Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bacheha-az-koja-miayand

bacheha-az-koja-miayand

Ratings:

4.84

(1)
|Views: 1,663|Likes:
Published by milad

More info:

Published by: milad on Jul 31, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
1
 
2
؟ﺪﻨﻳﺁ
 
ﯽﻣ
 
ﺎﺠﮐ
 
زا
 
ﺎه
 
ﻪﭽﺑ
 
ﻩﺪﻨﺴﻳﻮﻧ
:
ﺲﻳﺮه
 
ﯽﺑور
 
ﺮﮔﺮﻳﻮﺼﺗ
:
ﯽﻟﺮﺒﻣا
 
ﻞﮑﻳﺎﻣ
 
ﻢﻴﻈﻨﺗ
 
و
 
ﻪﻴﻬﺗ
 
،سﺎﺒﺘﻗا
 
،ﻪﻤﺟﺮﺗ
: 
ﯼرﺎﻴﺘﺨﺑ
 
ﯼﺮﺴﮐ
 
،بﺮﻋ
 
ﻢﻴﺴﻧ
 
رﺎﺘﺳاﺮﻳو
:
نﻮﺘﻔﻣ
 
ﺎﻨﻟا
 
 
3
ﺰﺑ
 
ﺎﺑ
 
ﯽﻨﺨﺳﺎهﺮﺘﮔر
: 
ﻢه
 
ﯼا
 
ﻩﺪﻤﻋ
 
ﺶﻘﻧ
 
،ﯽﻣﺮﮔﺮﺳ
 
ﺮﺑ
 
ﻩوﻼﻋ
 
،نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ
 
و
 
نﺎﮐدﻮﮐ
 
تﺎﻴﺑداﺎه
 
ﯼوﺎﮑﺠﻨﮐ
 
،تﻻاﻮﺌﺳ
 
،ﺎهزﺎﻴﻧ
 
ﻪﺑ
 
ﯽﻳﻮﮕﺨﺳﺎﭘ
 
رد
 
و
 
نﺎﮐدﻮﮐ
 
تﻼﮑﺸﻣ
 
ﻊﻓر
 
و
 
ﯽﺷزﻮﻣﺁ
 
،تﺎﻴﺑدا
 
عﻮﻧ
 
ﻦﻳا
 
،سﺎﺳا
 
ﻦﻳا
 
ﺮﺑ
 
و
 
،دراد
 
نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ
-
ﺪﺷﺎﺑ
 
ﯽﻣ
 
ﻢه
 
ﯽﺘﻴﺑﺮﺗ
 . 
ﯽﺷزﻮﻣﺁ
 
ﯼﺎه
 
بﺎﺘﮐ
