Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PP Đặt ẩn phụ trong giải phương trình vô tỷ

PP Đặt ẩn phụ trong giải phương trình vô tỷ

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 1,808 |Likes:
Published by Muahoavandoi

More info:

Published by: Muahoavandoi on Jul 31, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
 Nguy
n Phi Hùng - Võ Thành V
ănĐạ
i h
c Khoa h
c Hu
ế
**************
Ph
ươ 
ngpháp
đặ
t
nph
tronggi
iph
ươ 
ngtrìnhvôt
A. L
ờ 
i nói
đầ
u
Qua bài vi
ế
t này chúng tôi mu
n gi
ớ 
i thi
u cho các b
n m
t s
 ĩ năng đặ
t
n ph
trong gi
i
 phương tr 
ình vô t
ỷ. Như chúng ta đ
ã bi
ế
t có nhi
ều trườ 
ng h
ợ 
 p gi
i m
ột phương tr 
ình vô t
mà ta bi
ến đổi tương đương sẽ
ra m
ột phương tr 
ình ph
c t
 p , có th
là b
c quá cao ...Có l
ẽ phương
 pháp h
u hi
u nh
ất để
gi
i quy
ế
t v
ấn đề này chính là đặ
t
n ph
ụ để
chuy
n v
m
t p
hương tr 
ình
đơn giả
n và d
gi
i quy
ết hơn .Có 3 bước cơ bản trong phương pháp này :
-
Đặ
t
n ph
ụ và gán luôn điề
u ki
n cho
n ph
-
Đưa phương tr 
ì
nh ban đầ
u v
ề phương tr 
ình có bi
ế
n là
n ph
Ti
ế
n hành gi
i quy
ết phương tr 
ình v
a t
ạo ra này . Đố
i chi
ế
u v
ớ 
i
điề
u ki
ện để
ch
n
n ph
thíchh
ợ 
 p.- Gi
ải phương
trình cho b
ở 
i
n ph
v
a tì
m đượ 
c và k 
ế
t lu
n nghi
m* Nh
n xét :- Cái m
u ch
t c
ủa phương pháp này chính là ở bước đầ
u tiên . Lí do là nó quy
ết định đế
n toàn b
l
ờ 
i gi
i hay, d
ở 
, ng
n hay dài c
a bài toán .-
Có 4 phương pháp đặ
t
n ph
mà chúng tôi mu
n nêu ra trong bài vi
ết này đó là :+ PP Lượ 
ng giác hoá+ PP dùng
n ph
không tri
ệt để
+ PP dùng
n ph
ụ đưa về
d
ng tích+ PP dùng
n ph
ụ đưa về
h
 
2
B. N
ội dung phương pháp
I. Phương pháp lượ 
ng giác hoá:
1. N
ế
u |x|
a
thì ta có th
ể đặ
t
a x
sin
,t
    
2;2
  
ho
c
 
;0,cos
a x
Ví d
1 :Gi
ải phương tr 
ình:
)121(11
22
 x x x
L
ờ 
i gi
i
: ĐK :
|
1|
 x
Đặ
t
    
2;2,sin
  
 x
Phươn
g trình
đ
ã cho tr 
ở 
thành :
            
2cos23sin22sinsin 2cos2)cos21(sincos1
                
346)12( 2123sin02cos0)123sin2(2cos
   
ế
t h
ợ 
 p v
ới điề
u ki
n c
a t suy ra :
6
 
V
ậy phương tr 
ình có 1 nghi
m :
216sin
    
 
 x
Ví d
2 : Gi
ải phương tr 
ình:
3132)1()1(11
2332
x x x x
L
ờ 
i gi
i :
ĐK :
1||
 x
Khi đó VP > 0 .
 N
ế
u
0)1()1(:0;1
33
x x x
 N
ế
u
0)1()1(:1;0
33
x x x
.
Đặ
t
 x
cos
, v
ớ 
i
2;0
 
ta có :
sin2sin211cos62sin2 2sin2cos2cos2sin62
33
                             
61cos0sin21cos6
V
y nghi
m c
ủa phương tr 
ình là
61
 x
Ví d
3 :Gi
ải phương tr 
ình:
 x x x x x x
212121212121
L
ờ 
i gi
i :
ĐK :
21||
 x
Đặ
t
 
;0,cos2
 x
 phương tr 
ình
đ
ã cho tr 
ở 
thành :
0cos02sinsin sin4sin122cot2tan22cos2sin
232
                    
an
V
ậy phương tr 
ình có nghi
m duy nh
t
0
 x
 
3
Ví d
4 (THTT):Gi
ải phương tr 
ình:
23
3
x x x
(1)H
ướ 
ng d
n : N
ế
u
2
 x
: phương tr 
ình không xác
đị
nh .Chú ý v
ớ 
i
2
 x
ta có :
243
23
x x x x x x x
V
ậy để
gi
ải phương tr 
ình (1) ta ch
c
n xét v
ớ 
i
2;2
 x
Đặ
t
 
;0,cos2
 x
khi đó phương tr 
ình
đ
ã cho tr 
ở 
thành :
    
2cos3cos
2. N
ế
u
a x
||
thì ta có th
ể đặ
t :
0,2;2,sin
    
a x
  
ho
c
2;;0, cos
  
a x
 
Ví d
5 : Gi
ải phương tr 
ình:
1111
22
    
 x x
L
ờ 
i gi
i :
ĐK :
1||
 x
Đặ
t
    
2;2,sin1
  
 x
Phương tr 
ình
đ
ã cho tr 
ở 
thành :
0sin1coscoscotcos1cot1 sin1
22
    
ant ant 
  
12212sin0cos
ế
t h
ợ 
 p v
ới điề
u ki
n c
a t suy ra
12
 
V
ậy phương tr 
ình có 1 nghi
m :
13212sin1
    
 
 x
T
ng quát:
Gi
ải phương tr 
ình
a xa x
    
11
22
Ví d
6 : Gi
ải phương tr 
ình:
293
2
 x x x
L
ờ 
i gi
i
: ĐK :
3||
 x
Đặ
t
2,;0, cos3
  
 x
,
 phương tr 
ình
đ
ã cho tr 
ở 
thành :
234cos3412sin2sin22sin122 sin1cos1
2
    
  
 x
(tho
mãn)
T
ng quát:
Gi
ải phương tr 
ình:
ba xax x
22
v
ớ 
i
ba
,
là các h
ng s
ố cho trướ 
c
3. Đặ
t
    
2;2,tan
  
 x
để đưa về phương tr 
ình l
ượng giác đơn giản hơn :
Ví d
7 : Gi
i ph
ươ 
ng trình:
03333
23
x x x
(1)

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nghquan129 liked this
Long Le liked this
phuongtrinh85 liked this
Tony Nguyen liked this
vankhoa83 liked this
luan0613055 liked this
doanminhquan107 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->