Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1929-001

Svoboda-1929-001

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2013

pdf

text

original

УКРАШ СЬКИП
Д Н Е В Н И К
-
t
у -
--.
-
^- ,
.
.
:
'
'
^
.І І ^д ..^ О И Т А № В А ІЮ Я Ю Г О В О ІС ^А Н ІЗ А Ц ІІ УКРАШ СЬКИИ НАИЮ ДЩ СЛ
;
...
.
Ш АОЗДОЛУЧЕНИХ ДЕРЖ АВАХ А М ЕРИ К И .
..ч
..
С В О Б О Д А
TPiiHEHtH
1
.
Р ^Х Х Х ^Ц .
4.1.
Д ж е р з и С и т і,Н . Д ж „ с е р е д а ^ с іч н я , Т В 2В ,
'.
ІІІИ
.'%іі . . ' "
.
1
її""
1
;,1
.
.
..
.
.
—г -=а е я .
V O LX X X V H .
No:1.
Jersey City,N.J., Wednesday, January2, 1929.
T H R E ECE N T S -
П Я Т И Д Н Е В 1Н И Й ТИЖ ДЕНЬ ПРАЦІ'
1'ІЗ Д В пН АК О Л Я Д А-
ЙШ К О Л І
З А С Т Р А Ш А Ю Ч А П И Я Т И К А 6 С О В ІТ -
УФ О Р Д А
Ф А БРИ К А
Б У Д Е
П Р О Д У К У В А Т И
ЧЕРЕЗ6Д Н ІВ , А Л ЕРО -
Б ІТ Н И К
Б У Д Е
ПРАЦЮ ВАТИ
5Д Н ІВ .П О Б ІЛ Ь Ш УЄП РО -
Д У К Ц ІЮ
О
20%.НАЙМ АЄ
30,000Р О Б ІТ Н И К ІВ
Б ІЛ Ь Ш Е .
Д Е Т Р О Т Т Г , З І.гр у д н я.А в т е м о б іл е в а К о м п а н ія Ф о р д а
п о в ід о м л я єо ф іц іа л ь н оп р о з м ін у с в о є ї ін д у с т р іа л ь н о їп о л іг и -
к и . П о д а є ,щ о з а д е р ж у є .ш е с т и д н е в н и й
т и ж д е н ьу п р о д у к ц ії,
а л ед л яр о б іт н и к іву ф а б р и ц ій о ф іс а х б у д е о б о в я з у в а т Н п я т и -
ад евн и й
т и ж д е н ь . Д ля з б іл ь ш е н н я п р о д у к ц іїі п о т р іб н о їви-
м ін и р о б іт н и к ів з б іл ь ш у є к о м п а н ія ч и с л о р о б іт н и к іво 30,000.
Ц е
п о с л ід н е в и к л и к а л о
вД е т р о й т і н а й б іл ь ш у р а д іс т ь , б о
б е з р о б іт н ід іс т а л и р о б о т у . Ќ р о м і т о г о х о ч е Ф о р д з а в е с т ит у
з м ін у ,щ о б и н іх т онепрацю вав п о п ів н о ч і. Т е п е р п р о д у к у є
Ф ордвД е т р о й т 6,50Ч 7а я т о м о б іл ів д е н н о , а вм арті б у д еп ро-
д у к у в а т й8,750 а в т о м о б іл ів . П р а ц ю єв н ь о г ов д е т р о й т с ь к ін
о к р у з і 150,000,р о б іт н и к ів .,
С П Р А В Л Я Є
О Б Г Дд л я ѓР О Д И Н И
іП Р И Я Т Е Л ІВ ЗП Р И В О Д У
55-Л А Т Н И Х
Ў Р О Д И Н .
О Л Б А Н І, 31. г р у д н я .С ь о г о д н яо п ів н о ч і к ін ч и т ь с я ґо -
в е р н о р с т в о А л ф р е д а С м и т а .Н а п р о т я з і о с т а н н іх д н ів о д е р ж а в
б о гатоп и с е м ,у я к и х
висказую ть
його обож ателі ж альз
п р и в о д ут о г о , щ о в ін о п у с к а є О л б а н і.
,
С м и т з н о в у р а д и й ,щ о б у д ем іг м а т ип о 40 л іт а х п р а ц і
перш ийр а з в ж иттю нагоду подуматип р о себе самогоі в і-
д іт х н у т и
п о тр у д ах .
Л О В И Н А Б А Н Д И Т ІВ ,
ПРОДОВЖ УЮ ТЬСЯ
В
Н Ю
И О Р К У .
З Л О В Л Е Н О
н о в 'и х
192З Л О Ч И Н Ц ІВ .
Н Ю
Й О Р Ќ ,3 1. г р у д н я , Н о в и й п о л іц ій н и й к о м ін і с п е р
зар яд и вн о в у н а г ін ќ ўн а б а н д и т івуН ю Й о р ќ у .З т о г о п р и в о -
д у
а р е ш т о в а н ов р іж н и х с т о р о н а х192о с о б и , з а п ід о з р е н ів
'б а н д и т и з м і. Т х д е р ж а т ьв а р е ш т іі н е в и п у с к а ю т ь ,а ж п о к ин е
б у д еп е р е в е д е н е т о ч н е с л ід с т в о .^
К яж уть,щ ота к а г ін к а буде продовж уватися йн и н і, в на-
в е ч е р е Н о в о г о Р о к у .А р ів н о ж
б у д у ть у той час д о б р е н а-
г л я д а т нн ад н іч н и м и е п е л ю н к а м н -.
` -
ЖИТТЯ МОЖНА ПРОДОВЖИТИ.
Н Ю
И О РК , 31. г р у д н я . Д -р Ю д ж ін Л и м е н Ф и с к , д и р е к -
тор Інститутуд л я П родовж ення Ж иття, буде викладатин а
з їз д і у ч е н и хвН ю Й о р и ўп р о т е , щ о н е в ік ,а х о р о б аепри-
чи н ою смерти. Т ом уж и ття мож на легко продовж ити^ коли
усувається причину см ерти, себто хоробу.
БЕРДУ ПЇДБІГУНОШ ШІ.
Т
В Л А С Н АХ А Т А ,П ІД Б ІГ У Н О В А
П О Л О С А ,31. г р у д н я . З
о ко л и ц іп о л у д н е в о г о б іг у н а п е р е с л а н од о З л у ч е н и х
Д ерж ав
п е р ш у р а д іо т е л е ґ р а ф їч н у в іс т к у .Ц е п е р ш а т о г о р о д а д е п е ш а ,
яка доносить,щ о дослідникБ ерд щ асливо перейш ов ледяні
скалий опинився поза ледяН ою стіною , д е вж е влаш тував
таб о р .
ж і
н киВЛ С П С Л Я Т У Р Д Х .
Є I X 145 У 38С ТЕИ ТА Х .
ВАШ ИНГТБН,31. грудня. Н ародня Л ІґаГ олосую чих
Ж ін о к п р о г о л о с и л а в и с л ів г о л о с о в а н н яз л и с т о п а д а . В и х р -
д и т ь ,щ о ж ін к и з д о б у в а ю т ьз к о ж д и м р о к о м ч и м р а з б іл ь ш е
м іс ц ьв л є г іс л я т у р а х п о о д и н о к и х с т е й т ів . Д о с іб у л о їх вл е-
гГ сл яту р ах126, а 'т е п е рб у д е І 45,значить придбали19нових
м іс ц ь .
Ж ін к ив л е ґ іс л я т у р а х п о д іл е н і п іс л я п а р т ій н о ї п р и к а л е -
ж н остит а к : 100 р еп у б л и к ан о к ,38 д ем о к р ато к ,7 б езп ар тій -
н и х .15ж ін о ке с т е й т о в и м и
сен ато р к ам и .
т
ж
м
т
т
ж
.
v
К РЕН Ф О РД , Н ю Д ж ерзі,3 1. грудня.Н орм ен СГ о л ,
д ж ю н іо р є й л ь с ь к о г о у н ів е р с и т е т у , х о в з а в с я р а з о мз п р и я т е -
лям ніл н ако м и м и на о з е р і. Н а р а з п о ч у вк р и к іп о б ач и в, як
х л о п ец ьі д ів ч и н а п ір н у л и п ідз а л о м а н и йл ід . Ц еб у л ий о г о
п р и я т е л і, б р а тз с е с т р о ю . Г о л к и н у в с яп ід л ід І в и т я г н у вд ів -
ч и н у , а по тім п ір н у в д р у г и йраі,щ об р а т у в а т иїї б р а т а ,
а л е
вж ене в и р и н у в . З н а й ш л и й о г о п із н іш е .1 ч е р е з три го-
дини пробували ш тучно оживити, ал е даремно.
ВАШ ИНГТОН,31.гр у д н я
Т о в а р и с т в о П р о т и П р о г и б і-
и ій н о їП о п р а в к и в и а с и ґ н у в а л ос т о т и с я ч д о л я р ів -д л яд о с л і-
Д івн ад п р о г н б іц іе ю . С т у д ію в а т иїї б у д у т ь н е т іл ь к ив А м е р и ц і,'
а л еі в ін ш и хк р а я х , о с о б л и в о т и х ,'д е п р о б у в а л и з а в е с т ип р о -
г и б іц ію .
КАРДИНАЛ КРИТИКУЄ ВЧЕНОГО.