-
 ﭘ
 
ﺎﺑ
 
نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ
 
و
 
نﺎﮐدﻮﮐ
 
ﯽﺘﻴﺑﺮﺗ
 
ﻪﺑ
 
ﺎﻬﻨﺗ
 
ﻪﻧ
 
،نﻻﺎﻬﻧﻮﻧ
 
ﯼوﺎﮑﺠﻨﮐ
 
ﺲﺣ
 
ﯼﺎﺿرا
 
و
 
ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا
 
،ﯽﻔﻃﺎﻋ
 
ﯼﺎهزﺎﻴﻧ
 
ﻪﺑ
 
ﯽﻳﻮﮕﺨﺳﺎنﺎﮑﻣا
 
ﺎﻬﻧﺁ
 
ﻪﺑ
 
و
 
ﻩدﺮﮐ
 
ﮏﻤﮐ
 
ﻢه
 
نﺎﻧﺁ
 
ﺖﻴﺼﺨﺷ
 
ﺪﺷر
 
ﻪﺑ
 
ﻪﮑﻠﺑ
 
،ﺖﻴﺑﺮﺗ
 
و
 
شزﻮﻣﺁﻩداد
 
ار
 
ﺎﻬﺷزرا
 
ﺖﺧﺎﻨﺷ
 
و
 
نﻮﻣاﺮﻴﭘ
 
ﯼﺎﻴﻧد
 
،دﻮﺧ
 
زا
 
مزﻻ
 
ﺖﺧﺎﻨﺷ
 
ﺐﺴﮐ
 
ﺪﻳﺎﻤﻧ
 
ﯽﻣ
 
دﺎﺠﻳا
 
ﺶﻣارﺁ
 
و
 
ﺪﻴﻣا
 
ﺎﻬﻧﺁ
 
رد
 
و
. 
 ﻴﻨﭽﻤه
 
ﺎﻬﺑﺎﺘﮐ
 
ﻦﻳا،ﻮﮕﺘﻔﮔ
 
،ﺚﺤﺑ
 
نﺎﮑﻣا
 
دﺎﺠﻳا
 
ﺎﺑ
 
ﻦﯼرﺎﻳ
 
نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ
 
و
 
نﺎﮐدﻮﮐ
 
ﺖﻴﺼﺨﺷ
 
ﺪﺷر
 
و
 
تﻼﮑﺸﻣ
 
ﻞﺣ
 
ﻪﺑ
 
،تﺎﻧﺎﺠﻴه
 
 
ﻪﻴﻠﺨﺗ
 
و
 
ﻮﺟ
 
و
 
سﺮﭘ
 
ﺪﻨﻧﺎﺳر
 
ﯽﻣ
.
ﺪﻨﺳﺎﻨﺸﺑ
 
ار
 
دﻮﺧ
 
ﯽﺘﻴﺼﺨﺷ
 
ﯼﺎه
 
ﯽﮔﮋﻳو
 
ﺎﺗ
 
ﺪﻨﻨﮐ
 
ﯽﻣ
 
ﮏﻤﮐ
 
ﺮﻴﮔ
 
ﻪﺷﻮﮔ
 
و
 
ﻩدز
 
ﺖﺸﺣو
 
،بﺮﻄﻀﻣ
 
داﺮﻓا
 
نﺎﻣرد
 
ﻪﺑ
 
رﻮﻄﻨﻴﻤه
 
ﺎﻬﺑﺎﺘﮐ
 
ﻪﻧﻮﮕﻨﻳا
.
 
