Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-1929-005

Svoboda-1929-005

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by SVOBODA
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).
The Ukrainian newspaper in Ukrainian language since 1893. Find complete archive at www.svoboda-news.com (see www.ukrweekly.com for English).

More info:

Published by: SVOBODA on Nov 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2013

pdf

text

original

Л %- З р
U K R A I N I A N
D A I L Y
ї
У Р Я Д О В И Й
О Р Г А Н
З А ІЮ М О Г О В О І О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЇ У К Р А ЇН С Ь К И Й
Н А Р О Д Н И Й
j
І
СОЮ З В ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖ АВАХ
АМ ЕРИКИ.
1
щ
ш
OFFICIALORGAN OF THEUKRAINIANNATICMALASSOCI ATI ON,laa.
- J
Т Р И
Ц ЕН ТИ .
Р ІКX X X V I I .
Ч . 5.
Д ж е р з и С и т і, Н .Д Ж., в т о р о к ,8. с іч н я ,1929.
.VOL XXXVII.
N o.Б .
Jersey City,N . J., Tuead.y,J anuar y 8, 1829.
THREEC E N TS .
К Е Л 0 Ґ А
О П О ЗИ Ц ІЯ
П РО ТИ
ДО ГО ВО РУ
З Р О С Т А Є .
ВАШ ИНГТОН,5 .с іч н я . С е н а т о рБ о р а в и г о л о с и в т р и -
год и н н уб е с ід у в о б о р о н і п р о т и в о в о е н н о г о д о г о в о р уК елога,
доказую чи сенаторам
:
щ о ц е й д о г о в 'ір н е п е р е ш к а д ж а е З л у -
чеким Державам далі зброїтися й уживаѓй своєї воєнної си-
л и , коли зайде потреба.
М имо нього недовіре до договору зростає ідосіне знати,
П ис е н а т й о г о р а т и ф ік у є . Н а й б іл ь ш е в и с т у п а л и п р о т и д о г о в о -
р ус е н а т о р Р ід з М езурі I Р о б н н с о н з Ін д ія н и . О д и н з н и х
републикакець, а другий демократ.
І
'
84 Г О Д И Н ИУ В О З Д У С І.
?
„К В Е С Ч #І М АРК"ЗД О БУ ВУЖ ЕР Е К О Р Д , АЛЕЛ Е Т И Т Ь
г-
С
"Д А Л І.
.ссЛ О (^Н Д Ж Е Л Е С ,4 .с іч н я . — В ій с к о в и Й м о и о п я я н„К в е с -
5.ч е н М а р к ^ н а х о д и т ь с я в ж е ч е т в е р т и й д е н ь у б е з п е р е р н в н ім
:л е ^ у в г Й д у с і. В т о й с п о с іб м а й о р - К а р л ІІІп а н і й о г о т о в а -
:р ф и , щ о т л е т я т ь н а л іт а к у , о с я г н у л и в ік $,л е 'Ѓ ў н с ь к и й с в іт о в и й
рекорд сраздо літаків, а тепер хочуть п'обити щ е своєю витре-
в а л іс т ю г 'д е р и ж а б л і.
Л іт а кл іт а є у в о з д у с і з т а к о ю с а м о ю п е в н іс т ю , я к к о л и б
ш ойко, в и л е т ів .
ЗВЕРТАЮ ТЬ$ 2 6 ,0 0 0 ,0 0 0 .
С Т А Л Е В ІЙ
К О Р П О Р А Ц ІЇТ И Т У Л О М
ЗВ О РО Т У
Н Е П РА В Н О
П О БРА Н И Х
П О Д А Т К ІВ .ДЕМ О КРА ТИ
П О В Е Л И
С И Л Ь Н У
О П О З И Ц ІЮ
П РО ТИ
ЗВ О РО Т У .
ВАШ ИНГТОН,5 .с іч н я . Д е п а р т а м е н т с к а р б у
п о д ає,
щ о
с ь о г о п о н е д іл к а в и п л а т и т ь Ю н а й т е д С т е й т сС тілК орпо-
р е й ш е н$ 26 , 0 0 0 , 0 0 0 . Н а т ў `е ў м у с к л а д а ю т ь с я :$ 15, 0 0 0 , 0 0 0 , щ о
їх побрано в1 9 1 7 році титулом податку, проти чого корпо-
р а ц іяв н е с л а р е к у р с , і$ 11, 0 0 0 , 0 0 0 я к п р о ц е н т в ід к а п іт а л у в ід
1918р о к у .
П ротиц ь о г о з в о р о т у п ід н е с л и д е м о к р а т и в е л и к у о п о з и -
о п о з и ц ію . О собливо виступав конгресмен Джан Н . Гарнер з
Т ексас.Д е м о к р а т и є п р о т и в с я к и х т о г о р о д а з в о р о т ів . Т а -
к н х п р е т е н с ій з г о л о ш е н о н а о д и нб іл іо н д о л я р ів і к о л и б ц е
все виплатити, то це потрясло би держ авними
ф ін а н с а м и
і
податками. Гарнер звернув
увагу на сталеву
к о р п о р а ц ію ,
я к ій в и п л а ч у т ь т е п е р2 6м іл іо н ів , щ о в о н а п о д а л а ф а л ш и в о
сум уз а п л а ч е н и х п о д а т к ів , о з н а ч а ю ч и її к в о т о ю
#199,000,000,
ко л и
у р яд
сконстатував, ш о
к о р п о р а ц ія
зап л ати л а
т іл ь к и
?173Д Ю О ,000.
П ри
н а г о д і т о ї к р и т и к и в и ч и с л е н о ш е и н ш і к о р п о р а ц ії,
яким секретар скарбу М едом вж е псчвертавм іл іо н и , або ду-
м а є їх з в е р т а т и .
$ 2 ,5 0 0 ,0 0 0Н А Д О Б Р О Д ІЙ Н І Ц іЖ
Н Ю
Й О Р К ,5 .с іч н я . П р о г о л о ш е н о н о в у ж е р т в у Л я в р и
С пелм еи Ракеф елер, щ о виносить. 42, 50 0 , 0 0 0 . Д охід з тої ф ун-
д а ц іїб у л е р о з д іл е н и й к о ж д о г о р о к у м іж5 д о б р о д ій н и х ін с т и -
т у ц ій ,м іж я к и м и п е р ш е м іс ц езай м ає С а л в е й ш е нА р м і,
ДВІ ОСТАННІ ПРОМОВИК У Л И Д Ж А .
ВАШ ИНГТОН, 5. с іч н я . З а т и х57 1 п ів д н я , щ о щ е о -
с т а є К у л и д ж о в и я к п р е з и д е н т о в і в и г о л о с и т ь в ін щ е д в і п р о -
м о ви : д н я2 8 с іч н я н а п ів р іч н и х з б о р а х
п р ави тел ьствен н н х
д е п а р т а м е н т ів і д н я1лю того уФ л о р и д і.
Р Е В ІЗ ІЯ В 563
Г В Е И Л Е Н
П РО Д О В Ж У Є
Ч И С Т К У
Н Ю
Й О Р Ќ У .
Н Ю
И О Р К , 5. с іч н я . Д в о т и ж н е в и й п о б у т Г в є й л е н а в
характері поліційного ню йорського ком іш енера замТтннй тим ,
щ о
п е р е в е д е н о а р е ш т и с о т о к п ід о з р іл и х о с іб н я к ів І з л о ч и н -
ц ів ,а к р ім т о г о р о з п о ч а т о н а їз д н а м іс ц я , д е т о р г у ю т ь н а р -
к о т и к а м и й а л ь к о г о л е м . Я к в е л и к у р о з п о ч а в Г в е й л е н а к ц ію ,
видно найкращ е по тім , щ о зат а к и й короткий час переведе-
н оч и с т к у в 563 с п ік із а х , з я к и х б іл ь ш іс т ьз а м к н е н а , а їх в л а -
с н и к и в а р е ш т і.А щ о б и н іх т о н е д у м а в , щ о в ж е н а т ім к о -
нець, Гвейленз а р я д и в поновиў ревізію ізамкнув знову 55 са-
л у н івт а т р и т а й н і д е с т и л я р н і.
Р азо м з міською владою працюють1федеральні агенти.
ѓЎЄ МАНУС УБИИНИК РОТШ ТАЙНА.
Н Ю
И О Р К , 5. с іч н я . Д и с т р и к т а т о р н і Б е н т о нз а я в и в ,
щ оц еп е в н а р іч , щ о ф а т а л ь н і с т р іл и , я к і с п р и ч и н и л и с м е р т ь
в ід о м о г ог е м б л е р а Р о т ш т а й н а , п о х о д я т ь в ід М е к М а й ў с я .
РИКАРД ТЯЖКО ХОРИЙ.
Н А В ІТ ЬЛЕМ О
Н ЕМ ОЖ Е
Й О Г О
В ІД В ІД А Т И .
М ІЯ М ІБ ІЧ , Ф л о р и д а ,S . с іч н я . С п о р ѓ о в и й п р о м о т о р
Д ж ордж Л .Рикард леж ить тямѓко хорий. С провадж ую ть спе-
ц ія л іс т івз і в с іх с торѓи ,Щ о б и й о г о р я т у в а т и . Н е д о п у с к а ю т ь
д он ь о г оН ІК О Г О, н а в іт і, т а к о г о п р и я т е л я я к к у л а ч н о г о ч е м п іо -
н а Д е м с і. Р и к а р д в л а ш т о в у в а в , я к в ід о м о , р іж н і к у л а ч н і б о -
р о т ь б и ,; н а я к і с т я г а в н е б у в а л у д о с і с к іл ь ќ іс т ^ л ю д е й . М іж
ін ш и м у р я д и в в ін б о р 'о т ь б у м іж Т а н і і Д е м с і, а я к ій т о й п о -
с л ід н и йв т р а т и вс в о є ч е м п іо н с т в о .