Н Ю
Й О Р К ,31.грудня.Кардинал Гейз виголосивсьо -
г о д н яд о4, 000 в ір н и х п р о п о в ід ь , я к ій п р и с л у х у в а л о с я в е л и к е ,
ч и сл оу ч е н и х ,щ о з їх а л и с яд оН ю й о р ќ ун а з їз д А м е р н к а н -
ськ о гоТ о в а р и с т в ад л я р о з в о ю
н а у к и . В тій п р о ц о в ід ив и -
ступив кардинал протити х учених,щ о атакую ть католицьку
в ір у , и е и а ч е б в о н а к о л ід у в а л аз н а у к о ю . К а р д и н а лв п р а в д і,н е
в и м ін и в ім е н н п р о ф е с о р ад -р а Г е р р и Е л м е р аБ а р н е с а ,ал е
к о ж д и й р о з у м ів , щ о . в ід п о в ід ь к а р д и н а л а в ід н о с и т ь с яг о л о в -
HOд о й о г о в ід ч и т у . П р о ф е с о рБ Г Р Н Є С г о в о р и ву с в о їмв и к л а д і,
Щ о н а ш е п о н я т т яБ р ѓа п о т р е б у є о с н о в н о ї р е в із ії, як і д е с я т ь
з а п о в ід е й Б о ж и хта ті в ід о м о с т и ,я к і з н а х о д и м овб іб л ІТп р о
в е ж у В а в е л ь , с о т в о р е н н я с в іт аі т.п .
К а р д и н а лз а я в и в ,щ о к а т о л и ц ь к і в ір н іб у л и
ч ер езц іл і
в ік и п е р ш и м и в ч е н и м и ,а к а т о л и ц ь к ац е р к в а.з а в ш е
вЧ И ЇХ
Р У К А Х
Ш КОЛА
—в TOY OPV K A XІМ А Й Б У Т Н ІС Т Ь
Н А Р О Д У .ЧУЖ А
Ш КО-
Л А
IЧ У Ж И Н Е Ц Ь -У Ч И Т Е Л Ь
П О В Е Д У Т Ь
Н А Р ІД
Д О
Р У ЇН И
IН Е Ш .А С Т Я .
ЗА Т Е
Р ІД Н А
Ш КОЛА
Ц Е
О С Н О В А
Ж И ТТЯ
Т АР О З В И Т К У
Н А Р О Д У .
В О Н А
М ОСТИТЬ
Ш ЛЯХ
Д О
КРАЩ ОЇ
Д О Л І.
ТАКИМ И
СЛОВАМ И
В ІД З И В А Є Т Ь С Я
Д О
Н А С
„Р І Д Н А
Ш КОЛА"З СТАРОГО
К Р А Ю
1П О Д А Є .
Щ
О
3 3,662У К Р А ЇН С Ь К И Х
Н А Р О Д Н И Х
Ш К ІЛ
П ІДПОЛЬЩ ЕЮ
ЗА Л И Ш И Л О
С Я
В С Е Г О
Л Е Д В И
774Т . 3B. У К Р А ЇН С Ь К И Х
Ш К ІЛ .
^
,
-
.
' . ' . ` . ` .
., . '
.
_.
.
І
.
.
Д ІЙ С Н О
У К Р А ЇН С Ь К И М И
Є
ЛИШ Е
У С Т А Н О В И
„Р І Д Н О Ї
Ш К О Л И ",
УДЕРЖ УВАНІ
Д О Б Р О В ІЛ Ь Н И М И
Ж ЕРТВАМ И
У К Р А ЇН С Ь К О Г О
ГРОМ АДЯНСТВА
ВК Р А Ю
ІВ
А М Е Р И Ц І,
9,000
С Е Л Я Н С Ь К И Х
1Р О Б ІТ Н И Ч И Х
Д ІТ Е Й
К О Р И С Т А Є
З„Р ІД Н О Ї Ш К О Л И ", А
К О РИ -
С Т А Л О
Б И
Б ІЛ Ь Ш Е , К О Л И Б
ЗРО С Л А
НАШ А
Ж Е Р Т В Е Н Н ІС Т Ь .
Р ІЗ Д В Я Н А
К О Л Я Д А
Ц ЕЛГ О ЛЬв г і' АО П О Р А ,Я К А к ож догоР О К УРІШ АЄП РО
ДАЛЬШ У
С У Д Ь Б У
Р А Д Н О Ѓ
ІІА Д О Л И .
ТО М У
В ід
Т О Ї Т Р А Д И Ц ІЙ Н О Ї
Ж ЕРТВИ
Н Е
М О-
Ж Е
В ІД М О В И Т И С Ь
Н ІС ^Д Й №
Г Р О М ^Н Й И ,
Н ІО Д Н А
ГРОМ АДА,
В С І
Ж ЕРТВИ
Д О
К Р А Ю Н А ^Е Ж И Т Ь
Щ
.Т И
Ч Е Р Е З:
ib y e d n a n y e .
Р :О .Л В О Х 4 І1 .
P h ila d e lp h ia . P a .
ІІЮ ІТ У Р И Ѓ І^
П Р И Д Б А Н Н Я
М У ЗЕ Ю
ГО РИ ТЬ
Л ІС .
Т А Р А С А
Ш ЕВЧЕНКА.
І
'
Н еосторож ніп а с т у х и р о ;;л з -
В
о стан н ьо м у
ч асі
м у з е йJ ж н л к ь а т р ув г р о м а д с ь к ім
л іс і
Т а р а с а Ш е в ч е н к а о д е р ж а вЧ И -JB С ш іс в ід с ь к у в и ж н ім . В ідВ А Т -
м а .іо н о в и х е к с п о н а т ів . С е р е др из а н я в с ял іс , я к о г о з г о р іл о
х :п о р т р е т М .В . Т а р н о в с ь -І З м о р г и ,
к о ї,щ о її Ш евченкоз в а в
Р о б ітл и к
К онрад
К орупка,
уБ о ґу ц іц ахб іл я К ато вч ц ь,в
н е т в -р є з ім
с т а :;: п р о б к з с в о ю
ж іш су
к іл ь к а
р а з івнож ем ,а
2-л іт .ч ю
д о н еч к у
п о в іс и вн а
д е р е в і. В ід т а к
сам
п р о б у вав
п о п о вн и ти
сам огубство. Ц ьо-
IEPL к о д н в
п о л іц .и п т ,я -
зреш тував злочинцяі в ід -
р а т у в ?в д и т и н у .
С К ІЛ Ь К И
З А Р О Б И В
Ц Е П Е Л ІН
Н А
П О Д О Р О Ж І.
П одорожв о з л у х 'о п л а в а‚‚Ґ р а -
а Ц е п е л ін а "д о А м е р и к ик о -
ш тувала
343т и с я ч і
д о л я р ів .
П одорож принесла доходу356
ТИ С Я ЧЛ О Л Я Й Ь А
Н а‚‚ч и с т о " за-
р о б и л чН ім ц і13 т и с я ч д о л я р ів .
Х А Й
П Р О П А Д У Т Ь
ЗА П Я Т К И !
В
ім яг іг іє н и
й
зд о р о в л я
ж ін к и
п р ч ал ася
вА н г л ії бо -
ротьба проти
ж ін о ч и х
зап я т-
їв .А н г л ій с ь к и й л ік а р Р е д с т е р
а ж е : „в и с о к із а п я т к и
о б ез-
ф орм лю ю тьж ін о ч у н о г у , в о н а
стаєб е з п ри н ад ий п о во л іп е-
р е м ін ю є т ь с явдерж ак м іт л и ".
и со кіз а п я т к и
ш кодятьт а -
кож здоровлю.
О Б О Р О Н Е Ц Ь
П А ЗЮ К А .
О борону
сту д ен та
П азю ка,
яки йв и к о н а вн е в д а л и й
зам ах
п о л ьськ о гок о н с у л явП ра-
3і,.Л ю бачевського,
п ер еб р ав
нраж ськийа д в о к а тИ . П рохаз-
ка.Д Прохазка добрео б із -
и а н и йз у к р а їн с ь к и м и
сп р ава-
м и .„Ч е с к еС льово" п и ш е ,щ о
процес П азю ка
б у д е с е н з а ц і-
о т -л я д у
нап о к л и к а н н я
ви зн ачн и х
п о л іт и к івух ар аќ -
т е р і с в ід к ів .
Н А В ІТ Ь
Х Л ІБ А
Н Е
В М ІЮ Т Ь
С П Е К Т И .
В ечерняя
М осква"
п о д ає,
щ о
радав М о с к в і д іс т а л а п р о
тя го м
о с т а н н іх ч о т и р о х м іс я -
ц ів б а г а т ос к а р го # р о б іт н и к ів
м а с е ю ', портрет одногозп ер -
и х б іо г р а ф ів
Ш евченка
Ч алого,
п о р тр ет
Л исенка
і
т.д .
П рилуцький
м узей
п о д ар у -
вав
ін с т н т у т о в н
Т .Ш евченка
ртину Ш евченка
„М л и н ".
М ІЖ Н А Р О Д Н Я
Е Н Е Р Ґ Е Т И Ч -
Н А
К О Н Ф Е Р Е Н Ц ІЯ .
В ІД Т И С К И
П А Л Ь Ц ІВ
ЗРА -
ди ли
ЗЛ О Д ІЯ .
Д о
ц ер кви
вЛ и п ів ц я х
б іл я
П ерем иш ля
влом ався
св ято -
тагн и к ,
К О Т Р И Й
р о зб и в
ск ар -
б о и ьк у
івкрав
140з о л о т и х .