ﻩﺪﻨﺴﻳﻮﻧ
 
،ﺲﻳرﺎه
 
ﯽﺑور ﮐ
 
ﻦﻳابﺎﺘ
)
؟ﺪﻨﻳﺁ
 
ﯽﻣ
 
ﺎﺠﮐ
 
زا
 
ﺎه
 
ﻪﭽﺑ
(
ﯽﻳاﺪﺘﺑا
 
ﻪﺳرﺪﻣ
 
ﮏﻳ
 
رد
 
ﯽﻤﻠﻌﻣ
 
ﻞﻐﺷ
 
ﺎﺑ
 
ار
 
دﻮﺧ
 
رﺎﮐ
 
اﺪﺘﺑا
 
ﻪﮐ
 
ﺖﺳا
 
ﯽﻳﺎﮑﻳﺮﻣﺁ
 
نز
 
ﮏﻳ
 
،دﺮﮐ
 
عوﺮﺷ
 
ﮎرﻮﻳﻮﻴﻧ
 
رد
.
ردﺎﻣ
 
ناﻮﻨﻋ
 
ﻪﺑ
 
وا
 
برﺎﺠﺗ
 
رﺎﻨﮐ
 
رد
 
،نﺎﮐدﻮﮐ
 
شروﺮﭘ
 
و
 
ﺪﺷر
 
عﻮﺿﻮﻣ
 
ﻪﺑ
 
وا
 
ﻪﻗﻼﻋ
)
گرﺰﺑ
 
ردﺎﻣ
 
ناﻮﻨﻋ
 
ﻪﺑ
 
ﺎهﺪﻌﺑ
 
و
(
ار
 
وا
 
ﻩرﺎﺑرد
 
ندﺮﮐ
 
ﺖﺒﺤﺻ
 
ﺖﻴﻤها
 
ﻪﺟﻮﺘﻣلﺎﺣ
 
ﻦﻴﻋ
 
رد
 
و
 
راﻮﺷد
 
و
 
ﺖﺨﺳ
 
عﻮﺿﻮﻣ
 
ﻪﺑ
 
نداد
 
ﺦﺳﺎﭘ
 
و
 
ﺲﮑﺳ
 
ﯽﻨﻌﻳ
 
،نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ
 
و
 
نﺎﮐدﻮﮐ
 
ﺎﺑ
 
ﯼروﺮﺿ
 
و
 
مزﻻ
 
دﺮﮐ
 
ﺎﻬﻧﺁ
 
تﻻاﻮﺌﺳ
.
 
بﺎﺘﮐ
 
 
ﻩرﺎﺑرد
 
وا
»
؟ﺪﻨﻳﺁ
 
ﯽﻣ
 
ﺎﺠﮐ
 
زا
 
ﺎه
 
ﻪﭽﺑ
«
ﺪﻳﻮﮔ
 
ﯽﻣ
:»
ﺢﻴﺤﺻ
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
ﺎﻬﻧﺁ
 
ﻪﺑ
 
ﺲﭘ
 
،ﺪﻨﺷﺎﺑ
 
ﺖﺳرﺪﻨﺗ
 
و
 
ﻢﻟﺎﺳ
 
ﻢﻳﺎه
 
ﻪﭽﺑ
 
ﻪﮐ
 
ﻢﺘﺳاﻮﺧ
 
ﯽﻣ
 
ﻦﻣمداد
«.
ﺪهد
 
ﯽﻣ
 
ﻪﻣادا
 
و
:»
ﻦﺘﺷﻮﻧ
 
رد
 
ﻪﮐ
 
ﯽﺘﺨﺳ
 
رﺎﮐبﺎﺘﮐ
 »
؟ﺪﻨﻳﺁ
 
ﯽﻣ
 
ﺎﺠﮐ
 
زا
 
ﺎه
 
ﻪﭽﺑ
«
ﺰﻴﮕﻧا
 
تﺮﻴﺣ
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
و
 
ﺶﻧاد
 
ﻪﮐ
 
دﻮﺑ
 
ﻦﻳا
 
مدﻮﺑ
 
ور
 
ﻪﺑور
 
نﺁ
 
ﺎﺑﻢﻨﮐ
 
ﻒﻳﺮﻌﺗ
 
نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ
 
و
 
نﺎﮐدﻮﮐ
 
ﯼاﺮﺑ
 
ﻪﻧﺎﻗدﺎﺻ
 
و
 
ﻩدﺎﺳ
 
و
 
ﻩدروﺁرد
 
مﺮﭙﺳا
 
و
 
ﮏﻤﺨﺗ
 
نﺎﺘﺳاد
 
ترﻮﺻ
 
ﻪﺑ
 
ار
 
ﺪﻟﻮﺗ
 
و
 
ﻞﺜﻣ
 
ﺪﻴﻟﻮﺗ
 
ﻩرﺎﺑرد
 
ﯽﻤﻠﻋ
«.
 
