Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chuong_II._Phan_ung_hoa_hoc_oxi_hoa_-_khu.pdf

Chuong_II._Phan_ung_hoa_hoc_oxi_hoa_-_khu.pdf

Ratings:
(0)
|Views: 43|Likes:
Published by Nguoi Xa La
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: Nguoi Xa La on Nov 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2012

pdf

text

original

 
 
Nh
n gia s
ư 
môn Hóa H
c cho m
i
ñ
i t
ư 
ng Tuy
n t
p bài gi
ng môn Hóa H
c
Copyright © 2007 Lê Ph
 m Thành
 
nhân ch
 
 t l 
ư 
 ng cao Hóa H 
 c –
 ð
 HSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
Trang 1/7
 
CHƯƠNG II. PHN NG OXI HÓA – KH 
 
I. S
oxi hoá – cách tính s
oxi hoá c
a các nguyên t
trong m
t ch
t hóa h
cI.1. S
oxi hoá
S
oxi hoá c
a m
t nguyên t
trong h
 
p ch
t là s
 
ñ
i s
 
ñư 
c xác
ñ
nh v
 
i gi
thi
t r
ng m
i liên k 
thóa h
c trong phân t
h
 
p ch
t
ñ
u là liên k 
t ion, ngh
 ĩ 
a là c
p electron dùng chung c
a liên k 
t c
ng hóatr
c
ũ
ng
ñư 
c coi là chuy
n h
n cho nguyên t
c
a nguyên t
ñ
âm
ñ
i
n l
 
n h
ơ 
n. Trong tr
ư 
ng h
 
pliên k 
t
ñư 
c t
o nên gi
a hai nguyên t
nh
ư
nhau
 
trong phân t
c
a h
 
p ch
t c
ũ
ng nh
ư
c
a
ñơ 
n ch
t,c
p electron dùng chung c
a liên k 
t c
ng hóa tr
 
ñư 
c gi
 
ñ
nh là chia
ñ
u cho hai nguyên t
 
ñ
ó.Nguyên t
m
t electron có s
oxi hoá d
ươ 
ng, nguyên t
nh
n electron có s
oxi hoá âm và giá tr
c
as
oxi hoá b
ng s
electron mà nguyên t
m
t hay nh
n.
I.2. Cách xác
ñ
nh s
oxi hoá
ð
xác
ñ
nh s
oxi hoá c
a m
t nguyên t
c
n d
a vào các quy t
c sau:
 I.2.1.Trong h
 
 p ch
 
t vô c
ơ 
 
 
S
oxi hoá c
a các nguyên t
trong
ñơ 
n ch
t b
ng không. Vì các c
p electron chung hình thànhgi
a các nguyên t
c
a cùng m
t nguyên t
n
m cách
ñ
u h
t nhân c
a hai nguyên t
.
 
S
oxi hoá c
a các kim lo
i luôn luôn có giá tr
d
ươ 
ng. Trong các h
 
p ch
t ki
u liên k 
t ion s
oxihoá c
a các kim lo
i b
ng
ñ
i
n tích các ion c
a chúng.
Ví d
1.
 
NaCl, CuSO
4
, AlCl
3
s
oxi hoá c
a natri,
ñ
ng, nhôm l
n l
ư 
t là +1, +2, +3.
 
Trong
ñ
a s
các h
 
p ch
t v
 
i phi kim, m
c oxi hoá c
a hi
ñ
ro b
ng +1: HI, H
2
O, CH
4
 
các hi
ñ
rua kim lo
i s
oxi hoá c
a hi
ñ
ro b
ng -1: NaH, CaH
2
, AlH
3
, …
 
S
oxi hoá c
a oxi trong h
u h
t các h
 
p ch
t b
ng -2 (tr
các h
 
p ch
t v
 
i flo).
 
Trong các h
 
p ch
t v
 
i flo, oxi có s
oxi hoá d
ươ 
ng.
Ví d
2.
 
Trong phân t
OF
2
, oxi có s
oxi hoá +2. Hai c
p electron chung chuy
n d
ch t
nguyên t
 oxi t
 
i các nguyên t
flo âm
ñ
i
n h
ơ 
n.
 
M
t s
nguyên t
luôn th
hi
n s
oxi hoá không
ñ
i trong các h
 
p ch
t: Li, Na, K th
hi
n s
oxihoá không
ñ
i là +1; Be, Mg, Ca, Sr, Cd, Zn th
hi
n s
oxi hoá không
ñ
i là +2; Al th
hi
n s
oxi hoákhông
ñ
i là +3.
 