А В Т О М О Б ІЛ Е В А В И С Т А В А ..
'
Н Ю
И О РК ^5.с іч н я . — С ь о г о д н я о т в о р я т ь а в т о м о б іл е в у ,
з р я д у 29-р іч н у в и с т а в у з р а м е н и Н а ц іо н а л ь н о їА в т о м о б іл е в о ї
Т о р го в ел ьн о ї П алати. Н а виставі виставлять30 0 нових авто-
м о б іл е в и хм о д е л ів .
,7
В истава відбувається в ґренд СентралП елес.
Ш ЕЦЬ СПОРУ: ТАКНА-АРИКА.
С А Н Т ІЯ Г О ,Ч Іл е ,5. січня. Ч асопис М еркурІо подає, щ о
с п ір м іжП бру і Ч Іл ев с п р а в і Т а к н и й А р и к и м а й ж е п о р іш е н и й .
П еруд іс т а н е Т а к н у , а Ч іл
Р ІЗ Д В Я Н А К О Л Я Д А Р ІД Н ІЙ Ш К О Л І
В
Ч И ЇХ
Р У К А Х
Ш КОЛА
ВТ О Г О
Р І'К А Х
ІМ А Й Б У Т Н ІС Т Ь Н А Р О Д У . Ч У Ж А
Ш КО-
Л А
ІЧ У Ж И Н Е Ц Ь -У Ч И Т Е Л Ь
П О В Е Д У Т Ь
Н ІР ІД
Д О
Р У ЇН И
IНЕЩ АСТЯ.
ЗА Т Е
Р ІД Н А
Ш КОЛА
— ЦЕ
О С Н О В А
Ж ИТТЯ
Т А
Р О З В И Т К У
НАРОДУ. ВОНА
М ОСТИТЬ
Ш ЛЯХ
Д О
КРАЩ ОЇ
Д О Л І.
ТАКИМ И
СЛОВАМ И
В ІД З И В А Є Т Ь С Я
Д О
Н А С
„Р ІД Н А
Ш КОЛА"З
С Т А Р О Г О
К Р А Ю
І
П О Д А Є .
Щ
О
3
3,662У К Р А ЇН С Ь К И Х
Н А Р О Д Н И Х
Ш К ІЛ
П ІДПОЛЬЩ ЕЮ
ЗА Л И Ш И Л О -
С Я
В С Е Г О
Л Е Д В И
774 Т . З В .У К Р А ЇН С Ь К И Х
Ш К ІЛ .
Д А И С Н О
У К Р А ЇН С Ь К И М И
Є
ЛИШ Е
У С Т А Н О В И
„Р ІД Н О Ї
Ц Ж О Л И ",
УДЕРЖ УВАНІ
Д О Б Р О В ІЛ Ь Н И М И
Ж ЕРТВАМ И
У К Р А ЇН С Ь 'К О Г О
ГРОМ АДЯНСТВА
ВК Р А Ю
1В
А М Е Р И Ц І.
9,000
С Е Л Я Н С Ь К И Х
I
Р О Б ІТ Н И Ч И Х
Д 1Т Е Й „К О Р И С Т А Є
З„Р ІД Н О Ї
Ш К О Л И ",А
К О Р И -
С Т А Л О
Б И
Б ІЛ Ь Ш Е , К О Л И Б
ЗРО С Л А
НАШ А
Ж Е Р Т В Е Н Н ІС Т Ь .
Р ІЗ Д В Я Н А
К О Л Я Д А
Ц Е
Г О Л О В Н А
О П О РА , ЯКА
КОЖ ДОГО
Р О К У
РІШ АЄ
П РО
ДАЛЬШ У
С У Д Ь Б У
Р ІД Н О Ї
Ш КОЛИ.
ТОМ У
в ід
тої
Т Р А Д И Ц ІЙ Н О Ї
Ж ЕРТВИ
Н Е
м о-
Ж Е
В ІД М О В И Т И С Ь
НІ
О Д И Н
ГРОМ АДЯНИН,
Н іО Д Н А
ГРОМ АДА.
.
ВСГЖ ЕРТВИ
Д О
К Р А Ю
НАЛЕЖ ИТЬ
С Л А Т И
Ч Е Р Е З :
Т
O b y e d n a n y e ,
P .О . B o x4 1 1 .
P h ila d e lp h ia , P a .
С Т В АВ А М Е Р И Ц І Й 'К А Н А Д І,
сво й о гот р у д у н а з о р г а н із о в а н -
н я „к о л я д и " в с в о їй м іс ц е в о -
К оли
на
и е б о с к л о н і з а с я є 'с т и . Т о в а р и с т в а ,Б р а ц т в а , С е -
В ифлеємськаз ір к а й ўкраїнсь-Істрицтва нехай злучаться і не{
ка родина засяде до звичаєвої пом инуть ні одної української
п е ч е р і;к о л и ' п ід
м а л е н ь к и м и 'р о д и н и .
в ік о н ц я м и
п р о го л о сять
с в іж і
Н ехай
н а с о б е д н а е с п іл ь н а
д іт о ч іг о л о с и ,щ о
„н о в а pa-jM eTa.
д іс т ьстала", — нехай усі У
р а їн ц і н а в с іх п р о с т о р а х з е
Н ехай
н іх т о
н е
в ід м о в и т ь 'У К Р А ЇН С Ь К И Й
С О Щ Я Ќ К їТ И -
I
Г О Л О В Н А
У П РА В А
„Р ІД
іН О ї Ш КОЛИ"У
Л Ь В О В І:
`
м лі
о б є д н а ю т ь с я г а д к о ю .п р о ,
"
б у д у ч н іс т ьн а ц ії. Т і, я к и х д о л я L1 "
К
о к о
Р У
д 3
'
ВР "
г
о
л
о
в
а
;
присилувала покинути Р ід н и й jT e ( W ) p
М
а
Р
т
и
н
е
^
ВР - -е ќ р -
К рай, —полинуть гадкою по-
Д е л е г а т у р а„Р ід н о ї Ш к о л и "!с п р а в и
п р о ф е с ій н и х
о р ѓ а н із а
за ш и р о к и й
о к е а н , д о р о д и н .(н а З л у ч е н і Д е р ж а в и
А м е р и к и 'п ій і п р е с и ,
н о ї
с т р іх и . І к о л и
в
з а д у м і'й К а н а д у :
Ч Н И И
З ІЗ Д .
Д н я 8.
гру д н я
п о ч ався
у
Л ьвовід а в н о в ж е з а п о в ід а н и й
к о н г р е с у к р а їн с ь к о ї с о ц . п а р -
т ії(г р у п и„В п е р е д ў "). П ід ч а с
ко н гр есу ,я к и й
о тво р и в
Л ев
Г ан кеви ч ,
виголосив В. Тем-
н и ц ь к и йреф ерат „П р о е к т п р о -
`г р а м и
п а р т ії", а 1. К в а с н и ц я
„П рос у ч а с н е п о л іт и ч н еп о л о -
ж е н н я й у к р а їн с ь к и й
п р о л єта-
р ія т ".
О бговорю вано
так о ж
п р о Р ід н и й К р а йб у д е їм п р и
ч у в а т и с я д з е л е н ь к іт б р а т с ь к о -
г од з в ін к а п ід с к р и п іт ж е м ч у ж -
н о гос н іг у , н е х а й н е з а б у д у т ь
зуп и н и ти ся
на тому доброму
д о б р і,н а р ід н ій
м о л о д і,
яка
м ае
колись переводити
наш і
ід е ї в життя.
Ж и в а н а 'ц ія н е с м іє п р н г л я -
д а т и с я б а й д у ж н о , я к її д у ш у
к а л іч а т ь !
У к р а їн с ь к едерж авне
ш к іл ь -
и н ц тво
на
зем лях
п ід
П оль-
щ ею
—. з р у й н о в а н е . Ч е р е з в н -
н ар о д о вл ен и я
м о 'л о д і
втр ати -
м о
її, а в слід за цим
нам ,
я к н а ц ії, г р о з и т ь з а г а л ь н а з а -
г л а д а ...
І
Т а
сам е
горе не
страш не.
С траш ним
був би щ ойно об-
і, якщ о неб у л о б кому з ним
б о р о ти ся. Супроти того кож
пий
У к р а їн е ц ь
(-к а ) м у с и т ь
ви к азатия к н а й б іл ь ш ез у с и л -)
л я ,щ оби ш ляхом
п р и ватн о го
ш к іл ь н и ц т в а
З О Р Г А Н ІЗ У В А Т И
О БО РО Н У
Н А Ц ІО Н А Л Ь Н О Ї
Д У Ш І.
Закладаю чи
н а р ід н ій з е м л і
у к р а їн с ь к у ш к о л у у в с іх її в и -
д а х р а т у е м о н а ц ію , а ш и р я -
ч и р ід н у о с в іт у — д в и г а є м о д о
б р о б у т.
Н ехайкож ний
п е р е в ір и т ь у
с в о їйс о в іс т и , щ о в ін д л я т о ї
ід е їз р о б и в .