ﺎﮕﻧ
 
ﻪﻳواز
 
زا
 
بﺎﺘﮐ
 
ﻦﻳا
 
رد
 
واﮎدﻮﮐ
 
ﻩ
-
،ترﺎﻬﻣ
 
و
 
ﻪﻠﺻﻮﺣﺎﺑ
 
و
 
ﺪﻳﻮﮔ
 
ﯽﻣ
 
ار
 
ﺎه
 
ﺖﻴﻌﻗاو
 
ﻪﮑﻠﺑ
 
ﺪﻨﻴﺸﻧ
 
ﯽﻤﻧ
 
توﺎﻀﻗ
 
ﻪﺑ
 
،دﺮﮕﻧ
 
ﯽﻣ
 
ﻞﺋﺎﺴﻣ
 
ﻪﺑ
 
ناﻮﺟﻮﻧ
 
ﺪﻨﮐ
 
ﯽﻣ
 
ﺖﻳﻮﻘﺗ
 
ﺎﻬﻧﺁ
 
رد
 
ار
 
ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا
 
ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ
 
سﺎﺴﺣا
 
و
 
ﻞﻘﺘﻨﻣ
 
نﺎﮐدﻮﮐ
 
ﻪﺑ
 
،ﯽﻧﺎﺘﺳاد
 
و
 
ﻩدﺎﺳ
 
ﯽﻧﺎﺑز
 
ﺎﺑ
 
،ار
 
ﯽﻤﻠﻋ
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
و
 
ﺶﻧاد
.
 
 ﻠﺣﺮﻣ
 
رد
 
ﻪﻟﺎﺳ
 
ﻩدزاود
 
ﺎﺗ
 
ﺖﺸه
 
نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ
 
و
 
نﺎﮐدﻮﮐﯼزﺎﺒﻤه
 
نﺎﺘﺳود
 
و
 
دﻮﺧ
 
نﺪﺑ
 
ﯽﮑﻳﺰﻴﻓ
 
تاﺮﻴﻴﻐﺗ
 
،ﻞﺜﻣ
 
ﺪﻴﻟﻮﺗ
 
درﻮﻣ
 
رد
 
ﻪﮐ
 
ﺪﻨﺘﺴه
 
دﻮﺧ
 
ﺪﺷر
 
زا
 
ﯼا
 
ﻪ
 
و
 
نﺎﺑﺎﻴﺧ
 
و
 
ﻪﭼﻮﮐ
 
رد
 
دﻮﺧ
 
نﺎﺘﺳود
 
ﺎﺑ
 
ﻩرﺎﺑ
 
ﻦﻳا
 
رد
 
ﻩاﻮﺧﺎﻧ
 
ﻩاﻮﺧ
 
و
 
ﺪﻧﻮﺷ
 
ﯽﻣ
 
وﺎﮑﺠﻨﮐﺮﺴﭘ
 
و
 
ﺮﺘﺧد
 
ﻦﻴﺑ
 
ﯼﺎه
 
توﺎﻔﺗ
 
ﻪﺑ
 
ﺖﺒﺴﻧ
 
رﻮﻄﻨﻴﻤه
 
و
 
،ﯽﺳﻼﮑﻤه
 
وﺎﺳ
 
و
 
ﻦﺴﻤه
 
و
 
نﺎﺘﺳود
 
ﺎﺑ
 
ﻢﻬﻧﺁ
 
؛ﺪﻨﻨﮐ
 
ﯽﻣ
 
ﺖﺒﺤﺻ
 
ﻪﺳرﺪﻣﺪﻧراد
 
ﻩرﺎﺑ
 
ﻦﻳا
 
رد
 
ﯽﺸﻧاد
 
ترﺪﻧ
 
ﻪﺑ
 
و
 
ﺪﻧوﺎﮑﺠﻨﮐ
 
دﻮﺧ
 
ﻪﮐ
 
ﯽﻧﻻ
.
ﯽﻧاﺪﻴﻣ
 
و
 
نﺎﮑﻣا
 
ﻪﮐ
 
ﺖﺳا
 
ﺎﺠﻨﻳاﺎه
 
ﯼرواد
 
ﺶﻴﭘ
 
،ﻂﻠﻏ
 
ﯼﺎه
 
ﻩﺪﻴﻨﺷ
 
ﻪﺑ
 
ﻞﺳﻮﺗ
 
ﯼاﺮﺑدﻮﺷ
 
ﯽﻣ
 
ﻢهاﺮﻓ
 
ﺖﺳردﺎﻧ
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
ﻪﻟدﺎﺒﻣ
 
و
 .
ﯽﺷزﻮﻣﺁ
 
 
ﻩﻮﻴﺷ
-
ﺐﻗاﻮﻋ
 
ﺪﻧاﻮﺗ
 
ﯽﻣ
 
ﻪﮐ
 
ﯼا
 
ﯽﺘﻴﺑﺮﺗ
 
ﺪﺷﺎﺑ
 
ﻪﺘﺷاد
 
ﯼراﻮﮔﺎﻧ
.
 