Trong h
 
p ch
t t
ng
ñ
i s
các s
oxi hoá c
a t
t c
các nguyên t
(tính
ñ
n s
nguyên t
) b
ng 0.
Ví d
3.
 
ð
i v
 
i phân t
KMnO
4
G
i s
oxi hoá c
a Mn là x, ta có: 1 + x + 4.(-2) = 0
x = +7
 
 
ð
i v
 
i các ion ph
c t
p, t
ng
ñ
i s
các s
oxi hoá c
a t
t c
các nguyên t
(có tính
ñ
n s
 nguyên t
c
a chúng) ph
i b
ng
ñ
i
n tích c
a ion.
Chú ý:
 
ð
tính s
oxi hoá c
a nhi
u nguyên t
trong h
 
p ch
t (khi
ñ
u ch
ư
a bi
t rõ s
oxi hoá c
achúng) ví d
FeS
2
, CuFeS
2
, …. khi
ñ
ó ta ph
i vi
t công th
c c
u t
o c
a t
ng ch
t r
i áp d
ng
ñ
nh ngh
 ĩ 
a
ñ
tính s
oxi hoá c
a t
ng nguyên t
trong m
i h
 
p ch
t.
Ví d
4.
 
Phân t
FeS
2
FeS
-1
S
-1+2
 
Ví d
5.
 
Phân t
CaOCl
2
Ca
Cl
O
Cl
-1+2-2+1
 
 I.2.2. Cách tính s
 
oxi hoá c
a cacbon trong h
 
 p ch
 
t h
 
u c
ơ 
 
 
 
Nh
n gia s
ư 
môn Hóa H
c cho m
i
ñ
i t
ư 
ng Tuy
n t
p bài gi
ng môn Hóa H
c
Copyright © 2007 Lê Ph
 m Thành
 
nhân ch
 
 t l 
ư 
 ng cao Hóa H 
 c –
 ð
 HSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
Trang 2/7
 
S
oxi hoá c
a cacbon trong h
 
p ch
t h
u c
ơ 
b
ng t
ng
ñ
i s
oxi hoá c
a 4 liên k 
t c
a cacbonv
 
i các nguyên t
nguyên t
khác.
 
C
ng hoá tr
c
a cacbon trong h
 
p ch
t h
u c
ơ 
 
ñ
u b
ng 4 nh
ư
ng s
oxi hoá c
a cacbon th
ư 
ngkhác 4 và mang d
u tu
thu
c nguyên t
liên k 
t v
 
i nó.- N
u cacbon liên k 
t v
 
i nguyên t
có tính kim lo
i h
ơ 
n (Mg, H, …) thì s
oxi hoá c
a cacbon là âm- N
u cacbon liên k 
t v
 
i nguyên t
phi kim (O, N, Cl,…) thì s
oxi hoá c
a cacbon là d
ươ 
ng- S
oxi hoá trong liên k 
t C – C b
ng 0.
 
Có hai cách tính s
oxi hoá c
a cacbon trong h
 
p ch
t h
u:- Cách 1: Xác
ñ
nh theo công th
c phân t
(gi
ng nh
ư
cách xác
ñ
nh
ñ
i v
 
i h
 
p ch
t vô c
ơ 
).- Cách 2: Xác
ñ
nh s
oxi hoá c
a cacbon d
a vào công th
c c
u t
o.+ Xác
ñ
nh s
oxi hoác
a t
ng nguyên t
cacbon d
a theo công th
c c
u t
o+ Tr
ư 
ng h
 
p h
 
p ch
t có nhi
u nguyên t
cacbon ta ph
i tính s
oxi hoá trung bình c
a cacbon.
 
S
oxi hoá trung bình c
a cacbon là trung bình c
ng c
a s
oxi hoác
a các nguyên t
c
a cùng m
tnguyên t
cacbon trong phân t
.
Ví d
6.
 
