Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Podziały przyjęcie granic i nie tylko-1

Podziały przyjęcie granic i nie tylko-1

Ratings: (0)|Views: 6,473 |Likes:
Published by eljotpi

More info:

Published by: eljotpi on Nov 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2010

pdf

text

original

 
Podziały, przyj
ę
cie granic i nie tylko.
Rozporz
ą
dzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomo
ś
ci(Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663) miało okre
ś
li
ć
zasady post
ę
powania przy podziałach. W zasadzie powinienem napisa
ć
,
ż
eokre
ś
la te zasady, ale na dzi
ś
wszyscy wiemy,
ż
e w wielu miejscach w całym kraju czynno
ś
ci wykonywane przy tych pracach,sposób opracowania dokumentacji przez wykonawców, nie wspominaj
ą
c ju
ż
o
ż
norodno
ś
ci wymaga
ń
o
ś
rodków dokumentacjigeodezyjno-kartograficznych przy przyjmowaniu tych operatów do zasobu jest tak odmienny i ró
ż
norodny,
ż
e do dzi
ś
mało kto wie jak te prace powinny by
ć
wykonywane zgodnie z obowi
ą
zuj
ą
cym obecnie prawem.Ja z pewno
ś
ci
ą
nie dam jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale postaram si
ę
uporz
ą
dkowa
ć
to wszystko, co dzi
ś
 wiemy w tym zakresie. B
ę
dzie to opracowanie w jakim
ś
sensie subiektywne ale skoro nikt do tej pory nie wypracował jednoznacznych i wiarygodnych zasad post
ę
powania przy podziałach, by
ć
mo
ż
e to co napisz
ę
da troch
ę
do my
ś
lenia i pozwoli wielugeodetom na podj
ę
cie wła
ś
ciwych decyzji przy wykonywanych robotach zwi
ą
zanych z podziałami. Jedno jest pewne niezale
ż
nie odtego co radz
ą
nam inni - podpisuj
ą
c si
ę
pod sporz
ą
dzanymi przez nas opracowaniami i dokumentacj
ą
do celów prawnych
całkowicie odpowiadamy za wykonane przez nas czynno
ś
ci
. I mam na my
ś
li zarówno odpowiedzialno
ść
zawodow
ą
zwi
ą
zan
ą
znaszymi uprawnieniami, jak równie
ż
cywilno-prawn
ą
oraz karn
ą
. Ale o tym za chwil
ę
.Na dzi
ś
w wielu regionach kraju panuje przekonanie,
ż
e przyj
ę
cie granic dokonuje si
ę
na podstawie badania dokumentówKW, tytułów własno
ś
ci i egib, a nie pomiarów, wznowie
ń
czy ustale
ń
punktów granicznych, a wła
ś
cicieli i s
ą
siadów zawiadamia si
ę
 tylko wtedy je
ś
li brak jest KWlub innych tytułów własno
ś
ci dotycz
ą
cych nieruchomo
ś
ci dzielonej. Je
ś
li KW i tytuły własno
ś
ci s
ą
,toprawo nie przewiduje zawiadamiania osób zainteresowanych, tzn. stron post
ę
powania lub włascicieli. Geodeta czynno
ś
ciprzyj
ę
cia granic dokonuje sam w oparciu o uzyskane i dost
ę
pne dokumenty z zasobu. I musz
ę
powiedzie
ć
,
ż
e przekonanie toodnosz
ą
ce si
ę
do zasad przyj
ę
cia granic jest bardzo słuszne i prawidłowe. Jest jednak kilka spraw, o których my, jako uprawnieniwykonawcy, powinni
ś
my pami
ę
ta
ć
. A zasadnicza rzecz jest taka,
ż
e samo rozporz
ą
dzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywaniapodziałów nie wyklucza w
ż
adnym z paragrafów stosowania innych podstaw prawnych obowi
ą
zuj
ą
cych w geodezji.Podstawowa, cho
ć
z pewno
ś
ci
ą
niepełna lista, obowi
ą
zuj
ą
cych przy podziałach zasad zawiera si
ę
z pewno
ś
ci
ą
wprzepisach:1. art. 92 –100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo
ś
ciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102,poz. 651 ze zm.),2. rozporz
ą
dzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywaniapodziałów nieruchomo
ś
ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663),3. art. 2 pkt 1, art. 3 ust. 1, art. 7d pkt 1, art. 11 – 22, art. 29 – 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawogeodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287),4. rozporz
ą
dzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie pa
ń
stwowego systemu odniesie
ń
 przestrzennych (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 821),5. rozporz
ą
dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawieewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454),6. rozporz
ą
dzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 1956 Nr19, poz. 97 ze zm.),7. instrukcji technicznych G-4, K-1 oraz O-3.Jest jeszcze całkiem sporo innych ustaw precyzuj
ą
cych podstawy prawne przy podziałach i odpowiedni sposób ichprawidłowego wykonania. Ale nie to jest tematem mojej analizy w tym artykule. Istot
ą
jest okre
ś
lenie prawidłowych technicznychzasad przy wszystkich post
ę
powaniach podziałowych.Oficjalne stanowisko zamieszczone jaki
ś
czas temu na stronie GUGiK stwierdza,
ż
e :
Maj 
ą
c na uwadze powy 
ż 
sze uwarunkowania prawne nale 
ż 
y przyj 
ąć
,
ż 
e sporz 
ą
dzenie protokołu przyj 
ę
cia granic nieruchomo 
ś
ci, o którym mowa w art. 97 ust. 1a pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomo 
ś
ciami 
 