Н а в іч 'н і з а л ш і ш л н с я
в ід т и с к и
п а л ь ц ів ,я к іЗР А Д И Л И
2Л С ;1ІЯв
о со б і К остя С ам алю ха.
Н а в е с н і 1929р .в Б а р ц е л ь о н і, 3 ,П Р О М О В И
Л .В А С ІЛ Є В С Ь -
с п а н ія ).в 4д ^д а т ь с а .-м іж н а ^jК О Г О -Н А-ТЕМ У^^П ІЛ С У Д -
р о д н я е н е р г е н т н у п а к о н ф е р е н -j
С Ь К И И
ІХ ІД Н І
К Р Е С И ".
ц ія ,д о у ч а с т ив я к ій з а п р о ш е -
н о
цУ к р а їн у . Г о л о в н а у к ав и -
р іш и .т а в ід р я д и т и
на цю
кон-
ф е р е н ц ію
о д н о г оз ф а х ів ц іву
гал у зі енергетики,А .О гієссь-
к о го ,я к и йм аєви сту п ати , там
д о п о в ід д ю
на тему: П еред-
б а ч е н н я р ів н ів р іч о кв б а с е й н і
Д н іп р а .
Н 'О Р М А Л Ь Н А
Р ІД Н Я .
Д осі
с в іт о в а
стати сти к а
с т в е р д ж у в а л а ,щ о „н о р м а л ь н а
р ід н я " з н а ч и л о : б а т ь к о , м а т и
іт р о є д іт е й .Ц еб у л о
п ід с т а -
в о ю
господарських обчислень.
Т еп ера м е р и к а н с ь к і м іс т а п е р е -
в ел ц
н о ву
стати сти к у
і д ій -
ш ли
до
ви сн о вку , щ о нор-
м альна
р ід н я
п ер ех о д и тьд о
в и їм к ів . Ч е т в е р т и н а
ззагал ь -
и о їс у м и р о д и н ,я к і п е р с в ір е -
н о , не м ає з о в с ім д іт е й , д р у г а
ч етвер ти н а
м аєв с ь о г о
о д н у
дитину, третя четвертина двоє
д іт е й ,а щ ойно четверта ч е т -
вер ти н ам ає троє, четвер
і
б іл ь ш ед іт е й . Н о р м а л ь н а р ід н я
н а б л и ж у є т ь с 'я
п о во л і до чи-
с л а
д в о х д іт е й .
(МІЙ РОСІЇ
Р Е К О Р Д И .
УВ а р ш а в і з а с т р іл и в с яв ко
на погану випш лун а погануя -
`і.
' і
Wy
.-,!с т е л і „Д ів и М а р и ' о д и нм оло-
к іс т ь
х л іб а . М е д и ч н о -с е н іт а р -
.
г
,
.
,
,
л
'дець ш дчас ш лю бу своєї‚‚в и -
на аналізу показала, щ о ро-
з
і
н
ш
и
м
.
У
К
о
с
-
е
Л
'
з
а
.
б іт н и к и м у с я т ь.с т и х л ,б , я к и й
ч^ н и л И
і
щ
о
б
џ
й о ?. о
н
а
н
о
в
о
п
о
ч е р е з ш к ід л и в і д о м іш к ита ан-
т и г и г іє н іч н и й
с п о с іб
в и п ік а н -
н я
нен а д а є т ь с я
для спож и-
ван н ян а в іт ьх у д о б і.
,
j
Д О
Ю ВИЛЕЮ
К в ІТ К И -О С Й О -
В Я Н Е Н К А .
К о м іс іяВ У А Нд л яви д аван н я
пам яток
н о й іт н ь о г о
у к р а їн с ь .
к о гоп и с ь м е н с т в ам ає в и д а т и
їд о
ю вилею
К в іт к и -О с н о в я н р н -
к а б іб л іо г р а ф іч н у р о з в ід к уВ .
Т а р н а в с ь к о г оп р о К в іт к у -О с н о -
вян ен к а. К нига матиме15д р у -
кован и Ѓ х
а р к у ш ів .
Я С ІН Ь М АЄ42К О РШ М И !
В
Я с ін ю(н а З а к а р п а т т ю )є
42 к о р ш м и .`з т о г о32 в р у к а х
ж и д ів с ь к и х .З т о г онайкращ е
видно,я кт а м дбаю тьп р од о
іб б о с у тт ао с в іт у н а ш и хГ у ц у -
Д ня
11-г ол и с т о п а д а
M AEJ
у
п о л ь с ь к ім
‚‚С о к о л і"в С н я -.
т и н і п р о м о в у б у в ш и й м ін іс т е р і
і.Л єонВ а с іл є в с ь к и йн а т е м у :
‚П іл с у д с к іік р есн
в с х о д н є `'.І
П од у м ц іп . В а с іл є в с ь к о г о в ід -
б у д о в аП ольщ і т а к о ї, я к о юв о -
та`є ` н и н і, т о б т оз ‚‚к р е с а м н
:х ід н и м и " і зг р а н и ц я 'м и , я-
к и х П о л я к и н а в іт ь н ік о л ин е
н а д ія л и с я ,ц е з а с л у г аП іл с у д -
ськ о го .
П іл с у д с ь к и й , в е р н у в -
ш из М агдебурга, щ о бне р о з-
б и в ати
п о л ьськ и х
сил, при-
зн ав
Д мовського, котрийд і-
вуж е в П а р и ж і, п р е д с т а в -
н и ко мП ольщ ін а м и р о вук о н -
ф е р е н ц ік р .Ц е іф е д с т а в н и ц т в о
д о п о вн и в
л и ш е с в о їм и
д о в і^
рсн и м и
лю дьм и
(м іжн и 'м и Іі
В а с іл є в с ь к и м ).В исилаю чи
с в о їхд о в ір е н и ху П а р и ж , д ав
їм
П іл с у д с ь к и йт а к ів к а з ів к и :
Г р а н и ц юн а з а х о д і б е р іт ь т а к у ,
д астьа н т а и т а , а на сх о д і
б у д ем о
мати хтаку
границю ,
яку самі схочемо. К оли
йш ла
б о р о тьб а заЛ ь в ів і В ильно і
п р и й ш л о с я р іш а т и ,щ о п е р ш е
р я т у в а т и ,j o П іл с у д с ь к и й , х о ч а
як тяжко
б у л о
йому лишати
х ви л ево
св о є
р ід н е
В ильно,
п р и к азав
б о р о т и с ьз а Л ь в ів .
Щ о
генерал Ж еліговськийн е
зб у н ту в ав ся, щ о він не звла-
сн о ї воліз а н я в В ильно,ал ен а
п р и к азП іл с у д с ь к о г о ,це ни-
Н іказав п .В а с іл є в с ь к и й
в ж ене є н ія к о ю
тайною .Щ о
то р к ається
ум ови
П ольщ і
з
П етлю рою
в 1920 p. , т о т у т
П іл с у д с ь к и йне м ав над у м ц і
о в я ѓ и т и .VК іл ь в ід ч и н и л и
в ід д іл е д и ч н о ї к л ін ік и
б у вал и ма п а р а т о м ,я к и й д а с т ь
зм о гу
п а ц іє н т а м
н е д у ж и м '.н а {
с е р ц е л ік у в а т и с ьу х а т і ч із р е з ;н ія к и х ,.` ф е д е ф а щ й ч и х ,. п л я н ів .
в ід п о в ід н е
ел ек тр и ч н е
п о л ў і'Й о м у
х о д и л ^^д щ ц е
п р о те,
з к л ін ік о ю .У „Ќ р а с
н ій Г а з е т і" ч и т а є м о т а к у н о в и н -
к у :
П р е д с ід н и к
KonHccbKoroj
р а й р а б г г р о с а . и н с ь к о ї г у б .)
п е р е н іс
у ч и тел я
К азанського
н а м іс ц е с л у ж б и ж ін к и
ач и те-
л я
З ен ьк еви ч а.
аЗ еяьк ев и ч а
я а м іс ц е .с л у ж б и ж ін к и
К азан -
ськ о го .Н ап и с ь м е н н ім
п р о те-
с т і
о б о х
у ч В т е л ів п р е д с ід н и к
н ап и савт а к у , р е в о л ю ц ію : „Я к -'
щ о
вин е в д б в о л е н і п е р е н о с и '-
н а и и м о ж е т е з а м ін я т и с о б і
ж ін к и ". Н а п р о т я з і
о стч н -
н ьо їн е д іл іб 'у л ов Б е р л ін і11
сп р о б
сам огубства;б іл ь ш іс т ь )
%Щ Ш ф Ш
І2Ш Ш 2Ш
Ш І-.
щ оби ід п о ќ .П етлю ри,
п р е д `с т а в н и к а
'т `о д іш н ь о г о
краш ськбго
у р яд у ,
д іс т а т и
зго д ун ат е п е р іш н ю
гран и ц ю
на сході і на основі то ї згоди
й
ум ови
зав ести
наВ олині
п 'о л ь с ь к у-а ,а М їн іе т р а ц ію
к и м ч и н о м у к р іп и т из аП оль-
щ ею
т іо с ід а н н я
ти хв е л и ч е з -
я и х п р о с т о р ів .
Т а к и йб у в з м іс т п р о м о в ип .
