Jevrejske za-jednice, kao i ostali predstavnici cr-kava i vjerskih zajednica. Njima jereis Ceri} uputio i posebnu zahva-lnost zato {to svake godine sa mu-slimanima u BiH dijele radost Ba-jrama, a naro~ito kardinalu Pu-lji}u, „koji je do{ao nasmijan, jer jeodlo`ena delo`acija koja je bila za-kazana za 17. novembar“.Reis Ceri} na prijemu je istakaokako uz had` muslimani kod ku}eprakticiraju `rtvu - kurban.- Naravno, Bog nema potreba niza ~im, pa tako ni za ljudskom`rtvom. Dovoljna je bila Ibrahimo-va namjera da poka`e pokornostStvoritelju pa da ga Stvoritelj u~inislobodnim. To je poruka kurbana- da poka`emo da smo spremni na`rtvu kako bi se oslobodili od oho-losti, sebi~nosti i isklju~ivosti. Ku-rban je poziv da se ~ovjek pribli`i~ovjeku, da se kom{ija pribli`ikom{iji, da svako `ivi u radosti svo-ga doma i svoje domovine, da smosvi zadovoljni u dr`avi u kojoj va`ivladavina prava i pravde - rekao jereisu-l-ulema.On je ukazao da, kao {to jepro{log ramazana vladala uznemi-renost zbog nepravednog zakona pokojem je u Sturbi kod Livna sru{enmesd`id koji su muslimani Bo{nja-ci podizali na svojoj zemlji kako biu njemu obavljali molitvu, ovih da-na uznemirenost izaziva vijest o pr-imjeni nepravednog zakona uslu~aju Katoli~ke crkve u Sarajevu.
Institucija vakufa
- Nije bilo pravedno oduzima-ti privatnu imovinu od bilo koga i,drugo, nije pavedno sad tu oduze-tu imovinu prodavati pozivaju}i sena zakon koji nije pravedan zato {tokr{i pravilo o svetosti privatnog vla-sni{tva. Dr`ava koja nije u stanjuispraviti nepravdu dono{enjem pr-avednog zakona o restituciji je ne-pravedna dr`ava. Dakako, IZ po-dr`ava vladavinu prava, ali se pro-tivi dono{enju nepravednih zako-na, kojima se ukida institucija va-kufa, kao temeljne institucije isla-mske tradicije Bo{njaka. Dragonam je {to je odgo|ena delo`acijau zgradi Vrhbosanske nadbiskupi-je, ali }e nam biti dra`e da nova vla-st kona~no donese zakon o restitu-ciji i da se na taj na~in ispravigre{ka nacionalizacije - poru~io jereis.
 E. G.
Nakon klanjanja bajram-namaza, u sjedi{tu RijasetaIslamske zajednice u BiH upr-ili~eno je i tradicionalno bajr-amsko ~estitanje. Tom prili-kom, reisu-l-ulemi dr. Musta-fi ef. Ceri}u Bajram su ~estitalimnogobrojni pripadnici ja-vnog, politi~kog i kulturnog`ivota na{e zemlje, te diploma-tskog kora.Reis Ceri} ju~er je ista-kao kako su ove bajramskeposjete i ~estitanja „posebnamahsuzija“.
 B. T.
 Na ~estitanje do{ao i profesor Ejup Gani}
Tradicionalno ~estitanje
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,17. novembar/studeni 2010.