oraz w § 7 rozporz 
ą
dzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomo 
ś
ci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663) nie wyklucza, przy opracowywaniu projektu podziału nieruchomo 
ś
ci, konieczno 
ś
ci wykonania w niektórych przypadkach dodatkowych czynno 
ś
ci na podstawie 
 
przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, np. w trybie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – 
 
Prawo geodezyjne i kartograficzne lub § 37-39 rozporz 
ą
dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanych, dane dotycz 
ą
ce poło 
ż 
enia punktów granicznych mog 
ą
by 
ć
 
 
pozyskiwane po przeprowadzeniu post 
ę
powania rozgraniczeniowego.
A z czego wynika ta interpretacja? Wbrew pozorom nie z „widzimisi
ę
” GUGiK’u, ale z obowi
ą
zuj
ą
cego prawa. Art. 26 ustawy z dnia6 lipca 1982 r. o ksi
ę
gach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) stwierdza wprost,
ż
e :
Art. 26.1. Podstaw 
ą
oznaczenia nieruchomo 
ś
ci w ksi 
ę
dze wieczystej s 
ą
dane katastru nieruchomo 
ś
ci.
 
Uwaga! do czasu przekształcenia ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomo 
ś
ci u 
ż 
yte w art. 26 
 
ust. 1 poj 
ę
cie „kataster nieruchomo 
ś
ci” oznacza t 
ę
ewidencj 
ę
.
Wi
ę
c mamy udawa
ć
,
ż
e tego artykułu nie ma lub go nie rozumiemy? A co on oznacza w praktyce? Wła
ś
nie to,
ż
epodstawowym
ź
ródłem danych o granicach nieruchomo
ś
ci powinna by
ć
ewidencja gruntów i budynków. Natomiast przepisy § 6rozporz
ą
dzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomo
ś
ci stanowi
ą
,
ż
e czynno
ś
ci przyj
ę
cia granicnieruchomo
ś
ci składaj
ą
si
ę
z badania ksi
ę
gi wieczystej nieruchomo
ś
ci podlegaj
ą
cej podziałowi, innych dokumentów okre
ś
laj
ą
cychstan prawny nieruchomo
ś
ci oraz
danych wykazanych w katastrze nieruchomo
ś
ci
. Nie byłoby w tym zapisie nic interesuj
ą
cegogdyby nie fakt,
ż
e aktualnie dane o poło
ż
eniu punktów granicznych, zawarte w operatach ewidencyjnych cechuj
ą
si
ę
ż
n
ą
 dokładno
ś
ci
ą
i ró
ż
n
ą
wiarygodno
ś
ci
ą
. W celu opracowania mapy z projektem podziału nieruchomo
ś
ci, z uwagi na § 61, 62 i 85 ust.2 rozporz
ą
dzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
niezb
ę
dne jest zatem ustalenie współrz
ę
dnych punktówgranicznych
nieruchomo
ś
ci podlegaj
ą
cej podziałowi oraz punktów granicznych wyznaczaj
ą
cych nowe granice działekewidencyjnych
z ww. standardow
ą
dokładno
ś
ci
ą
. Musimy te
ż
pami
ę
ta
ć
,
ż
e dokumentacja dotycz
ą
ca przebiegu granicpozyskiwana przez nas z zasobu geodezyjnego, pomimo informacji o spełnieniu obowi
ą
zuj
ą
cych standardów, nie zawsze takowespełnia. Bardzo przykro to stwierdza
ć
, ale zarówno moje do
ś
wiadczenia jak i moich kolegów wykonawców z innych rejonów krajupotwierdzaj
ą
,
ż
e przeprowadzana obecnie modernizacja przez starostwa, w bardzo wielu przypadkach ma si
ę
nijak doobowi
ą
zuj
ą
cych stanów prawnych i oczekiwanych dokładno
ś
ci. Wi
ę
c przyjmowanie współrz
ę
dnych dotycz
ą
cych poło
ż
enia punktówgranicznych całkiem wprost, bez odpowiedniej kontroli, wi
ąż
e si
ę
niestety z du
ż
ym dla nas ryzykiem.Zbieraj
ą
c w cało
ść
opisane zagadnienia nale
ż
y stwierdzi
ć
,
ż
e przyj
ę
cie granic opisane w rozporz
ą
dzeniu w sprawiesposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomo
ś
ci, w oparciu
o samo
 