В а с іл є в с ь к о 'г о , людини близь-
К ої доГ П лсудського ід о б р б -
г о
зн авц яу к р а їн с ь к о ? с п р а в и ,
(с в о г оч а с ув інв и д а в к іл ь к а
п у б л ік а ц ійн а т е м у у к р а їн с ь к о ;
БОЛЬШ ЕВИЦЬКА
ДЕРЖ АВА
М АЄГ О Л О В Н И Й
Д О Х Щ
З
ОПЯНЮ ВАННЯН А С Е Л Е Н Н Я .П Р А В И Т Е Л Ь С Т В ОП Р О Д У К У Є
И
П РО Д А Є
Г О Р ІЛ К У ,АК О М ІС А РЗД О РО В Л Я
Л У К А В И Т Ь ,
ЗА К Л И К А Ю Ч И
Н А С Е Л Е Н Н Я
БО РО ТИ С Я
ЗПИЯТИКОЮ .
М ОСКВА
(С С С Р ),31.гр у д н я. К о м іс а р з д о р о в л я С е -
м а и ік о з а к л и к а є ж ін о ц т в о б о р о т и с я п р о т и п и я т и к и .
В ін у
сво й о м уо б іж н и к у г о в о р и т ь ,ш о д е р ж а в н и й м о н о п о л ьн а го -
р іл к узаведений лиш е длятого, щ оби^припинити
сам о го н н е
в и р о б н и ц т в о г о р іл к ив с е л а х .
С о в іт с ь к а держ ава м аєз п р о д а ж і г о р іл к и425м іл іо н ів щ о-
р іч и и х п р и б у т к ів ,щ о с к л а д н е11%у с ь о г о д е р ж а в н о г о6у -
д ж е т у . Ц едля с о в іт ів ,я к і п о т р е б у ю т ь г р о ш е йн а п е р е в е д е н н я
ін д у с т р ія л із а ц ії, складає дуж е поваж ну суму.
З т о г о ч а с у ,я к б о л ь ш е в н к и -з н е с л ивР о с ії п р о г и б іц іюй
п о ч ал ип р о д а ж
д е р ж а в н о ї г о р іл к и , ‚з н а ч н о в п а л и ц ін н на всі
с о р т и р о с ій с ь к и х1з а к о р д о н н и хв и н .
С м е р т н іс т ьв ід з а т р о е н н я
jlifKSjf^^^^Sbfi^^i^yMiiM
инш им
с а м о г о н н и м в и р о б о муж е з о в с ім п р и п и н и л а с яв Р а-
д я н с ь к ійР о с ії. Т е п е р л и ш е в м и р а ю т ьв ід т а к и х в и п а д к ів , к о л и
х т о голодний випез кварту алькоголюйти м затрўеться,або
найчастіш е зам ерзаю ть, заснувш и пяним ин а м орозі.
Н Е З В Е Р Т А Ю Т Ь У В А Г И Н А П Р О П О З И Ц ІЮ С О В ІТ ІВ .
Л ІГ А
Н А Ц ІЙ
Н ЕП Р И Н Я Л А
П Р О П О З И Ц ІЇ
Л ІТ В ІН О В А ,
Щ ОБ
Н Е Г А Й Н О
С К Л И К А Т И
К О М ІС ІЮ
П ОРО ЗО РУ Ж Е Н Н Ю
Д Л Я
Р О З Г Л Я Д У
С О В ІТ С Ь К О Г О
П Л Я Н У О Б М Е Е Н Н Я
ЗБРО ЄН Н Я
Ж ЕНЕВА
в а й ц а р ія ),3 1. г р у д н я . О с т а н н ій
п р о ек т
розоруження держав, запропонований
С о в іт а м и , в н с л о в л ю -
етьсяз а негайне зменьш еннян а50%військовихси л у с іх д ер -
ж а в . Д а л і с п е ц іа л ь н и м д о г о в о р о м м а л о б б у т и у с т а н о в л е н о ,щ о
робитиз иншими50%узброення держав.
Щ е6.г р у д н я Л іт в ін о в п р о с џ иЛ ігу Н а ц ій , щ о б и к о м іс ія
д л я
о б е з з б р о є н н я н е г а й н о с к л и ќ а л а .н а р а д ид л я о б г о в о р е н н я
й о гоп р о е к т у . Т е п е рв ін о д е р ж а в п о в ід о м л е н н я ,щ о к о м іс ію
с к л и к у є т ь с ян а15. к в іт н я ,а т о м увж е н е м а п о т р е б и з б и р а т и
їїд л яс п е ц ія л ь н о г о з а с ід а н н і.
Ф Р А Н Ц ІЯ В Ж Е В ІД Б У Д У В А Л А С Я .
П А Р И Ж
р а н ц ія ),31. г р у д н я . — З а о с т а н н іх п я т ь р о к ів
Ф р а н ц ія о с т а т о ч н о в ід б у д у в а л а с яв ід в о є н н и х з н и щ е н ь .Т е-
п е рїї ф ін а н с ив п о р я д к уй т о р г о в л яй д е д о б р е .З а в д я к ис в о -
й о м уп р и р о д н о м у б о г а ц т в ут а п и л ь н о с т ий р о б у ч о с т и 'н а с е -
лення вона привернула нормальний стан ж иття.Щ е трубую ть
Ф р а н ц ію лишедержавні борги иншим дрежавам.
Д И М І
С І
ЯКО Р А Ш Е В І
Ч А .
Ю ГОСЛАВЯНСЬКИЙ
П Р Ь `М ІЄ Р -М ІН ІС Т Е РП О Д А В С ЯД О
Д И М ІС ІЇЗ П Р И Ч И Н И
З А Г О С Т Р Е Н Н Я
В ІД Н О С И Н
З
ХОРВАТАМ И.
Б ІЛ Г О Р О Д г о с л а в ія ), З І.гр у д н я,В ід часу вбивства
х о р в а т с ь к и х д е п у т а т іву п а р л я м е н т і н а п р у ж е н н я в ід н о с и нм іж
Х орватамит а правительством Ю гославіївсе зростало.Н ареш ті
призначення урядом військового диктаторан а становищ еп р е-
ф ектап о л іц іїв.Загребі викликало обурення н е лиш е серед
Х о р в а т ів ,а л е йс е р е д ч л е н ів Д е м о к р а т и ч н о ї П а р т ії н ач о л і
з Д авидовичем.
j
Р іш у ч ед о м а г а н н я м ін іс т р ів , ч л е н ів Д е м о к р а т и ч н о ї;П а р т ії,
и д ббиК о р а ш е в іча б о з м ін и в с в о ю
п о л іт и к у ,( х р о ц а т с ь ^о ^д -
г ін т а т т н ю ,а б о п о д а в с яд о д и м іс й ", з м у с и л о К о р а и и е в іч а .ц о д а т и
п 'р о х а н н я к о р о л е в ип р о з в іл ь н е н н я й о г ов ід о б р в я з к ів п р е м і-
є р а -м ін іс т р а . І з з а х в о р о с т е к о р о л яв ін щ е д а л іб ўде џ н ќ ^н у -^
ватио б о в я з к и п р е м іе р а .
"
'
'
'
. ^
`
ПРОТИ ОБМЕЖЕННЯФ Л Ь О Т И .
Б Р И Т ІЙ С Ь К АЛ ІГ А
В О Є Н Н О ЇФ Л ЬО ТИ
ЗА К Л И К А Є
П РИ П И -
н и тиРО ЗМ О ВИ
П РОО БЕЗЗБРО ЄН Н ЯД О „С Л У Ш Н О Г О
Ч А С У ".
Л О Н Д О Н
н г л ія ),31. г р у д н я .— В с в о й о м у н о в о р іч н ь о -
м у
п о с л а н ію б р и т ій с ь к а л іг а в о є н н о ї ф л ь о т и р а д и т ь
п р ави -
тел ьств ун ебрати участи вп е р е г о в о р а х п р ообм еж ення с и л
во єн н о їф л ь о т и . В о н а п р и г а д у є ,щ о п ід ч а с о с т а н н ь о ї в ій н и `
б р и т ій с ь к а ф л ь о т аб у л а п о р а т у и к о мд л я А н т а н т и .,
Т епер, к о л и А м е р и к ап о в ій н і в и р о с л ав н а д з в и ч а й н ом о-
гу тн юп о л іт и ч н уй е к о н о м іч н ус и л у ,щ о б у д у є с о б і ф л ь о т у ,не
ч и сл яч и сяз ви тр атам и ,атак о жз а в д я к и б агатьо мщ е н ер о з-
вязан и и ім іж н а р о д н и м
н е п о р о з у м ін н я м , щ е не на ч а с і г о в о -
р и т і)п р орозоруження держав.
Т ом уб р и т ій с ь к а л іг а в о є н н о ї ф л ь о т и з а к л и к а єЛ ігу Н а ц ій
п р и п и н и т и в с і р о з м о в ип р о о б е з з б р о `є н н я , п о к ин е б у д у т ь у с у -
н є н і т е п е р іш н і м іж н а р о д н і т -е п о р о з у м ін н я .
.i fywt.'.Njl .il l l TІ ,. .-. іь ц , І '.r ' wV -'І .
(
Л ІТ А К И РАТУЮ ТЬ РИБАЛОК.
`
Л А Т В ІЙ С Ь К ІЛ Е Т У Н И
С К И Н У Л И
ЗА П ЕРТИ М
ЛЕДАМ И
Щ ^Ш АІЛ;
ОДЕЖ УТ А Х А Р Ч І.
