Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Thi Chuyen DHQG Ha Noi 2004 - 2005

De Thi Chuyen DHQG Ha Noi 2004 - 2005

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by dtg0909

More info:

Published by: dtg0909 on Nov 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2014

pdf

text

original

 
§Ò thi vµo líp 10 chuyªn Trêng ®¹i häc quèc gia Hµ NéiN¨m häc: 2004-2005(
Thêi gian 150’ kh«nng kÓ thêi gian giao ®Ò)
C©u1:
1.Cã 5 gãi bét mµu tr¾ng lµ KNO
3
,
2
CO
3
,
2
SO
4
, BaCO
3
, BaSO
4
chØ ®îcdïng thªm níc, khÝ CO
2
vµ cèc, èng nghiÖm. H·y nhËn biÕt tõng chÊtbét tr¾ng nãi trªn.2.3 i ph©n n ho¸ häc t nh·n: Kaliclorua. Amoninitrat,supephotphat kÐp.Trong ®iÒu kiÖn ë n«ng th«n cã thÓ ph©n biÖt ®îc3 gãi ®ã kh«ng? ViÕt PTHH.
C©u2:
1.ViÕt tÊt c¶ c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng biÓu diÔn qu¸ tr×nh ®iÒu chÕetyl axetat tõ tinh bét.2.§èt ch¸y hoµn toµn m gam hîp chÊt h÷u c¬ A ( lµ chÊt khÝ ë ®iÒu kiÖnthêng ) ®îc t¹o bëi hai nguyªn tè thu ®îc m gam H
2
O. X¸c ®Þnh c«ngthøc ph©n tö cña A.
C©u3:
Hîp chÊt h÷u c¬ B ( chøa c¸c nguyªn tè C, H, O ) cã khèi lîng mol b»ng90 gam. Hoµ tan B vµo dung m«i tr¬, råi cho t¸c dông víi mét lîng d Na, thu®îc sè mol H
2
b»ng sè mol B. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña tÊt c¶ c¸c chÊtm¹ch hë tho¶ m·n ®iÒu kiÖn trªn.
C©u 4:
Cho Cl
2
t¸c dông víi 16,2 gam kim lo¹i R ( chØ cã 1 ho¸ trÞ ) thu ®îc58,8 gam chÊt r¾n D. Cho O
2
d t¸c dông víi chÊt r¾n D ®Õn ph¶n øng hoµntoµn, thu ®îc 63,6 gam chÊt r¾n E. x¸c ®Þnh kim lo¹i R vµ tÝnh % khèi lîngcña mçi chÊt trong E.
C©u 5:
Nhóng mét thanh Fe vµ mét thanh Zn vµo cïng mét cèc chøa 500 mldung dÞch CuSO
4
. Sau mét thêi gian lÊy 2 thanh kim lo¹i ra khái cèc th× mçithanh cã thªm Cu b¸m vµo, khèi lîng trong cèc bÞ gi¶m mÊt 0,22 gam. Trong dung dÞch sau ph¶n øng nång ®é mol cña ZnSO
4
gÊp 2,5 lÇn nång®é mol cña FeSO
4
. Thªm dung dÞch NaOH d vµo cèc, läc kÕt tña råi nungngoµi kh«ng khÝ ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi, thu ®îc 14,5 gam chÊt r¾n. TÝnh sè gam Cu b¸m trªn mçi thanh kim lo¹i vµ nång ®é mol cña dung dÞchCuSO
4
ban ®©ï.
C©u 6:
Hoµ tan hoµn toµn mét miÕng b¹c kim lo¹i vµo mét lîng d dung dÞchHNO
3
15,75% thu ®îc khÝ NO duy nhÊt vµ a gam dung dÞch F trong ®ãnång ®é C% cña AgNO
3
b»ng nång ®é C% cña dung dÞch HNO
3
d. Thªm agam dung dÞch HCl 1,46% vµo dung dÞch F. Hái cã bao nhiªu % AgNO
3
t¸cdông víi HCl?
C©u 7:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->