Я к кожного року, так і цьо
г о
н а д іє т ь с я „Р ід н а Ш к о -
л а "
в ід а м е р и к а н с ь к и х
Б р а т ів
посажної допомоги
на удер-
ж анняс в о їх д іт о ч н х с а д к ів , за -
х о р о н о к,н а р о д н іх ш к іл , п р о -
м и сл о ви х , г ім н а з ій , с е м ін а р ій і
б у р с. Д р іб н і с е л я н с ь к і й р о б іт -
ниЧ і д іт и , щ о с к о с т е н іл и м и н о -
ж е н я т а м и б іж а т ь д о с в о є ї л ю
б о їр ід н о ї ш к о л и , зт у г о ю
ви -
гираю ть гостинця,я к и й дасть
їм
з м о г у з їс т и т е п л у
стр аву
й' надягнути теплу свитину, чи
н аб у ти хосенну книж ку.
В ір н іт р а д и ц ії і в с е н а р о д н ій
п о с т а н о в і, д о п о м о ж іт ь уч а с і)
памятного П разника загально-
ю ,
однодуш ною
п ід д е р ж к о ю !
„Р ід н о їШ к о л и ", не задержу-
в а н о ю Н ія к и м м іс ц е в и м ис п р а -
сами, до
р о зб у д о ви
ў к р а їн -
'с ь ќ о г ош к іл ь н и ц 'т в а н а р ід н ійІ
Л Е И Л І.
В ір и м р , щ о ,'- н іх т о
н еj
в ід к а ж е т ь с я в ід о б о в я з к уз '..о -^
и т ис в ій д а р н а„к о л я д у д л я
Р ід н о ї Ш коли" як даток ні
з д в и г н е н н я н а ц іо н а л ь н о г д е р -
Л ев
Я с ін ч у к , в р ,, д е л е г а т .
Д Е С Я Т Ь Л ІТ Т Я
П О Л Ь С Ь К О Ї
ДЕРЖ АВИ
Ц ІК А В И Й
П Р О Ц Е С .,
х а р к ів с ь к и х
„В іс т я х `
твем о,щ о в К н їв і в ід б у в с я н е -
Д н я 10 й 11 л и с т о ' п а д а с в я т - ід а в н о
с`' д н
а
д
д
в
о
м
а
ч о р н о со -
ку вал а
П ольщ а
д е с я т ь л іт н і
р о ко ви н и
св о го
іс т н у в а н н я .
Д о
цього намагалися П оляки
в т я г н у т и й у к р а їн с ь к е н а с е л е н -
н я.Д оходило
д о
то го ,
щ о
п о л ьськ іп о .т іц ія н т и х о д и л и п о
у к р а їн с ь к и х д о м а х т а г р о з и л и
карам ип о 500 з о л о т и х , я к щ о
в ік н а
н е
б у д у ть
ў д еко р о ван і
п о л ьськи м ин а л іп к а м и 'і п р а п о -
р а м и . З о в с ім 'з р о з у м іл 'о ,
щ о
так і погрози не мали наймен-
ш огоу с п іх у , і У к р а їн с ь к і ш к о -
л и і
яки м
н ак азан о
б р ати
у-
у а с т ь у с в я т і, у в е л и к ій
б іл ь -
ш ости
на свято
не
яви л и ся.
П озатимп о р іж н и х м іс ц е в о с т я х
у к р а їн с ь к і г р о м а д я н ѓ в ід р у х о -
в о
п р о тесту вал и
п р о ти
п р о -
в о к а ц ій н о ї л я ц ь к о ї д е м о н с т р а -
ц іїн а у к р а їн с ь к и х з е м л я х . 1 т а к
уЛ ь в о в і,Х о д о р о в і, Р о г а т и н і і
хм іс ц е в о с т я х в и б и т о в
т о й
д е н ь в п о л ь с ь к и х іііс т и т у -
и ги би . Н а загал польські
свята
на
у к р а їн с ь к и х
зем лях
вийш ли незвичайноб л ід о . Бу-
л о
воно властиво святом
в ій -
ска іп о л іц ії, яких на
наш их
зем ляхх м а р и .
^.
П О Л Ь С Ь К А
„К У Л Ь Т У Р Н АМ І-
С ІЯ "Н А
У К Р А ЇН С Ь К И Х
ЗЕ М Л Я Х .
Х олм ське„Н о в еЖ иття" по-
дає осья к и йф акт варварсько-
г о
н а п а д у п о л ь с ь к и х н а їз д н и -
к ів н а к у л ь т у р н о -о с в іт н ю
п ра-
ц ю
у к р а їн с ь к о г о н а р о д у . Д н яІ
Л 8.л и с т о п а д а вУ ханю , г р у б е -1
ш ів с ь к о г о
п о в іт у , - з а х о д а м и !
ф іл ії' т -в а -„Р ід н а Х а т а " в ід б у -
валася театральнав и с т а в а . К о-
л и
п о ч а л а с я , ііе р ш а д ія , ч л е н и
п о л ь с ь к о ї: о р г а н із а ц ії‚‚Г у ф є ц "
в ід ч и н и л и двері на салю й по-
ч ал н
ки д ати
ту д и
к а м ін н я м ,
розбиваю чи
го л о ви
гостям .
О р г а н із а т о р и
ви стави
звер н у -
л и сьд оп о л іц ії, а л е п о л іц ія н а
це не реагувала.Щ оби не до-
пустити до
дальш ого крово-
п р о л и ття,в и с т а в у
в ід к л и к а н е .
К оли публика почала розходи-
т и с я , п о л ь с ь к а б о їв к а п р о д о в -J
ж ала своїн а п а д и й тяж ко по-
к а л іч и л ак іл ь к ао с іб . Iт а к и й
н ап ад
ц е н е п е р ш и й в с а м імj
Ў ханю
і в ц іл о м у
г р у б е ш ів -
ф ундам енту.
. ^ ^ 'с ь ќ о м у
п о в іт і.
тенцями — Сергієвнм і Кузне
ц о в и м , я к і б р а .т и д е я к у у ч а с т ь
в
стр ач ен н ю
есер а
Б о ѓ р о в ѓ .,
щ ов 1911 р о ц і в б и в ц а р с ь к е . - )
п рези д ен та
м ін іс т р ів С т о л и н і-
С е р п 'є в і К у з н е ц о в к о л и ш н і
р о б іт н и к и
К и їв с ь к о г о
заво д ў і
А рсенал" ч л е н и м о н а р х ія -j
н о го сою зу, до тогож
перш ий
од и н
з
й о го
ф у н д а т о р ів .
В ін
був у приятельських
в ід -'
н оси н ах
з к и їв с ь к и м
о б е р п о -'
ц м е й с т е р о .м
С ќ а л о н о м т а в і-
д о .м и м
ч о р н о со тен ц ем
Р о за-
м н сл о вськ и м
(о д и н
з
ін іц ія -
т о р ів п р о ц е с уБ е й л іс а ).
В
1911 р о ц і , к о л д о К и ї в а
іір й їх а в М и к о л а , С е р г їє в а п р и -
з н а ч е ііод о„ід о ч с с н о 'і о х о р о н и
ц а р я ;'..Ч о м у ,Д Й б у л а! Г іт о ч е а іа
о х о р о н а ",так і не відом о, але
завд ан н ям
‚‚о х о р о н н и к ів ``'б у -
,Ї О
сто яти
в ю рбі й
стеж и ш
за тим , щ об хтось не вчинив
замаху нац а р я . Таким
чи н ом
цеб у л и , так би мовити, зви-
ч а й н і п о м іч н и к и
о х р ан ки .
Б о ѓ р о в а , щ о в б и в С т о л и п і-
на, — як
в ід о м о ї п о в іш е н о
ч е р е з 8 д н ів п іс л я п о д ії. П ід -
ч ас
кари
б у л и
п р и с у т н ім и
п р ед ставн и ки
влади та монар-
х іч н и хк о л К и їв а . Б у в т а м
і
С е р г іє в .
П іс л яц ь о г о
в'" вихвалявся,
щ о
„тягнув за ноги"п о к а р а -
н о го ,„в з я в
со б іш м аток
в і-
рьовки на щ астя" й додавав:
Т ак
я к з н и м , з у с ім а
б у д е, хто повстане прОти цз-
ря. .
О д н а к к о л е с о іс т о р ії п о в г р -
н у л о сяз о в с ім в д р у г и й б ік .1 7j
р о к ів м и н у л о з т о г о ч а с у , я к
С е р г іє в
зал як у вав
„к р а м о л ь -
н и к ів " р е в о л ю ц іо н е р ів к а-
р о ю
п о д іб н о ю
д о
кари
Б о-
г р о в а . Т е п е р в ін р а з о м з і с в о -
їм
с п іл ь н и к о м , ч о р н о с о т е н ц е м
К узнєцовим , в ід п о в ід а в з а с в о ї
колиш ні вчинки перед
р ад ян -
ським судом.
К и їв с ь к и й с у д з а с у д и в Ctp-
г іе в а н а 5 і К у з н е ц о в а н аЗ
роки тюрми.
х
Н айвищ ий суд, розглянувш и
с п р а в у , п р и с у д к и ї в с ь к о г о с у -1
ід у
затвер д и в.
Р У М У Н ІЯД О М А Г А Є Т Ь С Я В ІДС С С Р ,
П Р И З Н А Н Н ЯБ Е С А Р А Б Щ И Н И
М АНЮ
С Т А В И Т Ь П РИ ЗН А Н Н Я
БОЛЬШ ЕВИКАМ И
А Н Е К С ІЇ
БЕС А РА БЩ И Н И
Р У М У Н ІЄ Ю
Я КУМ ОВУД О
В И ЗН А Н Н ЯС
С . С
Р .