РИ ГА
а т в ія ),'З Ѓ І ,г р у д н я . Л іт а к и , п іс л а н і у р я д о м ,
знайш лин а м орі83рибалок, яких судно заперте ледам ипли-
в еп о т е ч ії. Я к о 'п е р ш у д о п о м о г у с к и н е н оз л іт а к ів о д е ж у
й х а р ч і.
.
.
Л етунив и я в и л и ,щ о т е ч ія н е с е р е б а л о кн а р о с ій с ь к іте-
р и т о р ія л ь н і в о д и . Л а т в ій с ь к е п р а в и т е л ь с т в о р о б и т ь з а х о д и ,
ц д оби вратуватиїх та повернути додому.
П О Ж Е Р Т В У В А В1 2 5 , 0 0 0
Л О Н Д О Н н г л ія ),34.г р у д н я .П р ис у т и ч ц і а в т о м о б іл я
б а р о н а Б ів е р б р у к аз т я г а р о в и м т р о к о м т я ж к о п о к а л іч е н о ш о-
ф ерат ас е к р е т а р я Б ів е р б р у к а . С ам в ін вийш ов зн е в е л и к и м и
п о р із а м и л и ц я .
В
память такого „чуда" барон БІвербрук
пож ертвував
25,000 ф у н т ів с т е р л ін г івн а ш п и т а л ь ,де л іч и т ь с я й о г о с е к р е т а р
ІЗ Ш Оф^рІІШ Н І
т
Ц $А № у
О -Д ІТ У -
, '
щ М Д
„SVOBODA"( L I B E R T Y )
ю ииргоІ $$З
UkrainU- в -wjpipcrpubl ished dully except Sundiyi ailMQg t yt
at 83 GrandS t reet , Jeriey С Й у , K. .1,
Owptd jg theUkr-JnUn HitloniJ AtaocUrtoa, Ід е .
Edited by Edltorl-1 Committee.
1917, authorizedJuly 31, i9i8.
SUBSCR1PTIOHRATES .
Т іѓ мceat ta copy.
О м еyeer
# 7.oo
SU с ік і
% 3.7S
т а ѓ м Mcmthi
12.00
Poreifa andJeraey City Rates:
UMJMf
110.00
tommrtttt
. ,
t s.oo
rert#mq- t bl
a 2.7.t
С В О Б О Д А ,
С Е Р Е Д А ,
Д О с т а п Ѓ р и п а й .
ПАМЯТИ МИХАЙЛА КОЦЮ БИНСЬКОГО
В
65-л іт т я ў р о д и н .
(1864—1928).
ГШ РЕДПЛАТА:
і
П оодиноке число три цевп
Н а рік
$ 7Д Ю І
"
іів р о к у
і.
І 3.75
г р и .М іс я ц і
'$ 2.0и
ВД ж ерзн С нті і З аграш ш ею :
Н а р ік к ...п і . . і .
. .$Ю .О О ,
а п ів р о к у і,
'
' '
pagl
З а п о ж д у з м ін у а д р е с и . п л а т и т ь с я Ю ц е н т ів .
н а л е ж и т ь в и с и л а т и , г р о ш і, д и ш е н
З а о г о л о ш е н н я р е д а к ц ія 'Н е в ід п о в ід а є .
. Foreign Money Oor.i-r
Т елеф он.‚С в о б о д и '': 498 Montgomery. Т с д . У . И . С о ю з а : 1838 Moatgome--
А дреса:^ T-'O E O D A",P. О . BOX 346, JERSEYC I T Y , N
T P E T AП А Р Т ІЯ ВА М Е Р И Ц І?
„Б у д ь м оп е р е д у с ій с к р із ь
У к р а їн ц я м и — ч и т о в с в о їй
х а т і, ч и в ч у ж ій , ч и т о в с в о -
м ук р а ї,ч и н а ч у ж и н і. Х а й
мованаш а не буде мовою ,
якою звертаю ться лиш до че-
л я д и ... Х ай вона бреннть і
розгортається в наш ійооди-
ііі. у наш их зносинах товз-
р н с ь к и х , `г р о м а д с ь к и х , ул іт е -
р а т у р і... Н е с ім о п р а п о рс п р а -
вн.наш ої в дуж их руках.Ц
буд ьм о крнсеквенгниии,, не
в ід д іл я й м ос л о в а 'в ід -д с іа ...1
1
М .К оцю бинський
н а р и с іѓ „Х о ").
Ц ього року вш ановувавк у л ь `
т у р н и й с в іт ц іл и й р я д ю в и л е й -
н и хс в я т , п р и свяч ен и х
п ам яти
в е л и к и х п и с ь м е н н и к ів , ВМ И'
п у л о м ў
й
т е п е р іш н о .с т и
еп о х ал ьн и х
с в д е -ю . т в о р ч іс т ю !
й діяльністю , а звязаних з.на-
ш ою
д о б о ю
в ід п о в ід н и м и
р о -
к о в и н а м и їх ў р о д и н а б о е м е р -
т и . М и . У к р а їн ц і, ш а н у в а л и
і
(с іч н і
с о р о к л іт н і
р о ко ви н и
Ісм ерти
наш ого
б у к о ви н ськ о -
г о
п о ета
й
о п о в ід а ч а , Ю р ія
Ф едькоцича. Н орвеж ці
o6xov
д и л и
в марті свято
с т о л іт т я
народин свойого великого дра-
м атурґа Гекріка Ібзена, а М о"
ск ал і
ш іс т ь д е с я т ь л іт т я
у р о -
д и в М а к с и м а Ґ о р к о г о . В к в іт н і
п р и п ад ал о
с т о л іт т я
ў р о д и н
в ел и к о го
ф р ан ц у зьк о го
іс т о -
В ід
п о с л ід н и х п р е з и д ія л ь н н х в и б о р ів н е с х о д и т ь з а м е -
риканського політичного ж и ття питаќне організований
тр е-
т о їп о л іт и ч н о ї п а р т ії. Я к і м о т и в и р у к о в о д я т ь л ю д ь м и з а с и м ,
а які протис ь о г о , м ож на бачити добре з дебати, яка розве-
л а с я о н о г д і н а м іж у н ів е р с и т е т с ь к ій к о н ф е р е н ц ії д л я с п р а в и
п р о м и сл о во їд е м о к р а т ії.
За зорганізованим
н о в о ї п а р т ії в и с т у п и в П о л Б л е н ш а р д ,
о д и н з р е д а к т о р ів л іб е р а л ь н о г о тиж невика „Н е й ш е н ". В ін п о -
к азу в авн а п о с л ід ќ і в и б о р и я к н а д о к а з , щ о
д ем о кр ати ч н а
п а р т ія в ж е н ік о л и н е п о т р а ф и т ь в ід о ѓ р а т ир о л і в е л и к о їп о л і-
ти ч н о ї о р г а н із а ц ії, я к а м о г л а б и б у т и д о б р о ю п р о т и в а г о ю д л я
р е п у б д и к а н с ь к о ї п а р т ії. П р и п о с л ід н и х в и б о р а х в о н а з іб р а л а
б о їа д ог о л о с ів ,а л е р ів н о ч а с н о п о к а з а л а , щ о„с у х і" й „м о к р і",
с а б ю ,п р и х и л ь н и к и й п р о т и в н и к и іір о г и б іц іі, т а р іж н і р е л іг ій н і
о р г а н із а ц ії т я г н уІ ь м ' вт а к і п р о т и в н і с т о р о н и , щ о в о н а н а _д о в -
г с с ііе ^з м о ж с .в ід о г р а т и п о в а ж н о їр о л і.
і
П охоронивш и: в с е й , с п о с і б д е м о к р а т и ч н у п а р т ію , л е и .-о р ?(Ц к .аі
Г г іп о л и т а Т е н а
а іп е )
ш арду ж е м у с ів п о р у ш и т и іі д р у г е п и т а н ќ е : х т о з а й м е її м іс ц е ?
В ін
і с а м и йкаж е: „р о з г р о м д е м о к р а т и ч н о ї п а р т ії в т о р у в а в
д о р о гуд л я п р а в д и в о ї п о с т у п о в о ї п а р т ії". Х т о ж м а в б и б у т и
с е ю
т р е т о ю п о с т у п о в о ќ ї п а р т іє ю ?
Я кп р и р о д н а н а с л ід н и ц я з г о л о ш у є т ь с я с о ц ія л іс т и ч н а п а р -
т ія , к о т р а с т а в и л а п р и п о с л ід н и х п р е з и д ія л ь н н х в и б о р а х я к
св о гок а н д и д а т а Н ормана Томаса. Бленш ард, видно, самий
ц е м а є н іч о г о п р о т иС О Ц ІА Л ІС Т И Ч Н О Ї п а р т ії, а л е в ін н е в ір и т ь ,
щ обис я п а р т ія м о г л а к о л и н е б у д ь з д о б у т и с о б і с и л у в а м е п и -
к а и с ь к ій п о л іт и ц і. А м е р и к а н ц і н е л ю б л я т ь ім е н и с о ц ія л із м у .
В о н а н ік о л и н е з б е р е б о г а т ог о л о с ів . В и д н о с еб у л о п р п о -
с л ід н и хв и б о р а х , к о л и в о н а н е з іб р а л а н а в іт ь м іл іо н аг о л о с ів .