C
2
H
5
OH
C
CHHH OHHH
-2-1-3
 V
y s
oxi hoá trung bình c
a cacbon
22)1()3(
=+=
.
II. Ph
n
 
ng oxi hóa – kh
 
 II.1.
ð
nh ngh
 ĩ 
a
Ph
n
 
ng oxi hóa – kh
 
là ph
n
 
ng hóa h
c trong
ñ 
ó có s
 
chuy
 
n electron gi
 
a các ch
 
t ph
n
 
ng
hay
ph
n
 
ng oxi hóa – kh
 
là ph
n
 
ng hóa h
c trong
ñ 
ó có s
 
thay
ñ 
i s
 
oxi hoá c
a m
t s
 
nguyên
 
.
 
Ch
t kh
là ch
t nh
ư 
ng electron hay là ch
t có s
oxi hoá t
ă
ng sau ph
n
ng. Ch
t kh
còn g
i làch
t b
oxi hoá.
 
Ch
t oxi hoá là ch
t nh
n electron hay là ch
t có s
oxi hoá gi
m sau ph
n
ng. Ch
t oxi hoá còng
i là ch
t b
kh
.
 
S
oxi hoá m
t ch
t là làm cho ch
t
ñ
ó nh
ư 
ng electron hay làm t
ă
ng s
oxi hoá c
a ch
t
ñ
ó.
 
S
kh
m
t ch
t là làm cho ch
t
ñ
ó nh
n electron hay làm gi
m s
oxi hoá c
a ch
t
ñ
ó.
 
Trong ph
n
ng oxi hóa – kh
bao gi
 
c
ũ
ng di
n ra
ñ
ng th
 
i s
oxi hoá và s
kh
.
II.2. Phân lo
i ph
n
 
ng oxi hóa – kh
 
 
Ph
n
ng oxi hóa – kh
có th
 
ñư 
c phân thành m
t s
lo
i sau:
1.
 
Ph
n
ng oxi hóa – kh
 
ñơ 
n gi
n: là ph
n
ng trong
ñ
ó ch
t oxi hoá và ch
t kh
khác nhau.
Ví d
7.
 
2Na + Cl
2
2NaClZn + 2HCl ZnCl
2
+ H
20 0 +1 -10 +1 +2 0
 
2.
 
Ph
n
ng t
oxi hóa – kh
: là ph
n
ng trong
ñ
ó tác nhân oxi hoá và tác nhân kh
là m
t nguyên t
 duy nh
t (nguyên t
có s
oxi hoá trung gian).
Ví d
8.
 
2Cl
2
+ 2NaOH NaCl + NaClO + H
2
O4KClO
3
KCl + KClO
4
2NO
2
+ 2NaOH NaNO
3
+ NaNO
2
+ H
2
O
0 -1 +1+5 -1 +7+4 +5 +3
 
 
 
Nh
n gia s
ư 
môn Hóa H
c cho m
i
ñ
i t
ư 
ng Tuy
n t
p bài gi
ng môn Hóa H
c
Copyright © 2007 Lê Ph
 m Thành
 
nhân ch
 
 t l 
ư 
 ng cao Hóa H 
 c –
 ð
 HSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com
Trang 3/7
3.
 
Ph
n
ng oxi hóa – kh
n
i phân t
: là ph
n
ng trong
ñ
ó tác nhân oxi hoá và tác nhân kh
nh
ng nguyên t
khác nhau nh
ư
ng cùng n
m trong m
t phân t
.
Ví d
9.
 
NaNO
3
2NaNO
2
+ O
2
KClO
3
2KCl + O
2
2KMnO
4
K
2
MnO
4
+ MnO
2
+ O
2+5 -2 +3 0+5 -2 -1 0+7 -2 +6 +4 0
t
o
t
o
t
o
 
4.
 
Ph
n
ng oxi hóa – kh
ph
c t
p: là ph
n
ng trong
ñ
ó có nhi
u nguyên t
thay
ñ
i s
oxi hoá ho
ccó axit, ki
m, n
ư 
c tham gia làm môi tr
ư 
ng.
Ví d
10.
 