БУКАРЕШ Т
(Р у м у н ія ),5.с іч н я . Н а п р о т я з і о с т а н н іх
д во хт и ж н ів в е л и с я
н е р ф іи ія л ь н і п е р е г о в о р и м іж Р у м у н іє ю
таС С С Р. про признання радянського правительства. П ерш ою
ум овою признання уряду больш евиків ідальш их конкретних
р о з м о в М а н ю п о с т а в и в п о п е р е д н є п р и з н а н н я с о в іт а м ип р и н а -
леж ностиБ е с а р а б ш н н и д оР у м у н ії, я к н е в ід д іл ь н о ї її ч а с т и н и .
Т а к с а м о Р у м у н ія н е х о ч е б р а т и у ч а с т и в , к о н ф е р е н ц ії, я к у
п р о п о н у єП о л ь щ а , д л я с п іл ь н о г о зС С С Р . п ід п и с а н н я п а к т у
К елога,п о к и б о л ь ш е в и к и н е в ід м о в л я т ь с я в ідп р а вР о с ії н а
Бесарабш ину.
t
у
П Р О Т ИЗ А Х О П Л Е Н Н Я К О Н Ц Е С ІЙ .
К И Т А Й С Ь К А
В Л А Д А
С К О Н Ф ІС К У В А Л А
Р О С ІЙ С Ь К І
Т А 'Н ІМ Е Ц Ь К ІК О Н Ц Е С ІЇ.
Ш АНГАИ
и т а й ),5. с іч н я . Б р и т ій с ь к а т о р г о в е л ь н а
п а л а т а в Ґ а н к о в і з а я в и л а р іш у ч и й п р о т е с т п р о т и к о н ф іс к а т н І
к и т а й с ь к о ю в л а д о ю р о с ій с ь к и х т а н ім е ц ь к и х к о н ц е с ій .
Ус в о їм п р о т е с т і п а л а т а , з а я в и л а , ш о в н а с л ід о к ц и х к о н -
ф іс к а т почнеться значнийс п а д вартостим а й н а та будутьс т р а -
т и ін в е с т и ц ій н а м о р г е д ж а х і т . д . Ц е м о ж е к а т а с т р о ф а л ь н о
в ід б и т и с я н а е к о н о м іч н о м у ж и т т ю
м ісцевостей, звязаних
з
ч у ж и н е ц ь к и м и к о н ц е с ія м и .
К О Н Г Р Е СЖ ІН О Ч О ЃЛ ІГ И М И Р А .
Г О Л О В Н ЕП И Т А Н Н ЯНА К О Н Г Р Е С І,Щ О М АЄ О Б М ІР К О В У -
В А Т И С Я ,Ц ЕП И Т А Н Н Я СТРАШ НИХ
М Е Т О Д ІВ
Н О В ІТ Н Ь О Ї
,В ІЙ Н И .
Ф РА Н К Ф У РТН А ДМ АЙНОМ
ім е ч ч и н а ), 5. с іч н я . — Т у т
р о с п о ч а в п р а ц ю ін т е р н а ц іо н а л ь н и й к о н г р е с Ж ін о ч о ї Л іґи М и -
р а і С в о б о д и . В ім е н н м іс т ав и т а в к о н г р е с п о с а д н и к м іс т а Г р е ф .
1
Г о л о вн еп и т а н н я , щ о о б г о в о р ю є т ь с я н а ц ь о м у к о н г р е с і,
є п и т а н н я н о в іт н іх м е т о д ів в е д е н н я в ій н и , я к і з а г р о ж у ю т ь з а -
ѓ ќ б іл л юц и в іл ь н о м у 'н а с е л е н н ю .Г о л о ва к о н г р е с у в с в о їй п р н -
в и т а л ь н ій п р о м о в і п ід к р е с л и в , ш о д о ц ь о г о ч а с у д у ж е м а л о
держ ав п ід п и с а л о к о н в е н ц ію п р о г а з о в у в ій н у , щ о її в и р о б и л а
Л іг а . Н а ц ій .
З Н А Й Ш Л И С Н С Р Е Т С Т Р А Д ІВ А Р ІЯ .
Д О В Г О Н ЕМ О ГЛИ Д ІЗ Н А Т И С Я , ЯКРОБИВ СВОЇ СКРИПКИ
Ц ЕЙ
ЗН А М Е Н И Т И Й
С К РИ П К О В И Й
М А ЙСТЕР.
БЕРГА М О
(Іт а л ія ),5. с іч н я . П р о д а в е ц ь с т а р и хм е б л ів ``
го во р и ть,щ о в ін з н а й ш о в з а п и с к и з с е к р е т о м
ви р о б л ен н я
С т р а д ів а р іе м с в о їх с к р и п о к . М и н а є д в іс т а р о к ів , я к С г р а д ів а -
р ій р о б и в с в о ї з н а м е н и т і с к р и п к и й д о ц ь о г о ч а с у н іх т о н е
м іг розгадати секрету його виробу.
Т еп еру с т а р о м ус т о л і д о п и с а н н я з н а й ш л и м а т е р ія л и д о
б іо г р а ф іїС т р а д ів а р ія , в я к и х о п и с а н ос п о с іб , я к и м в ін п р и -
го то вл явд е р е в о д л я с в о їх с к р и п о к , ат а к о ж с к л а д д я к у , щ о ^
п о кр и вав його скрипки. Д о цього часу скрипки його лиш а-
ю тьсян а й л іп ш е в и р о б л е н и м и щ о д о ч и с т о т и й г л и б и н и з в у к у .
В ІД К О П А Л ИБ ІБ Л ІЙ Н Е М ІС Т О ,
П ІС Л Я
Д О В Г О Л ІТ Н И Х
Р О С К О П ІВ
НАРЕШ ТІ
В ІД К О П А Л И
СЮ Н,
М ІС Т О
Ц А Р Я
Д А В И Д А .
Є РУ С А Л И М
а л е с т и н а ),5 .с іч н я . А р х е о л ь з г іч н і р о о
к о п н н и , ш о т р е в а л и п о н а д ш іс т ь р о к ів , н а р е ш т і п р и в е л и д о
в ід к р и т т я с т а р о в и н н о г о м іс т а . В ч е н і а р х е о л ь о г и к а ж у т ь , щ о
ц еС іо н , в ід о м еб іб л ій н е м іс т оц а р я Д а в и д а .
,
Т е п е р в ід к о п а н о с т ін и ц ь о г о м іс т а з й о г о в е л и к и м и б а ш -
а м и ', щ о з б у д о в а н і п о ч а с т и Д а в и л о м , ' а п о ч а с т и ц а р е м С о -
лом оном .
ЗАГИНУВ КОРАБЕЛЬ.
З А Л О Г А
ІЧА СТИ Н АП А С А Ж И Р ІВМ АЛОГО
П А Р О П Л А В А
ЗА Г И Н У Л И
Б Е ЗС Л ІД У .
М АДРИД с п а н ія ), 5. с іч н я . — Т я г а р о в и й к о р а б е л ь „М а -
л а к о ф " н а їх а в н а к а м ін н яб іл я о с т р о в а М ін о р ік а .28 д у ш
із
й о гоз а л о г и т ап а с а ж и р ів з а г и н у л и п ід ч а сб у р і. В р я т у в а л и с я
44 душ .
К орабель н а л е т ів н а к а м ін ь , б о н е м іг р о з г л е д іт и а я к а Із з а
ту м ан ут а д о щ у . Н а м іс ц і катастроф и п е р е в о д я т ь с я п о ш у к у -
ван ня ,б о с в о д ів а ю т ь с я , щ о м о ж е х т ов р я т у в а в с я н а р а т у н к о -
вих човнах.
РИМ ЗАЛИТИЙ ВОДОЮ .
РИ М
(Іт а л ія ),5.с іч н я : — П о в ін ь , щ о п о ч а л а с я з г ір с ь к и х
'р іч о кІт а л ії, в с е п о ш и р ю є т ь с я ..В е л и к и й .д о ш п р и ч и н и в с я д о
ви л и вур ік иТ и б р у .
.
‚в д н ц о № І л ' і зiM R if t
Н айменш е три сотки родин вже змуш ені залиш ити свої
пом еш кання, щ о залиті водою . Н авколоР и м у а л и т і,в о д о ю
в с і н и з и н и . Ін ж и н ір н і в ій с ь к а п р о в а д и т ьр я т у н к о в у а к ц ію ,
„Г Р А Ф ЦЕПЕЛІН"ПОЛЕТИТЬ НАВКОЛОС В ІТ І
Б Е Р Л ІН
ім е ч ч и н а ),5. с іч н я . П р и б л и з н о в п о л о в и н і
ч е р в н я„Г р а фЦ е п е л ін " р о с п іч н е с в ій л е т н а в к о л о с в іт а . Т оч-
н и йч а св и п р а в и з а л е ж а т и м е в ід с т а н у п о г о д и в є в р о п е й с ь к ій
Р о с іїт а в С и б ір і, к у д о ю в інб у д е л е т іт и п о д о р о з і вЯ п о н ію .
В и л е т ів ш из Н ім е ч ч и н и , ц е п е л ін з р о б и т ь п е р ш узу п и н к у
вЯ п о н ії, де Стандарт О йл Компані заготовитьйом уп а л и в о .
В е с н о ю „Г р а фЦ е п е л ін " облетить частину А ф р и к и .
У К Р А Л И Б А Ќ Ц И Л І.
Л О Н Д О Н
н г л ія ),5. с іч н я . Х т о с ьу к р а в з а в т о м о б іл я
П а к т е р іо л ь о г а ,д -р аК роф тона, к у ф е р , в якому знаходилася
ф ляш ка зб а ќ ц и л ям иін ф л ю е н ц и . К о л и б з л о д ій в и к и н у в ф л я ш -
к у , або розбивїї,'т о б а ќ ц и л і, щ оз н а х о д я т ь с я в н ій , в и к л и ч у т ь
в м іс т ізн о в ув е л и к у пош есть ін ф л ю е н ц и .
