Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
62Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phương trình nghiệm nguyên

Phương trình nghiệm nguyên

Ratings:

3.83

(6)
|Views: 6,914 |Likes:
Published by Muahoavandoi

More info:

Published by: Muahoavandoi on Jul 31, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
PH
ƯƠ
NG TRÌNH NGHI
M NGUYÊN
A.Các ph
ươ 
ng trình c
ơ 
b
n:
 
I)Ph
ươ 
ng trình b
c nh
t hai
n:
Đị
nh ngh
 ĩ 
a: ax + by = c v
ớ 
i a, b, c là các s
nguyên cho tr
ướ 
c
Đ
inh lí: Gi
s
a ,b là xác s
nguyên d
ươ 
ng và d= ( a, b) khi
đ
ó (1) vô nghi
m n
ế
u c dvà vô s
nghi
m n
ế
u c dH
ơ 
n n
a n
ế
u
( )
00
,
y x
là nghi
m c
a (1) thì ph
ươ 
ng trình có nhi
m t
ng quát(x,y)=
     ++
na ynb x
00
, Ch
ng minh :giành cho b
n
đọ
cVí d
1: Gi
i ph
ươ 
ng trình nhi
m nguyên:2161988
 x y
+ =
.Gi
i:Ta có3198827
=+
y x
không t
n t
i x,y
th
a 7x + 2y không nguyênVí d
2: Gi
i ph
ươ 
ng trình nhi
m nguyên: 12x+3y=216Gi
i:Ta có
( )
 Z nn xn y  y y x
=== =
184418123216 II) Ph
ươ 
ng trình PITAGO:
Đị
nh ngh
 ĩ 
a:
222
 z y x
=+
 
Đị
nh lí:1.
( ) ( ) ( ) ( )
1,,,1,,
====
x z z y y x z y x
 2.
( )
=
1,,
z y x
x,y khác tính ch
n , l
 3.
( )
==
2
1,
rss
thì
22
,
hs
==
 Ch
ng minh:Giành cho b
n
đọ
c xem nh
ư
m
t bài t
pGi
i ph
ươ 
ng trình PITAGO:Gi
s
 
( ) ( )
1,,,,,,
000
=     ==
 z y x z y x z y x
 Theo
đị
nh lí 1 ta có th
gi
s
 
0
 y
ch
nTa có:
202020
z y x
=+
( )( )
0000 20
x z x z y
+=
 Theo
đ
 
nh lí 2:
=                +
12,2
0000
x z x z
==+
200200
22
n x zm x z
+===
2200220
2
nm zmn ynm x
 v
ớ 
i m,n là các s
nguyên
B.Các ph
ươ 
ng trình không m
u m
ự 
c:
 
Chúng ta
đ
ã làm quen nh
ng ph
ươ 
ng trình nghi
m nguyên c
ơ 
b
n nh
t và lâu
đờ 
i nh
ttrong toán h
c.Nh
ư
ng c
ũ
ng nh
ư
m
i l
 ĩ 
nh v
c khác trong toán h
c ph
ươ 
ng trìng nhi
mnguyên ngày càng phát tri
n, càng khó .
Đ
i
n hình là ph
ươ 
ng trình
nnn
 z y x
=+
mãi
đế
n g
n
đ
ây ng
ườ 
i ta m
ớ 
i gi
i
đượ 
c nh
ư
ng ph
i dùng
đế
n nh
ng ki
ế
n th
c toán cao c
pvà l
ờ 
i thì vô cùng sâu s
c,Tuy nhiên n
ế
u ch
xét các bài toán
ở 
ph
thông thì chúng ta có th
 
đ
úc k
ế
t ba ph
ươ 
ngpháp c
ơ 
b
n nh
t1) S
d
ng các tíng ch
t c
a s
nguyên ,các
đị
nh lí c
a s
h
c2) S
d
ng b
t
đẳ
ng th
c
để
thu h
p mi
n giá tr
c
a t
p nghi
m, sau
đ
ó có th
th
ế
t
nggiá tr
 3)Ph
ươ 
ng pháp lùi vô h
n ,ph
ươ 
ng pháp náy do FERMAT sáng t
o ra khi gi
i ph
ươ 
ngtrình
1/ S
ử 
d
ng các tíng ch
t c
a s
nguyên ,các
đị
nh lí c
a s
h
c
a/ 
Đư
a v
d
ng tích:Ý t
ưở 
ng c
a b ài to án l à
đ
 
