Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
48Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Đồng dư thức

Đồng dư thức

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 3,695 |Likes:
Published by Muahoavandoi

More info:

Published by: Muahoavandoi on Jul 31, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Đồ
ng D
ư 
Th
ứ 
c
1.
Đị
nh ngh
 ĩ 
a:
Cho s
nguyên d
ươ 
ng1
n
>
. Hai s
nguyên,
a b
 
đượ 
c g
i là d
ng d
ư
theomodulo
n
n
ế
u chúng cho cùng s
d
ư
khi chia cho
n
.Kí hi
u:
ba
(mod n)
2.Tính ch
t:
a)Các tính ch
t:+N
ế
u
)(mod')(mod'
nbbnaa
 Thì ta có :)(mod)(mod''.. )(mod'' )(mod''
nbanbaba nbaba nbaba
++
 Nh
ư
v
y ta có th
c
ng, tr
, nhân, và nâng lên l
ũ
y th
a các
đồ
ng d
ư
th
c theocùng m
t modunb)Lu
t gi
n
ướ 
c:+N
ế
u
( )
ncaca
mod'..
 
( )
1,
=
nc
 thì)(mod'
naa
 Bây gi
ờ 
chúng ta s
 
đ
i vào m
t s
v
n
đề
 
đồ
ng d
ư
th
c có nhi
u
ng d
ng trongkhi gi
i các bài toán s
h
c
3.H
th
ng d
ư 
 
đầ
y
đủ
 
Đị
nh ngh
 ĩ 
a: M
i t
p h
ợ 
p A nào
đ
ó
đượ 
c g
i là m
t h
th
ă
ng d
ư
 
đầ
y
đủ
(mod n)n
ế
u v
ớ 
I b
t kì s
x
Z t
n t
I duy nh
t m
t a
A
để
x)(mod
na
 Ch
ng h
n A=
{ }
1,.....,2,1,0
n
là m
t h
th
ng d
ư
 
đầ
y
đủ
theo mod nD
th
y :M
t t
p A=
{ }
n
aaa
,.....,,
21
g
m n s
s
là m
t h
th
ă
ng d
ư
 
đầ
y
đủ
theo modun nKhi và ch
khi )(mod
naa
 ji
(ta t
m kí hi
u “không
đồ
ng d
ư
” là
) v
ớ 
i
 ji
i,j
{ }
n
,.....,2,1  Thí d
1:Xét dãy2)1(
+=
(k=1,2…) .Ch
ng minh r
ng n
ế
u
s
n
2
=
(s>1) thì trong dãytrên có th
ch
n
đượ 
c m
t h
th
ă
ng d
ư
 
đầ
y
đủ
modun n.Gi
i:Xét n s
),...,2,1(
12
n
=
 Ta ch
c
n ch
ng minh v
ớ 
i m
i
n ji
<
1thì)(mod
1212
n
 ji
 Gi
s
ng
ượ 
c l
i
 
n ji
<
1
 
)(mod
1212
n
 ji
 )1)((mod0)122)(( )(mod)12()12(
ni ji j n j jii
+
 Do
s
n
2
=
(s>1) nên n không có
ướ 
c l
.T
(1))(mod
ni j
(Vô lý)Thí d
2: Cho 2 h
th
ng d
ư
 
đầ
y
đủ
modun n
{ }{ }
nn
bbb B aaa A
,......,,,.....,,
2121
==
 Ch
ng minh r
ng:N
ế
u n là s
ch
n thì t
p
{ }
nn
bababa B A
+++=+
,........,,
2211
không là h
 th
ng d
ư
 
đầ
y
đủ
modulo
n
 Gi
i: N
ế
u A là h
th
ng d
ư
 
đầ
y
đủ
thì)(mod2)1(.........21........
21
nnnnaaa
n
+++++++
 
n
ch
n và
( )
,11
n n
+ =
nên02)1(
+
nn
(mod
n
)N
ế
u
 A B
+
là h
th
ng d
ư
 
đầ
y
đủ
v
ớ 
I n ch
n thì)(mod0)(........)()(
2211
nbababa
nn
++++++
nh
ư
ng)(........)()(
2211
nn
bababa
++++++
=
++++
)........(
21
n
aaa
)........(
21
n
bbb
+++
2)1(
+
nn
+(1)(1)2
n nn n
+= +
)(mod0
n
 
Đ
ây là
đ
i
u vô lý.
4.
Đị
nh lý Fermat:
Cho s
nguyên t
p.Khi
đ
ó v
ớ 
i m
i s
nguyên a ta
đề
u có:)(mod
paa
 p
 Ngoài ra n
ế
u (a,p)=1 thì)(mod1
1
 pa
 p
 Ch
ng minh:
Đị
nh lý Fermat có khá nhi
u cách ch
ng minh,
ở 
 