С а м и йк а н д и д а т Н о р м а н Т о м а с б у в н а с ій д е б а т і т а в
в ід п о в ід і Б л е н ш а р д п н ис т а р а в с я д о к а з а т и , щ о т р е т о ю п а р т іє ю ,
п р и р о д н о ю
сп ад ко єм н и ц ею
д е м о к р а т и ч н о ї, я в л я є т ь с я
якраз
с о ц ія л іс т и ч н а .п а р т ія . М о в л я в , в о н а з іб р а л а п р и п о с л ід н и х в и -
б о р а х м а л о г о л о с ів т іл ь к и т о м у , щ оі}о г а т о л ю д и й в в а ж а л о
в а ж н ій ш и м в ід д а т и с в ійг о л о с з а С м и т о м , я к з а д е м о н с т р у в а т и
св о юп о с т у п о в іс т ь . С о ц ія л іс т и ч н а п а р т ія , г о в о р и в Т о м а с , н и н і
о д и н о к а л іб е р а л ь н а п а р т ія в А м е р и ц і.
Б л е н ш а р д н е х о т іђ п р и з н а т ис ь о г о . С о ц ія л іс т и ч н а п а р т ія
м у с и т ь о п е р т и с я н а с а м и х .р о б іт н и к а х , а с ь о г о в А м е р и ц і з р о -
б и т и н е м о ж н а , б о р о б іт н и к ів т у т з а м а л о й в о н и н е д у ж е т о
к л я с о в о с в ід о м і. В ін у с е о б с т о ю в а в п р и т о м у , щ о а м е р и к а н с ь к і
р о б іт н и к и йф арм ери н ік о л и н е п ід у т ь з а п а р т іє ю , щ о з в е т ь с я
с о ц ія л іс т и ч н о ю .Т р е т а п а р т ія , н а й о г о д у м к у , п ід е п ол ін ії,
в к а з а н ійЛ а Ф олетом , с е б т о в о н а б у д е м у с іт и о б е д н а т н в с в о їх
р яд ахр о б іт н и ч і ю н ії т а ф е р м е р с ь к і о р г а н із а ц ії.
Ю 150-л іт н і р о к о в и н и е м е р -
т и н а й с л а в н іш о г оп и сь м ен н и к а
й ф іл ь о с о ф а Ф р а н ц ії, Ф . В оль-
тер а
(Voltaire),а в л и п н і та-
к іж
р о ко ви н и
Ж . Ж . Pyccaj
(Rousseau), т е ж
одного з най-
б іл ь ш и хп и с ь м е н н и к ів Ф р а н ц ії
д о м и х н а в е с ь с в іт , в о н и с к о р -
ш е ч и п із н іш е з н а й ш л и д о с т у п
д о
с в іт о в о ї л іт е р а т у р и , д іж д а -
л и ся
п е р е к л а д ів
с в о їх
т в о р ів
на
в с і к у л ь т у р н і м о в и , с т р і-
н у л и сяз з а ц ік а в л е н н я м
і при-
н а н н я м
і в
н а й б іл ь ш
'с о б і
чуж их
н а р о д ів . Щ а с л и в і в и -
б р а н ц і с у д ь б и !. Щ а с л и в і в ж е
том у,щ о
вр о д и л и ся
д іт ь м и
н а р о д ів в о л ь н и х , д е р ж а в н и х і
р еп р езен тати вн и х
св о єю
д у х о -
в о ю
культурою . Затеж ,ін а к ш а
д о л `яв
п и с ь м е н н и к ів ,-з р о д ж е -
н и х вл о н і н а р о д ів п о н е в о л с -
них, недерж авних, з м овою ма-
л ов ід о м о ю п о з а м е ж а м и р ід -
и о їк р а їн и . В о н и м о ж у т ь д о -
р ів н у в а т и с в о їм т а л а н т о м
нан-
кращ им
п и сьм ен н и кам
с в іт о
в о їл іт е р а т у р и , м о ж у т ь с и л о ќ
св о єї духовости бутит а к і ви
з н а ч н і, я к і т в о р ц і е п о х у с е
л ю д с ь к с іг о
з н а ч ін н я , а
п р о те
к у л ьту р н и йс в іт з н а є п р о н и
зви ч ай н о
або мало або
так и
іч о г о тому, бо не знає мови,
к о ю
во н и
пишуть. Така до-
л я
з д е б іл ь ш о г о й
наш их, у-
к р а їн с ь к и х
п и с ь м е н н и к ів . Д ц -
в іт ь с я т іл ь к и о с ь х о ч б и н а .о -
п о в ід а ч а т о ї м ір и , щ о н а ш М и -
Х айлоК оцю бинський. Н айкра
іц ін о г т в о р и
н е т іл ь к и
щ о
н е у 'с т у п а ю т ь в н іч о м у Ь п о в і
д ан н ям
М аксима Ґоркого або
н а в іт ь і З е л ь м и Л я г е р л є ф ,
й п е р е в и с ш а ю т ь їх т у т і т а м
Г `л и ѓ д ін ю
с в о є ї п р о в ід н о ї д у м
ки й мистецьким хистом своєї
ичиих обставин
прим уш ений
ьчитися наш ої мови, і колиб
м и с а м і, з а м іс ц ь в іч н о -с в а р и
ися зіс о б о ю ,, забралися
вж е
р аз
д о
м іж н а р о д н ь о ї
npona-j
г а н д и -н а ш о ї к у л ь т у р и в р о з -
м ір а х
монументального почн-
н у , Ц ього за нас ніхто не зро
б и ть,
го л о в н о ж
м осковські
п р а в и т 'л і Р а д я н с ь к о ї У к р а їн и
певно зі, бо нат а к е в них гро-
ш е й н е м а є н ік о л и . А щ о с к а р -
б івдухбвої культури в нас до-
в о л і,ц ь о г о д о к а з о м -.с а м е т в о -
рт! К оцю бинського, з приводу
р 5-л іт г яў р о д и н я к о г о в fie-
р есн і:
ц . р . —`х о ч у `п о д а т и т у т )
х о ч
к о р о тен ьк и й
н ач ер кй о г о
ж и ття
1і творчости.
`М ихайло Коцюбинський
j
Jц е
н а й г е и ія л ь н іш и й
зу с іх о -
п о в ід а ч ів , я к и х д о с і в и д а л а у -
к р а їн с ь к а
л іт е р а т у р а .
В іну р о д и в с я в р . 1864 в м і-
стеч ќ у
В инниці
на
П о д іл л ю !
урядовця старого типу
п о л іц е й с ь к о г о
н ад зи р ател я
в о л о сѓн о го
п и с а р я . Д о д е -)
вятого рокуж и ття К оцю бин
_5і
н т .-
-ною , яким
о б к и п а є с е р ц е , в ід '
М аксим ом
ґо р к н м ,. щ о
дуж е
^
п
р
о
о
у
В
и
Н
Н
Я
з а ін т е р е с у в а в с я
наш вм
лис , ^
Ц
и
^
^
^
м ен н и ко м .^
їЗ ^`х їШ
В й
с т а н , к о л и з а о д и н р ід -,
з г у к ,- один образ
р ід н и й
л ад ен
б у в аєш
зап л ати ти
р о -
кам иж и т т я ?..." В ж е в ц и х
ѓо
б а г а т о т в о р ів К о ц ю б и н с ь -
к о гоп е р е к л а д е н о н а р о с ій с ь к у
м ову, с а м ж е Ґ о р к и й п ід в п л н -
в о м н а ш о г о о п о в ід а ч а н а п и с а в !
то д іс в о ю .в ід о м у с т а т т ю
„П р о
р у ськ уін т е л іг е н ц ію т а п р о н а -
ц іо н а л ь н іп и т а н н я "
„У к р .
Ж изни", 9 — 1912 р.) за яку,І
як сам
п и сав в листі до Ко-
цю бинсьцогр,„й о г о
так
л ая-
л и
р у с ь к і п а т р іо т и ", Н а , ж а л ь
сьо го д н я той же сам М ац-
с и м Ґ о р к и й з о в с ім н е к р а с ш ш і
ус в о їм п ід х о д і д о
у к р а їн с т в а ,
н іж .у с іи н ш і м о с к о в с ь к і „п а т
р іо т и "з п ід с т я г у ч е р в о н о ї ќ о -
м уни — його недавний,с ѓ іл ь
киж ганебний щ о й дурний ви-
сту п
п р о ти
у к р а їн с ь к о ї м о в и
щ е н а м у с ім у с в іж ій
п ам яти .