СВОБОДА, ВТОРОК,8-г о
С ІЧ Н Я ,1 M B .
'Т Ѓ .І `
^SVOBODA"
(L IB E R T Y )
rOUNDPD1 1 9 3
N
U-xilaU'в -mp-perpublished dally except Sandiyi
it 83 GrindS tr eet,Jersey City,N . J.
Owatd ѓл theU krainian HsttonH Association, І д е
j
Editetf by EdHorlal Qomnalttea.
Hateradai Second Clui Mali Matter at the PostOffice o!Jersey City, N. J.
on March 0. t 9l i .under the Act ol March 8. 1879, . ' ,
і at special п '
F October 3,
Д
О стап
Ѓ р іш а й .
Х Р Н С Т О СР О Ж Д А Є Т Ь С Я !
SUBSCRIPTION RATES,'
Т вѓоєcat sa copy.
peer
,
.-
# 7. 00
lOBtlu
3.75
іasoaths. . . . . . . . . . . . . .f a.oo
з sndJersey City Rates;
. . . . . . . . . . . . . ..110.00
_
. . . a s.oo
Г Н гмmonths. . . . . . . . . .
$ 2.75
Ш РЕДДЛАТА:
П оодиноке число гра центѓ
Н а рік
Т700)
Н а п ів р о к у
І.
І 3.75
Н ат р и
1
2.00
ВД ж ерзи С н ѓі і Заграш щ ею ;
Н а р ік
, .Ц О -О О
Н а п ів р о к у
-
f '
Зак о ж д у з м ін у а д р е с и п л а т и т ь с я - 10 ц е н т ів .
„Т е , чого треба, щ об ж ит:
йом у
р о зви вати ся
..
тя лю дейб у л о легке,гарне 11
- .
творче,це-вднА сть,єдність, стремління до
красш ого.
є д н іс т ь ".
'
Зельма Л ягерлеф
ЗК авадм н а л е ж и т ь в и с и л а т и г р о ш і л и ш е н ат . з в . foreign Money Qorder.
З а о г о ."о щ е н н яр е д а к ц ія н е в ід п о в ід а є .
1
Т елеф он‚‚С в о р о д и '': 498 M ontgomery. Т е д . У . Н С о ю з а : 1838 M ontgomery.
OBODA",P. О . BOX 346, JERSEYC I T Y , N
ЗР ІЗ Д В О М Х Р И С Т О В И М
(„Є р у с а л и м ").
С вято
Х ристового
Р із д в а
б у л ов с е с в я т о м `в е л и к о ї с о ц і
ял ьн о їід е ї ід е ї к р а с ш о г о
ж и ттялю дини
тут на
з е м л і.
Ж и т т я , п р е о б р а я Г е н о г о ^б л а ж е н -
н іс т ю
' вселю дського`м ира і
ж ертвенною
лю бовю ,б р ата до
б р ата.Б е з м ір н а
вагац е ї.ід е ї,
з в я з а н о ї т іс н о з ж и т т я м -б у т т я м
лю динив с іх с т о л іт ь і в с іх с е -
редовищ ,
була зразу
ву го л ь
н и м
кам енем
н ау ки
р ево л то
п іо н е р а
Х р и с т а , р іш и л а
б л и
ску ч у
п ер ем о гу
х р и с т ія н с т в а
н ад
з м и р ш а в іл о ю
ім п е р іє ю
р и м с ь к и х Ц е з а р ів і н а д ` д у х о м
поганської старини взагалі. На
жаль, велика
с о ц ія л ь н а
ід е я
п е р в іс н о г о
х р и с т ія н с т в а
стал а.
Ж ЕЛАННЯ
В Е С Е Л И Х
ІІД А С Л И В И Х
С В Я Т
Р ІЗ Д В А
Х Р И С Т О В О Г О
П Е Р Е С И Л А Є
В С ІМ
Ч Л Е Н А М
V
ІЧ Л Е Н К И Н Н Я М
У .Н .С О Ю ЗА
Г о л о вн и й У ряд У .Н . С ою за.
Ізнову прийш ло Т е свято, зя к и м злученінайкращ і спо-
м и н и з д а в н и х , м о л о д и х л іт , к о л и м и й о г о с в я т к у в а л и у с в о їй
х а т і н а р ід н ій з е м л і. А М а є м о т у т н а д у м ц і Р із д в о Х р и с т о в еІ
з
г
о
д
о
м
губитися щораз
б іл і
с т а р о г о ім іг р а н т а , щ одож иває с в о г о в ік у н а а м е р и к а н с ь к ій
jз
г
о
д
о
м
гу'битися щ ораз більш е,
з е м л і.
-
Ізнову прийш ло те свято, на яке так дуже жде молоде,
в ж е т у т в и р о с л е п о к о л ін н я . Ц е ж
день коли
о б м ін ю ю т ь с я
д а р у н к а м и . А м н о г і ц іл и й р ік с к л а д а ю т ь , щ о б и м а т и з м о г у
о б д а р у в а т и в д е н ь Р із д в а с в о їх р їд н и х , з н а к о м и х і п р и я т е л ів .
Т а к , п р е й ш л о т е с в я т о , щ о п р и н о с и т ь з с о б о ю р а д іс т ьTV
в е с е л іс т ь у р о д и н а х , а д л я с а м іт н и х і г о р е м п р и б и т и х , н а д ію
на кращ ез а в т р а .
М олодеп о к о л ін н я б у д е р а д іт и , з а з н а ю ч и д ій с н о ї р а д о с т и
-і'с в н т а . А с т а р і ім іг р а н т и б у д у т ь р а д іт и г о л о в н о ..т и м , щ о їх
Bt mtв е с е л і т а щ а с л и в і. Д ій с н о ї' р а д о с т и с е р ц е с т а р о г о ім іґр а н -
т а щ е н ез а з н а є п ід с ь о г о р іч н е 'Р із д в о Х р и с т о в е . Щ е н а д т о в ін
зв язан и йз т о ю з е м л е ю , д е в ін р о д и в с я і р іс , а я к а т а ктяж ко
п о н е в о л е н а і б ід н а . Щ е н а д т о с у м н і д о х о д я т ь д о н ь о г о п и с ь м а
в ід р ід н и х з к р а ю , ш озгадавш и т е в с е н а С в я т и й В е ч ір ,
стар и йім іг р а н т н ез а з н а є д ій с н о ї р а д о с т и з іс в я т а .
Засмутиться в Різдво Х ристове і серце тих громадян, щ о
б о л ію т ь над розбратом
н а ш о ї ім іг р а ц ії,'н а д н а ш о ю
м іж п а р -
т ій н о ю і р е л іг ій 'н о ю б о р о т ь б о ю .
Т а як це бувало завш е в Різдво Х ристове, так ітепер зро-
г
д и т ь с я з і с м у т к о м і н а д ія . І т оо п р а в д а н а н а д ія н а к р а щ е . Н а ш і
г р о м а д и ч и м д а л і т и м с п о к ій н іш е і р о з в а ж н іш е
розвязую ть
всі пекучі проблеми до церковного конфлікту вклю чно.Л ю де
р у к о в о д я т ь с я щ о р а з б і л ь ш е х о л о д н и м р о з с у д к о м і з а г а л `ь н и м
д о б р о м . Г р о м а д и д о б и в а ю т ь с я с в о їхп р а в , о б с т о ю ю т ь їх , а л е
з г ід н іс т ю , щ о п о х о д и т ь в ід с в ід о м о с т и с л у ш н о с т и с в о їх д о -
м агаи ь.
Г ром ади наш і звертаю ть щ ораз більш е увагу на бизнесову
с т о р о н у н а ш о г ож и ття. М и б а ч и м о , я к т в о р я т ь с я н о в і ф ін а н с о -
в і, б а н к о в і ін с т и т у ц ії, я к У к р а їн ц і з м а г а ю т ь д о т в о р е н н я н о в и х
е к о н о м іч н и х ц ін н о с т е й .
І
М а с о в и й п р о т е с т п р о т и п о л ь с ь к и х з в ір с т в у Л ь в о в і д а в
д о к азв е л и к о ї н а ц іо н а л ь н о -п о л іт и ч н о ї с в ід о м о с т и н а ш о ї ім і-
г р а ц ії т а її в е л и к о г о п о с ў т у п у в п е р е д , к о л и б р а т и п ід у в а г у т і
ч и с л е н н і п р о т е с т и , щ о їх п о м іш у в а л аа м е р и к а н с ь к а п р е с а .
Іж е р т в е н н іс т ьнаш а з р о с л а і р о с т е д а л і, б о с к л а д а є м о щ о -
р а з б іл ь ш е н а м іс ц е в і п о т р е б и і н а д о п о м о г у р ід н о м ук р а є в и .
З н ач и ть,в с ет а к и й д е м ов п е р е д і в ід р о д ж у є м о с я .
Т и м то
й не диво, щ о
у п р о -
д о вж
д о вги х
с т о л іт ь
красш і
п р о в ід н и к и н а р о д ів
п о вер тал и
в с е н а н о в о д о п е р в іс н о ї н а у к и
бож еського Спасителя, до ве-
л н ко їс о н л `я л ь н о ї- ід е ї Х р и с т о -
в о ї
р е л іг ії, і п о с в о їм
си л ам
р о з у м ін н ю
н ам агал и ся
п ер е-
в о д и т и її вд іл о . д н и м з' о с -
т а н н іхт а к и х а п о с т о л ів Х р и с т о -
н ауки
був ось Лев Тол-
сто й ,с т о л іт т я н а р о д н ії я к о г о
так урочисто ш анував культур-
н и й с в іт у в е р е с н і м . р . Т о л -
сто й ,
п равд а,н е в с п ів
сво єї
ки погодити всеціло з жит-
тям і його твердою
д ій с н іс т ю .
