Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Asgmnt hst 223

Asgmnt hst 223

Ratings: (0)|Views: 217 |Likes:
Published by Penglipur Lara
sejarah sosioekonomi filipina zaman sepanyol
sejarah sosioekonomi filipina zaman sepanyol

More info:

Published by: Penglipur Lara on Nov 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2012

pdf

text

original

 
1
Pengenalan
 Dalam konteks sejarah kepulauan Asia Tenggara , tidak dapat tidak kitaharus mengakui bahawa Sejarah Filipina merupakan sebahagian daripadacakupan yang harus berada dalam lingkungan kajian oleh para sejarawankhususnya serta para peminat sejarah amnya khusunya dalam kontekssejarah kepulauan Asia tenggara itu sendiri. Oleh itu, secara dasarnya, kita juga harus meneliti tentang keadaan yang berlaku kepada SosioekonomiFilipina terutamanya selepas penjajahan Sepanyol keatas negara Filipinayang sudahpun bermula sejak tahun 1521 lagi.
1
Tetapi sebelum itu, kita jugaharus mengkaji tentang apa itu Sosioekonomi agar mudah bagi kita untuk membahaskan isu sejarah ini dengan lebih kritis lagi.Oleh itu secaraumumnya Sosioekonomi itu bermaksud suatu pengkajian tentang isu-isu yangberkaitan dengan masyarakat dan ekonomi. Selain itu, Sosioekonomi secaralebih khusus juga bererti suatu bidang yang berkaitan dengan keadaansosial dan ekonomi yang digabungkan serentak dan antara cabangnyaseperti kesihatan, pendidikan, kesihatan, pengangkutan , perusahaan dansebagainya. Oleh itu, dengan secara kritis kita akan melihat suatu persoalanyang sering bermain dalam pemikiran kita terutama tentang sejauhmanakahpenjajahan Sepanyol berjaya mengubah keadaan Sosioekonomimasyarakat Filipina dan adakah kita wajar bersetuju tentang kebaikanpenjajahan Sepanyol terhadap Sosio-ekonomi masyarakat Filipina ?oleh itu
1
Zaide
 , Philipine Political And Cultural History Vol 1,
Manila: Philipine Education Compony,1949 ms 113
 
2
 
kita akan mengupasnya dengan lebih lanjut pada bahagian yangberikutnya
2
 
K
edatangan Sepanyol berjaya mengubah
K
eadaan Sosio-ekonomimasyarakat Filipina.Bahaskan secara kritis.
 Perkembangan Sosio-ekonomi di Filipina sebenarnya berkaitan rapatdengan dasar pada masa itu iaitu pemerintahan Sepanyol yang mempunyaikeinginan untuk menjadikan kehidupan masyarakat di Filipiina supayaberteraskan kristian serta menjadikan mereka taat kepada kekuasaan kristianSepanyol di kepulauan San Lazores dan mereka amat menyedari bahawapendidikan merupakan suatu aspek sosio-ekonomi yang amat penting bagimenjayakan rancangan tersebut. Tambahan pula, Penguasaan Sepanyol diFilipina bukan hanya bermotifkan keuntungan ekonomi semata-mata tetapi juga untuk menyebarkan agama kristian serta ketamadunan barat kepadapenduduk peribumi
3
. Tambahan pula pada tahun 1555, sebuah piagamdiraja telah digubal oleh pemerintah Sepanyol di Madrid yang menekankanperanan kerajaan kolonial untuk menggalakkan pendidikan bagi tanah jajahan.
4
Sehubungan dengan itu, pihak penjajah Sepanyol telahmenubuhkan institusi pendidikan di Filipina bagi memenuhi hasrat tersebut.Oleh itu, sebuah sekolah pertama telah ditubuhkan oleh kerajaan padatahum 1565 di cebu yang menggunakan kurikulum yang berteraskan ajarankristian katholik yang menjadi anutan pihak penjajah pada masa itu. Selain
2
Teuku Iskandar,
amus Dewan edisi 
etiga,
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998, hlm1
2
81
3
Onofre D. Corpuz,
The Philipines
, Englewood Cliffs: Prentice Hall Inc,1965, hlm
2
6-
27
 
4
Zaide,
Philipine Political and Culture History Volume 2,
Manila: Philipine Education compony 1949, ms 89-9
2
 
 
3
itu, penjajah juga turut menubuhkan beberapa sekolah lain di sekitar kepulauan Filipina agar sistem pendidikan dapat dikembangkan kepadatahap yang lebih tinggi lagi, sebagai contoh, pada tahun 1589, Kolej SanIgnacio telah ditubuhkan di Manila pada tahun 1589 yang dikendalikan olehpara paderi Sepanyol serta penubuhan beberapa kolej lain di sekitar Filipinaserta penubuhan kolej untuk wanita pada tahun 1534 di Manila yangseterusnya menjadi asas kepada pembentukan beberapa buah kolej untuk wanita di Filipina antara tahun1534 hinggalah tahun 1892. Penubuhansekolah ²sekolah ini berkaitan rapat dengan dasar ²dasar pendidikan padamasa itu yang menggalakkan pendidikan kepada semua orang di Filipinaserta penerapan kepada ajaran kristian oleh penduduk filipina. Malah diFilipina juga , telah tertubuh sebuah universiti yang mungkin boleh dianggapsebagai universiti pertama di Asia Tenggara iaitu Universiti San Ignacio yangditubuhkan pada 1589 oleh pertubuhan yang digelar 
Society Of Jesus.
 
5
 Kesan daripada kesemua tindakan ini telah memberikan kesan positifkepada mayarakat Filipna iaitu mereka telah mempunyai golongan yangboleh membaca dan menulis serta juga mempunyai golongan cerdik pandai yang boleh memahami bahasa Sepanyol. Disamping itu, ianya jugaturut melahirkan golongan profesional yang mampu menjadi paderi sertasaintis daripada kalangan rakyat Filipina sendiri seperti Jose Rizal, Rodriguezdan sebagainya .
6
Kesan lain yang boleh kita lihat adalah kita juga dapatmelihat keadaan sosio-ekonomi baru yang berteraskan kepada Pendidikan
5
Zaide.
Philipine Political and Cultural History Vol2
, Manila: Philipine Education Compony,1949,hlm93.
6
Ibid.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->