3
 Pi{e: Sanita RO@AJAC (sanitar
@
 avaz.ba)
Poslanicina izletu
Sindrom da se novac daje za potro{enepoliti~are, umjesto u perspektivne mlade ljudei njihovu budu}nost, postala je praksa u BiH
BiH je jedna od rijetkih zemalja u svijetu koja dr`avni novac idalje nemilice rasipa na istro{ene politi~are! Iako su okon~ali~etverogodi{nji mandat u Dr`avnom parlamentu, ali i Vije}u mini-stara BiH, na{im (sad ve} biv{im) zvani~nicima i dalje je ostala odr-ije{ena bud`etska kesa za egzoti~na putovanja. Fondacija Centar zazastupanje gra|anskih interesa je sra~unala da nas sada{nja situaci-ja, u kojoj nema nove vlasti, ali zato stara i dalje ima sve privilegi-je, ko{ta ~ak 6,7 miliona KM mjese~no.Primjera nepotrebnog tro{enja novca gra|ana je mnogo. Tako sepro{le sedmice u Parizu na{la predsjedavaju}a Doma naroda Parla-menta BiH u tehni~kom mandatu Du{anka Majki}, koja je u gra-du svjetlosti na mediteranskoj konferenciji u~ila o klimi i vodosta-jima u svijetu. S druge strane, u~esnik predavanja o antisemitizmuu dalekoj Otavi u istom periodu bio je njen zamjenik Ilija Filipovi},a du`an im nije ostao ni tre}i ~lan Kolegija Sulejman Tihi} koji jeu ko zna ~ije ime u Berlinu razgovarao sa njema~kom kancelarkomAngelom Merkel.Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj jeftnije bi dr`avuko{tao da je kupio privatni avion nego {to je nebrojeno puta tokommandata na ra~un dr`ave obi{ao afri~ki i azijski kontinent. Ni osta-li zvani~nici nisu se libili zagrabiti novac iz dr`avne kase kako bi pr-otegli noge po bjelosvjetskim metropolama. A za to protezanje ni-je im bilo mrsko uzeti „paprene“ dnevnice koje prelaze prosje~ne pla}eu na{oj zemlji. O penzijama da i ne govorimo.No, u cijeloj pri~i nisu sporna putovanja, dnevnice i hoteli. Spo-rna je svrha ovih putovanja koja su postala sve u~estalija. Logi~nimse postavlja pitanje {ta jedan bh. politi~ar gra|anima BiH osim tro{kamo`e donijeti sa konferencije o sudbini podzemnih voda?! Pogoto-vo ako se uzme u obzir da je tom zvani~niku istekao mandat i da ganarednih godina ne}emo gledati u zakonodavnoj, ali ni izvr{noj vla-sti.Sindrom da ula`emo u potro{ene politi~are, umjesto u perspekti-vne mlade ljude i njihovu budu}nost, postala je praksa u BiH. I svedok se to ne promijeni, na{i diplomci, magistri i doktori bespovra-tno }e odlaziti iz zemlje.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
Centralna sve~anost u Begovoj d`amiji: Reis Ceri} imamio bajram-namaz i odr`ao hutbu
(Foto: J. Brutus)
BAJRAM
Iz hutbe reisu-l-uleme Mustafe ef. Ceri}a
Potrebno jedinstvo u razli~itostina{e nam zajedni~ke domovine
Zabranjeno nam je da vjerujemo u mo} mimo i iznad Allahove
Oko 48 postona{ih ro|aka, prijatelja i kom{ija su na rubu siroma{tva
Centralna sve~anost povodomKurban-bajrama odr`ana je ju~er uGazi Husrev-begovoj d`amiji uSarajevu. Bajram-namaz je imamioi hutbu odr`ao reisu-l-ulema dr.Mustafa ef. Ceri}.Izme|u ostalog, on je kazao da ozaga|enosti ljudske du{e i pokvar-enosti ljudske pameti najbolje govo-ri stanje u svijetu, gdje je sve ve}i jazizme|u sve manjeg broja imu}nih isve ve}eg broja siroma{nih.
