Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
19957755 Cong Thuc Luong Giac

19957755 Cong Thuc Luong Giac

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:
Published by Tuan Tranminh

More info:

Published by: Tuan Tranminh on Nov 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2014

pdf

text

original

 
CHÖÔNG 1: COÂNG THÖÙC LÖÔÏNG GIAÙC
I. Ñònh nghóa
Treân maët phaúng Oxy cho ñöôøng troøn löôïng giaùc taâm O baùn kính R=1 vaø ñieåm Mtreân ñöôøng troøn löôïng giaùc maø sñ
AM
=β
vôùi
02
≤β≤ π
 Ñaët
k2,kZ
α =β+ π
Ta ñònh nghóa:
sinOK
α =
 
cosOH
α =
 
sintgcos
αα =α
vôùi
co
 
s0
α ≠
coscotgsin
αα =α
vôùi
sin0
α ≠
II. Baûng giaù trò löôïng giaùc cuûa moät soá cung (hay goùc) ñaëc bieät
Goùc
α
 Giaù trò
( )
o
00
 
( )
o
306
π
 
( )
o
454
π
 
( )
o
603
π
 
( )
o
902
π
 
sin
α
 0
12
 
22
 
32
 1
cos
α
 1
32
 
22
 
12
 0
tg
α
 0
33
 1
3
 ||
cotg
α
 ||
3
 1
33
 0
III. Heä thöùc cô baûn
22
sincos1
α+ α =
 
22
11tgcos
+ α =α
vôùi
( )
kkZ2
πα + π
 
22
1tcotgsin
+ =α
vôùi
( )
kkZ
α ≠ π
 
IV. Cung lieân keát (Caùch nhôù: cos ñoái, sin buø, tang sai
π
; phuï cheùo)
a. Ñoái nhau: vaø
−α
 
α
( )
sinsin
α = α
 
( )
coscos
α = α
 
( ) ( )
tgtg
α = α
 
( ) ( )
cotgcotg
α = α
 
 
 b. Buø nhau: vaø
α πα
( )( )( )( )
sinsincoscostgtgcotgcotg
πα = απα = απ−α = απα = α
 c. Sai nhau : vaø
π+
 
π
α α
( )( )( )( )
sinsincoscostgtgcotgcotg
π+α = απ+α = απ+α = απ+α = α
 d. Phuï nhau: vaø
α
2
πα
 
sincos2cossin2tgcotg2cotgtg2
πα = απα = απα = απα = α
 e.Sai nhau
2
π
:
α
vaø
2
π+α
 
sincos2cossin2tgcotg2cotgtg2
π+α = απ+α = απ+α = απ= α
 
 
f.
( ) ( )( ) ( )( )( )
+ π = + π = + π = + π =
kk
sinxk1sinx,kZcosxk1cosx,kZtgxktgx,kZcotgxkcotgx
 
V. Coâng thöùc coäng
( )( )( )
sinabsinacosbsinbcosacosabcosacosbsinasinbtgatgbtgab1tgatgb
± = ±± =±± =
mm
 VI. Coâng thöùc nhaân ñoâi
== = ===
222222
sin2a2sinacosacos2acosasina12sina2cosa12tgatg2a1tgacotga1cotg2a2cotga
 
VII. Coâng thöùc nhaân ba:
33
sin3a3sina4sinacos3a4cosa3cosa
= =
 
VIII. Coâng thöùc haï baäc:
( )( )
222
1sina1cos2a21cosa1cos2a21cos2atga1cos2a
= = +=+
 
IX. Coâng thöùc chia ñoâi
Ñaët
attg2
=
(vôùi
ak
)
2
π+ π

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->