بﺎﺘﮐ
»
؟ﺪﻨﻳﺁ
 
ﯽﻣ
 
ﺎﺠﮐ
 
زا
 
ﺎه
 
ﻪﭽﺑ
«
و
 
ﺖﺳا
 
ﻩﺪﺷ
 
ﻪﺘﺷﻮﻧ
 
ﻪﻟﺎﺳ
 
ﻩدزاود
 
ﺎﺗ
 
ﺖﺸه
 
نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ
 
و
 
نﺎﮐدﻮﮐ
 
ﯼاﺮﺑ
 
ﻪﮐ
 
ﺖﺳا
 
ﯽﺷزﻮﻣﺁ
 
ﯼﺎه
 
بﺎﺘﮐ
 
زا
 
ﯼﺪﻳﺪﺟ
 
عﻮﻧ
 
،
 
ﻪﺑ
 
ﺦﺳﺎﭘ
 
ﯼاﺮﺑدﻮﺷ
 
ﯽﻣ
 
ﻩداد
 
راﺮﻗ
 
ناﺪﻨﻤﻗﻼﻋ
 
رﺎﻴﺘﺧا
 
رد
 
و
 
ﻪﻴﻬﺗ
 
ﺎﻬﻧﺁ
 
زﺎﻴﻧ
.
لﺎﺳ
 
رد
 
بﺎﺘﮐ
 
ﻦﻳا١٩٩٩لﺎﺳ
 
رد
 
و
 
ﺮﺸﺘﻨﻣ
 
٢٠٠٤ﺪﺷ
 
پﺎﭼ
 
ﺪﻳﺪﺠﺗ
 .
ﯽﻨﺘﻔﮔ
 
ناﻮﻨﻋ
 
ود
 
ﺖﺤﺗ
 
بﺎﺘﮐ
 
ﻦﻳا
 
ﻪﮐ
 
ﺖﺳاﺖﺳا
 
ﻩﺪﺷ
 
ﺮﺸﺘﻨﻣ
 
ﯽﺴﻴﻠﮕﻧا
 
ﻪﺑ
 
ﻒﻠﺘﺨﻣ
:
 
1.
 
It’s so amazing!
2.
Let’s talk about where babies come from.
 
ﺖﻴﻟﻮﺌﺴﻣ
 
،ﯽﺘﺳود
 
و
 
ﻖﺸﻋ
 
،مﺮﭙﺳا
 
ﺪﻴﻟﻮﺗ
 
،ﻪﻧﺎهﺎﻣ
 
تدﺎﻋ
 
،غﻮﻠﺑ
 
،ﻪﻨﻳدﺎﻣ
 
و
 
ﻪﻨﻳﺮﻧ
 
ﯽﻠﺳﺎﻨﺗ
 
ﯼﺎﻬﻧﺎﮔرا
 
،ﻞﺜﻣ
 
ﺪﻴﻟﻮﺗ
 
ﻪﺑ
 
 طﻮﺑﺮﻣ
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
و
 
ﺶﻧاد
 
بﺎﺘﮐ
 
ﻦﻳا ﺠﺗ
 
،ﺎﻬﻳرﺎﻤﻴﺑ
 
ﺮﺑاﺮﺑ
 
رد
 
دﻮﺧ
 
زا
 
ﺖﻇﺎﻔﺣ
 
وﯼوﺎﮑﺠﻨﮐ
 
و
 
تﻻاﻮﺌﺳ
 
زا
 
ﯼرﺎﻴﺴﺑ
 
ﻪﺑ
 
و
 
ﻩداد
 
دﺎﻳ
 
نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ
 
و
 
نﺎﮐدﻮﮐ
 
ﻪﺑ
 
،ناور
 
و
 
ﻩدﺎﺳ
 
ﯽﻧﺎﺑز
 
ﺎﺑ
 
ار
 
لﺎﻔﻏا
 
و
 
زوﺎﺪهد
 
ﯽﻣ
 
ﺦﺳﺎﭘ
 
ﻩرﺎﺑ
 
ﻦﻳا
 
رد
 
نﺎﻧﺁ
 
ﯼﺎه
.
 