đ
ây chúng tôi s
gi
ớ 
i thi
u
đế
n cácb
n cách ch
ng minh không ph
i ng
n nh
t, tuy nhiên ý t
ưở 
ng trong cách ch
ng minh lànên h
c h
i.N
ế
u
a p
thì ta có ngay
đ
i
u ph
i ch
ng minh.N
ế
u
( )
,1
a p a p
/=
.Tr
ướ 
c h
ế
t chúng ta nh
c l
i m
t tính ch
t c
a s
nguyên t
.“ Cho
 p
là m
t s
nguyên t
, khi
đ
ó t
p các s
 ,1,1
ai i p
=
là h
th
ng d
ư
thu g
nmodulo
 p
, trong
đ
ó
( )
,1
a p
=
T
tính ch
t trên ta suy ra
11111
1(mod)(mod)
 p p p pi i
ai i a p a a p
= =
.Tóm l
i trong m
i tr
ườ 
ng h
ợ 
p ta
đề
u có
đ
i
u c
n ch
ng minh.
 
5.
Đị
nh lý Euler:
Cho s
nguyên d
ươ 
ng n.G
i)(
n
ϕ
là s
các s
nguyên d
ươ 
ng không v
ượ 
t quá n vànguyên t
cùng nhau v
ớ 
i n. Khi
đ
ó v
ớ 
i m
i s
nguyên d
ươ 
ng n,ta có:)(mod1
)(
na
n
ϕ
 Ý t
ưở 
ng ch
ng minh
đị
nh lý Euler là khá t
ươ 
ng t
so v
ớ 
i
đị
nh lý Fermat, các b
n hãyth
s
c xem
J
.
6.
Đị
nh lý Wilson
Cho s
nguyên t
p ta có
đị
nh lý sau :
( )
)(mod01!1
p p
+
 Ch
ng minh:Nh
n th
y
đị
nh lý
đ
úng v
ớ 
i2
 p
=
.Trong tr
ườ 
ng h
ợ 
p
 p
là s
nguyên t
l
.Xét ph
ươ 
ng trình
đồ
ng d
ư
:
( )( ) ( )
1
12...1(1)
 p
 x x x p x
+
.Nh
n th
y r
ng ph
ươ 
ng trình trên có1
 p
nghi
m theo modulo
 p
. Mà b
c c
a
đ
ath
c trên bé h
ơ 
n1
 p
nên
đ
a th
c này chia h
ế
t cho
 p
v
ớ 
i m
i
 x
.Nh
ư
v
y các h
s
c
a
đ
a th
c chia h
ế
t cho
 p
. Xét h
s
t
do:
1
(1)(1)! 1 (1)! 1
 p
 p p p p
+ +
(1
 p
ch
n do
 p
là s
nguyên t
l
)
7.Bài t
p ví d
:
Bài 1:Cho p là s
nguyên t
có d
ng 4k+3. Cho các s
nguyên x và y. Bi
ế
t x
2
+y
2
 
pCh
ng minh r
ng: x và y chia h
ế
t cho p.Gi
s
(x,p)=1 thì ta th
y (y,p)=1Ta có x
2
)(mod
2
 p y
 )(mod11 )(mod
2424
 p p y x
++
 (Theo
đị
nh lý Fermat)Do
đ
ó (x,p)1
nên x chia h
ế
t cho p và d
th
y y c
ũ
ng chia h
ế
t cho pBài 2:Ch
ng minh r
ng: v
ớ 
i1
n
>
thì
13
312
+
+
n
n
 Theo nh
th
c Newton:
331
21(31)13.
n n
n
 A
+
+ = + =
 T
 
đ
ây ta suy ra
đ
pcm
Bài t
p luy
n t
p
Bài 1:Cho
( )
,1
a b
=
. Ch
ng minh r
ng m
i
ướ 
c l
 
22
n n
 A a b
= +
c
a
đề
u có d
ng
1
21
n
+
+
 Bài 2:Ch
ng minh r
ng,5
n N n
thì(1)!(1)
nn n
+
là s
ch
n.Bài 3:Cho
*2
:21
 x
 x N x
+
 

Activity (48)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Đông Phạm liked this
Minh Hoàng Vũ added this note
ôi , rất cảm ơn thầy đã giúp chúng em !!!!!!!!!
Chu Tuấn Vũ liked this
Duong Pham liked this
Yunho Love liked this
Thanh Dinh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->