badanie dokumentów
, w niektórych przypadkach
niewystarcza do wła
ś
ciwego opracowania projektu podziału
. I nawet je
ś
li nie musimy zawiadamia
ć
w sprawie przyj
ę
cia granic,powinni
ś
my to zrobi
ć
w odniesieniu do dodatkowych czynno
ś
ci jakimi s
ą
wyznaczenie punktów, czy te
ż
wznowienie znakówgranicznych, b
ą
d
ź
te
ż
nawet ustalanie granic. S
ą
to oczywi
ś
cie zupełnie inne procedury wynikaj
ą
ce z innych podstaw prawnych i wprzypadkach konieczno
ś
ci wyznaczania czy te
ż
wznawiania nale
ż
y dodatkowo sporz
ą
dzi
ć
oddzielny protokół opisuj
ą
cy teczynno
ś
ci. O ustalaniu granic w trybie rozporz
ą
dzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków nie b
ę
d
ę
pisał ze wzgl
ę
du na sporekontrowersje w tym temacie. Przypomn
ę
tylko,
ż
e wg GGK jest to dopuszczalny tryb przy podziałach, w przypadkach braku lubniewiarygodnych materiałów o przebiegu granic i braku wniosku o rozgraniczenie. Tak jak napisałem przed chwil
ą
, odmienno
ść
tychprocedur wi
ąż
e si
ę
oczywi
ś
cie z sporz
ą
dzeniem oddzielnych protokołów na te okoliczno
ś
ci. Nie jest to oczywi
ś
cie mój wymysł, boprotokół z przyj
ę
cia granic sporz
ą
dzany jest dla potrzeb post
ę
powania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomo
ś
ciprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i zgodnie z art. 97 ust. 1a pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomo
ś
ciamiprotokół ten podlega zał
ą
czeniu do wniosku o podział nieruchomo
ś
ci. Protokół wznowienia znaków granicznych lub wyznaczeniapunktów granicznych jest za
ś
dokumentem, który słu
ż
y staro
ś
cie do aktualizacji lub modyfikacji danych ewidencyjnychokre
ś
laj
ą
cych poło
ż
enie punktów granicznych i przebieg granic działek ewidencyjnych. I ten protokół powinien by
ć
zał
ą
czony dooperatu technicznego. Zdaj
ę
sobie spraw
ę
,
ż
e tzw.
ś
rodowisko geodezyjne jest bardzo niech
ę
tne w opracowywaniu i sporz
ą
dzaniudwóch protokołów. Wiem te
ż
,
ż
e w ró
ż
nych miejscach w ró
ż
ny sposób jest przymykane oko na to łamanie obowi
ą
zuj
ą
cych zapisówprawa, zarówno przez inspektorów kontroluj
ą
cych operaty, geodetów powiatowych a nawet inspekcje nadzoru geodezyjnego. Ale jak ju
ż
wcze
ś
niej napisałem, to my geodeci uprawnieni odpowiadamy w cało
ś
ci za sporz
ą
dzan
ą
przez nas dokumentacj
ę
. I w razieewentualnych odwoła
ń
lub skarg, ka
ż
dy s
ą
d przede wszystkim ocenia nas wykonawców, a nie inspektora sprawdzaj
ą
cego operat.Cz
ęść
z opisanych powy
ż
ej zagadnie
ń
jest moj
ą
opini
ą
, a cz
ęść