ﺪهد
 
ﯽﻣ
 
شزﻮﻣﺁ
 
ار
 
ﺎﻬﺗوﺎﻔﺗ
 
ﺖﺷاﺪﮔرﺰﺑ
 
و
 
ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ
 
ماﺮﺘﺣا
 
،اﻮﺳر
 
ار
 
ﯽﺸﻧاد
 
ﯽﺑ
 
و
 
ﯼرواد
 
ﺶﻴﭘ
 
،ﺐﺼﻌﺗ
 
،سﺮﺗ
 
ﻦﻴﻨﭽﻤه
 
بﺎﺘﮐ
 
ﻦﻳا
.
 
بﺎﺘﮐ
»
زا
 
ﺎه
 
ﻪﭽﺑ؟ﺪﻨﻳﺁ
 
ﯽﻣ
 
ﺎﺠﮐ
 «
ﯽهد
 
ﻞﮑﺷ
 
رد
 
و
 
ﻩﺪﻧﺎﺳر
 
ﯼرﺎﻳ
 
دﻮﺧ
 
نﺪﺑ
 
زا
 
ناﻮﺟﻮﻧ
 
و
 
ﮎدﻮﮐ
 
ﺖﺧﺎﻨﺷ
 
ﻪﺑ
 
،ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ
 
ﺮﻴﻏ
 
رﻮﻃ
 
ﻪﺑ
 
تﺎﻋﻼﻃا
 
لﺎﻘﺘﻧا
 
ﺎﺑوا
 
ﯼﺎه
 
ﯽﻳﺎﻧاﻮﺗ
 
و
 
ﺶﻧاد
 
ﺖﻳﻮﻘﺗ
 
ﻪﺑ
 
ﻖﻳﺮﻃ
 
ﻦﻳا
 
زا
 
و
 
دراﺬﮔ
 
ﯽﻣ
 
ﺖﺒﺜﻣ
 
ﺮﻴﺛﺄﺗ
 
وا
 
ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا
 
ﯼﺎهرﺎﺘﻓر
 
و
 
ﺎﻬﺷزراﺪﻨﮐ
 
ﯽﻣ
 
ﺖﻣﺪﺧ
 .
ﺦﺳﺎﭘ
 
ﻪﮐ
 
ﻢﻴﺷﺎﺑ
 
ﻪﺘﺷاد
 
ﻪﺟﻮﺗ ﻋ
 
ﯼﺎهزﺎﻴﻧ
 
ﻪﺑﯽﺣور
 
تﻼﮑﺸﻣ
 
زوﺮﺑ
 
زا
 
،ﻩدﺮﮐ
 
ﮏﻤﮐ
 
نﺎﻧﺁ
 
لدﺎﻌﺘﻣ
 
و
 
ﺐﺳﺎﻨﻣ
 
ﺪﺷر
 
ﻪﺑ
 
،لﺎﺣ
 
نﺎﻣز
 
رد
 
نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧو
 
نﺎﮐدﻮﮐ
 
ﯼﺎه
 
ﯼوﺎﮑﺠﻨﮐ
 
و
 
ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا
 
،ﯽﻔﻃﺎﺪهﺎﮐ
 
ﯽﻣ
 
ﻩﺪﻨﻳﺁ
 
رد
 
نﺎﻧﺁ
 
ﯽﻧاور
 
و
.
 