ư
a v
d
ng
( ) ( ) ( )
nn
aaa y x f  y x f  y x f 
...,...,.........,,...,
2121
=
 v
ớ 
i
 Z aaa
n
,...,,
21
.R
i xét m
i tr
ườ 
ng h
ợ 
p có th
 d
: Gi
i ph
ươ 
ng trình nhi
m nguyên d
ươ 
ng:
1231621
=++
xy y x
 Gi
i:
( ) ( )
129621216
=+++
x x y
( )( )
1291621
=++
y x
=43.3
=+
621
 x
43 và y+1=3hay 21x+6=3 v à y+1=43T
t c
 
đề
u cho ta k
ế
t qu
vô nghi
mVí d
: Gi
i ph
ươ 
ng trình nhi
m nguyên không âm:
22
1
y x x
=++
(1)Gi
i: (1)
( )
3124
22
=+
x y
3)122)(122(
=++
x y x y
=++=
3122 1122
 x y x y
 Do 2y-2x-1 và 2y+2x+1
đề
u l
01
==
x y
 V
y ph
ươ 
ng trình có nghi
m (x,y)=(1,0)b/ 
Đư
a v
d
ng t
ng:Ý t
ư
 
ở 
ng là
đ
 
ư
a v
( ) ( ) ( )
n n
aaaa y x f  y x f  y x f 
++++=+++
...,...,......,,..,
32121
1
 v
ớ 
i k,
n
aaa
+++
....
21
 Ví d
: Gi
i ph
ươ 
ng trình nhi
m nguyên d
ươ 
ng:2522
22
=++
xy y x
(1)Gi
i:
( ) ( )
2222
43251
+==++
y x x
=+=
43
 y x x
==
13
 y x
 Ví d
:Gi
i ph
ươ 
ng trình nhi
m nguyên không âm
( )
13653
232
 y y y x
=+
 Gi
i:
( )
1
( )
3232 32
0840641
+=+==+
y x
==
410
 y x
hay
==
018
 y x
 V
y
( ) ( ) ( )
1;8;5;0,
=
 y x
 
 
c/ 
Đư
a v
d
ng phân s
::Ý t
ư
 
ơ 
ng b ài to án l à :
( )( )
n
aaaaba y xg y x f 
1.....11...,...,
210
+++==
 Ví d
:Gi
i ph
ươ 
ng trình nghi
m nguyên
( ) ( )
 y yzt  zt  xt  xy xyzt 
++=++++
40131(1)Gi
i(1
+++=+++++++++ =
412131111113140
 z y x y yzt  zt  xt  xy xyzt 
====
4231
 z y x
 d/S
d
ng tính chia h
ế
tVí d
: Gi
i ph
ươ 
ng trình nghi
m nguyên:
( )
)1(032
2
=++
y y x x
 Gi
i:(1)132
2
+++=
 x x x y
=121
+++
 x x
( )
1|2
+
x
{ }
2,2,1,11
+
x
{ }
1,3,0,2
x
)3,1(),3,3(),3,0(),3,2(),(
=
y x
 Ví d
:Gi
i ph
ươ 
ng trình nghi
m nguyên d
ươ 
ng:
z y x
543
=+
 Gi
i:X ét theo modulo 3
( ) ( ) ( )
)3(mod143mod15
z y z z
z ch
n ,
đ
 
t z=
h
2 Suy ra
( )( )
x yh yh
32525
=+
.Do
 yh yh
25,25
+
không
đồ
ng th
ờ 
i chia h
ế
t cho 3n ên
==+
125325
 yh x yh
 Ta có:
( ) ( ) ( )
3mod01125
++
yh yh
( ) ( ) ( )
3mod11125
+
yh yh
hl
,y ch
nN
ế
u y>2 thì)4(mod125
+
yh
)4(mod13
x
 x
ch
n)8(mod13
x
 Ta có :5)8(mod25
yh
+
do h l
)8(mod35
x
)8(mod15
 
vô lí Do
đ
ó y=22,2
==
y x
 Ví d
: Gi
i ph
ươ 
ng trình nghi
m nguyên:621
33
+=+
xy y x
(1)Gi
i: (1)
( ) ( )
6213
3
+++=+
xy y x xy y x
 
Đặ
t a=x+y và b=xy ta c ó763
3
+=
aab
=7349497
2
++
aaa
7349
+
a
 B
n
đọ
c có th
t
gi
i ti
ế
pe/S
d
ng tính s
nguyên t
 

Activity (62)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
khoaan1404 liked this
anhhuu69 liked this
Đào Văn Lam liked this
thangnd286 liked this
nvthang2010 added this note
nvthang2010
tamd_1 liked this
truongb5x7 liked this
tamd_1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->