przytoczonymi fragmentami z oficjalnych stanowiskGUGiK. A jak si
ę
to wszystko ma do naszej odpowiedzialno
ś
ci? Przede wszystkim musimy pami
ę
ta
ć
,
ż
e prace geodezyjne ikartograficzne zwi
ą
zane z podziałem nieruchomo
ś
ci, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027), wykonuj
ą
, w oparciu o umowy cywilno-prawne, podmioty prowadz
ą
cedziałalno
ść
gospodarcz
ą
w dziedzinie geodezji i kartografii. A dokładniej jest to opisane w art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Art.16 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne okre
ś
la ju
ż
wprost,
ż
eszkody wyrz
ą
dzone w zwi
ą
zku z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych podlegaj
ą
naprawieniu na zasadach prawacywilnego. Tego typu sformułowanie stwierdza z pewno
ś
ci
ą
,
ż
e jako wykonawcy ponosimy odpowiedzialno
ść
zarówno deliktow
ą
 (czyn powoduj
ą
cy szkod
ę
w cudzym maj
ą
tku) jak i kontraktow
ą
(wynikaj
ą
c
ą
z umowy). Obie te odpowiedzialno
ś
ci wi
ążą
si
ę
 zarówno z działaniem jak i zaniechaniem działania. A o zakresie odpowiedzialno
ś
ci cywilnej bierze si
ę
przede wszystkim pod uwag
ę
 fakt, czy podmiot odpowiedzialny dochował nale
ż
ytej staranno
ś
ci. Nie jestem oczywi
ś
cie specjalist
ą
od kodeksu cywilnego, aleprzytoczone przeze mnie ogólne tezy powinny by
ć
znane wszystkim geodetom. Podobnie jak konsekwencje wynikaj
ą
ce zodpowiedzialno
ś
ci zawodowej opisanej w art. 46 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wg którego mo
ż
emy by
ć
ukarani odupomnienia po utrat
ę
uprawnie
ń
zawodowych. Zgodnie z przedstawionym raportem NIK przeprowadzonym ostatnio w GUGiKdowiadujemy si
ę
,
ż
e w ostatnim czasie odebrano 20 uprawnie
ń
. Nie wiemy z jakich powodów si
ę
to stało, ale pewne jest,
ż
e oprócztej najwy
ż
szej sankcji zawodowej musiało by
ć
tak
ż
e wiele innych wniosków o ukaranie, zako
ń
czonych ni
ż
szym wymiarem. Pewne jest te
ż
,
ż
e wiele spraw wynikaj
ą
cych z niewła
ś
ciwych opracowa
ń
geodezyjnych spowodowanych brakiem nale
ż
ytej staranno
ś
ci,ko
ń
czy si
ę
na etapie wojewódzkiej inspekcji nadzoru geodezyjnego lub te
ż
na etapie kontroli prowadzonej przez inspektorów wstarostwach. A jak si
ę
ma nasza odpowiedzialno
ść
zawodowa do spraw zwi
ą
zanych z pracami przy podziałach? Swoje stanowiskow tej sprawie wyraziła Pani Jolanta Orli
ń
ska w pi
ś
mie nr PL-28-392/10/1272 z dnia 2 wrze
ś
nia 2010 r., wi
ę
c stosunkowo
ś
wie
ż
e.Czytamy w nim m.in.,
ż
e :
…Art.39 ust.3 w sposób kategoryczny wymaga zawiadomienia zainteresowanych stron o czynno 
ś
ciach 
 