2KMnO
4
+ 10FeSO
4
+ 8H
2
SO
4
K
2
SO
4
+ 2MnSO
4
+ 5Fe
2
(SO
4
)
3
+ 8H
2
O
+7 +2 +2 +3
 
II.3. Cân b
ng ph
n
 
ng oxi hóa – kh
 
 II.3.1. Nguyên t
c chung
 
ng s
 
electron c
a ch
 
t kh
 
cho b
 
ng t 
 
ng s
 
electron c
a ch
 
t oxi hoá nh
n
” (
ð
nh lu
t b
o toànelectron):
e
nh
ư 
ng
=
e
nh
n
Hay:
 
ng
ñ
ă 
ng s
 
oxi hoá c
a ch
 
t kh
 
b
 
ng t 
 
ng
ñ
gi
m s
 
oxi hoá c
a ch
 
t oxi hoá.
II.3.2. Ph
ươ 
ng pháp electron
Ti
n hành theo 4 b
ư 
c:
 
B
ư 
c 1: Vi
t s
ơ 
 
ñ
ph
n
ng, xác
ñ
nh ch
t oxi hoá, ch
t kh
(d
a vào s
thay
ñ
i s
oxi hoá).
 
B
ư 
c 2: Vi
t các n
a ph
ươ 
ng trình cho nh
n electron. Tìm h
s
và cân b
ng s
e cho – nh
n (
ñ
 t
ng electron nh
ư 
ng = t
ng electron nh
n).
 
B
ư 
c 3:
ðư
a h
s
tìm
ñư 
c t
các n
a ph
ươ 
ng trình cho nh
n electron vào các ch
t kh
, ch
t oxihoá t
ươ 
ng
ng trong các ph
ươ 
ng trình ph
n
ng.
 
B
ư 
c 4: Cân b
ng ch
t không tham gia quá trình oxi hóa – kh
(n
u có) theo tr
t t
sau: s
nguyênt
kim lo
i, g
c axit, s
phân t
môi tr
ư 
ng (axit ho
c ki
m) và cu
i cùng là s
l
ư 
ng phân t
n
ư 
c
ñư 
ct
o thành. Ki
m tra k 
t qu
.
Ví d
11.
 
Cân b
ng ph
ươ 
ng trình ph
n
ng:
Cu + HNO
3
Cu(NO
3
)
2
+ NO + H
2
O
0 +5 +2 +2
 
+
 
B
ư 
c 1: T
s
ơ 
 
ñ
ph
n
ng
 
trên và s
thay
ñ
i s
oxi hoá c
a các nguyên t
ta th
y, Cu là ch
tkh
, HNO
3
là ch
t oxi hoá (
5
+
 N 
).
+
 
B
ư 
c 2: Vi
t các n
a ph
ươ 
ng trình cho và nh
n electron và tìm h
s
thích h
 
p sao cho t
ng s
 electron do ch
t kh
nh
ư 
ng b
ng t
ng s
electron do ch
t oxi hoá nh
n.
Cu - 2e CuN + 3e N
0 +2+5 +2
(qu¸ tr×nh oxi hãa)(qu¸ tr×nh khö)
3
×
2
×
 
+
 
B
ư 
c 3:
ðư
a h
s
tìm
ñư 
c t
các n
a ph
ươ 
ng trình vào ph
ươ 
ng trình ph
n
ng:
3Cu + 2HNO
3
3Cu(NO
3
)
2
+ 2NO + H
2
O
 
+
 
B
ư 
c 4: Cân b
ng các ch
t không tham gia quá trình oxi hóa – kh
, ta nh
n th
y ngoài 2 phân t
 
5
+
 N 
tham gia ph
n
ng oxi hóa – kh
thì còn có 6 nguyên t
 
5
+
 N 
không tham gia quá trình này mà ch
 
ñ
ivào mu
i nitrat (g
c
3
NO
) nên
 
bên h
s
c
a HNO
3
chúng ta ph
i c
ng thêm 6 n
a t
c là h
s
b
ng 8,r
i
ñ
t 4 vào n
ư 
c
ñ
cân b
ng s
nguyên t
H và ki
m tra l
i thông qua nguyên t
O. Nh
ư
v
y ph
ươ 
ngtrình
ñ
ã cân b
ng là:
3Cu + 8HNO
3
3Cu(NO
3
)
2
+ 2NO + 4H
2
O
 
Ghi nh
 
:R1.
 
Khi vi
t các n
a ph
ươ 
ng trình ph
n
ng bi
u di
n quá trình oxi hoá và quá trình kh
c
a t
ngnguyên t
, c
n theo
ñ
úng ch
s
quy
ñ
nh c
a t
ng nguyên t
 
ñ
ó.
ð
i v
 
i các ph
n
ng ph
c t
p vi
c l
ư
uý các ch
s
nh
ư
v
y là r
t c
n thi
t.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Doan Hoang liked this
m_huongbk07 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->