Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bincangkan Adat Dan Kepercayaan Yang Diamalkan Di Thailand Dan India Pada Abad k1

Bincangkan Adat Dan Kepercayaan Yang Diamalkan Di Thailand Dan India Pada Abad k1

Ratings: (0)|Views: 334|Likes:
Published by Amalyny Abu Bakar

More info:

Published by: Amalyny Abu Bakar on Nov 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
Bincangkanadatdankepercayaan yang diamalkan di Thailand dan India padaabad ke-19.Pendahuluan (3/2m)Adatialahamalansesuatumasyarakatsecaraturuntemurundanmerupakansuatuperaturan yangharusdipatuhi. Adatdisampaikansecaralisandarisatugenerasikesatugenerasi. Di Thailand ,amalanadatdipengaruhioleh agama Hindu-Buddha. Di India amalanadatdipengaruhiunsur-unsur agamaHindu.IsiA Thailand (10m)Perkembanganadat di Asia Tenggara, khususnya di Thailand dapatdibahagikepadaduabentuk yangberbeza. Pertamadilihatsebagaiadat-adat yang rasmi yang diamalkanolehgolonganpemerintah ,keduadilihatsebagaiadat-adatsosialmasyarakat.Masyarakat Thailand percayaunsurketuhanan yangdimilikipemerintahmembolehkanpemerintahdisanjungdanmenganggapbahawa Raja Thailandmempunyaikedudukan yang paling muliadandianggapsuci. Semasapemerintahan Rama IIIrakyatperlumengamalkanamalanmenyembah raja secarabersujudsebagaipenghormatan. Rakyatmerangkakmasukdanberadadalamkeadaanmeniarapketikamengadap raja. F.A Nealetelahmenggambarkanadatinibahawarombonganmerekatelahdisuruhmasukkebalaipenghadapan,danmerangkakmasukdengantubuhmerekasentiasa diataslantaisertasentiasameniarapsepanjangmasasemasamenghadap raja.Semasapemerintahan Maharaja Mongkut, secaraperlahan-lahanbeberapaadat yangdidapatitidaksesuaidengancita rasa zamantersebuttelahdiubahsuaidandihapuskansamasekali.Sewaktumenaikitahta Raja MongkuttelahmemintagolonganKhunnangmemakaibajusewaktumenghadapraja, sedangkanjikamengikutadat Siam seseorangKhunnangtidakharusmemakaibaju.PerubahaninidilakukankeranamengikutMongkutiamenggambarkankerendahanfikiranmasyarakat Siam.Baginegara yang bertaraftinggirakyatnyamemakaibaju. Mereka yangtidakmemakaibajuhanyalahgolongan nomad (tribe).Mongkutjugamenghapuskanadatmelarangrakyatmemandangmuka raja semasabertemu.Berdasarkanadatiniseseorang yang memandangmuka raja akandijatuhkanhukuman,iaitumataakandibutakan.Selainitu, adatmenjualanakdanisteriuntukmenjadihambajugadihapuskanolehMongkut. Menurutadatyang diamalkan di Siam seseorangbapamempunyaihakmutlakkeatasisteridananak-anaknyadandilihatsebagaihartaataumilikseseoranglelaki (suami).Masyarakat Thailand jugapercayakepadafahamananimisme. Merekapercayasemangat yangluarbiasabolehmengawalkehidupanmereka. Di Thailand kuasasemangatini
 
dipanggil phi. Kuasasemangatinidipercayaiberada di setiaptempatdanmemerlukanpemujaan.Semangatiniakandisembahmelaluiramalanahli-ahlinujum, bagimengelakkankejadianburuk yangmenimpamasyarakat.Pengaruh agama Buddha berkembangke Thailand danmeresapkedalaminstitusiSangha di Thailand. RajaThai telahmemerintahberdasarkankonsep dhammaraja dandipengaruhiajaran Buddha.InstitusiSanghatelahmemainkanperananpentingdalammenjagakepentingan,keamanandanpendidikankepadamasyarakat Thailand. Agama initerbahagikepadaduamazhabiaitu, Mazhab Mahayana danHinayana. Pengajaran Buddhamerupakanajaranpsikologidanetika yang berkaitandengankehidupan. Buddha mengajarhukum karma .Setiapperlakuanakanmeninggalkankesanbaikatauburuk.AjarannyaterkandungdalamEmpatkebenaranMulia, iaituDukka, Samudaya, NirodhadanMarga.B. India (10m)Masyarakat India Selatan yang majoritinyaberbangsa Tamil mengamalkanadat yangberbezadenganmasyarakat India Utara. Masyarakat Tamilamatmementingkanperaturanadatdansegalabentukpantanglarang yang diwarisisejakzamanberzaman.Seseorangibu yang mengandungmisalnya,bukansahajaterpaksamematuhisegalabentukadatdanmenjagadirinyasupayatidakmelanggarsegalapantanglarang yang diwarisisejakzamanberzaman.Dalamtempohinisegalaperbuatanibumengandungakanmempengaruhianakdalamkandungan.Berdasarkanadatini, beberapapantanglarangharusdipatuhi agaribudanbayidalamkandungantidakdidekatiolehrohjahat.Oleh yang demikianibu yang mengandungdilaranguntukmelakukanperbuatanmengumpat,dengki,bergaduh, dansebagainya agar anak yang dilahirkanmenjadiinsan yang berguna.Dalamadatperkahwinanmemilihhari yang baikbagiupacaraperkahwinanjugapenting.Perbuataninitidakjauhbezanyadengantilikannasibolehmasyarakat di Asia Timur,terutamanyadalammasyarakat China.Masyarat India mementingkanadatSutee.Adatinidiamalkanapabilaseseorangisterikematiansuami,siisteridikehendakimerelakandirimerekadibakarbersamamayatsuamisemasaupacarapengebumian. Iasebagaimembuktikankesetiaanisterikepadasuami.Padatahun 1829 amalaninidihapuskanoleh William Bentinck melaluiakta 1829.PengamalanadatThugeejugadilakukanolehgolongan Thug di wilayahTimurLaut India.Amalaninidilakukanolehkumpulan-kumpulan agama denganmelakukanrompakandanpembunuhan di jalanraya.MerekamenyamardiridenganmencekikpengembarasehinggamatiatasnamaDewiKali.Padatahun 1829,William Bentinck telahberusahamenghapuskangolongan Thug.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jenice Tan liked this
Noorazilah Zeela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->