А ле його заклик повертати
д о
п р авд и во го
Х риста,
Х риста
ю дини і Х риста як соціяльпо-
г ор е в о л ю ц іо н е р а , б у в у с е т а к н
д іл о м
п р о и ам ятн о го
з н а ч ін н я .
І
таксам о
у
тво р ах
вел и к о ї
су ч асн о ї
п и с ь м е н н и ц і,
ш всд-
ськ о їо п о в ід а ч к и
Зсльм и
Л я-
гсрлєф, уш анованої теж
у с ім
К уЛ Ь Т урН И М
С В ІТ О М
ІЗ
70-.TJT-
Бо розвиток — це оконечна
ц іл ь
із а в д а н н я сьо го ,
щ о
ж иве. `
Розвиток, поступ І обнова.
Т о д і, колир із д в я н а зоря впер-
ш е `"з я с н іл а н а д
у б о ги м
В еф -
леєм ом , коди поганський
с в іт
уперш е
п о ч у в
бож ественні
сл ов ан а у к и Н а з о р е я ,. т о д і ц я
Х ристован а у к а являлася
м о-
г у т н і'мп р о в іш у в а н н я м
н е о б ч іь
с л и м 'о їу с в о їх н а с л ід к а х о б н о -
ви
лю дськогож и ття. I може
том у та вефлеємська зоря щ е
й сьогодня лиш илася для нас
святим символом великоїобно-
в и , з а я к о ю л ю д и н а т у ж и т ь в ід
т и с я ч л іт ь і б у д е т у ж и т и
зав-
жди, як
довго дух
р о зви тку
й
культурного поступу
ож и-
вотворю е рухж ття. А ле хоч
із якою
любовю і як урочи-
с т ом и й не вщ ановувалиб щ о-
р іч н о
свято
Х р и с т о в о г о Р із -
два, м и доти не станем ос п р а в -
ж н іім и
х р и с т ія н а м и ,
д о ти
н е
переж м ем о
справж нього
р о з-
витку, поступу й обновиН И -
ш ого
ж и ття,п о к и
р о з у м ін н я
с о ц ія л ь н и хз а в д а н ь л ю д и н и н е
с т а н е в с е ц іл о н а й в н с ш н м
п ра-
ви льн и ком
н а ш о ї' б у д е н щ и н и .
Ан о в іт н ій ч а с , в я к о м у ж и в е -
м о,
зач ер ку е
точно круг цих
с о ц ія л ь н и х ,
зн ачи ть
гром а-
дянськихз а в д а н ь з погляду на
кож ного з пас. Ц ей круг в о-
ко л іт о ї' н а ц ії, д о
якої кале-
ж и м о , д іт ь м и я к о ї н а з и в а є м о -
ся. В епоху Х риста, коли
то
п о н я т т я н а ц ії н еб у л о щ е т а -
ке
п о г л и б л е н е її т а к
го стр о
зясоваце як тепер, можнаб у л о
лю дині
.з а х о п л ю в а т и с я
ід е а -
л о м
лю бови
д о
ближ нього
т іл ь к ив е т и ч н ім , з н а ч и т ь
чи -
с т о
р е л іг ій н ім з н а ч ін н ю
ц ьо го
слова. А наш
час, час м огут-
и ьо го
р о зви тку
н а ц іо н а л ь н о ї
велить нам
р о з у м іт и
ц ю
о с ьід е о л ь о г ію к о м у н із м у ,в в а -!с в іт н а с в о ю н е к о р к с т ь т о
жаємо злочинним насильством!миз а р а з бідькаємо, щ о на Ля-
над народами. IХ ристову ідею !
красш ого
ж и ття
лю дини
ту т)
Іна
землі ми
з д ій с н и м о
и ай -
красше, коли
якн а ц ія
п ер е-
д о в с ім с а м и х с е б е б у д е м о в и -
зволю вати
зу с ь о г о , щ о
н ам
не дає
р о зви вати ся
п о
л ін ії
п о сту п у
й
о б н о в и . ., Н е д а в н о
друкована у„С в о б о д і"с т а т т я
В іт ч и н а ч иц е р к в а " д а л а б а -
гато
гарн и х
п р и м ір ів
на
те,
яки м могутнім виразником
н а-
ц іо н а л ь н о їід е ї
м ож е
стати
д л я
н ар о д у
ц ер ква,к о .
ч о л іїї п р о в о д у
с т о я т ь с в іт л і
лю де, сповнені вщ ерть
лю бо-
вю
д о Р ід н о г о К р а ю . Б о л ю -
б о в
д о с в о є ї в іт ч и н и
це теж
р е л іг іяі в е л и к а р е л іг ія . І п о -
к и ц я р е л іг ія н е о б х о п и т ь в с і`
о б л астей
наш ого
ж и ття,н (
зробить з нас Х ристовож ерт
х ио б р іх у ю т ь т а щ о в н а с н е -
ма своєї пропаґандової
о р г а -,
н із а ц ії. А ч о м у ж м и п р о ц е н е
д б ал и й не дбаєм о? Бо миН Є І
к у л ь т у р н а н а ц ія ,
а ^н е о б є д н а
н ар о д
п а р т ій ,
т а б о р ів ,
к л ік , к о н в е н т и к л ів ,- о р іє н т а ц ій
м е ж и у с о б и ц ь , і в е л и к о г о д іл а
о б єд н ан и м и
силам и
тво р и ти
в м іє м о . М а к е д о н ц і, Т у р к и
К и т а й ц і в м ію т ь , а м и н і. Ч и -
тачі „Свободи" читали
у не-
д а в н о д р у к о в а н ім
з в іт і с е к р е -
тар яО б є д н а н н я , щ о „н а в іт ь у
т а к ійс п р а в і
як
р е в о 'л ю ц ій н а
б о р о т ь б а н ем а м іж н ам и і ста-
р и мк р а є м г а р м о н ії". А в М а -
к с д о н ц ів н п р . в е л и к а Р е в о л ю -
ц ін н а
О р г а н із а ц ія
за
к о р д о -
н о м
в як
н а й т іс н іш ім
зв язк у
з їх м а л е н ь к и мкраєм . Т а м к о
Ж НИЙ
м акед о н ськи й
х л іб о р о б
в е н н и хс л у г н а ш о г о п о н е в о л е -(з н а є п р о н е ї' я к п р о с в о ю в л :
н о го
б р ата,т о
на
н іщ о
н еj с н у х а т у ,ц ік а в и т ь с я її' р о б о -
тям
її ў р о д и н в л и с т о п а д і м .іл ю б о в п е р е д о в с ім в в ід н о ш с н
p.,
чуєм о
с к р із ь
закл и ки
до ню до того всього, щ о нам на-
о б н о вл ен н я
р е л іг ій н о г о
ж и т - ц іо н а л ь н о и а й б л и ж ш е і н а н д о -
т я , д о з д ій с н ю в а н н яС О Ц ІА Л Ь Н О Ї'! р о ж ш е . М и
о ц ін ю є м о
гар азд
й
бу- кличі
н о в іт н ь о г о
с о ц ія л із м у
е г о їс -( п р о вселю дське братерство, а-
л ем и р о з у м іє м о й м у с и м о р о -
зд асться
н ам
у сяка
о б р яд о ва
р е л іг ія , ілож ю та брехнею бу-
де наш е обожання того Хри-
с т а , щ о в е л ів н а м
ж ертвувати
д л я
б ід н о гоб р а т а все.
А
С О Ц ІА Л Ь Н И Х
з а в д а н ь 'в .п а с ,
У к р а їн ц ів , б а г а т о .
З г а д а Т и б н а м т у т т а к у в 'е л и -
к а н с ь к оваж ну р іч , я кд и іж н а -
р о д н яп р о п а г а н д а н а ш о ї н а ц іо -
п ал ьн о їс п р а в и .
(
К олибм и р о з у м іл и ц енаш е
с о іт д я л ь н ез а в д а н н я г а р а з д ,-к о
л и б
м и , У к р а їн ц і,б у л и
вс
Х ристово
об єд н ан и м и
тр у ж
д ен н и кам и
народу, то
в ід
р
1918 д о с ь о г о д н я м и п е в н о б у
л и б
щось зробили
д л я
та
к о ѓ п р о п а г а н д и . К іл ь к о
р а з іі
н астан у ть
Т акі
п о д ії,
я :с
j
Л ьвові
в
л и сто п ад і
м .
р.