wznowienia znaków/wyznaczania punktów granicznych…Bez znaczenia pozostaje przy tym, czy czynno 
ś
ci wznowienia znaków granicznych/wyznaczania 
 
punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków dokonywane s 
ą
w zwi 
ą
zku z opracowaniem mapy z projektem podziału nieruchomo 
ś
ci, o jakiej mowa w art.97 ust.1a pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo 
ś
ciami.
 
Przepisy §6 rozporz 
ą
dzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
 
dokonywania podziałów nieruchomo 
ś
ci nie wył 
ą
czaj 
ą
bynajmniej stosowania przepisów art.39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.W ocenie Głównego Geodety Kraju zaniechanie stosowania przez geodet 
ę
trybu okre 
ś
lanego art.39 ust. 3 i 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne mo 
ż 
e stanowi 
ć
podstaw 
ę
do odpowiedzialno 
ś
ci zawodowej geodety.
Z tych słów mo
ż
na wyci
ą
gn
ąć
niew
ą
tpliwie kilka wniosków. Najwa
ż
niejszy z nich jest taki,
ż
e przyj
ę
cie granic opisane w §6rozporz
ą
dzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków nie wyklucza i nie wył
ą
cza stosowania art. 39 ustawy Prawo geodezyjne ikartograficzne. Natomiast słowa mówi
ą
ce,
ż
e : „…
dokonywane s 
ą
w zwi 
ą
zku z opracowaniem mapy z projektem podziału nieruchomo 
ś
ci,…” 
utwierdzaj
ą
nas w przekonaniu,
ż
e dodatkowe niezb
ę
dne czynno
ś
ci, czyli wznowienie/wyznaczenie s
ą
 niew
ą
tpliwie cz
ęś
ci
ą
post
ę
powania podziałowego i nie ma
ż
adnej potrzeby, aby robi
ć
je jako oddzielnie opracowania przedpodziałem. Bardzo istotnym wnioskiem jest te
ż
z pewno
ś
ci
ą
wiedza o mo
ż
liwo
ś
ci poniesienia odpowiedzialno
ś
ci zawodowej z tytułuzaniechania (wznowienia/wyznaczenia) przy podziale. Znam opinie,
ż
e czynno
ś
ci wyznaczenia/wznowienia s
ą
odr
ę
bnymi istosowanie ich przy procedurze podziałowej jest łamaniem prawa. Mamy zatem jednoznaczne stwierdzenie,
ż
e czynno
ś
ci te mog
ą
,a w niektórych sytuacjach nawet musz
ą
by
ć
stosowane przy podziałach, gdy
ż
ich
„…zaniechanie stosowania… mo 
ż 
e stanowi 
ć 
 podstaw 
ę
odpowiedzialno 
ś
ci zawodowej” 
. Potwierdzeniem tych słów s
ą
z pewno
ś
ci
ą
zapisy Rozporz
ą
dzenia Ministra Infrastrukturyz dnia 19 lutego 2004 r w sprawie wysoko
ś
ci opłat za czynno
ś
ci geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a tak
ż
e zawykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333), przedstawione w zał
ą
czniku nr 1punkt 9.2 gdzie czytamy,
ż
e :
Je 
ż 
eli w ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej dotycz 
ą
cej opracowa 
ń
wymienionych w tabelach I—VIII 
 
zachodzi konieczno 
ść
wykonania równie 
ż 
innych opracowa 
ń
wymienionych w tych tabelach jako niezb 
ę
dne dla opracowania „zasadniczego” 
 
czynno 
ś
ci pomocniczych 
, wysoko 
ść 
opłaty ustala si 
ę
tak  jak dla opracowania „zasadniczego”.
Mo
ż
liwo
ść
ewentualnej odpowiedzialno
ś
ci zawodowej z tytułu zaniechania w niektórych sytuacjach konieczno
ś
ciwznowienia/wyznaczenia, mie
ś
ci si
ę
z pewno
ś
ci
ą
w zapisie i prawidłowej interpretacji
„…innych 
 
opracowa 
ń
wymienionych…jako niezb 
ę
dne…”.
 Wa
ż
ne jest te
ż
w wypowiedzi GGK,
ż
e zawiadamiamy przy podziałach nie tylko o przyj
ę
ciu granic. W przypadkudokonywania dodatkowych czynno
ś
ci wynikaj
ą
cych z art. 39, nale
ż
y bezwzgl
ę
dnie zawiadomi
ć
o tych czynno
ś
ciach wpost
ę
powaniu podziałowym.Skoro moim asumptem do tego artykułu w głównej mierze jest odpowiedzialno
ść
geodety, dodam jeszcze słowo o mo
ż
liwejodpowiedzialno
ś
ci karnej za brak nale
ż
ytej staranno
ś
ci. Dotyczy to zalecanego wznawiania znaków granicznych przy podziałach,ale nie tylko przy nich. W my
ś
l art. 277 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.):
Art.277.
 
Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno 
ś
ci albo pozbawienia wolno 
ś
ci do lat 2.
Je
ż
eli wi
ę
c przy czynno
ś
ciach zwi
ą
zanych z podziałem dokonujemy wznowienia znaków granicznych, musimy niew
ą
tpliwie bra
ć
 pod uwag
ę
ten artykuł z kodeksu karnego. W komentarzach zawartych w pi
ś
miennictwie prawnym mo
ż
emy wyczyta
ć
,
ż
e :
Fałszywe wystawianie znaku granicznego mo 
ż 
e zosta 
ć
dokonane zarówno przez osob 
ę
 szczególnie upowa 
ż 
nion 
ą
do wystawiania znaków granicznych, jak te 
ż 
przez ka 
ż 
da inn 
ą
osob 
ę
.Polega ono na takim umiejscowieniu znaku granicznego, które ma sugerowa 
ć
przebieg granicy 
 
niezgodnie z obowi 
ą
zuj 
ą
cym w chwili wystawienia znaku stanem prawnym, nawet gdyby w nast 
ę
pstwie stosownego post 
ę
powania doszło potem do skorygowania przebiegu granic i przesuni 
ę
cia znaków.
Nie wiem ilu z geodetów zna ten przepis, ale w moim przekonaniu warto i nale
ż
y go zna
ć
. Stwierdza on bowiem,
ż
e naszaodpowiedzialno
ść
w przypadku nierzetelnego okre
ś
lenia miejsca wznawianego znaku, nie ko
ń
czy si
ę
w chwili naprawienia bł
ę
duprzez innego geodet
ę
. Całkiem spora liczba geodetów uwa
ż
a si
ę
bowiem za bezkarnych twierdz
ą
c,
ż
e nie warto si
ę
za bardzoprzejmowa
ć
„starymi granicami”, skoro niezadowolona strona mo
ż
e wyst
ą
pi
ć
o rozgraniczenie, lub wnie
ść
spraw
ę
do s
ą
du i kto innyw kolejnym post
ę
powaniu „naprawi” popełniony bł
ą
d. Pami
ę
tajmy zatem,
ż
e okre
ś
lenie „mo
ż
e wnie
ść
” wcale nie znaczy,
ż
e jest to jedyna droga dla niezadowolonej strony. Teraz ju
ż
wiemy z pewno
ś
ci
ą
,
ż
e to „naprawienie” naszych bł
ę
dów przez innego koleg
ę
pofachu, nie zwalnia nas od odpowiedzialno
ś
ci karnej. Dodam tylko jeszcze,
ż
e przest
ę
pstwo z art. 277
ś
cigane jest z oskar
ż
eniapublicznego. A znaczy to mniej wi
ę
cej tyle,
ż
e w przypadku zwykłego zawiadomienia policji lub prokuratury, a nawet donosu, oniewła
ś
ciwie
„wystawionym”
znaku granicznym, organy te maj
ą
obowi
ą
zek zaj
ąć
si
ę
t
ą
spraw
ą
z urz
ę
du i wyja
ś
ni
ć
wszystkieokoliczno
ś
ci tego faktu.W odniesieniu do art. 277 kodeksu karnego nasun
ę
ła mi si
ę
pewna refleksja. Trwała stabilizacja znakami granicznymi nieodbywa si
ę
jedynie przy wznowieniu znaków w trybie art.39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Do
ść
cz
ę
sto stabilizujemytrwale tak
ż
e po uprawomocnieniu si
ę
decyzji podziałowej. Dla wielu geodetów fakt samej stabilizacji w obliczu niedawnosprawdzonego i przyj
ę
tego do zasobu operatu, wydaje si
ę
stosunkowo „łatw
ą
robot
ą
”, nie obarczon
ą
wi
ę
kszym ryzykiem. Ale czyfaktycznie tak zawsze jest? Załó
ż
my,
ż
e poprzednik robi
ą
cy podział nie dostał koniecznej informacji z zasobu o spełnieniu lub nie,obowi
ą
zuj
ą
cych standardów. Jednak okre
ś
lił w swym opracowaniu współrz
ę
dne nowych punktów granicznych na przeci
ę
ciach ze

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->