Т а
м о ж е н а с , У к р а їн ц ів , п о т і-
ш ати
п р и т ім
те несхитне пе-
реконання, щ о м ова, якою
н а-
писані архитворн
Ш евченка
Ф ранка, К оцю бинського і Л
У к р а їн к и т а с т іл ь к и
HHIUHXJ
ь к и й г о в о р и в д о м а в и к л ю ч н оІ в с л и к ів п и с м е н н и к ів н а ш о ї р ід -
р о с ій с ь к о ю
м о в о ю , а щ о й н о и о ї, п р е с л а в н о ї У к р а їн и , з б е
п ід ч а с о д н о ї в а ж к о ї н е д у г и , в р е ж е с в о ю г о р д у с а м о с т ій н іс т ь
г о р я ч ц і, н е п р и т о м н и й х л о п е ц ь '( і п и ш н у
к р асу
н а в іт ь
і т о д і,
заговорив на диво всієї родн- коли не один Ґоркий, а лєґіон,
н н п о у к р а їн с ь к о м у , і ц е т а к
ц ій н о ї доби. В
вер есн і
ш ануваву в е с ь к у л ь к у р н и й с в іт
с т о л іт т я ўродин ЛьваТ олсто-
го ,
а
в
л и сто п ад і
ш ведську
п и сьм ен н и ц ю
Зельм у
Л яґер-
л єф
(.Lagerlof)в с ім д е с я т ь л іт -
т я її н а `р о д и н . Я к б а ч и м о
в е л и к і іі н а й б іл ь ш і ім е н а с в іт о -
в о ї
л іт е р а т у р и
о с т а н н іх
сто -
л іт ь ,б е з с м е р т н і ім е н а г е н ія л ь -
н н .х л ю д е й ,з в я з а н і н а ‚в ік и з
іс т о р іє ю
р о зви тк у
д у х о в о ї
к у л ьту р ин о в іт н ь о г о ч а с у .І н і
о д и н з н о с іїв ц и х ім е н н е м іг
принайм енш е
на
верш инах
св о гож и ття— ж алуватися на
те ,ш о
його духовий
п о д ви г
н е о ц ін е н и й
с в іт о м
належ но.
Я кс и н и н а р о д ів в и с о к ок у л ь -
турних а з тим і письменники,
я к и м д а н о п и с а т и в м о в а х , в і-
ф о р м и . А л е п ід ч а с к о л и
п р о
М оскаля
Ґ о р к о го
аб о
п р о
Ш ведку
Л ягерлєф
зн ає
весь
с в іт , т о
К оцю бинський
п о за
м еж ам и
У к р а їн и
м айж е
н е в і-
д о м и й .Ґ о р к о г о
п р о сл авл ял а
європейськак р и т и к а мов бог-
зн а
яке
ч у д о ' духа
за
й о го
іс т о р ії про ледачих, страш ен-
н о
театр ал ьн о
п ід к р а ш е н и х
б о с я к ів , а п р о К о ц ю б и н с ь к о г о
інайкрасш і европеські критм-
кн не знали і не знаю ть і до-
сін іч о г о . А в о н о п е в н об у л о б
ннакш е, колиб ми
б у л и
д ер -
ж авнимн а р о д о м
(т а н е т а к и м
п с е в д о -д е р ж а в н н м , в с у т і р е ч і
н ево л ьн и м народом, як у скру-
т а х н а с и л ь н о ї ф е д е р а ц ії з ч е р -
во н о юМ о с к в о ю ),к о л и бк у л ь -
ту р н и й
с в іт б у в с и л о ю
п о л і-
вп л и н у л о на наш ого письмен-
н н ка, щ о р ід н а м о в а с т а л а й о -
м у відтепер на псе ж и ття нам-
дорож чою
с в я т іс т ю .
В чився
К оцю бинський
сперш у
в
д у -
х о в н ійб у р с і в м іс т е ч к у Ш а р -
го р о д і (н аП о д іл л ю ), а п о т ім в
д у х о в н ій
с е м и н а р ії в К а м я н ц і
П о д іл ь с ь к ім , якої одначе
н е
с к ін ч и в , б о
б у в в іл ь н е н и й .
В ідр . 1892 д о 1897працю вав
як державний
у р я д о в е ц ь у ф і-
л ь о к с е р н ій "')к о м іс ії н аБ еса-
р а б іїі в Т а в р ії н а К р и м у , а л е
зза важ кої недуги
ревм ати зм у
м у с ів покинути державну слу-
ж бу
й одержав посаду в ста-
т и с т и ч н ім
в ід д іл і
зем ства
Ч е р н и г о в і.Т У ТСЛУЖ ИВ
д о
1911,п іс л я ч о г о й т о т у п о с а д у
м у с ів покинути по причині хо-
р о б и серця, яка незабаром ма-
л а
загн ати
й о г в
п ер ед ч ас-
н у могилу. Ш укаю чи поратун-
ку для свойого здоровля, К о-
цю бинський перебував дві з:
м и вІт а л ії, н а п р е г а р н ім
о с
рові Капрі
(С а р ѓі),д еЙ О У
д о в ел о сь
зазн ай о м и ти ся
'
Ф іл ь о к с с р а
(phylloxera vast
т а к и х б о с я ц ь к и х н е у к ів я к в ін
с т а н у т ь б р е х а т и н а н а ш у м о в у ,"
наче собаки
н а с в іт л е с о н ц е .
З а їз д и вт е ж
К оцю бинський
(л іт о м ) в наш і гуцульські ѓо-
р и д о К р и в о р ів н і к о л о Ж а б я
ал е
н ед у га
б у л а
н е в и л іч и м а
Д н я 25. к в іт н я 1913 р , в ін п о
страш них муках помер в Чер-
н и г о в і,прож ивш и
в сь о го
49
р о к ів .
С п р а в д і —- н е д о в г е
во н о )
й дуж е невеселе те ж и ття най
б іл ь ш о г ом ай стра
у к р а їн с ь к о -і
го
о п о в ід а н н я ...
Т а хоч і як буденні злидчі
т а о р с т о к а
недуга утрудню-
вал и
К оцю бинськом у
й о го
життєву дорогу,то сила його
вел и к о го
д у х а
зм огла
в сета-
к ив и я в и т и с я в ц іл ім р я д і п р о -
п а м я т н и х т в о р ів , п р о п а м я т н и х
ід о р о г о ц ін н и х н е т іл ь к и с в о -
є ю
ч у д о в о ю
м и стец ьк о ю
кра-
сою , але й визвольно револю
ц ій н о ю
с т и х іє ю , щ о п л и л а в
К оцю бинського з глибин
н е
вим овної лю бови Д О .Р ІД Н О Ѓ '
К р а ю і р ід н о ї л ю д и н и . „Ч и
знайоме вам —читаємо на
чатку прекрасного
о п о в ід а н н я
„Н ак р и л а х п іс н і" — т е г о с т р е ,
д оф із и ч н о г об о л ю г о с т р е п о
чуття нудьги за рідною
к р а ї-
М ихайло К оцю бинський.
П О С О Л В ІД Ч О Р Н О Г О
О п о в ід а н н я ,
Ц А Р Я
С пека
вреш ті
зн еси л и л ась
С р іш ещ е 'н е з о в с і м с х о в а л о с і
з а .г Ч Й Р '",' м с .м о в з а ч е п и л о с ь з :
г -о щ
а н іч у ж е о б л я г а л а с ь п с
н р ^ц и х ;.,т а ,ІС Ц ІО Д Н И Х,.‚д с ^іи н а х ^
іг ч и ^у іа а в ід г дЩ
мент, коли
Н ІГ П ГС Н ІИ Г ;(ЇК І'б а ѓ а р а б с ь к і л а н и
к у к т р у д з н ^' н е
;.
Д звоник
земської почти, я
к о ю
я їх а в , д з е л е н ь к а в м о н о
то н іо — по долинахг л у х о , по
г о р а х г у ч н іш е — і р а з о м з к р а -
кан н ям ворон розносив сум по
с у т е н ію ч ім
п р о с т о р і.
К о н і,важ ко ступаю чи, зла-
з и .т н п а г о р у ; в д а л е к о м у з а -
к р у .їд о л и н и
ч о р н іл и
к у п о ю
сад к и
іі в и н о г р а д н и к и . П о ш -
tap п у ж а л н о мп о к а з а в м е н і н а
т у чорну пляму, як на ознаку)
б л и зо стнлю дськихо с е л ь , і о-
знаймив, щ о
н езаб ар о м
п р о -
їд е м о
ч ер ез
„р у с н а ц ь к е " с е -
л о
.
) .
А л е я н е д у ж е н я в в ір и
том у
„н е з а б а р о м ", з н а ю ч и
з
т о п о г р а 'ф и ч н о г о б о к у с е р е д н ю
Б а с а р а б ію , д еп асм а г ір , ч е р -
гую чисьз д о л и н а м и , а т а ю ю т ь
д а л е іііт т ь . Здавалося, щ о земля
ту тв х в и л и н у г н ів у н а м о р й іи -
л ас в о ю
кору, як дикий
з в ір
,ш куру, тай
так
і з а х о л о л а ..
Щ об
д о ї х а т д о я к о г о б л и з ь -К
к о го на око пункту, треба бу-
л об е з к ін ц я с п у с к а т и с ь в д о -
л и н у ,з д ій м а т и с ь н а г о р у , н е -
м о в п `л и с т и з х в и л і н а _ х в и л ю
п о розбурханому морю .
О тож
м и
п р о їх а л и д о б р и х )
пять верстов, поки
п о б ач и л и
серед темряви
О С Я Я Н И М !
К н та гавкотнею
со б ак .
Я
п о п р о х ав
п о ш т ;.р я
їх а т и
ступою .М еніп р и є м н о
б у л о ,
бувш и
на
ч у ж и н і, о п и н и т и с ь
вразн е м о в у з а к у т к у В к р а їн и ,
серед чуперних хат, густих сад-
ч ів ,р ід н о ї г у т ір к и : м е н і н е х о -
г іл о с нш видко
р о зл у ч и ти ся3 JC B K O R 0
к р а м а р я !...Я
п р и гад ав
тим, щ о війнуло просто в.ду -
яким сь
б л и з ь к и м , р ід н и .ч
- )T AJБ а с а р .іб ії н а з и в а ю т ь у к р а -
т е п л о м ...