к о л
то
ку л ьту р н и й
с в іт
д і-
зн ається
п ро
ви п ад ки
гт
наш ім
к р аю
виклю чно
з
л яц ьки х
б р ех л и ви х
і попере-
к р у ч у в а н и х к о м у н ік а т ів С ож
Л яхи
не будуть
ін ф о р м у в а т и
ід е ї
х р и с т ія н с т в а
Д енщ ині Ж ИТТЯ,І
Т И Ч Н О Г О
сп асен н я
в л а с н о 'ї
ш і в п о с м е р т н ім т іе б і, ар а д и
визволення наш ого лю дського,
чисто зем ногож и ття зу с ь о г о ,
т о ю
й досягненнями
і спома-
так, щ ов и д а н н ям аќє-
д о н с ь к о ї р е в о л ю ц ій н о ї п р о п а
ґадддд і ц р о с т .о .д .ю к с у с о в і іі п о
н їїр е н їв "м іл іо 'н а х "Т н а р іж и и х
ю в а х в у с ім с в іт іІ ѓ -JJ в ж е п и
ав про це ряд статѓей в бер-
л іН С ь к ім
„У к р а їн с ь к ім
П раѓго-
а л е
наш а преса перегі
над ними до дневного
п о р яд -
к у . П р а в д а , в о с т а н н ім ч а с і п о
м іс т и л о
л ь в ів с ь к е
„Д іл о "
ч .з 14 м . м .) к о р о т к у п е р е д о
вн ц ю
п . н .‚‚З ап р а в д и в у ін
ф о р м а ц ію ", в я к ій ,
вказавш и
на брехливі ляцькі й больш е
п й ц ь к і ін ф о р м а ц ії' п р о
Ў краї
н у ,каж е, щ о„с л ід зорганізу
вати нам наш у пресову служ
б у ",а д а л і п и ш е : ,,3 о к р е м и м
апелем звертаємося
осьтут до
у к р а їн с ь к о ї е м іг р а ц ії в
Е вро
п і й А м е р и ц і, я к а
м ож е
ц ій
сп р авів ід д а т и
д ій с н о
вел и ку
п р и сл у гу .Б о ж
вон ав п е р ііі
чергу покликана
ін ф о р м у в а т и
ч у ж и н ц ів п р о у к р а їн с ь к іс п р а
' й о г о п р и г н о б л ю є і н е д а є т и -ь
з у м іт и ц е б р а т е р с т в о
виклю ч-
н о
як
с п іл к у
с в ід о м и х
себ е,
п о о к р е м и х н а ц ій , ав с я к і
івсякіп р о -їй
О Л Ь О Ґ ІІ,
як
ЗН А Г О Д И
С В Я Т А
Р ІЗ Д В А
Х РИ С Т О В О Г О
Ж ЕЛА Є
ЧИ ТА ЧА М
ІП РИ Х И Л Ь Н И К А М
„С В О Б О Д И "
в сь о гоД О БРА
Р е д а к ц ія і А д м ін іс т р а ц іяВ идавництва „С в о б о д а ".
М а к с и м ' С л а в ін с ь к и й .
С В Я Т -В Е Ч ІР
У ривок
з дитячих
с п о г а д ів.
...В ечеря
с к ін ч и л а с ь , у п р я - с т а л и д и х а т и н а с в я т у Д и т :
тал и
стола, поставили
у з в а р й с в о їм г а р я ч и м
д и хан н ям
та
к у тю
на
п о ку ття,в к р и д
їх
о б р у с о м ,- п ід м е л и
п ід л е ѓ
п о г а с и л и с в іт л о у в е л и к ій ::.:.
та
перейш ли
всі до
тепле г
в а н ь к ір у .Б а т ь к о с и д іл и н а л с
ж анці з лю лькою
ру ках,
г р ів а л и -й о г о . І н еб у л о у Б о
ж оїМ атери ні пелю ш ок, ні спо
Оивш а, І скинулав о н а з себе
п л ах ту ізавернула до неї свого
с и н о ч к а . Р о з ір в а л ав о н а с в о ю
зап аск уі х о т іл а з ш и т и з т о г о
м а н а л іж к у , д іт и д е х т о :п о в и в а ч а . Б у л а в н е ї г о л к а і
к о л об а т ь к ай м а т е р ії, н а к и -н и т к а ,' т а н еб у л о
у воловні
л н м у
коло грубки.
(с в іт л а . І п о б а ч и в т о Б о г з н е -
Н іх т вщ е ц е х о т і в с п а т и , н в -!.б й
ін аказав
тр о м
вел и ки м
в іт ь м а л е н ь к и й П а в д у н ь о , і м а -із о р я м
с в іт и т и д о в о л о в н і.1
ти
о п о в ід а л и
п р о
Х р и с т а Taj в о л о в н і с т а л о
ви д ко ,
як
на
п ро
й о го
н арод н и й .
П очалиj дворі серед ясного дня. 1 зш и-
вони з того, на чом ув ч о р а у
Бож а
М а т ір
сп о ви ва1
вечеріб у л и сп и н и л и сь.
О тож вони, —Бож а М а-
п ірт а д я д ь к о їїс в я т и й Р іо с н ф ,
мусіли заночувати у волов-
н і,д е с т о я л о ^ д в а в о л и : о д н ії
п о л о в и й , д р у г и й с ір и й .
Бож а М ати породила там сзо-
' г о с и н о .ч к а , і, п о к л а л а й о г о н
ясл ахт
с ін і; . щ об у л о
заѓ
т о н а я о . н о .іа м .' н а `н іч .-і в о д и
і.Г И
ЇС Г К ^ `ў у И Х О І
-р е м ^г ^ю іч іі,д и в и л и с ь 'н а с в я т у
.д й т и й у . Н е `б у л о у іїо ж о ї М а -
т е р и т е п л о ї в о д и , щ о б о б м и -`
ти
Ісусика, а воли
п о б ач и л и
те і облизали його обереж но
с в о їм и т е п л и м и
я з и к а м и ...4
М а м о , т а -ж
у
в о л ів
язи к и
ш о р с т к і! н а л я к а н о
п р о м о ви в
П а в д у н ь о . `.
Т о для тебе вони
т о р ѓг-
к і, а д л я Х р и с т а в о н иб у л и м я -
г е н ь к і - г о д п `о в іл им ам а і г о -
в о р и л и д а л і:
- `f f -`;!б у л а б ід н аБож а М а т и ,-
інеб у л о у неї чим
п ри кри ти ,
- р и с т а і в о л и п о б а ч и л и т е т а
ко тр и й
прийш ов
о д
зел ен и х
лю дей, звичайно, був зелений.
А ле всі вони
б у л ил а г ід н і т а
л а с к а в і і д у ж е г а р н о в ія г н е и і,
з коронами
н а г о л о в а х . 1
б у л и
вони- в
коронах, так
і
стал и
на
к о л ін а
п е р е д р и -
сто м
і помолились до Н ього
та поклали перед Н имж ертви
й д а р у н к и с в о ї: т о й л а д а н ,
тон — смирну, а той
о б р азќ и
д о р о г і,у з о л о т і т а в к а м ін я х .
Іс т а л о у в о л о в н і я к у ц е р к в і:
с ія л изорі, якл я вѓлади
п ер ед
(ік о н о с т а с о м ,
п ах л о
л ад ан о м
сп о ви л а
Х риста. А
в ін л е ж а в
т
а
смирною, блищ али
ік о н и '
іс п а т и н е х о т ів . І о ч и у н ь о г о з о л о т о м
та
д о р о ги м и
к а м і-І
блищ али ясніш е за ті триЗ О-`{н я м и . І Х ристос поговорив
з;
_
Н у , п е р е б и л и О л ю м а -ІЙ О м у с т о л іт , і б у в в ін м у д р и й
ги , Х р и с т о с б у в н ет а к и йj т о м у , щ о д о в г о ж и в н а с в іт і
лякливий,,як ти, тай
ц арі не і багато бачив. І безш апок,
всіб у л и
ч о р н і. Ч о р н и й
б у в з б а т іж к а м и
в р у к а х , с п ів а ю
т іл ь к итой, щ о царю вав у чор- чи м олитви, йш ли вони до во
н и х л ю д е й ; т о й -ж е , щ о
пра- ловні, а за ними
рушила вся
ви в
ж о в т и м и , б у в ж о в т и й , aj ч е р е д а їх . В ів ц і д р іб н е н ь к о б і
ѓл и ,
п о
сем еро
в ряд,
К С ЗІ
п ли гали ,
п е р `е г а н я ю ч и
од н а
од н у, а малік о з е н я т а пробра-
Л Я С Ь наперед, бо
б у л и
дуж е
з а ц ік а в л е н і. П о з а д у , п о в а ж н о ,
хитаю чи
рогами, ступали
ко -
рови, а вже за
н и м и
тю пки
р у х а л и с ь с в и н і, о б л и з у ю ч и п о
д о р о зі
п о р о сят,
щ об
б у л и
т р о х 'и
ч и с т іш і
.— Д и в и с ь — п р о ш е п о т ів д о
О лі нац іл у хату П авлуньо, —
іпоросят до Христа пустили!
.—- Н і, їх н е в п у с т и л и д о в о -
л о в н і,с к п з а д им ам а, — бо
х у д о б і,к р ім
ти х
д в о х в о л ів ,
р і, а воли тихо ремиґали кол
н ьо го .
,
І в в ій ш о в т о д і х а з я їн п о
іо в н і і с п и т а в :
-',Н а щ о в и с в іт и т е т у т ? У
ц о л о ви і с в іт и т и н е б е з п е ч н о !..,
Н іч о г он е о д п о в іл а й о м у
Бож ат М а т ір , а Х р и с т о с п о д и
п и всяііа н ь о г о . І, я к п о д и в и в -
сй
В інп а 'х а з я їн а , т о й
у п ав
н а к о л ін а , ў В ір у в а в і' п е р е х р е -
с т и в с я , б ос т а в х р и с т ія н й н о м .
П ом оливш ись,х а з я їн
в ставі
заклопотаний вийшов, а через
д еяк и йч а с в ін т а й о г ож ін к а
п ри н если
Б о г о р о д и ц і.- т а
свя-
том у о с и ф о в и
їс т и т а
п и ти
ч асту вал и
їх .'
