Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao an HDNGLL7 Dang Su Dung

Giao an HDNGLL7 Dang Su Dung

Ratings:
(0)
|Views: 154|Likes:
Published by dtg0909

More info:

Published by: dtg0909 on Nov 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2011

pdf

text

original

 
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ GIANG
TRƯỜNG CẤP 2 – 3 TÂN QUANG
Gi¸o ¸n
ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp
Líp 7
GVCN :
LÃ VĂN CHÂU
 
N¨m häc
 
2009 - 2010
 
Chñ ®iÓm th¸ng 9
TruyÒn thèng nhµ trêng
I.
Môc tiªu gi¸o dôc:
Gióp häc sinh:
-
HiÓu vÒ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña trêng vµ nh÷ng thµnh tÝchcña líp.
-
PhÊn khëi, tù hµo vµ tr©n träng truyÒn thèng cña trêng, cña líp.
-
Cã thãi quen chÊp hµnh ®óng néi quy, kØ luËt cña trêng, cñalíp; ra søc häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó b¶o vÖ vµ vun ®¾p truyÒnthèng tèt ®Ñp cña trêng.
Tiết 01 .
 
Ho¹t ®éng 1
 
.
 
bÇu c¸n bé líp
 
 Ngày soạn
……………………….
 Ngày giảng 
………………………
 Lớp 7B Tiết 
…………….
 Sĩ số 
………………
I.
Môc tiªu gi¸o dôc:
Gióp häc sinh:
 
-
HiÓu vai trß quan träng cña ®éi ngò c¸n bé líp trong qu¸ tr×nhhäc tËp, rÌn luyÖn cña líp.
-
BiÕt lùa chän nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc, nhiÖt t×nh, tr¸chnhiÖm vµ t«n träng, ñng hé c¸n bé líp ho¹t ®éng.II.
Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng:1.Néi dung:
-
 Tæng kÕt ho¹t ®éng cña c¸n bé líp sau mét n¨m häc.
-
BÇu ®éi ngò c¸n bé líp míi.
2
.
H×nh thøc ho¹t ®éng:
-
Nghe b¸o c¸o vµ th¶o luËn.
-
BÇu b»ng phiÕu hoÆc biÓu quyÕt.
III
.
ChuÈn bÞ ho¹t ®éng:
Gvc
N
híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng:
ST Néi dung c«ngviÖcNgêi thùchiÖnPh¬ng tiÖ
 
n ho¹t ®éngGhi chó
1DÉn ch¬ng tr×nhOanhBn dÉn ch¬ng tr×nh2 Th kÝDiÖu TrangGiÊy, bót3Ban gi¸m kho HuÊn , Mai , T¬i§¸p ¸n, biÓu ®iÓm4Mêi ®¹i biÓuOanhGiÊy mêi5Trang trÝ líp, b¶ngHS namPhÊn mµu, giÊy mµu...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->