П р о їз д я ч и
п о вз
кр ам н и ч ку
згадав, ш о не м аю чимзап а-
л и ти цигарки ізліз купити с;р-
н и к ів .
В
к р а м н и ц іб у л о п о в н о ,л ю -
високі й кремезні русна-
кн
г о ,м о н іл и п р у д к о , з
о со б -
л и ви м
акцентом, так
щ о
н е -j
зви к л е
вухо нем бгло
зр а зу
вх о п и ти
су ть
розмови. Кра-
м ар
н ах и л и в
го л о в у
н ад
ка-
с о ю
й чогойіь'^їм гадўќав^ тИк
іц р п е р е д о м н р ю .б к л ^,л и ц і к о -
ІП Н Ц Я чорного волосся.А ле ко-
Џ тВЇП
їїіїЯ Я ІЩ Щ ІУ і
я не ві-
ір Л и
вл асн и м
о ч а м , з д и в о -
в а н н ^г с й г ^к н у в с U
!—'Т о л б ііи й а !..^Б и
щ о
ту т
р о 'б и У е ?!
`.
А ,ц е в и !... К р а м а р ю ю ,
цс моя
к р а м н и ц я ... П о с и д ь т е
ту т,
з л а с к и с в о є ї, х в и л и н к у ,
яз а р а з вийду дов а с ... ,
Ів ід ч и н и в ш и д в е р і д о в д н ь -
к ір ч и к а ,в ін к л и к н у в :
Ф едьку!
Ф едько,х л о п е ц ь р о к ів
ш і-
с н а д ц я т и , в и й ш о в з в а н ь к ір ч и -
ка іс т а в за касу, а С олонина,
ізакликавш и
р у с н а к ів , щ о о ч е -'в и д и , т н п іч и і о б л и ч ч я -
н а н ь о г о , п о -1
І от цей
б л и ск у ч и й
п а н и чі о б л и ч ч і о с ів н о в и н
ви р аз „р у с н а ц ь к е "с е л о . В ж е с а м е с е -
и д о в а н ь к ір ч и к а 'р о з л у ч и в с я
з безжурним
no-jnoBarH й з в а г и . С ір і о ч і з а п а л и л о с т р а х с п о д о б а л о с ь м е н і
глибш е,С в іт и л и с ь м и с л ю . В ін в с а д к а х , н а д с т р у м к о м , з п о -
запускав бороду, а крізь роз- хиленими
х ал у п к ам и
перш их
щ ибнену
с о р о ,ч к у
в и г л я д а л и о с а д ч и х , у т ік а ч ів о д п а н щ и н и ,
в о л о х атіг р у д и .
з
з а м о ж н іш и м и
д ім к а м и
н а-
Я
б ач и в
в о д ч и н е н е в ік н о , щ а д к ів , щ о , о т о ч и в ш и х а л у п -
я к в ін з в ід р о м п о б іг д о к р и - к и . р о з л із л и с ь з б а л к и п о г о -
н и ц і, а з а х в и л и н у п о р а в с я в ж е Р
а х- С л о в о м ,, ж ива іс т о р ія з р с -
в
с ін я х , р о з д м у х у ю ч и
само- сту села. А до того й народ
вар
та тарабанячи
б л я ш а н и м г а р н и й , т й п іч н и й ; п а р у б і
к о м ін к о м .
jМ олоді дубчаки, пиш ніі
В с к о ч и в ш и п о щ о -н е б у д ь д о
Д
1
"
йдуть повзп ан а й ш ал-
х а т и , в ін п е р е п р а ц іа в м е н е :
ік и
н
е
з д ій м а ю т ь ; д`?ч а т а
-
В ибачайте,
щ о
лиш аю
с т
Р У н к і,
як
д и к і к о з и ; д ід и
в а с н а с а м о т і... у м е н ес л у гн е-,
К
Р
С М
Е ЗН
І
'загудзовані; м олоди-
м ае, — я все сам .
j
u
'—
х
0
4
В 0Д " н а п и й с я ... О г
-
Щ о з вами, С олонина? Я^ " `
6
з а
б
Р
а
т
и
с
я
3
ап ар ато м !
вас не пізнаю .
‚П р и в е р н у в я д о „г р о м а д с ь к о ї
v
, ^. ,
'х а т и ", в и к л и к а в с т а р о с т у , х в а ^
Х иба? А й споавлі я вже _„ .'
У
у
`
ви д яч
д ав ся
ііп р и ч и н и в з а с о б о ю д в е р і.
Ян іч о г о н е р о з у м ів . М ені н е
м іс т и л о с явг о л о в і, щ об
то й
С олонина,я к о г о
я досіз в и к
б а ч и т и -в т о в а р и с т в і п р о в ін ц іо -
н альн о г„з о л о т о їм о л о д і",п ц -
ш ногос в о є ю
б е з д о г а н н о -м о д
н ь о іоо д е ж о ю , к б р е к т н іс т ю
та
ар и сто к р ати ч н и м и
зви ч кам и ,
ц ей
у р яд о вец ь
з
б л и ск у ч о ю
п р и ш л іс т юта впливовими ро-
диннимизвязкам н — опинивсь
р ап то м
па
сел івр о л і
с іл ь -
с о б і,щ о с т р ів а в с я
з ним і
н н ш о м у т о в а р и с т в і, д е в ін д е р -
ж авсяк р а й н іхп о г л я д і)
с т а в л я в с е б е д е м о к р а т о м . В ін
мені не подобавсь, його
п о
гл яд и
так
сл аб о
в язал и ся
:
п о р о ж н ім
ж иттям, його демо-
к р ати зм
так трудноб у л о при-
п асу вати
д о
п ан ськи х
п ри м х
занадто дорогої одеж і і т. и.
п р о с т о н е н я в й о м у в ір и
С в о їмд е м о к р а т и з м о м , л іб е р а -
л із м о м
та
д р у ги м и
„із м а м и `
в ін л и шприкраш ав с е б е , я к о т
ч е с у ч о в и м л ід ж и р ќ р с в о ю с т а в -
н у -џ о с т а т а ,іу џ ц ѓ щ е
л егк о ,я к )
ч есу ч о ви й
п ід ж а к ,м іг с к и н у '
т и й т і 'п р іЧ к р а с 1т:
н е м я т ір т я Л ь -І
н о г а `х а р а к т е р у .'' Н іщ о` н е з а -1
хоплю валой о г о г а и б о к о ^л и и іі
о д н ій
ф о т о г р а ф ії
в ід д а в а в 'с я
в ін з д и в н и м
з а п а л о м , -'а 'Й О Т О І
ф о т о г р а ф іч н и й
ап ар ат,с п р а в д і
дорогий ігарний,був йогоГО Р-
дощами. Перед очима в мене
в стал а
й о го
х ата,
зак и д ан а,
в а н н о ч к а м и , к л іш е , о б є к т и в а -
м и ,ф о т о г р а ф ія м и
н ак л еєн и м и
в р у р к а х ... З г а д а л а с ь м е н і т а ї
р о ж ш м ж и т т я м , п р о м ін я в -с в а ю
к а р іє р у
на становищ е
с іл ь с ь -
к о го
крам аря!Щ о
п р и вел о
й о год о ц ь о г о с т а н у ? Ф а н т а з ія ,
чи якісь нещ асливів и п а д к и за-
гн ал и його у цю
глуш ину? Я
з а ц ік а в и в с я .
П ром инулод о б р о ї п іп г о д и -
ни, аж дверів а н ь к ір ч и к а знов
о д ч и н и л и с я іі з а с е л я н а м и , щ о
прощ алися з хазяїном та про
щ ось ж вавог о м о н іл и ,з я в н в с я
С олонина.
Вибачайте, щ озатри м ав
а с ... В и к у д и д ї е т е ?
Я
ск азав .
#—З н а є т е щ о? — запропо-
н у в а в С о л о н и н а . —_В а м п е в н о
о б р и д л от іп а т и с я н а п о ч т о в ій
т а р а д а й ц і,а н о ч у в а т ит а к и д о -j
в е д е т ь с я д е -н е б у д ь . В ід п р а в т е
св о ю
п о ш т у , т а й п ін о ч у й т е в
м ен е: Ят а к и й радий вас бачи
простих а таких глибоких сло-
вах
м аєм о
враж аю чий
в ід г у к
лю бови
К оцю бинського
д о
р ід н о їз е м л і і її ж и т т я , а т а к и х
в ід г у к ів в н ь о г о д е -д а л і щ о -
разб іл ь ш е , вони щ оразг л и б -
ш і і своєю
гл и б и н о ю
щ ораз
б іл ь шз а х о п л ю ю ч і. І ц е н е п р о -
ста собі тільки поетична туга
письменника. За цими словам и
с т о їт ь тут лю дина, щ о ів жит-
тю ,і н а п е р е к ір у с ім т у р б о -
там
своєї буденщ ини, керму-
в а л а с язавж ди л ю б о в ю д о р ід -
н о їз е м л і я к с в о їм
найвисш им
ід е а л о м .К оцю бинський
п р и і-
м ав
б л и з ь к у 'у ч а с т ь
у
гр о -
м а д с ь к ім
ж иттю , був членом
о д н о гон е л е г а л ь н о г о ч е р н и г ін -
сь к о гот о в а р и с т в а
і в ід н ь о г о
ч а с т о п р и їз д и в в ід п о р у ч н и к о м
н а н е л е г а л ь н і з їа д и
в с е у к р а їн -
ськ о їо р г а н із а ц ії д о К и їв а .