Тимчасом до' воловні на-
б л и ж й л и с ь 'т р и -ц а р і з д а л е к о -
г о
х о д у , 'д е
ж ивуть
ч о р н і,
ж овті та зеденіл ю д е ..
О й , л и ш е ч к о ! —с к р и к н у -
ліО л я . Т о -ж т і ч о р н іц а р і
н а л я к а л и ‚Х р и с т а !
ц ар ям и ,п о д я к у
п іш л и
с о б і д о д о м у ...
й , я к ,д и в н о , з а ш е -
п о т ів
П авлуньо, —
д о п ір о
вродився, і уж е в
пелю ш ках
говорить! А наш ом у Іваськови
вч о р аб у в ц іл и й р 'ік , в ін д о с і
т іл ь к им ам у та т а т а .в м іє :..
Д у р н и й т и , П а в л у н ю ; г ---
п ер еб и л а
й о го
О ля. — Теж
Івасько, а то Х ристос
Г о д і,д іт и `, а т о н е б у д у
д ал іо п о в ід а т и !
У сі стихли, ам ам а говори-
л и
д а л і.
І п р и ш л и п а с т у х и з п о л я '.
Як побачили вони три
вел и кі
зорі на
н е б і, т о
п о з д ій м а л иі
ш апки, перехрестились, і най-
старш цй з нихс к а з а в :
Х о д ім о ,б о
н ар о д и вся
Х ристос.
Ів с і п о с л у х а л и с ь і п іш л и ,^
б о . в ін б у в н а й с т а р ш и й . Б у л о
неб у л о б де стати. А ле Хрн
тос благословив усю
ч ер е.
б о -ж
то
с о т в о р ін н я
Б ож е,
б е з
них лю де не вижилиб
на
с в іт і...
Іпромовивши це, м ам а тро
х и
з а д у м а л и с ь , а п о т ім г о в о -
р й л и д а л і р ів н и м с в о їм
ѓо л о -
сом :
Іп а с т у х и п о м о 'л и л и с ь ,
а з н и м иб у л и й х л о п ц і,'щ о п о -
ч л Ђ а л т г 'вп о л і к іііь м и ; б о ,
П Р О Ч У В 'Ш И ' "п р о ; Р И С Т .Т ,
вон и
л и ,а о д н о з н и х , с а м е н а й м о - і н е б у д у т ь в о н и н ік о л и б и т и
лодш е,в с к о ч и л от а к и д о в о -ііі л а я т и
в а с , х іб а
що S
л о вн і
і притулилось
д о
н іг с е р ц я , н а т е н ез в а ж а й т е ...
Бож ої М атери. Бож а М ати по-
— М амо
— спитала
ти х о
г л а д и л а й о г о п о г о л о в ц і, і в о - О л я . Т о -:
н о н і-з а -щ о н ех о т іл о в ж е й т и б у т ь о д т и х в о л ів п о х о д я т ь ?
ген ь,р а з о м
з `ч е р е д о ю , х о ч іj Б о -ж
у наш ого
п о л о во го
та
м екала на нього його мати, j
п асту х и
стал и
вко л о ,
П ара`
д и .т н с ђ , і п о д а р у в а л и
Х рнсто-
в їі к о з е н я т к о , а з ц и м і к о з у ,
й у с ір о г о н ал о б і б іл а л и с и н -
к а . В о н и д о б р і, т и х і, і т а т о
Ін ік о .іи^іеб ю т ь їх і н ек р и ч а т ь
Н а Н й х ,`а т и х о
п о г а н я ю т ь ...
й о го
маму, щоб
б у л о
ком уjЉ
Т ого ие мож на знати, до
г о д у в а т и -'й о г о .
І к о л и п а с т у х и о д ій ш л іг ,
п ід в ів с яс в я т и й Й о с и ф
і ска-
зав :
Збирайся,Бож а М ати, в
д о р о гу .Ч ас
н ам
руш ати
д о
Є русалим у.
ІБож аМ ати
взял а
за
р у к у д и т и н уг , щ о б іт и . Т а Х п и
сто с, щ о, слухаю чи М ати сво
ю , б у в у ж е н а п о р о з і в о л о в н і,
п о вер н у вся
н азад
д о
в о л ів і
п о ц іл у в а в , п р а ш а ю ч н с я ,
кож -
н ьо го з них, у лоб, і од того
п о ц іл у н к а з я в и л а с ь н ал о б і у
н и х б іл а л и с и н к а . І п о ц іл у в а в -
ш и ,с к а з а в їм Х р и с т о с :
-Т ом у,щ о виб у л и д о б р і
д л я
м е н е , в и і ваш і в о л о в і і.а -
тц ад кнб у д у т ьзавш е р о з у м іт и
лю дську мову, а раз на
р ік ,
С в я т -В е ч ір
і говорти
зм о -
жете, яклю де. І будуть хазя-
я м иваш им иі'н а щ а д к ів в а ш и х 'і в с і м и 'р о з ій ш л и с ь
ІіЩ Ш ів 'е р х и
'з а"ч е р е д о ю !Іт
і
л
ь
к
и
д
о
б
р
і
'
п
о
б
о
к
н
і
л ю д е ,'ку тках
помолитись і лягатиѓ.
І' Х р и с т о с 'п р и в іт а в , с т а р 'ш и х
ню , о д п о в іл и О л і т а т о .
М ож ей т а к , м о ж е й н і, г р іш -
н і л ю д и н е м о ж у т ь т о г о р о з і-
знати. Н аш і воли добрі,с л у х -
н я н і, ц еп р а в д а , і б и т и їх
нема за щ о. Та й взагалі ско-
т и н у б є т іл ь к и т о й , х т о г р іх а
н е б о їт ь с я , б о т о -ж
так і
т в о р ін н я Б о ж е . У н е ї,п р а в д а ,
д у ш і н е м а , а т іл ь к и
п ара
є,
а л е
ко л и
ти
з нею
д о б р и й ,
вон ав ід ч у в а є ів д я ч н а з а т е .
О т
якось разб у л о у мене з
к о н е м . П о їх а в
я ...
П оїхав та й вернувся наш
татк о додому і подарунки
д і-
тям
о дзай ц я п р и в із , п е -
р еб и л им ам аб а т ь к аГ о д іі
вж е нам балакати, пора спати.
Уд іт е й у ж е о ч і н е . д г ів л й т ь с я :
н а у к р а їн с ь к ій
е м іг р а ц ії
я к п о л іт и ч н ій т а к і о с іл ій е -
ж и тьс в я т и йо б о в я з о кп о д а в а -
т и с в іт о в іп р а в д и в у
ін ф о р м а .
ц ію
п р о У к р а їн у й у к р а їн с ь к и й
н а р ід .{."Ц е д з ір н о . А л еа в т о р
наш ої передовиціз н а є мабуть
гар азд ,
в
я к ій
м а т е р іа л ь н ій
с к р у т іж иве у к р а їн с ь к а е м іг р а -
ц ія з а к о р д о н о м , і щ о б е з в е -
л и к и х м а т е р ія л ь н и хж ертв м и
наш ої пресової служ би
сам и -
апелям и
не зорганізуємо
н ік о л и .Т у тс т а р и й к р ій
п ови -
н е н в т іс н ім?в я з к ў з у р я д о м
П рез.П е т р у 'ш е в и ч а ;,'з
наш ою
е м іг р а ц іє ю
та
п ри
п о с т ій н ій
д о п о м о зі своєї преси
п о вести
д о ц іл ь н уа к ц ію
в в е л и к ім с т и -
я п е в н и й .` щ оа м е р и к а н -
ське О бєднання, цей
справж -
п р о о 'б р а з
н а ц іо н а л ь н о ї
ж ертвенности,
теж
п ід т р и м а є
її,к о л и
во н а буде висловом
с п іл ь н о г о ,о б є д н а н о г о
зм агай -
н я
всього наш ого
гр о м ад ян -
ства.
Бо вт а к и хс п р а в а х одиниці
м и м о и а й к р а с ш о ї в о л і н е в д і-
ю т ь н іч о г о . Т у т т р е б а р б є д н а -
п рац іо б є д н а н о г о
гром а-
д ян ства,с в ід о м о г о о б о в я з к ів і
завд ан ьк у л ь т у р н о ї н а ц ії. Є д -
ности, єдности,
ед н о сти !
Я д у м а ю , щ онаш е н а ц іо -
нальнеж и ття поплйлоб рвуч-
к іш и м
руслом, а
н а ц іо н а л ь н а
д у х о в іс т ь в нас сталаб
ен ер -
Г ій Н іш а ,
акти вн а
і п ід п р и є м -
ч н ва,колиб пас не пригноблю -
в а л а т іл ь к и с в ід о м іс т ь н е м о ч і,
н ево л і й даремного
зм аган н я
з ворогами. Н ам
тр еб а
р а д іс -
н о ї
с в ід о м о с т и
творчої силќ
в нас. Треба
н ам
сп асен н о го
почування, щ о те, чого ми хо-
ч е м о д л я д о б р а н а ц ії, м и м о -
ж е м о і в м іє м о з р о б и т и , х о ч -
б и
й н а п е р е к ір у с ім
наш им
ворогам. Колись то
РС Л Н К И Й
Н аполеон, розглядаю чи
п ред -
лож ений
йом у
сл о вар
ф ран-
ц у ськ о ї мови, вичеркнув зН Ь О -
г о
сл о во‚‚н е м о ж л и в е ",каж у-
чи, щ о для лю дини, яка хоче,
в с в іт і н іч о г о н е м о ж л и -
во го . Ітак и м велетенським хо-
т ін н я м в и з в о л е н н я м у с и м о р о з -