Umiranje od gladi
Reis Ceri} je potcrtao da najbo-gatijih 358 ljudi u svijetu danas ra-spola`u blagom u vrijednosti od 45posto imanja svjetskog stano-vni{tva, a to je oko 2,5 milijardi lju-di, te da je broj gladnih u svijetupre{ao 850 miliona.Istakao je i da svake tre}e seku-nde u svijetu umre jedna osoba odgladi i da je me|u njima 75 postodjece, dok na drugoj strani restor-ani i kuhinje dnevno bacaju 50 po-sto hrane.- Podaci ukazuju da, ako seuskoro ljudska du{a ne pro~isti iljudski um ne dozove pameti, u svi-jetu }e svakog dana od gladi umi-rati 25.000 ljudi. U BiH oko 20 po-sto stanovni{tva nema osigurannijedan obrok dnevno. Oko 48 po-sto na{ih ro|aka, prijatelja ikom{ija su na rubu siroma{tva, dokje 18 posto njih na rubu gladi - ka-zao je ef. Ceri}, uz konstataciju daje u na{oj zemlji oko pola milionanezaposlenih.Kako je rekao, ostavljeni tako odonih koji bi se trebali brinuti o nji-hovom fizi~kom i mentalnom zdra-vlju, ljudi u na{oj zemlji tra`e lijekaod nadriljekara, vjeruju}i da im pr-eko njega dolazi vanzemaljska ene-rgija kao nadoknada za oduzetu imovozemaljsku energiju ili ovozema-ljsko pravo na zdrav i po{ten `ivot nasvojoj zemlji i u svojoj vjeri.- I kad bi postojali vanzemaljcikoji preko nekog {alju energiju, nasovdje ta sre}a ne bi zapala, jer na-ma se ni{ta ne poklanja. Od nas sesamo uzima od pamtivijeka - kazaoje reis Ceri}.On je mladoj generaciji uputiopoziv da vjeruju u Boga i da se po-uzdaju u sebe, svoj vrijedni rad isvoje provjereno znanje.- Dakako, zapovje|eno nam jeda istra`ujemo uzroke i posljedicesvih bolesti, koriste}i se duho-vnom i racionalnom energijom.Ali nam je zabranjeno da vjeruje-mo u mo} mimo i iznad Allahovemo}i, jer Allah daje svakom ~ov-jeku mo} vjere i razuma, koju sam~ovjek treba da razvija i uve}avasvojim trudom i radom, jer insta-nt ~uda se ne doga|aju mimoBo`ije volje - kazao je Ceri}.
Nade i muke
Rekao je i da za mubarek danBajrama nema va`nije poruke odporuke za muslimansko, bo{nja~koi bosansko jedinstvo.- Na{a nas vjera u~i da na ovo-me svijetu nismo sami ni kao mu-slimani ni kao Bo{njaci, ve} dame|u nama `ive i druge vjere i dr-uge nacije s kojima nam valja plo-viti u istom brodu i sa istom flotomu globalnom moru. Nije samo dasmo u istom brodu, ve} su nam istenade i iste muke. Nade su nam zaboljim `ivotom u miru i slozi, amuke su nam siroma{tvo i neizvje-snost. Zato nam je potrebno jedi-nstvo u razli~itosti na{e nam zaje-dni~ke domovine - zaklju~io je re-is Ceri} u bajramskoj hutbi.Zanimljivo je da je ju~er bajr-am-namaz u Begovoj d`amiji kla-njao i marokanski iscjelitelj MekiTorabi, iako se izme|u redova hu-tbe reisa Ceri}a moglo pro~itati dase njene poruke odnose upravo naposjete brojnih muslimanskih vje-rnika Torabijevim seansama u Sa-rajevu.
 B. TURKOVI]
Iako jo{ nije upotpunosti za-vr{ena, bajram-namaz ju~er jeklanjan i u Ba-kr-babinoj d`a-miji u sarajevsk-om parku At me-jdan. Kamen te-meljac za izgra-dnju d`amije po-lo`en je u okto-bru pro{le godi-ne, a radovi naizgradnji po~elisu u septembruove godine.D`amija }e je-dnim dijelom bi-ti replika stare Bakr-babined`amije, ali s modernim detaljimai znatno manjih dimenzija. Po za-vr{etku gradnje, Bakr-babinad`amija do`ivjet }e svoje ~etvrtoro|enje. Gradnju u potpunostifinansira turski grad Bursa.
Namaz i u Bakr-babinoj d`amiji
 Ispred d`amije u izgradnji zaklan kurban
(Foto: M. Kadri})

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mirsad Durmisevic liked this
Mirsad Durmisevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->