ﮎدﻮﮐ
 
ﻪﺑ
 
بﺎﺘﮐ
 
ﻦﻳا
 
ﯽﻓﺮﻌﻣ
 
ﺎﺑ
 
ﻦﻳﺪﻟاو
-
،ﯽﺘﻳﺎﺿرﺎﻧ
 
وا
 
ﺎﺗ
 
ﺪﻧﻮﺷ
 
ﯽﻣ
 
ﺚﻋﺎﺑ
 
و
 
ﻩدﺮﮐ
 
ﺐﻠﺟ
 
دﻮﺧ
 
ﺖﻤﺳ
 
ﻪﺑ
 
ار
 
وا
 
دﺎﻤﺘﻋا
 
دﻮﺧ
 
ناﻮﺟﻮﻧ
 
ﻢﺸﺧ
 
و
 
ﯽﺸﮐﺮﺳدراد
 
زاﺮﺑا
 
ﻩﺪﺷ
 
لﺮﺘﻨﮐ
 
ﯽﻄﻴﺤﻣ
 
رد
 
و
 
ﺐﺳﺎﻨﻣ
 
ﯼا
 
ﻩﻮﻴﺷ
 
ﻪﺑ
 
ار
 
ﺪﻨﺘﺴه
 
ﻩرود
 
ﻦﻳا
 
ﺞﻳار
 
تﺎﺳﺎﺴﺣا
 
ﻪﮐ
 
دﻮﺧ
.
 
ﺚﻋﺎﺑ
 
ﺖﺳا
 
ﻦﮑﻤﻣ
 
ﻪﮐ
 
،دﻮﺧ
 
ﺪﻧزﺮﻓ
 
نﺪﺑ
 
رد
 
ﯽﮑﻳﺰﻴﻓ
 
و
 
ﯽﻧﻮﻣرﻮه
 
تاﺮﻴﻴﻐﺗ
 
و
 
ﻞﺜﻣ
 
ﺪﻴﻟﻮﺗ
 
ﻪﺑ
 
 طﻮﺑﺮﻣ
 
ﺶﻧاد
 
و
 
ﻖﻳﺎﻘﺣ
 
ﺎﺗ
 
ﺪﻨﮐ
 
ﯽﻣ
 
ﮏﻤﮐ
 
ﻦﻳﺪﻟاو
 
ﻪﺑ
 
بﺎﺘﮐ
 
ﻦﻳاﻩدﺎﺳ
 
ﯽﻧﺎﺑز
 
ﺎﺑ
 
ار
 
ﺪﻧﻮﺷ
 
وا
 
ﺖﺸﺣوناور
 
و
 
ﺪﻨﻨﮐ
 
ﻞﻘﺘﻨﻣ
 
وا
 
ﻪﺑ
 .
ﺎﻬﻨﺗ
 
ﻪﻧ
 
ﺎﻤﺷ
 
ﻪﮐ
 
ددﺮﮔ
 
ﯽﻣ
 
ﺖﺑﺎﺛ
 
وا
 
ﻪﺑ
 
و
 
ﻩﺪﺷ
 
ﺐﻠﺟ
 
ﺎﻤﺷ
 
ﻪﺑ
 
نﺎﺗﺪﻧزﺮﻓ
 
دﺎﻤﺘﻋا
 
رﺎﮐ
 
ﻦﻳا
 
ﺎﺑﺪﻴﻨﮐ
 
ﯽﻣ
 
ﻢه
 
ﮏﻤﮐ
 
وا
 
ﻪﺑ
 
ﺶﻳﺎه
 
ﯼوﺎﮑﺠﻨﮐ
 
و
 
ﺎهزﺎﻴﻧ
 
ﺦﺳﺎﭘ
 
ﻦﺘﻓﺎﻳ
 
رد
 
ﻪﮑﻠﺑ
 
،ﺪﻳراد
 
ﻪﺟﻮﺗ
 
ﺎﻬﻧﺁ
 
ﻪﺑ
 
و
 
ﺪﻴﺳﺎﻨﺷ
 
ﯽﻣ
 
ار
 
وا
 
 
ﻩرود
 
ﻦﻳا
 
ﯼﺎهزﺎﻴﻧ
.
ﺎﻤﺷ
 
رﺎﮐ
 
ﻦﻳا
 
ﺎﺑ

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
09133480965 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->